Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 09. 04. soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 22/2013.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. 09. 04-én 8.00 órai kezdettel   megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                       bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc                bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit         bizottsági kültag                   (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László             polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás      jegyző

Wolf Viktória                   aljegyző

Tamás Lászlóné                pénzügyi osztály vezetője

Horváth Márta                  műszaki osztály vezetője

dr. Gáli Mihály          ügyvéd

dr. Keskeny Ildikó             ügyvéd

Lukács Antalné                 Menü Bt. üzletvezetője

Krisztin N. Lászlóné          iskola igazgató

Pásztor László                  VN. Kft. ügyvezetője            (10 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Pétert, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

415/2013.(IX.04) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a meghívóban szereplő 24 napirendi ponton kívül 2 sürgősségi indítvány készült: 25. Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan, 26. dr. Magó Ágnes képviselő kérelme Petőfi utca meghosszabbítása úthibáinak kijavítására. A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére vonatkozóan kérés érkezett, hogy a 20. napirendi pont kerüljön elsőként megtárgyalásra. A Menü Bt. átalakítása napirenddel kapcsolatban jelzés érkezett, hogy dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 10.00 órára fog megérkezni, a napirendi pontot ekkor tudják megtárgyalni. Kéri, hogy aki elfogadja a napirendi sort a 2 sürgősségi indítvánnyal kiegészítve, valamint a 20. napirend első napirendként történő tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot.

416/2013.(IX.04.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról–

 

Napirendi pontok:

 1. Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

Előadó: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:    Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd

Pikó László könyvvizsgáló PIKÓ és Társa Kft.

Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lánczi Kft.

 1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utcai útleszakadás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Támogatási kérelem IPA Nemzetközi Rendőr Szervezet 20. évfordulójára szervezett rendezvényéhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. dr. Magó Ágnes képviselő kérelme Petőfi utca meghosszabbítása úthibáinak kijavítására (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

1./ Napirendi pont:

Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Rakics Anna kérelmező elmondja, egy önkormányzati tulajdonban lévő területet közrefog 7 lakóingatlan. Szándékuk, hogy a lakók tulajdonába kerüljön az érintett ingatlan, azonban nem kereste meg őket senki az Önkormányzattól, hogy szeretnék-e ők megvásárolni. Ha az ingatlan értékesítésre kerülne, a lakók bejárására mindenképpen utat kellene azon biztosítani. A területet a lakók évtizedek óta használják, karbantartják. Közös megegyezésre törekednek az Önkormányzattal, ennek érdekében egy megbeszélést kezdeményeznek a Képviselő-testülettel.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztatásul elmondja, hogy kérelmezők felépítményei saját tulajdonban vannak, a terület az Önkormányzaté. A közműveket a tulajdonosok saját költségen vezették be.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy önkormányzati ingatlanok értékesítését a helyi rendelet és a Nemzeti Vagyonról szóló törvény szabályozza. A Képviselő-testület azért jelölte ki az Önkormányzat egyes speciális helyzetben lévő ingatlanait értékesítésre, mert nem igazán tudja azokat hasznosítani. Az ott lakóknak lenne a legfontosabb, hogy az érintett ingatlant tulajdonba megszerezzék.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a lakóknak nincs elővásárlási joguk?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kérelmezők felépítményei mellett lévő, külön hrsz-on szereplő ingatlanról van szó. Tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó pályázati kiírásra egy pályázat sem érkezett.

 

Rakics Anna kérelmező elmondja, hogy az érintett ingatlan tulajdonos az általuk használt területrészt szeretnék megvásárolni az Önkormányzattól. Ezért kezdeményezik a megbeszélést.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a mostani terület használatot valamilyen jogcímen írásban rögzíteni kell.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület tárgyaljon az érintett ingatlantulajdonosokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

417/2013. (IX.04.) számú határozat

-Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna beadványa a 248/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy dr. Kőműves László képviseletében eljáró Rakics Anna által a Petőfi u. 18. szám alatti lakók képviseletében tett kérelmet fogadja be, kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az érintett ingatlantulajdonosokkal a 248/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése, hasznosítása tárgyban.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

2./ Napirendi pont

Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a napirendi ponttal kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a Tátika Üzletházzal kapcsolatos perrel kapcsolatban kérdezi, hogy miért emelkedett 130 m. Ft-ra az összeg, mennyire megalapozott felperesek igénye?

 

dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy a felperesek többször változtatták álláspontjukat. Azért emelkedett a pertárgy értéke, mert nem elégednének meg az adásvétel nem tartozó többlet terület vételárának visszatérítésével, érvényteleníteni szeretnék a szerződést. Az eredeti állapot szeretnék visszaállítani, visszaadnák az ingatlant és visszakérnék a vételárat. Mindhárom tételre vonatkozó igényük álláspontja szerint megalapozatlan. A legnagyobb tétellel kapcsolatban elmondja, hogy mivel az nem egyértelmű, ezért tanúkat keresett az ügyben.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a peres ügyekkel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadásra javasolja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

418/2013. (IX.04.) számú határozat

-Beszámoló  az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Gáli Mihály ügyvéd peres ügyekről szóló beszámolóját.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

3./ Napirendi pont:

BAHART Részvények értékesítéséről tájékoztatás

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kiküldött anyag ezzel kapcsolatban nem volt. Az augusztusi soros testületi ülésen az a határozat született, hogy egyeztessen dr. Gáli Mihály ügyvéddel az ügyben. Első lépésként Siófok Város Önkormányzatát írásban meg kellene keresni, hogy már nem áll Badacsonytomaj Város Önkormányzata szándékában a részvénycsomagot értékesíteni. Második lépésben, ha Siófok ragaszkodik a részvénycsomaghoz, akkor a Képviselő-testület Keszthely Városától vásárolhat Bahart részvényeket. Amennyiben az első két lépés nem hoz eredményt, harmadik lépés lehet, hogy hivatkozni kell arra, hogy a Szindikátusi Szerződés nincs összhangban a Bahart érvényben lévő Alapszabályával, valamint a Nemzeti Vagyonról szóló Törvénynek sem felel meg.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

419/2013. (XI.04.) számú határozat

-Bahart részvények értékesítésével kapcsolatos tájékoztató-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Bahart részvények értékesítésével kapcsolatos tájékoztatását fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy mivel dr. Keskeny Ildikó ügyvéd nem érkezett még meg a Menü Bt. átalakítása Kft-vé című napirend tárgyalását halasszák, javasolja a meghívó szerinti következő napirendi pont tárgyalását.

 

A jelenlevő képviselők a javaslattal egyhangúlag – határozathozatal nélkül – egyet értettek.

 

4./ Napirendi pont:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi pontra vonatkozóan?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a jövőben az árajánlat bekérő leveleket is az anyaghoz mellékelni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 2 képviselővel jártak a helyszínen. Ezt követően személyes egyeztetéssel történt meg az ajánlatok bekérése.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes az olcsóbb árajánlat elfogadását javasolja.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Folly Péter javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

420/2013. (IX.04.) számú határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda bejárati terasz felújítási munkái -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítási munkáinak szükségességét fogadja el, a munkához szükséges fedezeti forrást a 2013. évi költségvetésében szereplő fejlesztési alap terhére biztosítsa. A kivitelezést Fedő Róbert vállalkozótól rendelje meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy amíg az iskola igazgatója nem érkezik meg az ülésre, haladjanak tovább a napirendi pontok tárgyalásával.

 

A jelenlevő képviselők a javaslattal egyhangúlag – határozathozatal nélkül – egyet értettek.

 

 

5./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a Lánczi Kft. tegnap 18.00 órakor küldött egy e-mailt, hogy egyéb hivatalos elfoglaltságuk miatt nem tudnak megjelenni sem a bizottsági, sem a testületi ülésen.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az SZJA törvény 2004. évi módosítását követően a hivatali gépkocsik magáncélú használatával kapcsolatban SZJA-t kell fizetni. A belső ellenőr megjegyzéseket tett a szabálytalan menetlevél kezelések miatt. Véleménye szerint az anyagot vissza kellene adni újabb vizsgálatra, továbbá a törvényi megfelelést is vizsgálni kellene. A menetlevelek vezetéséből nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy milyen célra, mikor használták a gépkocsit, nem látott semmilyen kimutatást erre vonatkozóan.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a kilométerfutásokat irreálisnak tartja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Belső Ellenőrzési Jelentésben foglaltak alapján készült el az Intézkedési Terv. Amennyiben ezt a bizottság tudja támogatni a felmerült hibák kiküszöbölhetőek.

 

Orbán Péter elnök: Tehát Jegyző úr szerint nincs szükség arra, hogy visszaküldjék a Lánczi Kft-nek az anyagot, mert az intézkedési terv tartalmazza a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint vizsgálni kellene azt, hogy munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon futott teljesítmény reálisnak tekinthető-e.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy az Önkormányzatoknál hétvégén is vannak rendezvények.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat arról, hogy ami a menetlevélből nem derül ki, arra vonatkozóan melléklet volt, ezt le is írta a belső ellenőr a jelentésében. A belső ellenőr kérése az volt, hogy a mellékleten szereplő adatok a menetlevélre kerüljenek rá. Megjegyzi, hogy erre a menetlevélen nincs erre elegendő hely.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi Horváth Ferencet, hogy ezen tájékoztatás után is fenntartja javaslatát?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag válaszában elmondja, hogy igen, fenntartja.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

421/2013. (IX.04.) számú határozat

- Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről a 2013. évi belső ellenőri ütemtervnek megfelelően -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Horváth Ferenc bizottsági kültag azon indítványát elfogadásra, miszerint a 2013. évi Belső ellenőrzési jelentéséről szóló anyagot vissza kellene adni újabb vizsgálatra, továbbá a törvényi megfelelést is vizsgálni kellene.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

6./ Napirendi pont:

Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató tájékoztat arról, hogy már több képviselőnek is jelezte, hogy a nyári 43-46 Co meleg az iskolában elviselhetetlen, sem tanulni, sem tanítani nem lehet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy az iskolának volt a közelmúltban egy felújítása, mely során nem sikerült az ilyen jellegű problémát rendezni. Július és augusztus a problémás hónapok, ami nem tanítási időszak. Véleménye szerint ez nem akkora probléma, hogy az Önkormányzatnak több milliót kellene erre költenie a Klebelsberg Intézetes fenntartási időszakban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a polikarbonát tető 2010-ben került az iskolára.

 

Krisztin N. Lászlóné az iskola igazgatója úgy gondolja, elmondhatják százszor is, hogy felújítás volt az iskolában, de a probléma ettől még megmarad. A kérdés az, hogy megakarja-e oldani az Önkormányzat a problémát. Elmondja, hogy a nyári szünetben az iskolában táboroztatás folyik, nyári napközi működik, a pedagógusok ügyeletbe vannak osztva, az iskolatitkár folyamatosan dolgozik. Megkereste a tervezőt, javaslatokat kért tőle a probléma megoldására. Sajnos a tervező és a kivitelező egymásra mutogatnak.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes luxusnak érzi, hogy egy felújítás után 4-5 m. Ft-tal ilyen jellegű beruházást végezzen az Önkormányzat. Amennyiben a KLIK-kel meg lehetne egyezni, hogy a nyári táboroztatásból befolyó összeget el lehetne erre számolni, akkor lehetne beszélni erről.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató elmondja, szívesen vállalják, hogy a nyári táboroztatásból befolyó 600.000 Ft-ot 5 éven keresztül az Önkormányzattól nem kérik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint jobb lenne, ha olyan infrastrukturális beruházásra kerülne ez az összeg felhasználásra, ami a gyermekek fejlődését segíti.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató elmondja, hogy az iskolában jelenleg is 30 Co a hőmérséklet. A javaslatok közül, úgy tűnik, hogy 2 db. klíma beépítése jelentené a legjobb megoldást.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 8,57 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy foglalkozzanak a klíma beépítésével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

422/2013. (IX.04.) számú határozat

-Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola épületében a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében klíma berendezés beépítését támogassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 9.00 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a GY-Vill Kft. 2 klíma beépítésére vonatkozó ajánlatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

423/2013. (IX.04.) számú határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola épületében a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében klíma berendezés beépítését a GY-Vill Kft. végezze el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kivitelezés forrása az Önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési tartalék legyen, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

424/2013. (IX.04.) számú határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola klímájának javítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola épületében a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében elvégzendő kivitelezés forrása az Önkormányzat költségvetésében szereplő Fejlesztési Tartalék legyen.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

7./ Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató tájékoztat arról, hogy az iskolai élet színesítésére Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferenssel kidolgoztak egy koncepciót. Mivel a tanulóknak 16.00 óráig az iskolában kell lenniük, annak érdekében, hogy ezt az időszakot tartalmasan töltsék el 5 szakkört terveztek. Az előterjesztésben szereplő összegek az edzők óradíját tartalmazzák, melyet csak az Önkormányzat segítségével tudnák biztosítani.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy miért szerepel labdarúgás, amikor a településen sportegyesület működik?

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy azon gyermekek miatt, akik a Bozsik-programban feljöttek, mert a testnevelés tanár idejébe már nem fér bele, hogy még egy sportkört is vállaljon.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató elmondja, hogy az előzetes felmérések alapján minden szakkörre 10-12 gyermek fog jelentkezni. Az ezzel kapcsolatos kérdőívek leadási határideje 09.06-a.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a KLIK támogatása nem lenne-e szükséges ehhez?

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület meghozza támogató határozatát, azt követően írásos hozzájárulást fog beszerezni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes részéről kérdésként felmerül, hogy célszerű-e ezekért a szakkörökért a szülőktől pénzt kérni és ha igen, mennyit.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató a szülőkkel történt egyeztetés során többségük úgy nyilatkozott, hogy havi jelképes összeget (500-1.00 Ft.) tudnának fizetni a szakkörökhöz szükséges eszközökre.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint elsőként arról kellene szavazni, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a költségvetést. Amennyiben igen, az iskolának engedélyt kellene kérnie a KLIK-től. Ezt követően lehetne az egyes edzőkkel megkötni a szerződéseket.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő költségvetés elfogadását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

425/2013. (IX.04.) számú határozat

-A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el és a 2013. évi költségvetésében biztosítson 580.320 Ft-ot a „Települési sportfeladatok” előirányzat terhére.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

426/2013. (IX.04.) számú határozat

-A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben támogatja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó költségvetés elfogadását, kérje az iskola igazgatójától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ engedélyének beszerzését. Az engedély beszerzését követően kerülhet sor az egyes edzőkkel a szerződések megkötésére.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök 9.11 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

8./ Napirendi pont:

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés a 2013. augusztus 08-i testületi ülésen született határozat alapján készült el.

 

Orbán Péter elnök 9.11 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a rendelet módosítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

427/2013. (IX.04.) számú határozat

-Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

 

9./ Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet az augusztus 08-i testületi határozatnak megfelelően átdolgozásra került.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag véleménye szerint a szezon idejét ki lehetne tolni május 15-től kezdődően.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja a közterület felbontás díjtételének átgondolását.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a 05.01. – 09.15. időtartamot szezon időszakként meghatározni. A közterületek felbontására vonatkozó díjak tízszeres emelését javasolja.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kevesli még a tízszeres emelést is, szerinte egy minimum összeget kellene meghatározni. Egy bizonyos m2 felett pedig szintén legyen egy díjtétel meghatározva.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy testületi ülésre készít egy összehasonlító táblázatot a környékbeli önkormányzatoknál alkalmazott ezen díjtételről.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja Folly Péter figyelmét, hogy napi díjról van szó.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag tájékoztat arról, hogy más településen csak úgy ad az Önkormányzat bontási engedélyt, ha a kérelem benyújtásakor bemutatják a helyreállításra vonatkozó megrendelőt is. Javasolja ennek bevezetését.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy Badacsonyban, a Bonvino Hotelnél még mindig nem történt meg az út helyreállítása, pedig teljes útszélességű helyreállítás lett előírva.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy milyen intézkedéseket tett ezzel kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy már a testületi ülést megelőzően fel lett szólítva a tulajdonos, röviden ismerteti az ezzel kapcsolatos eddigi ügyintézést.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért az rendelet előterjesztésben szereplő módosításának a napirend tárgyalása során tett javaslatokkal történő kiegészítésével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2013. (IX.04.)) számú határozat

-Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:

 1. szezon időtartama: május 01. – szeptember 15.
 2. a rendelet 3. mellékletében a közút területének építési munkaterület céljából történő igénybevételéért fizetendő napi díjtételek kerüljenek tízszeres emelésre.
 3. közterület felbontási kérelem benyújtásával egyidőben a kérelmezőnek a kivitelezést követő helyreállításra vonatkozó megrendelőt be kell mutatnia a Műszaki Osztályon.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémája

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 9.35 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, hogy az anyagban szereplő 5 pontban felsoroltak megoldást jelentenek az egyes problémákra. Csatolásra került a BFT programja, mely az egyes érintettek költségeinek csökkentését segítené.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

429/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nem csatornázott területrészeinek szennyvízkezelési problémái tárgyban a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

11./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a módosítás a féléves mérlegbeszámolóhoz kapcsolódóan vált szükségessé a MÁK által közölt adatokat tartalmazza.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

 

 

 

 

430/2013. (IX.04.) számú határozat

- az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 9.40 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

 

12./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a költségvetési terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

431/2013. (IX.04.) számú határozat

-          az Önkormányzat és Intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolóról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

13./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázatának benyújtásához nyilatkozat kérése

 

Orbán Péter elnök: megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a Tapolca Környéki Önkormányzat Társulás létszámcsökkentési pályázatához szükséges nyilatkozatot elfogadja, szavazzon

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

432/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzat Társulás létszámcsökkentési pályázatához szükséges nyilatkozatot az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban megfogalmazottak szerint fogadja el.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

14./ Napirendi pont:

A szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálata

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megállapítja, hogy a határozati javaslat 3 pontból áll, egyik sem egyszerű.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy az előterjesztés elkészítését követően Pordán Katalin, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője tett javaslatot a napirendi ponttal kapcsolatban, egyeztető megbeszélést kezdeményez a témában. Javasolja, hogy plusz egy pont kerüljön a határozati javaslatba, mely szerint az Önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat Pordán Katalin intézményvezetővel.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

433/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális étkeztetés szállításának felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki egy 4. javaslattal, mely szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezzen egyeztetést Pordán Katalinnal, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

15./ Napirendi pont

Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy miért meghívásos ötletpályázatról van szó?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a Képviselő-testület 573/2013. (VI.28.) sz. testületi határozatával döntött erről. Tájékoztat arról, hogy a meghívásos ötletpályázat is lehet kétlépcsős. Első körben benyújtják a pályázatot, ezt követően dönthet még a Testület, hogy kit hív meg.

 

Folly Péter bizottság elnök-helyettes véleménye szerint előnyösebb lenne nyílt pályázat kiírása.

 

Orbán Péter elnök Folly Péter módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

434/2013. (IX.04.) számú határozat

- Badacsony Balatoni Kapuja Ötletpályázat tervezete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Balatoni Kapuja ötletpályázat ne meghívásos, hanem nyílt pályázati kiírás legyen.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő pályázati dokumentáció elfogadásával  egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

435/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Balatoni Kapuja ötletpályázat pályázati dokumentációját az alábbi módosítással fogadja el:

- Az ötletpályázat jellege: nyílt

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök 10.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 10.10 órakor folytatódik.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

16./ Napirendi pont:

MENÜ Bt. átalakítása Kft-vé

 

Orbán Péter elnök köszönti a bizottsági ülésen megjelent dr. Keskeny Ildikó ügyvédet. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a tőkepótlással kapcsolatban kér tájékoztatást.

 

Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd elmondja, hogy Folly Péter kérdésével kapcsolatban a könyvvizsgáló tud nyilatkozni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdése, hogy az új cég a Menü Bt. jogutódja lesz-e?

 

Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd válaszában elmondja, hogy igen, jogutódja lesz, átveszi a kötelezettségeket. Kizárólagosan az Önkormányzat lesz az egyszemélyes tagja a Kft-nek. Amennyiben a Képviselő-testület meghozza az ezzel kapcsolatos határozatot kétszer kell meghirdetni, ezt követően mehet az anyag a Cégbíróságra.

 

Orbán Péter bizottsági elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri, hogy a 09.12-i testületi ülést követően a lehető leghamarabb készüljön el a határozat.

 

Orbán Péter elnök javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni a határozati javaslatokat. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

436/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Bt. átalakítása Kft-vé című előterjesztésben lévő határozati javaslatait az előterjesztésben foglaltak szerint, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

17./ Napirendi pont

Ibos Ferenc utcai útleszakadás

 

Orbán Péter elnök elmondja, nagyon félő, hogy az érintett útszakaszon komoly baleset lesz. Megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy valóban ennyibe kerül-e egy 50 cm. széles 90 m2-nyi támfal javítás.

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy 55-60.000 Ft./m2 árral számolt a műszaki osztály. Több olyan vállalkozóval is egyeztetett, aki már épített támfalat, így került meghatározásra a körülbelüli piaci ár.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel az út kezelője az Önkormányzat, nem maradhat a jelenlegi állapot. Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy minimum 3 dr. árajánlat kerüljön bekérésre.

 

Horváth Márta osztályvezető véleménye szerint először a kivitelezés technológiáját kell eldönteni, Gabion vagy támfalépítés legyen-e.

 

Orbán Péter elnök nem javasolja a bazaltkő-beton támfal építését mert 3 méter magas lenne az építmény, amely jelentős terhelésnek van kitéve, komoly vasalás szükség, továbbá nem tudja, hogy lehetséges lenne-e ennyi bazaltkövet beszerezni. Hozzáteszi, hogy a kézi munka mindig drágább.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, a Gabion támfalnak sok előnye van az épített támfallal szemben, gyors megoldást jelent, kb. 2 nap alatt elkészülhet, hiszen tekintettel kelle lenni arra, hogy a jelenlegi állapot élet- és balesetveszélyes.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag úgy gondolja, hogy az őszi, esős időjárás beállta előtt meg kell oldani ezt a problémát.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a kézzel épített, falazott támfal építését támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

437/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az Ibos Ferenc úti támfal kivitelezési technológiájaként a bazaltkő-beton támfalszerkezet építését.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a Gabion támfal építését támogatja, és elfogadja dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát 3 árajánlat bekérésére, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

438/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az Ibos Ferenc úti támfal kivitelezési technológiájaként a Gabion támfal építését javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja 3 árajánlat bekérését a kivitelezésre vonatkozóan.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

18./ Napirendi pont:

CFU kérelme a Keresztúry-ház bérletére vonatkozó szerződés módosítására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint nem a CFU-val kell szerződés hosszabbításról tárgyalni, hanem a Nemzetek Háza intézménnyel. A határozati javaslat azon részével egyetért, mely szerint: kötelezi továbbá a bérlőt, hogy az elmaradt bérleti díj összegének 30 napon belül történő megfizetéséről gondoskodjon a bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a tavalyi javaslat tételt követően nem érkezett válasz a Nemzetek Háza intézménytől csak a CFU-tól. Kérdezi Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Nemzetek Háza 2013-ban fizetett-e bérleti díjat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy nem fizettek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ha nem fizetnek, akkor az ok a rendkívüli felmondásra. A CFU nyújthat be kérelmet, de új szerződés keretein belül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Pusztay János professzor egy finnugor közösség életét ápolja. Egy helyi nyelvészeti központot hozott létre Badacsonytomajon azért, hogy különböző programokat megvalósítson, előadásokat tartottak, kiadványaik több országban megjelennek, ezáltal településünk érdekeit is szolgálják. Pályázati forrásokból videokonferencia rendszert létesítettek a Keresztúry Házban. Véleménye szerint jobb lenne, ha egy más szervezettel, vagy személlyel köttetne szerződés nem a Nemzetek Háza intézménnyel.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e határozati javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy amennyiben kifizetik az elmaradt bérleti díjat akkor lehetne szerződést kötni, amennyiben nem, akkor fel kell mondani a bérleti szerződést.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tavalyi évben amikor tárgyalták ezt a témát, arról volt szó, hogy egy Alapítványt hoz létre a CFU.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, Pusztay professzor leveléből kiderül, hogy pénzügyi problémákkal küzdenek. Ha nem sikerül méltányossági alapra helyezni az ügyet, akkor kellene keresni a lehetőséget egy iroda létesítésének.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az elhangzott javaslatok alapján, hogy az alábbiak kerüljenek határozati javaslatként megfogalmazásra:

-          a Nemzetek Háza intézménytől kérni kell az elmaradt bérleti díjat, amennyiben nem fizetik meg fel kell mondani a szerződést,

-          amennyiben nem tudják méltányossági alapra helyezni a Keresztúry Ház bérleti szerződésének ügyét, akkor egy iroda helyiség létesítésének a lehetőségét meg kell vizsgálni,

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

439/2013. (IX.04.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. kötelezze a bérlőt, hogy az elmaradt bérleti díj összeg 30 napon belül történő megfizetéséről gondoskodjon a bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint, amennyiben nem fizetik meg fel kell mondani a szerződést,
 2. amennyiben nem tudják méltányossági alapra helyezni a Keresztúry Ház bérleti szerződésének ügyét, akkor egy iroda helyiség létesítésének a lehetőségét meg kell vizsgálni.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

19./ Napirendi pont:

Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatására

 

Orbán Péter elnök kérdése dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőhöz, hogy az Önkormányzatnak kötelessége-e kiépíteni az ivóvíz hálózatot?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az ivóvíz ellátás önkormányzati feladat, de a törvény azt nem határozza meg, hogy ezt a kötelezettségét milyen módon lássa el. Az Önkormányzatnak tehát nem kötelessége kiépíteni az ivóvíz vezetéket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem egyedi problémáról van szó a településen. Javasolja, egy az Útalaphoz hasonló rendszer létrehozását a közművekre vonatkozóan. Meg kellene találni, hogy milyen forrásokból folyna be pénz, amit ilyen típusú támogatásokra lehetne fordítani. Kérte már a Műszaki Osztályt, hogy a korábbi években készült ivóvíz ellátási tervet felül kellene vizsgálni, e tekintetben is figyelni kellene a pályázatokat.

 

Orbán Péter elnök 11,07 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az érintett szakaszon vannak ingatlanok, de egyik sem új építmény.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint, ahhoz, hogy építési, használatba vételi engedélyt kapjanak, ahhoz a DRV-nek nyilatkoznia kellett, hogy biztosított az ivóvíz ellátás.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a rajzok alapján a telkeken rajta vannak a szennyvízcsatorna bekötések. Kérdés, hogy ha nincs ott víz, akkor mi folyik a csatornába.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslata, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosok önerőből közműfejlesztést végeznek, akkor meghatározott évig adókedvezményben részesülhetnének.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a bizottságnak, hogy a testületi ülésig a felmerült kérdéseket tisztázzák, ezt követően szülessen csak döntés.

 

Orbán Péter elnök 11,10 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

440/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy Böröczk Anita és Dr. Németh Emőke kérelme alapján a Föld utcai ivóvízvezeték kiépítésének támogatásával kapcsolatban felmerült kérdések a Képviselő-testületi ülésig kerüljenek tisztázásra.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

20./ Napirendi pont:

Nyár utcai ingatlantulajdonosok kérelme az utca aszfaltozására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy pl. a Herczeg Ferenc utca állapota ennél sokkal rosszabb.

 

Horváth Márta osztályvezető tudomása szerint a Nyár utcában nincs állandó lakos.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 11,23 órakor véglegesen távozik az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem javasolja a kérelem támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester határozati javaslata, hogy a Képviselő-testület az ilyen típusú feladatokra Útalapot hozott létre, ami a 2013. évre már kimerült. A kérelmet regisztráltuk, 2014-ben, amennyiben lehetőség lesz rá a kérelmet támogatja a bizottság.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a II. számú határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a bizottság a kérelmet nem támogatja a 2013. évi Útalap forráshiánya miatt.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Krisztin N. László polgármester és Wolf Viktória aljegyző javaslatait elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

441/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyár utcai ingatlantulajdonosok nevében Brédáné Kis Gabriella (1114 Budapest, Hamzsabégi út 30.) kérelmét ne támogassa és a 2013. évi Útalap forráshiánya és kérje fel a Költségvetési és Adóosztályt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítése során a felhalmozási kiadások között a kivitelezés költségeit szerepeltesse.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

21./ Napirendi pont:

Marsi Attila kérelme a 0290/9. és 0292/6. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére/hasznosítására vonatkozóan

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az I. sz. határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

442/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Marsi Attila kérelmét elviekben támogassa, készíttessen értékbecslést a Badacsonytomaj 0290/9 és 0292/6 hrsz-ú ingatlanokról. Az értékbecslés elkészültét követően tárgyalja újra a beadványt Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

22./ Napirendi pont:

Támogatási kérelem IPA Nemzetközi Rendőr Szervezet 20. évfordulójára szervezett rendezvényéhez

Orbán Péter elnök elmondja, hogy településünkön a delegáció részt vesz a szüreti felvonuláson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már tavaly megkereste az IPA elnöke, hogy az idei évben Magyarországon fog sor kerülni a találkozójukra, melyet úgy időzítettek, hogy a szüreti rendezvénnyel legyen összefüggésben.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a kérelem 200.000 Ft.-ról szól, azonban a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva 100.000 Ft. támogatásról hozhat döntést. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

443/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva:

az IPA Nemzetközi Rendőr Szervezet kérelmére a 2013. szeptember 5. és szeptember 9. között megrendezésre kerülő 20. jubileumi rendezvényéhez 100.000 Ft,-, azaz százezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi egyéb civil szervezetek  támogatási kerete terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 3 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap

 

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros

 

23./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, áldatlan állapotok vannak a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken. Javaslata, hogy ezeket a szigeteket szüntessék meg, a fenntartási időszakuk már lejárt. Ki kellene alakítani egy zárt szigetet, ahol felügyelni tudnánk közmunkások segítségével a szemét elhelyezését, úgy hogy a szelektív gyűjtési rendszernek meg tudjunk felelni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy az ürítés napján a VN. Kft. járja végig a hulladékgyűjtő szigeteket, vagy takarítsák fel a kuka mellett lévő szemetet, vagy helyezzék el abban, hogy ne rontsa a településképet.

 

Pásztor László ügyvezető egyetért Krisztin N. László polgármester javaslatával, javasolja nyitvatartási idő meghatározását.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag szerint tapasztalatokat kellene beszereznie Polgármester úrnak más települések vonatkozásában, mely segíteni a helyi gondok megoldását.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy 2014. 01.01-el kellene ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket megszüntetni, mert attól az időponttól a szolgáltatónak kötelező lesz a szelektíven gyűjtött hulladék háztól történő elszállítása.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag véleménye szerint Badacsonytomajon is gondolkodni kellene a közszolgáltató személyével kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy 09.17-én 16.00 órára hívják a Testületet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzőssel kapcsolatos megbeszélésre a Társulási Tanács ülésére, mivel a Képviselő-testület nem fogadta el a társulási megállapodás módosítását. A Tapolcai körzetre vonatkozó szerződés felmondásra került, december 31-ig látja el a Remondis Kft. a közszolgáltatást. Ezzel is foglalkozni fognak ezen az ülésen.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy 2013. december 31-gyel a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerüljenek, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

444/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 2013. december 31-gyel szüntesse meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

445/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadásra.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy mellékelték előterjesztésükhöz a sportpálya működtetésének az év hátralévő részére vonatkozó működtetési költségeit.

 

Orbán Péter elnök elmondja, Folly Péter korábbi javaslata az volt, hogy kút fúrásával biztosítsák a pálya öntözését. Javaslata, hogy erre kérjenek be árajánlatokat.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a II. féléves üzemeltetéshez a Képviselő-testület nem adott támogatást.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy ezt a VN. Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből lehet-e finanszírozni?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag emlékezteti a bizottság tagjait, arról volt szó, hogy megnézik majd a VN. Kft. pénzügyi helyzetét; vagy vissza kell adniuk ezt az összeget, vagy maradhat náluk.

 

Orbán Péter elnök úgy gondolja, hogy szeptember végére már látni lehet a Kft. anyagi helyzetét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület működése beindult, biztosítani kell a működésükhöz szükséges feltételeket.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a vagyont kezelni kell. Az Egyesülettel olyan szerződés köttetett, hogy a telepet térítésmentesen használhatják. A VN. Kft. az idei tervét úgy készítette, hogy a sportpályára vonatkozó költséget nem szerepeltettek. A tagi kölcsönt annak idején azért szavazta meg a Testület, mert arról volt szó, hogy csapadékos nyár lesz.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy a támogatásra térjenek vissza, amikor a 3 m. Ft. tagi kölcsönt tárgyalják szeptember végén. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

446/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. által a Sportpálya II. félévre szóló üzemeltetési költségtervezetét szeptember végén a tagi kölcsön témájának tárgyalását követően tárgyalja újra.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

24./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

447/2013. (IX.04.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Sürgősségi indítványok:

25./ Napirendi pont:

Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a kérelem támogatásával egyetért, mely szerint eredeti helyére kerüljön vissza a pavilon, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

 

448/2013. (IX.04.) számú határozat

-Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelmét támogassa, és engedélyezze az Ice’N’Go pavilon korábbi helyen történő felállítását.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, a pavilon a jelenlegi helyén maradjon, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

449/2013. (IX.04.) számú határozat

-Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelme közterület bérletre vonatkozóan-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Kolumé Bt. képviseletében Kocsis Zsolt kérelmére vonatkozóan, hogy az Ice’N’Go pavilon 2014-ben is a jelenlegi helyen kerüljön felállításra. (71-es út melletti árok és Gomba üzlethelyiség közti terület)

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

 

26./ Napirendi pont:

dr. Magó Ágnes képviselő kérelme Petőfi utca meghosszabbítása úthibáinak kijavítására

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdésük, hozzászólásuk.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. árajánlata a munka elvégzésére 85.660 Ft.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő I sz. határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

450/2013. (IX.04.) számú határozat

- dr. Magó Ágnes képviselő kérelme Petőfi utca meghosszabbítása úthibáinak kijavítására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. rendelje el a 068/2 hrsz-ú ingatlan felújítását a VN. Kft. által adott 86.660 Ft. értéken azzal, hogy dr. Magó Ágnes képviselő tiszteletdíj felajánlását köszönettel elfogadva, nettó járandóságának összegét – 44.337,- Ft-ot – Képviselő asszony előzetes, írásbeli nyilatkozata alapján adja át a VN. Kft. részére
 2. a fennmaradó összeget, 42.323 Ft-ot az Útalap terhére biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnöke

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                         Folly Péter

elnök                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!