2012.12.10

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 28/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 10-én 13,00 órai kezdettel

megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                     bizottsági tag

Forintos Ervin                bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László               polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Csizmarik Béláné                iskola igazgató

Kiss Angéla                        Remondis Kft. főkönyvelő

Illés Csaba                         Remondis Kft.

Tamás Lászlóné                  osztályvezető

Horváth Márta                    osztályvezető

 

 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Orbán Péter elnök köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Pétert, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a bizottsági ülés a meghívó szerinti 8 napirendi pontból áll, kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola állami kezelésbe történő átadásáról szóló megállapodás tervezet
  2. 2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet
  3. Háziorvosok feladat ellátási szerződéseinek felülvizsgálata
  4. Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése
  5. Neolit Kft. peres ügye
  6. Napelem beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési eljárása
  7. Badacsony-Fonyód kompberuházás
  8. Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola állami kezelésbe történő átadásáról szóló megállapodás tervezet

Orbán Péter elnök: Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: December 3-án volt egy értekezlet ezzel kapcsolatban, ott kaptuk meg ezt a tervezetet. Akkor már el volt fogadva az a törvény, ami a szabályokat tartalmazza, de nem volt még kihirdetve. Javasolja, hogy tekintsék át a megállapodás tervezetet közösen. Badacsonytomaj esetében a KIK fenntartó és működtető is lesz. Megjelent az a törvény, ami megalapozza ezt a megállapodást. A tankerületi felügyelő instrukciója alapján, ahol a megállapodásban az szerepel, hogy ingyenes használati jog szerepel módosítani kell ingyenes vagyonkezelői jog alapítására. Módosítani kell a kiküldött tervezet anyaggal kapcsolatban a foglalkoztatottak átadás-átvétele részben. A b pont nulla lesz, mert nem adunk át senkit, akit a tankerület átvesz. Az összes foglalkoztatott létszámnál 20 fő szerepel.

 

Csizmarik Béláné igazgató: A tankerületi igazgató levele alapján az 1. pontban mindenkit, aki alkalmazottként szerepel az iskola adattárában, be kell írni. Az összes létszám 23 főre változik. 20 a státuszuk, 1 fő prémium éves (tehát nincs státuszban) 2 dolgozó részmunkaidőben 1 fő státuszban látja el, Polgármester úr pedig fizetés nélküli szabadságon van.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A 2-es pontba bekerülne, hogy a megbízási jogviszonyban rendszeres foglalkoztatottak száma:  2. ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadók száma: 3 fő

Az V. Egyéb rendelkezésekhez a december 31-i állapotot kell beírni. Továbbá azon mellékleteket, melyeket ki kell tölteni.

 

Csizmarik Béláné igazgató: Pénteken azt az instrukciót kapták a tankerületi igazgatótól, hogy csak az 1, 7, 11, 12 és 15. sz. mellékleteket kell most kitölteni, a többi február 15-ig lesz esedékes. Ezekkel a mellékletekkel elkészültek és meg is küldték áttekintésre az igazgató asszony részére. Ha rendben találja ezeket, akkor ezeket holnap CD-re kell írni a megállapodással együtt, szkennelni kell az anyagot az aláírások végett, önkormányzati bélyegzővel el kell látni, a CD. borítóján fel kell tüntetni, hogy mely mellékletek vannak kitöltve.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Egy korábbi előterjesztésben 18 fő szerepelt az iskolánál. Mi az oka, hogy most 20 fő szerepel?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a november 28-i rendkívüli ülésen módosításra került a költségvetési rendelet,  portás-takarító és karbantartói státusszal.

A december 3-i értekezleten elhangzott, hogy a pedagógusok decemberi bérét már a KIK fizeti. Továbbá, hogy a gyerekek iskolába történő eljuttatásának költségeire vonatkozóan 2013.01.01-től nem a székhely szerinti önkormányzattal kötnek szerződést, hanem az érintett önkormányzatokkal, de csak azon gyerekek után, akik az adott körzetből járnak az intézménybe, tehát Salfölddel és Badacsonytördemiccel. Káptalantóti nem fog normatívát kapni a beutazásra. Tájékoztattak arról, hogy a gyermekek étkeztetése kötelező önkormányzati feladat marad. Az Önkormányzatnak sürgősen el kell készítenie az az iskolával kapcsolatos megállapodásokat (Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Menü Bt.), mert ezeket is csatolni kell az anyaghoz. A Menü Bt. ügyére külön megállapodást kell kötni az Önkormányzatnak 2013.01.15-ig, amíg a mérőórák leválasztása nem történik meg. Meg kell határozni, hogy a keletkező rezsiköltségeket hogyan rendezik az Intézményfenntartó Központtal.

 

Csizmarik Béláné igazgató: Elmondja, hogy az épület termeinek a hasznosításáról is lehet külön megállapodást kötni, természetesen a tanítási időn kívüli időszakra.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület: Tudomása szerint a prémium évek programnak meg vannak a feltételei, nem több mint 3 év hiányozhat a nyugdíjhoz.

 

Csizmarik Béláné igazgató: Minden feltételnek megfelelnek e tekintetben. Akkor még nem több, mint 5 év volt a feltétel.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület: Amíg nem éri el a dolgozó az öregségi nyugdíj korhatárt, addig a munkáltatónak kell fizetnie az illetménye 60 %-át.

 

Csizmarik Béláné igazgató: Elmondja, hogy nem a munkáltató fizeti, hanem az állam.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület: Természetes-e, hogy a KIK átveszi-e ezt a terhet?

 

Csizmarik Béláné igazgató: Igen, ezért írt külön sorokat erre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mivel Káptalantóti a nemesgulácsi körzethez tartozik, mit jelent, ha úgy döntenek, hogy átviszik oda a gyerekeket?

 

Csizmarik Béláné igazgató: 12 káptalantóti gyermek van jelenleg az intézményben. Ez a létszám megoszlik az osztályok között. Ott, ahol 12 fő az osztálylétszám nyilván 1 fő is sokat fog számítani. Azt az információt kapta, hogy ez a tanév változatlan formában marad a tantárgyfelosztás, pedagógus alkalmazások tekintetében. A technikai dolgozóknál 2013.01.01-el is születhet más döntés. Szeptembertől magának a Köznevelési Törvénynek a bevezetése is kérdéses. Ha bevezetésre kerül, akkor az új létszám, és csoporthatárok számítanak. Vannak olyan osztályok létszámok, melyek nem érik el a maximális határt. Nem tudják, hogy az átlagosnál kevesebb létszámmal működő csoportoknál mi lesz. Úgy gondolja, hogy ott lesz az, hogy a környező iskolákból a felső tagozatok kerüljenek összevonásra. Ebből a szempontból Badacsonytomaj van jobb helyzetben, mert be tudják fogadni a párhuzamos osztályokat is.

 

Orbán Péter elnök: Javaslata, hogy Jegyző úr által elmondott változtatásokkal fogadja el a bizottság a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

308/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségekről szóló megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:

A megállapodás I. Bevezető rendelkezésének az utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

- E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásába vételéről szóló 2012. CLXXXVIII Tv. (a továbbiakban törvény) 13. § (2) bekezdés a pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

- Megállapodás tervezetből az (opcionális ha a KIK a működtető) szöveg kikerül, ahol a megállapodás tartalmazza.

- A megállapodás tervezetből (ingyenes használatba) szöveg kikerül, ahol a megállapodás tartalmazza.

- A megállapodás IV. a megállapodás tartalma fejezet b) pont a foglalkoztatottak átadás-átvétele 2. pontja helyébe a következő lép:

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti létszáma: 23 fő (ebből 1 fő prémium év, 1 fő fizetés nélküli szabadságon és 2 részmunkaidős álláshely)

Betöltve átadott státuszok száma: 20 fő

Betöltetlenül átadott státuszok száma: 0 db.

Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető foglalkoztatottak:

a) prémiumévek programban részt vevők száma: 1 fő

b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadók száma: 3 fő

bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 0 fő

Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.

- A megállapodás V. egyéb rendelkezések első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. december 31-i szerinti állapotot veszik figyelembe.”

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező tartalmú megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármester urat.

 

 

 

2./ Napirendi pont

2013. évi hulladékszállítási díjakról szóló rendelet tervezet

Orbán Péter elnök: Köszönti a Remondis Tapolca Kft. megjelent képviselőit. Kiegészítés van-e az előkészítő részéről a napirenddel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Próbálta elkészíteni a korábban megküldött anyag alapján a díjszámítást. A Remondis Kft. által a mai napon megküldött anyag számára is új. Kéri, hogy a Remondis Kft. képviselői segítsenek az áttekintésben. Novemberben módosításra került a helyi rendelet, ami arról szól, hogy kéttényezős lesz a díj. A jelenleg hatályos rendelet december 31-ig szól. Ezek miatt kellett a napirendet behozni az ülésre, hogy 2013. 01.01-től milyen díjjakkal fog dolgozni a Szolgáltató.

 

Kiss Angéla főkönyvelő: Azt a javaslatot tették Jegyző úr felé, hogy ez a táblázat, amely már 3. éve szerepel díjelőterjesztésükben, kerüljön be a helyi rendelet mellékleteként. Kibontásra kerülne a rendelkezésre állási díj (ingatlant nem használók részére) A táblázatban 222 Ft.-tal szerepel és azért 961 Ft./hó + áfa, mert 4,33 a szorzójuk egy hónapra. Tehát havonta az átlagos ürítés 4,33.

A táblázatban részletesen szerepel mindegyik edényméret és annak minden paramétere (gyűjtés-szállítási díj, üzemeltetési díj). Alapdíj és literdíjból áll össze az 573 Ft-os ürítési díj a 120 literes edénynél, 456 Ft. a 80 literes edénynél és 397 Ft. a 60 literes edénynél.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Kormányrendelet szerint vagy a térfogatnak, vagy a súlynak kell szerepelnie a rendeletben.

 

Kiss Angéla főkönyvelő: Az űrmérték meg van, mivel így számolják a díjakat nem súlyra. Külön kellene szerepeltetni, hogy mennyi a zsákos szállítás díja. Ezt is szerepeltetik a mai levelükben.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Megtévesztő a levélben a rendelkezésre állási díj, mert az azokra vonatkozik, akik nem használják. Az állandó lakos az 573 Ft. + Áfa összeget fizeti?

 

Kiss Angéla főkönyvelő: Válaszában elmondja, hogy igen. Az 573 Ft. + Áfa összegben benne van, aki rendszeresen használja az ingatlant a rendelkezésre állási díj. A számlából is ki fog derülni, hogy mennyi az alapdíj és viteldíj.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag: Akkor a megnevezésekkel van probléma, így félreérthető.

 

Kiss Angéla főkönyvelő: A rendeletben úgy kell szerepeltetni, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, rendelkezésre állási díj, vagy alapdíj.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag: Számítása szerint br. 37.830 Ft. az évre eső díj a lakosságnak a 120 l. edény esetén.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérése a jelenlévő képviselőkhöz, hogy az álláspontjukat fejtsék ki erről az új díjról, annak tükrében, hogy az építési és egyéb adóemeléseket is ellenezték az elmúlt ülésen. Kéri, hogy jegyzőkönyvben nyilatkozzanak erről.

 

Orbán Péter elnök: Nem kíván nyilatkozni, akkor ismertette az álláspontját, mely azóta sem változott.

 

Folly Péter bizottsági tag: A rendelet tervezetben adott adatokkal számolva 32,3 %-os áremelést jelent a tavalyi évhez képest. Áttekintette más önkormányzatok rendeleteit és azt látta, hogy hivatkoznak egy törvényre, ahol az áremelés maximális mértéke 4,2 % lehet egyik évről a másikra. Gondolja, hogy a Szolgáltató tud ez mögé érveket tenni, de van egy törvény, amelynek ez az áremelés nem felel meg, és véleménye szerint elfogadhatatlan 2013-ra. Ismerve a globális viszonyokat a lerakói járulékot nem háríthatja át a Szolgáltató.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Szerencsésebb lett volna ennek az anyagnak a tárgyalása akkor, amikor a hulladékkezelésnek a szabályait tárgyalta a testület, amikor egy tényezősről két tényezősre változott a díj. Ott volt arról szó, hogy Badacsonytomaj 2005-ben a nagytérséghez csatlakozott, ez annak a folyománya. Felolvasta azon a testületi ülésen azokat a hatásköröket, amelyeket a Képviselő-testület átruházott a társulási tanács szervére. Ezek a díjak kerültek bevezetésre az összes településen, mert egy rendszerről van szó. A Hgt. 37. §. megmondja, hogy hány %-os lehet max.  a következő évben a hulladékdíjak emelése. Rövid időn belül ezt módosításra került úgy, hogy max. 650 Ft.+ áfa. A központi kormányzat -valószínűleg a szolgáltatást végzők nyomására-  ezt a jogszabály helyet módosította.

November végén, amikor a Szolgáltató jelezte a 2013. évi díjakra vonatkozó javaslatát, kérte tőlük és a nagytérségtől is, hogy a 64/2008. Kormányrendelet alapján a díjkalkulációt csatolják levelükhöz, mert a jogszabály szerint a Jegyzőnek az alapján kell előterjesztenie a Testület elé.

 

Kiss Angéla főkönyvelő: Az elmúlt 2 évben Badacsonytomaj lakossága és üdülőtulajdonosai jóval alacsonyabb díjat fizettek, mint a társulás önkormányzatai és mint a szolgáltatási területükön lévő lakosság, azért, mert még nem került elfogadásra a már 2011. évben előterjesztett díj. Ez az utolsó mozzanata ennek a folyamatbak. A közbeszerzési kiírásnak megfelelően társaságuk és még 5 cég, amelyek konzorciumot alkottak, egy külső szakértő céget megbízva beterjesztették ezt a díjat, amely elfogadásra került és a 2009-es közszolgáltatási szerződésben ez rögzítésre is került. Azon önkormányzatoknál, amelyek aláírták a szerződést nem ekkora az emelkedés, mert ott lépcsőzetesen valósult meg.

 

Folly Péter bizottsági tag: Az érem másik oldala az, hogy mégis van a tavalyi évhez képest egy 32,3 %-os emelkedés.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Megjegyzése, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének nem volt hozzáfűznivalója a 37.840 Ft-os díjhoz, nyilvánvaló, hogy képviselni tudja a lakosság előtt, hogy miért kell ezt bevezetni, a közel 10 e. Ft.-os emelésre miért van szükség.

 

Orbán Péter elnök: Kéri Horváth Ferencet ezt fejezze be, mert ez nem tartozik a tárgyhoz.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A hulladék díj kialakításakor a konzorcium igyekezett olyan megoldásokat találni, amely megfelel a társulás által az európai közösségek bizottságával szemben vállalt kötelezettségeknek és azt a célt tűzték ki, hogy a szelektív hulladékgyűjtés növelését, a maradék hulladék ártalmatlanításának a legjobb technológiai megoldását valósítják meg. Ugyan akkor, ha megnézik az elfogadott önkormányzati rendeletet, akkor ebből semmi nem jön vissza, mert az a cél, hogy minél nagyobb mennyiségű hulladékot termeljen a lakosság, nem ösztönöz szelektív gyűjtésre. Azt szeretné megjegyezni, hogy elfogadhatatlan ez az árképzési politika, ez a hozzáállás.

 

Orbán Péter elnök: Az előbbi személyeskedésre válaszolva elmondja, hogy Badacsonytomaj Pénzügyi Bizottság kültagja nem fizet szemétszállítási díjat, pereskedik az Önkormányzattal.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kéri ezt jegyzőkönyvben rögzíteni.

 

Orbán Péter elnök: Nem tudja, hogy szükségünk van-e ilyen kültagra.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Folly Péternek válaszul a Hgt. 57. § (1) bekezdését idézi.

Ezt 2012.04.17-én módosította a 2012. évi XXVIII. Tv. 1 §-a. Ez előtt volt tehát az, amire Folly Péter utal, hogy nem lehet az éves emelés mértéke több 4,2 %-nál.

Úgy gondolja, hogy sokkal régebbi ez az ügy, a mostani testületnek nincs más választása. Badacsonytomaj elmondhatta azt, hogy 2012. december 31-ig Veszprém Megyében a legolcsóbb szemétszállítási díjat kellett fizetni. Ez tovább az Önkormányzat számára nem adatik meg, úgy, hogy plusz költségek, díjak ne terheljék.

 

Orbán Péter elnök: Jegyző úr már jó párszor elmondta, hogy nincs más választás.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület: A november 28. ülésen a testület felhatalmazta Polgármester urat, hogy aláírja a közszolgáltatási szerződést a Remondis Kft-vel 20 évre. Meglepődött, amikor rá 2 nappal elkészült az új tarifa. Egyelőre még az sem biztos, hogy a Remondis eléri-e az Önkormányzat 51 %-os tulajdonjogát Tapolcán, de elköteleztük magunkat arra, hogy aláírjuk 20 évre a szerződést a Remondissal, aki 2 nap múlva 32 %-ot emel. Ha a közbeszerzési pályázat nyertesénél a tulajdonosi többség megváltozik, megváltoznak a pályázat kiírásakor érvényes feltételek. Bizonyos változások esetén az Európai Unió Közbeszerzési Bizottsága új közbeszerzési eljárás lefolytatását is előírhatja. Lehet, hogy a 4,2 %-os emelési limitet visszavonták, viszont a) b) ponthoz a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5 %-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes javára megváltoztatja. (Európai Bíróság döntése.) Nem fognak tudni keresztül vinni 32 %-ot. Ez a Testület, ha a 32 %-ot megszavazza, akkor a lakosságnak meg kell magyaráznia. Nem értette ő sem a rendelkezésre állási díjat. Kiszámolta, hogy a most fizetett 2.311 Ft./hó díj az évente 27.732 Ft-ot jelent. Ha ez 37.830 Ft-ra emelkedik, akkor ez több mint 30 %-os emelés. Ha 2009-ből indul a Remondis, akkor vissza lehetne menni 2008-ra, amikor 170 Ft. volt egy kuka. Választhatnak egy évet, amiből szeretnének kiindulni, de egyik évről a másikra 4,2 %-nál nem lehet többet emelni.

 

Kiss Angéla főkönyvelő: Ha a Remondis Kft-n múlna, akkor a 2009-es díjak az inflációval növekedtek volna a mai napig. Viszont az új rendszerbe –melyet nem a konzorcium kezdeményezett- ők is belekerültek, mint közszolgáltatók. Tehát a 2009-től 2010-re történő díjemelés már ennek az egyik lépcsője volt. A 2011-es évben a díjelőterjesztésük  a 32.235 Ft-ot tartalmazta, azt feltételezve, hogy 2011. 01.01-el élesben elindul az üzem. Tudomása szerint rendeletben úgy kell elfogadni, hogy legmagasabb hatósági ár. Ha ezt elfogadja az Önkormányzat, akkor megvalósul az, ami a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre került. De, mivel nem indult el a rendszer 2011.01.01-el, ezért nem kerültek ezek a plafon díjak elfogadásra a másik önkormányzatoknál és 2012.01.01-el sem. 2012. július 01-től alkalmazzák ezeket a díjakat, de még most sem az 573 Ft.-ot, hanem a Társulási Tanács által 12 %-kal csökkentve.  Amennyiben 2013. 01.01-től ez a díj kerül alkalmazásra, és nem ezt terheli az Önkormányzat a lakosságra, akkor az Önkormányzatnak kell a díjkülönbözetet állnia. Tehát gyakorlatilag nincs választása az Önkormányzatnak.

A díjelőterjesztésük 2011, 2012-re is már ez az összeg volt, mondja el ezt válaszul arra, hogy hogy nem 2 nap alatt találták ki. Hangsúlyozza, hogy az elmúlt 2 évben a lakosság nem azt az összeget fizette, mint a Társulás lakossága.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Két év alatt négyszeresére emelt díjra mondhatjuk, hogy nem ezt szerettük volna. Volt olyan, hogy 170 Ft. + áfa összegért is megérte a Remondis Kft-nek. Nem fogják tudni az emberek megfizetni ezt a díjat. Czaun Jánostól háromszor hangzott el, hogy nem lesz 30 e. Ft-nál több a díj.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy 2014-től hatósági áras lesz a díj. Le a kalappal Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete előtt, mert elérték azt, hogy Veszprém Megyében a legolcsóbb szemétszállítási díjat fizetnek 2012. 12.31-ig. Sajnos december 31-ig lehetett ezt eltolni úgy, hogy ebből a dologból az Önkormányzatnak, amihez csatlakozott 2005-ben, plusz anyagi kihatása ne legyen. Egy évről van szó, 2013-ról, amikor a Testület kompetenciájába tartozik, hogy megmondja, egy kukát mennyiért vigyen el a Remondis autója.

 

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy zárják le a témát. Javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

309/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását elutasítja.

 

3./ Napirendi pont

Háziorvosok feladat ellátási szerződéseinek felülvizsgálata

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Módosításra került a 2000. évi II. Tv. 2/B §-a. Az új törvényben szereplő opciókat kellett átvezetni az élő szerződésekbe. A fogorvos, gyermekorvos is háziorvos megnevezés alatt szerepel, mint gyűjtőfogalom. Mindhárom szerződésben az előterjesztésben szereplő rendelkezéseket át kellett vezetni, illetve a hiányzó rendelkezéseket bele kellett tenni. Az előterjesztésben a dőlt betűs az új rész. Az anyagot megkapták az orvosok is, akiket kért, hogy tekintsék át az anyagban szereplő adatokat. Küldtünk meghívót is a részükre.

Ami új a szerződésekben, hogy a fogorvos és gyermekorvosnál vegyes körzetben van Badacsonytomaj. Az év folyamán már volt próbálkozása Badacsonytomajnak, hogy az orvosi rendelő költségeihez a körzethez tartozó önkormányzatok járuljanak hozzá. Az OEP tájékoztatása alapján, ha egy feladat ellátási körzetről van szó, (jelen esetben ebbe 5 település tartozik bele Balatonrendes, Salföld, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj)  a 43/1999-es Kormányrendeletben van meghatározva, hogy egy körzet minimum hány emberből kell, hogy álljon. A szerződés tervezetekbe azt a javaslatot fogalmazta bele, hogy a rendelő fenntartási költségeihez a körzetben lévő önkormányzatok ellátott arányosan járulnak hozzá. Ezt bele kell tenni, mert benne van a Felek kötelezettségeinek meghatározása részben, a törvényi módosítás tette kötelezővé.

- Az egyik lehetőség, hogy azt mondja az Önkormányzat, hogy a rendelőt ingyenesen biztosítja.

- A másik megoldás, hogy az orvosok fizetnek bérleti díjat.

- A harmadik lehetőség, hogy az Önkormányzat ingyenesen oda adja a rendelőt, de a közüzemi díjakból a rendelőre eső összegeket az orvos fizeti.

Erre vonatkozóan rendelkezni kell majd. Az anyagot jelenleg Badacsonytomaj tárgyalja, de e tárgyban januárban mindenképpen együttes ülés szükséges a fogorvos és gyermekorvosra vonatkozóan. Az előterjesztés megküldésre került az érintett önkormányzatok részére, hogy alakítsák ki álláspontjukat az együttes ülésig. Egy feladat ellátási szerződés lesz, mert egy körzetről van szó. Az OEP is ezen az állásponton van.

Idézi az előterjesztés III. pontját. Badacsonytomajnak egy régi mulasztása, hogy ilyen rendelete nincs. Ezt is elkészítette, tartalmazza az előterjesztés. Az érintett településeknek sincs ilyen helyi rendelete, erre felhívta a figyelmüket, hogy kötelességük ilyen rendeletet alkotni és meghatározni az alapellátásban szereplő körzethatárokat.

A kártérítések, kártalanításokra vonatkozó rendelkezés újdonság. Azt jelenti, hogy ha valamelyik körzetben lévő önkormányzat ki szeretne lépni, akkor az ebből származó kárt köteles megtéríteni a praxis joggal rendelkező szolgáltatónak.

 

Orbán Péter elnök: dr.. Sellyei Ferenc őt felhívta, s arról nyilatkozott, hogy egyetért a tervezettel. Azt mondta, hogy a rendelési időt kell változtatni az anyagban. Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Javasolja, hogy fogadják el a rendelet tervezetet.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

310/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal fogadja el az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezetet.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a feladat ellátási szerződés tervezetek elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

311/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2013. január 01-i hatályba lépéssel hagyja jóvá a határozat 1-3. mellékletében található feladat-ellátási szerződés tervezeteket, egyúttal 2012. december 31-el hatályon kívül helyezi Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a feladatellátó háziorvosi szolgálatok között megkötött feladat-ellátási szerződéseket, azok mellékleteit és módosításait.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket kösse meg valamennyi felnőtt háziorvossal, gyermek háziorvossal és fogorvossal.

A Képviselő-testület kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések 1 példányát küldje meg az OEP Veszprém Megyei Területi Hivatala felé.

 

 

4./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy az előkészítő tegye meg szóbeli kiegészítését.

 

Horváth Márta osztályvezető: Az anyag 3 részből tevődik össze: helyzetértékelés, területfejlesztési koncepció, környezeti értékelés. Közel 800 oldalas a dokumentáció. A helyzetértékelésnél a 4/5 mellékletből idéz: Az alábbi városok esetében nem lelhetők fel a elfogadott koncepciók: Sümeg, Devecser, Badacsonytomaj, Balatonalmádi. Úgy gondolja, hogy most már van olyan állapotban Badacsonytomaj koncepciója, hogy küldjük meg a megyének, hogy vegyék figyelembe. A koncepcióra alakítottak egy szakmai kollégiumot. Ebben részt vett Veszprém Megye Önkormányzata, Pannon Egyetem, Regionális Fejlesztési Ügynökség, Balaton Fejlesztési Tanács. A 2007-ben készült Balaton Régióra vonatkozó koncepció ebbe az anyagba integrálva van. Településünk koncepciója is figyelembe vette ezt, szinte ugyan azokat a célokat fogalmazza meg, ugyan azokat a problémákat is tárja fel a turizmusnál és a gazdasági problémáknál. Az anyag legvégén járások szerepelnek, mely szerint a Tapolca járás a Balaton nyugati kapujaként működhet, melyhez egy Győr-Pápa tengellyel egy utat szeretnének kiépíteni. Szerepel az anyagban a Badacsony-Fonyód kompjárat. Terveznek egy 77-es számú utat, melynek nyomvonalára vonatkozóan semmilyen adatot nem talált. Szerepel a kerékpárutak hálózatba szervezése, borászatok és borutak fejlesztése, hasonlóan a badacsonytomaji koncepcióhoz. Megyei szinten is megfogalmazták a vállalkozásfejlesztő program szükségességét. A mezőgazdaságra vonatkozóan a borászatok fejlesztése szerepel. Környezetvédelmi céloknál a hulladéklerakást célozza meg. A koncepciót elfogadásra javasolja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Mivel nem ismeri az anyagot, nem tud véleményt mondani. Annak idején beszéltek arról, hogy mit vegyenek bele a területfejlesztési koncepcióba. (parti sétány, badacsonyörsi strand) Nem tudja, hogy ez belekerült-e.

 

Horváth Márta osztályvezető: A megyei koncepció nem fogalmazza meg Badacsonytomaj város elveit. Ez egy sokkal nagyobb volumenű, nem olyan részletes, mivel a megyére vonatkozik. Ezért javasolta, hogy küldjük meg koncepciónkat, és abból integrálni fogják a megyei anyagba az ahhoz kapcsolódó részeket.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Badacsonytomaj nem rendelkezett fejlesztési koncepcióval, ezért nem tudtak abból integrálni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Emlékezete szerint egy korábbi ülésen 4 pontban határozták meg a területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó dolgokat.

 

Krisztin N. László polgármester: Nem jól emlékszik Képviselő asszony. Arról volt szó, hogy mivel a Megyei Önkormányzat jövőre területfejlesztési feladatokat fog ellátni. Megkérdezték, hogy egyes településeken melyek a kiemelt projektek. A két téma hasonló, de nem összefüggő.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Véleménye szerint a bizottság javasolja a Testületnek, a Testület pedig a megye felé, hogy Badacsonytomajnak a már majdnem kész, de még nem elfogadott városfejlesztési anyagát vegyék be a megyénél a végleges koncepció elkészítésekor az anyagba.

 

Orbán Péter elnök: További kérdés a jelenlévők részéről? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Jegyző úr javaslatát, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

312/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának még el nem fogadott, de már elfogadás előtti stádiumban lévő városfejlesztési koncepcióját küldje meg, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése előtt azt figyelembe tudják venni, és be tudják építeni.

 

 

5./ Napirendi pont

Neolit Kft. peres ügye

Orbán Péter elnök: Tudomása szerint Jegyző úrnál van egy dr. Gáli Mihály által írt levél, kéri, hogy azt olvassa fel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A múlt héten küldte meg az Ügyvéd úrnak az eljáró bíróság, hogy a folyamatban lévő perünkben ítélet született. Az Önkormányzat volt az alperes, a Neolit Kft. a felperes. Két követelés volt: A Neolit Kft. az Önkormányzattól kért 16.140.107,- Ft. vállalkozói díjat. Ezt a követelést az Önkormányzat soha nem vitatta, a jogcímében volt vita, hogy pótmunka vagy pluszmunka. Az Önkormányzat azért nem fizette ki ezt a vállalkozói díjat, mert az elkészült munkával szembe állított egy 30 m. Ft-os kötbér igényt. Ebből keletkezett a per. Az ügyben készült 2 szakértői anyag. Az egyik Önkormányzatunkra nézve kedvezőt állapított meg, a másik nem. Ezért a bíróság kirendelt egy harmadik szakértőt, aki azt állapította meg, hogy 3 nap az a késedelem, ami után a kötbér az Önkormányzatnak jár a vállalkozótól. A 3 napi késedelmi kötbér mértékére vonatkozóan 3.672.000 Ft. kötbért ítélt meg az Önkormányzatnak. Az ítélet szerint az Önkormányzatnak a Neolit Kft. felé a 16.140.107 Ft. vállalkozói díjból és a 2.202.349 Ft. késedelmi kamatból, amely összesen 18.342.456 Ft. ha levonjuk a 3.672.000 Ft-os megítélt kötbérigényt, akkor ez az Önkormányzatnak bruttó 14.670.456 Ft. jelent.

az Önkormányzatnak jövő héten szerdáig van lehetősége arra vonatkozóan, hogy vagy elfogadja ezt az ítéletet és nem fellebbez, vagy nem fogadja el és fellebbez. Harmadik lehetőség, hogy egyezséget kötnek. A 16.140.107 Ft. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szerepel, a bevételi oldalon ezzel szembe van állítva a kötbér igény. Kérdés, hogy a konszolidáció előtt az Önkormányzat elfogadja-e ezt az I. fokú bírói ítéletet, vagy tovább megy II. fokra. Ügyvéd úr levelében részletesen ír erről.

 

Orbán Péter elnök: Ezt a pár millió forintot ítélte meg a bíróság Önkormányzatunk részére kötbérnek? Ez volt az a nagy fordulat, amiről az egyik testületi ülésen szavaztak? Emlékezete szerint arról volt szó, hogy a műszaki ellenőr tanúvallomása után fordult a kocka.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A műszaki ellenőr olyan tanúvallomást tett, ami alapján vélelmezhető volt a kedvező döntés az Önkormányzat számára. Ügyvéd úrnak nem volt jó a számítógépe, most küldte meg a részletes bírósági ítéletet, melyet átküld a jelenlévők számítógépére. Nem tudta megdönteni a szakértő által leírtakat teljes mértékben az összes tanúvallomás sem, a bíró pedig elfogadta a szakértő által megállapítottakat.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a jelenlévők részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Neolit követelését soha nem firtattuk, elismertük a teljesítését, és mivel van a konszolidációra lehetőség, javasolná a 16.140.000 Ft. összeg kifizetését december 12-e előtt. A Neolitnak ez a követelése 2 éve benne van az Önkormányzat költségvetésében, már régen ki kellett volna fizetni, vagy annak idején kellett volna vitatni. A kamat kérdésében megfontolást javasol, megegyezés kellene a késedelmi kamat vonatkozásában. A Testületnek el kellene gondolkodni, hogy érdemes-e II. fokra vinni az ügyet. A 3.672.000 Ft. megítélt késedelmi kötbér tekintetében van-e olyan szakértői vagy egyéb dokumentum az Önkormányzat birtokában, amely lehetővé teszi, hogy II. fokon több késedelmi napot lehessen elismertetni, ezáltal több kötbért lehessen elérni.

 

Folly Péter bizottsági tag: A fő kérdés, hogy az Önkormányzat a kötbér igényét tudja-e érvényesíteni, vagy nem. Ha nem tudja érvényesíteni, akkor annak okai vannak. Érdemes megvizsgálni, hogy miért nem tud, mi az oka. Az ténykérdés, hogy a teljesítés csúszott. Kérdés, hogy miért? Úgy gondolja, hogy a bíróság szerint azért, mert a projektben valaki hibázott. A kérdés az, hogy van-e másodfokon esélye az Önkormányzatnak?

 

Orbán Péter elnök: A levélből ítélve a bíró a szakértő véleményére hagyatkozott, ezért ő maga sem lát sok esélyt, hogy változna a helyzet. Horváth Ferenc javaslatát teszi fel szavazásra, aki azzal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

313/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Neolit perben a 16.140.000 Ft. összeg kifizetését december 12-e előtt.

A Testületnek gondolja át, hogy érdemes-e II. fokra vinni az ügyet, van-e olyan szakértői vagy egyéb dokumentum az Önkormányzat birtokában, amely lehetővé teszi, hogy II. fokon több késedelmi napot lehessen elismertetni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdés, hogy az Önkormányzat pénzügyileg tudja-e teljesíteni a 16 m. Ft-ot?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Jelen pillanatban az Önkormányzatnak a hitelkeretéből még kb. 7 m. Ft., ami felhasználható, illetve az építményadón van 9 m. Ft. Az adókat azért nem vezették át, hogy az év elején legyen miből gazdálkodni. December 20-ig még érkeznek iparűzési adó feltöltések, illetve állami támogatás. A hitelkeret magas kihasználtságának az az oka, hogy az intézmények finanszírozására átvezették a pénzösszegeket. Így teljes egészében kimerítenék a hitelkeretet, melyet holnap délután 16 órakor zárnak le, illetve felhasználnák az építményadón eddig összegyűjtött összeget. Ha azt nézik, hogy ezt az összeget március közepe előtt ki kell fizetni, akkor majdnem mindegy, hiszen márciusban várható csak adóbevétel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy a kamat ügyben külön tárgyalni kellene a Neolit Kft-vel a 2.202.349 Ft. kamatnak az elengedéséről, ha kifizetjük a 16 m. Ft-ot.

 

Orbán Péter elnök: Tudunk holnapig tárgyalni erről a Neolit Kft-vel?

 

Folly Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a tárgyalási alap legyen az, hogy engedjék el a késedelmi kamatot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint a 2 m. Ft-ról lehet tárgyalni 1 hónapon keresztül is. Az Önkormányzat megteszi azt a gesztust, hogy kifizeti a 16 m. Ft-ot és a késedelmi kamattal kapcsolatban küldünk egy levelet, hogy arról tárgyalni szeretnénk.

 

Folly Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ez már rossz pozíciót jelentene az Önkormányzatnak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az a probléma, hogy nincs a tárgyalásra idő.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Olyan ajánlattal kellene élni a Neolit Kft. felé, hogy ha elengedi a 2.200.000 Ft. késedelmi kamatot, akkor holnap a számláján lesz a 16 m. Ft., így az ő követelésük kielégítésre kerül. Az Önkormányzatnak ettől függetlenül arról kellene dönteni, hogy II. fokon tovább kíván-e menni a 30 m. Ft-os kötbérigényével. A kettő dolog egymást nem üti.

 

Krisztin N. László polgármester: Úgy gondolja, hogy tárgyalástechnikailag üti egymást.

 

Orbán Péter elnök:  Ha azt mondják, hogy elfogadják az alapot és utána kérik a késedelmi kamatot is?

 

Krisztin N. László polgármester: Azt tudja elképzelni, ha azt előre rögzítjük, hogy a kötbér tekintetében II. fokra fordulunk és ez mellett az a javaslat, hogy amennyiben elengedik a 16 m. Ft. kamatát, akkor a 16 m. Ft.-ot holnap átutaljuk. Ellenkező esetben ennek a kifizetése sem történik meg. Az lehet vonzó számukra, hogy azonnal a pénzéhez jut.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdezi, hogy a bírósági végzésben szerepel a kamat is?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen, de arról a Kft.  lemondhat.

 

Folly Péter bizottsági tag: Nem biztos, hogy úgy kell kezdeni ezt a tárgyalást, hogy külön deklaráljuk, hogy a kötbér ügyében II. fokra kívánunk menni.

 

Krisztin N. László polgármester: A vállalkozó helyében képviselő úr nem kérdezné meg?

 

Folly Péter bizottsági tag: Ha megkérdezik, akkor értelemszerűen a pozíciónkat rontani fogja.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Polgármester úrnak ad igazat. Levélben meg kellene küldeni a testületi határozatot. Úgy fogalmazna, hogy amennyiben a Neolit Kft. elengedi a kamatot a 14.670.000 Ft.-ot átutaljuk az ügy befejezéseként.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A probléma az, hogy 1 napunk van.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Ezt a határozatot vissza is lehetne vonni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem jó ez sem, mert a pénzt át kell utalni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: A 16 m. Ft-os számlát senki nem vitatja. Ügyvéd úr szerint is ezt már ki lehetett volna fizetni. Úgy gondolja, hogy tovább kellene menni II. fokra. A testületi ülésig kerüljön kinyomtatásra dr. Gáli Mihály levele, olvassa el mindenki. Arra is kell gondolni, hogy miből lesz januárban fizetés.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy dr. Gáli Mihály levele kihez ment, beérkezett az Önkormányzat levelesládájába?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ő kérte az Ügyvéd urat, hogy küldje meg részére. 2012.12.10-én 11,26 órakor érkezett meg hozzá. Kinyomtatja, hogy mindenki el tudja olvasni. Röviden az van benne, hogy két dolgot nem szabad összekeverni: Van egy nem vitatott 16 m. Ft-os számla, melyet az Önkormányzat annak idején befogadott. Ezt bármikor ki lehetett volna már fizetni. Ezzel szemben az Önkormányzat állított 30 m. Ft.-os kötbér igényt. Az bonyolítja a helyzetet, hogy előttünk van a holnapi dátum. Két dologról kell dönteni:

1./ A nem vitatott számlát tudja-e az Önkormányzat kifizetni úgy, hogy 2013. márciusig a likviditását megőrizze.

2./ Hajlandó az Önkormányzat az I. fokú bírósági ítéletet elfogadni, vagy megfellebbezi.

A két dolog pervitelileg van csak összefüggésben, mert a bíróság megítélt 3 napot az 52-ből a kötbér tekintetében.

Kétfajta lehetőség van tehát. Vagy azt mondja az Önkormányzat, hogy az eddig sem vitatott számlát kifizeti, de ebben az esetben tovább viszi II. fokra a kötbér igényét. Vagy azt mondja, hogy elfogadja a bíróság I. fokú ítéletét és fizet a Neolitnak 14.670.000 Ft-ot és akkor vége a pernek.

Amennyiben az első lehetőséget vállalja az Önkormányzat, akkor az fordulhat elő, hogy II. fokon a bíróság vagy helyben hagyja a I. fok ítéletét és lesz az Önkormányzatnak plusz 3.672.000 Ft-ja, amit a Neolittól visszakövetelhet. Vagy azt mondja a bíróság, hogy az I. fokot megsemmisíti, és új eljárásra kötelez. Vagy, hogy maga módosítja a 3.672.000 Ft-ot és azt mondja, hogy 8 m. Ft. Ez is benne lehet, de ezt nem tudhatjuk. Kétfajta lehetőség van, és lehet egyezkedni a Neolit Kft-vel is a késedelmi kamat tárgyában. Ezek a lehetőségek vannak, döntést lehet hozni.

 

Orbán Péter elnök: Horváth Ferenc javaslata az volt, hogy fizessük ki a 16 m. Ft-ot, a kamatokról pedig tárgyaljunk.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum E.: Véleménye szerint úgy II. fokra menni, hogy nem fizetjük ki a 16 m. Ft-ot, nem lehet. Ha a folyó per tárgyát érintő összeget bent hagyják, akkor azt sosem fogják konszolidálni. Véleménye szerint vagy kifizetik, és akkor lehet dönteni, hogy legyen-e II. fok. Ha nem fizetjük ki, akkor nem lehet konszolidálni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy a Képviselő-testület menjen tovább II. fokra a kötbér mértékével, mert gyakorlatilag milliókat jelent 1-1 nap.

 

Orbán Péter elnök: Előfordulhat az, hogy elveszítjük ezt a 3 m. Ft-ot is.

 

Folly Péter bizottsági tag: A kötbér témában kétélű a fegyver. Ügyvéd úrnak az utolsó három bekezdése erre vonatkozik. A döntés előtt érdemes áttanulmányozni.

 

Orbán Péter elnök: Az ülés szünetében tekintsék át az anyagot.

 

Krisztin N. László polgármester: Megjegyzi, hogy pillanatnyilag Badacsonytomajon az a helyzet, hogy több képviselő rendelkezik már dr. Gáli Mihály ügyvéd levelével, a Polgármester pedig még nem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Pénteken felhívta az Ügyvéd urat és megkérdezte, hogy miért van napirenden a Neolit per ügye. Kérte, hogy erről valamit írjon, mert fel akart készülni az ülésre. Ezt más is megteheti.

 

Orbán Péter elnök: Véleménye szerint nem a képviselő dolga ez, az Ügyvéd úr tájékoztassa a Képviselő-testületet, vagy a Polgármester urat.

Kéri, szavazzon az, aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, hogy a kötbér kapcsán menjenek tovább II. fokon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elutasítja a javaslatot.

 

 

6./ Napirendi pont

Napelem beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési eljárása

Orbán Péter elnök: Kéri az előterjesztőt, tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendre vonatkozóan.

 

Horváth Márta osztályvezető: Az előzetes információk szerint október vége felé kellett volna, hogy ez a Keop-os pályázat kiírásra kerüljön. Mivel ez nem történt meg, a közbeszerzési eljárásra nem adtak be ajánlatokat a felkért cégek, ezért nincs mit elbírálni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A javaslat az legyen a Képviselő-testület felé, hogy nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag: Az előterjesztés B. határozati javaslatában az szerepel, hogy új eljárás lebonyolítására kell megbízni a Vanessia Magyarország Kft-t. Mivel pályázat nincs is kiírva, akkor ez a javaslat tárgytalan.

 

Horváth Márta osztályvezető: A pályázat valószínű kiírásra kerül, szinte hetente jön róla információ. Valaki szerint már a napokban megjelenik a pályázat kiírása, valaki szerint majd csak januárban.

 

Folly Péter bizottsági tag: Megkérdezi, hogy meghívásos közbeszerzési eljárásról van szó?

 

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy igen. A pályázat 85 %-os intenzitású.

 

Orbán Péter elnök: További kérdés a jelenlévők részéről? (nincs) Jegyző úr javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

314/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken” tárgyú közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsony-Fonyód kompberuházás

Orbán Péter elnök: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az anyagban az szerepel, hogy november 30-ig kellett volna megküldeni a konzorcium részére a nyilatkozatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Véleménye szerint felül kellene vizsgálni az SZMSZ-t. Nem ért egyet azzal, hogy rendkívüli ülésre sürgősségi indítvány nem vihető be. Az anyag november 26-án érkezett meg és ezért nem lehetett bevinni sürgősségi indítványként a november 28-i rendkívüli ülésre. Ha egy rendkívüli ülésről van szó, akkor amúgy sem teljesül, hogy 5 nappal előbb megkapják az anyagokat. Javasolja, hogy ezt fontolja meg a bizottság. A következő alkalomra egy ilyen SZMSZ módosításra szükség lenne.

 

Orbán Péter elnök: Polgármester úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy a beruházással kapcsolatban az Önkormányzatunkra vonatkozó 140 m. Ft-os önrészt állítólag az állam átvállalhatja.

 

Krisztin N. László polgármester: Felvetette ezt a kérdést az Országgyűlési Képviselőnknek, aki arra bíztatott, hogy ezt az önerőt az Állam valamilyen formában biztosítani fogja. Vagy az Önerő Alapon keresztül, vagy más módon. Véleménye szerint ezzel egyelőre nem kell foglalkozni, mert lehet, hogy a Kormány kidobja ezt a projektet. Az anyag végén szerepel egy ütemterv, a megfelelő fórumok elé fogják tárni, ha szabad utat kap, akkor lesz ebből pályázat. Amíg a támogatási szerződést nem írja alá az Önkormányzat, addig bármire van lehetősége, akár a határozat visszavonására is. A támogatási szerződés aláírása egyelőre odébb van. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület megerősítheti a korábbi nyilatkozatát.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdése, hogy Fonyódnak is ugyan ekkora az önrésze?

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy kb. 80 m. Ft. körüli az önrészük, mert ott kevesebb fejlesztés történik. Nálunk csak az aluljáró milliárdos nagyságrendű. Ha eljön az idő, akkor ezt külön tudjuk mérlegelni. Tudomása szerint 2,5 mrd. Ft.-nyi beruházás esik a mi területünkre. Illik mérlegelni, hogy ekkora befektetéssel, milyen fejlesztéshez jutnánk. De ennek véleménye szerint nem most van ideje.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  A Forrás Unió Kft. az kérte, hogy a Testület erősítse meg a 2012. augusztus 09-én hozott 167/2012. számú határozatát. A határidővel kapcsolatban elmondja, hogy mivel új döntés nem született, a legutolsó maradt érvényben, melyben a Testület azt mondta, hogy támogatja ezt a beruházást.

 

Krisztin N. László polgármester: Ennek a megerősítésnek így nem sok értelme van, mert ugyan az a tartalma, mint az augusztus 9-én ismertnek. Volt olyan fázis az előkészületekben augusztus vége fele, amikor a megvalósíthatósági tanulmányból kikerült az aluljáró, mert vita volt arról, hogy ezt elbírja-e a beruházás. Tehát, ha most olyan anyag állna előttünk, amelyben nincs aluljáró, akkor egy valódi gondolkodást indíthatna, de ugyan azt a csomagot kaptuk, melyet augusztus 9-én már elfogadtunk. Ezért úgy gondolja, hogy nem probléma, hogy kicsúsztunk pár napot a határidőből.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag: Az anyagban felsorolnak néhány egyeztetési dokumentumot, amely Badacsonytomajra vonatkozik. Ebben szerepel kétszer 2006. és egyszer 2012. A megkeresésben az szerepel, hogy amennyiben a tervezési területen bármi változás van, akkor a módosítást kellene részükre megküldeni. Az elhangzottakból az derült ki, hogy nem módosult semmi, ezért a felsorolt egyeztetési határozatokhoz tartani lehet magunkat. Olyan határozatot kellene hozni, hogy szándékunkat fenntartjuk, változtatásokat nem terveztünk a területen.

 

Krisztin N. László polgármester: Javaslata, hogy kifejezetten a 2012. augusztus 09-i testületi határozatot erősítsék meg, mert emlékezete szerint ennek az ügynek voltak hullámai. Volt, hogy KDOP-s pályázat alapozta volna meg –jelentős önkormányzati önerővel-. Volt olyan, hogy 100 %-os állami projekt lesz. Végül egy viszonylag kis önerejű KDOP-s projekt lesz, és erre vonatkozott az augusztus 09-i testületi nyilatkozatunk, amikor ki is vetítette az anyagot testületi ülésen.

 

Orbán Péter elnök: További kérdés a jelenlévők részéről? (nincs) Kéri, hogy aki elfogadja Krisztin N. László polgármester javaslatát, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

315/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a II. Balatoni Kompátkelő tárgyában 2012. augusztus 09-én hozott 167/2012. (VIII.09.) számú határozatát erősítse meg a megvalósíthatósági tanulmány egyeztetésével kapcsolatban érkezett megkeresésre.

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosítására javaslat

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről az anyaggal kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Az anyag egyértelmű, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

316/2012. (XII.10.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. alapító okiratát akként módosítsa, hogy az 10./ a) 2. bekezdését törli és annak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:

10/ A Nonprofit Társaság ügyvezetője:

A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2012. december 01. napjától 2017. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra  Pásztor László (születési családi és utóneve: Pásztor László, anyja születési neve: Marich Ida, születési helye és ideje: Budapest, 1953. április 6., adóazonosító jele: 8315064479.) 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 13. szám alatti lakos.

 

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 15,10 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Orbán Péter                                                        Folly Péter

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!