Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 11. 20. rendkivüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 27/2013.


Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 20-án 16.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.Jelen vannak: Orbán Péter                     elnök

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit          bizottsági kültag                                    (3 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás     jegyző

Tótné Sáfár Zsuzsanna     jegyzőkönyvvezető                               (3 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Folly Péter                        bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc                bizottsági kültagLakosság részéről megjelent: 0 főI. NAPIREND ELŐTT


Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását Folly Péter és Horváth Ferenc bizottsági tag előzetesen jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

552/2013.(XI.20.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Vargáné Szőke Judit kültagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 1 napirendi pontból áll. Kéri, hogy aki napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

553/2013.(XI.20.) PüB határozat

- Napirendi pont elfogadása–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 11.20. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


1.)      Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld Községek fogászati alapellátásának működési ügye


Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Dr. Szabó József

Balatonfüredi Járási Népegészségügyi Intézet Tapolcai Kirendeltségének vezetője


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter elnök


II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld Községek fogászati alapellátásának működési ügye

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?


Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy mikor történik a pályázat újbóli kiírása?


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, Szörtsey doktor halálától számított 1 évig a praxis jog továbbra is a családban marad, ezt a vagyonértékű jogot értékesíthetik a hozzátartozók. A működtetés ettől a résztől kettéválik. A Tisztifőorvos tájékoztatása szerint a Torja-Dent Bt. működési engedélyét kénytelen visszavonni. Addig az ellátási körzetben lévő önkormányzatoknak a kötelezettsége az ellátásról gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy egy egészségügyi szolgáltatóval szerződést kell kötniük. A balatonedericsi fogorvos, aki jelenleg ellátja a helyettesítést  a továbbiakban nem kívánja ezt vállalni, csak addig, amíg szükséges. Figyelembe véve a közlekedési lehetőségeket a helyettesítésre a révfülöpi fogorvost kerestük meg. Dr. Borovszky Márta hajlandóságot mutatott erre, azzal a kikötéssel, hogy ebből neki kára nem származhat, ha ez akkora leterheltséget jelent számára, akkor legyen lehetősége a szerződést felmondani. Az előterjesztés le lett egyeztetve a doktornővel, aki 15 órás helyettesítést tud vállalni a határozott idejű szerződésben foglaltak szerint, addig, amíg a praxis véglegesen betöltésre nem kerül. A Szörtsey család tehát továbbra is hirdetheti a praxis jogot.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Jegyző úr ismertesse a révfülöpi fogorvos miként került képbe.


dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, mivel a balatonedericsi fogorvos jelezte, hogy amennyiben az ÁNTSZ őket jelöli ki helyettesítésre, csak akkor végzik a továbbiakban a feladatot, de különben nem akarják folytatni a helyettesítést. Ezt követően kereste meg a környékbeli fogorvosokat, hogy ki tudná vállalni a helyettesítést, ekkor beszélt a révfülöpi doktornővel is, aki hajlandóságot mutatott  erre.


Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Úgy véli, nincs más választás, mint megszavazni az előterjesztésben foglaltakat. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


554/2013.(XI.20.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld Községek fogászati alapellátásának működési ügye-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:


  1. 2013. december 31. napjával a Torja–Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. december 31. napjával mondja fel.
  2. Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kössön feladat ellátási szerződést dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban járuljanak hozzá.
  3. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete kérje és hatalmazza fel Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedélyt és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal hatalmazzák fel a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
  4. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást fogadja el és kérje fel Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.
  5. Badacsonytomaj Város Képviselő - testülete hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket kösse meg a fogorvossal.


Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter Püb elnök


Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Bejelenti, hogy a december 5-i rendkívüli testületi ülésen előre láthatólag nem tud részt venni. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a megjelentek munkáját, az ülést bezárja.


K.m.f.

Orbán Péter                                                 Vargáné Szőke Judit

elnök                                       bizottsági kültag, jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!