Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 10. 02. soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 24/2013.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. október 02-án 8.00 órai kezdettel   megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit     bizottsági kültag                      (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta               Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Cseh Ervinné                  Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

Fodor József                  BVKI igazgató

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Székely István                könyvvizsgáló

Bauerné Poór Vilma       Lánczi Kft. belső ellenőre        (10 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Forintos Ervin                bizottsági tag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

455/2013.(X.02.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Horváth Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottsági ülés a meghívó szerint 21 napirendi pontból áll, kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

456/2013. (X.02.) számú határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 10.02. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

 1. Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

 1. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 

 1. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 1. A 447/2013.(V.16.) számú Képviselő – testületi határozatra való intézkedés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

 1. Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. NABE Egyesület támogatási kérelme

Meghívott: Farkas Éva NABE elnök

 1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Cseh Ervinné a Kuratórium elnöke elmondja, hogy a tájékoztató elkészítése óta megérkezett hozzájuk az iskola 7. osztályos tanulóinak sí-táborozására vonatkozó támogatási igény. Beszámol arról, hogy az 1 % felajánlásokból 33.000 Ft összegre számítanak október hónapban. Az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatást még nem használták fel, a pénzösszeg az Alapítvány bankszámláján van.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Cseh Ervinné és a Kuratórium munkáját, azt a pozitív együttműködést, amit az elmúlt időszakban tapasztaltak. További jó munkát kíván.

 

Orbán Péter elnök a Pénzügyi Bizottság nevében szintén köszönetét fejezi ki a Közalapítvány munkájáért. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

457/2013. (X.02.) számú határozat

-Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2./ Napirendi pont:

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy ő már korábban is ellenezte, hogy egy Alapítvány a közutak állapotával kapcsolatban bármilyen tevékenységet végezzen, mert erre a Polgármesteri Hivatalban megfelelő műszaki szakember gárda áll rendelkezésre.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

458/2013. (X.02.) számú határozat

- Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony Hegyért Közalapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötését.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőnek van-e kiegészítése az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben a probléma lényegét leírta. A Társulás elnökének kezdeményezésére sor került 09.17-én egy személyes egyeztetésre, amelyen nem közeledtek az álláspontok. Mivel nem történt meg június 30-ig a társulási megállapodások felülvizsgálata, - nem csak Badacsonytomaj, hanem más önkormányzatok esetében sem -, így törvénysértő állapotban van a nagytérségi önkormányzati társulás. Ezért az a kérése a Társulásnak, hogy a megküldött szerződés módosítást így fogadja el a Képviselő-testület, amit pedig megfogalmazott Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete, az külön körben kerüljön tárgyalásra. A Remondis Kft. főkönyvelője kérte, hogy küldjék meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számláit, mert attól, hogy bele tettek olyan műszaki dolgot is, ami nem abba való, azért még el kellett volna szállítaniuk. Két olyan gyűjtősziget van, amit még meg kell hagyni, mert nem járt le a pályázati fenntartási időszak.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem ért egyet azzal, hogy függetlenül attól, hogy nem értünk egyet vele, írjuk alá a szerződés módosítását. Tudomása szerint több önkormányzat is úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el ezt a társulási szerződésmódosítást. Véleménye szerint nem szabad aláírni, mert abban a pillanatban elfogadjuk a benne foglaltakat. Úgy gondolja, hogy figyelembe kellene venni a szerződésben az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat, továbbá a Kormányzati szándékot a rezsicsökkentésre vonatkozóan. Nem tudja támogatni, hogy a díjpolitikát ezzel az elképzeléssel alakítsák ki, ahogy az anyagban szerepeltetik.

Javasolja, hogy az Önkormányzat hivatalosan forduljon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a Remondis Kft. számlázása miatt, a 10 % rezsicsökkentés be nem tartása végett. A viszonyítási alapnak 2012. áprilisának kellene lennie. Mivel közben emeltek, a jelenlegi díj 42 Ft-tal több mint a 2012. áprilisi, így a 10 %-os csökkentés nem teljesülhet.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy megérkeztek a számlák, a tájékoztató levélben szerepel a 4,2 %-os emelés és a 10 %-os rezsicsökkentés.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy megvizsgálja a számlázást. Azt tudni kell, hogy Badacsonytomaj speciális helyzetben van a Remondis Kft-nél, mert 2012. december 31-ig nem érvényesült a nagytérségi hulladékszállítási szerződés. Meg kell nézni, hogy 2012. áprilisában mi volt az érvényes hulladékkezelési díj, ehhez kell a 4,2 %-kal emelni, majd azt 10 %-kal visszacsökkenteni.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.

1.) Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, hogy a Képviselő-testület forduljon a Magyar Energetikai Hivatalhoz a Remondis Tapolca Kft. számlázása miatt, a lakossági hulladékszállítási díjak rezsicsökkentésének be nem tartása végett, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

459/2013. (X.02.) számú határozat

-Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy forduljon a Magyar Energetikai Hivatalhoz a Remondis Tapolca Kft. számlázása miatt, a lakossági hulladékszállítási díjak rezsicsökkentésének be nem tartása végett.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

2.) Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, mely szerint ne fogadják el az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő módosítását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

460/2013. (X.02.) számú határozat

-Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának előterjesztés szerinti tartalommal történő módosítását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter kéri, hogy aki az előterjesztést ezekkel a kiegészítésekkel egyben el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

461/2013. (X.02.) számú határozat

-Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának a Társulási Tanács  13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait  nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

4./ Napirendi pont

Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdése, hogy a pályázat önrésze miből kerül finanszírozásra, az önkormányzatok támogatásából? Emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület augusztus 08-i ülésén hozott határozatban hívta fel a nagytérség figyelmét, hogy erre pályázni kellene. Ő maga jó dolognak tartja. Javasolja a Társulástól tájékoztatás kérését, hogy ehhez a pályázathoz milyen módon kívánja az önrészt biztosítani.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy a nagytérség saját forrásainak terhére biztosítsa az önerőt, mert Badacsonytomaj önkormányzata erre forrással nem rendelkezik.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a projekt megvalósítása számára az önerőt a Társulás számára az üzemeltető biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy más bevételei is vannak a Társulásnak, nem csak az, amit a tagönkormányzatok beletesznek. Kéri 8,23 órakor a napirendi pont felfüggesztését addig, amíg telefonon beszél Czaun Jánossal, a társulás elnökével az önrész biztosításával kapcsolatban. A telefonbeszélgetést követően tájékoztatást ad arról, hogy Czaun János szerint a Társulás saját bevételeiből vállal mindent.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag részéről felmerül a kérdés, ha nem kerül aláírásra a társulási szerződés módosítás Badacsonytomaj részéről, akkor ez mennyiben befolyásolja a pályázattal kapcsolatos döntést?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy van aláírt társulási megállapodás, a régi.

 

Wolf Viktória aljegyző véleménye szerint pályázhatnak.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Wolf Viktória aljegyző által tett javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

462/2013. (X.02.) számú határozat

-Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2012-0010 kódszámú, „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt megvalósítását támogassa, azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérség saját forrásainak terhére biztosítsa a pályázathoz szükséges önrészt.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

5./ Napirendi pont:

A 447/2013.(V.16.) számú Képviselő – testületi határozatra való intézkedés

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a pályázat sikeres volt. Október 10-ig fogadhatnak be számlát a szüreti rendezvénnyel kapcsolatban, november 15-ig kell elszámolniuk.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

463/2013. X.02.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 447/2013. (V.16.) sz. határozatában foglaltakat fenntartva, a „Folyékony szerelem – Badacsonyi Szüret 2013.” elnevezésű fesztivál megvalósítására, a 7707/127 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére 1.500.000 Ft. összeget biztosítson az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy ez évben 30 % - kal több programot valósítottak meg, mint korábban. A rendezvények látogatottsága emelkedik. Az ifjúsági rendezvények terén nem elégedettek a megjelenéssel, ezen szeretnének javítani. A múzeumok látogatottsága az előző évekhez viszonyítva stagnált, de ez országos szinten eredmény, mert máshol csökkenés volt tapasztalható. Jelentős részvétellel valósult meg az Egry pályázat, amelyre 800 pályamű érkezett be. Az év elejétől új könyvtáros van. A könyvtárban emelkedik a látogatók száma. 09.17-én az Egry Múzeum beázott, mely során 4 kép is megrongálódott. Megtették az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket, a kárfelvétel megtörtént, a Műszaki Osztály felé jelezte a problémát. Mivel a létesítmény nem az Önkormányzaté, ezért tovább kell vinni az ügyet. Amennyiben a probléma nem kerül megoldásra, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság nem fogja oda adni a képeket jövőre. Gazdálkodásukra a takarékoskodás volt a jellemző. Jelentős eredménynek tartja, hogy a támogatók körében sikerült előbbre lépniük.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy a jövőben mindenféle rendezvény megszervezésével Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét bízzák meg. Nem szeretne a jövőben azzal találkozni, hogy ha valaki rendezvényt szervez Badacsonyban, akkor az Önkormányzathoz jöjjön támogatást kérni.

 

Fodor József BVKI igazgató megköszöni a bizalmat, de úgy gondolja, hogy az Intézmény szakmai irányításával, de bevonva a borászokat tudnak eredményesen együttműködni.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület benyújtott a BFT-hez egy pályázatot a Borhétre vonatkozóan. Gondolkodni kellene azon, ha nyernek, amellett, hogy gratulálunk és elismerjük a tevékenységüket, hogy a megnyert 5-6 m Ft-ot szabadon használhatják-e fel, hiszen az Önkormányzat 5 m Ft-ot adott ehhez a rendezvényhez.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag támogatja Orbán Péter javaslatát, hogy a jövő évi rendezvényeket BVKI szervezze.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

464/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, 2014. évi rendezvények szervezés -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi rendezvények megszervezésével Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét bízza meg.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

465/2013. (X.02.) számú határozat

-Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Pásztor László ügyvezető röviden ismerteti az előterjesztésben szereplő fontosabb dolgokat. Elmondja, hogy nagyon sokat számított a 2 strandon az új játszótér. A látogatói létszámuk 2000 fővel volt több, viszont az augusztus hónap gyengébbre sikerült, mint amire számítottak. Általános tapasztalatként elmondja, hogy programok kellenek, mert ezek vonzzák a látogatókat. Elmondja, hogy két országos ingyenes újságban is reklámozták a strandokat, a települést. Örömmel számol be arról, hogy lehetett bankkártyával és SZÉP kártyával is fizetni a strandokon. Nem valósult meg a badacsonyi strandon az éjszakai világítás kiépítése, viszont egy akció keretében sikerült megvásárolni ehhez a lámpatesteket és energiatakarékos izzókat. Elmaradt a mászófal működtetése, mert a vállalkozók megijedtek a gyenge júniusi látogatottságtól. Elmondja, hogy az egyik büfé helyén próbáltak egy boltot szervezni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a badacsonyi strandon kritikus a büfék állapota, azokkal kezdeni kell valamit.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy a parkolók üzemeltetésével kapcsolatban az előterjesztésben szerepel, hogy a parkoló ellenőrök pénzváltással is foglalkoztak. Kérdése, hogy hol tartották a pénzt, milyen pénzt váltottak, erre megfelelő jogosultsággal rendelkeztek-e?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a parkoló őrök akkor segítettek, ha valakinek nem volt megfelelő mennyiségű aprópénze.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a VN. Kft. 3 m Ft-ot kapott a Képviselő-testülettől, azzal, hogy annak sorsáról majd ősszel fognak dönteni. Ebből 700.000 Ft körüli összeget adtak a sportpálya üzemeltetésére. Kérdése, hogy a fennmaradó összeget nem kellene-e az Önkormányzatnak visszaadniuk?

 

Pásztor László ügyvezető javasolja, hogy a Kft.1-8 havi gazdálkodásáról szóló beszámolónál beszéljenek erről.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy folyamatosan azt kell szem előtt tartani, hogyan lehet előbbre lépni. Úgy tapasztalta, hogy a déli parton lévő strandok sokkal színvonalasabbak. Javasolja, hogy a novemberi ülésen tárgyaljanak meg egy előterjesztést, ami egy 3 éves fejlesztési tervet jelent (ütemezéssel) a strandokra vonatkozóan. Ez azért fontos, mert a strandok jelentős bevételi forrásai az Önkormányzatnak, továbbá kihat a szálláshelyekre is. A strandi bérlőkkel kerüljön sor a következő ülésig egy konzultációra, melyen ismertethetnék javaslataikat. Az alsó parkolóval kapcsolatban felmerült, hogy időszakosan lehetne használni rendezvény területként, amely a fák által körülvéve hangulatos helyszínt jelentene, mivel a jelenlegi rendezvény terület újrafüvesítése minden évben 500 e. Ft-ot jelent. Folyamatosan jelzik felé az ingyenes parkoló igényét. Kéri, hogy ezt folyamatosan vizsgálják és a novemberi koncepcióig ötleteljenek, akár hívjanak össze egy megbeszélést is ez ügyben a badacsonyi vállalkozókkal. Nem megoldott Badacsonyban a kerékpárok tárolása. Véleménye szerint egy esztétikusan kialakított kerékpár megőrző a VN. Kft. bevételi forrása lehetne.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felhívja a figyelmet arra, hogy a badacsonyi strandon lévő üzletek bérleti szerződése év végén lejár. Olyan pályázatot kellene keresni, amivel az üzleteket meg lehetne újítani. Egyetért azzal, hogy kerüljön sor a strandi bérlőkkel egy közös megbeszélésre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy gondolja, hogy a BCTE beszámolójában szereplő észrevételeket figyelembe kellene venni: rossz a játszóterek állapota, hiányolnak a vendégek bizonyos szolgáltatásokat, zebra hiányát említik a badacsonytomaji strandnál. Javasolja, hogy a novemberi ülésre a javaslatok kerüljenek átgondolásra, megvitatásra.

 

Orbán Péter elnök javasolja megvizsgálni a badacsonyi ABC melletti parkoló burkolását.

 

Krisztin N. László polgármester szerint már késő van a badacsonyi strandi üzletek jövő évi megújításához, hiszen terveztetni kellene, arra engedélyeket kellene beszerezni.

Javasolja, hogy a badacsonyi közlekedési renddel foglalkozni kell.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti a napirendhez kapcsolódóan elhangzott határozati javaslatokat:

-        készüljön egy 3 éves fejlesztési terv, ütemezéssel a strandok fejlesztésére vonatkozóan

-        strandi bérlőkkel kerüljön sor konzultációra milyen fejlesztési javaslataik vannak

-        novemberi koncepcióig gondolkodjanak az ingyenes parkolási lehetőségről, e témában kerüljön sor megbeszélésre a badacsonyi vállalkozókkal

-        pályázati lehetőségek felkutatása a strandi büféépületek felújítására

-        alsó-parkoló rendezvényterületként történő időszakos használata

-        kerékpár tároló-megőrző létesítése, mely a VN. Kft. bevételi forrása lehetne

-        közlekedési rend felülvizsgálata Badacsonyban

-        badacsonyi ABC melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátása

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Aljegyző asszony által ismertetett határozati javaslatokat támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

466/2013.(X.02.) számú határozat

- Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolóhoz javaslatok -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek „az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolóhoz” kapcsolódóan az alábbi javaslatok elfogadását:

-        készüljön egy 3 éves fejlesztési terv, ütemezéssel a strandok fejlesztésére vonatkozóan

-        strandi bérlőkkel kerüljön sor konzultációra milyen fejlesztési javaslataik vannak

-        novemberi koncepcióig gondolkodjanak az ingyenes parkolási lehetőségről, e témában kerüljön sor megbeszélésre a badacsonyi vállalkozókkal

-        pályázati lehetőségek felkutatása a strandi büféépületek felújítására

-        alsó-parkoló rendezvényterületként történő időszakos használata

-        kerékpár tároló-megőrző létesítése, mely a VN. Kft. bevételi forrása lehetne

-        közlekedési rend felülvizsgálata Badacsonyban

-        badacsonyi ABC melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátása.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

467/2013. (X.02.) számú határozat

- Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámoló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

8./ Napirendi pont:

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a felkészülést megkezdték, folynak a tárgyalások a vállalkozókkal. A Közútkezelő Kht-vel felvették a kapcsolatot. A téli síkosság mentesítéshez, hó eltakarításhoz a gépeket javítják, készítik fel.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztésben már előre vetítik, hogy nem lesz elegendő a költségvetésben rendelkezésükre álló összeg. A VN. Kft-nek van egyéb bevétele, azt csoportosítsák át. Azt szeretné, ha a problémákat végre megoldanák anélkül, hogy plusz összegért folyamodjanak az Önkormányzathoz.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ők is ezt szeretnék, de plusz 2 m Ft költséggel indult az év, mert még áprilisban is hó eltakarítással foglalkoztak. A jelenlegi költségvetés elkészítésekor az volt a cél, hogy minimális költséggel tervezzenek. Nincs mit átcsoportosítani, nincs honnan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag példaként említi, hogy a költségvetésükben szerepel a zöld növényzet karbantartása, ami az idei évben Badacsonyörsön, az Öreghegyi úton egyszer sem történt meg. Véleménye szerint vagy a Kft. munkaszervezése nem megfelelő, vagy a költségvetésük rossz. A bevételeivel úgy gazdálkodjon, hogy a kötelezően vállalt feladatait el tudja végezni, erre a forrásokat biztosítsa, első körben saját bevételei terhére.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért Horváth Ferenc által elmondottakkal. Tájékoztat arról, hogy az Ibos Ferenc úti támfal omlás helyreállítására a vis maior alapból sikerült támogatást szerezni. Kéri, hogy a közterület-felügyelet és a Városüzemeltető Kft. dolgozói járjanak nyitott szemmel. Elmondja, hogy a téli időjárási problémákra külön is szoktak kereteket létrehozni. Előre láthatólag több embert tudnak majd felvenni a téli időszakra.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

468/2013. (X.02.) számú határozat

- A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai -

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló beszámolót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

9./ Napirendi pont

VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött anyagban szereplő 3 m. Ft. nem bevétel, hanem tagi kölcsön, ezáltal 123 %-ra változik a bevételek alakulása  127,4 % helyett.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy előre vetítve is vizsgálta a gazdálkodást, plusz, mínusz 2 m. Ft. várható, mert vannak olyan költségek, amelyek nem becsülhetőek meg pontosan. Véleménye szerint közel nullszaldó várható év végén.

 

Wolf Viktória aljegyző megkérdezi, hogy készült-e könyvvizsgálói jelentés az 1-8. hónapra vonatkozóan?

 

Székely István könyvvizsgáló válaszában elmondja, hogy nem, éves jelentés készül.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy beszéljenek a tagi kölcsönről.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye, hogy fizesse vissza az Önkormányzatnak a Kft.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy 770.000 Ft a sportpálya üzemeltetése. A határozat úgy szólt, hogy az év végén tárgyaljanak erről.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy gondolja, hogy mivel kölcsönről van szó, nyilvánvaló, hogy ennek a visszafizetés meg kell, hogy történjen.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

469/2013. (X.02.) számú határozat

-VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. 1-8. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

10./ Napirendi pont

Közmeghallgatás előkészítése

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Fodor József igazgató, mint a Kulturális Intézmény vezetője kéri a közmeghallgatást úgy tervezni, hogy ne kelljen azért külön felfűtenie az épületet. Javasolja december 9-ét, mivel a Művelődési Házat december 7-én amúgy is fel kell fűteni a Mikulás-napi rendezvényre.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy az időpontra vonatkozóan van-e más javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Fodor József javaslatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

470/2013. (X.02.) számú határozat

- Közmeghallgatás előkészítése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi Közmeghallgatás időpontjául 2013. december 9., hétfői napot javasolja annak érdekében, hogy a Városi Művelődési Házat ne kelljen külön felfűteni erre az alkalomra.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

11./ Napirendi pont:

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a szociális szállítási szolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

471/2013. (X.02.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális szállítási szolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

12./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag nagyon jó dolognak tartaná, ha az Önkormányzatnak erre van lehetősége, ugyanis nagyon kevés gyermek jut be államilag finanszírozott képzésre. Javasolja a csatlakozást a pályázati rendszerhez.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az előterjesztésben nem szerepel, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkező tanulók kaphatnák meg az ösztöndíjat. Javasolja, hogy a mindenkori nyugdíj minimum 250 %-ára vonatkoztatva vizsgálják meg a jogosultak körét az egy főre jutó jövedelem számítása esetén. Javasolja, hogy az ösztöndíjban részesült diákok 5.000 Ft/hó támogatásban részesülhessenek.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

472/2013. (X.02.) számú határozat

-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kapcsán az egy főre jutó jövedelem számítása esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára határozza meg a jogosultak körét.

Javasolja továbbá, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok 5000 Ft./hó támogatásban részesüljenek.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja az I. sz. határozati javaslatban megfogalmazott csatlakozási nyilatkozatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

473/2013. (X.02.) számú határozat

-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 

 1. csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon kötelezettséget  arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozzon arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök javasolja a 20. napirendi pont tárgyalásának előbbre hozását, tekintettel arra, hogy a belső ellenőr megérkezett. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ezzel egyetértenek-e?

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

474/2013. (X.02.) számú határozat

- Napirendek sorrendjének módosításáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013.10.02-i soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosítja:

 

A meghívóban 20. napirendként szereplő Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról című előterjesztést 13. napirendként tárgyalja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Orbán Péter elnök köszönti Bauerné Poór Vilma belső ellenőrt, kéri, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg.

 

Bauerné Poór Vilma Lánczi Kft. belső ellenőre elmondja, hogy az ellenőrzési anyagot leadta. A Képviselő-testületnek a már leadott anyaghoz kapcsolódóan kiegészítő kérése volt egy konkrét témára vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan a náluk lévő dokumentáció alapján amit tudtak megnéztek, megtettek. Két eredeti példányt erről átad. Elmondja, hogy két témakörre kapott megbízást a Lánczi Kft.

1./ VN. Kft. szabályzatainak, szabályozottságának ellenőrzése

2./ Önkormányzat 4 hivatali járművének 5 évre visszamenőleges ellenőrzése

 

1./A VN. Kft-vel kapcsolatban elmondja, hogy nonprofit a cég, de mivel önkormányzati költségvetési és uniós támogatásban is részesül, amik egy költségvetési gazdálkodású szervre vonatkoznak, az rájuk is vonatkozik. Az erre vonatkozó szabályozottság kötelező elemei meg kell, hogy legyenek. Nem volt önálló közbeszerzési szabályzat, de mivel mások a szabályok és a felelősségi rend, ezért leírta, hogy önálló közbeszerzési szabályzata kell, hogy legyen a cégnek. Három évre visszamenőleg az összes szabályzatát áttekintették a Kft-nek. A megállapításaikat a jelentésbe is leírtak. Volt számlázási hiba, de adó és áfabeli hiányosság nem volt belőle. Ezekre oda kell figyelni. Hiányoztak az árajánlatok a szerződések megkötése előtt. Elmondja, hogy ugyan úgy kell a 3 árajánlat bekérése, ami költségvetési gazdálkodásnál elvárás egy bizonyos nagyságrend felett. Saját szabályzatban kell rögzíteni, hogy mikor kell 1, 2, 3 árajánlatot bekérni. Ugyan úgy figyelemmel kell lenni a szerződésekre, megrendelőkre, teljesítés igazolásokra, mint a költségvetési gazdálkodásnál. A pénzügy csak akkor utalhat, ha van teljesítés igazolás. A szerződés állomány nyilvántartása, azok analitikája szintén elvárt követelmény. Erre vonatkozóan írta, hogy intézkedési terv szükséges, amelynek realizálásra a bizottság, Képviselő-testület vissza kell hogy térjen.

 

2./ A hivatali gépjárművek használatával kapcsolatban elmondja, hogy most egy 4 oldalas kiegészítést készített, de úgy gondolja, hogy elég vaskos és jelentős anyagot készítettek az előzőekben a részletes megállapításaikról. Ez mellé van még egy dosszié, ami 5 évre visszamenően a 4 autóra vonatkozó megállapításaiknak az összefoglalója. Ezt az anyagot az első jelentés leadásakor ugyan úgy leadták a Pénzügyi Osztály részére. Az összefoglaló az amit egy testületnek tárgyalnia kell, nem lehet véleménye szerint egy ekkora mellékletet mellé tenni, de természetesen ők tételesen megnéztek mindent és tételes megállapításokat rögzítettek. Ezeknek a megállapításoknak az összefoglalói bent vannak az előző jelentésben is. Elmondja, hogy hatalmas munkáról volt szó, tisztességgel megnézték és elvégezték, amit lehetett ezzel kapcsolatban. Rendelkezni kell saját gépjármű üzemeltetési szabályzattal. Erre vonatkozóan leírták, hogy az mit nem tartalmaz. (használt gépjárművek adatait, üzemanyag normáit, melyek a kulcsos autók, kik azok a személyek, akik a menetlevélen egyáltalán szerepelhetnek) Ezek a kötelező elemek. A menetlevelekkel kapcsolatban elmondja, hogy szigorú számadású nyilvántartású bizonylatok, ezzel kapcsolatban hiányosság nem merült fel. A vezetéssel kapcsolatban több tartalmi és formai hiányosság is volt. A formai hiányossággal kapcsolatban elmondja, hogy nincs olyan gazdálkodó, ahol nem fordul elő, hogy hiányzik pl. egy dátum, aláírás, vagy bélyegző. Ezek pótolható hiányosságok, ezekre oda kell figyelni, hogy nem forduljon elő a jövőben, ezeket nem tartja súlyos hibának. A tartalmi hiányosságok a fontosabbak, ezek kijavítására kell sokkal nagyobb figyelmet fordítani a jövőben. Ahhoz, hogy ezek ki legyenek küszöbölve, összetettebb feladat. Független belső ellenőrzés, a belső kontrollnak a megléte, annak számonkérése jegyzői hatáskörbe tartozik. Ezt még véleménye szerint javítani kell. Ha a folyamatba épített ellenőrzés kiépül és az számon van kérve, akkor a hibák jelentős része menet közben kijavítható. Két Kormányrendeletre hivatkozik a jelentésében, hogy kell vezetni szabályosan, eseményszerűen. Amikor elindul a gépjármű ki kell állítani, amikor leáll, akkor le kell zárni a menetlevelet. Több napot nem lehet felvezetni egy menetlevélre. A Pénzügyi Osztály nem fogadhat el nem megfelelően kiállított menetleveleket. Minden útnak beazonosíthatónak kell lennie. Van egy olyan gyakorlata az önkormányzatnak, hogy mind a 4 gépjárműnél a menetlevél mellé van téve egy ún. útnyilvántartó melléklet, amiben le van írva a hivatali cél. Ez plusz munka, erre nincs szükség. Gyakorlatilag a menetlevél napi vezetésébe belefér, hogy azon szerepeljen az úti cél. Van egy olyan kiegészítő kérése a Testületnek, hogy magáncélú használatot feltételezve nézzék meg a gépkocsi futásokat, hogy a gépkocsi használatok munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon történtek. Ez már messze nem pénzügyi jellegű vizsgálat, de a testületi határozatnak eleget tettek. Minden autónál fel vannak vezetve azok az esetek, amikor megjegyzésük volt. Ezeket végig nézve tudta azt megnézni, kinyomtatva 5 évre a naptárakat, hogy az hétvégére esett vagy sem. Megállapítható, hogy jellemzően a Skoda Octavia volt hétvégi használaton. Mellé van téve az útnyilvántartás, hogy az úti cél milyen hivatali jellegű volt. Mivel jellemzően önkormányzatokat könyvvizsgál, ismeri az önkormányzati gyakorlatot, életformát. Megjegyzi, hogy ez egy tipikus dolog, hogy a hivatal vezetői, vagy egyéb megbízottak hétvégi rendezvényeken a hivatali autókat használják. Ha az van odaírva, hogy hivatali használat, ő, mint belső ellenőr nem tudja, de nem is feladata megállapítani, hogy magáncélú vagy hivatali célú használat volt-e, mert jellemzően egy önkormányzati vezetőnek hétvégén is lehet hivatali használata. Innentől ezt a labdát visszaadná azoknak, akik ebben tudnak továbblépni, hogy hivatali vagy nem hivatali használat. Az önkormányzat pénzügyi dokumentációja alapján a gépkocsik használatánál a szabályosság, a számviteli fegyelem, a Kormányrendelet szerinti előírások betartásával kapcsolatos hiányosságokkal kapcsolatban mindent feltártak, leírtak, felhívva a figyelmet, hogy ezeket ki kell javítani. Munkaszüneti napokon történő használat kimutatható, hogy milyen jellegű, ő nem tudja megállapítani. Útnyilvántartással dokumentált. Összességében úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem ő tőle várják megválaszolni.

 

Orbán Péter elnök megköszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy tisztában voltak vele, hogy a magáncélra történő használat megállapítása lehetetlen. A kérés pusztán rosszindulatból, vagy pedig a Polgármester úr lejáratására irányult. Megkérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a belső ellenőri jelentés alapján az előző ülésre elkészült az intézkedési terv, amely a feltárt problémákra megfelelő szabályozást tartalmaz, hogy azok a hibák ne fordulhassanak elő.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a belső ellenőri beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

475/2013. (X.02.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Belső ellenőri jelentés elfogadása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Lánczi Kft. belső ellenőrzési jelentésének elfogadását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök megköszöni a belső ellenőr megjelenését, tájékoztatását. Kérdezi, hogy a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban van-e hozzászólás?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Forester Központtól október 7-i visszajelzési kötelezettséggel kaptunk egy megkeresést a világörökségi várományos helyszínek felülvizsgálatával kapcsolatban, a természetvédelmi jogszabályok alapján fennálló védettségek megjelölése okán. Polgármester úr megbízásából az anyagot előkészítette és előzetesen kiküldte. A Képviselő-testület 2009-ben hozott egy döntést, mellyel megerősítette azon korábbi 2005-ös döntését, mely szerint nem támogatja Badacsonytomaj világörökség részévé történő nyilvánítását. Abban kérnék a bizottság és a Képviselő-testület állásfoglalását, hogy pozitív visszajelzést küldjünk, vagy a régi határozatokat fenntartják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nemzeti parki jogállással is küzdünk. Amikor ezt a korábbi polgármestertől számon kérte, arra hivatkozott, hogy amikor ők azt a jogszabály tervezetet megismerték, ami alapján a belterületi területrészt is nemzeti parki területté választották, akkor volt a jogszabálynak egy kompenzációs melléklete, amely arról szólt, hogy milyen pénzekkel támogatja majd az állam ezt a tevékenységet. Sajnos a folyamatban ez a melléklet elsikkadt és források még a nemzeti parki szervezetekhez is csak vékonyan csorognak. Amikor felmerült ez a világörökségi dolog, amelynek egyik zászlóvivője Kálóczi Kálmán volt polgármester, körbejárták ezt a dolgot, Hollókő és más települések polgármestereit is felhívta. Akik elnyerték ezt a státuszt, azok nem kapnak hozzá forrásokat, csak előírásokat és kötelezettségeket, melyeknek saját forrásból kell eleget tenniük. Azok a gazdag települések, amelyek eleget tudnak ennek tenni, látják ennek a turisztikai vonzerejét. Amely települések nem, ott bajban vannak, mert újabb kötöttségeket húztak az emberek nyakába. Mivel két képviselő-testületi határozat és miniszteri felterjesztés ellenére továbbra is ott vagyunk ebben a listában, ezért javasolja, hogy nyilatkozzon ebben az új képviselő-testület is, hátha van olyan javaslat, vélemény, előny az új képviselők részéről, amit mi nem ismerünk. Javasolja, hogy ezt beszéljék át.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy nem lehetne-e kilépni a Nemzeti Parkból?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez magasabb szintű jogszabályokat érintő kérdés. A Parlamenthez kellene fordulni az ügyben és ott visszavonatni egy korábbi jogszabályt. Teljesen nem lehetne kilépni, mert külterületen ott maradnának. Elmondja, hogy az utóbbi időben szemléletváltást tapasztalt a Nemzeti Park részéről. Ő 2002-tól 2006-ig végig élte azokat az éveket is, amikor eszméletlen akadályokat gördítettek, a parti sétányt lesöpörték, szerették volna a Büdös tó környezetét rendbe tenni, hozzá sem engedtek nyúlni. Azokban az években azt mondták, hogy ebből ki kell törni. De ezt követően elindult egy pozitív dolog, amelynek eredménye pl. a badacsonyörsi játszótér.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ő amióta képviselő csak a hátrányát érezte a Nemzeti Parknak. Más strandokon vizicsúzdák vonzzák a vendégeket, településünkön ilyen megvalósítás nem is lehetséges. Nem beszélve arról, hogy minden építkezésbe beleszólnak, irreális dolgokat határoznak meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak elővásárlási joga van minden badacsonytomaji ingatlanra.

 

Horváth Márta osztályvezető a világörökséggel kapcsolatban elmondja, hogy annak idején egy közös beadvánnyal indult ez a dolog, Hévíz, Tapolcai medence és Badacsony környékére vonatkozóan. Az érintett önkormányzatokat meg lehetne keresni az ügyben, hátha ők is tiltakoznának és közösen előbbre tudnának lépni az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő ezt már Kistérségi ülésen is felvetette, a 33 település polgármesterének többsége nem is tudott erről.

 

Wolf Viktória aljegyző határozati javaslatokat ismertet:

-        javasolja a bizottság, hogy a világörökség várományos helyszín jegyzék felülvizsgálatát kezdeményezze a Képviselő-testület azzal, hogy a 29 érintett önkormányzat képviselő-testületét keresse meg, lehetőség szerint soron kívüliséggel.

-        a Pénzügyi Bizottság a Forester Központ által küldött dokumentációt áttanulmányozva a felülvizsgálattal kapcsolatban egyet nem értését fejezi ki, kezdeményezi Badacsonytomajnak a Tihanyi félsziget, Tapolcai medence, Hévizi-tó világörökségi várományos helyszínek jegyzékéből történő kikerülését.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az ismertetett határozati javaslatokkal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

476/2013. (X.02.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Világörökségi várományos terület -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a világörökség várományos helyszín jegyzék felülvizsgálatát kezdeményezze és az érintett 29 érintett önkormányzat képviselő-testületét keresse meg, lehetőség szerint soron kívüliséggel.

-          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Forester Központ által küldött dokumentációt áttanulmányozva egyet nem értését fejezze ki, és kezdeményezze Badacsonytomajnak a Tihanyi félsziget, Tapolcai medence, Hévizi-tó világörökségi várományos helyszínek jegyzékéből történő kikerülését.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja Polgármester úrtól kérte, hogy a Céh Turisztikai Egyesület hozza be a Borhét rendezvényt követő park helyreállítás számláját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélt Tasner Mónikával erről. Személyesen azt hallotta tőle, - de kérte, hogy írásban is küldje meg számára -, hogy Folly Péter cége 300.000 Ft-ért vállalta a park helyreállítását, de utána ezt módosította ingyenes munkára azért, hogy a Céh Egyesület tagjai őt reklámozzák. Tehát e mögött nincs számla.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ő ezt nem hiszi el, további vizsgálódást fog kezdeményezni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy 500.000 Ft visszatartásra került a park helyreállítása miatt. Kérdése, hogy így a garanciát hogyan fogjuk számon kérni?

 

Orbán Péter elnök hivatkozik arra a rendeletre, mely szerint önkormányzati képviselő nem végezhet önkormányzatnak munkát.

 

Krisztin N. László polgármester ez a társadalmi munkát nem zárja ki.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy ki adta meg az ő telefonszámát a TV2 riporterének és ki engedélyezte ezt? Ő a hivatali telefonját leadta, a magántelefonszámát nem engedélyezte, hogy megadják. Kéri Polgármester urat és Jegyző urat ennek kivizsgálására. Folyamatosan úgy érzi, hogy a rendeletek ellenük irányulnak, mint pl. a körzethatár módosítás is. Ezért szeretne leülni Polgármester úrral, a teendőket megbeszélni, hogy ez mehet-e így tovább vagy nem. Név szerint szeretné tudni, hogy ki adta meg a telefonszámát és ez szabályos volt-e?

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdezi, hogy Veszprémből megérkezett-e a fogorvossal kapcsolatos állásfoglalás?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy nem érkezett még meg.

 

Orbán Péter elnök szerint tűrhetetlen a jelenlegi állapot, hogy nincs helyben fogorvos a településen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felvette azt, hogy mindegy hogy honnak, de hozzanak ide egy fogorvost, mert ez a harc nem folytatódhat, azért, mert meg fognak jelenni az Önkormányzatnál 60.000-200.000 Ft-os számlák az állampolgárok részéről, hogy fizessük ki. Ezt vágják a fejéhez az utcán. A vissza fogottabbak az útiköltséget fogják kérni, mert nem tudjuk biztosítani az alapellátást a településen. A napokban lejár a helyettesítés időtartama Balatonedericsen, nyilván ki fognak jelölni valami mást.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy meddig kell várni erre az állásfoglalásra?

 

dr.Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a levelet elküldtük, azt szeptember 23-án vették át. Fel fogjuk hívni, hogy mikor tud válaszolni rá a főorvos úr.

Kérdezi Alpolgármester urat, hogy milyen körzethatár módosításokra gondolt, mert ha választási körzethatárra, akkor elmondja, hogy azt a Jegyző döntötte el, mint a Helyi Választási Iroda vezetője. Ez nem tartozik a Képviselő-testületre. Elég szomorú lenne, ha már ez is oda tartozna. Arra szeretne megkérni mindenkit Badacsonytomajon, hogy ne keressen még a fűszál mögött is ellenséget, hanem próbálják meg elfogadni, amit a szakma mond. A szakma pedig azt mondja, amit a választási eljárásról szóló törvény mond ki. Az pedig azt mondja, hogy a választási körzeteket úgy kell kialakítani, hogy a 600 fő szavazópolgár felé tendáljon és figyelembe kell venni a földrajzi elhelyezkedést. Ezeket a légből kapott feltételezéseket visszautasítja. Éppen elég nehéz ezen a településen normálisan dolgozni, egyszer tessék már elfogadni a szakmai érveket, és ha ezt nem lehet garanciaként elfogadni, és ezért minden mögött azt kell állandóan lesni, hogy miért így lett, miért úgy lett, akkor nagyon sajnálja. Egy dolgot kér, hogy a Hivatalt hagyják ki ezekből a   dolgokból, mert fel tud sorolni már 15 fajta döntést, - és főleg az ő fejéhez van hozzácsapkodva, - hogy miért így lett kialakítva. Elmondta Polgármester úrnak és Alpolgármester úrnak is, hogy miért, de a Badacsony Újságban is jó részletesen le fogja írni még egyszer, hogy miért így lett kialakítva. Úgy gondolja, ha a badacsonyörsi át tud jönni Badacsonytomajra szavazni, akkor a két utca tomaji is át tud menni örsre szavazni. Amikor ő idejött dolgozni Polgármester úr elmondta, hogy ez a település egy település, Badacsonytomaj, ami áll Badacsonyból, Badacsonyörsből és Badacsonytomajból. Kéri, hogy ezektől a megnyilvánulásoktól őt kíméljék meg.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Jegyző úr idejött a településre, mint idegen ember. Badacsonytomaj egyetlen közösség rendezvényén nem vett részt, Badacsonyörsön folyamatosan részt vesz. Mondhat Jegyző úr bármit, véleménye szerint ez a körzethatár módosítás hátsó sugallatra készült. Kénytelen elhinni, amit Jegyző úr mond, mert nem tehet mást. Ha a szakmai dolgokat nézik, akkor elmondja, hogy sorba olyan rendeleteket hoznak a 4 ember nyomására, amit dobálnak vissza a Kormányhivataltól. Erről kellene beszélniük. Úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy Polgármester úrral leüljenek és megbeszéljék a további teendőket, mert tűrhetetlen állapot, hogy amit a 4 ember akar, ha törvényes, ha nem, akkor is véghezviszik.

 

Krisztin N. László polgármester Jegyző úr reagálására visszautalva kérdezi, hogy kitől kérdezzék meg? Ők járnak az emberek között. Az emberek nekik mondják, őket mocskolják. Nyilvánvaló, hogy bemegy hozzá és megkérdezi, hogy mi volt a vezérlő elv. Elmondja, hogy Jegyző úrral abban állapodtak meg, hogy a Badacsony Újságban ezt a Jegyző úr ki fogja fejteni, hogy miért így döntött.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez így van.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a szüreti felvonuláson együtt mentek, amikor is a Hősök terétől a badacsonytomaji strandig ezt hallgatták. Vagy azt csinálják, ami törvényes, vagy nem csinálnak semmit. Itt az ideje, hogy leüljenek és beszéljenek a továbbiakról.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, hogy azok az emberek nem mentek el Alpolgármester úrhoz, akik meg közel fognak szavazni. Akivel jó történik, az nem panaszkodik, akinek meg változás ált be az életében az meg mondja, hogy miért úgy történt?

 

Orbán Péter elnök kérdezi, ha Jegyző úr ilyenre készült, akkor nem kellett volna megbeszélni a Testülettel?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt is kifejtette, hogy miért nem.

 

Orbán Péter elnök úgy érzi, hogy folyamatosan csak a 4 ember akarta érvényesül. Nem is lenne probléma ezzel, ha jó irányba mennének, jót is tennének a településsel. De a 3 év alatt a mocskolódáson, feljelentgetésen kívül más nem sikerült.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a telefonszám kiadásával kapcsolatban fel fogja hívni a riportert, hogy ki adta meg részére az Alpolgármester úr telefonszámát.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e további kérdés, hozzászólás?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a Bahart részvények értékesítésének visszavonásáról értesítésre került-e Siófok Önkormányzata, van-e valamilyen válasz?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a levél elküldésre került, választ még nem kaptunk. Ő maga szóban is jelezte a Polgármester úrnak. A Testületi ülésen adott erről tájékoztatót. Elmondja, hogy egy nagyon rossz hangulatú Bahart ülésen vett részt. Egy telekügylet miatt törés keletkezett Siófok és Balatonfüred között. Világossá vált, hogy a Bahartot át kívánják alakítani más szerkezetű céggé, akár 2 céggé. Egyik az üzemeltető a másik a vagyonkezelő. Segíteni kellene neki kibogozni, hogy mi lenne a helyes út. Folly Péter tudott 1-2 olyan felvetést tenni, amin el kell gondolkodni. Ha az átalakítás megtörténik, meglátása szerint, miután a 3 nagytelepülés olyan nagy befolyással bír, az új szerkezetet úgy fogja alakítani, ahogy nekik jól esik. Véleménye szerint az utolsó pillanatokban vagyunk, amikor ezzel a részvénnyel lehet még valamit kezdeni. Közben megérkezett a Révfülöpi megkeresés a részvények felkínálására, ott is fejlesztési alapba fogják helyezni az abból befolyt összeget. A Bahartos megbeszélésen több kérdést is feltettek az 2014. évi előzetes üzleti tervvel kapcsolatban. Volt olyan kérdés, hogy x évre mondjon le a közösség az osztalékról bizonyos célok érdekében. Ez azt jelenti, hogy még a kevés bevételünktől is elesünk, ha ez többségi akaraton múlik. Közös gondolkodásra szólít fel az ügyben, mert vagyoni kár érheti az Önkormányzatot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a részvényeladás mellett foglalt állást a legutóbbi ülésen. Előbbre vinné a Képviselők meggyőzését véleménye szerint, ha az Alsó vagy Felső bazársorra vonatkozóan lenne már terv, vagy elképzelés, ami arra vonatkozna, hogy milyen bevételtermelő beruházást lehetne ott létrehozni. Úgy gondolja, hogy ebbe az irányba kellene elmenni, mert a részvény így vagyoni értékkel bír, de nem mobilizálható, ha nem értékesítjük és nem tudjuk ebből a 160 m Ft-ot kisajtolni, hogy termelő beruházásokra fordítsák, amire szüksége van ennek a településnek. Arra kéri Polgármester urat, hogy próbáljon meg gyorsítani Alsó és Felső bazársor ügyben, pl. meglévő terveket elővenni, felülvizsgáltatni, hogy előbbre tudjanak lépni.

 

Krisztin N. László polgármester úgy érzi, hogy Horváth Ferenc véleményére a Képviselők egy része ad. Ezt a véleményét ő is fogalmazza meg bizonyos helyeken, egyéb háttér megbeszéléseken. A jelenlegi állapotnál az is jobb, ha az eladásból befolyt összeg egy fejlesztési alapban kamatozna.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ő már a ciklus elejétől azt szajkózza, hogy adják el. Ha olyan nagy üzlet lenne, akkor nem adná el senki.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az ötletpályázat, amely érinti az Alsó-bazársort, meghirdetésre került-e?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy még nem, mert el kellett küldeni véleményeztetésre. Ha onnan visszaérkezik, akkor lehet meghirdetni.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy telefonon helyi kötődésű befektető érdeklődött az Alsó-bazársorra. Kérte, hogy írásban is tegye meg ezt.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdezi a Bahart részvények értékesítésével kapcsolatban, hogy van visszalépési lehetőség, ha mégis az értékesítés mellett dönt a Képviselő-testület?

 

Krisztin N. László polgármester nem szeretné minősíteni, hogy Siófok Városa mit fog gondolni rólunk.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdezi, hogy az Ibos Ferenc úti támfal helyreállításával mi a helyzet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy támogatták a benyújtott kérelmet, amelyben 5 m. Ft-ot szerepeltetett. Maximum a 70 %-át fizetik a költségeknek.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

477/2013. (X.02.) számú határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag nem javasol adóemelést.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy kerüljön csökkentésre az építményadó a korábbi szintre, belterületi ingatlan esetében 50 Ft./m2, egyéb 500 Ft./m2 mértékre. Az idegenforgalmi adó esetében a jelenlegi 390 Ft. helyett 370 Ft. összeget javasol meghatározni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslata az idegenforgalmi adó mértékére 350 Ft.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Vargáné Szőke Judit javaslatával, hogy az idegenforgalmi adó 390 Ft helyett 350 Ft legyen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

478/2013. (X.02.) számú határozat

- Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014-ben az idegenforgalmi adó mértékét 390 Ft-ról 350 Ft-ra csökkentse.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával az építményadó csökkentésére vonatkozóan, mely szerint a lakás céljára szolgáló építmények adója 50 Ft/m2,  a nem lakás céljára szolgáló építmények adója 500 Ft./m2 legyen, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

479/2013. (X.02.) számú határozat

- Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évben az építményadó mértékének csökkentését az alábbiak szerint:

- lakás céljára szolgáló építmények adója 50 Ft/m2,

- a nem lakás céljára szolgáló építmények adója 500 Ft/m2 legyen

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendelete kerüljön módosításra a napirend során elfogadott módosításokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

480/2013. (X.02.) számú határozat

- Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014-re vonatkozóan a helyi adórendeletét az alábbiak szerint módosítsa:

 

Építményadó:

- lakás céljára szolgáló építmények adója 50 Ft/m2,

- a nem lakás céljára szolgáló építmények adója 500 Ft./m2

Idegenforgalmi adó:

370 Ft./fő/éjszaka

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont

NABE Egyesület támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászól az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslata, hogy a Pénzügyi Bizottság saját hatáskörben eljárva 100.000 Ft. támogatást biztosítson.

 

Orbán Péter elnök  javaslata, mivel a bizottság rendelkezésére álló keret már csak 130.000 Ft., hogy a Képviselő-testület találja meg a forrását a 250.000 Ft támogatásnak. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

481/2013. (X.02.) számú határozat

- NABE Támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjának támogatási kérelmében megjelölt 250.000 Ft támogatást biztosítsa forrás megjelölése mellett.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

16./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy a bizottság saját hatáskörében eljárva támogassa a kérelmet 50.000 Ft-tal. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Megállapítja, hogy nincs más javaslat. Kéri, hogy aki az 50.000 Ft. támogatás megítélésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

482/2013. (X.02.) számú határozat

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott átruházott hatáskörében eljárva

1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére 50.000 Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít a Civil Szervezetek 2013. évi támogatása terhére.

2. Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

3. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására, dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap, de

Legkésőbb 2013. október 31.

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros

 

 

17./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatai a 2014. évi belső ellenőrzésre:

-          Szabadságolások ellenőrzése az Önkormányzatnál és Intézményeinél,

-          A VN. Kft. parkolókban végzett pénzváltási tevékenységének ellenőrzése és a parkolókban végzett munkavégzésének ellenőrzése.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a VN. Kft. parkolókban végzett pénzváltási tevékenységének és munkavégzésének ellenőrzésével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

483/2013. (X.02.) számú határozat

-Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. parkolókban végzett pénzváltási és munkavégzési tevékenységének ellenőrzését.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további javaslat? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 2014. évi Belső Ellenőrzési ütemtervben az Önkormányzat és Intézményei szabadságolásainak ellenőrzésével, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

484/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslata a Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervhez:

- Szabadságolások ellenőrzése az Önkormányzat és Intézményeinél

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök egyenként ismerteti az előterjesztésben szereplő javaslatokat a belső ellenőrzésre vonatkozóan. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az önkormányzati vagyon kezelésének, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási szabályok betartásának ellenőrzésére a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

485/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi Belső Ellenőrzési ütemtervében az önkormányzati vagyon kezelésének, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási szabályok betartásának ellenőrzését.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során javaslatot,  szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

486/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslata a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre:

 

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Szociális ellátások megállapításának, folyósításának ellenőrzésére vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

487/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre Szociális ellátások megállapításának, folyósítását.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzésére vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

488/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre a helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzését.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Közcélú munkaprogramok szabályozottságának, nyilvántartásának és elszámolásának rendjére vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

489/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre Közcélú munkaprogramok szabályozottságának, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése az Önkormányzat OM intézményeinél vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

490/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre az Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése az Önkormányzat OM intézményeinél

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2014. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervbe Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak gépjármű használat rendjére vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

491/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek 2014. évi belső ellenőrzésre Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak gépjármű használat rendjét.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyben el tudja fogadni a 2014. évi belső ellenőrzésre vonatkozó javaslatokat, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

492/2013. (X.02.) számú határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi belső ellenőrzésre az alábbi javaslatokat teszi a Képviselő-testületnek:

 

1.) Szabadságolások ellenőrzése az Önkormányzat és Intézményeinél

2.) az önkormányzati vagyon kezelésének, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási szabályok betartásának ellenőrzését.

3.) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során

4.) A helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzését.

5.) Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése az Önkormányzat OM intézményeinél

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

18./ Napirendi pont:

BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Megkérdezi, hogy más javaslat van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a vételi szándékot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

493/2013. (X.02.) számú határozat

BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja, a Révfülöp Nagyközség Önkormányzat által felajánlott Bahart részvénycsomag megvásárlását.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

19. Napirendi pont:

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a Klastrom út javítására már kértek támogatást.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az Útalapban már nincs erre forrás. Júliusban az útszakasz teljes szélességének aszfaltozása történt meg, most, mivel nem lett szegélyezve, a szélének a javítását kérik.

 

Orbán Péter elnök szerint ennek így nincs értelme. Nem tud ezzel egyetérteni. Kéri a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a jövő évi Útalap terhére valósuljon meg az út javítása.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

494/2013. (X.02.) számú határozat

- A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja, a Bewital Bt. képviseletében Molnár Zsolt kérelmének támogatását a badacsonyörsi Klastrom út szélének aszfaltozására.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

20./ Napirendi pont:

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e értékbecslés az ingatlanra vonatkozóan.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy kérelmező készíttetett értékbecslést, de mindenképpen ki kell írni a pályázatot az Önkormányzat vagyonrendelete alapján.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért az I. sz. határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint pályázat kerüljön kiírásra az ingatlan értékesítése tárgyában, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

495/2013. (X.02.) számú határozat

- Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi 1315 hrsz-ú ingatlan 2/24-d része értékesítésére írjon ki pályázatot Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

21./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

497/2013. (X.02.) számú határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 10,39 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                   Horváth Ferenc

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!