2014. 01. 15. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 2/2013.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 15-én 18.10 órai kezdettel megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter      elnök

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit         bizottsági kültag                      (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás     jegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Lukács Antalné                 Menü Kft. ügyvezető

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Forintos Ervin                 bizottsági tag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

45/2014. (I.15.) PüB határozatot

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Juditot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök ismerteti a napirendi pontokat kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről.
  2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye
  3. Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

46/2014.(I.15.) PüB határozatot

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 01.15. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről
  2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye
  3. Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

1. Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy időközben megvásárolta a Remondis Tapolca Kft-t a Magyar Állam, így a Remondis Kft. megfelel a törvényi feltételeknek. A nagytérségi társulás levelében azt kéri, hogy a Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó határozatát vonja vissza.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy milyen társasági formában működik a Remondis?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a jogszabály szerint nonprofit Kft-ként.

 

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a társulás beszámolóját, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

47/2014.(I.15.) PüB határozatot

- Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a Remondis Tapolca Kft. közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó határozat visszavonásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

48/2014.(I.15.) PüB határozatot

- Remondis Tapolca Kft. közszolgáltatási szerződés felmondásának visszavonása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Remondis Tapolca Kft. közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó 588/2013. (VII.31.) számú határozatát vonja vissza.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

 

 

2. Napirendi pont:

Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban sok anyagot kiküldtünk, az ügy nagyon bonyolult. Annak idején a Képviselő-testület, amikor ennek az épületnek a bővítéséről volt szó azt ideiglenesen engedélyezte, a határozatban utasította a Jegyzőt, hogy a határozat a kártérítési igény kizárását foglalja magába. Területbérleti szerződésről volt szó. Ezt követően, amikor 1999-ben a Ludas Kft. értékesíteni kívánta ezt az ingatlant Bíróéknak, az Önkormányzat nem élt elővásárlási jogával. Valamilyen módon 1999. augusztus 17. napján földhasználati jogot alapító szerződéssel földhasználati jog került bejegyzésre az egész épület alapterületére. Ez azt takarja, hogy erre a földhasználati jogot törvénytelenül jegyezték be, az akkori Polgármester úr a testületi határozatban foglaltakon túl terjeszkedett. Soha nem volt szó arról, hogy földhasználati jogot engedélyezett volna a Képviselő-testület az akkori tulajdonos részére, mert területbérletről volt szó. Így alakult ki ez a kettős állapot. A hivatalban sokat kutattak az ügyben, végig nézték az akkor hatályos SZMSZ-t.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az akkori SZMSZ-ben nem volt a Polgármesternek saját hatásköre?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nem.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy az a felelősség, hogy az akkori Polgármester túllépte a hatáskörét elévült-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nem, a kártérítés szabályai úgy szólnak, hogy amikor tudomásra jut. Mivel most jelentették be, hogy mit szeretnének, ezért most jutott a tudomásunkra

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ezek szerint törvénytelenül írt alá az akkori Polgármester egy szerződést, de az a jelenlegi Testületre nézve is kötelező. Kérdése, hogy a jelenlegi Képviselő-testületnek kötelessége perelni az akkori Polgármestert?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint elképzelhető, hogy meg lehetne egyezni.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, hogy a Bíró Kft-nek van egy élő szerződése, nem foglalkozik mással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért van kártérítési igényük.

 

Orbán Péter elnök szerint ezt az igényt a bíróság meg fogja nekik ítélni. Úgy véli, hogy az Önkormányzatot kár érte az akkori Polgármester tevékenysége miatt. Kérdése, hogy a Képviselő-testületnek be kell őt perelni, vagy fel kell jelenteni? Ezért valakinek felelnie kell.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy polgárjogi pert lehet indítani.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy az előterjesztésben dr. Gáli Mihály ügyvéd leírja, hogy lát az ügyben lehetőséget a felek közti megegyezésre, kármegosztást javasol. Saját véleménye szerint először egyezkedni kellene.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, ha felét kell kifizetni, akkor is kár ér bennünket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kár fogalma is érdekes dolog, mert amit ők befizettek nekünk és nem járt volna, azt kérik vissza.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint jogalap nélkül gazdagodásról van szó, mert a szerződés meg sem köttethetett volna, ebből indul ki a dolog.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2000. január 3-án kötötték a szerződést, és 1999. augusztus 17-én jegyezték be a földhasználati jogot alapító okiratot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy tárgyalni kellene a kérelmezővel erről az 5 m. Ft-os összegről. Ha perre kerül sor, akkor legyen belőle per, mert ha elmarasztalják az önkormányzatot az 5 m. Ft. és az egyéb költségek vonatkozásában, akkor is a volt Polgármestert kártérítési perben meg lehet szólítani és ő rajta lehetne követelni ezt az összeget. Természetesen akkor, ha minden olyan dokumentum rendelkezésre áll. Alaposan utána kell nézni, hogy nem volt-e ezzel kapcsolatos testületi döntés.

 

Orbán Péter elnök tudomása szerint a hivatkozott földhasználati szerződésben erről nincs szó.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint ettől még lehet, hogy a testület hozott erre vonatkozó határozatot. Lehet arról is tárgyalni, hogy 50-50 %, amit Gáli ügyvéd javasol, illetve az épület eltakarításáról is.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért Horváth Ferenccel. Mindig az a félelme, hogy valaki előhúz egy papírt, ami nincs meg a mi irattárunkban. Amennyire tudott utána járt a dolognak, beszélt Mezőssy úrral, korábbi Jegyzővel, Aljegyzővel, hogy ki emlékszik. A mai tudásunk szerint nincs ilyen testületi határozat. Jegyző úr felvetésére áttekintették a jegyzőkönyveket, hogy nem volt-e valamelyik bizottság átruházott hatásköre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a nálunk lévő korabeli dokumentumokat, jegyzőkönyveket, az akkor hatályos SZMSZ-t áttekintettük, nem találtunk erre vonatkozó döntést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hosszú ideje nincs olyan testület, aki felvállalja, hogy az ülések hanganyagát, videóját archiválja. Kalmár Györgynek, aki felveszi az üléseket, meg vannak ezek, de ez egyelőre nem a Testületé. Ez néhány százezres költséget jelente és nem lenne baj, ha ezek meglennének, mert így örökre megmaradnának ezek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy abban az időben volt-e már TV. közvetítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy emlékezete szerint volt.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további javaslat a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a Horváth Ferenc által tett javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

49/2014.(I.15.) PüB határozatot

- Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy törekedjen peren kívüli egyezség megkötésére. A Kérelmező által megfizetett bérleti díjnak, mint tőkeösszegnek az 5 éves elévülési időn belüli részét tekintsék közösen okozott kárnak az előterjesztés I. sz. határozati javaslatában foglaltak szerint. Amennyiben perre kerül sor és abban elmarasztalják az Önkormányzatot, akkor az akkori polgármestert meg kell szólítani és rajta kell követelni ezt az összeget.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

 

3. Napirendi pont

MENÜ KFT. 2014. évi üzleti terve

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint, mivel Kft-ről van szó, nem szerencsés az eredményt negatívra tervezni, mert ez alaptőke veszteséget fog okozni és a későbbiekben gondot jelenthet. Javasolja az üzleti terv átdolgozását. Azt nagyon meg kell indokolni, hogy egy Kft. miért veszteséges.

 

Lukács Antalné üzletvezetőnek nincs még tudomása arról, hogy engedélyezi-e a KLIK az iskola nyári nyitva tartását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, tudjuk, hogy nem engedélyezi.

 

Lukács Antalné üzletvezető elmondja, hogy akkor ők nem tudnak mit csinálni, mert nem tudják használni az iskolai vizesblokkokat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint el kell küldeni a dolgozókat szabadságra.

 

Lukács Antalné üzletvezető elmondja, hogy az óvodásokat és a szociális étkezőket akkor is el kell látnia.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint akkor csökkentett létszámmal kell megoldani a feladatot. Az ügyvezetőre van rábízva, hogyan oldja meg a feladatot.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető javaslata, hogy a rendezvények, nyári táboroztatás, egyéb sorokat kell módosítani. Ha a nyári táboroztatás nem lesz, akkor a költségeket is módosítani kell.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a bizottság tagjai részéről? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy amennyiben megtörténne a társasházzá alakítás, akkor a kiadásaik csökkennének havi 30.000 Ft-tal.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

50/2014.(I.15.) PüB határozatot

-MENÜ KFT. 2014. évi üzleti terve-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Menü Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadását. Javasolja felkérni az ügyvezetőt annak átdolgozására a februári soros ülésre annak érdekében, hogy az ne veszteséges legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 18,30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                 Vargáné Szőke Judit

elnök                                                         bizottsági kültag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!