2012.12.17

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 30/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 17-én 10,00 órai kezdettel

megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Folly Péter                      elnökhelyettes

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

dr. Magó Ágnes              képviselő

Rajzó Ildikó                     képviselő

Székely István                 könyvvizsgáló

Tamás Lászlóné               osztályvezető

 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Folly Péter elnökhelyettes köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat. Orbán Péter és Forintos Ervin telefonon jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Folly Péter elnökhelyettes ismerteti a napirendi pontokat, kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

2./ Vegyes ügyek

Horváth Ferenc bizottsági kültag: jelzi, hogy mivel a 2. napirendi ponthoz nincs anyag, az SZMSZ szerint azt nem tartja tárgyalásra alkalmasnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: azért került a meghívóba 2. pontként a vegyes ügyek, hogy amennyiben a meghívó kiküldését követően felmerült volna olyan kérdés vagy a napirenddel

 

kapcsolatban, vagy az iskolával, esetleg a járásokkal kapcsolatban, akkor ne kelljen újabb rendkívüli ülést összehívni. Egyébként nincs napirendi pont a vegyes ügyekben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1./ Napirendi pont

Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

 

Folly Péter elnökhelyettes: felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: a Belügyminisztérium által elkészített anyagot tudtuk kiküldeni. A tájékoztatóban minden benne volt részletesen, hogy mit vállalnak át, és mi nem tartozik a konszolidációba. A lényeg, hogy az anyagban van egy határozati kivonat, amelyről a Pénzügyi Bizottság ülését követően a Képviselő-testületnek határozni kell az ügyben. Ezt a képviselő-testületi határozatmintát ki kell egészíteni Badacsonytomaj Város esetében egyrészt számszaki adatokkal, továbbá a kötvénnyel. Ezért a határozati minta nem tartalmazza a kötvényre vonatkozó adatokat. Minden pénzintézet külön-külön mondja meg saját elvárásait. A Raiffeisen Banknak ezzel kapcsolatban különösebb elvárása nincs. Azt javasolja a bizottság részére, hogy ezt a határozatmintát a pontos számadatokkal, melyet leigazolt mindkét pénzintézet, egészítsék ki a kötvényre is kitérve. Ma 16.00 órakor az e-adatrendszeren fel is kell rögzíteni, mert aki nem teszi meg, kimarad ebből az eljárásból.

 

Folly Péter elnökhelyettes: kéri Tamás Lászlóné osztályvezető asszonytól a számadatok ismertetését.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: az adósságrendezés 2 tételben érinti Önkormányzatunkat.

1./ Az egyik az Önkormányzat által felhasznált hitelkeret.

Az Önkormányzat által felhasznált hitelkeret 78 m. Ft. összeg volt, melyet a december 12-i állapotnak megfelelően rögzítettek. December 11-én 16.00 órakor a hitelkeretünket lezárták és elvették, ez az összeg: 77.998.071 Ft volt. Ehhez a december 28-i állapotnak megfelelően még hozzászámítja a bank a kamattartozást, ennek az összegnek a teljes körű rendezéséről van szó reményeink szerint.

Tőkerészlet kamata: 825.964 Ft.

Rendelkezésre tartási jutalék: 45.950 Ft.

Kezelési költség: 52.632 Ft.

Mindösszesen az adósságkezelésre 78.922.617 Ft lett kimutatva.

Egyéb óvadéki betét nem volt. Ez a teljes összeg, amit a bank lenyilatkozott, és ez megy a Kincstár felé kifizetésre. Jelenleg a számlánkon hitelkeret már nincs.

2./ A Raiffeisen Bank felé fennálló kötelezettségünk: 2008-ban került kibocsátásra 2.990.000 CHF alapú kötvény, amelynek egy része felhasználásra és kiváltásra került az infrastrukturális hitelre, a fennmaradó 180 mFt óvadéki betétként lekötésre került, amely folyamatosan kamataival együtt mindig visszakötésre került ezen időszak alatt. Ezt azért említi meg, mert a kötvény átvállalásnak van egy olyan része, hogy az állam a december 12-i állapotnak megfelelően a bank által leigazolt költségekkel átvállalja, viszont azok az óvadékok, melyek egyéb betét, vagy számlakövetelés, melyek kifejezetten ehhez az adósságelemhez kapcsolódnak, ennek fedezetére, teljesítésére szolgálnak. Ezt a banknak vissza kell utalnia a

számlánkra. A határozatban is benne van, hogy vállalni kell önkormányzatunknak, hogy december 28-án az állam által megjelölt számlára vissza kell utalni ezt az összeget. Tehát az óvadéki betét az államé lesz.

A kötvényből nem törlesztettünk semmit, tehát ez 2.990.000 CHF, melyhez december 28-ig hozzájön 11.379,94 CHF mint kamat. Más egyéb költséget a bank nem mutatott ki. 3.137.094 CHF az utalandó összeg. Az óvadéki betét, amit ennek fejében el kell utalni az állam felé: 238.894.774,12 Ft. Ezeket az adatokat kell szolgáltatni a Kincstár felé.

A kötvénnyel kapcsolatban annyi feladatunk van, ha elfogadásra kerül, akkor a Keller felé megbízást kell adni, hogy ezt a törlést végrehajtsák, de ezt nem kell ebbe a határozatba bele tenni. Ez kb. 30.000 Ft költséget jelent még.

 

Folly Péter elnökhelyettes: tehát ezeket a számokat kell belevenni a határozatba. Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: az előterjesztésben az iratminták között szerepel nyilatkozat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a nyilatkozat magán az adatlapon is szerepel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: különböző határidők vannak, melyeket pontosan be kellene tartani. Kéri, hogy erre nagyon figyeljen oda az önkormányzat. Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő társulásra vonatkozó részeket töröljék. Kérdezi, hogy a határozattal egyben felhatalmazzák-e a polgármestert és a jegyzőt a szükséges aláírásokra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Folly Péter elnökhelyettes: további hozzászólás van-e a jelenlévők részéről? (nincs) Észrevétel? (nincs). A határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra teszi fel. Az elhangzott adatokkal az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról történik a szavazás. Kéri, hogy, aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

317/2012. (XII.17.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a

Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint fogadja el az

Önkormányzat adósságkonszolidációjára vonatkozó határozatot:

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az Állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a Költségvetési Törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
  2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse hitelezőnek, kölcsönnyújtónak.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:

a)      hitelező, kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja az alábbi tartalommal:

aa) OTP Bank Nyrt-nél 12.11480006218 szerződés azonosító számú folyószámla hitel, melynek szerződéses összege 78.000.000 Ft., melynek 2012. december 12-én tőke része: 77.998.071 Ft., 2012. december 28-án napján a tőkerészlet kamata: 825.964 Ft., rendelkezésre tartási jutaléka: 45.950 Ft., kezelési költség 52.632 Ft.

ab) Raiffeisen Bank Zrt.-nél HU0000341797 szerződés azonosító számú kötvény, melynek szerződéses összege: 2.990.000 CHF, melynek 2012. december 12-én a tőke része: 2.990.000 CHF., 2012. december 28. napján a tőke kamata: 11.379,94 CHF. A kötvényhez tartozó óvadéki betét összege 2012. december 28. napján 238.894.774,12 Ft.

b)      A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      A költségvetési törvény 76/C 10 bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az Államháztartásért felelős Miniszter kezdeményezi.

  1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i dátummal, az Állam által megjelölt számlára utalja.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-nél nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

 

 

 

 

 

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december 17.

 

 

Folly Péter elnökhelyettes megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 10,20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Folly Péter                                                     Horváth Ferenc

elnökhelyettes                                            jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!