2013. 11. 02. soros PÜB

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 25/2013.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 06-án 8.00 órai kezdettel megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta               Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Fodor József                  BVKI igazgató

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Lukács Antalné              Menü Bt. üzletvezető

Krisztin N. Lászlóné      iskola igazgató

Nagy Lászlóné               óvodavezető

Szőke Margit                  Kolping Család Egyesület elnöke

Flamis Mihály                Nyugdíjas Egyesület elnöke

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

497/2013.(XI.06.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervin bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a soros, nyílt bizottsági ülés a meghívó szerint 24 napirendi pontból áll, kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

498/2013. (XI.06.) számú határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 11.06. napján megtartott soros, nyilvánosülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit KCSE elnök

  1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

  1. 4. VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

  1. 5. A VN. Kft. karbantartási terve (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

  1. 6. A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata (tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

  1. 7. A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

  1. 8. Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné Menü Bt. üzletvezető

  1. 9. Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Intézményvezetők

13. A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: dr. Weller-JakusTamás jegyző

14. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

15. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. A KisörshegyiViziközműről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Pályázatokról szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./Napirendi pont:

Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza)

 

Orbán Péter elnök köszönti Szőke Margitot az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy kiegészítése van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Szőke Margit KCSE elnöke elmondja, hogy a támogatási kérelem 2 részből áll: Szent Imre búcsúval kapcsolatos program, Adventi hangversenyek. Tájékoztat arról, hogy a Szent Imre ház pályázaton nyert egy digitális orgonát, amelynek avatására az Adventi programok során kerül sor.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről a napirenddel kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy amennyiben támogatják a kérelmet, meg kell határozni a támogatás forrását, javasolja az Önkormányzat többlet kamat bevételeit erre megjelölni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy év végéig még biztosan fog keletkezni többlet kamat, de jelenleg még nincs átvezetve.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a Kulturális Intézmény nem tudná-e ezt költségvetéséből biztosítani?

 

Fodor József BVKI igazgató válaszában elmondja, hogy költségvetésében a Szent Donát kápolnához volt betervezve 50.000 Ft., ezt az összeget tudják biztosítani áfával.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait kézfeltartással jelezzék, elfogadják-e a kérelem oly módon történő támogatását, hogy 50.000 Ft. + áfa összeget Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye adja, a fennmaradó összeget pedig Badacsonytomaj Város Önkormányzata biztosítja a többlet kamat bevételekből.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

499/2013. (XI.06.) számú határozat

-Kolping Család Egyesület támogatási kérelme-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Kolping Család Egyesület 105.000 Ft-os kérelmét az alábbiak szerint javasolja a támogatni:

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésében a Szent Donát kápolnára tervezett 50.000 Ft. + Áfa

-          A fennmaradó összeg Badacsonytomaj Város Önkormányzat kamat többlet bevételéből kerüljön biztosításra.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi a BVKI igazgatóját, hogy mit ért azalatt, hogy a Borheteket, Rózsakő Fesztivált az eddigi szervezőkkel, de az intézmény szakmai és pénzügyi felügyelete mellett szervezi meg?

 

Fodor József BVKI igazgató válaszában elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület pénzösszeget szán ezekre a rendezvényekre, akkor az intézményen keresztül tegye meg. Az átláthatóság érdekében tette meg javaslatát. Az egyes rendezvényekre az intézmény nyújtana be pályázatokat. Kiemelt figyelmet kér a koncepcióban arra vonatkozóan, 2014-ben két olyan rendezvény is lesz, amely évfordulós, a Városnap és a Badacsonyi Szüret.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy intézményük koncepciójában szerepel az udvari játékok cseréje, bővítése, melyre eddig 3 árajánlat érkezett be.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, a Polgármesteri Hivatal részéről megfontolásra javasoltnak tartaná a jelenleg a Munkaügyi Központ támogatásával biztosított 2 fiatal további foglalkoztatását, tekintettel arra, hogy jövő években több kolléga nyugdíjazása várható, kéri a szakmai és gazdasági oldalt is figyelembe venni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a sportkoncepcióval kapcsolatban kérdezi, hogy az edzők elszámolása milyen módon történik?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy az edzők megbízási szerződéssel vannak foglalkoztatva, teljesített óraszám alapján.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy korábbi ülésen elhangzott, hogy a KLIK hozzájárulására szükséges a szerződések megkötéséhez. Rendelkezésre áll-e ez a hozzájárulás? (A dokumentum Horváth Ferenc részére bemutatásra kerül.)

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megállapítja, hogy a parkolók bevétele stagnál. Kérdése, hogy mi ennek az oka, amikor tudomása szerint emelték a parkolási díjakat?

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető válaszában elmondja, hogy az általános gazdasági helyzet az oka annak, hogy nem tapasztalható bevétel növekedés. Úgy gondolja, hogy a parkolási díjak nem különösebben magasak. Nem tudja, ha ingyenes parkolás lenne, akkor jönnének-e annyival többen, hogy érdemes lenne ezt megvalósítani.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy utoljára 2010-ben emelték a parkolási díjakat 240 Ft-ról 270 Ft-ra.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi az ügyvezetőt, hogy mit tartalmaz a 3 m. Ft-os ráfordítás?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja a bér és a készülékek karbantartása, javítása, tehát az üzemeltetés általános költségeit tartalmazza ez az összeg.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy pontonként szavazzon a bizottság a határozati javaslatban megfogalmazottakról.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

500/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014. évben is biztosítsa a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Wolf Viktória aljegyző a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban javasolja az összköltségvetési főösszeg 10 %-ának meghatározását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy kell-e ilyennel foglalkozni, hiszen ez a pályázatoktól és egyéb céloktól is függ.

 

Wolf Viktória aljegyző mindenképpen javasolja, hogy a 2013. évi áthúzódó kötelezettség vállalások minimalizált vállalása és a 2013. évi bázisérték melletti összeg jóváhagyásával kellene tervezni, iránymutatás legyen, hogy mi az a minimum amit szeretnének a fejlesztési tartalékban látni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Aljegyző asszony javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

501/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évben tett kötelezettségvállalások minimalizált vállalását és a 2013. évi bázisérték melletti összeg jóváhagyását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Wolf Viktória aljegyző a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban javasolja a szociális kiadások előirányzatát minimum a 2013. évi szinten beépíteni a koncepcióba.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

502/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a szociális kiadások előirányzatát minimum a 2013. évi szinten beépíteni a rendelet tervezetbe.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag a határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban elmondja, véleménye szerint a parkolási díjakat vagy csökkenteni kellene, vagy elő- és utószezonban nem szabadna parkolási díjat szedni. Ha vendégforgalmat akarunk növelni, akkor ide kell csalogatni a vendégeket.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes emlékeztet arra, hogy az ingatlanadó változása miatt mínusz 16 m. Ft. adóbevétel kiesése lesz az Önkormányzatnak. Úgy gondolja óvatosan kellene bánni ezzel a kérdéssel. Javasolja, hogy maradjon a jelenlegi parkolási díj.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy nem tud döntést hozni, mert nincs egy elemzés, ami összehasonlítást tartalmazna.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint összehasonlításként jó lenne egy olyan táblázat, amelyben látnák a környékbeli önkormányzatok ezen díjtételeit.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag emlékezteti a bizottság tagjait arra, hogy mind a badacsonyi mind a badacsonytomaji strand mellett parkolónál biztosítva van az ingyenes parkolás. Úgy gondolja, hogy a fizetőparkolók fenntartására szükség van a továbbiakban is. A parkolási bevétel növelése kapcsán el kellene gondolkodni az ún. Három Fenyő alatti terület lezárásán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezen a területen a Hotel dolgozói engedéllyel parkolnak, szerződés alapján fizettek érte. Egyetért azzal, hogy jó lenne egy elemzést készíteni, illetve azt vizsgálni, hogy mi lesz a kompenzátor. Ugyanis komoly bevétel kiesést jelentene, ha ingyenessé tennék a parkolást. Felmerült korábban, hogy a vállalkozások a forgalomnövekedés érdekében vállalnának-e valamilyen áldozatot? Vizsgálni kellene, hogy ez a hajlandóság meg van-e. Véleménye szerint az Önkormányzat 2014-ben ennek a bevételnek a kiesését nehezen tudná elviselni, főként, ha egyéb bevétel kieséseink is vannak, illetve azt hallani, hogy a Hotel a télre bezár, ami télen is biztosított adóbevételt.

 

Pásztor László ügyvezető úgy véli, nem szabad csodát várni arról, hogy az ingyenes parkolás miatt tömegek fognak ide érkezni a településre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 8,42 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Folly Péter javaslatával mely szerint maradjon a jelenlegi parkolási díj, továbbá, hogy készüljön egy összehasonlító táblázat, amely tartalmazza a környező települések ezen díjtételeit, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

503/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő díjak emelését.

Javasolja továbbá, hogy készüljön egy összehasonlító táblázat a környékbeli önkormányzatok által alkalmazott ezen díjtételekről.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint vagy csökkentsék a parkolási díjak mértékét, vagy elő- és utószezonban legyen ingyenes a parkolás, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

504/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványának elfogadását, mely szerint a parkoló díjak kerüljenek csökkentésre, vagy elő- és utószezonban ne szedjenek parkolási díjat.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatának 5. pontjában foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

505/2013. (X.06.) számú határozatot

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként a költségvetés készítése során a lehetőségekhez mérten biztosítsa.

 

Kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelet tervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő. Az üzleti terv tartalmazza a közhasznú feladatok ellátásához szükséges létszámigényt, az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a határozati javaslat 6. pontjával kapcsolatban elmondja, hogy a köztisztviselők részére a cafeteria juttatás jár, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyves dolgozók esetében kell eldönteni, hogy a Képviselő-testület biztosít-e juttatást 2014-ben. Tavalyi évben Erzsébet utalvány formájában biztosította ezt a Képviselő-testület. 8.000 Ft. maximum amit Erzsébet utalványban ki lehetne osztani. Kérdése, hogy a költségvetés első tervezetébe ez bekerülhet-e?

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a köztisztviselők részére 2014. évre a cafeteria juttatás mértékét br. 200.000 Ft-ban, illetve az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatás biztosítását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

506/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

- a köztisztviselők részére járó cafeteria juttatás mértékét 2014. évre a költségvetési törvényben meghatározott mértékben, br. 200.000 Ft. összegben biztosítsa.

- az Önkormányzat és Intézményeinél foglalkoztatott egyéb munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatást az SZJA tv. alapján biztosítson, Erzsébet utalvány formájában, havi 8.000 Ft. összegben.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Horváth Ferenc bizottsági kültag a határozati javaslat 7. pontjával kapcsolatban elmondja, hogy az általános tartalék már márciusra el szokott fogyni, lehetséges azért, mert másik sorokon nem jó a tervezés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 8,49 órakor vissza érkezik az ülésterembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Wolf Viktória aljegyző úgy javasolja a határozati javaslatot megfogalmazni, hogy a 2014. évi költségvetésben törekedni kell az általános tartalék megőrzésére.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2014. évi költségvetésben az általános tartalék mértéke 10.000.000 Ft. legyen, és törekedni kell annak megőrzésére, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

507/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottság javaslata a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetés általános tartalékának mértékére 10 m. Ft., azzal, hogy törekedni kell ennek az összegnek a megtartására.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester a határozati javaslat 8. pontjában szereplő Közmű Alappal kapcsolatban elmondja, javaslat van arra, hogy kerüljön megújításra az erre vonatkozó rendelet. Ha valaki saját erőt tesz egy fejlesztéshez, akkor az prioritást kapjon. Tudomása szerint ez a rendelet készül. Véleménye szerint úgy lenne értelme a Közmű Alapnak, ha a forrása nem a működésből lenne elvéve, hanem meg lenne határozva, hogy ebbe honnan csöpögjön a pénz.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy 3 m. Ft. legyen a kiindulási összeg. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

508/2013.(XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közmű Alap induló összege 3 m. Ft. legyen.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 8,55 órakor kimegy az ülésteremből, az ülés vezetését átadja Folly Péter bizottsági elnök-helyettesnek.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes ismerteti Rádai Attila megkeresését, megkérdezi, hogy Polgármester úrnak van-e hozzá kiegészítése?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rádai Attila az Alsó-bazársor melletti vitorláskikötőt üzemelteti. Üzlettársakkal szeretné a fejlesztést megvalósítani. Úgy gondolja, hogy nem csak az ingyenes parkolás, hanem egy ilyen fejlesztés is vonzaná a vendégeket.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint a kérdés az, hogy mennyire elkötelezett az Önkormányzat abban, hogy ott megújulás jöjjön létre? Mi újítsuk fel, vagy másként hasznosítsuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megkeresés a legrosszabb időpillanatban érkezett, mert az ötletpályázat készen van, csak még nincs kiírva, mert kamarai véleményeztetés alatt van. Tehát a Képviselő-testület ötleteket vár a megújításra. A VN. Kft. anyaga szerint nem a merőleges üzletsor maradna, hanem a 71-es úttal párhuzamos rész, hogy a parkoló felé teresedés lehetne.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy gondolja, hogy erre majd a tervezők adnak ötletet, ő maga inkább a párhuzamos részt bontaná el. Kérdezi, hogy a pályázat miért nincs még kiírva?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy rajtunk kívülálló okok miatt, mert fel kellett küldeni Budapestre véleményeztetni. Megérkezett a kamarai vélemény, amely alapján kis mértékben át kell dolgozni az ötletpályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amennyiben az Önkormányzat nyer a Leader pályázaton, akkor a jövő évi Badacsonyi Szüreti rendezvény keretei közt ott egy teresedés lesz, mert elbontásra kerül a párhuzamos épületrész. Tehát ilyen módon beleavatkoztak már az ötletpályázatba. Ilyen nehézségek vannak, ez is példa arra, hogy miért csúszik már évek óta ez a dolog.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint gyorsítani kellene ezt a dolgot. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb legyen egy koncepciónk, tervünk. Álláspontja, ha az Önkormányzat a vagyonkezelést a jelenleginél jobb szinten tudja végezni, akkor alapvető érdek, hogy Badacsonyban minél több ingatlan tulajdonos legyen és elsősorban bérleti formában hasznosítsák. Ha az Önkormányzat ezen jelenléte erősödik Badacsonyban, akkor lehet elgondolkodni a parkolási díjakat csökkentésén.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mikorra várható az ötletpályázat eredménye?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a Budapestről megérkezett véleményt meg kell küldeni a Kamarának, a kiírástól számított 60 nap után várható eredmény.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a fonyódi parti fejlesztést említi példaként, hosszú távú gondolkodásra szólít fel. Véleménye szerint az Alsó-bazársori fejlesztést meg kell valósítani, teljesen mindegy, hogy milyen forrásból.

 

Orbán Péter visszaveszi az ülés vezetését 9.10 órakor

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Orbán Péter elnök a napirend tárgyalása során elhangzottak alapján megállapítja, hogy a bizottság inkább a II. sz. határozati javaslatot támogatná. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Rádai Attila kérelmét jelenleg ne támogassák, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

509/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Rádai Attila kérelmét.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 9,11 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Sportkoncepcióval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki azt elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

510/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi testnevelési és sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Nagy Lászlóné óvodavezető ismerteti az óvodai játszótérre beérkezett árajánlatokat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 9,13 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy addig nem hoz döntést, amíg nem látta a műszaki tartalmat, milyen eszközök lennének, milyen módon történne az elhelyezésük. Meg kellene kérdezni a Szülő Munkaközösséget, hogy mi a véleményük.

 

Nagy Lászlóné elmondja, hogy az árajánlat kérés a Nevelőtestület véleménye alapján történt. Eddig 2 ajánlat érkezett vissza és tudomása szerint a mai napon érkezett meg a harmadik.

 

Wolf Viktória aljegyző emlékeztet az előterjesztések benyújtásának rendjére. Az SZMSZ ide vonatkozó szakasza értelmében minden soros ülést megelőzően 15 nappal korábban kell a jegyző úr felé anyagot leadni. Kéri, hogy a jövőben határidőben, papír formátumban eredeti aláírással és elektronikusan is küldje meg az intézményvezető az előterjesztéseket.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy most ne tárgyaljanak az óvodai játszótérről, hanem a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza rá.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egy tervet szeretne látni, mert hosszú távra kell gondolkodni, ez minden játszótérre vonatkozik.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja, hogy az óvodai játszótér témájára a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza, továbbá, hogy készüljön a játszótéri eszközök elhelyezéséről egy vázrajz, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

511/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja, hogy az óvodai játszótér bővítésére a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza. A játszótéri eszközök elhelyezésére készüljön egy vázlatrajz.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy Badacsonyban nem az Alsó-bazársorra terveztek játszóteret?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg az ötletpályázat le nem fut, addig egy helyben topogunk.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy véleménye szerint az óvodai játszótér beruházásnak számat, így nem az óvodának kell elkészíteni a vázrajzot, ők javaslatot tesznek.

 

Pásztor László ügyvezető kérdése, hogy a Rózsakőhöz nem kellene-e egy játszóteret létesíteni?

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Rizling-sor közlekedési rendjével kapcsolatban van-e hozzászólás? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Javasolja az I. sz. határozati javaslat elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

512/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. képviselőivel és a Rizling-sori üzletek üzemeltetőivel a peron melletti terület rendbetételéről, használatáról. Vizsgálják meg a Rizling-sorra a gyalogosok és kerékpárosok által történő behajtás lehetőségét, áruszállítók megállásának lehetőségét.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök javasolja, hogy az alsó-bazársori rendezvényterület tervének megrendelésével, várják meg az ötletpályázat eredményét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

513/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvényterület tervezésének megrendelésével várja meg az Ötletpályázat eredményét.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Bányász strand témájával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a jelenlegi bérlőnek májusig szól a szerződése, hogy addig ez meg tudna-e valósulni. Kérdés, hogy a strandot a Képviselő-testület továbbra is bérbe akarja-e adni?

 

Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint a Bányász strandot pályázat segítségével fel kellene újítani. A szennyvízbekötést meg kell csinálni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a leendő HÉSZ mit tartalmaz erre a területre?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy a programtervben úgy szerepel, hogy vizsgálja a lehetőségét csónakkikötő létesítésének. A jelenlegi HÉSZ szerint egy része a területnek strand, mellette biztosított a csónakkikötést.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha létrehozzák a Közmű Alapot, akkor el kell dönteni, hogy magánerős szennyvízcsatorna bekötéseket támogat-e a Testület, vagy saját strandján csináltatja meg.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint, 1 évre adják bérbe, cikluson túli időszakról ne döntsenek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint időben ki kell írni a 2014. évi bérletre vonatkozó pályázatot.

 

Orbán Péter elnök összefoglalja a javaslatokat,  a Közmű Alap elfogadásakor döntsenek a Bányász strand szennyvízcsatornázásáról, csak 1 szezonra írjanak ki pályázatot, minden pályázati lehetőséget fel kell kutatni a strand felújítására.

 

Krisztin N. László polgármester ismételten elmondja, hogy sajnos még mindig nincs a fejlesztésekre felállítva egy prioritási sorrend. Ebben mindenképpen dönteni kellene. Elmondja, hogy az elkövetkező 7 évre vonatkozóan a megyében területfejlesztésre 7 mrd. Ft. lesz. Véleménye szerint ebből Badacsonytomaj 1 projekttel tud majd belépni. A bányász stranddal kapcsolatban nem várna pályázatra.

 

Orbán Péter elnök szerint számolni kell azzal, hogy a strand bevétel a Bányász strand felújításával nem nőne, mivel a másik strandról mennének át a vendégek.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy szükséges lenne tervekkel rendelkezni, mert annyira szűkösek a pályázati beadási határidők.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a költségvetésben a tervezési díjakra pénzt kell beállítani. Úgy gondolja, hogy a horgászturizmusra kellene alapozni, jelenleg nincs hova kikötni a csónakokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért ezzel. Egy horgászkikötőt kellene ott megvalósítani, ahol pl. országos szintű horgászversenyeket lehetne tartani.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a témát lezárja azzal, hogy gyűjtsenek be a Bányász stranddal hasznosításával kapcsolatosan ötleteket.

 

3./ Napirendi pont:

Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez.

 

Lukács Antalné üzletvezető válaszában elmondja, hogy nem tudja hogyan fognak alakulni a nyersanyag árak és az infláció, valamint a bérek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a Menü Bt.-ből mikortól lesz Kft?

 

Lukács Antalné üzletvezető válaszában elmondja, hogy az ügyvéd asszony tájékoztatása szerint a Cégbíróság előtt van az anyag, tőlük függ.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a téma tárgyalására.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja Horváth Ferenc javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

514/2013. (XI.06.) számú határozat

- Menü Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a napirend tárgyalására.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

4./ Napirendi pont:

VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója (tervezet)

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy a sportpálya hasznosítására készüljön anyag.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés alapján a keletkező bevételek a Kft-t illetik. Konkrét tervek nincsenek, elképzelések vannak, hogy sport táborokat hogyan lehetne szervezni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy az anyagban több kérdőjel is van, mivel nem lehet tudni a létszámnál, hogy a Munkaügyi Központ támogatásával tudnak-e bértámogatott dolgozókat majd foglalkoztatni, a minimálbér meghatározása pedig december elejére várható. Az üzleti tervet mínuszosan készítették el, a Képviselő-testület dönt arról, hogy nyújt-e támogatást, vagy úgy, mint eddig, önkormányzati támogatás nélkül kell gazdálkodniuk. A következő ülésre pótolni fogják a hiányzó részeket.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem ért egyet azzal, hogy önkormányzati támogatás nélkül működtek, hiszen 3 m. Ft. tagi kölcsönt nyújtott az Önkormányzat. Idézi azt a mondást, hogy „addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”. A Kft. bevételéből kell biztosítani a közhasznú feladatok ellátását. Kérdése, hogy a 14 határozatlan idejű munkavállaló milyen feladatot végez télen, a parkoló automaták használata mellett miért kell embert foglalkoztatni? Az anyag alapján 8 m. Ft. önkormányzati támogatásra lenne szüksége a Kft-nek. Véleménye szerint költség hatékonyabban kellene gazdálkodni. A munkákat jobban meg kellene szervezni, sokkal több olyan feladatot kellene végezni, ami a bevételeit növelné.

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint a veszteséges tevékenységeket felül kell vizsgálni, céloz a fakitermelésre.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy likviditási helyzetüket próbálják biztosítani a tavaszi faértékesítéssel. Horváth Ferenc kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 14 ember télen havat lapátol.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a FEB jegyzőkönyvben is szerepel, hogy nincs stratégiai elképzelés a strandok fejlesztésére. Javaslata pl. egy fűthető, csúszdával ellátott gyermekmedence megvalósítása.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a strandokról beszóló beszámolóban leírták elképzeléseiket. Véleménye szerint kellene a strandokon egy bejárást tartani, ahol ezekről tudnának beszélni és döntés születhetne.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Horváth Ferenc azon javaslatával egyetért, hogy a sportpálya hasznosítására készüljön anyag, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

515/2013. (XI.06.) számú határozat

-VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sportpálya hasznosítására a VN. Kft. készítsen elő tárgyalásra alkalmas anyagot.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, mely szerint a Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

516/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, valamint végezzen több olyan munkát, amelyekkel bevételeit növelni tudja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Folly Péter elnök-helyettes javaslatával egyetért, mely szerint a Kft. veszteséges tevékenységeit meg kell vizsgálni, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

517/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft. veszteséges tevékenységeit vizsgálja felül.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter elnök-helyettes 9,57 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy 10 napon belül kerüljön sor a strandok bejárására.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Forintos Ervin javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

518/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy 10 napon belül kerüljön sor a strandok bejárására, annak megbeszélésére és áttekintésére, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek a jövőben.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a VN. Kft. üzleti terv koncepciója tervezetet az elfogadott kiegészítésekkel elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

519/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját a napirendi pont tárgyalása során elfogadott kiegészítésekkel:

 

- a VN. Kft. költséghatékonyabban gazdálkodjon, több olyan munkát végezzen, amelyekkel bevételeit növelni tudja.

-  a VN. Kft. veszteséges tevékenységeit vizsgálja felül.

- 10 napon belül kerüljön sor a strandok bejárására, annak megbeszélésére és áttekintésére, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek a jövőben.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 10.02 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 10.13 órakor folytatódik.

A bizottsági ülésen jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

5./ Napirendi pont:

A VN. Kft. karbantartási terve (tervezet)

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető megkérdezi, hogy óvodai fűtő szerepel-e az anyagban?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a Kft. karbantartást tud biztosítani, fűtőt nem.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a koncepcióban tervezett egy 4 órás karbantartót.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ebben az évben az Öreghegyi úton semmit nem nyírtak, még az oldalsó növényzetet sem. Jövőre, ha hasonló helyzet lesz, akkor az autók fényezése miatt a Kft.-t fogják keresni a károsultak.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy a part menti növényzetet nem a tulajdonosnak kellene karbantartania?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az a problémájuk, hogy a telek tulajdonosok növényzete lóg ki az útra.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy fel lehet szólítani a telektulajdonosokat, hogy tartsák rendben a területüket?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen. A hivatalnak vannak erre eszközei, kérik jelezni, hogy hol van probléma.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 10.20 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Orbán Péter elnök véleménye szerint a műszaki osztály szólítsa fel érintett ingatlantulajdonosokat a területük rendbetételére, amennyiben nem végzik el a Kft. csinálja meg a munkát és számlázzák le az ingatlan tulajdonosának.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag akkor tudná elfogadni ezt a javaslatot, ha a Kft. télen a hó eltakarítását úgy tudná megoldani, hogy nem sért magánterületet.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy sajnos vannak olyan utak, amelyeken egy irányba tudnak csak havat tolni.

 

Folly Péter elnök-helyettes 10.22 órakor vissza érkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes felhívja a figyelmet arra, hogy Badacsonyörsre beérve, a 71-es út és a kerékpárút közötti szakaszon 2 nagy ág van letörve, ami életveszélyes, a fát vissza kellene vágni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy tegnap bejelentette már a Közútkezelő Kht. felé.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az óvoda Széchenyi utcai sarkánál a vízelvezetést meg kell oldania a Kft-nek. Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfogadja a Kft. karbantartási tervét, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

520/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. karbantartási terv tervezete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervének tervezetét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

-          A Műszaki Osztályon keresztül fel kell szólítani azon ingatlantulajdonosokat, akik nem tartják rendben az önkormányzati útra kilógó növényzetüket. Amennyiben a felszólítást követően nem történik meg a növényzet karbantartása, a VN. Kft. végezze el a munkát és számlázza le az ingatlan tulajdonosnak.

-          Az óvoda melletti útszakaszon a csapadékvíz elvezetését a VN. Kft. oldja meg.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

6./ Napirendi pont:

A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata (tervezet)

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a közbeszerzési szabályzat tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

521/2013. (XI.06.) számú határozat

- A VN. Kft. közbeszerzési szabályzata  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. közbeszerzési szabályzata tervezetének elfogadását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

7./Napirendi pont:

A VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirenddel kapcsolatban?

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy Jegyző úrral arról konzultáltak, hogy felmerülhet annak a kérdésnek a megvitatása, hogy a folyószámlahitel kiváltását megelőzően, amennyiben a tagi kölcsön visszafizetésre kerülne, akkor a kamathányad vizsgálatát követően, lehet, hogy célszerűbb lenne inkább újabb tagi kölcsönt kérni az Önkormányzattól. 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy 0,5 % a rendelkezésre állás díj, amelyet mindenképpen fizetni kell. 9 m. Ft. folyószámla hitelkeret után 90.000 Ft. volt a kezelési költség. A Kft. folyószámla hitelkerete december 15-ig érvényes. Vagy új folyószámla hitelkeret szükséges, vagy az Önkormányzat biztosít lehetőséget tagi kölcsönre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint el kellene azon gondolkodni, hogy a 3 m. Ft-os tagi kölcsönt alaptőke emelésre kellene fordítani. A Kft. 2014. évi finanszírozását egy pénzügyi számítással szeretné, ha alátámasztanák, hogy ténylegesen szükséges-e önkormányzati támogatás. Egy kalkulációt kér januártól júniusi időszakra, hogy milyen banki költségek merülnek fel.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatait el tudja fogadni, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

522/2013. (XI.06.) számú határozat

- VN. Kft. folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

- a VN. Kft. 3 m. Ft.-os tagi kölcsönét alaptőke emelésre fordítsa.

- A 2014. évre vonatkozó finanszírozás egy pénzügyi számítással kerüljön alátámasztásra, januártól júniusig milyen banki költségek merülnének fel, és ez alapján szülessen döntés a folyószámla hitelszerződésről.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

8./ Napirendi pont:

Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban?

Lukács Antalné üzletvezető elmondja, hogy több ételérzékeny gyermek is igénybe veszi az étkezést, az ő ellátásuk több kerül. Szeretné, ha az erre vonatkozó orvosi igazolásokat az Önkormányzat bekérné a szülőktől.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy kötelező ellátni ezeket a gyerekeket?

 

Lukács Antalné üzletvezető elmondja, hogy nem kötelező, de amennyiben ezt nem vállalnák fel, akkor a gyerekeket elvinnék más település intézményébe. Plusz 20 Ft./fő költséget jelent ezen gyermekek ellátása.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az étkezési térítési díjak emeléséről szóló rendelet tervezetet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az ételérzékeny gyerekek normatívája + 200 Ft/fő összeggel kerüljön meghatározásra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

523/2013. (XI.06.) számú határozat

- Rendelet tervezet a 2014. évi étkezési térítési díjakról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testületnek a 2014. évi étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelet tervezet elfogadását azzal kiegészítve, hogy az ételérzékeny gyerekek normatívája + 20 Ft/fő összeggel kerüljön meghatározásra.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

9./ Napirendi pont:

Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy miért a 2013. évi költségvetésből akarják a munkát elvégezni? Javasolja, hogy 2014. tavaszán készüljön el a munka.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy addig készüljön el az üzlet előtti lépcsők beljebbvitele.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy ki ment az üzlet tulajdonosának a felszólító levél.

 

Krisztin N. László polgármester az üzlet tulajdonosa hívta telefonon, arról tájékoztatta, hogy az egyik lépcső megszüntetését meg tudja valósítani, de a másik beljebb vitele nagyon leszűkítené a belső teret. Kérte, hogy ez írja le a Képviselő-testület részére.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy ha az unióban akarunk maradni, akkor a lépcsőket be kell vinni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, hogy a járdaszakasz felújítására 2014. tavaszán kerüljön sor, valamint elfogadja Forintos Ervin javaslatát, hogy addigra a Stimmel üzlet lépcsői kerüljenek beljebb vitelre, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

524/2013. (XI.06.) számú határozat

- Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítására 2014. tavaszán kerüljön sor, addig az üzlet tulajdonosával a lépcsők beljebb vitelét el kell végeztetni.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

10./ Napirendi pont:

Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Képviselő-testületi határozat alapján készült az előterjesztés. Elmondja, hogy Horváth Ferenc bizottsági kültaggal megtekintették a helyszínt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogyan történhet az, hogy az Önkormányzat hoz egy határozatot, majd egy lakó behoz 3 árajánlatot, megrendeli a munkát, ami elkezdődik, amiről nem tud előzetesen az Önkormányzat. Mivel ez már nem az első eset, -emlékeztet az Ibos és Szent Donát út aszfaltozására-, nagyon sok olyan ember van, aki az Önkormányzat pénzén valamit megrendel. Ez egy vizsgálatot megérdemelt volna. Megállapítja, hogy nem úgy működik az Önkormányzat, ahogy kellene.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem egészen így van, hiszen Molnár Zsolt a testületi ülésen jelen volt, ő gyorsítani akarta az ügyet. Abban igaza van Horváth úrnak, hogy a másik út esetében is ez a technika volt. Pont ezért hozták létre az Útalapot, hogy ilyen problémák ne fordulhassanak elő. Azért nem ment bele, és ezzel többen egyetértettek, hogy a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal ilyen típusú megállapodásokat kössenek, mert van Műszaki Osztály, aki képes árajánlatokat kérni, a munkát lebonyolítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag azért nem érti Molnár Zsolt felháborodását, mert a műszaki tartalmat ő egyeztette le, amikor bekérte az árajánlatokat. Most pedig ő reklamál. Ha tudta, hogy a padkával is gond van, akkor miért nem olyan árajánlatokat kért be?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az út alsó szakasza földút volt, ennek a szakasznak az aszfaltozása történt meg. Molnár úr most az út felső szakaszának padkázásához kér támogatást, amihez akkor hozzá sem nyúltak. Ezt a szakaszt Molnár Zsolt aszfaltoztatta saját pénzéből, amikor építkezett. Semmi köze a tavalyi beruházásnak a mostani kérelméhez.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes leszögezi, hogy tehát az a munka elkészült. Van egy + 12 m2-ről szóló számla, amit Horváth Márta rendelt meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem ő, hanem a VN. Kft. rendelte meg.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ennek a + 12 m2-nek az aszfaltozásáról van egy 146.000 Ft-os számla. Azt nem tudja, hogy ilyen munkát megrendelhet a VN. Kft. ?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a kérdés az, hogy mi alapján rendelte meg a VN. Kft. a +12 m2 aszfaltozását? Ha a 2013. évi karbantartási tervében benne szerepel, hogy a Klastrom utca aszfaltozására 146.000 Ft-ot elkölthet, akkor nincs baj.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ilyen alapon bárki betelefonálhat, hogy ingatlana előtt végezzenek aszfaltozást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy cégről van szó, s egy olyan tervezést kellene végrehajtani, amit pontonként végrehajtani nehéz. Amikor a tervezést elkészítették, nem tudhatták, hogy a Testület 2 m. Ft-ot biztosítani fog egy adott útszakasznak az aszfaltozására, amellyel ők nem számoltak. Adódott ez a helyzet, ott volt az aszfalt, a szükséges autó, az emberek, és látszik, hogy ott van 12 m2 amit aszfaltozni kellene, de azzal csak pl. csak 3 év múlva terveztek volna. Ilyen szempontból nem lát az ügyben ekkora problémát. Egyébként, ha nincs hatásköre  a cégnek ekkora átcsoportosításra, akkor valami rosszul működik. Elmondja, hogy 1 m. Ft-ig Polgármesteri hatáskörben intézkedhetne, de a VN. Kft. van megbízva az utak karbantartásával.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag idéz Molnár Zsolt leveléből, mely szerint egy ősz hajú ember kérte a Hegyalja és a Klastrom út kereszteződése legyen leaszfaltozva.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, ezen az útszakaszon hatalmas gödrök voltak. Az ősz hajú emberrel egyetértett, amikor kiment a helyszínre, hogy kezelje ezt a problémát. Magára vállalja a felelősséget, ő kérte a VN. Kft-t, mivel a probléma megszűntetését műszakilag indokoltnak tartotta. Kérte az akkori ügyvezetőt, hogy amennyiben módjukban áll oldják meg a problémát, mert a közúttal történt egyeztetés nem járt eredménnyel. A 12 m2 javítására fordított összeg Badacsonytomaj Város közútjára lett elköltve.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy teljes mértékben indokolt volt annak az útszakasznak a javítása. Az elmondottak alapján teljesen logikus lépés történt.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet az előterjesztés tartalmára. Kéri, hogy aki elfogadja a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

525/2013. (XI.06.) számú határozat

-Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról tájékoztató-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz felhasználásáról szóló tájékoztatót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

11./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja az I-III. negyedéves beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

526/2013. (XI.06.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Szervei 2013. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

12./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

527/2013. (XI.06.) számú határozat

- Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont:

A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a helyi adókról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

528/2013. (XI.06.) számú határozat

- A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

14./ Napirendi pont:

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a VN. Kft. részére a 30 % kedvezményt nem kompenzálja senki.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint mivel több szolgáltatást nem adnak, ezért úgy gondolja, hogy Badacsonytomajon az Önkormányzatot és a VN. Kft. egyben kell tekinteni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosítására vonatkozó javaslattal, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

529/2013. (XI.06.) számú határozat

- Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

15./ Napirendi pont:

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Badacsonyi Kempingről van szó, építkezni szeretnének. Kérdése, hogy csak erre a kempingre vonatkozna a változtatási tilalom?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen. A kemping 4 hrsz-a kerülne ki a mostani rendeletből.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint a döntés meghozatalához szükséges lenne ismerniük, hogy mit szeretnének a kempingben megvalósítani. Kérdezi, hogy egy koncepciót, tervet kapott-e az Önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyag ki lett küldve e-mailben. Kérése az volt a tulajdonos felé, hogy a beruházás során, ha lehet helyi vállalkozókat foglalkoztasson.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy Badacsonytomaj vonatkozásában elég sok probléma volt a kempingekkel. Milyen biztosíték van arra, hogy a területen tényleg kemping lesz? Mi a biztosíték, hogy ez meg is valósul? Nehogy olyanba fussanak bele, mint korábban, hogy megszűntek a kempingek és valójában nem az lesz belőle, mint amiről szó volt. Semmi biztosítéka nincs az Önkormányzatnak, ha mégsem az valósulna meg, akkor kötelezni tudja a tulajdonost.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Jegyző úrral egyeztetve volt egy polémia ebben az ügyben. A változtatási tilalom azt jelenti, hogy a korábbi funkciótól eltérő dolgokat nem lehet megcsinálni. Ennek a területnek a jelenlegi besorolása pedig kemping. A polémia az volt, hogy ahhoz, hogy építési engedélyhez jussanak, kell-e a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítása. Jegyző úrral abban maradtak, hogy kell.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdése, hogy származhat-e abból kára az Önkormányzatnak, ha ott mégsem kemping valósul meg?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a területen csak kemping létesülhet, mivel a rendezési terv csak azt engedélyezi, illetve e tevékenységre kaphatnak működési engedélyt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja addig be sem adhatják a terveket, amíg változtatási tilalom van. A kérdés az, hogy csinálhatnak-e ott kempinget vagy sem. A tulajdonos telekalakítást is szeretne, de a változtatási tilalom miatt azt sem lehetséges. A 3 hrsz-on fekvő területet szeretné összevonatni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, az Önkormányzat nem érdekelt abban, hogy a tulajdonost akadályozza.

 

Orbán Péter elnök szerint ezt az ügyet segíteni kellene.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes egyetért ezzel, de úgy, hogy partnerként lássuk, hogy mit akarnak.

 

Krisztin N. László polgármester szerint minden félelemmel együtt az az Önkormányzat érdeke, hogy ez a kemping megnyisson. Elmondja, hogy az ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy a bizottsági üléseken nem tud megjelenni, de a Testületi ülésre el fog jönni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

530/2013. (XI.06.) számú határozat

- A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont:

Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy a településnek Udvardi Erzsébet művésznő emlékét ápolnia kell.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes alapjaiban támogatja az ügyet. Kérdése, hogy a családdal valaki egyeztetett-e, mert tudomása szerint Udvardi Anna egy múzeumban gondolkodik. Véleménye szerint alaposabban végig kellene gondolni a javaslatot. Magának az objektumnak méltónak kell lennie Udvardi Erzsébethez. Erre a javaslatokat csak részben tartja alkalmasnak, hiszen a lakosságnak azzal kapcsolatban rengeteg ügyintézésre lenne szüksége. Javaslata, hogy utcát, teret ne nevezzenek el, a Kápolna támogatásával egyetért.

 

Orbán Péter elnök javasolja 5 m. Ft. támogatás megítélését.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mekkora a beruházás főösszege, mert úgy nem érdemes támogatni, hogy csak részben tudna megvalósulni.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy 25 m. Ft. a teljes költség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eddigi adományokból összegyűlt már 5 m. Ft. Az ügygondnok az Egyházközség. Több egyeztetés is volt már az ügyben, mely alapján szakaszolva szeretnék elkezdeni a munkálatokat még az idén. A javaslat arra vonatkozik, hogy ezt elvi szinten támogassa a Képviselő-testület.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kápolna megvalósítását támogassa az Önkormányzat 5 m. Ft-tal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

531/2013. (XI.06.) számú határozat

- Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolása érdekében a fejlesztési tartalék terhére biztosítson 5 m. Ft. támogatást a Szent István kápolna építési munkáinak megkezdésére, a Badacsonytomaji Egyházközség részére.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatával, hogy egyelőre ne nevezzenek el utcát, vagy teret Udvardi Erzsébetről, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

532/2013. (XI.06.) számú határozat

- Javaslat Udvardi Erzsébet emlékének ápolására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolása érdekében:

- a Szent Imre Római Katolikus Templom előtti tér átnevezését,

- A Szent Imre Római Katolikus Templomtól Udvardi Erzsébet műterméig tartó útszakasz átnevezését Udvardi Erzsébet útra / sétányra.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 11,21 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

17./ Napirendi pont:

A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy már korábbi ülésen is kérte, hogy valamilyen alternatívára tegyenek javaslatot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag az előterjesztés mellékletét képező jegyzőkönyvből idéz, mely szerint arról volt szó, hogy záros határidőn belül (2012.12.31.) létrehoznak egy alapítványt, ami a CFU jövőben finanszírozását biztosítani tudta volna. Ez nem jött létre. A probléma, hogy a Nemzetek Házával van szerződésünk, aki jogi személy, a CFU viszont nem. A Nemzetek Háza nem fizeti a bérleti díjat. A jövőt tekintve a 600 e. Ft-os bérleti díj hátralék nem bíztató.

 

Orbán Péter elnök szerint a szerződést fel kellett volna már mondani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre azért nem került sor, mert időközben Pusztay professzor újabb levelet küldött. Úgy érzi, hogy tett annyit Badacsonytomajért, hogy méltánytalannak érzi ezt a dolgot.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint jogilag nincs más lehetőség, mint hogy felmondjuk a szerződést. Kérdés, hogy méltányosságból lehetséges-e 1-2 hónapra rendelkezésre bocsátani az épületet térítésmentesen?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ingyenesen csak az Önkormányzat intézményeinek adható át önkormányzati tulajdonú ingatlan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felveti, ha a CFU kiköltözik, van-e célja az épülettel az Önkormányzatnak, hiszen az alap közműdíjakat akkor is fizetni kell.

 

Orbán Péter elnök határozati javaslatokat kér a bizottság tagjaitól.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy olyan megoldás lehetséges, hogy a rezsit mindenképpen fizetni kellene a CFU-nak.

 

Orbán Péter elnök elmondja, ehhez vagy Pusztay professzorral, vagy egy jogi szervezettel kellene szerződést kötni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi vagyonrendeletben volt olyan passzus, hogy fontos településpolitikai indok miatt el lehet az abban foglaltaktól térni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye működtesse az épületet.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint a bizottság tegyen javaslatot arra vonatkozóban, hogy a BVKI dolgozza ki az együttműködés feltételeit és készítsen előterjesztést a jövőbeni Klub formában való együttműködés érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslatban megfogalmazni, hogy kerüljön megkeresésre a Nemzetek Háza annak érdekében, hogy tudja-e támogatni a badacsonytomaji kulturális életet.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Aljegyző asszony és Polgármester úr javaslataival, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

533/2013. (XI.06.) számú határozat

- A Keresztury-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítás újratárgyalása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy:

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye dolgozza ki az együttműködés feltételeit a Collegium Fenno Ugricummal és készítsen előterjesztést a klub formában való együttműködés érdekében.

- a Nemzetek Háza-CFU  kerüljön megkeresésre annak érdekében, hogy a badacsonytomaji kulturális életet tudnák-e támogatni.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

18./ Napirendi pont:

Orvosi rendelő szociális helyiség kialakítása

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy történt-e a témában egyeztetés az orvosokkal, mert több műszaki probléma is felmerült az épületben.

 

Horváth Márta osztályvezető kérte, hogy az árajánlatban legyen benne a hátsó felvizesedett fal leverése, szárító vakolat elkészítése, emelt virágágyás szigetelése –mert vélhetően ez miatt történt a felázás-, ablak csere.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja az orvosi rendelőnél szociális helyiség kialakítását az előterjesztés mellékletét képező árajánlat alapján, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

534/2013. (XI.06.) számú határozat

- Orvosi rendelőnél szociális helyiség kialakítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy az orvosi rendelőnél kialakítandó új szociális helyiség kialakításához szükséges munkát br. 245.000 Ft. összegben, a beérkezett árajánlat alapján rendelje meg.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésben szereplő Fejlesztési Alap terhére biztosítsa.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

19./ Napirendi pont:

A Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése miként lehet, hogy már 3 m. Ft-os tartozásról beszélnek, tavaly ennek csak 1/3-a volt?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a DRV tájékoztatása szerint szűkíti a vízellátást, akkor nem fog működni a szivattyú és nem lesz vízellátás.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint kérdés, hogy valóban annyi-e a vízfogyasztás, mint amit leszámláznak? 3000 m3 rengeteg vizet jelent. Felmerült, hogy nem működik rendesen a visszacsapó szelep, valamint a szivattyú sem.

 

Orbán Péter elnök szerint nem az Önkormányzat dolga, hogy a rendszer hogyan működik.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, a DRV Zrt. szerint a tulajdonosi közösség dolga ezt a problémát megoldani, de nincs társulás, akinek a DRV. be tudná nyújtani a számlát.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye, hogy amíg nincs megvizsgálva, hogy a vezetéken milyen bekötések vannak, addig nem kellene ebben a kérdésben dönteni.

 

Orbán Péter elnök határozati javaslata, hogy kizárólag a műszaki kivizsgálás, javítás Önkormányzatra – tulajdoni hányada arányában - eső része kerüljön kifizetésre, amíg nincs megvizsgálva, hogy az ivóvíz vezetékhálózaton milyen bekötések vannak, addig ne hozzanak a napirendi ponttal kapcsolatban további döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

535/2013. (XI.06.) számú határozat

-Kisörshegyi Viziközműről tájékoztatás-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

- kizárólag a műszaki kivizsgálás, javítás Önkormányzatra – tulajdoni hányada arányában - eső része kerüljön kifizetésre,

- amíg nincs megvizsgálva, hogy az ivóvíz vezetékhálózaton milyen bekötések vannak, addig ne hozzon a napirendi ponttal kapcsolatban további döntést.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

20./ Napirendi pont:

Pályázatokról szóló tájékoztatás

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztatja a bizottságot, hogy hamarosan meg fog jelenni egy VM. rendeleten belül a Leader pályázatokra egy kiírás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag emlékeztet arra, hogy november 11-ig kellene benyújtani a műfüves focipályára a pályázatot. Erről szavazni kellene.

 

Orbán Péter elnök szerint a nagyobb méretű pályára nyújtsanak be pályázatot. Kéri, hogy aki egyetért ezzel, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

536/2013. (XI.06.) számú határozat

- Pályázatokról tájékoztatás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, a Képviselő-testületnek a nagyobb méretű műfüves focipálya megvalósítására pályázat benyújtását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Forintos Ervin bizottsági tag szerint kérdés, hogy a nagyobb méretű pálya hol férne el? Az előterjesztés a kisebb méretű pálya elhelyezésére tesz javaslatot.

 

Lukács László VN. Kft. alkalmazottja szerint a kézilabda pálya helyén valószínűleg elférne a nagyobb méretű műfüves pálya.

 

Krisztin N. László polgármester ismét felhívja a figyelmet arra, hogy nincs eltervezett koncepció. A bizottság abban a helyzetben van, amit korábban kritizált, hogy ad-hoc döntéseket hoz. Pedagógusként fájlalja, de azt kell mondania, hogy a nagyobb méretű pálya önrészét, a 10 m. Ft-ot soknak tartja.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, hogy a kisebb méretű pályának nincs értelme. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kisebb méretű pályára nyújtsanak be pályázatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

537/2013. (XI.06.) számú határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztatás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kisebb méretű pályára (14 x 26 m.) nyújtson be pályázatot.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az elhangzottak alapján támogatja a nagyobb méretű pályára pályázat benyújtását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

538/2013. (XI.06.) számú határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztatás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja, a Képviselő-testületnek a nagyobb méretű műfüves focipálya megvalósítására pályázat benyújtását az MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. üteme keretében, tekintettel a magas önrészre.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a BFT-hez benyújtott pályázat nem nyert, mivel a napozó stégeket vízi állásnak minősítették. Véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy saját erőből nem kellene-e megvalósítani, mert úgy véli, hogy a strandokon mindenképpen fejleszteni szükséges.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a pályázatokról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

539/2013. (XI.06.) számú határozat

- Pályázatokról szóló tájékoztatás -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

21./ Napirendi pont:

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a kérelmező által készíttetett értékbecslést elfogadhatják-e?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vagyonrendelet ezt nem szabályozza, csak annyit, hogy 6 hónapnál nem lehet régebbi.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javaslata, támogassák oly módon a kérelmet, hogy az Önkormányzat által felkért, független ingatlanforgalmi értékbecslő véleményének figyelembe vételével.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint nem érdemes értékesíteni az ingatlanrészt, mert jó helyen van.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki azt javasolja, hogy ne értékesítsék, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

540/2013. (XI.06.) számú határozat

- Sára Gergely Áron kérelme az 1315 hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja  a Képviselő-testületnek, hogy ne kerüljön sor az 1315 hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja az ingatlanrész értékesítését, Forintos Ervin javaslata szerint, önkormányzat által felkért független értékbecslő véleményének figyelembe vételével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

541/2013. (XI.06.) számú határozat

- Sára Gergely Áron kérelme az 1315 hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy Sára Gergely Áron kérelmére az 1315 hrsz-ú, 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleményének figyelembe vételével kerüljön értékesítésre.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a vagyonrendelet átdolgozását oly módon, ha az Önkormányzathoz megkeresés érkezik vásárlásra, akkor az általa felkért, független értékbecslő véleménye legyen az irányadó, amelyet az ügyfél fizet.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

542/2013. (XI.06.) számú határozat

- Sára Gergely Áron kérelme az 1315 hrsz-ú 2/24-ed részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására, Vagyonrendelet átdolgozása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Vagyonrendelet átdolgozását, mely szerint, ha az Önkormányzathoz megkeresés érkezik önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, akkor az Önkormányzat által felkért, független értékbecslő véleménye legyen az irányadó, amelyet az ügyfél fizet.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

22./ Napirendi pont:

Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 11.04-én tárgyalt Tomcsányi Tamás ügyvéddel, mert erre van felhatalmazása. Olyan információ van, amelyre vonatkozóan kérte, hogy küldjék el az anyagokat, hogy ezen a területen nem csak 8000 m2 szabályozható ki, hanem 5000 m2. Ha ez így van, akkor értelemszerűen elképzelhető, hogy kevesebb terület is elegendő a strand kialakításához. Beszélni kell a strandhoz vezető útról is. A strand természetbeni határait kikényszeríti a vizesblokk helye. Elképzelése szerint része lesz az ajánlat csomagnak. A B.Ö.É.E. egyeztetési folyamatáról nincs tudomása.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy érkezett-e válasz a Veszprém Megyei Közgyűléstől az ügyben történt megkeresésünkre? Mivel nem történt meg a kempingek fejlesztése, az ügyben tesznek-e lépéseket?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a válaszban leírták, hogy a részvénytulajdonos által vállalt 5 év áprilisban jár le, ezt követően jogi útra terelik az ügyet.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy akkor az Önkormányzat is jogi útra terelheti?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatása szerint a megyétől az állam átvett mindent, tehát az államot lehetne számon kérni. Emlékeztet arra, hogy korábban a Képviselő-testület elhatározta, hogy egy nagy volumenű pert indít az SCD ellen, azonban Dr. Gáli Mihály ügyvéd felsorolt 4 pontot, ami alapján nem bíztatott a per megindítására.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag tudomása szerint már az 1872-es kataszteri térképen strandként szerepel a terület.

 

Orbán Péter elnök úgy értesült, hogy 2 magánszemély ajándékba adta a területet a 60-as években a településnek. Kérdés, hogy ennek utána lehetne-e nézni pl. a Veszprém Megyei Levéltárban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a régi tulajdoni lapokat kellene előkeresni, mert a 70-es években csináltak a területen először kempinget, 71-ben töltötték fel a területet, utána lettek az egyéb fejlesztések.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy milyen jogon került átadásra a terület az akkori Idegenforgalmi Hivatalnak?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendszerváltásig minden állami tulajdon volt. Úgy véli, hogy 1992. előtt nem lehetett a terület az Önkormányzat tulajdona.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a kérdés az, hogy ki fog perelni és kit? Javaslata, hogy a vagyonkezelő szervezet legyen megkeresve ezügyben.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy az érintett önkormányzatok politikai nyomást gyakorolnának az ügyben, akkor lehetne eredményt elérni. Ki kellene mutatni, hogy a település mennyi iparűzési adó bevételtől esett el a kemping megszűnése miatt.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy keressék meg az összes országgyűlési képviselőt és vegyék fel a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal az ügyben.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

543/2013. (XI.06.) számú határozat

- Tájékoztatás a badacsonyörsi stranddal kapcsolatban -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyörsi strand ügyében forduljon a vagyonkezelő szervezethez.

Kerüljenek megkeresésre az országgyűlési képviselők, továbbá fel kell venni a kapcsolatot az SCD ügyben érintett önkormányzatokkal.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

23./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirenddel kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy kellene egy javaslat a bizottság részéről, hogy Polgármester úr aláírhatja-e a T.K.Ö.T.T. megállapodás módosítását.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, Társulási Megállapodás 6-7. mellékletének módosítására vonatkozó határozatával,  a Társulási Megállapodás módosításának aláírására Polgármester úr felhatalmazásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

544/2013. (XI.06.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott, Társulási Megállapodás 6-7. mellékletének módosítására vonatkozó határozatát fogadja el, a Társulási Megállapodás módosítását hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel a polgármestert a Belügyminisztérium felé címzett levél alárására.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy 4 árajánlat érkezett a a Rizling-sori illemhely felújítására vonatkozóan.

 

Orbán Péter elnök hiányolja, hogy az árajánlattevők között egy helyit sem lát.

 

Folly Péter elnök-helyettes táblázatos kimutatásban szeretné látni az ajánlatokat, hogy össze lehessen hasonlítani azokat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint nem befogadhatók az ajánlatok, mert amelyik tétel az egyiknél olcsóbb, a másiknál pont az a drágább.

 

Orbán Péter elnök javasolja a napirend levételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

545/2013. (XI.06.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem tárgyalja a Rizling-sori illemhely felújítására érkezett árajánlatokat.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter elnök-helyettes emlékeztet arra, hogy az ügyet már tavasz óta tolják. Ha jövő nyárra akarnak egy megújult objektumot, akkor valamilyen irányba lépni kellene. Javasolja, hogy a szerződéskötésre kerüljön sor már idén.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a szemétszállítást januártól ki fogja végezni a településen?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre nincs információ erről.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy véleménye szerint nagy hiba volt összeszedni a szelektív hulladékgyűjtő edényeket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy gondolja, hogy ahol beszedésre kerültek az edények, oda egy tájékoztató táblát ki kellett volna helyezni, hogy hol található a legközelebbi gyűjtőhely, illetve a Badacsony Újságon keresztül is tájékoztatni kellett volna a lakosságot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint az erre vonatkozó Képviselő-testületi határozatot vissza kellene vonni. Úgy gondolja, hogy a szelektív gyűjtés hibája, hogy nincsenek lezárva az edények, így kerülhet bele a háztartási hulladék. Ha ezért számlázott a Remondis Kft., véleménye szerint jogosulatlanul tette, hiszen amikor ők szállították el az edényeket, akkor is egy autóba ürítették a különböző tartalmú edényeket.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztat arról, hogy kb. 2,5 m. Ft-ba került, hogy a szelektív gyűjtőkből beszedett háztartási hulladékot elszállítatták a Remondis Kft-vel.

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint 1 embert kellene foglalkoztatni, aki ellenőrizné a helyes használatot és büntetne.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy meg vannak a jogszabályi keretek az eljárási rendet és a szabályokat megsértőkkel szemben.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy Jegyző úr írjon tájékoztatást a Badacsony Újságba, hogy milyen szankciót lehet kiróni arra, aki háztartási szemetet helyez el a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények azonnali beszedésére vonatkozó testületi határozat kerüljön visszavonásra. Kéri, hogy aki ezzel és Folly Péter javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

546/2013. (XI.06.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a szelektív hulladékgyűjtő edények azonnali beszedésére vonatkozó 654/2013. (IX.12.) számú határozatának visszavonását.

 

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Jegyzőt, hogy a Badacsony Újságban adjon tájékoztatást arról, hogy milyen szankciókkal jár, amennyiben valaki a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe háztartási hulladékot helyez el.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

547/2013. (XI.06.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

24./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

548/2013. (XI.06.) számú határozat

- Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök több napirendi pont nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 12,53 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                    Forintos Ervin

elnök                                                           bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!