2013. 09. 27. rendkivül PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 23/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 27-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                     elnök

Folly Péter                       bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit         bizottsági kültag                               (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás     jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály vezető

Pásztor László                  VN. Kft. ügyvezető

Gerencsér Tamás             pályázati referens

Fodor József                    BVKI igazgató

Dr. Magó Ágnes              képviselő

Simonné Visi Erzsébet      képviselő

Bozzay Balázs                   BFH Európa Kft. ügyvezető

Kurucz Szabolcs               Forma Zrt. építésze

Tótné Sáfár Zsuzsanna     jegyzőkönyvvezető                         (12 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, Bozzay Balázs urat a BFH Európa Kft. ügyvezetőjét, és Kurucz Szabolcs építészt a Forma Zrt. részéről. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

451/2013.(IX.27.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Juditot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülése a meghívó szerint 2 napirendi pontból áll.  Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

452/2013.(IX.27.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 09.27. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. Természeti  és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs ügyvezető BFH Európa Kft.

  1. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László VN Kft.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Természeti  és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök felkéri Bozzay Balázs urat, hogy ismertesse a pályázathoz készített prezentációt.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy kollégáival 2-3 hete dolgoznak azon, hogy az egyes területekre egy célstruktúrát dolgozzanak ki. A pályázat során a norvég partnerekkel együtt kell gondolkodni. Ismerteti a prezentációs anyagot. (2. számú melléklet) Elmondja, hogy Európában szinte minden, ami természeti érték, azon emberek gazdálkodnak.  Innen indul az együttgondolkodás, hogy megélhetést biztosítsanak a helyi gazdáknak, a kihasználatlan gyepterületek hasznosításra kerüljenek. A projekt megvalósításával norvég szakmai és társadalmi mintákat szeretnének behozni. A településfejlesztési koncepció tárgyalása során már szó volt a VN. Kft. telephely váltásáról. A pályázat segítségével sor kerülhetne a VN. Kft. szervezet fejlesztésére, személyi kapacitásának erősítésére. A kecskesajt üzem létesítésével 2 fő foglalkoztatására nyílna lehetőség. A látogatóközpont működtetéséhez 2 helyi fiatal nő szükséges. Továbbá olyan eszközök lennének beszerezve, amelyek a Kft. munkáját segítenék. A látogatóközpont új vendégkört tudna megszólítani. A cél, hogy itt olyan impulzusokat kapjanak a látogatók, ami alapján eldönthetik, hogy a környékbeli szőlőfeldolgozásba tekintenek bele, esetleg megnézik az arborétumot, stb. Javaslatuk, hogy a látogatóközpont kijáratánál egy bolt legyen, ahol helyi termékeket lehet vásárolni. A továbbiakban javasolnak egy könnyedebb, lazább éttermet (bisztrót), ami a látogatóközponthoz kapcsolódna, de attól távolabb lenne. A pályázatban meg van határozva, hogy mely tevékenységekre a támogatás hány százalékát lehet felhasználni, ezeket ismerteti. A végzett tevékenység mérhető lesz, hiszen a látogatóknak belépőjegyet kell vásárolniuk. Ismerteti a pályázat tervezett költségvetését. (3. számú melléklet) Elmondja, hogy a pályázathoz 5 % saját erő szükséges, 95 % a támogatás. Így a beruházás kb. 10 %-a amit az önerőre kellene fordítani. Tájékoztat a szállítói finanszírozási lehetőségről, amely likviditási szempontból fontos. Elmondja, hogy magára a kivitelezésre 113 m. Ft jutna. Fontos a helyi termelők toborzása a projektre való szakmai felkészítés miatt, mert olyan szállítókat keresnek, akik helyi terméket állítanak elő. Segíteni, ösztönözni kellene ezt a tevékenységet, ha a minőségi turizmus irányába akarnak elmozdulni. A Kormány az elkövetkezendő időszakban gazdaságfejlesztő tevékenységeket fog támogatni. A látogatóközpont beindításához a marketing költségekre 8 m Ft-ot terveztek. A gazdaságfejlesztési részen belül integrált városfejlesztési stratégiát kell készíteni, ami egyébként kötelező eleme a településfejlesztési anyagnak, továbbá 3 beruházást kell előkészíteni építészeti engedélyezési tervdokumentációkkal. A projektmenedzsmenthez 3 főre javasoltak forrást. Külső szakértői és közbeszerzési szakértői munkára is szükség lesz. Nyilvánosság biztosítására a minimális összeget tervezték. Felhívja a figyelmet arra, hogy fordítói tevékenységre szintén szükség lesz. Négy alkalommal terveztek projekttalálkozókat. Elmondja, hogy az ingatlan beruházási részarányt nem tudják 50 % fölé emelni az ingatlanvásárlás miatt.

 

Orbán Péter elnök megköszöni a tájékoztatót. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért vetődött fel a projekt lehetősége, mert legalább 6 olyan feladatot meg lehetne oldani, amit a Képviselő-testület már régóta szeretett volna. Ilyen pl. az integrált városfejlesztési stratégia, amelynek megléte előfeltétele az uniós pályázatok benyújtásának, Alsó-bazársor fejlesztése. A norvég kapcsolattartónk Papp Ildikó helyi származású, ismeri a körülményeket. Egy képviselői egyeztetés közben vetődött fel, hogy a látogatóközpontot nem Badacsonyban, a Felső-bazársoron kellene megvalósítani az ingatlan tulajdonviszonyai miatt, hanem a régi óvoda udvarán, a VN. Kft. jelenlegi telephelyén. Megköszöni az építész gyors reagálását az új helyzetre.

 

Kurucz Szabolcs építész a Forma Zrt. nevében megköszöni a feladatot. Elmondja, hogy három napja dolgoznak kollégáival, egy munkaközi tervet készítettel el, melyet röviden ismertet. Kiemeli, hogy egyik fő szempontjuk a látogatóközpontnak a település központhoz való kapcsolása volt.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy régóta terv a Fő utca rekonstrukciója.

 

Kurucz Szabolcs építész elmondja, hogy egy kezdő koncepcióról van szó, amelyen természetesen lehet változtatni és finomítani. Első körben azt javasolják, hogy a saroképület kerüljön elbontásra, ezzel megnyitnák a teret. A telek 2 részre osztható, így az egyes funkciók elkülöníthetők lennének, és ha a költségvetésbe már nem férne bele a hátsó rész fejlesztése, akkor azt a II. ütemben lehet megvalósítani. A területen található 6 db. fát szakértővel fogják megvizsgáltatni, hogy melyikek maradhatnak. Olyan tömegképzést javasolnak megvalósítani, amellyel az egyes épületeket elhúzzák a szomszédos házaktól. Karéjos elrendezésű látogatóközpontot szeretnének, 400-500 m2 hasznos alapterülettel. A kivitelezésre 250-300 Ft/m2 árral kalkuláltak. Az épületben tetőtér is kialakítható, megfelelő funkció esetén.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy a lábakon álló nyitott színre is az említett árral számoltak-e?

 

Kurucz Szabolcs építész válaszában elmondja, hogy nem, fele olyan árral számoltak.

 

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint gondolni kellene a gyermekes családokra, pl. egy kisebb szőlőprést lehetne beállítani, amelyet a gyerekek kipróbálhatnának. Fontos lenne, hogy egy kreatív funkciót találjanak, mert az a tapasztalat, hogy csak arra mozdulnak meg a családok.

 

Krisztin N. László polgármester felveti a parkoló szükségességét.

 

Folly Péter bizottsági tag emlékeztet arra, hogy korábban is felmerült már a Fő utca egyirányúsításának lehetősége, ezáltal az úttest egyik oldalán parkolóhelyeket lehetne kialakítani.

 

Kurucz Szabolcs építész szerint ehhez közlekedéstervező bevonásával lehetne a legjobb megoldást megtalálni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az egyeztetések során az első gondolat a nemzeti parki területen fekvő önkormányzati területek hasznosítása volt, és az ehhez kapcsolódó állattenyésztés. Véleménye szerint a szőlőfeldolgozás során keletkező melléktermékből szőlőmagolajat lehetne előállítani, amely kozmetikai, gyógyászati és gasztronómiai felhasználásra is készülhetne. Be kellene vizsgáltatni, mert lehet, hogy a talajviszonyokból adódóan speciális hatóanyag tartalommal bír az itteni szőlőmagolaj. Ezt a témát javasolja betenni az anyagba, mert ez igazán helyi termék lehetne.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy a VN. Kft. számára mely terület kerülhetne megvásárlásra?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az előző egyeztetés után úgy álltak fel, hogy Forintos Ervin tárgyalni fog egy lehetséges telephely jelenlegi tulajdonosával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Sári László féle telephelyre gondoltak, hiszen ott kész csarnokrendszer van, 2 nap alatt át lehetne költözködni. A korábbi években többször megkereste Sári Úr az értékesítés lehetőségével, mert abban az időszakban nem volt sikeres a vállalkozása. Most azonban tudomása szerint beindult az üzletmenete.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy Sári Lászlóval tárgyalt az ügyben, aki 2 lehetőséget vázolt fel:

1./ Mindenestől (gépek, berendezések) értékesíteni a telephelyet 40 m. Ft + áfa összegért.

2./ Cége beleolvadna a VN. Kft-be és ők tovább dolgoznának ott.

 

Krisztin N. László polgármester 28 m Ft van tervezve ingatlan vásárlásra. Nem javasolja, hogy ezt az összeget emeljék, mert akkor az egyéb költségek is emelkednének. Elmondja, hogy régebben a DRV telephelyre szerették volna kiköltöztetni a VN. Kft-t. Ez az ingatlan jelenleg fele részben állami, fele részben DRV tulajdon. A Nemzeti Vagyonkezelő megoldásként azt javasolta, hogy cseréljék el ezt az ingatlant, hogy tisztán állami tulajdon legyen. Sajnos a telephely korábbi tevékenysége miatt 30 m Ft rekultivációs költség merül fel.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető elmondja, hogy a Sári László féle vállalkozás kitermelné a csarnok vételárát. Utána nézett csarnoképítési költségeknek, nettó 3.700 Ft/m2 összeggel lehet számolni.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy a VN. Kft. telephely átköltözéssel kapcsolatos döntést most kell-e meghozni?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy azért sürgető a kérdés, mert a projektet 2 éven belül meg kell valósítani és nagyon nagy szervező munkát igényel ez a projekt.

 

Folly Péter bizottsági tag kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy tudja-e, hogy milyen kapacitásra van szükségük?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy 1 órán belül össze tudják állítani az anyagot.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy mikorra várható a pályázat elbírálása?

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy minden tételhez árajánlatot kell tenniük a pályázatban, így a telekvásárlásra vonatkozóan is árajánlattal kell rendelkezniük. A beadástól számított 1 hónapon belül döntenek, hogy formailag megfelelő-e a pályázat, következő 1 hónapon belül, hogy tartalmilag megfelelő-e, majd ezt követően hoznak szakmai döntést. Az ingatlanvásárlás miatt a főösszeget nem tudják növelni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint az állattenyésztéshez kapcsolódóan vágóhidat lehetne létesíteni, s az ott készített hústermékeket is lehetne árusítani a látogató központban.

 

Krisztin N. László polgármester szerint várható, hogy megnyílnak olyan források, melyek kedvező hitelt nyújtanak mikro vállalkozások számára.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint tovább kellene vizsgálni a DRV telephely lehetőségét.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, sokat dolgoztak már állami területekkel, nagyon nehéz ügy, több évig is eltarthat. Hosszabb távon lehetne ezt elindítani, mert a jövőben biztosan lesz rekultivációs pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester a DRV telephellyel kapcsolatban elmondja, hogy évekkel ezelőtt abban gondolkodtak, hogy ez a cég növekedni fog és mikro régiós szerepe lesz, esetleg több önkormányzati tulajdonnal. A VN. Kft telephely elhelyezésével kapcsolatban megemlíti az Iskola úti raktár lehetőségét.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az építkezés szakaszolva lesz?

 

Kurucz Szabolcs építész válaszában elmondja, hogy csak az első résszel érdemes most foglalkozni, mert arra lesz pénz. A hátsó épületek a későbbiekben kerülnének részletes tervezésre.

 

Orbán Péter alpolgármester tudomása szerint a Káptalantóti úton van 2 értékesítés alatt álló telek.

 

Bozzay Balázs ügyvezető elmondja, hogy ebben az esetben ingatlan értékbecslő által szakértői véleményt kell készíttetni és azt becsatolni.

 

Folly Péter bizottsági tag véleménye szerint érdemes lenne a helyi borászokkal egy ötletbörzére leülni. Elképzelhető, hogy még a működtetésbe is be lehetne vonni őket.

 

Bozzay Balázs ügyvezető emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy három településrész van, továbbá nem csak a vendégeknek, hanem az itt élőknek is jól kell érezni magukat.

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki támogatja a Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel tárgyú, Norvég Alap keretében történő pályázat benyújtását, 60.420,80 € önrész biztosításával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

 

453/2013.(IX.27.) PüB határozat

- Természeti  és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

  1. javasolja a Képviselő-testületnek Természeti és kulturális javakkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása Norvég mintára történő szervezet- és projektfejlesztéssel tárgyú, Norvég Alap keretében történő pályázat benyújtását, 60.420,80 € önrész biztosításával.
  2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a badacsonytomaji strand mellett már van egy napozó stég és a másik oldalra vonatkozóan is rendelkezünk vízjogi létesítési engedéllyel. A héten derült ki, hogy mivel az Önkormányzat nevére szól az engedély, ezért csak az Önkormányzat nyújthat be pályázatot. Ezért került a napirendi pont a rendkívüli bizottsági ülésre, mert előzetesen úgy volt, hogy a VN. Kft. tud majd pályázni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a pályázat 50 %-os támogatottságú.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a műszaki tartalom ismertetését.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy annak idején a projekt fele valósult meg, az engedély viszont a teljes projektre vonatkozott. Korában amit a Képviselő-testület megszavazott a másik fele valósulhatna meg most. A part és víz kapcsolatát lehetne megvalósítani 2,5 x 2 méteres mobil napozó stégekkel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint főszezonban nagyon kevés a napos hely a strandon a fák árnyékolása miatt, ezért jó ötletnek tartja a mobil napozóstégeket.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

454/2013.(IX.27.) PüB határozat

- Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása pályázat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

  1. javasolja a Képviselő-testületnek a Balatoni Fejlesztési Tanács által a vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton történő részvételt a „B” pályázati cél vonatozásában: Új part-víz kapcsolat létrehozása címen.

 

  1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 9,51  órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                 Vargáné Szőke Judit

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!