2014. 01. 15. soros együttes PÜB HÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága és Humán Ügyek Bizottságának Együttes ülése

Szám: 1/2014.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának és Humán Ügyek Bizottságának 2014.  január
15-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános együttes üléséről.

Jelen vannak:


Pénzügyi bizottság részéről:

Orbán Péter                     elnök

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Horváth Ferenc                bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit          bizottsági kültag                      (4 fő)


Humán bizottság részéről:

Rajzó Ildikó                      elnök

Dr. Magó Ágnes              bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet      bizottsági tag

Vastag Gábor                   bizottsági tag                   (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Folly Péter                       pénzügyi bizottság tagja                 (1 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:


Krisztin N. László            polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás    jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                 Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Fodor József                    BVKI igazgató

Pásztor László                  VN. Kft. ügyvezető

Lukács Antalné                 Menü Bt. üzletvezető

Nagy Lászlóné                 óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné         iskola igazgató

Nagy Lászlóné                 óvodavezető

Szabó Zoltán                    főépítész

Kurucz Szabolcs               tervező

Székely István                   könyvvizsgáló

Istvándy Gergő                Céh Turisztikai Egyesület képviseletében

Tasner Mónika                 Tourinform Iroda vezetője

Nagy Miklós                    Céh Turisztikai Egyesület képviseletében

Békássy János                  Céh Turisztikai Egyesület képviseletében


Lakosság részéről megjelent: 0 fő
I. NAPIRENDEK ELŐTT


Orbán Péter PÜB elnök, az együttes ülés levezető elnöke köszönti az együttes ülésen megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Folly Péter bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vargáné Szőke Juditot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság tagjai közül a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


1/2014. (I.15.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnökRajzó Ildikó HÜB elnök köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


1/2014. (I.15.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek  Bizottsága elnökének javaslatára Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HÜB elnök


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság soros ülésének napirendje 20 napirendi pontból áll. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 20 napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Horváth Ferenc PÜB tag felveti, hogy a VN. KFT. telephelyének lehetőségei tárgyú előterjesztés nem szerepel a napirendek között.


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy annak tárgyalására a költségvetés keretében kerül sor. Kéri a bizottság szavazatát a napirendek elfogadására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2014. (I.15.) PÜB határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014.01.15. napján megtartott soros, nyilvános együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Czaun János elnök

 1. 2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője

 1. 3. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Fodor József BVKI intézményvezető

 1. 4. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 5. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 6. Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. 7. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 8. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 11. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 12. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 13. Vagyonkezelési szerződés módosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Fodor József BVKI intézményvezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 14. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:   Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 15. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 17. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 18. DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

A Pénzügyi Bizottság az együttes ülés napirendjét a mindkét bizottság által tárgyalt napirendek függvényében módosítja.

Utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnökRajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy a Humán bizottság soros ülésének napirendje 15 napirendi pontból áll. Megjegyzi, hogy van néhány olyan napirend, mely felkerült a bizottság napirendjére, annak ellenére, hogy az előterjesztés fedőlapján csak a Pénzügyi bizottság van feltűntetve. Kérdezi, hogy ez hogyan történhetett, a Humán bizottság megtárgyalhatja-e ezeket az előterjesztéseket.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a meghívó szerint történjen az előterjesztések tárgyalása.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a meghívó szerinti 15 napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2014. (I.15.) HÜB határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2014.01.15. napján megtartott soros, nyilvános együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. 1. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Fodor József BVKI intézményvezető

 1. 2. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 3. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:             Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 4. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 5. Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 7. Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 8. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő: Rajzó Ildikó HüB elnök

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:       Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 13. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Humán Ügyek Bizottsága az együttes ülés napirendjét a mindkét bizottság által tárgyalt napirendek függvényében módosítja.

Utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnökII. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA


1./Napirendi pont:

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

(Előterjesztés 1. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Fodor József igazgató elmondja, hogy az előterjesztést azon javaslatok és határozatok alapján tette, melyet a Képviselő-testület az előző üléseken meghozott. A civil szervezetektől nem kapott visszajelzést, de megpróbálta azokat a rendezvényeket betervezni, melyeket véleménye szerint meg kívánnak rendezni. Megérkezett Pusztay professzor úr által javasolt program, ezt a testületi ülésre elő fogja készíteni, a Céh Turisztikai Egyesület által leadott tervezettel együtt. A rendezvényterv tartalmazza a költségvetést is. Természetesen egy koncepcióról van szó, mely a javaslatok alapján változhat. Az előterjesztéshez két nyertes pályázatot is becsatolt. Az idén két komoly rendezvényre fog sor kerülni, az 50. Badacsonyi Szüretre és a 10. Városnapra.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag kérdezi, hogy a plébek illetve félplébek műsorok esetében történt-e elkötelezés illetve mit jelent, hogy a tervezet a technikai költségeket nem tartalmazza. Nem tudja elfogadni, hogy azért kifizessen az önkormányzat 500 eFt-ot, hogy fél órán át tátogjanak a színpadon.  Kérdezi, hogy az Irigy Hónaljmirigy Együttes, Zséda és a többiek kötelezően meghívandók-e.


Fodor József igazgató elmondja, hogy szóbeli elkötelezettsége csak a Csík zenekar felé történt, mivel ők nagyon elfoglaltak, így már tavaly novemberben szóban felkérte az együttest a szereplésre. Szerződés aláírásra nem került sor. Az árajánlatok technikai háttér nélkül érkeztek, senki nem hoz technikát. A pályázatban foglaltaktól el lehet térni, de fennáll a veszélye, hogy nem adja meg a támogatást a pályázat kiírója. Ha változtatni akar a testület, azt jelezni kell feléjük.  Ha a testület nem ért egyet a műsorral, tegyen javaslatot másik programra. Hasonló szegmensben van mód a változtatásra.


Vargáné Szőke Judit PÜB tag megjegyzi, hogy a személyen van a hangsúly, költségvetésileg hasonlónak kell lenni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök szerint nagyon túlméretezett a költségvetés, a tavalyi 40 millióhoz képest 22 milliós az eltérés. Ezt annak ellenére látja így, hogy van két komoly rendezvény ebben az évben.


Fodor József igazgató szerint mélységében kellene végignézni a költségvetésüket. A nagyságrendi különbségek abból adódnak, hogy tartalmaz egy 15 milliós szüreti pályázatot, a városnapi költségvetést, melyben 1 milliós tartalék van és 800 eFt-os műsor tartalom. A költségvetésben szerepel a Keresztúry-ház 1,2 millió forinttal, mely a megkötendő megállapodás alapján vissza fog jönni. Beépített a költségvetésbe az önkormányzat részéről egy olyan jellegű rendezvény dotációt, mely már tavaly is megtörtént, de más formában. A költségvetésből 6,2 millió + ÁFA összeget tudna kivenni, de akkor azt máshová kell betenni. Ha ezeket az összegeket összeadja, akkor közel 20 millió forintról van szó, melyet tartalmaz a költségvetésük.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy a turisztikára épül a település megélhetése, a kultúrával összefonódva érhető el előrelépés. Az önkormányzat minden évben komoly összeget fordít a programokra, tavaly is mintegy 70 millió forintot költött erre a célra. A település infrastruktúrája leamortizálódott állapotban van. Kérdezi, hogy mennyi bevétel származik az idegenforgalomból. Ismételten megjegyzi, hogy túlméretezettnek tartja a beállított összeget. Ezután kerül sor a Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás tárgyalására illetve a Céh Egyesület felé is vannak az önkormányzatnak elkötelezettségei. Ha a testület elfogadja ezt a költségvetést, akkor nem lesz lehetősége más területen az előrelépésre. Nem költhet mindent a programokra. Javasolja az előterjesztés átdolgozását.


Dr.  Magó Ágnes HÜB tag hasonló véleménnyel bír. Úgy látja, hogy az önkormányzat és intézményei látva a kicsit jobb anyagi lehetőségeket, kívánságlistát állítottak össze, mely nem fogadható el. Ilyen szinten nem lehet elereszteni a költségvetési követelményeket, bár nem vagyunk csődközeli helyzetben. Nem tartható az sem, hogy a testület napokig itt ül és soronként végigveszi mindenkinek a költségvetését. Ezeket az összegeket eleve messze le kell faragni, mert bőven van bennük tartalék.


Fodor József igazgató egyetért azzal, hogy a turisztikából él a település, de arra nem tud most választ adni, hogy ez mennyi pozitívummal jár. Az 50. Szüretet 12,3 millió + ÁFA összeggel tervezte, egy alapszüreti rendezvény 7,2 millió lenne. Komoly média megjelenést jelenthet a rendezvény, mely pozitívan befolyásolja a település jövőjét. Ha erősen csökkenti a testület az ide fordítható összeget, akkor nem lehet színvonalas rendezvényt összerakni. A technikai biztosításra is szükség van, mely komoly terhet és követelményeket jelent. A pályázatoknak is meg kell felelni. A bizottságok tagjainak szívesen elmondja, hogy a költségvetés kapcsán minek mi a vonzata, hiszen képben kell lenniük a döntéshez.


Békássy János elmondja, hogy az önkormányzatnak ebben az évben új struktúrájú költségvetése van. Javasol a költségvetésben kialakítani egy olyan mérleget, mely pontosan megmutatja, hogy mi a hozadéka a turizmusnak. Lehet, hogy 21 millió soknak tűnik a kiadási oldalon, de 60 milliót hoz. Ez azonban nincs kimutatva.


Forintos Ervin PÜB tag szerint a Badacsonyi Szüret színvonala nem felel meg az elvárásoknak. Ha valaki egyszer részt vesz rajta, nem biztos, hogy újra eljön. Ugyanakkor nem tud az önkormányzat fejleszteni, többek között a Fő utca állapota is gyalázatos.


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy most a kulturális intézményről beszéljenek a jelenlévők. Abban kell állást foglalni, hogy a bizottságok támogatják-e az előterjesztésben foglaltakat.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag felveti, hogy a Város és Gyermeknapra vonatkozó pályázatban nem szerepel egy nívós gyerekkoncert sem. Minden település megelőzi Badacsonytomajt. Javasolja az Alma együttes meghívását, véleménye szerint ez sok embert vonzana. Meg kell próbálni a színvonalon változtatni, hogy minél több vendég részt vegyen a programokon.


Fodor József igazgató kérdezi, hogy a javaslat arra irányul-e, hogy az Irigy Hónaljmirigy helyett az Alma együttest hívja meg. Csak így lehet a fél milliós kontingenst indokolni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri a hivatal apparátusát, hogy számolják ki, hogy mennyi a turizmusból származó bevétel.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy közvetlenül mérhető az IFA bevétel, a strandokból és a parkolókból származó bevétel. Vannak olyan közvetett hatások is, melyeket a Hivatal nem tud megmondani, pld. a helyi éttermek forgalmát.


Forintos Ervin PÜB tag szerint a testület képtelen olyan határozatokat hozni, melyek konkrétan meghatározzák, hogy milyen fejlesztések történjenek, azok mennyibe kerülnek és milyen összegből lehet gazdálkodni. A fejlesztésekre nem gondol a testület, úgy látja, most sem fogunk előbbre jutni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a jogszabályok szerint az önkormányzat alapvető feladata a kötelező feladatok biztonságos ellátása, ennek alapján készült a költségvetés tervezete. A testület állítja fel a feladatok sorrendjét. Megjegyzi, hogy a turizmus nem kötelező önkormányzati feladat.


Horváth Ferenc PÜB tag hangsúlyozza, hogy ez a napirend összefügg a költségvetéssel. Az anyagból nem látható, hogy mennyi pályázati bevétele származik a BVKI-nek. Csak a szükséges információk birtokában lehet határozni arról, hogy milyen programokat támogat a testület. A turisztikai programrendezésre összeállított költségvetést túlzottnak tartja, az elmúlt évi szintre javasolja csökkenteni. Nem láthatók tisztán a költségek ahhoz, hogy bármilyen kérdésben is határozati javaslatot lehessen hozni.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag kérdezi, hogy miért a Stari KFT-től kell a rendezvénysátrat bérelni, a saját cég helyett.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a pályázat kiírója meghatározta, hogy milyen feladatokat lehet a pályázatban érvényesíteni, milyen jellegű árajánlatokat kell bekérni. A pályázatban nem szerepelhet a saját sátor.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag nem ért ezzel egyet. Ez alapján nem szerepelhetne a Menü KFT. sem étkeztetőként.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a koncepciót mi állítjuk össze a pályázat beépítésével.  Az általa készített előterjesztésben szerepelnek a pályázati bevételek, pld. a szüreti pályázatra nyert 15 millió forint, illetve az intézmény egyéb bevételei is.


Forintos Ervin PÜB tag elmondja, hogy a Borheteknél 3 milliós összeg került beállításra, kérdezi, hogy az utána tett megjegyzés mit jelent.


Fodor József igazgató ismerteti, hogy úgy gondolta, hogy szerződés alapján, pályáztatási rendszerben valósítja meg a rendezvényt. Nem zárja ki a különböző civil szervezetek részvételét együttműködési megállapodás keretében. Kéri, hogy a rendezvények idejét határozza meg a bizottság illetve a testület, mivel azok egy részét már most propagálni kell.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az adóívekkel együtt célszerű lenne a korábbi éveknek megfelelően a rendezvénytervezetet is megküldeni.


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból a határozati javaslat 1. pontját el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


3/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottság tagjai közül a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag javasolja kibővíteni a jelzett javaslatokkal a tervezetet.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a testületi ülésre beépíti az időközben érkezett javaslatokat a rendezvények közé, illetve a költségvetésbe.


Horváth Ferenc PÜB tag megjegyzi, hogy főbb kulturális programok elfogadásáról van szó, a közben beérkezőket majd figyelembe lehet venni.


Wolf Viktória aljegyző ismerteti az elhangzott javaslatokat. Az „egy nívós gyerekkoncert megtartása a Város és Gyermeknapon és a Céh Turisztikai Egyesület javaslatainak kiegészítve és átdolgozva” képviselői indítvány hangzott el.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottságból így elfogadja a határozati javaslat 1. pontját, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


3/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett azzal, hogy egy nívós gyerekkoncert kerüljön megtartásra a Város és Gyermeknapon, valamint és a Céh Turisztikai Egyesület javaslataival kiegészítve kerüljön átdolgozásra a programterv.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnök

Rajzó Ildikó HÜB elnök megjegyzi, hogy elhangzott, hogy racionalizálni kell a költségvetést, a turizmusból származó bevételek kimutatása mellett. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


4/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljenek kimutatásra a turizmusból származó bevételek.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnök

Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a határozati javaslat 2. pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


4/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Jubileumi 10. Városnapi rendezvény műsor és költségvetési koncepcióját előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyásra 5.699.800 Ft összköltséggel és így nem javasolja ezen kiadási előirányzatot a BVKI 2014. évi költségvetésében biztosítani a nyertes pályázati források – 800.000 Ft bevétel – bevonása mellett (MVH 162512310).


Határid: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Humán bizottság további szavazatokat a témában ne tegyen, mivel egy kivizsgálásra vonatkozó kérésről történt döntés, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


5/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága nem hoz további döntéseket jelen napirend során, mivel egy kivizsgálásra vonatkozó döntés került elfogadásra.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnök

Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a határozati javaslat 3. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:


5/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Jubileumi 50. Badacsonyi Szüreti Fesztivál rendezvény műsor és költségvetési koncepcióját előterjesztés szerinti tartalommal nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek 15.875.100 Ft összköltséggel és így nem javasolja a kiadási előirányzatot a BVKI 2014. évi költségvetésében biztosítani a nyertes pályázati források – 6.330.000 Ft bevétel – bevonása mellett (MVH 1625131803).


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a határozati javaslat 4. pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


6/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról.


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 2014. évi jubileumi Városnap, 50. Szüreti Fesztivál és Kéknyelű Fesztivál szervezésének tanácsadó testületébe a főszervező BVKI által javasolt alábbi személyeket delegálni:

-           Krisztin N. László polgármester

-           Folly Péter képviselő

-           Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens

-           Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

-           Part Imre Céh Egyesület elnöke

-           Tasner Mónika TDM munkaszervezet vezetője

-           Dr. Májer János igazgató

-           Tóth János BVVB nagymestere

-           Fridrich György Bahart Fonyód-Badacsony kikötők parancsnoka

-           vállalkozók képviselője

-           Civil szervezetek vezetői


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


2./Napirendi pont:

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

(Előterjesztés 2. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.


Forintos Ervin PÜB tag egyetért azzal, hogy pályázati formában kellene az 5 millió forintot előteremteni. Etikátlannak tartja, hogy az önkormányzat által átadott közterületekre a részvételi díjat a rendezvényszervező határozza meg. Úgy gondolja, hogy egy összeget be kellett volna építeni, kérdezi, hogy ez miért nem történt meg. A strandi lidókkal kapcsolatosan egy kézenfekvő megoldást kell keresni, melyet a keretszerződésbe rögzíteni kell.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy tavaly úgy került meghatározásra, hogy a díj nem lehetett kevesebb a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott közterület használati díj mértékénél.


Vastag Gábor HÜB tag 8.49 órakor távozott az együttes ülésről.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 3 fő


Forintos Ervin PÜB tag megjegyzi, hogy az a probléma, hogy ez kikerült.


Rajzó Ildikó HÜB elnöke elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta, a testület pedig elviekben támogatta, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze. Mivel választás éve van, ezért ezt megfontolásra javasolja. A testület korábban megfogalmazta, hogy lehetőség szerint nem hoz olyan döntést, mely átnyúlik a cikluson.


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy az 5 millió forint tartalmazza-e a közterületek bérletéből befolyó összeget.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy tavaly az 5 millió forint pluszban jelentkezett.


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy amikor a BVKI szervezte a rendezvényt, akkor 5 millió forint elegendő volt a rendezvényre a közterületbérlettel együtt.


Forintos Ervin PÜB tag kéri rögzíteni a keret-megállapodásban, hogy a borászatok is befizetik a sikeres lebonyolításhoz szükséges összeget.


Tasner Mónika megjegyzi, hogy bárki volt a rendezvény szervezője, a résztvevő borászatok részvételi díját a szervező határozta meg. Nincs szándékukban a tavalyi díjat csökkenteni, mert színvonalas rendezvényt szeretnének létrehozni. Kikerült az önkormányzat közterület használati rendeletére vonatkozó megjegyzés, nem volt szándékos, ezt lehet pótolni.


Krisztin N. László polgármester szerint az lenne igazságos, ha úgy kerülne megfogalmazásra, hogy a kiadandó helyek térítésmentes átadása egy önkormányzati támogatás. Ennek összegét nehéz induló állapotban rögzíteni, több tényezőtől függhet.  Az önkormányzat szempontjából fontos, hogy kiderüljön, hogy önkormányzati támogatásról van szó akkor is, ha nem az önkormányzat szedi be. A három éves időtartamú szerződést a testület megszavazta, ezt nem látja problémásnak. Sok olyan döntés született, mely a cikluson át fog nyúlni, például a most megrendelt tervezési feladatok is, hiszen az alsó bazársori beruházás csak augusztus-szeptemberben kezdődhet meg, és egy következő testület fogja befejezni.


Fodor József igazgató ismerteti, hogy amikor a rendezvényt a BVKI szervezte, először 12, majd 8, ezt követően 6 millió forint állt rendelkezésre. Minden bevétel a kulturális intézményhez érkezett, ebből finanszírozta a Borhét rendezvényét. Az elvártnak megfelelően nem lehet 5 millió forintból a rendezvényt megszervezni. Komoly terhet jelentenek a biztosítási díjak, ezek az utóbbi időben nagyon megemelkedtek. A két hetes rendezvény véleménye szerint az idegenforgalom húzóereje.


Forintos Ervin PÜB tag módosító javaslatként elmondja, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, de az nem lehet kevesebb az előző évinél.


Rajzó Ildikó HÜB elnök megjegyzi, hogy a keretszerződés 2.4. pontjára történt utalás, ezt ő is felírta. A javaslattal egyetért.


Tasner Mónika elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részéről jelenlévők úgy gondolták, hogy jelen ülésen közösen átbeszélik a szerződés feltételeit. Ehhez képest elhangzott, hogy a 703/2013. (X.10.) számú határozatot vonja vissza a testület, mivel jövőre választási év lesz. Ezt a döntéshozatalkor is tudta a testület. A Borhét kapcsán felmerült egy pályáztatási rendszer és bizonyos civil szervezetek neve. Kéri a bizottságokat, hogy a Céh Turisztikai Egyesületen kívül nevezzenek meg egy olyan civil szervezetet, aki képes egy ilyen horderejű rendezvény megszervezésére.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha egy képviselő felvet valamit, az nem jelenti azt, hogy az határozatba is foglalódott. Megfogalmazta ezzel kapcsolatos ellenvéleményét. Az előterjesztő és előkészítő minden gondolatot igyekezett belefoglalni az előterjesztésbe, ami a témával kapcsolatosan megfogalmazódott. A korábbi ülésen felvetődött, hogy ez a pénz pályázati alap legyen.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag megjegyzi, hogy október óta az alsó bazársor további sorsára vonatkozóan lényeges előrelépés történt. Ha a fejlesztések megvalósulnak, elképzelhető, hogy a rendezvény helyszínére más javaslat születik. Ezért látja inogni a 3 éves szerződést.


Forintos Ervin PÜB tag szerint az is gondot jelent, hogy a rendezvényszervezők az intézményvezető úrral nem találják meg az összhangot. Jelenleg az intézményvezetői beosztásra egy pályázat van kiírva. Elképzelhető, hogy az újonnan megválasztásra kerülő intézményvezető komoly rendezvényszervezői vénával lesz megáldva.


Horváth Ferenc PÜB tag szerint a határozati javaslat 4. pontja a határozati javaslatba nem illik bele. Sehol nem látja annak a megemlítését, hogy a BVKI intézményvezetője a részvételi szabályzatot milyen jogon készítené el, ha a szervezővel egy keret-megállapodás köttetik. Nem tartja szerencsésnek, hogy 3 évre szóljon a megállapodás, csak 2014. évre javasolja.


Tasner Mónika elmondja, hogy benne nem volt olyan szándék, mellyel azt hangsúlyozta volna, amit Forintos Ervin képviselő elmondott.


Fodor József intézményvezető ismerteti, hogy azért került bele a határozati javaslatba a 4. pont, mert 5 éve elkészült a szabályzat, melyet évente pontosítani kell.Vastag Gábor HÜB tag  9.06 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 4 fő


Tasner Mónika megjegyzi, hogy a határozat 1.5. pontjával ez ellentmond, mindenképpen foglalkozni kell a kérdéssel.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja úgy módosítani, hogy a határozati javaslat 1.4. pontjával összhangban a keretszerződés értelmében a Céh Turisztikai Egyesületet kéri fel, nem Fodor Józsefet.


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy a bizottságok a keret-megállapodás időtartamát felülvizsgálták. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból egyetért azzal, hogy a keret-megállapodás 2014. évre szóljon, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

7/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja kizárólagosan 2014. évben megbízni a CÉH Turisztikai Egyesületet8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a keret-megállapodás 2.4. pontjának közterületre vonatkozó részére elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a közterületekre vonatkozó díjszabások a hatályos közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint kerüljenek megállapításra.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, de nem lehet kevesebb az előző évinél, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Részvételi Szabályzatot a Céh Turisztikai Egyesület készítse el 2014. február 28-i határidővel, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának módosítását azzal, hogy felkéri a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kérje fel a „Folyékony Szerelem” Badacsony i Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a határozati javaslat elhangzott módosításaival egyetért kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. a CÉH Turisztikai Egyesületet8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával a 2014-2016. időszakban megbízza, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a civil szervezet részére átadja.
 2. az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást megkötését az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza, ellenjegyzésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt felkéri.
 3. a keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.
 4. felkérni a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Folyékony Szerelem” Badacsony i Bor7 Részvételi Szabályzatának 2014. február 28. napjáig történő elkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 5. a megállapodás 2.4. pontjának módosítását azzal, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.
 6. a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a közterületekre vonatkozó díjszabások a hatályos közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint kerüljenek megállapításra.
 7. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a 4. pontban rögzített szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.
 8. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki támogatja, hogy a keret-megállapodás 2014. évre szóljon, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja kizárólagosan 2014. évben megbízni a CÉH Turisztikai Egyesületet8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a megállapodás 2.4 pontjában a korábbi összegzés lépjen érvénybe, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a 2014. évi „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésére vonatkozó megállapodás 2.4. pontjának módosítását a 2013. évi szerződéshez hasonló tartalommal.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki támogatja, hogy a határozati javaslat 4. pontjában a Céh Turisztikai Egyesület kapjon felkérést Fodor József intézményvezető helyett, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának módosítását azzal, hogy felkéri a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kérje fel a „Folyékony Szerelem” Badacsony i Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. a CÉH Turisztikai Egyesületet8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával a 2014. évre megbízni, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a civil szervezet részére átadni.
 2. az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást megkötését az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza, ellenjegyzésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt felkéri.
 3. A keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.
 4. felkérni a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Folyékony Szerelem” Badacsony i Bor7 Részvételi Szabályzatának 2014. február 28. napjáig történő elkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 5. a megállapodás 2.4. pontjának módosítását a 2013. évi szerződéshez hasonló tartalommal.
 6. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a 4. pontban rögzített szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.
 7. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Fodor József igazgató felelősségének tudatában kijelenti, hogy az általa irányított intézmény képes megszervezni bármilyen rendezvényt Badacsonyban.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy a ciklus elejétől azért küzdöttek az érintettek, hogy a rendezvényt a borászok csinálják. Most pedig arról lenne szó, hogy zárjuk ki őket.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag felveti, hogy a Polgármester úr a fejlesztésekhez kapcsolódó elképzelésekre javaslatokat kért a testülettől. Kérdezi, hogy hol vannak a beérkezett javaslatok.


Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy 38-an kaptak felkérést, és ketten reagáltak. A munkaterv szerint elfogadott napirendek tárgyalása nem kötelező.


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy 9.00 órára kaptak meghívást az alsó bazársor és strand bejárat tervezői. Az urak megérkeztek. Javasolja, hogy a következő napirend a Költségvetés ezen része legyen. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból a napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 3. napirendként Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló” napirendet tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnökRajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a sorrendiségre vonatkozó javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 3. napirendként Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló” napirendet tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök3. Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló


(Előterjesztés 3. számú melléklete)


Hozzászólások:


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag javasolja, hogy most ne az egész költségvetést tárgyalják a bizottságok, hanem csak a tervezőkre vonatkozó részét. Kérdezi a főépítészt, hogy a HÉSZ-szel hogyan állunk, miért nem történik előrelépés.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy történtek előrelépések, de kívülről nem olyan látványos a folyamat. Elindult a rendezési terv módosításának folyamata. Első lépésként megkeresésre kerültek a véleményező hatóságok. Mivel az állami főépítész szerint a koncepció nem az előírásoknak megfelelően lett elfogadva, így azt hatályon kívül kellett helyezni, és újabb egyeztetést kezdeményezni. Novemberben a testület döntését követően megtörtént az előzetes tájékoztatási szakaszban való kiküldés a véleményezők felé. Ezt követően december 16-án kiküldésre került a koncepció, e véleményezési szakasz lezárását követően 2-3 héten belül elfogadható lesz. Ezzel párhuzamosan a testület által elfogadott rendezési terv módosítási program szerint a tervező dolgozik a településszerkezeti terv módosításán, melynek jóváhagyása augusztus végére lett meghatározva. Az ütemezéshez viszonyítva 1 hónapot nyertünk. Vannak olyan speciális kérdések, melyek miatt külön egyeztetésekre lesz szükség, az eljárás időtartama hosszabbodhat. A tervezési program egyes elemei a megvalósíthatóság határát súrolják, ez időigényes folyamat, előfordulhat, hogy veszélybe sodorja az önkormányzati választások előtti jóváhagyást. Ha ez így lesz, akkor dönteni kell arról, hogy végigvigyük-e ezeket az ügyeket. A folyamat leírását át tudja küldeni az érdeklődőknek emailben. Hangsúlyozza, hogy a november elején felállított ütemezéshez képest egy hónapot nyertünk.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy az alsó bazársor területén jelenleg egy L alakú épület felújítását terveztük. Kérdezi, hogy az épület lebontása után a jelenlegi százalékban beépíthető-e a terület. Erre korábban többször többféle választ kapott. Ha kisebb százalékban lesz beépíthető a bontást követően, akkor értékvesztés következik be. Az épület funkciója megfogalmazódott, a nyilvános illemhely óriási területigénnyel bír. Szükség van rá, de nem lehet ez a legfontosabb látványosság. Felveti, hogy a Ranolder villa felújítása évek óta áll, az önkormányzat többször felszólította az építtetőt a helyreállításra. Kérdezi, hogy milyen módon lehetne ezt  kérdést megnyugtatóan rendezni, hiszen az épület jelentős katalógusok címlapján szerepel, nagy veszteség lenne, ha végleg el kellene búcsúzni tőle, mint például a Bormúzeumtól.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a következő testületi ülés témája lesz a kért tervek bemutatása. Elindult egy tervpályázat az alsó bazársorra, mely a testület döntése értelmében leállt. Fontos, hogy koncepció mentén történjen minden, egységében kell kezelni a területet. A rendezési terv módosítása során valószínűleg foglalkozni kell a komppal is.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag  9.25 órakor távozott az ülésről.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 3  fő

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a Fő úttal párhuzamos rész lebontására döntés született. A merőleges szárnyat felmérték, statikus megvizsgálta. Az épület műszakilag és erkölcsileg is elavult, az új funkció nehezen tehető bele. Ezért az épület helyén egy hasonló tömegű épületben gondolkodnak.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kérdezi, hogy tömegében megnövelhető-e az épület.


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy ez rendezési tervi kérdés, melyben foglaltakat a tervezés során be kell tartani. A telken belül az építési hely ki van jelölve, az építési százalék meg van határozva.  A jelenlegi keretek között lehet mozogni e tekintetben. Ha a rendezési tervben újragondolásra kerül, akkor ahhoz kell alkalmazkodni. A jelenlegi beépítési százalékba a tervezett épület belefér, ha marad alapterület, mely a későbbiekben beépíthető, akkor lehetséges az épület bővítése.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag  9.28 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 4  főOrbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy a vázlatterveket mikor láthatják.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a testületi ülésen fogja bemutatni a terveket, de hétfőn elektronikusan eljuttatja a jelenleg rendelkezésre álló anyagot a testület tagjainak.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a Ranolder villával kapcsolatosan az önkormányzatnak az építési törvény ad bizonyos lehetőséget – az építési hatóságok kapcsán. Ezen túlmenően a 314-es kormányrendelet szerint mód van a helyi rendelet megalkotására, jogi lehetőségeket biztosítva az intézkedéshez. Ez nem feltétlenül hatékony, de vizsgálni lehet. Ha nagy a baj, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy a korábbiakban a testület felkért 4 személyt, hogy keressék meg a Ranolder villa építtetőjét. Kérdezi, hogy mit sikerült intézniük.


Dr. Scheller György HÜB tag  9.30 órakor érkezett meg az ülésre.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 5 fő


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy az ügyben nem történt előrehaladás. Személyesen járt utána annak, hogy ki a tervező. A látványterv neki tetszik. Javasolja a badacsonyi díszteret egy központi térré alakítani. A körülötte lévő kiszolgáló helyiségek helyett egymás mellé épített 2 szintes épületsor építését támogatná, a Badacsony hegyen jellemző épületek visszatükrözésével. Ez azért lenne előremutató, mert megjelentek a településen a 4 csillagos hotelek. A továbbiakban is van ilyen irányú elmozdulásra igény, a szállodák vendégeinek igénye a kiszolgáló épületek léte is. A jelenlegi helyzet a nyarat biztosítja, de az elvárásoknak nem felelnek meg az épületek. Nehézséget jelenthet, hogy az ingatlanok magánkézben vannak, de a tulajdonosoknak is érdeke az ízléses megjelenés. Az épületek alsó szintjén egy zárt üzlethelyiség lehet, a felső részen pedig akár luxuslakások is kialakíthatók. Badacsonyörsön a 71-es út mentén szintén el tudná az előbb felvázoltakat képzelni, hiszen ez a két településrész tarthatná fenn Badacsonytomajt. Kérdezi, hogy a beépíthetőség és az épületek magassága terén egy iránymutatás megfogalmazható-e.


Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy az épületmagasság megemelésére és a beépíthetőség növelésére vonatkozó elképzelés nem biztos, hogy megvalósulhat. El tudná képzelni, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal kezdeményezzen a testület egy tárgyalást. A megegyezés tipikus formája a településrendezési szerződés, mely az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető kötelezettséget jelent. Rögzíteni lehet, hogy kinek mi a feladata, mit várnak az ingatlantulajdonosok és ezért mit biztosít az önkormányzat. A HÉSZ-be nehéz ennél több garanciát beépíteni, a részletek a településrendezési szerződésbe építhetők be. Ilyen kitörési lehetőség van, de a feltételrendszerre oda kell figyelni.


Forintos Ervin PÜB tag javasolja, hogy ha a testület szeptemberben el akarja fogadni a módosított HÉSZ-t, akkor az olyan speciális esetek kigyűjtéséről, esetleges kivételéről, melyek nem valósulhatnak meg, döntsön. Így készülhet el a koncepció határidőre.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy időközben több döntésre is szükség lesz, ezért kérte, hogy minden igény szerepeljen a tervezési programban. Az illetékesek mondják meg, hogy mit lehet megvalósítani és mit nem engedélyeznek.  A módosítási igények egy része magasabb szintű jogszabállyal ellentétes. Vannak olyanok, melyek nem lehetetlenek, de időigényesek, az időelhúzódás miatt levételük szükségessé válhat az elfogadás érdekében.  A további lépésről a beérkező vélemények birtokában lehet dönteni, nem teheti meg a testület, hogy a jogszabályokra alapozott véleményt nem veszi figyelembe.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag kéri elküldeni a rendezési terv módosításának folyamatát, határidők megjelölésével. Megjegyzi, hogy a reggel kiosztott anyag nem mindenben egyezik.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy sok vélemény visszaérkezett, de az állami főépítésztől még nem jött válasz. Ezt meg kell várni, utána lehet továbblépni.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag megjegyzi, hogy 2013-ban fogadta el a testület a településfejlesztési koncepciót. 2012. novemberében már érvényben volt a kormányrendelet, melyre hivatkozva most újabb egyeztetésre volt szükség.


Szabó Zoltán főépítész ismerteti, hogy az új jogszabályi környezet 2013. januártól van érvényben. A folyamat részei a következők a régi rendszer szerint: előzetes véleményezési kör, közbenső véleményezési kör, bemutatás, eltérő vélemények egyeztetésére irányuló tárgyalás, állami főépítész véleményének bekérése, 30 napos közzététel után lehetett volna jóváhagyni. Ez teljes körben nem történt meg a koncepcióval. Mivel megkezdett folyamatról van szó, a régi szabályok szerint kellett volna befejezni.


Horváth Ferenc PÜB tag kérdezi, hogy ki hibázott abban, hogy ezek a körök nem voltak teljes mértékben lefuttatva. Az önkormányzat vagy a megbízott személyek.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ez egy többszereplős folyamat. A tervező megbízója az önkormányzat. Amennyire belelát a folyamatba, a tervezőtől elvárható lett volna alapvetően, hogy a szerződéskötéskor a koncepcióra vonatkozóan az elfogadás szerkezete megjelenjen. A lényeg az, hogy jövő héten a jóváhagyásra sor kerülhet a most hatályos eljárási rend szerint egyeztetve. Valójában 3-4 hónapos csúszásról van szó.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag javasolja a főépítész úr meghívását a bizottsági és testületi ülésre akkor, ha olyan hosszú távú fejlesztéssel kapcsolatos napirend tárgyalására kerül sor, mint pld. az alsó bazársor, hiszen jó lenne, ha elmondaná a véleményét. Ezért van a településnek főépítésze.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a szerződés szerint a főépítész feladata kimondottan a rendezési terv végig vitele.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag elmondja, hogy a strandi fejlesztéssel kapcsolatban is szeretne valamiféle képet kapni. Ezt külön napirend keretében kellett volna tárgyalni, hiszen sok határozatnak azonnali határideje volt. Kéri, hogy az alsó bazársori és a strandi tervezés állásáról számoljon be a tervező.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a vonatkozó határozatokat megkapták, mely alapján illetve egy szóbeli megegyezés alapján az épületek tervezését megkezdték. Az épületek felmérése megtörtént, a szerkezeteket statikus mérnök megvizsgálta. Jelenleg felmérési rajzok és vázlattervek állnak rendelkezésre, melybe már helyiségeket is rajzoltak. Az anyagot az önkormányzat illetékeseivel egyeztetni fogják, a testületi ülésre a vázlattervekből adni fog az érintetteknek. A látogatóközpont dolgaival is készülni fog.


Rajzó Ildikó HÜB elnök megjegyzi, hogy javaslat hangzott el a programpontok megküldésére és a főépítész meghívására a komolyabb fejlesztéshez kapcsolódó napirendek esetében.


Horváth Ferenc PÜB tag kérdezi, hogy a tervezők miért szóbeli megegyezés alapján kezdték meg a munkát.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Norvég Pályázat bizonyos számú terv elkészítését támogatja, bizonyos keretek között. A pályázat elbírálására még nem került sor.  Ha a pályázat elbírálása kedvező lesz, akkor az önkormányzat ebből szeretné fizetni a tervezési költségeket. Ha válasz érkezik a pályázatra, akkor vissza kell térni a témára.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag ismerteti a 853/2013. számú testületi határozatot, miszerint a januári ülésre egy árazásra is alkalmas vázlatterv készüljön. Kérdezi, hogy ez miért nincs a bizottság előtt. Mondja ki a tervező, ha nem tudja vállalni, teljesíteni a testület által hozott döntéseket. Szeretné a testület, ha a fejlesztés elindulna és elkészülne, de azt látja, hogy csak „töszörgés” folyik. Kérdezi a tervezőt, hogy tud-e a határozatról és miért nem készült el az anyag a bizottsági ülésre. Nem fogadja el, hogy csak a testületi ülésre kapják meg.

Vastag Gábor HÜB tag  9.53 órakor távozott az ülésről.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 4 fő

Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a jövő héten, 20-21-én, még a testületi ülést megelőzően el fogja küldeni az anyagot -  alaprajz, vázlatterv, látványterv és költségvetés - az önkormányzathoz. Tisztában van azzal, hogy hivatalosan nem lehet már megtárgyalni, de a vélemények kialakíthatók.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag elmondja, hogy van egy hivatalos eljárási rend. Ha a hivatal vezetője tudta, hogy nincs kész a kért anyag, akkor a bizottsági ülés időpontját el kellett volna tolnia. Nagy horderejű ügyről van szó, melyben megint csúszni fog a döntés, mert hivatalosan nem tárgyalható a testületi ülésen.


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy projektoron most is meg tudja mutatni a munkaközi terveket. Költségvetés még nincs, csak előzetes bekerülési költséget tud mondani.


Orbán Péter PÜB elnök javasolja a napirend felfüggesztését.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag megjegyzi, hogy ő kíváncsi a Céh Turisztikai Egyesület véleményére is.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag kérdezi, hogy a főépítész úr tud-e még maradni, megnézi-e a terveket.


Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy a Polgármester úr megbízta azzal, hogy a szezon végén hívja össze a strandi üzletbérlőket. Javasolja kikérni a véleményüket a tervezendő büfékről, hiszen ők tudják, hogy pld. egy hús, zöldség előkészítő milyen legyen, stb.


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy a jogerős építési engedély megszerzése mennyi időbe telik, hiszen addig nem lehet megkezdeni az építkezést.


Szabó Zoltán főépítész elmondja, ha minden rendelkezésre áll, akkor 15 napos ügyintézési határidő van megszabva az építésügyi hatóságnak, majd 15 nap a jogerő. Ha minden rendben megy, akkor 2 hónap szükséges.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy az elmondottak alapján a beruházásnak a szezon előtt nem lehet nekiállni, hiszen július-augusztusig elhúzódik az engedélyeztetés. Ha a jövő héten bemutatja a tervező a vázlatokat, akkor sincs gond.


Rajzó Ildikó HÜB elnök szerint korábban is az hangzott el, hogy a munkát a szezon végeztével, szeptember 1-el lehetne megkezdeni.


Nagy Miklós vállalkozó kérdezi, hogy a rendezési tervben lenne-e lehetőség egy sétány kialakítására a 71-es út mellett. Ez nagyon hiányzik Badacsonyból. Akár csak a Bányász strandig kialakítva egy fás sétány, zenepavilonnal. Fontos lenne, hogy a badacsonyi strandra éjszaka is be lehessen jutni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök megjegyzi, hogy ezzel a témával már foglalkozott a testület. A sétány kialakítása valószínűleg nem lehetséges. Marsi Attila kérelme alapján viszont két Balaton-parti ingatlanon – fás, cserjés parti ingatlanokról van szó – elképzelhető park kialakítása.


Kurucz Szabolcs tervező projektoron bemutatja a rendelkezésre álló terveket. Elmondja, hogy durván 250 m2-es épület hozható létre az alsó bazársoron annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat egy rendezvényteret is létre kíván hozni. Az épületben étterem pergolás fedésű terasszal, városi funkciót betöltő WC, öltöző, zuhanyzó van tervezve. Építtető igénye, hogy halpiacot üzemeltetne éves szinten. Az éttermi konyha felett a tetőtér hasznosítható.  Készült egy második terv is, mely kicsit más formavilágot ad. A kikötőben lévő pénztárépület és a kikötői épületek karakteréhez illeszkedne az alsó bazársor és a strandi bejárathoz kapcsolódó építmény. Magas tetős, bazalt burkolatú, helyenként vakolt felülettel, körablakokkal. A magastető fémlemez fedést kapna.


Békássy János kérdezi, hogy a koncepció és a tervek készítése időszakában történt-e egyeztetés a Baharttal és a műszaki osztállyal. A műszaki osztálynak birtokában van a kompkikötő terve.


Rajzó Ildikó HÜB tag  10.11 órakor távozott az ülésről.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 3 fő


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy a Bahart terveit megkapta, azt figyelembe vette.


Istvándi Gergely vállalkozó megjegyzi, hogy az új törvények szerint balatoni halat nem lehet vásárolni.


Rajzó Ildikó HÜB tag  10.12 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 4  fő


Kurucz Szabolcs tervező bemutatja a strandi épületeket projektoron. A strandon lévő Platán büfével kapcsolatosan elmondja, hogy a jelenlegi konyha zónát megtartva fedett fogyasztótér kialakítását tervezi a jelenlegi vizimentők helyén. Kérdezi, hogy a medence és a gépház sorsa mi lesz.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a medence újraüzemelésére született döntés.


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy akkor ezt is rekonstruálni kell. A régi épületrészben kapna helyet a tér felől a Tourinform Iroda, pénztár és személyzeti helyiségek, elsősegély nyújtó helyiség, tárolóhelyek, illemhely és a büfé funkció. Az épület magastetőt kapna, elé tornácot tervez. A vázlathoz képest változás van a beléptető pontnál, az csonka kúp formájú lesz, kiemelkedik a többi épületből, vertikális hangsúlyt kap. Bemutatja a homlokzati vázlatot is.


Pásztor László ügyvezető kérdezi, hogyan lesz megakadályozva, hogy a vendég a pénztár kikerülésével menjen be a beléptető kapun. A főszezonban sokan feltorlódnak a bejáratnál.


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy a részletkérdéseket tisztázni szükséges, de a kerítésben lesz két forgó kapu.


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a főépítész úr és a tervező úr megjelenését.


Orbán Péter PÜB elnök  a költségvetés napirendjének tárgyalását felfüggeszti.

10.25 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 10.40 órakor folytatódik.

A Pénzügyi bizottság részéről jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

A Humán Ügyek bizottsága részéről jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

Rajzó Ildikó HÜB elnök javasolja, hogy az Óvodai felvétel időpontjának meghatározása tárgyú előterjesztés az Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása után legyen tárgyalva.


Orbán Péter PÜB elnök javasolja a két napirend után a Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelmét illetve az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés tervezet I. olvasatának tárgyalását. Kéri a Pénzügyi bizottság tagjait, hogy aki támogatja a napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 4. napirendként Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása” napirendet, 5. napirendként a Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme” napirendet tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki egyetért a napirend sorrendiségére vonatkozó javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Napirendek sorrendiségére vonatkozó javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 4. napirendként Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása” napirendet, 5. napirendként a Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme” napirendet tárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök4. Napirendi pont

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása

(Előterjesztés 4. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítése, kérdése kinek van.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kérdezi, hogy miért együtt tárgyalják a bizottságok ezt a témát. Az óvoda az önkormányzat felelőssége, az iskola fenntartója viszont a KLIK.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy sem az iskolás, sem az óvodás gyerekek szállítása nem kötelező önkormányzati feladat.


Horváth Ferenc PÜB tag kérdezi, hogy hány óvodás, és hány iskoláskorú gyermekről van szó.


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy 3 óvodás gyerek és 5 iskoláskorú gyerek szállítása történik.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag elmondja, hogy az óvoda saját intézmény, viszont az iskolások esetében másutt tömegközlekedési bérletet kell vásárolni. Ennek alapján javasolja, hogy az iskolások fizessenek valamilyen térítést, ha a szállítást igénybe veszik. Nem biztos, hogy anyagilag célravezető felvállalnia az önkormányzatnak.


Orbán Péter PÜB elnök szerint nem lehet a határvonalat meghúzni, ha többen is jelentkeznek ezzel az igénnyel.  Egyetért a térítés kérésével.


Horváth Ferenc PÜB tag szintén egyetért az óvoda és iskola külön kezelésével. A kötelező felvételt biztosító iskolába utazásról a jogszabály szerint az iskola fenntartója gondoskodik.  Eszerint elsősorban az óvodavezető fordulhat az önkormányzathoz ilyen kéréssel. Véleménye szerint az iskolaigazgató rossz helyre címezte a kérését, a KLIK-hez kell fordulnia.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy az önkormányzat tavaly ősszel vállalta a gyerekek szállítását.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző pontosítja, hogy akkor kötelező a törvény szerint a gyerekek iskolába juttatása, ha a közigazgatási területen kívülről járnak be. Az önkormányzat a távolabbi településrészekről vállalta a gyerekek szállítását a saját gépjárművel.


Vargáné Szőke Judit PÜB tag kérdezi, hogy ha téríteni kell a bejárást, akkor egy megadott összegre vagy csak névleges hozzájárulásra gondolt a javaslattevő.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag elmondja, hogy a többségi véleményre alapozna. Akár összevetve egy volánbusz tarifával, lehetne dönteni a hozzájárulás összegéről.


Orbán Péter PÜB elnök javasolja egy hónapra levetítve kiszámítani a szállítási költséget, ennek függvényében meghatározni a fizetendő összeget, esetleg a felét a valós költségeknek. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból egyetért azzal, hogy az iskoláskorú gyerekek szállítása a távolabbi településrészekről térítési díj ellenében történjen, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

14/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók után térítési díj fizetését. Nem javasolja továbbá egy hónapra levetítve kiszámítani a szállítási költséget és ennek függvényében meghatározni a tanulónként fizetendő összeget.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottság tagjai közül egyetért az iskolás gyerekek szállításával összefüggő javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. Megjegyzi, hogy az óvodás gyerekeket továbbra is támogatjuk.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók után térítési díj fizetését. Javasolja továbbá egy hónapra levetítve kiszámítani a szállítási költséget és ennek függvényében meghatározni a tanulónként fizetendő összeget.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból az I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását:

 1. 2014. január 6. napjától 2014. december 31. napjáig a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére biztosítsa a Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a gyermekek/tanulók Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába és a Tatay Sándor Általános Iskolába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon. A 2013/2014. tanévben 2014. június 13. napjáig, illetve a 2014/2015. tanévben 2014. december 31. napjáig.
 2. támogassa a szolgáltatás biztosítását az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
 3. a gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítsa.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottság tagjai közül egyetért az I. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal,  1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

 1. 2014. január 6. napjától 2014. december 31. napjáig a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek részére biztosítani a Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a gyermekek Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon. A 2013/2014. tanévben 2014. június 13. napjáig, illetve a 2014/2015. tanévben 2014. december 31. napjáig.
 2. támogatni a szolgáltatás biztosítását az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
 3. a gyermekek szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítani.
 4. felkérni Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


5. Napirendi pont

Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

(Előterjesztés 5. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz.


Orbán Péter PÜB elnök ismerteti, hogy emlékezete szerint azért kell módosítani a megállapodást, mert Szigliget 800 eFt-tal támogatta az egyesületet, mely a szerződésben szerepel. Kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Békássy János ismerteti, hogy amikor az egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás létrejött, a szigligeti iroda még nem működött. Az egyesület pályázat útján nyert lehetőséget Szigligeten egy szezonális iroda nyitására. A szigligeti önkormányzat az ott dolgozó alkalmazott bérét és járulékait megtéríti, plusz feladatot finanszíroz, tehát nem az egyesület munkájához való hozzájárulást növelte meg. A tárgyalások a polgármesterek között nem vezettek eredményre, ezért az egyesület nem kapta meg a finanszírozást a társönkormányzatoktól. Tehát nem plusz bevételt kér, hanem a finanszírozáshoz hiányzik a jelzett összeg.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2013. január 24-i együttes ülésen olyan javaslat született, hogy a 13 millió forintos hozzájárulás elosztására előre kiszámítható módon kerüljön sor. Elhangzott, hogy a településen ténylegesen realizálódott vendégéjszakák száma legyen a számított összeg alapja.  Badacsonytomaj javaslatát nem fogadták el a társtelepülések, viszont kiderült, hogy a szigligeti tagirodát plusz összeggel támogatják. Az iroda a pályázat része. A legfeljebb 13 milliós támogatás magába foglalja a működési és bérköltséget. A jelenleg hatályos megállapodás szerint Badacsonytomaj önkormányzatának az egyesület részére még 15 eFt-ot kell átutalni.  Ha olyan döntés születik, hogy a szigligeti bérhozzájárulást nem tekinti, akkor módosítani szükséges a megállapodást az előterjesztés II. számú határozata szerint.  Az előterjesztésből látható, hogy Szigliget milyen összeggel járul hozzá a költségekhez.


Rajzó Ildikó HÜB elnök megjegyzi, hogy az a kérdés, hogy 800 eFt-tal vagy 15 eFt-tal tartozunk.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy jelenleg van egy szerződése a feleknek.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy 65 %-ban, de legfeljebb 13 millió forinttal járul hozzá.  Ez az összeg magába foglalja a társönkormányzatok hozzájárulását is. Ha a többi önkormányzat csupán 3 Ft-ot ad, akkor a többit Badacsonytomajnak kell hozzáadni. Ezért volt az a tavalyi kezdeményezés, hogy ilyen ne fordulhasson elő, valamihez kötni kell a hozzájárulás mértékét, hogy az kiszámítható legyen. Badacsonytomajnak még 15 eFt-ot kell átadnia.


Orbán Péter PÜB elnök szerint 2012-ben az önkormányzat többlettámogatást adott az egyesületnek a szerződés szerint, ha Békássy János gondolatmenetét követjük. Ezért döntött 2013-ban így a testület.


Békássy János szerint a Jegyző úr előterjesztése megtévesztő. Szigliget két összeget utal át. A pályázat készítés időszakában megkereste Szigliget az egyesületet, hogy szeretnék, ha szezonális iroda működne a településen. Az egyesület úgy járult hozzá, ha vállalják az iroda működésének költségeit. Tehát a működési hozzájárulásuk 900 eFt és ezen felül van még a másik hozzájárulás. A szigligeti iroda működési költségei átmenő jellegűek. A testület előtt a két szám összekeveredett, így csökkentették az összeget. Kéri, hogy a bizottságok ne keverjék bele a szigligeti második támogatást, mert az nem része. Jogilag lehet, de finanszírozásilag nem. Az egyesületnek a 2013. évi költségvetésében emiatt 800 eFt mínusz van.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a jelenleg hatályos megállapodás és ami elhangzott, nincs egymással szinkronban. Ha a megállapodásban úgy szerepelne, hogy a szigligeti iroda kirendeltség bérjellegű kiadásai nem tartozik a támogatási összeghez, akkor igaz lenne, de nem így szerepel. Ha ragaszkodunk a megállapodáshoz, akkor az előterjesztésben foglaltak a helyesek, tehát 15 eFt támogatás hiányzik. Az egyesület kérésének teljesítésére a II. határozati javaslat ad lehetőséget.


Békássy János elmondja, hogy a pályázat megírásakor ez nem volt kérdés, a költségvetési vitában 2-3 évvel később merült fel problémaként. A 2014. évi működés során Szigligettel külön megállapodást lehet kötni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint az lett volna a legtisztább megoldás, ha a négy önkormányzat köt egy szerződést, nem pedig úgy kell összekéregetnie az adatokat.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag nem érti, hogyan került bele a tárgyalásba a 800 eFt. Az egyesület 2013. évi támogatása szerepel az előterjesztésben, e szerint 15 eFt-ot kell kapniuk Badacsonytomajtól.


Békássy János megjegyzi, hogy működési költségük 800 eFt-tal alacsonyabb volt.


Forintos Ervin PÜB tag szerint a pályázat alapfeltétele volt az önkormányzat és a Céh Egyesület közötti megállapodás. A 13 millió és a 12.985 eFt között 15 eFt különbség van.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy mi úgy értjük, hogy a 800 eFt-os összeg a pályázatban benne volt.  Amíg nem működött az iroda, Szigliget adott 900 eFt-ot, most viszont 1.700 eFt támogatást ad. Ennek figyelembevételével mi így egészítjük ki 13 millióra.


Nagy Miklós vállalkozó szerint furcsa az önkormányzat hozzáállása, nem tekinti, hogy ki mit csinál, mennyi hasznot teremt. Az, hogy Szigligettől az egyesület ennyi támogatást kap, az nem a tomaji önkormányzatnak köszönhető. Etikailag mindenképpen furcsa, jogilag lehet, hogy rendben van.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy az egyesület 2011-2012. évben 800 eFt többlettámogatást kapott Badacsonytomaj önkormányzatától.


Vargáné Szőke Judit kérdezi, hogy mikor nyílt a szigligeti iroda.


Tasner Mónika elmondja, hogy 2012. júniusában, az első évben csak két hónapra került át hozzájuk alkalmazásba az ott dolgozó személy. Második évben már 5 hónapot dolgozott.


Horváth Ferenc PÜB tag szerint szerencsétlen a szerződés, Badacsonytomaj a „fejős tehén” szerepében van. A szerződésben az áll, hogy legfeljebb 13 millió forint, tehát 15 eFtnál nem kaphat több támogatást az egyesület.


Rajzó Ildikó HÜB elnök szerint a szerződést módosítani kellett volna. Most 800 eFt-on vitatkozunk, a döntés az egyesületet nehéz helyzetbe hozhatja. Máskor pedig sokmillióról beszélünk.


Békássy János szerint tárgyi tévedés van. Működési költség növekedést okozott a szigligeti iroda működése. A tomaji testület jelen felállás szerint önhatalmúlag elvon 800 eFt-ot az egyesülettől. Ezért kéri mérlegelni a dolgokat, hiszen az egyesület nagymértékben hozzájárult az IFA bevételek emelkedéséhez.


Forintos Ervin PÜB tag megjegyzi, hogy Badacsonytomaj kialakította a feltételrendszert, mely igazságosan elosztotta volna a hozzájárulást, de nem fogadták el. Kérdezi, hogy akkor melyik önkormányzat volt erkölcstelen. Mi fizetünk a többiek helyett is.


Dr. Scheller György HÜB tag szerint a szerződés jó volt és korrekt, amikor megköttetett. A jövőre nézve el kell gondolkodni azon, hogy a szerződéseket aktualizálni kell. Az egyesület azzal ösztökélhető, ha százalékot kap, hiszen így minél több pénzt hoz be, annál többet kap belőle. Véleménye szerint a szomszédos településeknek is fel kell vállalni a haszonarányos támogatást. Megismétli, hogy a szerződést aktualizálni kell, az egyesületet pedig érdekeltté kell tenni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki Dr. Scheller György javaslatával egyetért a Humán bizottság tagjai közül, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2014. (I.15.) HÜB. határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött és 2010. augusztus 31. napján módosított szerződés felülvizsgálatát és aktualizálását azzal, hogy a támogató tegye érdekeltté az Egyesületet.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a 15 eFt működési támogatás megállapításával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2014. (I.15.) HÜB. határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére további 15e Ft működési támogatás megállapítását.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a 815 eFt támogatással ért egyet, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2014. (I.15.) HÜB. határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat –, hogy a 2013. évi támogatási összeg mértékét 11.550.000 Ft-ban állapítsa meg. Az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére egyszeri 815e Ft működési támogatás megállapítását és a megállapodás I.1. pontjának módosítását..


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki az I. számú határozati javaslat elfogadását támogatja – 15 eFt működési támogatásról – kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Iskolás tanulók és óvodás gyermekek szállítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére további 15e Ft működési támogatás megállapítását.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


6. Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés

(Előterjesztés 6. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.


Horváth Ferenc PÜB tag szerint a koncepciónak nem csak az iskoláskorú gyerekekről kell szólnia. Az iskolában a pedagógusoknak heti 32 óra elfoglaltságuk van, mely magába foglalja a gyerekek délután 4 óráig tartó felügyeletét is. Véleménye szerint ezt nem szakkörökkel kellene kiváltani úgy, hogy az önkormányzat külön finanszírozza az edzőket.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy ez az év un. próbaidőszak, az idevonatkozó árak 2014. tanév végéig értendők. Szeptembertől javasolja más konstrukcióban folytatni, olyan formában, hogy akik szeretik és komolyan gondolják a szakkört, azok részére a szülők tegyék hozzá a fedezetet.


Forintos Ervin PÜB tag szerint érthetetlen számok és költségek vannak az előterjesztésben. Javasolja, hogy a szakkörökön egy jelenléti ívet vezessenek, mely megmutatja, hogyan alakul a részvétel.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy tudomása szerint a szakkörök kedveltek, nagy látogatottságúak.


Dr. Scheller György HÜB tag elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy mire van igény, és ha kell, áldozni rá.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag elmondja, hogy az elmúlt évben Heinrich István jelezte, hogy fialok és felnőttek részére akár térítés nélkül is vállalja asztalitenisz edzések vezetését.  Egészségügyi torna idősebbek részére, vagy bármi más elképzelhető. Nem csak az iskolás korosztályra kell gondolni.


Dr. Scheller György HÜB tag megjegyzi, hogy korábban már elhangzott az a kérés, hogy a felső pálya körül egy kis futópálya készüljön, kéri ezt a koncepcióba beilleszteni.  Lenne igény kispályás labdarúgásra is. A strandon a nádas elé egy hálót ki lehetne húzni, a pálya kialakítása mintegy 100 eFt lenne.


Nagy Lászlóné óvodavezető felveti, hogy sok nőnek lenne igénye településszinten jógára. Kérdezi, hogy a koncepcióba beépíthető-e ez oly módon, hogy a költségek egy részét fizetné a résztvevő.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy a Hotel BonVinóban van  lehetőség jógázni.


Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy az ezer forint/alkalom sokaknak nem fizethető meg.


Forintos Ervin PÜB tag kérdezi, hogy az Egry József Művelődési Ház mellett működő edzőterem beépítése megoldható-e a koncepcióba.


Orbán Péter PÜB elnök javasolja a Testnevelési és Sportkoncepció felülvizsgálatának kezdeményezését.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag kérdezi, hogy a sportreferens miért nincs megjelölve a felelősök között. Lejárt a tevékenysége?


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy nem köztisztviselő, ezért nem jelölhető meg. Összefoglalja az elhangzottakat: „a bizottság a testület februári ülésére javasolja a Testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatát minden korosztályt érintő sportolási lehetőségek bemutatásával, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb. – és ezen sportágak beépítésének vizsgálata melletti átdolgozását”


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottságból a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2014. (I.15.) HÜB. határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága a Képviselő-testület februári ülésére javasolja a Testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatát minden korosztályt érintő sportolási lehetőségek bemutatásával, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb. – és ezen sportágak beépítésének vizsgálata melletti átdolgozását.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság tagjai közül a javaslattal egyetért, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2014. (I.15.) PÜB. határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testület februári ülésére javasolja a Testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatát minden korosztályt érintő sportolási lehetőségek bemutatásával, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb. – és ezen sportágak beépítésének vizsgálata melletti átdolgozását.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnökOrbán Péter PÜB elnök javasolja, hogy 2013/2014. tanévben 1.160 eFt támogatást biztosítson az önkormányzat e célra.


Horváth Ferenc PÜB tag megjegyzi, hogy 2014-15. tanév első félévére vonatkozóan dönteni kell, illetve beszélni kell a kibővített feladatokról.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki egyetért a Humán bizottság tagjai közül azzal, hogy a tanév végéig legyen biztosítva az 1.160 Ft, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2014. (I.15.) HÜB. határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 452/2013.(V.16.) határozatával jóváhagyott Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó és 2014. évre vonatkozó költségvetési terv tárgyalását és annak az előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását azzal, hogy a 2013/2014. tanév 2014. évi költségvetési évre eső edzői költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a működési kiadások terhére tervezze és biztosítsa 1.160 ezer Ft összegben.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnökOrbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottságból egyetért a Humán bizottság által elfogadott javaslattal, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2014. (I.15.) PÜB. határozat

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 452/2013.(V.16.) határozatával jóváhagyott Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó és 2014. évre vonatkozó költségvetési terv tárgyalását és annak az előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását azzal, hogy a 2013/2014. tanév 2014. évi költségvetési évre eső edzői költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a működési kiadások terhére tervezze és biztosítsa 1.160 ezer Ft összegben.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


7. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

(Előterjesztés 7. számú melléklete)


Hozzászólások:


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy eddig az év eleji problémákat folyószámla hitelkeret igénybevételével hidalták át, ugyanis a kiadások előbb keletkeznek, mint a bevételeik. Erre most nincs lehetőség, ezért a testület korábbi határozata alapján kéri a támogatás biztosítását.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy a téli hónapokban a hóhelyzet kapcsán készenléti díjként 1 millió forintos pénzeket kelljen fizetni. A gépek még most is tudnak mezőgazdasági munkákat végezni, nem állnak. A szerződéseket felül kell vizsgálni, abban rendelkezésre állás nem szerepelhet.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag  11.40 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Humán bizottság jelenlévő szavazóinak száma: 5  fő


Orbán Péter PÜB elnök elmondja, hogy nem lehet olyan szerződést kötni, hogy csak akkor jöjjön havat tolni a vállalkozó, ha éppen leesett a hó. Mi lesz, ha így senki nem vállalja.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy tárgyalt azokkal a vállalkozókkal, akik korábban a hóeltakarítást végezték. Mindenkit úgy kellett rábeszélnie, hogy vállalja el. Fő indokuk az volt, hogy egy embert készenlétben kell tartani folyamatosan, ezt az átalánydíj messze nem fedezi.  A vállalkozóknak ez a 30 eFt komolytalan összeg, nem jelent jó üzletet.


Rajzó Ildikó HÜB elnök szerint a VN. Kft-nél 37 eFt-ot  kapnak a szociális dolgozók, ebből kell megélniük. A rendelkezésre állásért kifizetett 30 eFt-ért a vállalkozó nem csinál semmit.


Forintos Ervin PÜB tag elmondja, hogy a gépek esetében a vállalkozók elmondása szerint komoly költségek merülnek fel. Akkumulátor csere, hótoló lap ellenőrzés, kardántengely törés is előfordul, több százezer forintos költséggel. Nincs rá jelentkező, mert a munkagépet nem tudják kivonni a forgalomból. Kereshet a testület másokat, de nem fog találni.


Dr. Scheller György HÜB tag javasolja, hogy a VN. Kft. hosszútávon szerezze be a szükséges gépeket és végezze el a hótolási feladatokat.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy ez egy álom.


Forintos Ervin PÜB tag javasolja, hogy a Közútkezelő számoljon be arról, hogy a tegnapi kátyúzást milyen paraméterek mellett tette meg.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy erre nem kötelezhető, hiszen nem az önkormányzat rendelte meg a munkát. Esetleg írhatunk egy levelet számukra.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a testület novemberben úgy döntött, hogy folyószámla hitel lehetőségét nem biztosítja a VN. Kft-nek. Ahhoz, hogy a téli időszakban működőképesek legyenek, valamilyen pénzeszközre szükségük van. Kérdezi, hogy a következő hónapokban is kérik-e a támogatást, vagy úgy kell értelmezni, hogy elég lesz az 5 millió forint, amíg bevételei nem képződnek.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a várható kiadásokat összeírják, a váratlan kiadásokra viszont nem tudnak előre kalkulálni. El kell dönteni, hogy a következő hónapban mi történjen. A likvid hitel 9 millió forint volt, ezt soha nem vették teljes mértékben igénybe. A fakitermelést befejezték, bevételük ebből már nem várható.


Simonné Visi Erzsébet HÜB tag elmondja, hogy a testület az ügyvezető mellé állt, amikor beadta lemondását. Kérte, hogy bizonyos költségeket spóroljon meg a jövőben, bizonyos változásokat szeretnének látni. Ebben a jó időben például ki lehetne az árkokat pucolni. Nem látja az ellenőrzés hatékonyságát sem. Támogatja a kérelmet, de elmozdulást vár, melyre a testület már többször utalt. Arról is volt szó, hogy a normaórákat ki kell dolgozni. Mindenki azt csinál amit akar, ez nem mehet így tovább.


Pásztor László ügyvezető szerint sok változtatást történt. A jó időben a kerékpárutat tették rendbe. Kimutatása van arról, hogy ki mit csinált, milyen munkákat végeztek el. A hatékonyság növelése és a kiadások csökkentése érdekében bevezették a műholdas útnyilvántartási rendszert.


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy ezzel ne húzzák a jelenlévők az időt, a képviselő asszony és az ügyvezető úr egymás között beszélje meg ezt a témát. Kérdezi, hogy ki támogatja a kérelmet.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag kéri, hogy a testület gyakrabban kapjon tájékoztatást a Kft. pénzügyi helyzetéről, minden fillérnek nyomon követhetőnek kell lennie. Valaminek látszani kellene a településen.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy 350 m3 levelet gyűjtöttek össze. Igazságtalannak érzi az elmondottakat, nem igaz, hogy nem csinálnak semmit.


Orbán Péter PÜB elnök kérdezi, hogy a Kft-től havonta fog-e kapni a testület egy ilyen kérelmet.


Vargáné Szőke Judit PÜB tag elmondja, hogy havonta meg kell vizsgálni, hogy mennyi pénze van a Kft-nek, mennyi a kiadása és milyen összegre lesz szüksége a hónap végéig.


Horváth Ferenc PÜB tag javasolja likviditási terv készítését az év végéig, havi lebontásban.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottságból egyetért azzal, hogy a rendelkezésre állási díj kerüljön felülvizsgálatra és likviditási terv készüljön havi lebontással az év végéig a pénzügyi helyzetről, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja, hogy a hótoláshoz kapcsolódó  rendelkezésre állási díj kerüljön felülvizsgálatra és készüljön likviditási terv havi lebontással az év végéig a VN Kft. pénzügyi helyzetéről.


Határidő: azonnal

felelős: Rajzó Ildikó elnök


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a pénzösszeg a 2014. évi feladatfinanszírozás része, csak előre kapja meg a Kft. Tavaly is volt 3 millió forint tagi kölcsön, melyről úgy döntött a testület, hogy nem kéri vissza. Ez ott maradt a Kft-nél.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy a közvilágítás költségét átvállaltuk.


Vargáné Szőke Judit PÜB elnök elmondja, hogy 4.322 eFt-ot kapott a Kft. a december és január havi közvilágítás finanszírozására az ÖNHIKI-ből és 100 eFt-ot a hóeltakarításra. Aszfaltozásra 1.566 eFt-ot, a Petőfi utca kátyúzására Dr. Magó Ágnes képviselő tiszteletdíját illetve a Csiki parkolóra, mint konkrét feladatra kapott a Kft. támogatást.


Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy el kell dönteni, hogy a most kért összeget az önkormányzat támogatásként vagy alapítói kölcsönként adja át. Van egy időszak, melyet le kell finanszírozni. Szakmai véleménye az, hogy az elmúlt években nem voltak felújítások. Célszerű lenne, ha az önkormányzat fejlesztési célra adna támogatást úgy, hogy elvárja, hogy mit vegyen a Kft. az összegből. Most nem tudja megvásárolni a Kft. az eszközöket, de év végén rendelkezésre kell hogy álljon a fedezet. Helyesebb lenne, ha a célt meghatározva elvárná az önkormányzat, hogy milyen fejlesztésre kerüljön sor.  A konkrét bevételek nem tudhatók előre, a körülmények befolyásolhatják.  Tehát az 5 millió forint támogatásként való átadását javasolja. Ha nem lesz elég ez az összeg, akkor esetleg kölcsönnel lehet kipótolni. Alapfeltétel, hogy legyen havi likviditási terv. Fizetésnél már szükség lesz a támogatásra. A hóeltakarításra a körülmények döntik el, hogy milyen mértékű ráfordítás kell. A város érdekében a szükséges eszközöket be kell szerezni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottságból egyetért az 5 millió forint fejlesztési támogatásként való átadásával, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelmét elfogadásra 5.000.000 Ft fejlesztési támogatás összegben 2014. január hónapra.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Orbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság tagjai közül egyetért a Humán bizottság által elfogadott javaslattal, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelmét elfogadásra 5.000.000 Ft fejlesztési támogatás összegben 2014. január hónapra.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


Vargáné Szőke Judit PÜB tag kérdezi, hogy a hóeltakarításra vonatkozóan maradjon-e a szerződés.


Orbán Péter PÜB elnök javasolja a testületi ülésre a szerződések felülvizsgálatát.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése tárgyú napirend előrehozatalát, mivel el kell mennie.  Kéri a Humán bizottság tagjait, hogy aki a napirend sorrendiségére vonatkozó javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

21/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Napirendek sorrendiségének módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 8. napirendként Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése” napirendet tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnökOrbán Péter PÜB elnök kéri, hogy aki egyetért a napirend sorrendiségének módosítására irányuló javaslattal, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Napirendek sorrendiségének módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az elfogadott napirendek sorrendiségi cseréjére vonatkozó javaslatot elfogadja és 8. napirendként Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése” napirendet tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


8. Napirendi pont

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

(Előterjesztés 8. számú melléklete)


Hozzászólások:


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri a bizottságok véleményét abban, hogy van-e létjogosultsága ennek a művészeti alkotásnak Badacsonyban. Elmondja, a Pálos kolostorrom itt található a Badacsony-hegyen. Ez az egyetlen olyan magyar rend, melynek tagjai nem pld. Jézust követik, hanem az anyához kötődnek.  Egy ilyen szobornak óriási turisztikai haszna lehet, zarándokhellyé tudja tenni a települést, összekapcsolva a János Pál pápa emlékművel és a Ranolder kereszttel. A művész politikailag semleges, lelkülete közel áll az övéhez. A Nemzeti Kulturális Alap minden évben ír ki a témához kapcsolódó pályázatot, így a költségek nagyon komoly mértékben lefaraghatóak.  Beszélt a Formaterv Kft. jelenlévő építészével az elképzeléséről, aki felajánlotta, hogy a szobor környezetbe illesztésében szívesen segít. Mivel a szobor anyaga márvány, elkészítése hosszú időt vesz igénybe. A szoboravatás időpontjául augusztus 15-ét javasolná, ekkor van Nagyboldogasszony napja. Ez a testület így fel tudna mutatni egy olyan értéket, mely maradandó és kézzelfogható. Anyagi megfontolások miatt most lenne rá lehetőség.


Forintos Ervin PÜB tag kérdezi, hogy a tér átnevezéséhez történt-e társadalmi egyeztetés. Megjegyzi, hogy pont a képviselő asszony volt az, aki a Hősök terével kapcsolatos korábbi javaslatra úgy reagált, hogy nagy társadalmi egyeztetés szükséges ahhoz, hogy egy ilyen lépés elkezdődhessen. A pályázat bizonytalan, ha nem lesz nyertes pályázat, akkor a teljes összeget biztosítani kell a költségvetésben. Kéri jegyzőkönyvbe venni a művész úr nyilatkozatát, miszerint az idén valószínű átlépi az alanyi adómentesség határát, ezért maximum 2 millió forintot tud ÁFA mentesen számlázni. Amennyiben nem lehet a következő évben számlázni a fennmaradó összeget, úgy arra ÁFÁ-t is kell még számolni. Jobb nem belemenni, hogy mi történik, ha ez a NAV-hoz eljut. Javasol több árajánlatot bekérni olyan művészektől, akik még alkalmasak lehetnek a szobor elkészítésére. A szobornak véleménye szerint nem a badacsonyi dísztéren van a helye.


Dr. Magó Ágnes HÜB tag a helyszínt szélesebb körű véleménykérést követően javasolja meghatározni. A dísztér szerinte sem méltó a szoborhoz, annak más a funkciója. Nem emlékszik arra, hogy korábban született-e hasonló gondolat, köztéri szobor felállítására. Egyetért egy méltó kivitelezésű szobor felállításával, ez komoly kulturális esemény lenne.  Az anyagi vonatkozását át kell gondolni, a pályázat beadásához javasolja a hivatal segítségét kérni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy egyáltalán nem ragaszkodik a helyszínhez. Vastag Gábor HÜB tag javasolta a szobrot a Szent István kápolna előtt elhelyezni, mely pontosan a Pálos Kolostor alatt lenne. Ezt az elképzelést ő is támogatná.  Felveti, hogy a Badacsony Újságban ír egy cikket, a lakosság véleményét kérve. További árajánlatok bekérését nehezen tudja elképzelni, hiszen egy művészeti alkotásról van szó. Az országosan ismert művészhez közel áll ez a téma. A szoborra 6 milliós ajánlatot adott, egy életre szól az alkotás. A testület egy két hetes programra is elkölt ennyit. Kéri azt is figyelembe venni, hogy ez a testület nagyon takarékos módon üzemelt, nem voltak jutalomkiosztások. Ez lenne a testület ajándéka a településnek és az idelátogatóknak.


Vastag Gábor HÜB tag felveti, hogy a Szent István téren kaphatna helyet az a gondolat is, hogy minden újszülöttnek ültetnek egy fát, így megoldva a parkosítást.


Forintos Ervin PÜB tag megjegyzi, hogy például a Fő utca kinézete számára sokkal fontosabb, mint ez az eszement ötlet. A művész személyével nem ért egyet, a településen él például Szmecsányi Boldizsár, akinek Vatikáni megrendelései is vannak.


Rajzó Ildikó HÜB elnök elmondja, hogy valóban vannak más művészek is. Nem emlékszik arra, hogy mikor volt a közigazgatási területen utoljára szoboravatás. Több szobor is elfér, hiszen az öltöztet, jelleget ad. Személytelen a településrész, ahol nincs szobor. Megkérhetünk további művészeket is, hogy segítsék a településünket barátságosabbá tenni. Egyetért azzal, hogy vannak nem járható útjaink, több helyen nincs ivóvíz. De ennek a szobornak más az üzenete, az egység és egészség jelképe. A szobor állítása egy hosszú távú befektetés, a teljes magyarság felé üzenete van, a 6 milliós költsége szembeállítható azokkal a pénzekkel, melyet az önkormányzat un. „tűzoltásra” kiad. Most kell elgondolkodni az ötlet megvalósításán, amíg a környéken nincs másutt Nagyboldogasszony szobor. Salföldnek is van létjogosultsága erre, legyen a mi településünk az első.


Forintos Ervin PÜB tag megjegyzi, hogy Badacsonytomaj lakossága arra vágyik, hogy legyen végre saját fogorvosunk.


Dr. Scheller György HÜB tag szerint fontos, hogy a településnek legyen arculata. Badacsonyban az embereket a Balaton, a bor, a bazalt fogja meg.  Az épülő kápolna a hit és vallásosság jelképe lesz. Egyetért azzal, hogy áldozni kell a művészetre, egy kapcsolódó szoborra. El kell gondolkodni azon, hogy mit ábrázoljon, miből készüljön a szobor. Badacsony nagymértékben kötődik a bazalthoz.  Véleménye szerint szükség lenne egy építészeti, művészeti koncepcióra, a lakosság megkérdezésére. A település arculattervébe javasolja az ötletet beépíteni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy helyi rendelet alapján van lehetőség a dísztér elnevezésére.  A szobor értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Az önkormányzat beruházási szabályzata szerint 3 árajánlatot kell bekérni. Azt kell eldönteni, hogy a bizottságok egyáltalán akarnak-e és hol egy Nagyboldogasszony szobrot felállítani.  Ha igen, akkor még két árajánlatot be kell szerezni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök szerint a helyszínt még nem kell meghatározni.  Az újságban közzéteszi az elképzelést, a lakosság véleményét kérve. Abban kéri a bizottságok állásfoglalását, hogy tudják-e támogatni a szobor felállítását és augusztus 15-i felavatását. Egyetért azzal, hogy a zarándokúttal összefüggésbe hozható helyszínek essenek egybe. Megjegyzi, hogy a kápolnát augusztus 20-án kívánják átadni, a szükséges pénz rendelkezésre áll. Kéri a Humán bizottság szavazatát.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését és felavatását 2014. augusztus 15. napjára.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnökRajzó Ildikó HÜB elnök javasolja megnézni a testületi ülésig, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatnak milyen az intenzitása. Előfinanszírozásra van szükség, mert a pályázat elbírálására ősszel kerül sor.


Vastag Gábor HÜB tag megjegyzi, hogy a zsűrizésnek előtte meg kell történni.


Rajzó Ildikó HÜB elnök kéri, hogy aki a Humán bizottságból egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázattal kapcsolatosan a Hivatal tegyen előkészületeket, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2014. (I.15.) HÜB. határozat

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint pályázati források igénybevételét.


Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök


Forintos Ervin PÜB tag kérdezi, hogy hogyan merünk kötelezettséget vállalni, amíg nem ismerjük a költségvetést.


Orbán Péter PÜB elnök megjegyzi, hogy személy szerint úgy támogatja a gondolatot, ha meg van a megfelelő helye a szobornak.  Kéri a Pénzügyi bizottság tagjait, hogy aki a Magyar Nagyboldogasszony szobor elkészítését, és augusztus 15-i felavatását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

21/2014. (I.15.) PÜB. határozat

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését és felavatását 2014. augusztus 15. napjára.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnökOrbán Péter PÜB elnök 12.40 órakor szünetet rendel el.

A Humán és Pénzügyi Bizottság együttes ülése 13,25 órakor folytatódik.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes megállapítja, hogy az ülésen jelen van rajta kívül Simonné Visi Erzsébet, Dr. Scheller György és Vastag Gábor, így a bizottsági ülés 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

Orbán Péter Püb elnök megállapítja, hogy a bizottsági ülésen rajta kívül jelen van Vargáné Szőke Judit és Horváth Ferenc, a bizottsági ülés 3 fővel határozatképes.  Jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

24/2014. (I.15.) HüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Vastag Gábor bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

22/2014. (I.14.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy az ülés a Sportpálya hasznosítása című napirendi ponttal folytatódik.

9. Napirendi pont

Sportpálya hasznosítása


Orbán Péter Püb elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Kéri, hogy a bizottsági tagok tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, az előterjesztés alapján egyértelmű, hogy nem tudjuk bérbe adni a pályát.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a pálya jelenlegi állapota alapján nem valószínű, hogy tömegek jönnének ide, az nem elképzelhetetlen, hogy 1-2 sportegyesületet sikerül ide csalogatni. Az biztos, hogy komoly bevételre ebből nem lehet számítani. Másfajta használat azért nem célszerű, mert a nem rendeltetésszerű használat mellett még jobban tönkre menne a terület. A ráfordítással nyerhető minőségi javulásnál kéri, hogy legyenek figyelemmel az ár-érték arányra.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy miért került akkor a bizottságok elé a napirend?


Pásztor László ügyvezető válaszában tájékoztat arról, hogy a Képviselő-testületi határozatban foglaltaknak tettek eleget azzal, hogy elkészítették az előterjesztést. Berecz Nikolett sport- és ifjúsági referens által készített programterv a melléklete.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kiegészítésként elmondja, hogy az üzleti tervük elkészítésekor merült fel ez a kérdés. Tájékoztat arról, hogy a sportpályával kapcsolatos munkákhoz a Kft. dolgozói mellé csatlakoztak a Sportegyesület fiataljai.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kérdése, hogy a már többször szóba került kútfúrás milyen költséget jelentene, az teljes mértékben megoldaná-e a pálya locsolását?


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy ő már tájékozódott ez ügyben, kb. 1,5 m. Ft-os költségről lenne szó.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor a VN. Kft. üzleti tervénél a kútfúrást vegyék figyelembe. Az anyag megemlíti az ún. angol ház átalakítását, a későbbiekben turista szálláshellyé lehetne alakítani, sportegyesületeket lehetne ott elszállásolni.


Horváth Ferenc bizottsági kültag tudomása szerint nincs teljesen kész az az épület.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag véleménye szerint nem mindig átalakításban, bontásban kell gondolkodni. Úgy gondolja, hogy a vizesblokkokat kellene megcsinálni.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy nem bontani kellene, hanem inkább válaszfalakat építeni. Amennyiben van konkrét elképzelés vállalja, hogy elkészíti az ahhoz kapcsolódó költségvetést. A korábbiakban tett helyszíni szemle alapján kb. 10 m. Ft-os költséget becsültek az épület használhatóvá tételére.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes eltúlzottnak tartja ezt az összeget.


Vastag Gábor bizottsági kültag véleménye szerint amennyiben a badacsonyörsi vasútállomás épületében megvalósulhat a kerékpáros szerviz, akkor a kerékpáros turizmus egyik állomása lehetne ez az épület.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kerékpár szervizre van igény, van erre vonatkozó megkeresésük.


Wolf Viktória aljegyző megemlíti, hogy az MLSZ meghirdetett egy 70 %-os támogatottságú pályázatot sportegyesületek részére. Ez ügyben a Kft. felvehetné a kapcsolatot a helyi Sportegyesülettel.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a Humán bizottság tagjait, hogy aki azt az elhangzott módosító javaslatokat (kútfúrás lehetőségét felmérni és annak költségkihatása a VN. Kft. költségvetésében (üzleti tervében), pályázat fejlesztési lehetőségekre, MLSZ pályázati referens közreműködés, angol ház turista szálláshely jellegű kialakítására a Műszaki Osztály készítsen felmérési tervet, szakaszos felújítási tervvel) elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

25/2014.(I.15.) HÜB határozatot

- Sportpálya hasznosítása-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. üzleti tervében a sportpálya hasznosításának bevételéhez összeget feltüntetni.

Humán Ügyek Bizottsága javasolja:

 1. kútfúrás lehetőségét és annak költségkihatását felmérni a VN. Kft. költségvetésében (üzleti tervében),
 2. pályázatok felkutatását fejlesztési lehetőségekre,
 3. MLSZ által kiírt pályázattal kapcsolatban a Sportegyesület vezetőjének megkeresését. A pályázat elkészítéséhez a pályázati referens közreműködését.
 4. az Angol ház turista szálláshely jellegű kialakítására a Műszaki Osztály készítsen felmérési tervet, szakaszos felújítási tervvel.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettesOrbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

23/2014.(I.15.) PüB határozatot

-Sportpálya hasznosítása-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. üzleti tervében a sportpálya hasznosításának bevételéhez összeget feltüntetni.

Pénzügyi Bizottság javasolja:

 1. kútfúrás lehetőségét és annak költségkihatását felmérni a VN. Kft. költségvetésében (üzleti tervében),
 2. pályázatok felkutatását fejlesztési lehetőségekre,
 3. MLSZ által kiírt pályázattal kapcsolatban a Sportegyesület vezetőjének megkeresését. A pályázat elkészítéséhez a pályázati referens közreműködését.
 4. az Angol ház turista szálláshely jellegű kialakítására a Műszaki Osztály készítsen felmérési tervet, szakaszos felújítási tervvel.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter elnök10. Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terve


Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a tervet úgy készítették el, hogy mellette külön oszlopban felsorolták a szükségesnek ítélt javításokat. Ezekkel kapcsolatban várják, hogy a Képviselő-testület kiválassza azokat, amelyek nem tűrnek halasztást és egy prioritást határozzon meg.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes túlzottnak tartja az évi tápanyag utánpótlás és gyepszellőztetés gyakoriságát. Megkérdezi, hogy a Kft-nél van-e kertész végzettségű személy. Nagyon soknak tartja a 8000 db. egynyári és 6000 db. kétnyári növényt.


Pásztor László ügyvezető tájékoztat arról, hogy a napokban lesz készen a település virágosítási terve, amelyet egy kertészmérnök készít el. Szeretnének keretet, szegélyt adni az ágyásoknak.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes javasolja felmérni a karbantartandó területek nagyságát. Kérdése, hogy a heti 1 alkalommal történő homokozó frissítés, gyommentesítés a játszótereken takarja a valóságot? Ebben az időszakban önköltségi áron a Kft. elkészíthetne köztéri szemétgyűjtő edényeket, mert kevésnek tartja a kihelyezett edények számát. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy legyen hova elhelyezni a szemetet, akkor nem fogják eldobálni az utcán az emberek. A Fő utcán nagy kátyúk vannak, ebben intézkedni kell.


Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Fő utca a Közútkezelő Kht. kezelésébe tartozik, velük kell felvenni a kapcsolatot.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a kerékpárút hídjával kapcsolatban a múlt év márciusában hozott a Testület határozatot. Azóta miért nem történt ezügyben semmi?


Pásztor László ügyvezető szerint a határozat úgy szólt, hogy szakértő cég bevonásával kell megoldást keresni. A közelmúltban született döntés arról, hogy a Kft. végezze el a munkát és tervezzék be a 2014. évi tervükbe. Erre vonatkozóan kértek be árajánlatokat. A közlekedési táblákkal kapcsolatban adatot gyűjtenek be, hogy az előző években ez milyen nagyságrendet jelentett.


Horváth Márta osztályvezető felolvassa, hogy az előírások szerint milyen kerítést lehet megvalósítani. Nem haladhatja meg a kerítés magassága a 160 cm.-t, a Kft. pedig 2 m. magasságú táblás rönkkerítést tervezett. Ezt módosítani szükséges.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve azzal a kiegészítéssel kerüljön elfogadásra, hogy kerüljenek felülvizsgálatra a karbantartandó területek nagyságai, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


26/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terve-


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. karbantartási tervét azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek felmérésre a karbantartási alapban szerepeltetett zöldfelületek, a kerékpárút felmérésével egyidejűleg.


Határidő: azonnal

Felelős:    dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettesOrbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a karbantartott területek nagyságának felülvizsgálatával kiegészítve elfogadja a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


24/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj VN. Kft. karbantartási terve-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. karbantartási tervét azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek felmérésre a karbantartási alapban szerepeltetett zöldfelületek, a kerékpárút felmérésével egyidejűleg.


Határidő: Azonnal

Felelős:    Orbán Péter Püb elnök

11. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. üzleti terve


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.


Pásztor László ügyvezető tájékoztatja a bizottságok tagjait, hogy minden egyes tételt összevetettek a 2013-ban ténylegesen felmerült kiadásokkal és bevételekkel. Elmondja, hogy ennél visszafogottabb költségvetést még nem készítettek. A Testület szükségesnek tartja, hogy beruházások történjenek, de pl. nincs egy műhelyük. Eszközök és felszerelés nélkül nehezen tudnak bevételnövelő tevékenységet végezni. Reméli, hogy a kerékpár szerviz bevételt teremthet majd.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kérdezi, hogy a szerviz működtetéséhez rendelkezésre áll megfelelő szakember? Úgy gondolja, hogy egy ilyen szervizt nem 8 órában kell üzemeltetni, 2 embert kellene foglalkoztatni. Véleménye szerint a 2 dolgozó bérét biztosan nem tudnák kitermelni. Kérdése, hogy a Kft-nél vannak-e olyan eszközök, amelyeket nem használnak, és ezektől nem lehetne-e eladható áron megszabadulni?


Pásztor László ügyvezető szerint megfelelő szakember feltétlenül kell a szervizbe, hiszen oda nagy értékű kerékpárokat is vinni fognak. Van erre vonatkozóan jelölt. Jelzi továbbá, hogy az üzemeltetéshez alkatrész háttér biztosítása is szükséges, továbbá, hogy 10 km-es körzetben helyszíni műszaki mentést is bevállalhatnának.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes a badacsonyi strandon lévő büfékkel kapcsolatban kér tájékoztatást, mivel a bérlők szerződése lejárt. Egy évre a korábbi bérlőkkel meg lehet hosszabbítani a szerződéseket?


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a bérlők szerződése lejárt. A rendelet szerint a bérbeadás csak pályázat útján lehetséges. A büfékben lévő eszközök a bérlők tulajdonai a teljes felszerelést vinnék magukkal, az új bérlő pedig nem valószínű, hogy 1 évre vonatkozóan beruházna. Célszerű az lenne, hogy meg lehetne hosszabbítani 1 évvel a korábbi bérlők szerződését.


Orbán Péter Püb elnök emlékeztet arra, hogy korábban Jegyző úr felvetette szippantós autó vásárlásának a lehetőségét, mellyel a Kft. tevékenységi körét tudná bővíteni.


Pásztor László ügyvezető tájékoztat arról, hogy egy használt ilyen gépjármű 8 millió Ft-ba kerül.


Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága elfelejti, hogy mi a feladata, hiszen az Önkormányzatot bírálja, minthogy a saját feladatával foglalkozna. Nem tudja azt a hozzáállást elfogadni, hogy „az Önkormányzat nem hajlandó tudomásul venni, hogy a terv mínuszos legyen”, „ha megrendelés történik, azt ingyen kérik elvégezni”. Emlékeztet arra, hogy az Önkormányzat strandokról és parkolókból keletkező bevételei a VN. Kft-hez kerülnek. A könyvvizsgáló nullszaldós üzleti tervre tett javaslatát támogatja, a mínusz 5 millió Ft-os üzleti terv elfogadását nem javasolja. Javasolja a karbantartási terv áttekintését, továbbá, hogy az egyes munkavállalók milyen munkát végeznek, hatékonyan dolgoznak-e. Az ügyvezető múlt év novemberében arról tájékoztatott, hogy a fizikai állomány a téli hónapokban havat lapátol, de jelenleg nincs hó. Véleménye szerint ezekkel a felülvizsgálatokkal 5 millió Ft-ot meg lehetne takarítani, lehetne nullszaldós költségvetést készíteni. Egyetért a könyvvizsgáló javaslatával, mely szerint a tulajdonos a Kft. likviditását finanszírozhatja kamatmentes tagi kölcsönnel.


Pásztor László ügyvezető elmondja, kimutatást készítenek arról, hogy a dolgozók melyik nap mit csinálnak. Az utóbbi időszakban a település közigazgatási területén haladó kerékpárút széleit tisztították meg a ránőtt gyomtól, napozó stég mintát készítenek. Fel kellene újítani a csónakjaikat, de nincs ehhez egy megfelelő helyiségük.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes becsüli, hogy a cégvezető védi a dolgozókat. Elmondja, hogy a munka hatékonyságával van a gond, amit az emberek saját szemükkel tapasztalnak.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy meg vannak a saját problémáik. 6 db 8 órás, 6 db 6 órás és 2 db 4 órás dolgozójuk van. Sajnos köztük olyanok is, aki 10 órakor már őt sem ismeri meg. Mondja azt az Önkormányzatnak, hogy köszöni, neki ilyen ember nem kell?


Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint ezt kell tennie, a VN. Kft. nem szociális intézmény.


Pásztor László ügyvezető tájékoztat arról, hogy pl. egyes gépeknél előírás, hogy 4 órát lehet 1 embernek vele dolgozni, de pl. láncfűrésznél ez csak 1 óra.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ez indokolja, hogy a munkaszervezést kellene másként csinálni.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért a VN. Kft. 2014. évi üzleti tervére vonatkozóan a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatok elfogadásával (nullszaldós üzleti terv készítése, karbantartási terv felülvizsgálata és az egyes munkavállalók munkakörének felülvizsgálata és hatékonyság vizsgálata, tagi kölcsön helyett alapító kamatmentes kölcsön illetve támogatás biztosítása, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben) kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

27/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj VN. Kft. üzleti terve-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. készítsen nullszaldós üzleti tervet,
 2. kerüljön felülvizsgálatra a karbantartási terv, az egyes munkavállalók munkaköre és azok hatékonyság vizsgálata,
 3. tagi kölcsön helyett alapító kamatmentes kölcsön illetve támogatást biztosításon, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben.


Határidő: azonnal

Felelős:   dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes


Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a VN. Kft. 2014. évi üzleti tervének elkészítéséhez kapcsolódó  javaslatokkal, azokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

25/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj VN. Kft. üzleti terve-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. készítsen nullszaldós üzleti tervet,
 2. kerüljön felülvizsgálatra a karbantartási terv, az egyes munkavállalók munkaköre és azok hatékonyság vizsgálata,
 3. tagi kölcsön helyett alapító kamatmentes kölcsön illetve támogatást biztosításon, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben.


Határidő: azonnal

Felelős:   Orbán Péter Püb elnök

12. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?


Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztat arról, hogy a tegnapi napon érkezett hiánypótlási felhívás az MVH-tól az akadálymentes vízi bejáróra vonatkozóan.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja a szelektív gyűjtőedényekkel kapcsolatos pályázattal kapcsolatban, hogy bővebben kellene ismerni a kiírást. 2014. január 01-től kötelező lenne a közszolgáltató számára a háztól történő szelektív hulladékszállítás.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság tárgyalni fogja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Felolvassa Farkas László levelét, amelyben jelezte, hogy nem tudnak részt venni sem a bizottsági sem a testületi ülésen a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása című pályázattal kapcsolatos feladatok, halaszthatatlan teendők miatt. Véleménye szerint egyeztetni kellene a témában a Társulással, hogy tartalmazza-e ezt a lehetőséget az ő pályázatuk. Természetesen a Közszolgáltatótól arról kell tájékoztatást kérni, hogy milyen edényzetet fogadnak el.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes határozati javaslata, hogy meg kell keresni a Társulást, hogy nyújtottak-e be pályázatot lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzésére, amennyiben nem, akkor az Önkormányzat foglalkozzon ezzel a pályázattal.


Horváth Ferenc bizottsági kültag a Badacsonyi Szüret és Városnapra vonatkozó Leader pályázattal kapcsolatban kifogásolja, hogy a BVKI tervezett rendezvényei között nem úgy szerepelt a 15 m. Ft., ahogy valójában fel kellett volna osztani. (6,3 m. Ft-ot kíván felhasználni, a többi az Önkormányzatnál marad.) Az összegek nem találkoznak megfelelő módon, így a Képviselő-testület számára nyújtott információ nem megfelelő.


Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a Jegyző úrral történt előzetes tárgyalás értelmében az intézmény csak azokat a részeket tette be tervezetébe, amelyek konkrétan a rendezvényekre, műsorokra vonatkoznak. A tervezett költségeknek a II. olvasatra vissza kell kerülniük az Önkormányzat költségvetésébe. Azért gondolták így elkészíteni az anyagot az I. fordulóra, mert így átláthatóbb a műsorszervezési része a pályázatnak.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban 15 m. Ft. szerepel az Önkormányzat költségvetésében. A felhasználásnál bizonyos része a BVKI-nál található meg, mivel az intézmény is az Önkormányzathoz tartozik. Úgy osztották el a bevételt, ahol a felhasználás történik.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes felhívja a pályázati referens figyelmét az ülésen korábban elhangzott javaslatokra.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az Erzsébet programmal kapcsolatban sok pályázati lehetőség van fent a Minisztérium honlapján.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja, hogy a helyi Olvasókör és Nyugdíjas Egyesület tagjai szeretnék kérni a pályázati referens segítségét a kedvezményes fürdőbelépőre vonatkozó pályázatok elkészítésében.

Kéri, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló tájékoztatót kiegészítve a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban tett javaslatával, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

28/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Pályázatokról szóló tájékoztató-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását azzal, hogy a Műszaki Osztály és a pályázati referens a szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatóval, hogy nyújtott-e be pályázatot a lakossági szelektív edényzet beszerzése tárgyában, amennyiben nem, készítse elő a pályázat beadását.


Határidő: azonnal

Felelős:    dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes

Orbán Péter Püb elnök kéri, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló tájékoztatót dr. Magó Ágnes javaslatával kiegészítve, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

26/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Pályázatokról szóló tájékoztató-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását azzal, hogy a Műszaki Osztály és a pályázati referens a szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatóval, hogy nyújtott-e be pályázatot a lakossági szelektív edényzet beszerzése tárgyában, amennyiben nem, készítse elő a pályázat beadását.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter Püb elnök3.Napirendi pont folytatólagos folytatása

(eredeti napirendek sorrendiségének figyelembe vétele mellett)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)


Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Kéri a bizottsági tagokat tegyék fel kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatban.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a szöveges anyagban a saját bevételek alakulásánál, átvett pénzeszközöknél szerepel a vis maior támogatás 3,5 millió Ft-tal. Kérdés, hogy ez élő dolog-e, mert tudomása szerint a Kormányhivatal nem fogadta el ezt az igényt és nem is továbbította. Véleménye szerint nem igaz, hogy egyéb várható pályázati pénzek nincsenek függőben.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy annyira élő a vis maior támogatás, hogy az arra vonatkozó támogatási szerződés megérkezett. Horváth Ferenc felvetésére elmondja, hogy a pályázati pénzekkel kapcsolatos mondatot úgy értette, hogy vannak olyan pályázati pénzek, amelyek el vannak számolva, de még nem érkezett meg.


Orbán Péter Püb elnök javasolja, hogy intézményenként haladjanak a költségvetés áttekintésében, elsőként az óvoda kerüljön megtárgyalásra.


Óvoda:

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a költségvetés elkészítésekor a jogszabályi előírásokat vette figyelembe, az egyeztetésre került a Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezetővel. Költségvetésük a tavalyihoz képest jelentős emelkedést mutat, aminek oka, hogy központi döntés alapján az óvodapedagógusok is jelentős mértékű béremelésben részesültek, soros előrelépők vannak, továbbá az 1 fő pedagógiai asszisztenssel emelkedett az intézmény létszáma, valamint ki kellett egészíteni a minimálbérre a pedagógusok munkáját segítők bérét.

A dologi kiadások vonatkozásában elmondja, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a néptánc, úszásoktatással kapcsolatos költségek kerüljenek tervezésre. Itt szerepel a munkaorvos költsége, a Káptalantóti gyerekeket kísérő személy bérlete. Az óvodai épület fennállásának 20 éves jubileumát ünneplik az idén, ezért tervezett többet reprezentációs költségekre a tavalyi évhez képest. Az előző évhez képest 1 tételnél eszközölt több költséget még, ez a munkaruha, mivel az óvónők minden nap abban végzik munkájukat. Az energia költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy a takarékosság eredményként itt a tavalyi évhez viszonyítva tudott csökkenteni a költségeken.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztatást kér a karbantartási megbízási díjra vonatkozóan.


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy egész évre, heti 10 órával számolva tervezte a 624.000 Ft. + áfa összeget.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, kimondható, hogy ez alapján a tervezet alapján nem kell a szülőktől és vállalkozóktól támogatást kérni az úszásoktatáshoz?


Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, hogy így van.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes egy olyan táblázatot látna célszerűnek, amelyben látszik, hogy egy feladatra mennyi a normatíva és ahhoz még mennyi önkormányzati támogatás szükséges.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az összesítő táblázaton szerepelnek ezek az adatok. Látszik, hogy a működtetéshez az állam a felét sem adja.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri, hogy az óvoda költségvetési tervezetét egészítse ki a következő olvasat tárgyalására a 2013. évi számadatokkal. Magyarázatot szeretne arra kérni, hogy mit takar az egyéb készletbeszerzés (360 e. Ft.), egyéb dologi kiadás (30 e. Ft.) egyéb üzemeltetés (170 e. Ft.), ezen tételek milyen célból szerepelnek a költségvetés tervezetében.


Nagy Lászlóné óvodavezető válaszában elmondja, hogy az egyéb készletbeszerzésnél szereplő összeget a tisztítószerek, a konyha működéséhez szükséges készletek, mint tányér, evőeszköz, töröközők, ágyneműk beszerzésére tervezte. Az egyéb dologi kiadásoknál olyan költségtérítéses tájékoztatókon, továbbképzéseken való részvételt tervezett, amelyen ő szokott részt venni. Egyéb üzemeltetésnél a tűzoltó készülékek díja, rágcsáló- és rovarirtást, postaköltséget tervezett a tényleges felhasználás alapján.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy az önként vállalt feladatok között szereplő 1.390.000 Ft. dologi kiadás milyen tételekből tevődik össze?


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy a néptánc és úszásoktatás, a gyerekeket kísérő személy bérlete, reprezentációs költség, illetve a személyi juttatásként a dolgozók részére javasolt Erzsébet utalvány és annak járadéka.


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy Badacsonytomaj Város esélyegyenlőségi tervének megvitatásakor felmerült az intézmény bölcsőde-óvoda intézménnyé alakítása. Ezekkel a költségekkel nem tervezett a költségvetésükben. Ha ilyen elképzelése van a fenntartónak, akkor az Alapító Okirat módosítása lenne szükséges és már most el kellene tervezni. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban foglaljon állást a Képviselő-testület.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes szerint kérdés, hogy ehhez adottak-e a dologi és személyi feltételek?


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy személyi feltételekre is szükség van, de elsősorban a tárgyi feltételek megteremtése az, ami jelentősebb kiadást jelentene. Egészségügyi fenntartó is belépne a körbe, mert a bölcsőde nem pedagógiai, oktatási intézmény, összetettebb dologról van szó.


Orbán Péter Püb elnök kérdése, hogy lenne igény Badacsonytomajon bölcsődére?


Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy 2,5 éves gyerekek felvételére most is lehetőséget ad a törvény, intézményük 5 ilyen korú gyermeket vehet fel, jelenleg 3 kicsi óvodásuk van. A helyi igényeket így is el tudják látni.


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy egységes óvoda-bölcsőde megvalósítása nem úgy kezdődik, hogy Alapító Okiratot kell módosítani. Először igényfelmérést kell végezni a 3 év alatti gyermeket nevelő szülők körében, nemcsak a helyi, hanem mikrotérségi szinten is. Véleménye szerint stratégiai szinten kell most ezzel a kérdéssel foglalkozni, az idei évi költségvetést valószínűleg nem fogja érinteni, korainak tartja pl. a műszaki tervezést. Javasolja az elfogadott HEP szerinti ütemterv alapján az előrehaladást.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye:


Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a személyi kiadásoknál a tavalyi előirányzatra támaszkodott. Az intézmény megnövekedett objektumai miatt a 4 órás karbantartói-takarítói állást 8 órásra tervezte. Az Intézmény dologi kiadásainál az önkormányzati kötelező rendezvényeire 1,67 mFt. + áfa, saját alapfeladataira 1,2 mFt. + áfa, önkormányzati egyéb rendezvények (jubileumi Városnap kivételével) 940 eFt. + áfa, Városnap 4,8 mFt. + áfa összegeket tervezett, ebben benne van a pályázati pénz (tavalyi) is. Turisztikai rendezvények 6,2 mFt. + áfa, a szüretre nyert pályázat 6,33mFt + áfa (önkormányzatnál kell, hogy megjelenjen) az érdekeltségnövelő pályázat 600 eFt. (önkormányzatnál kell, hogy megjelenjen), CFU-s megállapodás alapján a telephelyet rendezni kell (önkormányzatnál kell, hogy megjelenjen).

A dologi kiadásoknál a reklám, propaganda kiadásokat emelte, hiszen 2 jubileumi rendezvény lesz. A könyvtár költségei hasonlóak a tavalyihoz. Múzeumnál az egyéb készletbeszerzés, értékesítésre többet tervezett a tapasztalatok alapján. Külön is tett a múzeumi rendezvényekre összeget, mivel az idei évben Udvardi kiállítás fog megvalósulni a teljes kiállítási időszakban.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az előbbi felsorolásból is látszik, hogy nagyon sok költségvetési soron szerepelnek a programok. Úgy gondolja, hogy ezt egy anyagban össze kellene foglalni, hogy világos legyen a Képviselő-testületnek, mennyit költ a kulturális feladatokra az Önkormányzat. Az látszik, hogy 67 mFt-os költségvetést nyújtott be a BVKI. A Céh Turisztikai Egyesület 13 mFt. költséget jelent, a Borhét további 5 mFt.-ot. Ha ezeket az összegeket összeadjuk, 85 mFt. Kérdése, hogy milyen bevétele származik ezzel szemben az Önkormányzatnak? Véleménye szerint csak a parkoló és ifa bevételekkel tudunk számolni. Tehát jelentősen többet költ az Önkormányzat a kultúrára, rendezvényekre és az intézmények fenntartására, mint amennyi bevétele ebből származik. Úgy látja, hogy a 2300 fős településszámhoz viszonyítva kulturális rendezvényeink túlméretezettek. Nem látható át, hogy melyik rendezvény mennyibe kerül. Egy összegben szeretné látni, hogy mit fordít az Önkormányzat a kulturális rendezvényekre, és mennyit biztosít a turizmusfejlesztő, vonzó rendezvényekre.


Fodor József BVKI igazgató egyetért azzal, hogy nem átlátható ebben a formában az anyag. Elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel vannak közös pontjaik. Elismeri, hogy az Önkormányzat sokat fordít a turisztikára, rendezvényekre.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kérdése, hogy a Keresztúry házzal kapcsolatban milyen elképzelés van?


Fodor József BVKI igazgató válaszában elmondja, hogy testületi határozat van arról, hogy a BVKI kössön együttműködési megállapodást a CFU-val, amelynek keretében a felmerülő költségek arányában ő dotálja a kulturális tevékenységet. Pusztay professzor megküldte, hogy a 2014. évben milyen rendezvényeket szerveznének.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, az Önkormányzat olyan komplex megoldást talált ki, amely eleget tesz a Nemzeti Vagyonról szóló törvénynek, a helyi vagyonrendeletnek. Klubfoglalkozás keretében továbbra is lehetőséget adunk a korábbi tevékenységre. Vagyonkezelési szerződés alapján a létesítmény át fog kerülni a BVKI kezelésébe, a rezsi költséget az intézmény számára meg fogják fizetni.


Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetőjének jelezte, hogy a csatorna rossz, a kémény le akar dőlni.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja, hogy a különböző rezsi költségeknél sok tétel van. Az összesítő táblázatban szerepel 1 mFt. bevétel. Annak ellenére, hogy a VN. Kft. átköltözött, a könyvtár gázfelhasználása egyre emelkedik.


Fodor József BVKI igazgató reméli, hogy a kazánjavítás, karbantartást követően csökkenni fognak a költsége.


Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint csökkenteni kell az 1,2 mFt-os rezsi költségén a Keresztúry Háznak, mert véleménye szerint azt senki nem fogja kifizetni.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy a mostani rezsiszámlák kinek a nevére szólnak?


Fodor József BVKI igazgató tudomása szerint az Önkormányzat nevére.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, mintegy 7,5 mFt. szerepel az intézmény költségvetésében, amihez oda van írva, hogy önkormányzati támogatás. Véleménye szerint ezeket ki kellene venni. Ha a Testület úgy dönt, hogy ad támogatást, akkor majd az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni. Az intézmény tervezetében csak szövegszerűen jelenítse meg az egyes rendezvényeit.


Fodor József BVKI igazgató elmondja, azért készítette így el az anyagot, hogy a Képviselő-testület időben tudjon döntést hozni milyen rendezvények legyenek az év során.


Simonné Visi Erzsébet képviselő jelzi, hogy kétszer is szerepel 600 eFt. a tervezetben, egyszer augusztus 20-án, és a Badacsonyi Fényvarázs-tűzijátéknál is.


Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a Fényvarázs-tűzijáték rendezvény 600 eFt. Az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, ha a Képviselő-testület úgy dönt, akkor oda külön műsorszámokat lehet betervezni.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes javasolja az önkormányzat kötelező rendezvényei sorokat is karcsúsítani.


Dr. Scheller György a Humán Bizottság kültagja 15,27 órakor véglegesen távozik az ülésről.

A Hüb jelenlévő szavazóinak száma: 3 fő


Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft.


Orbán Péter elnök kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket a bizottsági tagok.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri a Kft. költségvetésének átdolgozását az ülésen korábbiakban elfogadott határozat szerint.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés I. tervezetében a VN. Kft.-nál nulla forint támogatás szerepel. A településüzemeltetésre vonatkozóan elmondja, hogy a dologi kiadásoknál tényadatok alapján szerepel a beállított összeg.


Orbán Péter Püb elnök tájékoztatást kér a telephely vásárlással kapcsolatban.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az ún. Sári féle csarnok, a volt szolgáltató üzem területén lévő 2 ingatlan, és bérelt terület lehetősége áll fenn.


Horváth Márta műszaki osztályvezető emlékeztet arra, hogy a vagyonrendelet szabályozza a vagyonszerzés szabályait, mely szerint értékbecslés szükséges.


Pásztor László ügyvezető véleménye szerint a Sári féle csarnok azért lenne alkalmas, mert ott minden készen van, a régi szolgáltató üzemen lévő területeket pedig használhatóvá lehetne tenni.


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, tudomása szerint a volt szolgáltató üzemi ingatlanok osztatlan közös tulajdonban vannak. Első, hogy tisztázni kell a tulajdoni jogokat.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes szerint kérdés, hogy mindenáron fenntartják-e a VN. Kft. telephelyének elköltöztetését a városközpontból, ha pl. nem nyerne az Önkormányzat a Norvég Alapos pályázaton?


Orbán Péter elnök véleménye szerint költözniük kell, mert előbb-utóbb ezzel az ingatlannal csinálni kell valamit.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy nem csak vétel kerülhet szóba, hanem bérlési lehetőség is.


Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy intézményének Badacsonyban, az alsó-bazársori épületekben komoly technikai eszközei vannak, kéri, hogy gondoljanak azok majdani elhelyezésére is.


Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy véli, hogy vannak olyan önkormányzati ingatlanok, amelyekben ezek tárolása megoldható.


Orbán Péter Püb elnök kérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője melyik változatot támogatja?


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a volt szolgáltató üzem területén lévő 2 telephelyet.


Vastag Gábor bizottsági kültag szerint számításba vehetnének egy csarnoképítést is.


Orbán Péter Püb elnök javasolja, hogy bízzanak meg egy értékbecslőt mindkét lehetőség felmérésére.


Horváth Ferenc bizottsági kültag tudomása szerint a korábban önkormányzati tulajdonban lévő telken jelentős adótartozás van. Azon a területen fel lehetne húzni egy csarnokot. Véleménye szerint meg kellene keresni a terület jelenlegi tulajdonosát a terület visszavásárlása tárgyában.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tavaly egy előterjesztés keretében részletesen leírta ennek a teleknek a sorsát. Az ezzel kapcsolatos ügy át lett adva a NAV-nak.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy a VN. Kft-vel kapcsolatban van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs további kérdés. Szünetet rendel el 15,50 órakor, az ülés 16,05 órakor folytatódik. Javasolja, hogy az egészségügyi ellátással folytassák a költségvetés tárgyalását.


Egészségügyi ellátás:


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy a védőnői álláshelyre van-e jelentkező?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy sajnos még érdeklődő sincs.


Szociális ellátások:

Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e?


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a kistérségnek lakosság arányosan fizetendő összeg szerepel itt.


Gyermekétkeztetés:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogyan jön ki a 9 mFt. különbözet, amit hozzá kell tenni?


Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Menü Kft. üzleti tervében ez részletesen kimutatásra került.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy a szülőknek csak az önköltséget kell megfizetnie.


Civil szervezetek, Alapítványok:

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az itt szereplő összeg egy keretösszeg az előző év alapján.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, hogy a NABE 130.000 Ft-os támogatása nem tavalyi maradvány?


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztatja arról, hogy ebben az esetben is kell szerepeltetni a költségvetésben.


Horváth Ferenc bizottsági kültag megjegyzi, hogy az önként vállalt feladatok között szerepel a Céh Turisztikai Egyesület támogatása. Ezt ellentmondásosnak érzi, hiszen az Önkormányzatnak szerződése van erre vonatkozóan.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy kötelezettséggel terhelt, önként vállalt feladat.


Polgármesteri Hivatal:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdései, hogy:

- miért lett betervezve 1 mFt. a testvérvárosi kapcsolatokra?

- a hivatali nyugdíjazások kapcsán szerepel a 2 fő helyettük?

- hogyan fog működni a közterület felügyelet, 1 fővel, vagy 1+1 fővel?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az idei évben úgy terveztük, hogy 1 fő fog elmenni szeptemberben, egy pedig decemberben nyugdíjba, az ő egész éves bérükkel terveztünk. Annak a 2 főnek, akiket pályázat útján foglalkoztatunk, egész évre terveztük a bérét a nem kötelező részben. Mindkét személy nagyon ügyes, de a pénzügyi osztályra pénzügyi végzettségű személy fog felvételre kerülni. A közterület felügyeletre vonatkozóan elmondja, hogy 1 fő bére van tervezve.


Simonné Visi Erzsébet képviselő úgy véli, hogy 1 fő közterület-felügyelő nem elegendő a feladat ellátásához.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megállapítja, hogy az állam 12,82 főre ad támogatást.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ha összességében nézik, akkor a Polgármesteri Hivatalra 20 mFt-tal kevesebb finanszírozást kapunk. Teljesen másképpen áll össze szerkezetileg a költségvetés.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag arra kíváncsi, hogy a jelenlegi dolgozók mindegyikének be van-e tervezve a bére?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy abban nem volt változás, csak a finanszírozásban.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, hogy ez utalhat-e arra, hogy egy ekkora létszámú településre kevesebb létszám is elegendő lenne?


Horváth Márta műszaki osztályvezető emlékezteti a bizottsági tagokat arra, hogy szezonban a település lélekszáma tízszeresére duzzad.


Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy látja, hogy más településeken pl. nincs ennyi rendkívüli ülés.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy még az óvodánál sem adják meg a létszámhoz szükséges támogatást. Az állam nem fedezi a szükséges költségeket, csak hozzájárul a kötelező feladatokhoz. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ennyi fővel kell a feladatokat ellátni. A két Mt. hatálya alá tartozó kollégának májusig van szerződése, addig kapunk utánuk támogatást. Ezt a közfeladatok bevételnél jelenítette meg. Az idei évben 4 fő lesz jubileumi jutalomra jogosult, ez a nem rendszeres juttatások között van feltüntetve. A testvérvárosi kapcsolatokra 6-800.000 Ft-ot terveztünk az utóbbi években. Az 1 mFt. azért került most betervezésre, mivel 2 nagy jubileumi rendezvény is lesz az év folyamán.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes javasolja, hogy a közterület-felügyeletet erősítsék meg a nyáron (6 hónapos foglalkoztatással).


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megfelelő végzettségű közterület-felügyelő nem jelentkezett az elmúlt évben sem, segédfelügyelőt tudtunk csak alkalmazni.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag a testvérvárosi kapcsolatoknál szereplő 1 mFt-ot javasolja 1,7 mFt-ra emelni, hiszen számolni kell a lengyel és marcelházi delegációk vendégül látásával, elszállásolásával.


Orbán Péter Püb elnök egyetért a javaslattal, hiszen amikor Badacsonytomaj delegációját hívják meg, nagyon színvonalas körülményeket biztosítanak.


Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy 2013-ben az önkormányzat mekkora összeget fordított ténylegesen reprezentációra?


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy emlékezete szerint 900 eFt-ot.


Orbán Péter Püb elnök ezt az összeget javasolja betervezni.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy a belső ellenőrzésre 7 árajánlat bekérő levelet küldött ki, az előterjesztés elkészítéséig 2 ajánlat érkezett be. Reméli, hogy a költségvetés II. fordulójának tárgyalásáig még fog beérkezni ajánlat.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatban elmondja, hogy októbertől változni fog a polgármesteri illetmény.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület döntött a DRV részvények esetleges eladásáról, erre vonatkozóan 5 mFt. névértékkel számolt. Beszámol arról, hogy a 2012. évi ténynek megfelelően kapunk az idegenforgalmi adó után 1,50 Ft-ot, ez átvett pénzeszközként jelenik meg a költségvetésben. Elmondja, hogy a kamatbevétellel számolt a költségvetés tervezetében.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag az államtól közvilágításra kapott 24.522.000 Ft-os támogatással kapcsolatban megjegyzi, hogy a VN. Kft. a tavalyi évben több százezer forintot fizetett ki Gyécsek Norbert vállalkozónak a rendszer karbantartására.


Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a közvilágítás témájában valószínűleg a jövő hónapban előterjesztés fog készülni a korszerűsítésre vonatkozóan, ami a karbantartást is tartalmazza majd.


Simonné Visi Erzsébet képviselő tájékoztatást kér a pénzmaradványnál szereplő 14 mFt. csatorna támogatásra vonatkozóan.


Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy ezt a pénzt december hónapban az Önkormányzat kapta, amely összeget a DRV-nek kötelesek vagyunk 01.31-én továbbutalni. Elmondja, hogy január 01-től életbe lépett a Badacsony Kártyára vonatkozó rendelet azon része, hogy vissza lehet igényelni a befizetett ifa 50 %-át.


Felhalmozások:

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a koncepció során felmerült és egyéb képviselő-testületi döntések alapján tervezett.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, hogy mi kerül 6 mFt-ba egy gyalogátkelőhely létesítésénél?


Horváth Márta műszaki osztályvezető röviden ismerteti, hogy milyen műszaki paraméterek szükségesek egy zebra kialakításához, illetve, hogy azt engedélyeztetni kell. Amíg nincs terv, tapasztalati számot tudunk a költségvetési tervezetbe beírni. Felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen jellegű beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges, amennyiben nem önkormányzati területről van szó.


Orbán Péter Püb elnök szerint ugyanez a helyzet a fedett buszmegállóval kapcsolatban. Szintén meg kellene terveztetni, hogy pontos összeget tudjanak szerepeltetni az anyagban.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes átlátszó buszmegállót javasol megvalósítani.


Horváth Ferenc bizottsági kültag az iskolai klímával kapcsolatban kér tájékoztatást.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy arról volt szó, hogy kérünk erre vonatkozó árajánlatokat, mert télen valószínű, hogy olcsóbbak lesznek ezek a berendezések.


Krisztin N. László polgármester elmondja, testületi határozat van, amely szerint a Képviselő-testület támogatja a klímát azzal, hogy az iskola 2013. évi nyári táboroztatásból származó 600 eFt. bevételét félre rakja, és ki fogja egészíteni. A testületi ülésig be kell kérni az árajánlatokat.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, hogy a 13., 14. pontoknál van-e lehetőség pályázat benyújtására? Az összegek árajánlatok alapján kerültek beállításra?


Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen, árajánlatokat kért be, de pontos összeget akkor lehet mondani, ha ezek a feladatok meg lesznek tervezve. El kell dönteni, hogy a badacsonyi kempinghez a MOL kúttól építsék ki a közvilágítást, vagy az Egry sétányon bővítsék tovább.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint pályázati támogatási lehetőséget kell keresni a közvilágításra vonatkozóan.


Orbán Péter Püb elnök felkéri Wolf Viktória aljegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyalása során hozott indítványokat, határozati javaslatokat, s a bizottságok külön-külön szavazzanak ezekről.


1.) Az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


29/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló) -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


27/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


2.) Kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


30/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló) -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.


Határidő: Azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


28/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


3.) A kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálata az elfogadott programok ismeretében.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


31/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


29/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter elnök


4.) A településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


32/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


30/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


5.) Értékbecslés készíttetése VN. Kft. új telephely vásárlására számításba vehető ingatlanok vonatkozásában. (Sári és Czakó féle)

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


33/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek értékbecslés készíttetését a VN. Kft. új telephely vásárlására számításba vehető ingatlanok vonatkozásában. (ún. „Sári” és ún. „Czakó” féle ingatlanok)


Határidő: aAzonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


31/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek értékbecslés készíttetését a VN. Kft. új telephely vásárlására számításba vehető ingatlanok vonatkozásában. (ún. „Sári” és ún. „Czakó” féle ingatlanok)


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


6.) Káptalantóti úti –önkormányzati jelzáloggal terhelt- ingatlan tulajdonosának megkeresése értékesítési szándék vonatkozásában. Amennyiben igen, értékbecslés készíttetése.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


34/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Káptalantóti úti – önkormányzati jelzáloggal terhelt – ingatlan tulajdonosának megkeresését értékesítési szándék vonatkozásában. Amennyiben a tulajdonos válasza igen, javasolja értékbecslés elkészíttetését.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


32/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Káptalantóti úti – önkormányzati jelzáloggal terhelt – ingatlan tulajdonosának megkeresését értékesítési szándék vonatkozásában. Amennyiben a tulajdonos válasza igen, javasolja értékbecslés elkészíttetését.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


7.) Közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


35/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


33/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.


Határidő: Azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


8.) A testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelése 1,7 m. Ft-ra.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:


36/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelését 1,7 millió Ft-ra.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


34/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelését 1,7 millió Ft-ra.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

9.) A reprezentációs költségek a 2013. évi szinten kerüljenek betervezésre.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


37/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


35/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

10.) Fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


38/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


36/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

11.) Az iskola klímára vonatkozóan a Műszaki Osztály kérjen be árajánlatokat.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


39/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


37/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.

Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


12.) A település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


40/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


38/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


13.) Településtervezést érintő programpontok vonatkozásában főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, - főépítész meghívása a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez

Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


41/2014.(I.15.) HÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi:


39/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló)-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök13. Napirendi pont

DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Hozzászólások


Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztésre vonatkozóan?


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, ha állami kezelésbe kerül az egész és probléma merül fel, akkor ugyan úgy a DRV lesz érdekelt a dologban?


Horváth Márta műszaki osztályvezető szerint, ha állami tulajdonba került, akkor a törvény azt mondja, hogy a víziközmű tulajdonosa mindenre a kötelezett, a DRV lesz az üzemeltető.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kiemeli, az előterjesztésből az derült ki, hogy az Önkormányzatot 770 mFt. vagyonvesztés érné ezáltal.


Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint, ha az Önkormányzat ezt a vagyont nem adja át –a jogszabály ezt lehetővé teszi- ha az üzemeltető a DRV lesz, abban az esetben szükséges lenne ismerni az üzemeltetésre vonatkozó szerződést. Ha ezt nem ismerjük, sem vagyonértékelést nem szabadna csináltatni, sem dönteni, hogy átadjuk vagy sem.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a vagyonértékelés tekintetében nem sürget bennünket az idő, mert az üzemeltetésre megkötött szerződéseink határozatlan idejűek. Csorba úrral történt egyeztetés alapján és a törvény szerint 2015. március 31. ebben a határidő, a 2. számú határozati javaslatot javasolja a bizottság részére elfogadni.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kérdése, hogy a viziközmű vagyon a földben lévő vezetékrendszert tartalmazza?


Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen, illetve ide tartoznak az átemelők is. Véleménye szerint az üzemeltetési szerződés tervezetet a közeljövőben ki fogják küldeni. Egyelőre egy szándéknyilatkozatot kell tenni, felmérik, hogy az önkormányzatok egyáltalán át akarják-e adni ezt a vagyont. Tájékoztatásul elmondja, hogy kb. 5-600.000 Ft-ba kerül 1 km szakasz vagyonértékeltetése. Ezt annak kell elvégeztetni, akinek a tulajdonában áll, ezért merült fel több önkormányzatnál, hogy nem adják át.


Krisztin N. László polgármester javasolja Horváth Ferenc bizottsági kültag gondolatmenetét elfogadni. A következő ülésre megpróbálunk összeállítani egy olyan táblázatot, amelyben összegyűjtjük az előnyöket és hátrányokat. Ő maga vállalja, hogy Horváth Márta osztályvezetővel közösen elkészítik.


Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc által tett javaslattal, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

40/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat törzsvagyonát képező állami tulajdonú viziközművekhez kapcsolódó víziközművek Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával kapcsolatban amíg nem ismeri az üzemeltetésre vonatkozó szerződést, ne nyilatkozzon, illetve ne készíttessen vagyonértékelést.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


14. Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról


Hozzászólások

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal visszaküldte a rendeletet módosításra. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szeretné elmondani, hogy mivel nem ért egyet a Kormányhivatal által leírtakra vonatkozóan. A Kormányhivatalnak valószínűleg elég sok észrevételt kell tennie, ezért fordulhatott elő egy, két hiba az anyagukban. Amit az 1. pontban írtak, hogy mely jogszabályi hivatkozás nincs benne a rendeletünkben, benne volt, de ott is emberek dolgoznak, akik hibázhatnak. Nem ért egyet a 6. pont 34. § (5) bekezdésével kapcsolatban, mert nincs ilyen a rendeletünkben. Valószínű, hogy több településre is készült a témában törvényességi észrevétel, ezért kerülhetett bele az anyagba. Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy ő úgy alakította át a helyi rendeletet, ahogy a Kormányhivatal kérte.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztésre vonatkozóan?


Simonné Visi Erzsébet képviselő nem ért egyet azzal, hogy a közterület fogalmát a Kormányhivatal kérésére megint változtassák vissza arra, amit megváltoztattak. A törvényi problémáját nem érti a dolognak. Miért nem mindegy, hogy milyen törvényi hivatkozást teszünk be saját rendeletünkben a közterület fogalmára? Ezt a részét nem tudja elfogadni a törvényességi felhívásnak. Kérdése, hogy nem lesz abból probléma, hogy a Kormányhivatal levelében azt kérte, hogy a soron következő ülésén, de legkésőbb 2013. december 31-ig tárgyalja a rendeletet?


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy decemberben nem volt soros testületi ülés.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy kértünk a Kormánymegbízottól határidő hosszabbítást, melyet január 31-ig meg is kaptunk.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdése, hogy miért kell a Kormányhivatal kérésének eleget tenni, hogy a közterület fogalmát újra visszaállítsuk, amikor 2-3 hónappal ezelőtti ülésen kimondták, hogy nem erre a törvényre, hanem a másikra hivatkozunk? Azért mert így törvénytelen? Ha igen, akkor elfogadja, de különben nem.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal leírta az ő szakmai álláspontját, hogy miért gondolja úgy, hogy törvénytelen. Az Alaptörvény kimondja, hogy a törvény és a helyi rendelet nem lehet egymással ellentétes, erre hivatkozik a Kormányhivatal.


Horváth Ferenc bizottsági kültag a törvényességi felhívás 5. oldalának első mondatát idézi: „A fentiek alapján álláspontom szerint a Képviselő-testület a Rendelet2-ben a rendelet hatályának megállapításakor helytelenül rögzíti és rendeli alkalmazni a Kftv. Közterület-fogalmát ez a fogalom kizárólag a közterület-felügyelet esetében alkalmazható.” Ebből kiemeli, hogy „álláspontja szerint”, úgy gondolja, hogy kizárólag csak a közterület-felügyelet esetében alkalmazható. Ilyen alapon az összes jogszabályban lévő fogalmat csak annak a jogszabálynak alkalmazása esetén lehetne alkalmazni. Véleménye szerint tévedés van ebben.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy van-e értelme vitatkozni a Kormányhivatallal?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal beidézte a 1997. évi LXXVIII törvény közterület fogalmát, mely szerint rendeletünk ezzel ellentétes. Az ő saját véleménye szerint nem biztos, hogy ellentétes, mert az Étv. azt mondja ki, hogy az abban foglalt külön megállapodás az Étv-ben szereplő kitétel nem üti a rendeletben hivatkozottakat. Az eredeti rendelet azt mondja ki, hogy: „a rendelet hatálya kiterjed a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában foglalt területekre”. Ugyanúgy benne van az összes közterület kategória. Megismétli, hogy a közterület fogalom nem ellentétes az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel. Emlékeztet arra, amikor egyik Képviselő kérdezte meg azt, hogyan lehetséges, hogy Greznár úr felállíthatta arra a magánterületre a dodzsemjét, hogyan alkalmazta a jogot a Jegyző. Úgy alkalmazta, hogy volt egy hatályos önkormányzati közterület-használati rendelet és egy magasabb szintű jogszabály és azokat együttesen vette figyelembe. Greznár úrtól bekérte a területre vonatkozó, külön megállapodását és azt vette figyelembe, nézte meg, hogy működhet-e ott. Az 1997. LXXVIII. törvényben az szerepel, hogy külön megállapodás alapján.

Greznár Attila esetét, amit a Képviselő-testület több alkalommal feszegetett megnyugtató módon rendezni a helyi építési szabályzatban lehet, azzal, ha megmondják, hogy az adott övezetben lévő földterületeket milyen funkcióra lehet használni.

Abból a szempontból igaza van a Kormányhivatalnak, hogy nem lehet, ha van egy ilyen ügy, akkor a 1997. évi LXXVIII törvényben foglaltakat a hatóság figyelmen kívül hagyja.

Elmondja, szerinte azzal, hogy a közterület fogalmát és a rendelet hatályát a közterületről szóló törvényalapján állapította meg a testület, az nem ellentétes a 18.§-ban megfogalmazott a közterületnek a rendeltetésével, hatálya az Étv. alapján került meghatározásra. Azért, mert a közterület rendeltetése és a hatálya az nem ugyan az. Arra a kérdésre válaszolva, hogy érdemes-e a Kormányhivatallal vitatkozni, elmondja, hogy ő elfogadja az ő álláspontjukat is, elmondta, hogy melyek azok a pontok, amelyeket nem fogad el.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, mi fog történni, ha nem fogadja el a Testület a törvényességi észrevételt?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, joga van a Képviselő-testületnek nem elfogadni. Ebben az esetben a Kormánymegbízott, ha úgy látja, hogy továbbra is fenntartja az ő jogi álláspontját, akkor elmegy a Kúriához és majd a Kúria dönt.


Krisztin N. László polgármester javasolja, ha egy mód van rá, fogadják el az észrevételt, mert ujjal mutogatnak rá, hogy sorban hozzuk az olyan rendeleteket, amelyeket nem fogad el a Kormányhivatal.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a Képviselő-testület döntést hozott az Alsó-bazársorra vonatkozóan IV. övezeti besorolásról. Ezzel kapcsolatosan a Kolumé Bt. ügyében a meghozott határozatot (664/2013. (IX.12.)) vissza kellene vonni, vagy a rendelet tervezetet kell módosítani.


Krisztin N. László polgármester kérdése, hogyan határolja az alsó-bazársort a határozat?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felolvassa a 853/2013. testületi határozatot.


Krisztin N. László polgármester szerint a tervező vetette fel az alsó-bazársor és a strand bejárat tervezése kapcsán, hogy milyen irányba menjenek, teret adjanak az ilyen árusoknak vagy sem. Véleménye szerint ezzel a zsibvásárt akarta a Képviselő-testület felszámolni, amit már 2013-ban sem engedélyezett. Vonatkozik ez a Bahart területre is.


Orbán Péter Püb elnök úgy gondolja, hogy mivel 1 évre hozták meg a Kolumé Bt. ügyében a határozatot, azt már ne vonják vissza.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslata, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés október 01-én lépjen hatályba az mellett, hogy a Hivatal figyelembe veszi a Képviselő-testületnek ezt a határozatát és senkinek nem ad ki engedélyt.


Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító javaslata - a Jegyző úr által elmondottak mellett - a rendeletben a fogalom meghatározás megtartása.


Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy az észrevétel összes többi része erre alapoz.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy ragaszkodik javaslatához?


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint nem biztos, hogy törvénytelen a rendeletünk, le van írva, hogy „álláspontom szerint”. Nekünk meg ez az álláspontunk. Miért nem lehet álláspontokat ütköztetni? Ő egy javaslatot tett, majd a Testület döntse el.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az 1. § és 3. § kivételével a többit elfogadásra javasolja a törvényességi észrevételt, azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezések 2014. október 01-én lépnek hatályba.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért Jegyző úr javaslatával, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


42/2014.(I.15.) HÜB határozat

- Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettervezetét az 1. § és 3. § kivételével és azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés 2014. október 1-jén lépjen hatályba.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettesOrbán Péter elnök kéri, hogy aki dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát támogatja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

41/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettervezetét az 1. § és 3. § kivételével és azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés 2014. október 1-jén lépjen hatályba.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter Püb elnök15. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kérdése, hogy a Bányász strandon csónak kikötő kialakítása témában várható-e eredmény?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző azt a választ kaptuk, hogy a jelenlegi állapotok szerint nem lehet, de folyamatban van a helyi építési szabályzat, amelyet úgy kellene megalkotni, hogy lehetőség legyen arra, amit a Testület meghatározott.


Horváth Ferenc bizottsági kültag nem érti a Vízügyi Igazgatóság véleményét, mert akkor a Balatonon sehol sem lehet csónakkikötőt létesíteni. Úgy véli, hogy ez változni fog, mert nagyon sok embert érint.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes a fogorvos témában kér tájékoztatást.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Révfülöpön dr. Borovszky Márta fogorvos végzi a helyettesítést. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az elmúlt időszakban hárman is érdeklődtek a praxis iránt, az illetékeshez irányította őket.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


43/2014.(I.15.) HÜB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes


Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


42/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök16. Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy nincs.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri, hogy aki elfogadja a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


44/2014.(I.15.) HÜB határozat

- Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettesOrbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


43/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök


Orbán Péter Püb elnök javasolja, hogy a Humán Bizottság is vegye fel napirendjei közé a Kisfaludy Ház elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat című napirendet és a két bizottság együttes ülés keretében tárgyalja meg ezt az előterjesztést is.


dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri a Humán Ügyek Bizottságának tagjait, hogy aki egyetért az Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy Ház című napirend felvételével, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


45/2014.(I.15.) HÜB határozat

-    Napirendi pont felvétele: Badacsonytomaj 035/26 hrsz.-ú ingatlan (Kisfaludy Ház) tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj 035/26 hrsz.-ú ingatlan (Kisfaludy Ház) tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése című napirendet felveszi napirendi pontjai közé.


Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes


17. Napirendi pont

Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy Ház


Hozzászólások

dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja, hogy az Önkormányzatnak van most egy lehetőség a kezében egy nagyon híres, Badacsonyt meghatározó épület megszerzésére. Kérdése, hogy van-e bővebb információ az épület állagáról, hogy ez az eladási ár mit tartalmaz, csak az üres ingatlant, vagy berendezéssel együtt?


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy semmilyen információnk nincs. Furcsának tartja, hogy a tulajdonosok nem jelezték előzetesen ezen szándékukat.


Vastag Gábor bizottsági kültag kérdése, hogy az anyagban szereplő ár bruttó, vagy nettó összeget jelent-e?

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint az előterjesztés hibája, hogy az összefoglaló rész nem tartalmazza, hogy bruttó, vagy nettó összegről van-e szó.


Krisztin N. László polgármester telefonon kér információt, mely alapján tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy bruttó összegről van szó.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy egy frekventált helyen lévő, emblematikus helyről van szó, amely 10 m. Ft. a földterület és 125 m. Ft. értékű felépítményből tevődik össze.


dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja, hogy ő arra kíváncsi, hogy az ingatlant berendezéssel együtt értékesítenék-e, mert bérbeadás esetén ez nem mindegy.


Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint ez legyen a bérlő problémája.


Orbán Péter Püb elnök kérdezi Tamás Lászlóné osztályvezetőt, ha az Önkormányzat megvásárolná az ingatlant, akkor mennyi pénze maradna?


Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy semennyi. A 150 mFt-ból 12.152.000 Ft a DRV-é, 11 mFt. a lakásalapban van, amihez nem lehet hozzányúlni, 7 mFt. a környezetvédelmi alapban van, plusz vannak még a decemberben meghozott kötelezettségvállalások. Tehát nincs a vásárláshoz szabad felhasználású pénzeszköze az Önkormányzatnak.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy van, a Bahart részvény.


Krisztin N. László polgármester véleménye szerint ez az a helyzet, amikor a Bahart részvényt el kell adni.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy már sokadszorra próbálkoznak azzal, hogy adják el a Bahart részvényt.


dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes elmondja, hogy nem volt megnevezve, hogy miért.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több javaslat is volt, elsősorban fejlesztés, másodsorban az is javaslat volt, hogy az értékesítésből származó összeget kössék le és a 2 mFt-os osztalék helyett kapna az Önkormányzat 4 mFt. kamatot. Úgy véli, hogy ez az a helyzet, amikor az sem lenne eretnekség, ha összefognának a településen élő nagyvállalkozókkal a szükséges pénz előteremtése érdekében. Felmerült ez már a Pincegazdasági épület esetében is. Aki be akart szállni, földhasználati, vagy bérleti díj okán fizetett volna egy bizonyos összeget, egy nem rövid futamidejű dologba. Ezen a lehetőségen is érdemes lenne elgondolkodni.


Orbán Péter Püb elnök emlékeztet arra, hogy annak idején nem hallgattak rájuk a Bahart részvények értékesítésére vonatkozóan. Most itt lenne a pénz a kezükben, tudtak volna lépni a Badacsonyi Kemping kapcsán is. Most itt vagyunk megint abban a helyzetben, hogy ismét felajánljuk a Bahart részvényeket megvételre, ezzel lejáratjuk magunkat.


Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy január 31-ig kellene kifizetni ezt a pénzt.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, ugyan abban a helyzetben vannak, mint a Badacsonyi Kempingnél.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy nem egészen, mert ott pályáztatás volt és többet kínáltak, mint mi.


Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy január 23-ig kell nyilatkozni az elővásárlási jogról, január 31-ig kell fizetni.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy van-e javaslat a bizottsági tagok részéről a napirenddel kapcsolatban?


Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy meg kell vásárolni az ingatlant.


Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, ha ez a szándék, akkor össze kell hívni egy rendkívüli testületi ülést, amelyen meghozzák a döntést a határidő miatt. A bizottságoknak meg kell jelölni a forrást.


Simonné Visi Erzsébet bizottság tag javaslata a lekötött betét a fejlesztés tartalék terhére.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy akkor az a táblázat, amelyben nagyon sok mindent felsoroltak, megszűnik.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy akkor a 2014. évre elfelejthetnek minden mást.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag úgy véli, hogy a 2014. évi bevételek terhére lehet tervezni kiadást.


Vastag Gábor bizottsági kültag elmondja, hogy a bérleti díj már az első évben hoz bevételt. Az ingatlan olyan frekventált helyen van, hogy biztosan találnak rá befektetőt, vagy bérlőt.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes elmondja, hogy a döntés előtt mindenképpen szeretne egy olyan információt, hogy milyen állapotban van az épület. Kérdése, hogy milyen lehet a létesítmény üzletmenete?


Vastag Gábor bizottsági kültag elmondja, hogy állandóan teltházas Húsvéttól.


dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes úgy véli, hogy minden indulattól mentesen kellene ebben a kérdésben gondolkodni. A pénzügyi lehetőségeket számba kellene venni, mert ez egy iszonyatosan szoros költségvetést igényel és közbe jöhet egy rendkívüli dolog. Nem is érti, hogyan hozhatták össze a 150 mFt-os lekötött betétet, mert a 2014. évi tervezetben csak tizenvalahány millió forint szerepel.


Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, elmondta a közmeghallgatáson is, hogy viszonylag jól jöttek a normatívák, a konszolidáció és ÖNHIKI segítette a rendszert, nincs iskolai fenntartás és az adóbevételek túl is teljesültek.


dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes véleménye szerint egy nagyon alapos számítást kellene végezni, mert nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nem, de azt sem, hogy igen.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy nincs időnk. Ha úgy döntenek, hogy igen, meg is kell jelölni a forrást, ezt követően pedig kell tartani majd 23-áig egy rendkívüli testületi ülést. Mivel a Képviselők nagy része jelen van az együttes bizottsági ülésen, meg lehetne tartani a nap folyamán a rendkívüli testületi ülést.


dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes úgy érzi, hogy hiányzik információ a döntéshez.


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag véleménye szerint, mivel nagy horderejű döntésről van szó, minden képviselőnek jelen kellene lennie az ezzel kapcsolatos rendkívüli ülésen.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslata, mivel nem kevés pénzről van szó, semmiképpen sem javasolja, hogy a nap folyamán döntést hozzanak a jelenlévő Képviselők. Legyen egy rendkívüli ülést, addig a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, hogy hogyan lehetne ezt kihozni egy nagyon szoros költségvetéssel. Meg kellene keresni a jelenlegi tulajdonost, hogy a Képviselő-testület szeretné megtekinteni a helyszínt, az ingatlan műszaki állapotát.


Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja az ingatlan megvételét, forrásként a Bahart részvényeket jelölné meg annak érdekében, hogy az Önkormányzat a különböző táblázataiban való fejlesztéseiből is tudjon megvalósítani. Ennek az ingatlannak a megvásárlása sokkal több hasznot hozna az Önkormányzatnak, abban az esetben, ha ezt tovább adná egy bérlőnek, mint a Bahart részvények évi 2 mFt osztaléka. Olyan lehetőség van a Képviselő-testület előtt egy frekventált, emblematikus épület megvételére, amelyből csak profitálhat, még akkor is, ha a megvásárlást követően plusz összegeket kellene rákölteni a bérbeadás előtt. A Bahart részvények eladásából származó összeg a megvásárláson túl lehetővé tenné ennek az ingatlannak a rendbetételét, illetve a VN. Kft. telephelyével is lehetne foglalkozni.


Orbán Péter Püb elnök kérdése, hogy milyen összegű osztalékot kaptunk tavaly a Bahart részvények után?


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közel 2 mFt-ot.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy mivel nagy vendégforgalmú helyről van szó, havi 5-600.000 Ft vagy ennél is több bérleti díjjal lehetne számolni. Ez alapján kellene egy üzleti számítást végezni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért nem volt jelen végig a bizottságok együttes ülésén, mert a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció vitáján vett részt Tapolcán. Az ezzel kapcsolatos anyagokat küldeni fogja a Képviselőknek. Ebben szerepel olyan típusú fejlesztési csomag, hogy kulturális értékkel bíró épületek megújítása és nevesítve van az anyagban a Szegedy Róza Ház. Azzal váltak el, hogy várják a további észrevételeket, javaslatokat, tehát a Kisfaludy Házat, mint hasonló érték bele lehetne tenni, így a felújításhoz lehetne forrást szerezni. Egyetért azzal a javaslattal, hogy meg kell tekinteni az ingatlant. Horváth Ferenc gondolataihoz kapcsolódva elmondja, hogy ő azt a megoldást, hogy kizárólag a lekötött pénzből vásároljanak és az összes szerződéses kötelezettségből szégyenszemre vissza kelljen húzódni, azt nem javasolná. A Bahart részvény értékesítését január 31-ig nem lehet lefuttatni. Először is érdeklődni kell, hogy a 2 hónappal ezelőtti visszavonásunk ellenére adna-e Siófok Önkormányzata újabb ajánlatot.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a vagyonszerzés szabályait. Ingatlan tulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítés során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítás lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is. Az Önkormányzatnak a tulajdonszerzést megelőzően forgalmi értékbecslést kell készíttetni.


Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy elővásárlásnál forgalmi értékbecslésről szó sincs, nem alku tárgya.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindig arról álmodtak, hogy van egy ingatlanunk, amely után bevételhez jutunk, akár működésre, akár fejlesztésre. Annak idején azért adták el az ún. Szász Pál telket, hogy tervezhető bevétele legyen az Önkormányzatnak, túl az értékesítésen.


Orbán Péter Püb elnök megkérdezi, hogy tudják-e, ha a Bahart részvényeket nem veszik meg, akkor ebben az évben be is fejezhetnek mindent.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy segítendő a döntést kíván-e a bizottság megnevezni olyan vállalkozókat, akiket keressenek meg együttműködési céllal? Ilyen irányban érdeklődjön-e? Az lehetne a megállapodás tárgya, hogy pl. egy bizonyos összeg fejében bizonyos évig bérli, üzemelteti az ingatlant és a bérleti összeget előre, egy összegben tenné le.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, arról kell dönteni, hogy éljen-e az Önkormányzat elővásárlási jogával.


Wolf Viktória aljegyző összegzi a napirend során tett javaslatokat; az elővásárlási joggal élni kíván a testület és a 135 mFt-ot a 2014. évi fejlesztési alap terhére biztosítja, illetve forrásként megjelöli a Bahart részvények ellenértékét a fejlesztési célok megvalósításának biztosítása céljából.


Orbán Péter Püb elnök elmondja, hogy további javaslat volt Polgármester úr részéről, hogy keressünk hozzá vállalkozót.


Dr. Magó Ágnes Hüb elnök-helyettes kéri, hogy aki elfogadja Aljegyző asszony által ismertetett határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


46/2014.(I.15.) HÜB határozat

- Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház -


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú ingatlan (Kisfaludy Ház) tekintetében éljen elővásárlási jogával, a 135 mFt-ot a 2014. évi fejlesztési alap terhére biztosítsa. Forrásként megjelöli a Bahart részvények ellenértékét a fejlesztési célok megvalósításának biztosítása céljából.


Határidő: Azonnal

Felelős:    Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes


Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat éljen elővásárlási jogával Aljegyző asszony által elmondottak szerint, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi

44/2014.(I.15.) PÜB határozat

-       Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház-


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 035/26 hrsz-ú ingatlan (Kisfaludy Ház) tekintetében éljen elővásárlási jogával, a 135 mFt-ot a 2014. évi fejlesztési alap terhére biztosítsa, továbbá, hogy forrásként megjelöljék a Bahart részvények ellenértékét a fejlesztési célok megvalósításának biztosítása céljából.


Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter Püb elnökKrisztin N. László polgármester a rendkívüli testületi ülés időpontjának 2014. január 22. (szerda) 16.00 órát javasolja.


Orbán Péter elnök megköszöni a Humán és Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az együttes ülést 18.05 órakor bezárja.


K.m.f.


Rajzó Ildikó

HÜB elnök

Orbán Péter

PÜB elnökDr. Magó Ágnes

HÜB elnök-helyettes

Vastag Gábor

bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit

bizottsági kültag 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!