2014. 05. 21. rendkívüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 15/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 21- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin Gyula     bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                      (5 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Török Péter                    B1237 Kft.

Nagy Miklós                   B1237 Kft.

dr.Bleyer Barnabás         B1237 Kft.

Gáli Mihály                     ügyvéd

Lukács Antalné              ügyvezető MENÜ Kft.

Székely István                könyvvizsgáló         (11 fő)

 

Tanácskozási joggal megjelent:

dr.Magó Ágnes               képviselő

Rajzó Ildikó                    képviselő

Simonné Visi Erzsébet   képviselő                (3fő)

 

Lakosság részéről megjelent:

 

Májer Géza

Szebellédi Ferenc

Demjén Tamás                                              (3fő)

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Berecz Nikolettet javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

251/2014. (V.21.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Napirendi pontok:

  1. Kisfaludy- ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Gáli Mihály ügyvéd

  1. MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

252/2014. (V.21.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 05.21. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

 

  1. 2. MENÚ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő:            Krisztin N. László polgármester

 

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház bérleti szerződés tervezete

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítésük van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a múltkori Képviselő- testületi ülésen már tárgyalták ennek a bérleti szerződésnek egyes lényeges rendelkezéseit, és pontról-pontról menve bizonyos kérdések tekintetében szavazott. Elmondja, hogy úgy ítélte meg, hogy a szerződés tervezetnek a megvitatása és az önkormányzat érdekeihez igazítása nem történt meg teljes körűen. Rá szeretne arra mutatni, hogy ennek a szerződésnek a 8-9. pontja nem szolgálja az önkormányzat érdekeit kellőképpen. Gyakorlatilag a bérlemény karbantartási, illetve felújítási munkálatairól van benn szó. Röviden szeretne rámutatni egyrészt arra, hogy az a kötelezettség, általános kötelezettség vállalás, amely szerint a bérlő jó gazda gondosságával köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, állagmegóvásra lépcsőzet megtartásról gondoskodni, károsulástól megóvni, illetve az a kötelezettség, amely a jogviszony végén a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaszolgáltatási kötelezettséget jelenti nem teljesíthető és nem valósulhat meg másként mint akkor és úgy, olyan formán, ha ezekkel kapcsolatos kötelezettségekre jutó, ezen kötelezettséggel kapcsolatos költségeket is a bérlő viseli. Az a javaslata, hogy az eredeti tervezetben is a két cégnek, az önkormányzatnak és a B1237 Kft. törvényes képviselőinek az első lényeges érdemi egyeztetése lezajlott és annak tartalmaként több mint 10 pontos módosító javaslatok beépítésre kerültek a szerződésbe, annak a felelősségi rendnek megfelelően a bérlő állja az állagmegóvás és a karbantartás valamennyi költségét. A felújítási költségek, pedig az önkormányzat költségére és terhére valósuljanak meg, különös tekintettel arra, hogy a felújításra az önkormányzat minden esetben pályázni kíván. Tehát ez azt jelenti, hogy pályázati pénzből kerül majd sor a felújításra, ezért azt javasolja, hogy a 8-9-es pontból minden olyan rendelkezést, amely nem a bérlő kötelezettségévé és költség viselésévé tesz bizonyos feladatokat, azok kerüljenek ki és kerüljenek az eredeti verziónak megfelelően megfogalmazásra bérlői kötelezettségekként. Szövegszerűen is el tudja mondani 8., 9. és minden olyan pontban ahol utalás történik arra, hogy a bérbeadót terhelő

a 9-es pontban meghatározott munkák vannak, ezek kerüljenek ki, minden egyes pontból. Ezen kívül, pedig a 9-es pontból ahol a felsorolás van, hogy a bérleménynek milyen részeivel kapcsolatos kötelezettségei vannak az önkormányzatnak, a felújítási kötelezettség kerüljön ebből a pontból ki és a bérbeadó köteles szövegrész helyett a bérlő köteles szövegrész kerüljön be. A 9-es pont 2. bekezdés hosszú mondatának a második fele kerüljön törlésre, az utána következő, valamint az utána következő bekezdés is kerüljön törlésre. Ugyanebben a 9-es pontban, ahol a Bérlemény megnyitásához és üzemeltetéséhez szükséges elvégzendő munkákról szólnak a felek, ez a konstrukció jó, de nem a bérbeadó költségére végzi ezt a bérlő, hanem a saját költségére gondoskodik ezeknek az elvégéséről és nem jogosult azokat a költségeket a bérbeadóval szemben érvényesíteni. Értelemszerűen az ezt követő bekezdésnél is a hatsornyi szöveg kikerülne. Megemlíti, hogy az elmúlt alkalommal szó volt a 12-es pontban szabályozott egyetértési jogról, amely végül is ebben a formában megmaradhat. Azt javasolná, hogy önkormányzat érdekeit az szolgálná, ha a 12-es pont utolsó bekezdése, amely azt szabályozná, hogy ha él az egyetértési jogával a bérlő, pontosabban, hogyha úgy él vele, hogy a felújítás műszaki tartalmával nem ért egyet, akkor ez ne minősüljön jogalapú visszaélésnek. Azt gondolja, hogy egy jognak a gyakorlása bármikor megvalósíthat joggal való visszaélést, történhet rendeltetés ellenesen- ez a bekezdés kerüljön ki a szövegrészből. Mindegy egyéb, amit írásban javasolt, amellyel nem tett mást mint a múltkori testületi ülésen hozott döntéseket szöveghűen és a döntés tartalmának megfelelően átvezetett.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e?

 

Török Péter elmondja, hogy újból átbeszélnek olyan dolgokat, melyek a múltkor már átbeszélés nélkül módosítva lettek és ezekhez képest van még az önkormányzatnak módosítása, egy olyan szerződéstervezetre, ami korábban elfogadásra került. Kérdezi, hogy hol a vége? Elmondja, hogy fura helyzetben vannak, mert ahányszor jönnek, vagy beszélnek az önkormányzat egy korábban már módosított részt akar tovább módosítani. Bárki bármennyit módosíthat, de nagyon örülnének egy olyan verziónak, amire az önkormányzat azt mondja, hogy van valami, amiről lehet beszélni. Azt azért meg kell említeni kronológiában anélkül, hogy egy olyan szerződés tervezet lett a múltkori ülésre módosítva, amit Gáli ügyvéd úr úgy küldött vissza, hogy Kisfaludy- ház szerződéstervezet jó. Ez volt az amire a múltkori testületi ülésen az ügyvéd úr azt mondta, hogy nem jó, pedig a jót ő írta oda. Utána az önkormányzat anélkül, hogy egyeztettünk volna a módosításokról vagy, hogy kinek milyen véleménye lenne róla, hozott határozatokat, majd most összehív egy Pénzügyi Bizottságot és ahhoz képest megint módosít, ha jól értem. Nem tudja, hogy melyik az a fázis, ahol nekik bele kellene kapcsolódni a megegyezett be a múltkoriba vagy a mostaniba. Ha ebben tudnának segítséget kapni az már önmagában segítség lenne.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy hol van az elfogadott szerződéstervezet, mert ő ilyenről nem tud, hogy létezne.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs elfogadott szerződéstervezet,  mert egy szerződés minden adott pontját jóvá kell hagyni a Képviselő- testületnek. Múlt héten volt egy Képviselő- testületi ülés, melyen a Képviselő-testület hozott bizonyos számú határozatot, bizonyos tartalommal, ami a kiküldött anyagban átdolgozásra került az ügyvéd úr által. A szerződés azon részeiről, amiről a múlt héten nem született döntés egyén információk hiányában, most kéne konszenzusra jutni. Összességében az egész szerződésről nem született döntés. Ez az anyag, ami a jelenlévők előtt van, lehet, hogy a 16. verzió. Nincs elfogadott szerződéstervezet, azért van ma a bizottsági ülés, hogy a szerződés azon részeibe, amiről a múlt héten nem született döntés, a felek fejtsék ki véleményüket, és ha tudnak jussanak konszenzusra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 14 óra 19 perckor megérkezik az ülésre.

A szavazatra jogosultak száma 5 fő.

 

Török Péter elmondja, hogy a testületi ülés előtt, azon képviselők, akik ott voltak a megbeszélésen, velük végig mentek a szerződés minden pontján, különösebb észrevételek nem hangzottak el hozzá és nagyjából 2-3 pontosítandó rész merült fel, amit a második testületi ülésen meg kellene vitatni. Ez az, amihez Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző illetve Dr. Gáli Mihály ügyvéd is az észrevételeit írta egyébként a gesztenye fák karbantartása, illetve a fizetési határidő volt az amire azt mondták, hogy beszéljék át a következő nap és ekkor jött az, hogy a nem elfogadott egyeztetett szerződéshez mérten 6-8 ponton léptek vissza. Elég sok minden van a szerződésben amit át kell beszélni, ami úgy szokott működni, hogy a felek megbeszélik a szerződés pontjait és nem pedig úgy, hogy az egyik fél eldönti, hogy most miről hoz határozatot.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése?

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amit ő, amit ügyvéd úr és néhány képviselő megbeszél, az lehet egy megbeszélés, de döntést a Képviselő-testület hoz. Mindenki csak javasolhat, nem biztos, hogy azt a Képviselő-testület támogatja. Minden jogviszonynál, legyen az akár bérleti, a konszenzusra kell törekedni. A tulajdonos fogja eldönteni, hogy milyen feltételekkel kívánja bérbe adni az ingatlant, mert az övé, a tulajdonosi jogviszonyból fakadóan, a bérlő pedig eldönti, hogy jutnak-e közös nevezőre és azokkal a feltételekkel tudnak-e vagy szeretné-e kibérelni.

 

Dr. Bleyer Barnabás ügyvéd elmondja, hogy szeretne az elhangzottakra reagálni. Úgy gondolja, hogy egy versenyeztetési eljárásban történő felhívásra került sor, az önkormányzat részéről, amit az önkormányzat döntése alapján a B1237 Kft. nyert el. Ennek alapján az önkormányzatot szerződéskötési kötelezettség terhel a bérlővel szemben. A polgári jogi jogviszonyokban egy egyenjogúság és egy mellérendeltség illet meg, tehát a szerződés felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításával jön létre, tehát nemcsak az önkormányzatnak, hanem a bérlőnek az egyetértése is szükséges ahhoz, hogy itt szerződés létre jöjjön. A másikra reagálva, amit a kollega elmondott az egyik a karbantartás, fenntartás, felújítási kötelezettségek kérdése, idézné a hatályos PTK.-nak az egyik alapszabályát, amely kimondja, hogy a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli. Ez egy alap kiinduló szabály amiből úgy gondolják, hogy ez nem egy egyoldalú kívánsága a bérlőnek, hogy a központi szerkezeti elemeket, a központi berendezési elemeket a bérbeadó tartsa nyílván. Egyébként ezeket az önkormányzatnak a hatályos lakások- és helyiségek és bárbeadására vonatkozó rendelete is lehetővé teszi, ami például szabályozza azt, hogy amennyiben a bérlő a bérbeadó költségére ilyen munkákat végez, akkor hogyan lehet azt a bérleti díjba beszámítani. Ez a bérleti jogviszonyokban nem egy olyan jellegű dolog, ami a normális gyakorlattól eltérő lenne és mivel itt egy határozott idejű jogviszonyról van szó és ezek értéknövelő beruházásnak minősülhetnek, például a felújítása a felépítménynek, a központi berendezések szerkezete, karbantartása, felújítása, cseréje, bontása, stb. azt gondolják, hogy ez az ingatlannak az értékét növeli és ezt soha nem szokta a bérlő eltérő megállapodás hiányában bevállalni, de ez a tipikus- és atipikus eszközök fölötti például a központi eszközök bérbeadásáról a bérbeadó gondoskodik.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrhoz lenne kérdése: a vagyonrendelet szerint 15 napon beül szerződést kellene kötni, mivel nem írták alá a szerződést, így ez a szerződés, ha most alá lesz írva szerinte törvényellenes. A vagyonrendelet szerint a következő, tehát 2. legmagasabb licitet tevővel kellene, hogy szerződést kössenek. Kérdezi, hogy a mi törvényes ezzel kapcsolatban.

 

Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem az ő tiszte megválaszolni ezt a kérdést.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat vagyonrendeletének 26. § (6) elmondja, hogy a nyertes személy a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles adás-vételi vagy bérleti szerződést kötni és ezzel egyidejűleg a vételárat a kiírás szerinti részletezés szerint kiegyenlíteni, illetve az esedékes bérleti díjat megfizetni. A múlt héten volt egy képviselő- testületi ülés és amennyiben ezt a rendelkezését nézzük a jogszabálynak, akkor az a képviselő-testületi ülés a licitet követő 20. napon volt, de ez nem probléma, mert a közigazgatási hatóság eljárásról szóló törvényben a határidők számítását, akkor azt mondja ki, hogy abban az esetben, ha az adott kérdésben nem egyéni, hanem testületi döntés van akkor az adott határidőt követő soron következő testületi ülésen kell döntést meghozni, tehát az a határidő, a 20. nap nem okoz gondot. A múlt héten a testületi ülésen elkészült a jegyzőkönyv nyers változata. A nyers változatban az van, hogy a felek nem úgy álltak fel, hogy nem tudtak megegyezni, hanem egyszerűen a szerződés kb. 95%-át vették végig, 5%-ban pedig nem született döntés. Ez pedig a bérleti szerződéstervezet 8-9. pontja volt. A másik dolog a szöveg szerinti értelmezés a 26.§ (6) bekezdésében azt mondja ki a rendelet, hogy a nyertes személy a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül köteles adás-vételi vagy bérleti szerződést kötni, tehát a múlt heti jegyzőkönyv tanúsága szerint a nyertes személy nem mondat azt a testületi ülésen, hogy nem kíván szerződést kötni, csupán nem jutottak a felek a napirendi pont végére, nem jutottak el odáig, amire ma mindenképpen sor kell, hogy kerüljön, mert az önkormányzat érdeke azt diktálja, hogy ez az ingatlan vagyon még fél évig ne álljon üresen és kihasználatlanul. Ha a nyertes féllel az önkormányzat nem tud megegyezni, akkor  jön a következő.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy mi a következő törvényes lépés, mivel az előző képviselő- testületi ülésen nem született egyezség. Folytathatják a tárgyalásokat, vagy életbe kell, hogy lépjen a vagyonrendelet következő paragrafusa.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ismételni tudja magát, hogy a mostani testületi ülésen ezt a B1237 Kft. -vel az egész bérleti szerződésre vonatkozóan el kell jutni odáig egy olyan szintre, amire a pályázó az mondja, hogy elfogadja vagy sem. Az előző testületi ülés követően a képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy bizonyos elemeket még megvizsgál.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy sajátságos a helyzet, mivel részben jegyző úrnak, részben Török Péternek van igaza. Hibázott a testület, mert csak a bérleti díjról hozott határozatot, ugyanis akkor ki kellett volna mondani a testületnek, hogy akkor milyen feltételekkel lehet szerződnie a testületnek. Ha ezt meghozták volna és valamelyik fél vállalta volna, akkor nem lenne ez a helyzet, így gyakorlatilag 2 évig el lehet húzni azt, hogy elfogadják-e vagy sem. B1237 Kft.-nek igaza van, mert nem kell saját költségére bevállalni bizonyos felújítási munkákat. Az önkormányzatnak, pedig igaza van, mert nem kell odaadni akként, hogy igazából aláír egy bianco csekket. Az, hogy az új Ptk. Szerint a bérletbeadó vállal bizonyos dolgokat, ez nem azt jelent, hogy a szerződő felek ettől nem térhetnek el. Badacsonytomaj ügyvédje, jegyzője világossá tette, hogy milyen feltételek mellett tudja elfogadni azt, hogy támogassa ennek a szerződésnek a létrejöttét. Azt gondolja, hogy a Képviselő-testületnek az elsődleges feladata, hogy minél hamarabb kiadják az ingatlant. Ha a B1237 Kft. azt mondja, hogy ezekkel a feltételekkel nem kívánja bérbe venni, akkor be kell fejezni minden fajta ülést és meg kell hívni a 2. helyezettet tárgyalni.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az a szerződés, amit a mai nap folyamán kaptak meg az melyik példány?

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a múlt heti Képviselő-testületi ülésen született döntések lettek átvezetve a 8-9. pont kivételével, ezen megy a vita.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a bizottság korábban nem látta a szerződést, mert nem tárgyalta. Úgy gondolja, hogy a 8-9. pontban a Képviselő-testület tagjainak konszenzusra kellene jutniuk. Kérdezi, hogy a javaslatot, amit Dr. Gáli Mihály ügyvéd előterjesztett, el tudja-e fogadni a B1237. Kft, vagy nem, illetve, hogy milyen módosításra vagy kompromisszumra jutnak.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy megkérdezzék a jelenlévőket vagy szavazzanak ügyvéd úr javaslatára.

 

Dr. Bleyer Barnabás ügyvéd a vagyonrendelet szerinti 15 napra kíván reagálni. A B1237 Kft.-vel úgy gondolják, hogy a vagyonrendelet szabályai erre a szerződésre nem vonatkoznak, több dologból kifolyólag. Az egyik ilyen, hogy 2 pályáztatás volt, mindkettő eredménytelen volt, amiről a polgármester úr írt is egy e-mailt és megkérte az ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot. Megszületett egy döntés és a B1237 Kft. ajánlata lett a legkedvezőbb. A vagyonrendelet szabályai szerint ez a 26. szakasz (6) bekezdése, pont a pályáztatási eljárás szabályai között vannak, amit éppen mellőzött az önkormányzat, tehát a 26. szakasz (6) bekezdése csak akkor lehetne alkalmazható, ha ezt a felhívásban az önkormányzat kifejezetten kikötötte volna. Ez egyébként egybe vág a Ptk. VI. könyv 74. szakasz (2) bekezdésével is, vagyis azt gondolják, hogy a 15 napos szerződéskötési kötelezettség nem alkalmazható erre az esetre.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy Dr. Weller- Jakus Tamás jegyzőtől, hogy mi a helyes jogilag.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy április 24-én, amikor volt a licit, volt egy melléklet, amin rajta voltak a feltételek, amik fixek-  a futamidő, a bérleti díj és az egyéb vállalások, amiken nem lehet módosítani. Idézi ezzel kapcsolatosan az előző testületi ülésen elmondottakat. Az önkormányzat onnantól kezdve, hogy megszerezte a Kisfaludy- házat, önkormányzat nemzeti vagyonává vált. Onnantól kezdve, hogy ez a az ingatlan nyilvántartás bejegyzésre került, az önkormányzat vagyonrendeletében szereplő szabályok vonatkoznak rá. Úgy gondolja, hogy mindenki, aki itt volt a liciten, vagy olvasta az ajánlati felhívást, tudta, hogy milyen szabály szerint fog működni ez a dolog és a felek tisztában kellett, hogy legyen ezzel. Idézi az elmúlt ülésen elhangzottakat. Úgy gondolja, hogy mindenki, aki a liciten részt vett, kellő felvilágosítást kapott.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzatnak rossz a vagyonrendelete, hiányzik belőle egy nagyon fontos szó. A vagyonrendeletnek az lenne a funkciója, hogy védje a nemzeti,   önkormányzati tulajdont és ebből a rendeletből hiányzik az, hogy a másik fél hibájából, ugyanis onnantól kezdve, hogy ezt nem szabályozza rendelet az önkormányzat olyan helyzetbe kerülhet, hogy saját magának okoz kárt. Ezen sürgősen, a következő ülésen módosítani kellene.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző olvassa fel az előző ülésen a Folly Péter által mondottakat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy egyáltalán a mai napon akarnak-e szerződést kötni, amennyiben a B1237 Kft. nem akar, akkor felesleges itt ülni és tárgyalni róla.

 

Török Péter elmondja, hogy ha nem téved, akkor ez a bizottsági ülés úgy kezdődött, hogy a múltkori testületi ülésen hozott egyébként nem egyeztetett határozathoz képest még módosított az önkormányzat ügyvédje. A 9-es pont a múltkor érintve volt, az egyéb berendezéseken ment akkor a vita, hogy az egyéb nem elég konkrét. Egyébként a 8-9. pont át volt beszélve. Azt kérik a testülettől, hogy az itt lévő szövegben megfogalmazott munkaelosztások alapján legyen a szerződés elfogadva. Ha szükség, az egyéb berendezéseket szívesen pontosítják.

 

 

Orbán Péter elnök köszöni a hozzászólást, megtalálta a múltkori ülésen elhangzottakat, idézi Folly Péter hozzászólását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a múlt heti testületi ülés, már úgyszintén túl volt a 15 napon. A testületi ülés előtt a polgármester úrnál volt egy egyeztetés, ahol átbeszélték a szerződéstervezetet, ami úgy szintén túl volt a 15 napon. Kérdezi, hogy ezek az ülések feleslegesek voltak? Ebben az esetben már múlt héten valakinek jeleznie kellett volna, hogy probléma van, késedelemben vannak, ez nem történt meg. Elmondja, hogy a Jegyző elmondta, hogy nincsenek késedelemben, mert nyitva maradt a kérdés. Hallgassák meg a bérlemény leendő bérbevevőjének a javaslatait. Egyeztessék a mai bizottsági ülésen a pontokat, ha szükséges egyesével. Elmondja, hogy szerinte mindenkinek az a célja, hogy minél hamarabb egyezségre jussanak.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ő távozott az előző testületi ülésről. Kérdezi, hogy akkor a múlt heti ülésen miért nem fogadták el a szerződést. Ki volt a hibás?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Orbán Péter távozott a Képviselő- testület ülés azon pontjáról alpolgármesterként, amikor ezt tárgyalták, nem vett részt a vitában. Elmondja, hogy Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondta a törvényes utat.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy távozott az ülésről, mert nem biztos benne, hogy ez törvényes út.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a jegyző már kétszer elmondta a törvényes utat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy megtalálta a közigazgatás hatósági jogról szóló 2004. évi CXL – es törvény 33§ (1) bekezdését. Ezt ismerteti. Elmondja, hogy a múlt heti testületi ülésen nem vett részt, de megkérdezte, hogy mi történt. Azt az információt kapta, hogy nem volt döntés. Ha olyan testületi határozat született volna, hogy a testület azt mondja, hogy azokkal a feltételekkel nem köt szerződést a B1237 Kft.-vel, vagy a B1237 Kft. mondta volna azt, hogy az önkormányzat által hozott határozatokat nem fogadja el, akkor nem jön létre. Ha valaki megnézi a jegyzőkönyvet abban az van, hogy az önkormányzat el kezd dönteni a bérleti szerződéstervezet különböző pontjairól, amit az ügyvéd úr ismertet és határoz róla, hogy a különböző pontokat, hogy fogadja el. A 9-es ponttal kapcsolatban az a döntés született, hogy menjek ki a helyszínre a pénteki napon és tekintsék meg, hogy milyen munkákat, mit kell elvégezni és utána beszéljék meg, hogy mi kerüljön bele a 9-es pontba. Ha valaki elolvassa a jegyzőkönyvet azt tartalmazza, hogy az ülés félbeszakadt, nem lett lezárva, nem született egy olyan döntés, hogy a Képviselő- testület nem köt szerződést a B. 1237 Kft. – vel. A B1237 Kft. pedig nem mondta azt, hogy ezt nem tudja elfogadni. Ha ezt megnézni, akkor a két fél még nem fejezte be a tárgyalást, mert nem értek még a szerződés végére.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy akkor Dr. Weller- Jakus Tamás szerint ez a törvényes út.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen eddig ez a törvényes.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy nem tudja, hogy pénteken megtörtént- e a bejárás, de arról volt szó, hogy a B1237. Kft tesz egy ajánlatot, mert nem melegkonyhás étterem volt meghirdetve a liciten. Arról volt szó, hogy mi azaz összeg, amit az önkormányzatnak rá kell áldozni, hogy ki tudjon nyitni az a melegkonyhás étterem. A vagyon rendeletre visszatérve nem ért egyet Folly Péter képviselőtársával, mert legelső formális együtt beszélgetésen abba maradtak, mivel az önkormányzatnak jelenleg nincs pénz, hogy amikor lesz pályázat, abból lesz talán felújítva. A bérleti keretszerződés, hogy nem került a pályázat mellé, ez az ő hibájuk, mert ha lett volna ott olyan bérleti keretszerződés, mint a jelenlegi lehet, hogy százan álltak volna sorba, ugyanis ez mindenkinek kedvez, csak nem az önkormányzatnak. Ha ez a szerződés, akkor be lett volna téve mindenki tiszta lappal indulhatott volna. Azt látja a legnagyobb hibának, hogy ezen vitatkoznak, ez sajnos a Képviselő-testület hibája volt, hogy a bérleti keretszerződést nem csatolták be.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a licitkor volt egy szerződés tervezet, ami csatolva volt az anyaghoz. Ha jól emlékszik minden liciten részt vevő meg is kérdezte, hogy ez e a végleges szerződés, amire azt a választ kapták, hogy ez csak egy tervezet. A lényeg, ami a legnagyobb problémát okozta a kommunikáció hiánya. Az, hogy az egyeztetésre az ügyvéd úr nem lett meghívva óriási nagy probléma. Ha egyeztetéseken mind a két fél és mind a két fél ügyvédje jelen van, akkor ma nem itt tartanak. Hatalmas a jegyzői felelősség, nincsen írásos anyag arról, hogy a bérlő, hogy fog tudni bejutni az ingatlanba.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 30 éve így járnak be ebbe az ingatlanba. Az írásos anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat ügyvédje minden fejleményről tájékoztatva lett. A szolgalmi joggal kapcsolatban elmondja, hogy olyat nem írnak bele szerződésbe, ami nem létezik. Szolgalmi jog jelen pillanatba sincs bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba. A Ptk-ba minden, hogy a régi vagy az újat idézi, mindegyikbe van egy olyan, hogy ha egy olyan ingatlanról van szó, ami közútról nem megközelíthető, az érintett ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy az ingatlanán átjárjanak. Még egyszer megjegyzi, hogy ez az ingatlan 30 éve nem megközelíthető. Az, hogy az ingatlanra nincs szolgalmi jog bejegyezve a szerződés létrejöttét nem fogja megakadályozni. Az, hogy az önkormányzat ezt milyen módon oldja meg területcsere, szolgalmi jog stb. azaz önkormányzat és az ingatlantulajdonos dolgát képezi, nem pedig a bérleti szerződés részét. Az önkormányzat biztosítja az év 365 napján az ingatlan megfelelő módon történő megközelítését. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, akkor ez az önkormányzat felelőssége lesz.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy Horvát úr javasolt az előbb valamit, ahhoz, hogy konstruktívabbá váljon a jelenlegi bizottsági ülés. Azt a két pontot kellene megvizsgálni, hogy a jelenlegi bérlő számára, illetve az önkormányzat számára milyen tartalommal fogadható el és ki fog derülni, hogy meg fognak e tudni egyezni. Rengeteg mindent nehezményez, hogy a polgármester úr nem vett részt a szavazáson, amikor az önkormányzat megvett egy 135 millió forintos ingatlant, hogy a jegyző úr nem vett részt az előző ülésen, de van egy adott helyzet, amit kell oldani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag hozzászólásában elmondja, hogy most már tudják az előzményeket. Javasolná, hogy már konkrét dolgokról beszéljenek.

 

Rajzó Ildikó képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon örül, hogy a szolgalmi jog téma előkerült, valamilyen megoldást találni fognak rá. A településen van több olyan ingatlan, ami nem megközelíthető közútról például a 15/2.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy most már térjenek vissza a szerződéshez, mivel Gáli ügyvéd úr elmondta az ő javaslatait. Kérdezi a feleket, hogy ezzel mennyire tudnak egyet érteni.

 

Török Péter elmondja, hogy a mostani módosítás előtti állapot volt az, ami elfogadásra került. Az egyéb berendezéseket annyiban pontosítaná, hogy a hűtő kamrák ilyen eszköz lehet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a két szerződés tartalom között lényeges különbség van. Amire nézve ő szerződéstervezetet készített és ami most elhangzott az egy és ugyanaz és aminek nem mondott ellent a B1237 Kft. jogi képviselője, a karbantartási költségek a bérlőé, a felújítási költségek, hiszen úgyis pályázni akar rá az önkormányzat, ha megvan a műszaki tartalomba a bérlő egyetértése, akkor ez a bérbeadóé. Ezzel a javaslattal teljesen szembe menve ragaszkodik a másik fél, hogy minden költség, a karbantartás, felújítás és minden egyéb költség az önkormányzatot terhelje, ez ellen tiltakozott a 7-i ülés előtt is. Ha jól emlékszik a szerződéstervezetre azt írta, hogy alkalmatlan, hiszen súlyosan sérti az önkormányzat érdekeit. A két szerződés között a lényeges különbség, hogy az egyik tervezet minden költséget az önkormányzatra hárít.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az ügyvéd úr nem javasolja, hogy a szerződéskötés ilyen formán megtörténjen.

 

Dr. Bleyer Barnabás ügyvéd elmondja, hogy nem minden költséget az önkormányzatra kíván terhelni a bérlő. Gyakorlatilag a felépítmény központi szerkezete, mint a falazat, a nyílászárók, a födém, a kerítés, a kapu, a víz, a villany és a csatorna olyan dolgok, ami általában a bérbeadót terhelő kötelezettség szokott lenni. A másik kérdés az, hogyan tudják elhatárolni, hogy nem tudják hány éves vízvezeték, vagy csatornavezeték van, ha felújításon kívül kicserélésre kerül, akkor az a bérlőt terhelné-e ezen javaslat szerint minden kötelezettség. Úgy gondolják, hogy ez ugyanannyira nem megszokott, mint, ahogy az önkormányzat nyilatkozik saját méltányos érdekében. Hangsúlyozza, hogy a központi szerkezeti elemeket, a központi berendezéseket, minden egyéb a megnyitás kivételével minden költség a bérlőt terhelné.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a pénteki bejárásról szeretne hallani, arról, hogy az önkormányzatot milyen költség terheli, ha be kell avatkozni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy megtörtént a bejárás.  Hétfőn is volt még egy bejárás Varga Ottó állatorvossal, hogy ő nézze meg, hogy mik azok a fontos elvégzendő feladatok, hogy melegkonyhás étteremként működhessen a Kisfaludy- ház. Ez tulajdonképpen az alagsorban 5m2 salétromos vakolatnak a javítása, illetve egyéb helyiségek egészségügyi meszelése és vakolat javítása. A legolcsóbb árajánlat, ami beérkezett 410.000 Ft-ról szól.

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy szerinte a két ügyvéd ugyanarról beszél. Kérdezi, hogy pontosan hol van a két fél között a nézet különbség. Ha az áthidaló leszakad szerinte nem karbantartási feladat, de ha egy kilincs leszakad az karbantartási feladat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a karbantartás, üzembe helyezés, üzemben tartás költségei a bérlőt terheli. A felújítás a bérbeadó dolga. Ez változás a korábbiakhoz képest. Az üzembe helyezéshez 410.000Ft-ot kellene kiadniuk.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi, hogy a 410.000Ft felújítási tárgykör vagy karbantartási összeg.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy ez a birtokbaadáshoz kell. A további üzembe helyezési dolgok már a bérlőt terhelik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a 410.000 Ft azaz összeg, amit az átadáshoz ki kell fizetni. Ha utána lesz egy dugulás lehet vitatkozni, hogy rendeltetésszerű használatból származik-e.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van a karbantartás és a felújítás. Az ügyvéd úrnak az a javaslata, hogy mindenféle felújítást, pl. van egy dugulás, akkor az a bérlő feladata. A felújítás, illetve a karbantartás fogalmát kell letisztázni, hogy mit jelent. A karbantartás olyan munka, ami ahhoz szükséges, hogy az adott üzemelés, azaz üzemi tevékenység folyamatosan tudjon működni, az ahhoz szükséges munkálat az karbantartás. A felújításnál minőségileg magasabb szintre helyezem az ingatlant. A másik ügyvéd javaslata, hogy minden felújítás az önkormányzat feladata, mert az önkormányzat tulajdona.

 

Nagy Miklós elmondja, hogy volt hallgatólagos megállapodás, hogy vannak az épületnek fő részei pl. kémény, tető – pl. ha a féltetőt lefújja a szél és beázik, akkor ez is karbantartásnak minősül-  azt gondolja, hogy ezek irreálisak és nem is szokványosak, de lehet persze kérni., ha a homlokzat fele leszakad, vagy ledől a kémény. Ezek sarkított dolgok. Úgy gondolja, hogy a főszerkezeti elemekkel kapcsolatos dolgok az önkormányzat feladatai. A kilincs az rendbe van, de ezek sokkal súlyosabb nagyságrendű dolgok.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a 9-es pontban a megfogalmazás azt jelenti, hogy az elektromos vezeték, víz, csatorna szennyvíz vagy ehhez kapcsolódó munkák, valamennyi berendezés, illetve szerelvény cseréjéről a bérbeadó köteles a saját költségén gondoskodni. Ez azt jeleneti, hogyha egy villanyégő ki ég azt a bérbeadó fizeti. Ezt nem lehet elfogadni, ez karbantartási költség, amit ráhárítanak a bérbeadóra.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy a bizottsági ülés megint elment más irányba. A Horváth úr volt egy nagyon jó felvetése, ezért alapvetően a jegyző úrhoz kíván kérdést feltenni. Ha a 15 napos kérdéskör nem rendeződik, akkor onnantól kezdve az összes intézkedés felesleges. A Képviselő- testület, amikor döntött a pályáztatásról volt egy keretszerződés. A jelenlegi keretszerződésben lévő tartalom 8-9 pontja fedi egymást?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszol, hogy a lényeget tekintve nem fedi egymást a két szerződés.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy ez ettől a pillanattól kezdve azt jelenti, hogy a B1237. Kft nem fogadta el a szerződéstervezetet. Innentől kezdve nincs miről beszélni, meg kell hívni a 2. helyezettet.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az ő kérdésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző azt mondta, hogy törvényes volt a dolog. Most újból feltették a kérdést.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a kettő nem ugyanaz és a válasz sem ugyanaz, nem mindegy, hogy mit kérdeznek az embertől. Idéz az ápr. 24-i jegyzőkönyvből, hogy mik voltak a kötött részek, amelyeken az ajánlattevők nem változtathatnak. Idézi a szerződéstervezettel kapcsolatos részeket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 15 óra 20 perckor elhagyja az ülést.

A szavazásra jogosultak száma 4 főre csökken.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy szeretné, ha visszatérnének a szerződéshez.

 

Dr. Bleyer Barnabás ügyvéd elmondja, hogy a karbantartásra szeretne utalni. A társasházakról szóló törvénynek van egy karbantartásról szóló fogalma, ezt idézi. A karbantartás tág kategória, szubjektív.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy van-e konkrét módosítási javaslata a B1237. Kft.-nek, amit mindkét fél el tud fogadni.

 

Nagy Miklós elmondja, hogy a tervszerű karbantartás, mint rendszeres állag megóvási munka a B1237 Kft.-re esne.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, a mi javaslatunkkal nem vág össze. Azt mondja jogi képviselőként, hogy ne támogassák.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 15 óra 24 perckor visszaérkezik az ülésre.

A szavazásra jogosultak száma 5 főre emelkedik.

 

Nagy Miklós kérdezi, hogy teljesen jogosnak tartja- e, ha lefújja a tetőt a házról, hogy a bérbevevő feladata a tető rendbe hozni. Ez arányosság?

 

Folly Péter bizottsági tag elmondja, hogy ez Vis major eset.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző áthidaló megoldást javasol. A számviteli törvény alapján javasolja karbantartás és a felújítás fogalmát meghatározni.

 

Török Péter kérdezi, hogy tisztában vannak- e jelenlévők, hogy a 2. ajánlattétel 5.000.000 Ft-tal kevesebb.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megjegyzi, hogy ő senkivel nem kötne szerződést.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző felolvassa a számviteli törvény karbantartáshoz és felújításhoz kapcsolódó részeit. Úgy gondolja, hogy ez a kettő fogalom világosan elválasztja a részeket.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy Dr. Gáli Mihály olvassa fel még egyszer a javaslatát, hogy szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe, erről fognak szavazni.

 

Dr. Gáli Mihály elmondja, hogy akármelyik pontban, de különösen a 8-9. pontban és a szerződés egyéb részeiben utalás történik a bérbeadót terhelő 9. pontban meghatározott munkákra és költségekre, ezek a megszorítások, közbevetések mindenhonnan törlődjenek, mert ilyenek nem lesznek, ezek a karbantartás részei. A 9-es pontban a szövegszerű, tartalmi javaslata az, hogy gyakorlatilag a bérleménnyel kapcsolatos, jegyző úr általi kiegészítéssel megtett karbantartási feladatok és azok költségei a bérlőt terheljék. A felújítással kapcsolatos feladatok és azok költségei a bérbeadót terheljék. Az volt a javaslat, hogy emiatt a 9. pontban a 3. bekezdés, 4. bekezdés jöjjön ki, hiszen ezek arra a részre vonatkoztak, amikor a bérbeadó köteles a karbantartásról gondoskodni és a költségeket viselni, illetve ugyanennek a pontnak az utolsó bekezdésének az a része, ahol a birtokbaadással kapcsolatban, becsült költségek stb., mert ez így értelmezhetetlen lesz. Ennek a 9. pontnak az utolsó nagy bekezdésében a Bérlemény megnyitásához és üzemeltetéséhez szükséges elvégzendő külön munkákkal kapcsolatos kötelezettségek, azon költsége is ne a Bérbeadó, hanem a Bérlő költségeire módosuljanak meg. Javasolta még a 8-9. ponton kívül a 12. pont utolsó bekezdésében az egyetértési jog negatív gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket, jelesül, hogy nem minősül joggal kapcsolatos visszaélésnek, ha felek nem értenek egyet a felújítással kapcsolatos pályázat esetén a műszaki tartalommal. Azt mondta, hogy joggal való visszaélés úgyis el lehet követni, ha az egyetértési jogot gyakorolják.

 

Orbán Péter elnök szavazásra bocsájtja Dr. Gáli Mihály ügyvéd javaslatát. Kéri, hogy, aki el tudja fogadni az ügyvéd úr javaslatát a szerződés tervezetre, az kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

253/2014. (V.21.) PüB határozat

–        Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014.05.21. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén elfogadja Dr. Gáli Mihály ügyvéd módosító javaslatait a Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezetére vonatkozóan.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági tag 15 óra 36 perckor elhagyja az ülést.

A szavazásra jogosultak száma 4 főre csökken.

 

 

2./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan szóbeli kiegészítése van- e valakinek. Megállapítja, hogy nincs. A napirenddel kapcsolatos kérdésekről érdeklődik. Megállapítja, hogy nincsenek kérdések. A hozzászólások következnek. Megállapítja, hogy nincsenek hozzászólások. Felteszi szavazásra a napirendet, kéri, hogy a kézfeltartással szavazzanak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

254/2014. (V.21.) PüB határozat

–        MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 05.21. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén a MENÜ Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A MENÜ Kft. 2013. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök köszöni az ülésen való részvételt, megköszönni a bizottság munkáját. Az ülést 15 óra 38 perckor lezárja.

 

 

K. m.f.

 

Orbán Péter                                                             Folly Péter

Elnök                                                                      képviselő

bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!