2013. 07. 31. rendkivüli PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 21/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági

és Városfejlesztési Bizottságának 2013. július 31.-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott soros üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                         elnök

Folly Péter                           bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                      bizottsági tag

Horváth Ferenc                    bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit            bizottsági kültag                         (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                 polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás    jegyző

Tamás Lászlóné                    Költségvetési és Adóosztály vezető

Pásztor László                       VN. Kft. ügyvezető

Csizmarik Béláné                  iskola igazgató

Greznár Attila                        vállalkozó

Tótné S. Zsuzsanna               jegyzőkönyvvezető                         (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

376/2013.(VII.31.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Horváth Ferencet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerint 21 napirendi pontja 2 napirendi ponttal kiegészülne:

22. napirendi pont: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására. 23. napirendi pont pályázati ajánlat felbontása 0249/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Kéri, hogy aki a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot.

377/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Napirendi pontok kiegészítéséről–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 07.31. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki:

 

22. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

23. Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a kiegészített napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2013.(VII.31.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 07.31. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tóth Mária tankerületi igazgató KLIK Tapolcai Tankerült

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

 1. Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető Badacsonytomaj VN Kft.

 1. 4. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. BAHART Részvények értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Bertényi Iván javaslata az 1250 hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pekker János ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

(Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester)

 1. Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Tatay Sándor Általános Iskola ingó- és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy az ülésre szóló meghívó megküldésre került Tóth Mária tankerületi vezető részére, aki szabadsága miatt majd csak a testületi ülésen tud részt venni. Az intézmény a vagyonkezelési szerződés alapján átadásra került. A kérelemben az szerepel, hogy a KIK által kezelt vagyonra költenék az önkormányzat bevételét.

 

Csizmarik Béláné igazgató kérdése, hogy miért nem kívánják üzemeltetni az iskolai büfét?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nagyon régóta húzódik a rezsi elszámolással kapcsolatos ügy, mert mindenki kevesebbet akar fizetni. Probléma volt a táboroztatással is. Június végén erre vonatkozóan egy megállapodás született egy közös egyeztetés eredményeként. Iskolai büfé azért nem lesz, mert ugyan ilyen elszámolási problémák lennének. 6 m. Ft. van jelenleg függőben az elszámolás kapcsán. Január óta a szerződés tervezetet nem tudták aláírni, Tóth Mária intézményvezető testületi ülésen ad tájékoztatást arról, hogy miért.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy az anyagban miért Menü Bt. szerepel, amikor a Testület már döntött a Kft-vé történő átalakulásról?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a határidő július 31-e volt, az ügyvezető azt a tájékoztatást adta, hogy az ezzel kapcsolatos anyag készül. A Képviselő-testület által választott könyvvizsgáló jelezte, hogy az átalakuláshoz a BT-t fel kell tőkésíteni (kb. 2,5 m. Ft.)

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag kérdezi az iskola igazgatóját, hogy az elmúlt tanévben volt-e igény az iskolai büfére?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagban az szerepel, hogy az Önkormányzat nem kíván a büfé működtetésére szerződést kötni a rezsiköltség elszámolásával kapcsolatos problémák miatt. Ha a KIK úgy dönt, akkor nincs akadálya a működésének.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a 26-os pontban szereplő melegvízfogyasztással kapcsolatban kér tájékoztatást.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy az iskolában van egy hatalmas hőtároló bojler, amelynek nincs egyedül mérője. A Menü Bt-hez beérkező melegvizet számlázzák.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri a szerződés szövegében lévő helyesírási és fogalmazási hibák javítását.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását, Horváth Ferenc által kért javításokkal kiegészítve. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

379/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola vagyonkezelésére vonatkozó szerződés tervezet elfogadását azzal, hogy a tervezetben szereplő fogalmazási hibák kerüljenek javításra.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Csizmarik Béláné igazgató nem javasolná, hogy a bevétel a KIK-hez kerüljön egy nagy kalapba,  mert nem valószínű, hogy ez az összeg visszaosztható lenne a helyi iskolára. Elmondja, hogy amennyiben lehetőség lesz a kérelemben foglalt felújítások megvalósítására, természetesen a műszaki osztály segítségét fogják ehhez kérni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kérdése, hogy meg lehet tenni, hogy a számla közvetlen az Önkormányzat nevére szól?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy államháztartási és könyvelési szempontból ez a kérdés nem ilyen egyszerű. Ehhez, mint vagyonkezelőnek, mindenképpen kell a KIK hozzájárulása. Javasolja a bizottságnak, hogy döntsön arról, támogatja-e az intézményt, azzal a kiegészítéssel, hogy az államháztartási szabályok betartásával.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, a jövőben, ha bárki pénzt kér az Önkormányzattól, akkor legyen mellette műszaki tartalom.

 

Csizmarik Béláné igazgató szerint az Önkormányzattól kell, hogy érkezzen a KIK felé az erre vonatkozó kérelem.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző arról kell dönteni, hogy a nettó összeget az iskolára kívánja-e fordítani az Önkormányzat.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésre legyen meg a kérelemben foglaltak alátámasztására árajánlat.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az „A” határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola nyári üdültetésből származó nettó árbevételének, 600.000 Ft-nak a felhasználását a kérelemben foglaltaknak megfelelően.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az „B” határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, az üdültetés bevételének felhasználására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1./ nem javasolja az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslat elfogadását, mely szerint a Képviselő-testület a nyári üdültetés nettó bevételét, 600.000 Ft-ot az iskola felhasználására ne adja át.

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy dr. Gáli Mihály ügyvéd által leírtakat javasolja elfogadni, szó szerint.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben foglaltak szerint a határozati javaslatot el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

382/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratának módosítása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.) 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra válassza (újraválassza).

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítsa, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének két mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépjenek:

 

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

A könyvvizsgálatért személyében felelős Székely István könyvvizsgáló (anyja születési neve: Oltárci Mária, lakcíme: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület).

 

A határozatban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

A végrehajtás felelősei:

Önkormányzat jegyzője

Önkormányzat jogi képviselője

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

4./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy 07.29-én volt a Badacsony Kempingre vonatkozó ajánlatok bontása. Értesítést kaptunk, hogy az önkormányzatnál jobb ajánlat érkezet, valamint leírták, hogy az elővásárlási jog bejelentését nem állt módjukban figyelembe venni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy miért nem működik Badacsonyban az új szálloda?

 

Orbán Péter elnök válaszában elmondja, hogy még nincs meg a létesítmény használatba vételi engedélye. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2013.(VII.31.) PüB határozat

-- Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

5./ Napirendi pont:

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, új ellátási formaként próbálunk azon embereknek segíteni, akik egészségi állapotuknál fogva nem tudnak pl. egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni, bevásárlást intézni. Ezt jövedelmi viszonyokhoz kötöttük. Ezáltal a 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet a 27. § (2) bekezdéssel bővülne ki.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdezi, hogy a Kistérségi feladatokat kell így ellátni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével változások történtek. Támogató Szolgálat már nincs, az étkeztetést és a házi segítségnyújtást a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás végzi. Ez egy szabadon választott plusz szociális segítségnyújtási forma, amelyet az Önkormányzat finanszírozna.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, hogy érkezett erre vonatkozóan lakossági megkeresés, kérelem?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a Humán Bizottság javaslata alapján született az erre vonatkozó testületi határozat.

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

384/2013.(VII.31.) PüB határozat

- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.javasolja a Képviselő-testületnek a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.

2.felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont:

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy az előterjesztés indokolás I. része a filmforgatásról szóló jogszabályi környezet megváltozása miatt volt szükséges. A II. részt az új választási törvény indokolja. Az előterjesztés III. részébe azt kellett beépíteni, ami a Veszprém Megyei Kormányhivatal véleménye szerint nem megfelelő. Elmondja, hogy van olyan rész, amivel ő maga nem ért egyet. A tervezetben a törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelő korrekció vastag dőlt betűvel került bele, melyeket röviden ismertet.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. 27. § a) pontját kellene figyelembe venni. Ez alapján a régi rendelet tökéletesen megfelelne az előírásoknak, és ha ezt kicserélte volna Jegyző úr, akkor lehetséges, hogy ekkora rendeletmódosítást nem kellett volna végrehajtani. Úgy gondolja, világosan látszik, hogy mi volt az Önkormányzat szándéka a magánterületek közforgalomnak megnyitott használatának szabályozása tekintetében. Ha az általa tett javaslatot figyelembe veszik, akkor másképpen lehetne a rendeletet megalkotni, és nem feltétlenül kellene a törvényességi felhívást elfogadni. A törvényességi felhívás tartalmazza, hogy az Étv-n kívül több törvény is rögzíti a közterület használat fogalmát.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felolvassa a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. 27. § a) pontját.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint, ha ez alapján dolgozza át Jegyző úr a rendeletet, akkor egész más rendeletet lehetne alkotni, illetve más beleszólási joga lenne az Önkormányzatnak a közterületek és a közcélra megnyitott magánterületek használatával kapcsolatosan. Nem biztos, hogy ezt a rendeletmódosítást az előterjesztésben szereplő javaslat szerint kellene átdolgozni. Véleménye szerint lehet, hogy még gondolkodni kellene ennek a törvénynek az alkalmazásán. Javasolja, hogy testületi ülésre, vagy következő ülésre a rendelet legyen ilyen szempontból is legyen átdolgozva.

 

Folly Péter elnök-helyettes Sárospatak közterület használati rendeletéből idéz: A nem Önkormányzati tulajdonban lévő, de közforgalom számára megnyitott területek használati díja a terület tulajdonosát illeti. A használathoz engedély kiadása szükséges. Tehát a különbség csak annyi, hogy a díjat a tulajdonos szedi be. Ha az Önkormányzat meghatározza rendeletében, hogy milyen tevékenységekre lehet közterületet igénybe venni, azt is jelenti, hogy a magánterületen olyan tevékenységi kört nem folytathatnak, amit az Önkormányzat nem enged meg. Ez a rendelet így használhatatlan. Úgy gondolja, hogy külön szerződést nem lehet megengedni, mint amit a rendelet nem engedélyez.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a helyi rendelet az OTÉK-ra alapul. Tehát a javaslat az, hogy úgy kerüljön átdolgozásra a rendelet, hogy a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak legyenek figyelembe véve.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a rendelet 18. §. a) pontjában kellene erre hivatkozni.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy amikor az Önkormányzat a közterület használati díjait meghatározza, akkor véleménye szerint figyelembe kell venni, hogy a Borhét alatti időszakban magasabb díj van. Az alapján kell az adott időszakra vonatkozó díjat.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető szerint a 25.000 Ft./m2 díjat akkor törölni kellene a táblázatból. A Borhétre megállapított havi díjnak nincs értelme.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint lehet törölni ezt a díjtételt, de mivel polgári jogi alapokra van helyezve, ha az Önkormányzat adja ki az engedélyt, mi mondjuk meg, hogy mennyiért. Módosító javaslata, hogy nem célszerű dátumot beleírni a táblázatba, helyette az önkormányzat éves rendezvény naptárában található ünnepek alatti tarifát kell meghatározni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető javasolja, ha valaki 3 hónapra vesz ki közterületet, akkor külön felárat kell számolni ezen időszakokra. Felárként 2.500 Ft/m2-t javasol, mely kb. 10 % kedvezményt jelent.

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy kiemelt rendezvények címszó alatt szerepeljenek ezek a rendezvények. A műszaki osztály dolgozzon ki új táblázatot.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívását nem kötelesek elfogadni. Köztes megoldásként, -ha támogatást kap Horváth Ferenc javaslata-, lehetne, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendeletet a közterület felügyeletről szóló törvény fogalmára építsen, és úgy kerüljön elfogadásra.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogy ezzel a lényegi elemek megváltoznak?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, azért kérdezi ezt, mert akkor feleslegesen beszélnek erről, ha egy magánokirattal egy önkormányzati rendeletet felül lehet írni. Tehát, amikor a közterületet, magánterületet bérbe adnak, akkor a rendelet mérvadó.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ha az OTÉK alapú rendeletet nézik, akkor nem. A közterület felügyeletről szóló törvény 27. § b) pontja alapján igen.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a napirendi sor tárgyalása során elhangzott javaslatokat (a Műszaki Osztály által új táblázat kidolgozása, az 1999. évi LXIII. Tv. 27. §. a) pontjának figyelembe vétele)  elfogadja a rendelet tervezetre vonatkozóan, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

385/2013.(VII.31.) PüB határozat

- A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi bizottsági ülésen tett javaslatok alapján:

-          A Műszaki Osztály készítsen új táblázatot, melyben kiemelt rendezvények címszó alatt szerepeljenek a Borhét, Rózsakő Fesztivál, Badacsonyi Szüret rendezvények.

-          A minimum 3 hónap közterület bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozóknak a kiemelt rendezvények idején 2.500 Ft./m2 felár kerüljön meghatározásra.

-          a Képviselő-testület a Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján elkészített rendeletet tervezetet fogadja el  azzal a kiegészítéssel, hogy a rendeletet a közterület felügyeletről szóló törvény fogalmára építsen és úgy kerüljön elfogadásra.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Műszaki Osztály tegyen javaslatot a közterület rendeletben foglalt díjszabásra vonatkozóan, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

386/2013.(VII.31.) PüB határozat

- A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:

 

 1. A Műszaki Osztály készítsen új táblázatot, melyben kiemelt rendezvények címszó alatt szerepeljenek a Borhét, Rózsakő Fesztivál, Badacsonyi Szüret rendezvények.
 2. A minimum 3 hónap közterület bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozóknak a kiemelt rendezvények idején 2.500 Ft./m2 felár kerüljön meghatározásra.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

7./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy a rendelet tervezet 1. §-ában szereplő 5 M. Ft. helyett csak 1 M. Ft. meghatározását javasolja.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag kérdezi, mit jelent az Angol-ház esetében, hogy kötötten kapta az Önkormányzat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az adományozó meghatározta, hogy az Önkormányzat az ingatlant mire használhatja fel.

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Folly Péter javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

387/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelmódosítás tervezetében 1. §-ában szereplő 5 M. Ft. helyett csak 1 M. Ft. meghatározását javasolja.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős:      Orbán  Péter PüB elnök

 

Forintos Ervin 9,15 órakor vissza érkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

 

8./ Napirendi pont:

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megpróbált minden problémát megjeleníteni a rendelet tervezetbe. Az ügyben megkeresésre került az összes Veszprém Megyei országgyűlési képviselő, a DRV Zrt., valamint a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztost is. Érkeztek már visszajelzések, javaslatok, de még nem mindenhonnan. A szeptemberi ülésre egy olyan komplett anyag fog a Képviselő-testület elé kerülni, ami már megoldási javaslatokat tartalmaz. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondja, hogy mivel Badacsonytomajon csak július 01-től működik a szennyvízszállítással kapcsolatos közszolgáltatás, ezért nem érvényesülhet a 10 %-os csökkentés.

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy érzi, hogy ez a rendelet kudarc, mert előkészítetlenül fogadták el. Addig, amíg nem tudják, hogy milyen kormányzati támogatást kap az Önkormányzat ehhez kapcsolódóan, nem tudja elfogadni a rendeletet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Harsona közből jelezték, hogy nem tud bemenni a szippantós autó. Egyedi szennyvíztároló sem helyezhető el, mert annak használata során is keletkezik iszap, amit el kellene szállítani. Megoldás, az önkormányzat kiépíti a szennyvízcsatorna hálózatot, vagy az érintettek részére kedvezményt ad. A Hész jelenlegi programtervében szerepel, hogy ez a terület ne üdülőterület legyen, de ez még kb. 1 év, amíg elkészül. Ezt követően, ha lenne pályázat, akkor azzal megvalósítható lenne a beruházás.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint a szennyvízcsatorna beruházást mindenképpen folytatni kellene.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a környezetvédelmi alapban jelenleg 1,7 m. Ft. áll rendelkezésre. Ha az előirányzat kimerül, akkor a további kérelmeket nem tudja támogatni az Önkormányzat. Nem tudhatjuk, hogy hány család, hány m3-t vesz igénybe. Természetesen amint lesz rá lehetőség, az állami támogatásra igényelni fogunk előleget.

Forintos Ervin bizottsági tag azért sem tudja elfogadni a rendelet tervezetet elfogadni, mert nem látja a költségkihatását. Nem szeretné, hogy ha elfogy a pénzügyi keret, valakinek már ne jusson a kedvezményből. Nem javasolja a támogatási rendszerre vonatkozó rész elfogadását.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy a szennyvízszállítással kapcsolatos ellenőrzésekre 1 év múlva fog sor kerülni. A rendelet tervezet társadalmi véleményeztetése kapcsán egyedül a Polgárőr Egyesület részéről érkezett visszajelzés. Elmondja, hogy a rendelettel kapcsolatban a Badacsony újságban folyamatosan tájékoztatást fog adni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy Jegyző úr az augusztusi Badacsony újságban jelentessen meg egy cikket a rendelet tervezettel kapcsolatban.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt kérje fel, hogy a Badacsony Újságban jelentessen meg egy tájékoztatást a rendelet tervezettel kapcsolatban.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy miért nem a Nemesgulácsi Szennyvíztisztító Telepen kerülhet elhelyezésre a szennyvíz? Sokkal közelebb van, ez költségmegtakarítást eredményezhetne.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy az ügyben megkeresésre került a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, aki a DRV Zrt. ajánlása alapján a tapolcai lerakóhelyet engedélyezte.

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint a rendelet tervezetből kerüljön ki a 3. §, a kedvezményre jogosultak körére vonatkozó rész, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

389/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet tervezetből kikerüljön a 3. §, mely tartalmazza a kedvezményre jogosultak körét.

 

2. Felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

390/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

9./ Napirendi pont:

BAHART Részvények értékesítése

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendre vonatkozóan.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy tekintettel arra, amikor ez szóba került, arról volt szó, hogy a részvényeladásból származó összeg a Badacsonyi Kemping megvásárlásának a forrása lenne. Mivel nem Badacsonytomaj Város Önkormányzat a pályázat nyertese, véleménye szerint ezt a napirendi pontot tárgyalni sem kellett volna. Nem támogatja a részvények eladását.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a részvények elővásárlására vonatkozó levelek kiküldésre kerültek az érintett önkormányzatok részére, Siófok városa már be is jelentette vételi szándékát.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag támogatja a részvények értékesítését, mivel az Önkormányzat csak kis tulajdonos, semmilyen befolyással nem tud lenni a Bahart Zrt. működésére, hiszen Siófok városának 50 %-ot meghaladó tulajdonrésze van. Ha a részvényeket értékesíti az Önkormányzat, akkor 166.836.670 Ft. lenne a számláján. Korábbi üléseken is elhangzott már, hogy ebből az összegből termelő beruházásokra lehetne fordítani, amely bevételt eredményezne. Ha nem értékesítjük, akkor eleshetünk egy alsó, vagy felső-bazársori fejlesztéstől, és az ezekből származó adóbevételektől is.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a részvénytulajdonosokat tőkeemelésre is kötelezhetik.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint az Önkormányzatnak érdeke lenne, hogy forráshoz jusson, amit fel tudna használni termelő beruházásokra. Ha részvénytulajdonos marad, akkor csak évi 1,2 m. Ft. osztalékhoz juthat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy csak részben ért egyet Horváth Ferenc véleményével. A részvényeknek van árfolyam mozgása és az is látható, hogy a Bahart Zrt. mögött az állam van. A sok éves tapasztalat alapján úgy gondolja, hogy az ilyen pénzek lassan elfogynak. Abban az esetben tud hozzájárulni a részvények eladásához, ha közös a cél.

 

Forintos Ervin bizottsági tag tudomása szerint a siófoki kikötőt máshová akarják telepíteni. El kell gondolkodni a részvényeladáson.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy Siófok Város elfogadta a részvény eladására vonatkozó felajánlásunkat. Ezek után, már csak közös megegyezéssel lehetne ebből visszalépni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a Bahart részvényekre vonatkozó átruházási szerződés elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

391/2013.(VII.31.) PüB határozat

- BAHART Részvények értékesítése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

javasolja a Képviselő-testületnek:

- a BAHART részvény értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás tudomásul vételét.

- Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a nyilatkozatok megérkezése után, Siófok Városával  a részvények értékesítéséhez szükséges  intézkedést tegye meg, a részvény átruházási szerződést a Szindikátusi szerződésben foglaltaknak megfelelően írja alá.

 

Határidő: nyilatkozatok megérkezését követő 15 nap

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök Elmondja, hogy a 07.25-i rendkívüli testületi ülésen kérték, hogy a Rózsakő Fesztivállal kapcsolatos beárazott programtervet mutassa be a szervező, valamint hozza be azon vállalkozók nyilatkozatát, akit támogatnák a rendezvényt. Mivel Greznár Attila vállalkozó megérkezett az ülésre, javasolja, hogy a 20. napirendi ponthoz kapcsolódóan tárgyalják meg előzetesen ezt az anyagot.

20./ Napirendi pont:

Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza.)

Orbán Péter elnök köszönti Greznár Attila vállalkozót. Kéri Greznár Attilát, hogy röviden adjon tájékoztatást.

 

Greznár Attila vállalkozó ismerteti a rendezvény költségvetését mely 4 tételből tevődne össze.

1./ az önkormányzati közterület hasznosításából befolyó bevétel átadása támogatásként

2./ Badacsonyi fix üzlettel rendelkező vendéglátóegységek támogatása

3./ Greznár Attila vállalkozó támogatása

4./ Eddigi jelentkezések alapján 8 borász, 1 pálinkaház és 1 sajtárus is részt venne a programban, ők a saját rezsiköltségüket térítenék (faház bérlet, közműdíjak). Annyit hajlandóak fizetni, ami az ő működésükhöz szükséges.

 

Elmondja, hogy a 08.08-i testületi ülés már késő ahhoz, hogy döntés szülessen a rendezvény szervezése szempontjából. Szponzorként vállalja, hogy a világhírű Benkó Dixieland Band együttes elhozza a rendezvényre, ennek a költségét nem is tüntette fel a programtervezetben. Átadja a beárazott programtervet a bizottság tagjai részére és ismerteti azt. Elmondja, hogy a program megvalósításához 3 m. Ft. önkormányzati támogatás lenne szükséges.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szeretné tudni, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye milyen tevékenységet végez, ha a Céh Turisztikai Egyesület szervezi a Borhetek rendezvényt, Greznár Attila a Rózsakő Fesztivált? Miért tart fent az Önkormányzat egy művelődési intézményt jelentős költségvetéssel?

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy kötelező önkormányzati feladatról van szó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag hiányolja a borászok támogatását. Nem ért egyet azzal, hogy csak a saját költségeiket fizetik meg.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat csak a befolyt közterület bérleti díjakból tud támogatást nyújtani. Javasolja, hogy legyen utófinanszírozott a rendezvény.

 

Greznár Attila vállalkozó ezt nem tartja elfogadhatónak, mivel már kevés idő áll rendelkezésére a szervezéshez.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a költségvetésben 7 m. Ft. közterület bérleti díj került tervezésre bevételként, amelyre már vannak tervezve kiadások. Ha ezen felül folyik be bérleti díj, abból lehet csak támogatást adni.

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint az Önkormányzat érdekét kell figyelembe venni. Írjanak ki a jövőben pályázatot a területbérletekre, így akkor jöhet egy villányi borász is. Azt lenne jó látni, hogy mi folyik be egy ilyen rendezvény során az önkormányzati kasszába.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag támogatja a Rózsakő Fesztivál megvalósítását. Javaslata, hogy az Önkormányzat vonjon el 3 m. Ft-ot Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetéséből.

 

Forintos Ervin bizottsági tag tudni szeretné, hogy mekkora összeg folyhat be a még ki nem adott közterületekből.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, attól függ, hogy bővítik-e a kiadható helyek számát, de véleménye szerint így sem érik el a tervezett 7 m. Ft-os bevételt.

 

Orbán Péter elnök megoldásként felveti, hogy a fejlesztési alapból nyújthatna az Önkormányzat támogatást.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző emlékeztet arra, ha a közterületeket valaki megkapja térítés mentesen az is önkormányzati támogatás.

 

Krisztin N. László polgármester mindenképpen javasolja a közterület használatáról szóló rendelet módosítását a díjak tekintetében. Egyes vállalkozók különböző neveken vették bérbe a helyeket és jóval magasabb áron értékesítették azokat a kereskedőknek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag módosító indítványként javasolja, hogy a Borhéthez viszonyítva, időarányosan a Rózsakő Fesztivál napjaira a borászok fizessék meg a közterület használati díjat.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezett 7 m. Ft. bevétellel szemben csak 4,5 m. Ft. várható a közterület használati bérleti díjakból.

 

Orbán Péter elnök szerint vagy a költségvetésből kell támogatást adni, vagy a programból el kell venni.

Forintos Ervin bizottsági tag szerint a költségvetés megalkotásakor tisztában kellett lenni azzal, hogy arról döntöttek az alsó-bazársoron nem kerülnek közterületek kiadásra, hanem korzó lesz.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy az esemény már januárban bekerült a rendezvénynaptárba.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy akkor miért most került benyújtásra a kérelem?

 

Greznár Attila vállalkozó válaszában elmondja, azért került most benyújtásra a kérelem, mert az előző években a rendezvényt a közterületek hasznosításával meg tudták oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, májusban még úgy tudtuk, hogy a főszervező nem is lesz Badacsonyban, mert olyan közterület használatáról szóló rendeletet alkotott a Képviselő-testület, amelynek vállalkozása nem felel meg. Greznár Attila július 1-től van Badacsonyban, azóta nem ülésezett a Képviselő-testület.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 10,25 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint az Önkormányzat vonjon el 3 m. Ft-ot a BVKI-tól, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

392/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló, Rózsakő Fesztivál támogatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Horváth Ferenc javaslatát, mely szerint az Önkormányzat vonjon el 3 m. Ft-ot a BVKI-tól a Rózsakő Fesztivál támogatására.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Folly Péter javaslatával, -mely szerint utófinanszírozott legyen a rendezvény, a befolyt közterület használati díjak kerüljenek támogatásként átutalásra-, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

393/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló, Rózsakő Fesztivál támogatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Folly Péter javaslatát, mely szerint utófinanszírozott legyen a rendezvény, a befolyt közterület használati díjak kerüljenek támogatásként átutalásra.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, hogy csökkentett tartalommal lehetne megvalósítani a rendezvényt.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ennek a rendezvénynek a sikeressége Badacsony presztízs kérdése.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezetőt, hogy mennyi kamatbevétel került tervezésre a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy 2 m. Ft. kamatbevétel lett tervezve, amelyből eddig 1,4 m. Ft. realizálódott.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző véleménye szerint ebből több fog befolyni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy a vállalkozókat meg kellene újból megkeresni, hogy nagyobb összegű támogatást nyújtsanak a rendezvényhez.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, a borászokhoz képest a fix üzlettel rendelkezők nagyon becsületesen  állnak az ügyhöz. Kéri, hogy a maradék közterületek értékesítését engedélyezze számára a Képviselő-testület.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri Greznár Attilát, segítsen abban, hogy a közterület használati rendelet táblázatát a piaci árakhoz szabják át.

 

Greznár Attila vállalkozó szerint közterület bérlet helyett, használati díjat kellene meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a 23 közterületet vegye ki az Önkormányzattól Greznár Attila.

 

Krisztin N. László polgármester több elemű kötelezettségvállalást tart elképzelhetőnek. Úgy érzi, hogy az Önkormányzatnak, ha támogatást akar nyújtani, akkor a zsebébe kell nyúlnia, a borászoknak, vállalkozóknak is többet kell adnia 500.000 Ft-tal, 1 m. Ft-ot lehetne számítani a kamatbevételekből, 1 m. Ft-ot a közterület használatból befolyó bérleti díjakból, a programot csökkenteni kell 500 e. Ft-tal.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a Park utcai sor nagyon foghíjas.

 

Forintos Ervin bizottsági tag  módosító indítványt tesz, a borászok időarányosan fizessék ki a közterület használati díjat.

 

Orbán Péter elnök egyetért Forintos Ervin valamint Polgármester úr javaslataival, így összejönne kb. 2,5 m. Ft., a program pedig 500.000 Ft-tal kerüljön csökkentésre az alábbiak szerint:

- 1 m. Ft. önkormányzati támogatás lenne a várható kamatbevétel terhére,

- 1 m. Ft-ot a 23 közterületi hely értékesítéséből adna az önkormányzat

- további 500.000 Ft. borászok és kereskedők többlet támogatásából lenne szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági tag azt szeretné, ha a borászoktól befolyna faházanként a 150.000 Ft. közterület használatból származó bérleti díj a 120.000 Ft-os rezsi költségükön felül.

 

Orbán Péter elnök elmondja, ez alapján 1 m. Ft. befolyna a borászoktól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy látható, a költségvetés nem teljes, nem szerepel benne pl. víz biztosítása.

 

Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy ő ezt pluszban vállalja, nem akar erről is külön vitatkozni.

 

Orbán Péter elnök elmondja, ha a borászok ezt nem vállalják, és nem vesznek részt a programban, akkor az Önkormányzatnak saját zsebéből kell további 1 m. Ft-tal támogatni a rendezvényt.

Kéri, hogy aki elfogadja az alábbi határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze:

- 1 m. Ft. önkormányzati támogatás a várható kamatbevétel terhére,

- borászok bérleti díja a közterület használatért,

- 1 m. Ft. a 23 közterületi hely értékesítéséből,

- a program csökkentéséről és további vállalkozói támogatásról Greznár Attila és a vállalkozók döntenek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5  igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

394/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló, Rózsakő Fesztivál támogatása-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez az alábbiak szerint biztosítson támogatást:

- 1 m. Ft. önkormányzati támogatás a kamatbevételek terhére,

- a borászok közterület használat bérleti díjából befolyó bevétel,

- 1 m. Ft. a 23 közterületi hely értékesítéséből,

- a program csökkentéséről és további vállalkozói támogatásról Greznár Attila és a vállalkozók döntsenek.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök 11.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 11.15 órakor folytatódik.

Orbán Péter kimegy az ülésteremből, a bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

10./ Napirendi pont:

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv10. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban aláírásgyűjtő ívek kerültek kiküldésre, időközben dr. Tóth Attila elállt vételi szándékától.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy volt-e a helyettesítést végző fogorvossal kapcsolatban visszajelzés?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2 hete egy hölgy tett panaszt, hogy nem a rossz fogát távolította el a fogorvos a betegnek. Tájékoztatta a bejelentőt, hogy panaszukkal az ÁNTSZ-hez és a Magyar Orvosi Kamarához lehet fordulni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, azt szeretné, ha lenne már végre fogorvos a településen, mert kártérítési perekkel fenyegetőznek az emberek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes személyes érintettség okán kéri kizárását a szavazásból.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

395/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. Folly Péter bizottsági tagot személyes érintettsége okán, kérésére a szavazásból kizárja.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja, hogy dr. Folly Réka megvásárolhassa a fogorvosi praxist, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

396/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá dr. Folly Réka fogorvosi praxis megvásárlásához.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

11./ Napirendi pont:

Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására és Ad-Hoc Bizottság megválasztására

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy egy új törvényi előírás lehetőséget teremt települési értéktár létrehozására, de ez nem kötelező. Hasonló a helyi védelemhez, de ebben nem csak ingatlanok, hanem minden olyan belevehető, ami a településre jellemző értéket képvisel. Amennyiben a Képviselő-testület új bizottság létrehozásáról dönt, előzetesen megkerestünk olyan embereket, akik sok információval rendelkeznek helytörténeti vonatkozásban, pl. Pálfy Jenőné, Kalmár László, a Badacsony Hegyért Alapítvány képviseletében Stefler Imre, akik vállalnák az ezzel járó feladatot.  A bizottságba minimum 3 fő képviselőt kell delegálni. Elmondja, lehet olyan döntést is hozni, gazdaságossági szempontok miatt, hogy egy meglévő bizottság látná el ezt a feladatot.

Tájékoztat arról, hogy az Ad-Hoc bizottságra is vonatkozik a Mötv. előírása, Rajzó Ildikó mellé még további 2 képviselő szükséges a 2 külsős tag mellé.

 

Orbán Péter elnök 11,25 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztésben szereplő III. számú határozati javaslat elfogadását, oly módon, hogy a feladat ellátását a Humán Ügyek bizottsága végezze. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

397/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Javaslat a települési értéktár bizottság létrehozására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek önálló Települési Értéktár Bizottság létrehozását, a feladat ellátásával a Humán Ügyek Bizottságát javasolja megbízni.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök az Ad-Hoc Bizottságba dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselőket javasolja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket javasolja.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban már történt előzetes megkeresés, Simonné Visi Erzsébet nem vállalja a feladatot.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy aki egyetért az I. sz. határozati javaslatban foglaltakkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

398/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Javaslat Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek a helyi médiára vonatkozó Etikai Kódex létrehozása, elkészítése céljából ideiglenes bizottság létrehozását, az alábbi személyi összetétellel:

 

- Rajzó Ildikó elnök

- Folly Péter bizottsági tag

- Dr. Magó Ágnes bizottsági tag

- Csiszka Antal bizottsági tag

- Kovács Krisztián bizottsági tag

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

12./ Napirendi pont:

Pályázatokról tájékoztató

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy a tájékoztatóban ismertetett pályázattal lenne-e lehetőség arra, hogy mint szolgáltató betörjünk a piacra és beszerezzünk egy szemétszállító autót?

 

Orbán Péter elnök egy nagykanizsai példát említ, ahol egy nagy konténerben gyűjtik a szemetet és ezt követően szállítják el egy központi helyre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy Badacsonyörsön 2-3 havonta ürítik a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, amelyek nincsenek lelakatolva, így nem valósul meg a szelektív gyűjtés. Nem látja értelmét a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek, mert ürítéskor egyben viszik el a szemetet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2014.01.01-től törvény írja elő a szelektív szemétszállítást a háztartásoktól.  Folly Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy szemétszállítással kapcsolatos kérdések esetén csak a Társuláson belül lehet gondolkodni. Javasolja, hogy a bizottság olyan javaslatot hozzon, mely szerint a nagytérség nyújtson be pályázatot a projekt megvalósítására, mert az Önkormányzat, saját maga ebben a rendszerben nem tud pályázni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ez a pályázat az összes többi önkormányzat számára is nyitott. Ha jól gondolja, ez önkormányzatonként jelent 100 m. Ft-ot. Azt kellene javasolni, hogy a nagytérség nyújtson be pályázatot.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Folly Péter javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

399/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Pályázatokról tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy keresse meg az Észak-Balatoni Térség Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsot és kérje fel a tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

13./ Napirendi pont:

Dr. Bertényi Ivánné javaslata az 1250 hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy több tulajdonosa is van a magánútnak. Mivel nem tudták a szükséges hozzájárulásokat beszerezni, ezért nem valósulhatott meg a gázberuházás sem ezen a szakaszon.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos döntés a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. Javasolja, hogy a műszaki osztály kérje be az összes tulajdonos hozzájárulását azzal, hogy az út átadását követően semmilyen követelést nem támaszthatnak. A napirend a hatályos Szmsz szerint átruházott hatáskörben a bizottságnál van, így jelen napirendnél a bizottság nem javasol, hanem döntést hoz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, ha be tudják szerezni az összes tulajdonos hozzájárulását, akkor a gázbekötéshez az engedélyt is megkaphatják. Felhívja a figyelmet arra, hogy önkormányzat tulajdonba kerülés esetén számolni kell az útkarbantartási kötelezettséggel.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja, hogy amennyiben be tudják szerezni az összes tulajdonos hozzájárulását, akkor kezdeményezzék a gázbekötés engedélyeztetését.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Vargáné Szőke Judit javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

400/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Dr. Bertényi Ivánné javaslata az 1250 hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. saját hatáskörében eljárva dr. Bertényi Ivánné kérelmét, az 1250 hrsz-ú magánút önkormányzati tulajdonba történő átvételére nem támogatja.

 

2.    felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes napirenden kívül elmondja, hogy Badacsonyban a Bonvino Hotel előtti útszakasz balesetveszélyes. Felszólítást kell kiküldeni, hogy amennyiben 4-5 napon belül nem végeztetik el a javítást, akkor az Önkormányzat az ő költségükön fogja elvégeztetni el a munkát.

 

14./ Napirendi pont:

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag a kérelem elutasítását javasolja.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

401/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kovách Zoltán kérelmét támogassa.
 2. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont:

Pekker János ingatlan vételi szándéka

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy már korábban is jelezte Pekker János vételi szándékát, azonban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a területet egyben kívánja értékesíteni. Kétszer került pályázat kiírásra erre vonatkozóan, de nem érkezett be ajánlat. Pekker János ezért most újból azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 500  m2-es ingatlanrészt vásárolna meg br. 244.000 Ft. összegért.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint nagyon alacsony ez az összeg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyben javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki Forintos Ervin javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

402/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Pekker János ingatlan vételi szándéka-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Pekker János 0257 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelmét támogassa, továbbra is egyben javasolja az ingatlan értékesítését.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős:        Orbán  Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont:

Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közterület használatáról szóló rendelet köti a Képviselő-testület kezét.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző véleménye szerint megoldást jelentene, ha vagyonkezelési szerződést kötnének, határozatlan időre, ami bármikor felmondható. Másik lehetőség, hogy megvásárolják a területet.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

403/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné tartós használatba adás iránti kérelme -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.) javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kocsor Kálmán és Kocsor Kálmánné kérelmét támogassa oly módon, hogy a 248/4 és 245 hrsz-ú területre vonatkozóan, határozatlan időre kössön vagyonkezelési szerződést, vagy ajánlja fel a területek megvásárlásának lehetőségét.

2.) felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont:

Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egy évek óta tartó ügyről van szó. A Képviselő-testület döntött az út eladásáról, aminek az volt az akadálya, hogy forgalomképtelen törzsvagyon volt. Megérkezett a Kormányhivatal állásfoglalása erre vonatkozóan. Az eljárások költségeit az ingatlantulajdonos vállalja.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy kérelmező az ezzel kapcsolatos költségekre helyezzen letétbe 200.000 Ft-ot.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az I. sz. határozati javaslat elfogadását, Jegyző úr javaslatának kiegészítésével.  Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

404/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelme 1961 hrsz-ú út telekalakítására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Glatz Edina képviseletében dr. Legeza Tibor ügyvéd kérelmét támogassa. A településrendezési célok megvalósítása érdekében kezdeményezze az 1961 hrsz-ú út megosztását, a HÉSZ-ben szabályozott módon. A telekalakítási eljárás után kezdeményezze az újonnan kialakult útszakasz megszüntetését a Közlekedési Hatóságnál. Az eljárások lefolytatása után kérelmezővel kerüljön megkötésre az adásvételi szerződés a kialakult ingatlanrészre vonatkozóan. Az eljárások során felmerülő költségek fedezésére kérelmező helyezzen letétbe 200.000 Ft-ot.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

18./ Napirendi pont:

Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy fedezetet kellene biztosítani a Képviselő-testületnek, amennyiben az útjavítási munkák elvégzéséről születik döntés. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Útalapban 2,8 m. Ft. áll rendelkezésre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint az Műszaki Osztály feladata lett volna az egyes közművek építését követően a vállalkozóknak jelezni és kérni a megfelelő helyreállítást, hiszen a kivitelezőknek szavatosságot kellett vállalni az általuk elvégzett munkáért.

 

Horváth Márta tájékoztat arról, hogy az Ibos Ferenc úton történt leszakadással kapcsolatban pénteken érkezik egy szakértő. Az Útalapból fel kell készülni erre a javításra, amely várhatóan milliós nagyságrendű lesz. A Major út kitisztítását a VN. Kft. elvégezte, a vállalkozó árajánlata 1.950.000 Ft.

 

Orbán Péter elnök összegzésként elmondja, hogy a kérelemben szereplő javítások 1.600.000 Ft.-ba, a Major út 1.950.000 Ft-ba kerülne, tehát nem elegendő az Útalapban lévő összeg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közutak fenntartása kötelező önkormányzati feladat. Az Ibos Ferenc út helyreállítására több árajánlatot kell majd bekérni.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő kérelmek mehetnének az Útalapból, a Major út a Fejlesztési Alapból.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint az előterjesztésben szereplő javítási munkákat meg kell csinálni. Emlékeztet arra a döntésre, mely szerint útjavítást csak kivágással és meleg aszfalttal lehet végezni.

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő útjavítási munkák Útalap terhére történő elvégeztetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

405/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő lakossági kérelmek alapján az útjavítási munkák elvégzését az Útalap terhére.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök Kéri, hogy aki a Badacsonyörs, Major út  Fejlesztési Alap terhére történő helyreállításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

406/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Település közútjainak felújítására vonatkozó kérelmek lakossági bejelentések alapján-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1.  javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyörsi Major út a Fejlesztési Alap terhére történő helyreállítását.

 

2.felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a téli hó eltakarítás során megsérült aszfalt helyreállítása kinek a kötelessége?

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető válaszában elmondja, hogy a VN. Kft. kötelessége a javítás.

 

 

19./ Napirendi pont:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a terasz nagyon rossz állapotban van, a dugulás pedig állandóan jelen van az intézményben.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy a terasz javítása ne ragasztott lapokkal, hanem szárazon rakottan készüljön.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy a terasszal az a gond, hogy dilettál 2007 óta, mert nincs alapja. Véleménye szerint szét kellene bontani.

 

Orbán Péter elnök szerint fel kell törni a burkolatot, egy vasbeton keret kell körbe és mehet rá a lap.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint, ha elbontják a teraszt, akkor kb. 1 m. Ft-os költséget jelent. Ha vasbetont tesznek, akkor túl magas lesz a szint.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint egy 20 m2-es terasz felújítása elbontással sem kerülhet 1 m. Ft-ba.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

407/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda terasz felújítási munkáinak elvégzését.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, aki egyetért, hogy a VN. Kft. végezze el a dugulás elhárítással kapcsolatos munkát, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

408/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda szükséges felújítási munkáiról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda dugulás elhárítási munkáinak elvégzésével bízza meg a Badacsonytomaj VN. Kft-t.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

20./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri a Római úti szegély javítására vonatkozó árajánlat ismertetését. Kéri, hogy a Csiki ABC előtti parkolóban kerüljön elültetésre a 3 db. konténeres fa.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a Céh Turisztikai Egyesület beszámolója kapcsán kéri, hogy az Önkormányzat határozottabban lépjen fel az Egyesülettel szemben. Az Önkormányzat nem kívánta a számlákat közzé tenni, egy szakmai beszámoló lett kérve. A VN. Kft. beszámolójához kapcsolódóan kérdezi, hogy a badacsonyi alsó parkolóban a parkoló ellenőr milyen produktív tevékenységet végez? Miért van szükség emberre, amikor automata parkolási rendszer működik.

 

Pásztor László VN. Kft. ügyvezető válaszában elmondja, hogy rendelkezésre áll pénzváltáshoz, karbantartja az automatákat pl. érme elakadás esetén, papírcserét végez. Több mint 30 % a mobilparkolás aránya. Ezeket is ellenőrizni kell, mivel ellenőrzés hiányában nem lehet büntetést kiszabni. Több parkolót is kell ellenőrizni: a Halászkert melletti, MOL kutas, ABC melletti, Egry sétányon lévő és a nagyparkolót.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint a jövőre nézve jó lenne bekamerázni a parkolókat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a VN. Kft. beszámolójában az 551/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján vészforgatókönyvet készített. Kérdése, hogy ismerik-e a júliusi csapadék előrejelzést, mert a határozat úgy szól, hogy csapadékos, hűvös nyár esetére kell ezt elkészíteni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a testületi határozat alapján készítették el az anyagot.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy Horváth Márta osztályvezető ismertesse a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítására vonatkozó árajánlat műszaki tartalmát.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti a műszaki tartalmat.

 

Orbán Péter elnök nem támogatja ezt a fejlesztést. Véleménye szerint, ha lesz erre pénz, majd akkor foglalkozzanak a kérdéssel. Javasolja, hogy további 2 árajánlat kerüljön bekérésre.

 

Horváth Márta osztályvezető kéri, hogy jelöljék meg kitől kérjen be ajánlatot.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja Ábrahámhegyről Galler József, Nemesgulácsról Sáfár Józsefet vállalkozót.

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy rendeljék meg a munkát a fejlesztési alap terhére, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

409/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a Stimmel üzlet előtti járdaszakasz felújítását a fejlesztési alap terhére.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy csak a szegély javítása történjen meg mellé aszfaltozással.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a Folly Péter által javasolt munkát a VN. Kft. végezze el. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

410/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a VN. Kft-t a Stimmel üzlet előtti járdaszegély javításával, melléaszfaltozással

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy mikor történik meg a játszótér helyreállítása. Kéri a homokozóról a tervrajzot, hogy meg tudja csinálni. Bognárék felől korlátot kell majd építeni, a területet pedig ősszel be kell füvesíteni. Felhívja a figyelmet arra, hogy 3 évente szükséges a játszóeszközök felületkezelése.

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával a Céh Turisztikai Egyesületre vonatkozóan, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

411/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN Kft.)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel szemben lépjen fel határozottabban a Badacsony Újságban megjelenő szakmai beszámolóval kapcsolatban.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kér egy kimutatást, hogy a Rózsakő Fesztivált támogató vállalkozók mennyi adót fizettek be az Önkormányzat számlájára.

21./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

412/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

22./ Napirendi pont:

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az Észak-Balatoni Hulladékkezelési konzorcium tájékoztatása szerint a Remondis Tapolca Kft. tulajdonosi szerkezete nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, ezért közszolgáltatási engedélyt nem tudott beszerezni június 30-ig. Törvényi kötelezettség alapján így a szerződést fel kell mondania az Önkormányzatnak. Tájékoztat arról, hogy a felmondást követően a Remondis Tapolca Kft. még 6 hónapig köteles a szolgáltatást elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előző napon vett részt ennek a cégnek egy projek záró rendezvényén, ahol ez a téma szóba került és megoszlanak az ezzel kapcsolatos vélemények. Egy levélben fognak tájékoztatást küldeni, hogy maga a Társulás is felmondja a szerződést a céggel, tehát ha Badacsonytomaj Város Önkormányzata is felmondja a szerződést, nagy bajt nem csinál.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

413/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal a Képviselő-testület 263/2012. (XI.28.) számú önkormányzati határozata alapján 2012. decemberében -2013. január 01. hatállyal- megkötött közszolgáltatási szerződést a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján, 2013. július 31. napjával, -6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával- mondja fel.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

23./ Napirendi pont:

Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felbontja és ismerteti a Badacsonyörs, 0249/12 hrsz-ú ingatlanra beérkezett ajánlatot.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Várnai Tamás személyesen is járt nála. A díjtartozással kapcsolatban arról beszélt, hogy 800 Ft/m3 áron nem hajlandó azt megfizetni, a DRV Zrt. felé ezt kedvezményesebb díjjal szeretné rendezni. Elmondta azt is, hogy az ingatlanra vonatkozóan egy kárpótlási ügy van folyamatban.

 

Horváth Márta osztályvezető kiegészítésként elmondja, hogy a testületi ülés napjáig kell bemutatnia Várnai úrnak az igazolást a tartozás befizetéséről.

Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja az ingatlan értékesítését a testületi határozatban meghatározottak szerint, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

414/2013.(VII.31.) PüB határozat

- Pályázati ajánlat bontása 0249/12 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozón

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs 0249/12 hrsz-ú ingatlanra Várnai Tamástól beérkezett vételi ajánlatot fogadja el, amennyiben az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket teljesíti.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 13.05  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                    Horváth Ferenc

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!