2013. 12. 17. rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 29/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. december 17-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                     elnök-helyettes

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit     bizottsági kültag                                 (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

dr.Weller-Jakus Tamás   jegyző

Rádai Attila                   Badacsony Vitorlás Kft. ügyvezetője

Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető                             (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

I. NAPIREND ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

575/2013.(XII.17.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 2 napirendi pontból áll. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

576/2013.(XII.17.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadása–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 12.17. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1./ „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Településfejlesztési koncepció – Fejlesztési irányelvek elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

„Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a pályázó részéről?

 

Rádai Attila ügyvezető elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legutóbbi testületi döntésen az a határozat született, hogy a pályázati feltételeknek megfelel a pályázat. Ez nem automatikus szerződéskötést jelent, hanem azt jelenti, hogy most van az ideje annak, hogy átbeszéljék miben támasztunk olyan feltételeket, amiket nem írt bele pályázatába a pályázó. Ha a pályázati kiíráshoz képest további feltételeink vannak, akkor azokat meg kell fogalmazni, az alapján tud a pályázó dönteni, hogy azt tudja-e vállalni, vagy sem. Tájékoztatja a pályázót, hogy a legutóbbi testületi ülésen a Badacsony Centrum, 71-es főút alatti rész vonatkozásában egy „ötletpályázat” értékelésére, eredményhirdetésére került sor, amelynek része volt a badacsonyi strand bejárata, az üzlethelyiségek kialakítása, a móló fejig terjedő szakasz,  illetve a tárgyalás végén az alsó parkoló is, mint rendezvénytér megfogalmazódott, tervezési feladatként, melynek elvégzésére megbízott a Testület egy céget. Ennek kapcsán fogadta el a Testület, hogy a tervezési feladat része legyen az alsó-bazársor is, természetesen úgy, hogy akivel szerződést köt az önkormányzat egyeztessen a pályázóval, hogy milyen helyiségekre, milyen jellegű épületre van szükség. Ez vissza fog kerülni a Képviselő-testület asztalára. A javaslatból azt érezte, hogy mivel a tervezési feladat nagy méretű és nagy költségű, az összes dologra vonatkozóan, ezért úgy érezték, hogy az alsó-bazársor terveinek beemelése ebbe a projektbe arányaiban az Önkormányzat számára kisebb megterhelést jelent, mintha valaki ezt külön rendeli meg. Az alsó-parkolót, mint rendezvényteret is szeretné a Képviselő-testület hasznosítani bizonyos átalakítások után a nagyobb rendezvények során, tehát a belső parkból is meg kellene azt könnyen közelíteni. (pl. átjáró az épület közepén)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a pályázó arról tett említést, hogy Balatoni Halpiacot szeretne létesíteni, balatoni halat szeretne értékesíteni. A legújabb hírek szerint a balatoni halászatot betiltották, a Halgazdaság Zrt. vezetője lemondott emiatt. A balatoni halászattal kapcsolatban egészen más elképzelései néznek ki a Kormányzatnak. Nehezen tudja a pályázat azon részét értékelni, hogy balatoni őshonos halakat kínálnának, mert a jelenlegi állás szerint ezek nem horgászhatóak. Ez olyan probléma lehet, ami a pályázó elképzelését megakadályozza. Kérdezi a Pályázót, mit ért abban a mondatában, hogy konkrét javaslattal él, ha pályázatát pozitívan bírálják el.

 

Rádai Attila ügyvezető válaszában elmondja, hogy ezen konkrét terveket ért.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy ezek szerint még nincs konkrét terv?

 

Rádai Attila ügyvezető nincs konkrét terv, hiszen még egyelőre épület sincs, semmiféle konkrétum nincs az ügyben, így nem is lehet. Nem állhatott neki megterveztetni hivatalosan egy olyan dolgot, amit nem tud, hogy egyáltalán a Testület elfogadna-e. Ő azt kínálta fel a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonyban 30 éve üzemeltet valamit tisztességgel, becsülettel, és mivel az alsó-bazársori részen 15 éve nem történt semmi, nagyon szívesen üzemeltetné, mert az ő profiljába beleillene, tudná azt hasznosítani, hajlandó lenne rá költeni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a pályázatot támogatja. Számára kérdés az, ami a részletekben van: a bérleti díj, a bérleti időtartam, a beinvesztált pénz. A hasznosítással egyetért, ha annak nincs jogszabályi akadálya, utal Horváth Ferenc által felvetett aggályokra. A pályázatban 4 fő alkalmazása szerepel, javaslata, hogy kerüljön rögzítésre, hogy minimum 3 fő alkalmazásának teljesülnie kell. Úgy véli, hogy erre a kérdéskörre, hogy áment lehessen mondani, mindenképpen gyúrni kell. Mivel nincs az ülésen jelen Horváth Márta osztályvezető asszony, ő maga fejből nem tudja, hogy mennyi az alsó-bazársoron 1 m2 üzlet bérleti díja. Ha ezt ismernék, akkor lehetne számolni. Utána lehetne beszélni arról, amit Polgármester úr említett, hogy be kellene vonni a 71-es főút alatti rész építészeti koncepciójába ezt a létesítményt is. Úgy gondolja, hogy a Pályázó szeretne minél hamarabb kinyitni. Ha sikerül megegyezni, felgyorsítani a dolgot, hogy a tervet le lehessen tenni konkrét árbecsléssel, akkor minden tekintetben hozzá tud ehhez járulni. A bérleti időt ő hosszúnak tartja, de az ajánlat korrektnek tűnik. Kérdése, hogy mennyi az alsó-bazársoron 1 m2 üzlethelyiség bérleti díja?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs tapasztalatunk azon a részen, hiszen évek óta nem lehet ott üzlethelyiségeket bérbe adni.

 

Orbán Péter elnök nem érti, hogy miért akarja ezt Folly Péter bizottsági tag tudni, hiszen ha Rádai Attila megépíti, 25 évre bérbe akarja venni, ő fogja majd üzemeltetni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint a kérdés az, hogy mit épít meg? Elmondja, hogy egy 25 m. Ft-ból egy 120 m2-es épületet akarnak megvalósítani. Egy komplett épület árát akarják lelakni a bérleti díjban. Természetesen figyelembe kell venni minden pozitívumot, amit pályázó ajánl, de az Önkormányzat szempontjait is. Úgy érzi, hogy ebben szükséges még egy kis munka, mielőtt döntést lehet hozni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázat le van egyszerűsítve, ötletpályázatnak tekinthető.

 

Rádai Attila ügyvezető elmondja, hogy erről is volt szó.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy így van, a Képviselő-testület a pályázók elképzeléseit nem kívánta korlátozni. Így a beadott ötletpályázatból sok minden nem derül ki, de a konstrukció az, hogy az Önkormányzat tulajdonában marad az épület, a beruházást pályázó tenné meg. Arról is döntött a Képviselő-testület, hogy ezt az épületet átterveztetné, hogy a strandbejárati tervekhez illeszkedjen, ha a pályázó vállalja ezt a feltételt. Az, hogy az épületet teljesen le kell-e bontani, vagy csak felújítás történjen attól függ, hogy milyen tervek készülnek el. A másik kérdés, hogy milyen áron készülnek el ezek a tervek. A bérleti díjat nem tudjuk kiszámolni, mint egy normál üzlethelyiség kiadásánál. Rádai úr megajánlott éves szinten 1 m. Ft-ot, de éves szinten a beruházónak nem ennyi költsége lesz. Nézni kell a beruházásba beinvesztált tőkemennyiséget is. A tulajdonjog nem fog változni, továbbra is az Önkormányzatnál marad. Ha a Pályázó ezt az épületet felújítja, akkor az önkormányzati vagyon is növekedni fog. Nemcsak a havi 1 m. Ft-os bérleti díjat kell nézni, mert annál többről van szó. Természetes, hogy a pályázó a beinvesztált összeget szeretné lelakni. Az Önkormányzatnak a lakásgazdálkodásról szóló helyi rendelete nem határoz meg minimális bérleti díjat, ezt a Testületnek kell eldöntenie. A pályázatban nem volt kiírva, hogy az alsó-bazársoron 1 m2 üzlethelyiségnek mennyi a díja. Véleménye szerint, ha a Képviselő-testület fantáziát lát a pályázatban, akkor mondja azt, hogy leteszi mellé a voksát, kérve a részletek további kidolgozását. Ki kell dolgozni a sarokpontokat: futamidőt, funkciót, egyéb kikötések: WC, Bahart pénztárépület átköltöztetése. A Testület arról döntött, hogy kiválasztotta azt a tervezőt, aki az alsó részt tervezteti, annak a munkáját el kell fogadnia a Pályázónak, abba a stílusba kell átalakítani az épületet. Véleménye szerint ezeket kellene meghatározni, s ezután tudna továbblépni a Pályázó.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a napirend tárgyalása zárt ülés keretében történik-e, mert tudomása szerint a Pályázó ezt kérte?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a Ptk. megmondja, hogy mi az üzleti titok, üzleti érdek. Nem tudja, hogy ez indokolt-e. Kérdezi Rádai Attilát, hogy sérti-e üzleti érdekeit a nyílt ülés?

 

Rádai Attila ügyvezető válaszában elmondja, hogy igen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy változott az Ötv., alapjában véve minden nyilvános. Most egy önkormányzati vagyontárgyról van szó, aminek az értéke nem kevés. Az Önkormányzat üzleti érdekét nem sérti a nyílt ülésen történő tárgyalás, egyedül a Pályázó érdekét sértheti. Az üzleti érdeket pedig meghatározza a Ptk. ???? §-a. Ha a Bizottság úgy dönt, akkor rendelhet el zárt ülést.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja, hogy a bizottsági ülés zárt ülés keretében folytatódjon tovább, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

577/2013.(XII.17.) PüB határozat

- „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalni.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megállapítja, hogy a bizottság döntése alapján a napirend tárgyalása nyilvános ülés keretében folytatódik tovább.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy mivel a Pályázó arról nyilatkozott, ha a Testület támogatja pályázatát, akkor a továbbiakban kimunkálja ezt az anyagot, javasolja, hogy ebbe az irányba menjenek tovább. Mondják azt, hogy igen, munkálja ki az anyagot. Majd a kimunkált anyagot, elképzeléseket letéve, azokat beárazva döntsön a Képviselő-testület arról, hogy folytatja-e ezt a dolgot, a szerződéses kérdésben megegyezik-e a Pályázóval, vagy pedig más megoldást találnak.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint nagyon fontos meghatározni a bérleti díjat, a bérlet hosszát, mivel ő 20 évre levenné a bérlet időtartamát, továbbá az Önkormányzat és a hosszú távú bérlő jusson egyezségre az építészeti koncepciót illetően. Az építész és a vállalkozó elképzelésének találkoznia kell annak érdekében, hogy a végső koncepció minél gyorsabban meg tudjon valósulni.

 

Krisztin N. László polgármester fontosnak érzi, Folly Péter utolsó gondolatát. Ha az építésznek elszáll a fantáziája, és nem tartható a 25 m. Ft-os építési költség, hanem pl. lesz 50 m. Ft., akkor az visszavetülne a bérleti díjra, az egész üzemeltetésre. A határozatban az szerepel, hogy a pályázó és az általunk megbízott építész ezt beszéljék át. Ennek az épületnek a skiccét a tervező az ún. nagy csomagból emelje ki, és egy záros határidőn belül készítse el. Ez alapján már tovább lehetne lépni, mert minden egyes elem ettől függ. Értelmezni kellene, hogy mit akarunk, új épületet, vagy a jelenlegi felújítását. A felújítás azt jelenti, hogy a jelenlegi alapterület és paraméterek mellett. Ez azért lényeges, mert az abban kialakítandó üzlethelyiségek számát ez befolyásolja. A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a Szabályozási Terv és a jelenlegi HÉSZ lehetővé teszi, hogy az épület alapterülete megnövekedjen. A bizottságnak állást kellene foglalni abban, hogy a jelenlegi épület milyen módon újuljon meg.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy addig valóban nem lehet döntést hozni, amíg nem látunk konkrétumokat.

 

Rádai Attila ügyvezető elmondja, hogy ő ott tart, úgy kezdődött, hogy felújítják az épületet. Most meg már dózerolásról van szó és mi épüljön. Ő áll ennek is elébe, csak akkor legyen megtervezve, majd megnézi, ha neki tetszik, akkor arra pályázik, vagy pályázik más. Ki lehet írni, hogy mennyi időre szeretné az Önkormányzat bérbe adni, mennyi a bérleti díj. Ő azt vállalta, hogy a jelenlegi épületet rendbe teszik, az ő igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően átalakítják bizonyos részeit és üzemeltetik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megállapítja, hogy Pályázó felújításban gondolkodik.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a pályázatban az szerepel, hogy az épületet teljesen át kell építeni. Ez akármit is takarhat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottságnak abban kellene állást foglalnia, hogy ezzel a pályázati ötlettel kíván-e tovább foglalkozni, azokkal a kiegészítésekkel, amelyek a bizottsági tagok részéről elhangzottak.

 

Rádai Attila ügyvezető szerint elkanyarodtak a témától. Azt kellene eldönteni, hogy amit ők kitaláltak, hogy ha egy halpiacot, hal éttermet csinálnak, az elfogadható-e a Testületnek, a településnek vagy sem. Ők nem arra gondoltak, hogy bizonyos összeget ráköltenek és lelakják 25 év alatt, hanem ezért fizetnének is évi 1 m. Ft-ot. Nagyon rosszkor jött a halászattal kapcsolatos döntés, de úgy gondolja, ha nem állami halászat lesz, akkor lehet, hogy a halászati jog itt lesz Badacsonyban, akár az ő cégénél.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint szóba s kerüljön addig a bérleti idő, bérleti díj, amíg nem láttak konkrét elképzelést, aminek tudják, hogy mennyi a beruházási költsége. Ezt követően döntsön a Képviselő-testület, hogy milyen konstrukcióban gondolkodik a szerződés tekintetében.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további hozzászólás?

 

Horváth Ferenc bizottsági tag véleménye szerint az előterjesztésben szereplő egyik határozati javaslat sem jó, mert nem tudjuk, hogy mire kívánunk szerződést kötni.

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felolvassa a két határozati javaslatot.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy addig nem tudunk szerződést kötni, amíg nem tudjuk, hogy mire.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megfordítaná a kérdést. Nem mindjárt szerződést kell kötni, hanem abban kell a bizottságnak állást foglalnia, hogy a benyújtott pályázatban szereplő konstrukciót, ötletet támogatja-e, javasolja-e a Képviselő-testületnek, hogy a pályázattal tovább foglalkozzon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi években voltak olyan pályázati kiírások, amikor még azt is megszabták, hogy az öt helyiségből háromban mi legyen. Természetesen erre nem találtak érdeklődőt, mert senki nem épít másnak üzletet a saját pénzén. Ezért szabadabb kiírást adtunk most, hogy had működjön a vállalkozók fantáziája, úgyis a Testület asztalán dől el, hogy befogadható vagy sem az ötlet. Tehát nem akartak korlátozni, ezért lett szabadabb a pályázati lehetőség.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes nem tartja jónak, hogy az Önkormányzat korlátozza a vállalkozók elképzelését, hiszen az ő kockázatukról van szó.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Horváth Ferenc által megfogalmazott javaslatokat, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

578/2013.(XII.17.) PüB határozat

- „Alsó-bazársor” hasznosítására beérkezett pályázatok tárgyalása és elbírálása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony Vitorlás Kft. pályázatának elfogadását azzal, hogy a szerződéskötés előtt a részleteket pontosítani kell, ki kell dolgozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Településfejlesztési koncepció – Fejlesztési irányelvek elfogadása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza/

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erről az eljárásról már egyszer döntött a Testület, ezért nem készült új anyag. A márciusban tárgyalt anyaggal kapcsolatban az országos főépítész azt kifogásolta, hogy mivel 2013. 01.01-el új jogszabályi környezet lett, ismételjük meg az eljárást. Azért került az anyag a rendkívüli ülésre, mert így a héten el tudnánk kezdeni a következő körös egyeztetést.

 

Folly Péter bizottság elnök-helyettes kérdése, hogy az egyeztetési folyamat miért nem zajlott le szabályosan, hiszen eltelt 7-8 hónap?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy lezajlott, de időközben 2013.01.01-el életbe lépett az ÖTÉK 312/2012. rendelete, amely más eljárási szabályokat állapított meg, ezért kéri az országos főépítész, hogy már az új szabályozás alapján folytassuk le az egyeztetést. Önkormányzatunk már 2012-ben elindította ezt a folyamatot, sajnos ez elhúzódott 2013-ra, amikor is márciusban fogadta el a Képviselő-testület a koncepció irányelveit. Amikor ezt követően elküldtük a főépítésznek, arra tett törvényességi észrevételt, hogy ismételjük meg az eljárást az új jogszabály szerint. Most ez történt, lezajlott, beérkeztek a vélemények, most mennénk tovább.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy 2013.01.01-én megjelent egy új jogszabály, aminek a birtokában voltunk.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy így is kértük meg az anyagot, tartalmilag így is készült el, csak nem fogadta el az országos főépítész. Ezért nem is készült új anyag, csak eljárásjogilag meg kellett ismételni az egyeztetési eljárást.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy most december 17-e van és egy márciusban elfogadott koncepcióról van szó. Ez miatt a rendezési terv sem haladt, ha jól gondolja. Olyan érzése van, hogy a Hivatal húzza a dolgot, mint a gumiszalagot. Az a cél, hogy ez a Testület ne fogadja el a rendezési tervet? Ő Szabó Zoltán főépítésszel akkor találkozott, amikor a megbízatását megkapta. Közben volt egy Norvég Alapos pályázatunk, volt egy alsó-bazársoros pályázatunk. Nem tudja, hogy bárki egyeztetett-e ezekben az ügyekben, hogy mit kellene oda építeni. Badacsonytomaj miért engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy ilyen emberrel –aki nagy projekteket csinál-, nem egyeztet, hogy mit kellene építeni? Mi az oka ennek?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület olyan „foglalkoztatást” fogadott el a főépítészre vonatkozóan, hogy óradíjat fizet akkor, amikor ténylegesen dolgozik. Tehát valamilyen szintű, előrehaladott állapotban kell őhozzá fordulni. Több alkalommal órákig itt ült, pl. az ötletpályázat kapcsán, óránként 10.000 Ft-ért és nézték egymást, mert nem voltak konkrétumok. A következő körben, amikor meg van, hogy mit terveztetünk, akkor van az a fázis, hogy a főépítészt be kell vonni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes nem ért ezzel egyet. Benne nem merült fel, hogy a város főépítészének nem adna 50.000-250.000 Ft-ot, hogy a fő projektekre vonatkozóan mondja el a véleményét, mert az egyes gyakorlati folyamatokat jobban átlátja, mint egy műszaki osztályvezető. A napirendi ponttal kapcsolatban azt érzi, hogy megy az idő és nem történik semmi. Arról tájékozódott, hogy az egyeztetési folyamat nem volt szabályos a koncepcióra vonatkozóan, és féléves lemaradás van a rendezési terv elkészítésével ez miatt.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a véleményeztetési eljárás teljesen rendben volt, mivel olyan szerencsétlenül jött ki, hogy tavaly elkezdtük az akkor hatályos eljárási rend alapján, év elején pedig új jogszabály lépett életbe, igaz, hogy mi előre dolgoztunk és figyelembe vettük az új építési jogszabályok tartalmi követelményeit, de a főépítész azt mondta, hogy le kell folytatni az új szerint is egy szélesebb körben. Egy dolgot tud elismerni a Hivatal részéről, hogy augusztus végén megjött a főépítésztől ez a vélemény, és ha nem hívja fel Bozzay Balázst, Klie Zoltánt és Szabó Zoltán főépítészt, akkor a mai napig nem történik semmi, mert csak egymásra mutogatnak.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri megküldeni részére az országos főépítész augusztusi levelét.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előbb nevezettek mindegyikével együtt leültek annak érdekében, hogy menjen ez a dolog előbbre. A koncepcióval kapcsolatos irányelvek ugyan azok. Fontos, hogy ennek elfogadására döntés szülessen, mert minden ilyen anyag elfogadásának meg van a törvényi határideje, jelen esetben 21 nap, így még az ünnepek előtt el tudjuk küldeni és a januári, vagy februári ülésen az anyag további részeivel is tudunk foglalkozni.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az alsó-bazársorra vonatkozóan már a ciklus elejétől mondta, hogy készíttessünk tervet. Most, hogy vége a ciklusnak mindenki kapkod, hogy nem csináltunk semmit.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint a Hivatalnak kell bizonyos munkát elvégeznie.

 

Orbán Péter elnök szerint ez a Hivataltól független. Kiírtunk egy ötletpályázatot, amit Rádai Attila szeretne megvalósítani a jövő szezonra. Kétli, hogy ez sikerülni fog, haa mindenben akadályozunk, akkor nem lehet előbbre lépni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, ha rá lenne bízva, akkor az épületet, a műszaki tartalmat, az árat koncepcionálisan kb. 3 hét alatt elrendezné. Ezt követően meg lehetne hozni a döntést, majd jöhetne a terv engedélyeztetése. Az a döntés is születhet, hogy Rádai Attila készíttet egy tervet.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy Folly Péter Rádai Attilától 3 hét alatt akar egy tervet?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ő az Önkormányzattól várja az erre vonatkozó koncepciót. Az Önkormányzatnak kell az építészt erre sarkalni, hogy az alsó-bazársori épülettel kapcsolatban Rádai Attilával egyeztetni kell a szükséges paramétereket, ez alapján készítsenek egy vázlat tervet, ami alapján a Képviselő-testület dönthet, hogy támogatja-e. A bérleti időtartam már tárgyalás kérdése. A másik verzió lehet az is, hogy Rádai Attila kidolgozatlan pályázatát támogatják-e.

 

Rádai Attila ügyvezető úgy gondolja, ha ugyan azzal a tervezővel csináltatják a dolgokat, akkor bele fog illeni a Képviselő-testület elképzelésébe. Azon múlik, hogy ki kell kötni, hogy ez a tervező készítse el a tervet. A tervezővel meg kell beszélni, hogy olyat tervezzen, ami beleillik az egységes képbe. Ha a Képviselő-testület olyan dolgokba gondolkodik, hogy a pénztár épületet és a WC-t át akarja hozni ebbe az épületbe, véleménye szerint a 120 m2-be nem fog beleférni. Nem azt szeretnék megvalósítani, hogy egy kis ablakon kiadják a halat. Azt sem szeretné, ha 3 nap jelentene egy esztendőt. Szeretné kinyújtani a szezont, akár 10 hónapra. Az utca felé szeretne kijönni az épületből. Egy vendégteret is szeretnének kialakítani, ahol le lehet ülni és el lehet fogyasztani az ételt, italt. Nem 3-4-5 üzletet szeretnének megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint Rádai Attila által elmondottak befogadhatók. Egyszerűen azt kellene csinálni, hogy meg kellene szabni, hogy azzal a céggel végeztesse a tervezést, aki az Önkormányzatnak dolgozik.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy Rádai Attila egyeztessen a tervezővel, hogy minél hamarabb lehessen dönteni az ügyben.

Javasolja, hogy térjenek vissza az eredeti napirendi pontra. Megkérdezi, hogy van-e azzal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

579/2013.(XII.17.) PüB határozat

- Településfejlesztési koncepció – Fejlesztési irányelvek elfogadása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BFH Európa Kft. által elkészített „Badacsonytomaj Város Településfejlesztési Koncepciója” kiválasztott fejlesztési irányait fogadja el.

Állapítsa meg, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a koncepció tervezetét véleményezésre küldje meg a 314/2012. Kormányrendelet 30. § (5) bekezdés alatt leírtak szerint a 30. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti államigazgatási szerveknek, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti résztvevőknek.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök több napirendi pont nem lévén, megköszöni a megjelentek munkáját, a bizottság ülését 9.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                   Horváth Ferenc

elnök                                                         bizottsági kültag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!