Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.11.07. (soros)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 26/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 07-én 8.00 órai kezdettel

megtartott nyilvános, soros üléséről.

 

 

Jelen vannak: Simonné Visi Erzsébet     bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                  bizottsági tag

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Székely István                 könyvvizsgáló

Horváth Márta                 osztályvezető

Tamás Lászlóné               osztályvezető

Rakics Anna                    VN. Kft. mb. ügyvezető

 

 

A lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat. Orbán Péter bizottsági elnök előre jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervint, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: A mai munka alapja 21 napirendi pont, illetve 1 zárt napirend.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Kéri levenni a zárt napirendi pontot, a Ket. alapján.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérése, hogy a 2. napirend után tárgyalják a koncepciót, mert tegnap tudta meg, hogy kistérségi tanácsülés lesz, 9,30 órakor el kell mennie, s ennél a napirendnél szeretne itt lenni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki el tudja fogadni az előbbi kéréseknek megfelelően a 21 napirendi pont tárgyalását, szavazzon.

Napirendi pontok:

  1. Bíró Zoltán kérelme Felső-bazársor hasznosítására vonatkozóan
  2. Club 67 Bt. kérelme a Felső-bazársori területtel kapcsolatosan
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi koncepciója
  4. Helyi adókról szóló Önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  5. Együttműködési megállapodás tervezet a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal
  6. Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla hitelszerződés engedélyeztetése
  7. Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról beszámoló
  8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének III. n.évi teljesítése
  9. 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

10.  2012. évi közbeszerzési terv módosítására javaslat

11.  Nagy Sándor hozzájárulási kérelme Köbölkúti út felújításához

12.  Földi István esperes, plébános kérelme a templom kivilágításával kapcsolatban

13.  Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat

14.  Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló rendelet tervezet

15.  Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

16.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata

17.  Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezet

18.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

19.  Badacsony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

20.  Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

21.  Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra vonatkozó javaslatokat.

1./ Napirendi pont

Bíró Zoltán kérelme Felső-bazársor hasznosítására vonatkozóan

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a Kérelmező szóbeli kiegészítését.

 

Bíró Zoltán kérelmező: Tavaly A B1237 Kft. kérelme támogatást nyert a Testület részéről, de nem valósították meg elképzeléseiket. Az ő tulajdonában áll az Felső-bazársori terület mellett a Nádas poharazó, amely eddig gyengén működött, meg szeretné csinálni vendéglátó helynek, s ehhez az egész Felső-bazársori részt bekapcsolná, rendbe tenné a területet. A látványterv alapján ismerteti elképzeléseit.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdése, hogy a féltetős felépítmény nem építési engedély köteles-e?

 

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy nem kell hozzá építési engedély.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Emlékezete szerint amikor a pályázat kiírásra került erre a területre, határozott időtartamra szólt az esetleges későbbi értékesítés miatt.

 

Bíró Zoltán kérelmező: Kérelmében leírta, hogy 2014. után, amennyiben lehetőség van rá, szándékában áll megvásárolni az ingatlant.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az előterjesztő a 23/2012. évi Vagyonrendeletre hivatkozik. Viszont az anyagban nem szerepel a 28/2004. rendeletünk, melynek 27 § (1) bekezdése úgy szól, hogy legfeljebb 5 év határozott időtartamra adható bérbe. Az ellentmondás miatt javasolja a 2 rendelet összefésülését. Ez alapján a rendelet alapján a bérbeadás megoldható anélkül is, hogy pályázatot írnánk ki.

Észrevételt tesz a pályázati kiírással kapcsolatban. A 2. oldal 2. bekezdésében az szerepel, hogy az Önkormányzat a tulajdonjogot nem kívánja átruházni, majd két bekezdéssel lejjebb az szerepel, hogy esetleges vételi szándék külön eljárást von maga után.

Tisztázni szeretné, hogy bérleti vagy hasznosítási díjról beszélnek-e? A fogalmakat egységesíteni kéri a pályázatban.

Tisztázni kellene, hogy a Tourinform Iroda épülete és a mellette található terasz építményből melyik tartozik a pályázatba.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A kérelmet mindig a tartalma szerint kell elbírálni. A kérelem az 1239 hrsz-ú ingatlan földhasználati joggal nem érintett hasznosítására érkezett. Így a 23/2012. rendelet szabályait kell alkalmazni. Egyebekben Horváth Ferenc által elmondottakkal egyetért. Mindenképpen bérleti díjat kell meghatározni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A következő napirendi pontban a Club 67 Bt. kérelme ugyan erre a hrsz-ra szól. Melyik az ő üzlethelyiségük?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy a West Star üzlethelyiség.

 

Krisztin N. László polgármester: Problémás területről van szó, melyet évek óta nem tudunk hasznosítani. Rajta van 2 olyan üzlet, amelynél a felépítmény a vállalkozóké, az alatta lévő terület az Önkormányzaté. Az egyikkel kapcsolatban per van folyamatban,  egy rosszul megfogalmazott „földhasználati” szerződés miatt. A Club 67 Bt. képviseletében Horváth Ottó kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy földhasználati jogot kérne, melyet meg is adott a testület. Majd rövid idő múlva tapasztalva az előbb említett peres helyzetet, vissza vonta a határozatot. Jelenleg a Club 67 Bt. jogviszonya fenn áll, de bérleti díjat nem fizet, számlaküldözgetések mennek hónapok óta oda-vissza. Tavaly olyan helyzet is kialakult, hogy 2 hasznosító  is megjelent és akkor Szebellédi Ferenc jelentette be előbérleti jogát. Ebben az esetben azt is mérlegelni kell, hogy akar-e valaki előbérleti jogot bejelenteni. Horváth Úr anyagában is látta, hogy akár ő is hasznosítaná az egész területet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A meghatározatlan idő zavaró számára a kérelemben, látva a látványtervet. Nehogy a következő képviselő-testület majd úgy döntsön, hogy le kell bontani.

Javaslata 5 év meghatározása.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Döntsön arról a bizottság, hogy javasolja-e a testületnek megpályáztatni a Felső-bazársor területét. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasítja.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ez azt jelenti, hogy a bizottság a kérelmet elutasította. 1 éven belül kétszer eredménytelen maradt a vagyonhasznosítási eljárás, ezért csak pályázat útján lehet hasznosítani az ingatlant.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Már kétszer ki lett írva a pályázat, ezért döntött, úgy, hogy ne kelljen pályáztatni, ha van pályázó. A Testület dönthet másként, mert valamit csinálni kell azzal a területtel.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Jogszabály szerint úgy értelmezi, hogy pályáztatni kell. Így lehet versenyhelyzetet teremteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem érti, hogy miért nem írunk ki pályázatot, amikor a következő napirendi pontban a Club 67 Bt. is ajánlatot tett. Ha 2 jelentkezőt látunk, akkor ezt a területet pályázat útján lehet hasznosítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy amikor a B1237 Kft. megkapta a területet pályázat útján kapták, vagy más döntés született az ügyben?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Azt mondja ki a 23/2012. önkormányzati rendelet 15 § (4) bekezdése, hogy nem kell pályázati eljárást lefolytatni, ha a vagyonhasznosítási eljárás 1 éven belül kétszer eredménytelen maradt. Az ingatlan hasznosítására 2011. 08.01. napi beadási határidővel és 2012. 03.28. napi beadási határidővel lett kiírva pályázat. Így 2012. augusztus 01-ig lehetett volna úgy dönteni, hogy pályáztatás nélkül hasznosítják ezt az ingatlant. Mivel az 1 év eltelt, csak pályázat útján lehetséges a hasznosítás. A B1237 Kft. amikor beadta a kérelmét, akkor az 1 éven belül volt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Ha a Testület a pályáztatás mellett döntene, akkor a B1237 Kft.-re vonatkozó határozatot vissza kellene vonni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A B1237 Kft. részére azért lett időarányosan meghatározva a bérleti díj, mert határozott időre, 2012.december 31-ig szólt a testület engedélye, hogy oda adja ennek a területnek a hasznosítási jogát. A Kft. nem jelentkezett a szerződés aláírására.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Ha az Önkormányzat érdekeit nézi, akkor minden hónapban egy vagyonhasznosítási eljárást kellene kiírni, és ha jön egy jelentkező mint Bíró úr, akkor be tudják fogadni az ilyen kérelmet. Ha most kiírják a pályázatot és nem lesz jelentkező, akkor a terület megint egy évig rendezetlen állapotban lesz, és nem lesz 500 e. Ft-unk.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérelmező is pályázhat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  23/2012. és a 28/2004. rendeleteket aktualizálni kellene.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A kettőnek egymáshoz semmi köze. A 28/2004. rendeletet kell felülvizsgálni a Nemzeti Vagyonról szóló törvénynek megfelelően.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

267/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 28/2004. önkormányzati rendeletét vizsgálja felül a Nemzeti Vagyonról szóló törvény alapján.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Gondolkozzon el a bizottság azon, hogy amikor volt 2 árajánlat Török úrtól és Greznár úrtól és neki álltak pályáztatni mi lett belőle?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Nem a képviselők tehetnek arról, hogy a jogszabály szerint pályáztatni kell. Ők arra esküdtek fel, hogy a jogszabályokat betartják.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A bizottság rossz döntést hozott, a Képviselő-testület előtt van a döntési lehetőség.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kéri, hogy a testületi ülésig kerüljenek javításra a pályázati felhívásban szereplő ellentmondások.

 

2./ Napirendi pont

Club 67 Bt. kérelme a Felső-bazársori területtel kapcsolatosan

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Kérelmező említi, hogy a földterületet 500 e. Ft-ért bérelhették volna. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy az 500 e. Ft-ot fél évre állapította meg a Testület, utána pedig 150 e. Ft-ra leszállítva időarányosan. Tehát Kérelmező azon állítása, hogy az ő bérleti díja magas, nem állja meg a helyét. Annak idején olyan szerződés köttetett, hogy  a rendezési terv módosítása esetén a Csülök Csárda előtetős részét kártérítés nélkül el kell bontani.

 

Krisztin N. László polgármester: Az előbb már említette, hogy milyen jogi helyzet van a területen, ráadásul a bérleti jog az épület fennállásáig szól. Annyiban jogos a kérelem, hogy ennek a területnek egységesen kell kezelni a sorsát. Javaslata, hogy a bizottság a közterület használat rendjéről szóló rendelet keretében, -akár úgy is, hogy övezeteket alakít ki- próbálja egységesíteni a bérleti díjakat. Horváth úrral 5-6 éve kapcsolatban van, mert folyamatosan kérelemmel fordult a mindenkori Képviselő-testülethez. Az első időszakban az volt a kérése, hogy szeretné az üzletét felújítani. Akkor az volt a Testület álláspontja, hogy ne nehezítsük a helyzetünket, mert a cél az volt, hogy ezeket az ingatlanokat szerezze meg a testület a későbbi könnyebb hasznosítás, értékesítés érdekében. Később újra kérelemmel fordult a felújítás miatt, akkor Török Péter érdeklődött a terület után, aki látványtervet is bemutatott a tervezett felújításról. Az volt az érdekünk, hogy ehhez Horváth úr üzlete és a Csülök Csárda is illeszkedjen. Ezért arra kértük, várja meg míg a dolog kiforrja magát. Az is lehetőség volt, hogy megveszik Török úrék az üzletét. Azóta patt helyzet van ezzel a területtel kapcsolatban. Javaslata, hogy annyiban fogadják be a kérelmet, hogy a Testület rendezze a terület bérleti díjait. Amennyiben hasznosítani kívánja, adjuk meg a lehetőséget, mert forrásokkal rendelkezik, megbízható. Horváth úr felveti, hogy az Önkormányzat ne adjon szabad teret a közterületek kiadásához. Erre a Testületnek van akarata, arról döntöttek, hogy az egész közterület témát átgondolják. Erre vonatkozó javaslatokat várnak a bizottságtól.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Kezd elege lenni az ilyen típusú levelekből. Azt írja, hogy kevés látogató téved fel arra a részre. Lejjebb arról ír, hogy milyen árusok lettek a Borhetek idejére oda helyezve. A szervező célja az volt, hogy megnövelje azon a részen is a forgalmat. A közterületeket ha nem a szervező, akkor az Önkormányzat fogja kiadni, mert érdekünk lesz a bevétel. Igaza van Horváth úrnak, hogy új szerződés megkötését kell kezdeményezni. Ha az ő üzleti tevékenysége nem működik, akkor gondolkodjon másban.

 

Krisztin N. László polgármester: Greznár úr azért adta ki ott a közterületeket, mert a Testület nem határozta meg pontosan, hogy mely területekkel rendelkezhet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Egy kérelemmel bárki fordulhat az Önkormányzathoz, melyben bármit leírhatnak, amit sérelmeznek. Van olyan, amit elfogadhatnak, és lehet olyan, amit ki is kellene vizsgálni. A lényegi kérdésekben kellene döntést hozni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Polgármester úrnak volt olyan javaslata, hogy alakítsanak ki övezeteket, de ez a terület nem közterület.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az 1239 hrsz.-ú terület a vagyonrendelet hatálya alá tartozik. Egy élő szerződésről van szó. A kérelem 1. pontja az üzlet előtti 10 m2 közterületre vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester: A költségvetési koncepcióval kapcsolatban vannak már irányok. Kb. nyolc éves téma, hogy egy olyan Önkormányzatnak, melynek közel 600 vagyontárgya van, annak nem jogos-e egy vagyongazdálkodással foglalkozó szervezet létrehozása, akár nonprofit alapon? Különösen azért, mert a jövőben az állam alacsony szinten finanszírozza a Polgármesteri Hivatalok létszámát, és jelenleg a műszaki osztályba van beintegrálva a vagyongazdálkodási feladat. Azt kéri a bizottságtól, hogy ezen a lehetőségen gondolkodjon, mert látszik, hogy az önkormányzat milyen nehezen mozog egy ilyen területen.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Az elmúlt időszakban az a tapasztalata, hogy sok az üres járat,  a nulla bevétel. Ha nem születnek döntések, akkor a vagyontárgyakból nincsenek bevételek. Gondolkodni kell, hogy milyen szervezeti formában legyen a vagyontárgyak hasznosítása.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: A nyári rendezvényeknél minden este sérelmezték az árusok, hogy miért kell ennyi közterületet kiadni, mert csökken a bevételük, veszteségesek. Tudomásul kell venni, hogy az idelátogatók kevesebb pénzből tudnak gazdálkodni, mint a korábbi években. A szervező ugyanolyan árust nem hozott ide, ami már helyben jelen volt. A jövőben a közterületeket a legmagasabb áron szeretné értékesíteni, pályáztatás útján.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A szerződés módosítását támogatja. Készüljön új szerződés a 40 m2 önkormányzati tulajdonú területen álló, idegen tulajdonú épületre vonatkozóan. Az üzlet előtti 10 m2 közterületre a rendelet szerint kössünk szerződést.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ezt utóbbit külön is kell venni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Más javaslat van-e a jelenlévők részéről?

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem tud azzal egyetérteni, hogy alacsonyabb legyen a felső rész övezeti besorolása.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérelmező maga is alul értékeli az üzletét, akkor nem kellene-e egy vételi ajánlattal megjelenni? Elővásárlási joga is van az Önkormányzatnak.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Van egy önkormányzati érdek, a területegyesítés.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Lehet egy határozati javaslat az, hogy egy vételi ajánlattal éljen az Önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester: A területen átjárási jog is van, bonyolult a jogi helyzet.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: További kérdés? (nincs) Hozzászólás? (nincs) A vitát lezárja. Elsőként Polgármester úr javaslatát teszi fel szavazásra: Az Önkormányzat éljen vételi ajánlattal a Club 67 Bt. felé a 40 m2 épület megvásárlására. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

268/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy éljen vételi ajánlattal a Club 67 Bt. Felső-bazársoron lévő  40 m2 alapterületű épületére vonatkozóan.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki egyetért azzal, hogy a 40 m2 üzlet bérletére vonatkozóan új bérleti szerződést kössenek, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

269/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön új bérleti szerződést a Club 67 Bt. Felső-bazársoron lévő  40 m2-es épületére vonatkozóan.

 

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi koncepciója

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről? (nincs)

 

Krisztin N. László polgármester: A költségvetési táblát kiindulónak kell tekinteni. A bizottságot is arra kéri, hogy ennek a finomításában vegyen részt, jelenleg a címkék tekintetében. Törvényileg csoportonként 2 óvónő és 1 dada kötelező, ezért 1 főt kénytelenek az önként vállalt feladatok közé sorolni. A BVKI-nál a turisztikai programok egyértelműen önként vállalt kategóriába esnek, mert a nemzeti ünnepek a kötelezőek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ma van az a Kormány ülés, melyen várhatóan az önkormányzatok adósságátvállalására vonatkozóan döntéseket fognak hozni. Lehet, hogy a testületi ülésre már olyan módosításokat kellene végrehajtani, amit ma még nem tudunk. A jelenlegi ismeretek alapján elfogadásra javasolja az anyagot. A táblázat finomítása lehet a cél. Az Önkormányzat működési kiadásait oly mértékben kell redukálni, hogy  a jövő évi finanszírozás megoldható legyen.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: 2013-tól csak olyan költségvetést lehet tervezni, amely működési hiányt nem tartalmaz. Nagyon sok változás következhet be az előttünk álló 1 hónap folyamán. Ne felejtsék el, hogy ehhez az anyaghoz több olyan döntés is kapcsolódik, melyet egyelőre elnapolt a Testület. Addig, amíg a Kormányzat az alapvető kérdésekben nem dönt, nem alkotja meg a 2013. évi költségvetését, ennél többet nem érdemes javasolni. A koncepció lényege, hogy az irányokat megmutassa.

Forintos Ervin bizottsági tag: a 7. napirendi pontban az adórendelet módosításnál ha megváltoztatnák a 61 ingatlan építményadóját 500 Ft-ról 600 Ft-ra, akkor 122.000 Ft. adótöbbletet jelentene. Az mellett fog szavazni, hogy csökkenjen az építmény adó. Egy 300 m2-es műhelynél 100 Ft. emelés éves szinten 30 e. Ft. többletfizetést jelentene.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az elmúlt ülésen szavazta meg a testület a korrekciót, hogy január 1-el az összes garázsra, műhelyre, egységes tételt alkalmaznak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Csak a garázsokról van szó. Ami különálló volt csak 500 Ft-ot, amely épületrészben volt az után 600 Ft-ot kellett fizetni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Felhívja a figyelmet, hogy az iskolák átvételével is probléma van, mert nincs a finanszírozásra megfelelő összeg. Nem tudja megvizsgálta-e Jegyző úr a 229/2012. Kormányrendeletet, hogy fenntartási kötelezettsége lesz-e az Önkormányzatnak?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nem lesz fenntartási kötelezettség. Egyszer már tettünk erre vonatkozóan egy elvi nyilatkozatot, hogy nem kívánja az iskolát az Önkormányzat fenntartani. A Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet szerint csak akkor kell erről nyilatkozni a 3000 fő alatti településeknek, ha akarják a fenntartást. Úgy gondolja, célszerű ettől függetlenül nyilatkozatot tenni.

 

Krisztin N. László polgármester: A kötelező feladatok ellátása kimondatott a törvény által. A koncepciónak markánsabb elemeket is kell tartalmaznia. Mindenki érzi, hogy a közterület használatról szóló rendelet nincs rendben, koncepcionális kérdés, hogy ezt hogyan oldják meg a jövőben. A Céh Egyesület támogatása szintén stratégiai kérdés. Alapvetően 2 módon támogatják direktben a turizmust: - turisztikai programok tekintetében, - Céh Egyesület vonatkozásában. Elkerülhetetlen döntés, hogy egy Balaton-parti településen a turizmust hova sorolják, kötelező vagy önként vállalt feladat? Az Ötv. szerint önként vállalt. A vagyongazdálkodás kérdésére utal, van 600 vagyontárgyunk. Üzleteink állapotában látszik, hogy beszedjük a bérleti díjakat, de nem fordítunk vissza. VN. Kft. jövője, tevékenységének a finanszírozása szintén koncepcionális kérdés. A Kft. gazdálkodik a két legnagyobb turisztikai bevételt hozó területtel, a parkolókkal és a strandokkal. Nem kellene-e koncepcionálisan foglalkozni azzal, hogy ezek bevételéből, hogyan fordítunk vissza a turizmusra? Vagy éppen a temetőket tegyük-e rendbe abból a pénzből? Várja az új képviselők, új gondolatait, mert egyelőre sodródnak tovább. Ha csak a táblázatot töltik ki, akkor fájdalmas dolgok fognak megtörténni. Többen beszéltek már arról, hogy az nem elég, ha csak spórolunk, a bevételi oldalnak is változni kellene. Vannak jó jelek, mert a turizmus bevételei javultak. Az említett szerkezeti elemekben változtatni kell. Át kell gondolni az adópolitikát. Tavaly bemutattuk, hogy a környező településeken évek óta mennyivel magasabbak az adók. Be fogja mutatni, hogy a korábbi önkormányzat 100 m. Ft-ot hagyott a lakosok zsebében, egy olyan gazdasági helyzetben, amikor ezt megtehette. Lehet, hogy ebben változásokra van szükség. Az ifa is alacsonyabb, mint más önkormányzatoknál. Lehet, hogy ennek a hatása, hogy nőtt az ifa bevétel. Az előbbiekkel szerette volna szemléltetni, hogy nem egyszerű egy koncepció megalkotása.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Az üzletbérletekkel kapcsolatban az előző testület is egy politikai sáv mellett hozta meg a döntéseit. Eddig a bérleti bevételekből nem jutott pénz az üzletek felújítására. Ha most ezeket a pénzeket elkülönítjük és az üzleteket felújítjuk, akkor nem politikai, hanem gazdasági döntés születik. Így a költségvetés megkurtításra fog kerülni, ami áldozatokkal fog járni. Úgy érzi, hogy ez a Testület meg kell, hogy hozza gazdasági döntéseit, mert az üzletek össze fognak dőlni és nem tudják kiadni.

 

Krisztin N. László polgármester: Tíz éves tapasztalata, hogy az Önkormányzat mindig politikai döntést hoz. Ezért javasolta, hogy pl. a vagyongazdálkodást olyan kézbe kellene adni, hogy lekerüljön ez a téma a politika asztaláról, ne a testületnek kelljen dönteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A szombathelyi rendezvényekre belépőjegyet bocsát ki az Önkormányzat. Ebből elég komoly bevételük keletkezik. A turizmusra visszatérve, az attrakciót kellene növelni, így az lehetne a bevételeink forrása. Az ifa növekedés oka az is, hogy jelentősen megemeltük. A problémát az jelenti, hogy nem látja a Céh Turisztikai Egyesület tevékenysége révén az ifa bevétel hogyan nőtt. Attól nő a bevétel, ha van idegenforgalmi attrakció (Borhetek, Rózsakő Fesztivál, stb.) és azért idejön a vendég. Nem azért mert van Tourinform Irodánk. A strandok működtetésében fontos szerepe van a VN. Kft-nek. Meg kell vizsgálni, hogy milyen fejlesztések szükségesek az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Lehet, hogy ily módon a turizmusba beletartozna az, hogy a Kft. szerepét át kell gondolni. A koncepciónak nagyon fontos eleme a borászat, turizmus, a hegy, a strand. Ezekre kell kihegyezni, ennek megfelelően kell a fejlesztéseket is végiggondolni.

 

Krisztin N. László polgármester: Pontosan ezek az alapos vizsgálódások hiányoznak. A kimutatások alapján 8 %-kal nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma. A strandoknál 10.000 látogatóval nőtt a 2 strand látogatottsága, ahol jegyáremelésre is sor került. A 4 önkormányzat együttes ülését kezdeményezték a legutóbbi ülésen a Céh Egyesület jövője érdekében. Most december 31-ig biztosítottuk a 60 %-os támogatást. Ezeket a kérdéseket a partnerekkel is át kell beszélni. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek szinte önjáróvá teszik ezt a rendszert, amely megteremti a finanszírozását az Egyesületnek, de annak függvényében, hogy milyen a teljesítmény. Van 15-20 olyan kérdés, ami önmagában egy bizottsági ülést kitöltene, és amelyeknek nem akarnak neki állni évek óta.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Ki tudják mutatni, hogy miért növekedett a vendégéjszakák száma? Kinél növekedett, az egyesületi tagoknál?

 

Krisztin N. László polgármester: Ezt ki lehet mutatni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint a Bonvino Szálloda miatt nőtt a vendégéjszakák száma.

 

Székely István könyvvizsgáló:  A 8 %-os növekedést akár az időjárás is eredményezhette. Úgy véli, hogy bizonyos arányokban (többlet ifa bevétel) részesüljön az Önkormányzat és az Egyesület is. Ne az legyen, hogy ami többlet az az Egyesületé, hanem, közös legyen.

Az építményadóra visszatérve elmondja, hogy akár több milliós összeget jelentene a 600 Ft-ról 500 Ft-ra visszalépni a nem lakás céljára szolgáló építményeknél. Jobb lenne az egységesítés.

A koncepcióban az irányokat kellene meghatározni.

Felhívja a figyelmet, attól függetlenül, hogy nincs átstrukturálva a kötvény,  a működési bevételek segítése érdekében a bankkal tovább kellene tárgyalni. A kamatok működési kiadások voltak. Ugyanakkor az óvadéki betét kamata felhalmozásra került a betétszámlán. Ha a kamatot felszabadítaná a bank és működésre biztosítaná, -mert lehetséges, hogy az adósságállomány úgy lesz meghatározva, hogy a pénzeszközök levonásra kerülnek- és a betét egy pénzeszköz. Lehet, hogy ebbe nem megy bele a bank, de ők megkapták a kamatát. Ha több év alatt lehet az adósságot rendezni, akkor továbbra is megjelenik valamilyen kamatkötelezettség. Legalább a kamatkötelezettség erejéig a betét felhalmozott kamatából lehessen kiegyenlíteni. Vagy a folyó évi kiadásit, vagy az egészet szabadítsák fel.

 

Krisztin N. László polgármester: Az Önkormányzat adóbevételei ki vannak szolgáltatva az államnak. Véleménye, hogy elemi érdekünk azon irányok erősítése mint a VN. Kft. szerepe, mint többletbevételt eredményező tevékenység, vagyongazdálkodási termelő tevékenység. A szerkezet átalakítása kulcsfontosságú lesz a jövőre nézve.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy benne vagyunk abban a közel 2000 településben, melyeknek az Állam átvállalja az adósságát. A bejelentés részleteit nem ismerjük. Abba bele lehet gondolni, hogy ezt nem adóforintokból fogja konszolidálni az állam, hanem állampapírokat fog kibocsátani és a hitelt nyújtó pénzintézetek ezeket az állampapírokat ha átveszik, akkor átveszik a mi óvadéki betétünket is. Nem mi fogunk rendelkezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Olyan hírek voltak, hogy december 31-ig megpróbálják a kisebb önkormányzatok adósság állományát rendezni és állampapírokkal próbálják kiváltani a kötvényeket és egyéb adósságokat. Úgy gondolja, hogy az óvadéki betét kamatával nem számolhatunk.

 

Krisztin N. László polgármester: Még az Önkormányzat gazdálkodik ezzel a pénzzel, úgy, mint a folyószámla hitelével is. Megfontolandó, hogy azokat a fizetési kötelezettségeinket melyeket blokkoltunk, 12.31-ig teljesítsük. Emlékeztet arra, hogy tervünk szerint a Pincegazdasági épület megvásárlásának fedezete az óvadéki betét lett volna. A szerződés szerint jövedelemtermelő célra lehet azt  felhasználni, és a bank mondja meg, hogy annak ítéli vagy sem. Amikor felvetette az előző napirendnél a Horváth féle üzletvásárlást, erre a kategóriára gondolt. Dönteni kell a Pincegazdaság vonatkozásában is. Egyetértve Kárpáti úr gondolatmenetével,  lehet, hogy érdekünk ezeknek a forrásoknak a felhasználása.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke:  Addig, amíg a Kormány végrehajtási utasítása nem jön ki, addig a költségvetést úgy kell kezelni, mintha ez a bejelentés el sem hangzott volna.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Azt is tudni kell, hogy azon önkormányzatok, melyeknek nincs adóssága, valamilyen kedvezményeket fog kapni. Várhatóan az adóssággal rendelkező önkormányzatokat valamilyen módon szankcionálni fogják. A határozati javaslat kipontozott részeit nem tudjuk kitölteni. A határozati javaslatot el tudjuk fogadni, de tényadatok nélkül.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  További kérdés? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot a kipontozott részek feltöltése nélkül fogadják el, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

270/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját a határozati javaslatban foglaltak szerint, tényadatok nélkül fogadja el.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Javasolja a bizottság a Testületnek, hogy gondolja át a bevételt hozó intézkedéseket: a VN. Kft. szerepe, vagyongazdálkodás, Céh Egyesület vonatkozásában. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

271/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

-         Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy gondolja át a bevételt hozó intézkedéseket: a VN. Kft. szerepe, vagyongazdálkodás, Céh Turisztikai Egyesület vonatkozásában.

 

 

4./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Hozzászólás van-e a napirendhez?

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Vizsgálják meg mit jelentene valójában a 61 db. kivetés mennyit jelentene valójában, mert kevesli az erre kiszámolt 122.000 Ft-ot. Csak az ő esetében 15.000 Ft. emelést jelentene.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Az ő értelmezése szerint a garázs és garázs közti különbség fog eltűnni, az eddigi jogsértő intézkedést hozzák helyre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tavaly év elején volt adómérték változás. Az adóztatás során derült ki, hogy van olyan, ahol a garázs az épületben van, erre az adórendeletünk nem vonatkozott. Év közben adómértéket  növelni nem lehet. Az elmúlt testületi ülésen korrigálták a rendeletet, hogy nincs különbség a garázs tételek között az adóztatás szempontjából. A régi adóbevallásokból tudjuk megállapítani, hogy hány olyan adótárgy van, ami épületen belül van. Figyelembe kell venni, hogy a környéken az építményadó Badacsonytomajon a legalacsonyabb. Eddig csak az után a garázs után adóztak 500 Ft-tal, ami különálló volt. Januártól az épületrészen belüli garázs is 500 Ft-tal fog adózni a 600 Ft. helyett, ha elfogadja a Testület.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A cél az egységesítés, mert különben minden egyes ingatlannál meg kellene nézni a tényleges állapotot.

Forintos Ervin bizottsági tag: A javaslat szerint a műhelyeknek és pincéknek is megnövekedne 100 Ft-tal az építményadója. Kérne egy kimutatást, hogy mire számíthatnak a helyi vállalkozók, ha ez az emelés bekövetkezik.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Így csak 61 adótárgy esetében történne változás, mert eddig is 600 Ft-ot fizettek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Másként értelmezi a tervezetet, mert a nem lakás céljára szolgáló helyiségbe tartozik a garázson kívül a műhely és a pince is.

 

Székely István könyvvizsgáló: Azt kell látni, hogy ez egy nem nagy emelés lenne, a visszalépés lenne nagyon nagy. Ha elkezdenék az ellenőrzéseket azt jelentené, hogy késnének az adóbevételek, mert fel kell dolgozni azokat.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke: A használatba vételi engedélyt ki kell tölteni minden építtetőnek, abban minden szerepel. Nincs értelme mindent újra felmérni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Art. szerint az ügyfelet terheli a bevallás. Nem tudjuk megmondani előre, hogy egyes adómérték változtatások mit eredményeznek. Ha különbséget akarunk tenni, akkor azt ellenőrizni is kell. Ha a Testület elfogadja a javaslatot visszaáll a 2010. december 31-i állapot, 61 db. adótárgy esetében emelkedés fog történni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha minden adónemben változatlanul hagyunk mindent, az azt eredményezheti, hogy pénzügyi gondjaik lehetnek jövőre. December 2-ig lehet kihirdetni az adórendelet módosítását. Ha most nem emelünk, akkor jövőre már nem tudunk. Ebből az következik, ha plusz bevétellel nem számolhatunk, akkor azt kell nézni, hol tudunk költségeket csökkenteni. Egyetért a megfogalmazottakkal, de annak az lehet a következménye, hogy jövőre drasztikus költségcsökkentéseket kell végrehajtani, ami lehet, hogy személyi kérdéseket is fog érinteni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Azt tudja inkább támogatni, mert ha emelünk is mi a garancia arra, hogy a fizetési intenzitás növekedni fog?

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Van-e más javaslat? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

272/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint alkossa meg helyi adórendeletét.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes 10,04 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 10,10 órakor folytatódik.

5./ Napirendi pont

Együttműködési megállapodás tervezet a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kérdezi Jegyző urat, hogy az Alapítvány bejegyző határozatáról tud-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: 2012. június 08-án benne van a cégnyilvántartásban, július 26-án lett hatályos.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az alapító okiratukban út állapot felmérés és hasonló tevékenységek nem szerepelnek a cél szerinti tevékenységek között. Az 1.4 pontban az szerepel, hogy ingyen kívánja igénybe venni az Egry József Művelődési Házat rendezvények céljára. Ha decemberben kívánja igénybe venni, akkor fel kell fűteni az épületet, ingyen? Ezt nem tudja elfogadni. Semmilyen Alapítványt nem tudunk úgy támogatni, hogy ingyen adunk valamit oda. A megállapodást ilyen formában nem tudja elfogadni, azért sem mert a Hivatalnak van műszaki osztálya, aki az utak állapotát meg tudja vizsgálni.

 

Horváth Márta osztályvezető: A legutóbbi testületi ülésen egy tanácsot hoztak létre, erre a tevékenységre.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Olyan megállapodást javasol megkötni, amelyben azt írjuk csak le, hogy az alapítvány célkitűzéseivel összefüggő dolgokat támogatjuk.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Feltétlenül kell-e megállapodás? Egy alapítvány jogi személy, a tevékenységével összefüggő dolgokban közreműködhet a város, nem kell azt együttműködési megállapodásban rögzíteni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az alapítvány tevékenységi köre: egyéb, máshova nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység. A Testület hozott egy döntést, azt végre kell hajtani, ezért került az anyag a bizottság elé. A megállapodásban szereplő munkához segítséget nyújtanának, a feladatot a műszaki osztály végzi el. Az Alapítvány részére az anyagot véleményezésre megküldtük, válasz még nem érkezett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Ha támogatják az együttműködési megállapodást, akkor van értelme beszélni az anyagról, ha nincs, akkor vissza kell vonni a testületi határozatot. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja, hogy egy együttműködési megállapodás jöjjön létre a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasítja.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki támogatja azt, hogy ne szülessen együttműködési megállapodás az erre vonatkozó testületi határozatot vonják vissza, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasítja.

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla hitelszerződés engedélyeztetése

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője kíván-e szólni?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A téma tárgyalása azért szükséges, mert előre láthatólag nem tudják finanszírozni decembertől a településüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásaikat. Ennek okairól az előző testületi ülésen már volt szó. Ez a folyószámla hitel mindenképpen szükséges a további működés finanszírozásához, ehhez kérik a bizottság támogatását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Mindkét bizottságnak volt költségcsökkentő, hatékonyság vizsgálatára vonatkozó javaslata, igaz, hogy testületi ülésen nem lettek határozattá konkretizálva. Tőle származott egy olyan javaslat, hogy ezeket dolgozzák ki, mert hiába ülnének le ha nincs újabb anyag. A Könyvvizsgáló úr is tett javaslatot, hogy a téli hónapokban a munkaidő kereteket meg lehetne változtatni. Pályázati forrásokról is szó volt. Valóban 1,5 hónapja nem történik semmi?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Szóban szerették volna tájékoztatni a Testületet. Saját maguk részére készítettek táblázatot az üzemanyaggal, bérekkel kapcsolatban, hogy mennyi költséget lehetne ezzel csökkenteni. Jegyző úr tájékoztatása alapján más vállalkozó megkeresése nem a Kft. feladata. Az a testületi döntés született, hogy a belső ellenőr feladata lesz a Kft. üzemanyag felhasználásának ellenőrzése. A Kft. üzemanyag fogyasztása a tavalyi évhez hasonló, közel 13 e. litert használtak el. A különbség az üzemanyag egységár növekedése miatt van.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Könnyebb dolguk lenne, ha rálátnának az elkészített anyagból mennyit tudnának spórolni a munkaidő keret változtatással, a pályázattal. Próbálnak segíteni, hogy a Kft. költséghatékonyan működjön Ez látható jele annak, hogy a Kft-vel számolnak a jövőben is, ugyanakkor azt látják, hogy nem történik semmi, illetve bejön egy kérelem 9 m. Ft.-ról. Nem tudja, hogy ez az összeg az Önkormányzat likviditásába hogyan fog beleszólni. A hitelképességünk maximumán vagyunk. Jövőre mínusz 9 m. Ft-tal indulnánk.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Jövőre még kevesebb lesz a kötelezettségvállalásunk felső határa az iskola miatt. Nagyon óvatosan kell kezelni ezt a dolgot. Lehet, hogy szükség van a folyószámla keretre a téli működés miatt. Addig döntést nem tud hozni, amíg a további működés költséghatékonyságára az anyagokat nem látják; hogyan fog ez a társaság a jövőben úgy dolgozni, hogy a település érdekeit messzemenően kiszolgálja, a dolgozók a napi 8 órájukat valóban ki is dolgozzák.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A Testület előre vetítette azt a lehetőséget, hogy nem tud támogatást biztosítani jövőre. A téli hónapban nyilvánvaló kevés árbevételt tud termelni a cég, de a feladataik ugyanazok. A közvilágítás havonta 1,5 m. Ft. Ha erre nem kapnak fedezetet, ennek költségét sem tudják kitermelni. Ezért szeretnék biztosítani a cég további működését a folyószámla hitelkerettel. Az előző 9 m. Ft.-os hitelt július hónapban visszafizették. A konkrét tartozás várhatóan egy féléves időszakra szólna ismét, egy biztosíték lenne a folyószámla hitel a cég működésére. A VN. Kft. jövőbeni működésének kérdése sürgető dolog. Az új ügyvezető megválasztása is jó lenne, ha minél előbb megtörténne, azért, hogy megismerhesse a cég működését.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A 10.29-i rendkívüli ülésen az a döntés született, hogy ha ügyvezetői pályázat került kiírásra, akkor ezekben a kérdésekben, a vagyonkezelési szerződést is beleértve megvárja a Testület az ügyvezetői pályázat elbírálását. Ha már készítettek anyagot, célszerű lenne kiküldeni a tulajdonosok részére, hogy azt megismerhessék.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A költségvetésben a kezességvállalás hogy szerepel, hogy érinti az Önkormányzat hitelképességét?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A költségvetés alapján lehet kiszámolni, hogy a jövő évi hitelképesség hogyan alakul. Valószínű, hogy csökkeni fog. A kötelezettségvállalás maximumát az adott évi fizetési kötelezettség befolyásolja. Nem tudjuk, hogy benne lesz-e a kötvénynek az adott évi törlesztő részlete, a folyószámla hitel kiváltásának az adott évi törlesztő részlete. Ha ezek megmaradnak, akkor már a hitelképességünk maximumát kimerítette.

 

Székely István könyvvizsgáló: Bármilyen szervezeti rendszerben lesz a tevékenység, akkor is a tevékenység előkészületi költségeit a következő szezonra finanszírozni kell. A részletes tervek alapján derül ki, hogy kell-e a 9 m. Ft. Mindenképpen a bankkal a jelenlegi adatok alapján tárgyalni kell, hogy mit tudnának adni. A fedezet kérdése jelenthet megoldást. Lehet, hogy másik pénzintézetet is meg kell kérdezni. Felhívja a figyelmet, hogy jelentős összeg a lakossági hulladékszállításból származó 3,4 m. Ft. kintlévőség, amely nem elveszett pénz. Javasolja, hogy ahogyan folynak be ezek a pénzek, akkor folyamatosan legyenek átutalva. Ebből is kell kalkulálni a bevételeknél. A ciklikusság miatt valahogy a tevékenységet le kell finanszírozni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Van télen végzett tevékenységből származó bevétele a Kft.-nek. Milyen körben hirdetik meg a favásárlási lehetőséget? Elfogadhatatlan, hogy a tulajdonos nem tudja, hogy a fa értékesítése hogyan történik. Sok mindenben a hozzáállásban van probléma, amit át kellene értékelni. Utal arra, hogy 1 helyszínre 2 autó is kimegy. Ezzel sokat lehetne spórolni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Nincs még értékesíthető tüzifa, jövő héttől tervezik a favágás megkezdését. A novemberi Badacsony Újságban, képújságban fog megjelenni a hirdetés. Fuvarral együtt 19.000 Ft. lesz métere az akác tüzifának várhatóan. Becslések szerint 150 m3 fa termelhető ki. Biztos, hogy lehet javítani a szervezésen, az ezzel kapcsolatos kritikát elfogadja, kérte is a Testület tagjait, hogy jelezzenek felé.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Tavaly is próbálkoztak a gépjárműveket fedezetként megjelölni, de azt a bank nem fogadta el. Ingatlannal nem rendelkeznek, ők csak üzemeltetők.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Könyvvizsgáló úr javaslata alapján kezdjen az Ügyvezető tárgyalásokat a számlavezető pénzintézettel.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A helyi pénzintézet lenne célszerű, főleg nyáron, amikor a parkoló és strandbevételek vannak. Megkezdik a tárgyalásokat, hogy az Önkormányzatnak csak kezességet kelljen vállalnia, hogy a cég tovább tudjon működni a téli hónapokban.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja tárgyalás folytatását az E.ON-nal, hogy a téli hónapokban engedélyezzék a fizetés átütemezést.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Ismerteti a határozati javaslatot: A Kft ügyvezetője kezdjen tárgyalást a számlavezető pénzintézettel. Továbbá kezdjen tárgyalást az E.ON képviselőjével, a közvilágítás fizetési átütemezését kérve, hivatkozva arra, hogy nem rendszeresen keletkeznek a Kft. bevételei. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

273/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdjen tárgyalást a számlavezető bankkal a folyószámla hitelszerződés feltételeiről. Továbbá kezdjen tárgyalást az E.ON képviselőjével a közvilágítás fizetési átütemezését kérve, hivatkozva arra, hogy nem rendszeresen keletkeznek a Kft. bevételei.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Csodálkozott azon, hogy miért nem tárgyalják az ügyvezetői pályázatokat. Jegyző urat is kereste ezügyben. Lehetőség lett volna a mai bizottsági ülésen az ügyvezetői pályázatok zárt ülés keretében történő tárgyalására, testületi ülésre meg lehetett volna hívni a pályázókat.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Október 31-e volt a pályázati határidő. Ha nem elsőbbségivel adják fel, akkor 1 hét, amire a pályázat postai úton beérkezik.

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról beszámoló

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Az előkészítő kíván-e kiegészítést tenni? (nem) Júliusban kapott egy anyagot a badacsonyörsi fürdőhely költségeiről. Ebben az anyagban annak az összegnek a töredékét látja.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A Villa Park Kft-vel a vízre és villanyra szerződést kötöttek. A júliusi anyagba az már bele volt kalkulálva arányosítva. Ebben az anyagban még nem szerepel, mert szeptemberben kapták meg a számlát elszámolásra.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A VN. Kft. irodái után fizetnek-e az Önkormányzatnak az energia és egyéb költségekért?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy nem fizetnek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Akkor ezt is önkormányzati támogatásnak kell tekinteni. Utal az előző anyagra, melyben az szerepel, hogy az önkormányzat nem fizette ki a támogatást.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A Kulturális Intézmény sem fizet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Folyamatban van ennek a kalkulálása a helyiségek használatával arányban, ezekhez a költségekhez hozzá kell járulni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Így duplán fizetnének, mert a régi irodahelyiség után is kell átalányt fizetniük vízre, áramra, gázra. A könyvtár miatt a kazán ott van. Temperálás kell, hogy a riasztó rendszer ne fagyjon el.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A könyvtárnak ők fizették egész évben a fűtését, a BVKI egy évben egyszer a költségelszámolás alapján fizetett. Most kezdeményezték, hogy menjen a BVKI nevére az ottani gázóra és majd a Kft. fizet egy évben egyszer a költségmegosztás alapján. Ha oda is fizetnek átalányt és a Városháza épülete után is, akkor ott tartanak, mintha ott maradtak volna.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az mindegy, hogy 5 vagy 10 emberre fűtünk. A vízfogyasztás, áramfelhasználás biztosan megnőtt. A dupla fogyasztási helyeket kellene megnézni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Ha viselni kell a költségeket, akkor az áramfogyasztás rájuk eső részét tudja elfogadni. Az irodában nem fűtenek, mert a helyiségben 25-28 fokos a hőmérséklet. A vízfogyasztásuk 3 fő után minimális. Testületi döntés alapján költöztek át az épületbe, nem ők kérték.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Nem lehet megoldani, hogy az üvegtégla falba egy ablak beépítésre kerüljön, hogy szellőztetni tudjanak?

 

Horváth Márta osztályvezető: Építési engedély köteles, mert szerkezeti változásnak minősül.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Ha új ügyvezető lesz, tud az Önkormányzat helyiséget biztosítani részére?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A FEB jegyzőkönyvében van egy olyan javaslat, hogy módosítsák a beszámolási időszakot I-VIII. hónap helyett I-IX. hónap legyen, mivel szeptemberben még nyitva vannak a strandok, üzemelnek a parkolók. Kéri, hogy ha lesz SZMSZ módosítás, akkor ez alapján módosítsák, mert így mérvadóbb adatokat tükrözne az anyag.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Aki az előbbi javaslatot elfogadja, a FEB javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

274/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. az I-IX hónap gazdálkodásáról készítsen beszámolót a jövőben.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Volt már szó arról, hogy VN. Kft-nek rendszeresen pénzügyi beszámolót kellene készíteni minden hónapban. Mivel ez nem történt meg, kérdezi, hogy mennyi az összes pénze jelen pillanatban.

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Az egyszámlán 2.969.786,- Ft. van. A lekötött összeg 5.004.075,- Ft.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A bérek és járulékok összege havonta milyen fizetési kötelezettséget jelent?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Az 1 havi bruttó bérük 2.295.500,- Ft.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Jegyző urat kérdezi, hogy az ügyvezető választás időpontját hogyan tervezi, mert Rakics Anna megbízása október 31-ig szólt. Hosszabbítás történt?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Nem történt hosszabbítás.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő ülésén ezt rendezze, mert Kft. ügyvezető nélkül nem működhet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Gt. 24. § alapján, ha lejár a kinevezés és még nincs új ügyvezető, akkor a régi ügyvezető 60 napig képviseli a céget. Az időpontokról a lejárt határozatoknál beszélnek majd.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A bértámogatásos pályázatnál többféle konstrukció van. Az 50 %-os támogatás esetén 1.147.750 Ft./hó összeget lehetne megspórolni. Ehhez garantálni kell a 6 hónapos foglalkoztatást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Most meg lehet nézni, hogy mekkora összegeket bukunk ezen, ha beadhatták volna már a pályázatot.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A pályázat egyik feltétele, hogy 30 nappal előtte értesíteni kell a dolgozót, ha elbocsátásra kerül. Ezért is jó lenne mihamarabb döntést hozni. Továbbá igazolni kell, hogy likviditási problémával küszködik a cég, így lehet igényelni a támogatást.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A téli időszakban nem terveznek-e munkaidőben eltérő foglakoztatást a bérmegtakarítás érdekében?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: 6 órás foglalkoztatás 4-500 e. Ft. csökkenést jelentene. Erről tájékoztatta a dolgozókat, akik azt mondták, hogy akkor valószínűleg felmondanak. Végkielégítésre sincs sajnos pénz.  A munkaidő keretet már a nyáron is alkalmazták. Úgy látja, hogy a 8 órás munkaidőt meg kell tartani a hatékonyság miatt, utal a hótolásra, erdőgazdálkodásra.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Szeretne látni a 150 m3 famennyiség kitermelésére egy tervet, mert nem biztos, hogy ez nekünk megéri. (kitermelési költség, munkabér, stb.) Lehet, hogy egy olyan céget kellene ezzel megbízni, amelyik erre szakosodott és féláron megcsinálja. Ha veszteséges, akkor inkább ne termeljük ki azt a fát.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Számítása alapján a bevétel 1 havi bérköltséget fedez.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Felhívja a figyelmet arra, hogy a bevétel mellett van kiadási oldal is.

 

Székely István könyvvizsgáló: Az sem jó, ha üldögél a dolgozó.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt megengedjük.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Ahhoz képest jobb, ha termel valamit.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Forintos Ervin javaslata, hogy testületi ülésre dolgozzák ki, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység eredményes-e.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Kérése, hogy ezt ugyan úgy megcsináltathatja-e a hóeltakarításra, melyik gazdaságosabb, ha a Kft. csinálja, vagy vállalkozó. Azért nem kértek be a megüresedett vállalkozó helyére árajánlatot a hótolásra, mert nem látta a feladat finanszírozását. A meglévő gépjárművekkel és 1 vállalkozóval több idő alatt, de meg lehet oldani a feladatot. A novemberi újságban megjelentetik az árajánlat kérést.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kéri a szavazásból történő kizárását, mivel ő készítette az anyagot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kéri, hogy aki egyetért Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag szavazásból történő kizárásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kiegészítve Forintos Ervin javaslatával, hogy testületi ülésre dolgozzák ki, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység eredményes-e, továbbá Rakics Anna javaslatával, hogy készüljön összehasonlító anyag a hóeltakarításra, síkosságmentesítésre vonatkozóan is, a Kft. vagy vállalkozó által gazdaságosabb a feladatvégzés, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

275/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el az alábbi kiegészítésekkel:

- A VN. Kft. a novemberi testületi ülésre dolgozza ki, hogy az erdőgazdálkodási tevékenysége eredményes-e.

- A VN. Kft. készítsen összehasonlító anyagot, hogy a VN. Kft. által, vagy vállalkozó által gazdaságosabb a téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés.

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének III. n.évi teljesítése

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Az előkészítő kíván-e kiegészítést tenni?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A beszámolót megpróbálta a költségvetéssel egyformán készíteni. Külön bemutatta az intézményeket. A teljesítést a módosított előirányzathoz képest számolták, figyelembe véve, hogy szükség lesz előirányzat módosításra. Az iskola és óvoda esetében volt olyan pályázat, melyek teljesítése most zajlott le, ezek előirányzat módosítása még vissza van. Mindkét intézménynél jelentős szerepe van az irányítószervi támogatásnak és a saját bevételeknek. A korábbi években nem volt ennyire élesen érezhető az, ha egy intézménynél a bevétel nem folyt be, vagy ha a kiadásoknál többet kell teljesíteni. Az iskola és óvoda esetében is problémát jelent, hogy bevételük jelentős része az étkezés. A költségvetés készítésekor egy keretösszeggel tudnak tervezni. Ha a gyerekek betegek, több lesz az ingyenes étkező, rászorult gyermek, akkor ennél a tételnél elmaradás jelentkezik. Ez a bevétel kiesés látszik mindkét intézménynél. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy jelentős kintlévősége van az iskolának a Menü Bt. részéről, ami hiányzik a költségvetésükből. Erről értesítették az intézményvezetőt, hogy komoly problémát jelenthet ez a likviditásában, ha bevételei nem teljesülnek, az önkormányzat finanszírozása elfogy. Hátra van még a szeptember, október, novemberi befizetési kötelezettség, kifizetésre kerültek októberben a bérek, ezzel szinte 100 %-ban elfogyott az intézmény finanszírozása.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kb. 2 hónapja hallunk erről. Kérdése, hogy az Igazgató Asszony miért nem terjeszti ezt a Testület elé? Ez kinek a felelőssége?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az Igazgató Asszony küldött arra vonatkozóan tájékoztatást, hogy a Menü Bt-nek nagy kintlévőségei vannak.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az szerepel a 2012. évi költségvetési rendeletben, amennyiben a gazdasági társaságnak a kintlévősége az 1 m. Ft-ot meghaladja, akkor azt köteles jelezni a Polgármesternek. Az Igazgató Asszony október 17-i keltezésű levélben jelezte a problémát. A Bt. adózott eredményét ismerteti: 2009-ben 1.052.000,- Ft. 2010-ben mínusz 2.168.000,- Ft., 2011-ben mínusz 1.630.000,- Ft. Látszik, hogy a Bt. veszteséges.

A Bt. saját tőkéje 2009-ben 3.903.000,- Ft., 2010-ben 1.730.000,- Ft., az idei évben 105.000,- Ft. A Bt. kötelezettségei az elmúlt 3 évben a következők szerint alakultak: 2009-ben 3.290.000,- Ft. 2010-ben 3.476.000,- Ft. 2011-ben 4.059.000,- Ft. A kimutatásból látható, hogy a Bt. eladósodottsági foka az elmúlt 3 évben a duplájára nőtt. A likviditási gyorsrátája az 1/3-ára csökkent.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Meg kellene vizsgálni ennek az okát.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Az idén, ha újabb vesztesége lesz, akkor elfogy a Bt. tőkéje.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Ilyenkor mi a teendő? Az Önkormányzatnak kell helyt állnia?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Vagy azt mondja a Testület, hogy rendezi ezt a dolgot, vagy azt, hogy vége.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Vezetői értekezleten azt javasolta, hogy a Testület kérje fel Könyvvizsgáló urat, mi ennek a helyzetnek az oka.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Vállalja a felkérést.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A kimutatások alapján látszik, hogy a bevételek várhatóan nem teljesülnek, a kiadás már jelentősen teljesült. Az anyag szerint már a közüzemi díjakra sincs fedezet. Javaslata, hogy a költségvetés készítőit felelősségre kellene vonni, hogyan jutott ilyen helyzetbe az iskola és az óvoda.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A költségvetés készítésénél a takarékosságra kellett törekedni. Emlékeztet arra, minden intézménynél el lett mondva, hogy x m. Ft-ot, vagy x %-ot húzzanak le. Az alkalmazott létszám miatt a bérekhez nem nyúltak, minden intézmény a dologi kiadásait faragta. Ugyan ez volt a helyzet a Polgármesteri Hivatalnál is. Az előző évihez hasonló összegekkel tervezett mindenki. A Hivatalban is a közüzemi díjak elfogytak, hiszen az előző évhez képest több a fogyasztás. Nem mindegy, hogy 16 órakor kiürül az épület, vagy estig rendezvények vannak. Egyszerűen nem tudtuk másként a költségvetést egyensúlyba hozni, ez a Testület előtt is tudott volt, hogy minimálisra lettek tervezve a dologi kiadások. A problémát az okozza, hogy nagy kintlévősége van az iskolának a Menü Bt.-től (2,5 m. Ft.), illetve 3 m. Ft-os módosítást kell a pályázat miatt megtenni. Az étkezési díjakat sem lehet előre pontosan megtervezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mindkét intézménynél a bevételek jelentősen túl lettek tervezve. 7 m. Ft. tervezési hibáról van szó. Mire alapozta a költségvetés készítője a bevételek mértékét? A gyereklétszámot tudnia kellett.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Azt nem tudhatta, hogy ki lesz ingyenesen étkező.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A normatíva nem finanszírozza le egy gyermek étkezését. Törvény miatt változott azon gyermekek köre, akik kedvezményre jogosultak. Nem lehet kiszámolni, hogy mennyi lesz a tényleges étkező száma, betegség, hiányzás, stb. miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján lehet kalkulálni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az üdültetés bevétele csak tervezett összeg, terembérleti díj tervezett összeg. Az előző évek alapján terveztek. Felhívja a figyelmet arra, ha az intézmények saját bevételt kisebbre tervezik, akkor a finanszírozása lett volna magasabb.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A költségvetés készítésekor ezért feszegette a túlmunka kérdését. El kell dönteni, hogy valakinek a munkahelye kell, vagy a túlmunkáért hajtanak. Az Önkormányzat a Menü Bt. tartozásait rendezze az iskola felé.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  A BVKI költségvetéséből nem lehet átcsoportosítani az iskolához? Lehetne azt is mondani, hogy egy rendezvényt kevesebb költségből finanszírozzanak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A BVKI-nál a rendezvények költségei azért maradtak meg, mert a szüreti rendezvény az Önkormányzat keretein belül zajlott a pályázat elszámolása miatt. Az intézmény költségvetéséből vissza kell venni azt a 4-5 m. Ft-ot, amiből a rendezvény megvalósult. A Menü Bt. tartozása és a pályázati pénz ha megérkezne, akkor a fontos kiadásokat lehetne teljesíteni az iskolánál.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Ezzel még nem lenne megoldva a probléma.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Ha december 31-ig nem tudunk fizetni, akkor a szállítói számlák áthúzódnak a következő évre. A decemberi fizetést januárban kell átutalni. Az iskolai költségvetésben az első hónapot tehát tervezni kell. A Menü Bt.-nél az Önkormányzatnak helyt kell állnia.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Jó lett volna tudniuk ezt, amikor megszavazták a Céh Egyesület 3,5 m. Ft-os támogatását, hogy ekkora a baj.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A Pénzügyi Bizottság elutasította a Céh támogatását. A testületi ülésen már nem volt bent, mert készítette az Önhiki pályázatot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Egy mondatot megért volna, hogy figyelmeztessék, tájékoztassák őket. Kéri a Hivatal összes dolgozóját, osztályvezetőjét, ha bármilyen olyan ügy van, amely nem tudomásra jutása a képviselők felé rossz döntést eredményezhet, akkor tájékoztassák őket. Ha valamiről nem tud, rossz döntést hozhat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Többször elmondta már, hogy nem a Céh Egyesület finanszírozására kell a hangsúlyt helyezni.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kérhetik az intézményvezetőket, hogy a november 16-i ülésre számoljanak be?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Valamilyen szankciónak kell lenni, ha a bevételek nem teljesülnek, pl. a túlmunkáról mondjanak le.

 

Székely István könyvvizsgáló: Az 50 %-os bevétel nagyon kevés. Ha be volt tervezve az üdültetés, volt érdeke, hogy tegyen azért valamit? Ezek szerint nem. El kellene mondani az intézményvezetőknek, hogy a tervezett bevételek miért nem jöttek be.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: A lejárt határozatok közé be van téve egy anyag, hogy portást szeretnének az iskolába.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Felhívja a figyelmet, ha az iskola költségvetésének módosításához együttes ülés döntése szükséges.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Gondoljon bele mindenki, hogy az iskolának és óvodának is milyen nehéz előteremteni a működési bevételeket, a Céh Egyesület pedig erődemonstrációval eléri, amit akar. Együttes ülésen kérni fogja, hogy az ifa bevételek arányában járuljanak hozzá az érintett települések az egyesület támogatásához.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Nem beszélve arról, hogy a támogatást működési kiadásaikra fizetjük.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az intézményi ellátásra az iskolánál mindössze 3,5 m. Ft. lett tervezve a gyermeklétszám alapján.  Iskolai évkönyv értékesítésre 60.000,- Ft.ot terveztek, ami be szokott folyni. 500 e. Ft. lett tervezve terembérletre, illetve a büfé bérleti díja 156 e. Ft.

Ezen tételek a tavalyi év tényleges bevételei alapján lettek tervezve. Van egy 1,4 m. Ft-os tovább számlázott szolgáltatás, a telefondíjakra. Ez a tétel előre nem tervezhető. A Menü Bt. díjánál 3,5 m. Ft. van tervezve, amiből tudjuk, hogy 2,5 m. Ft. hátralék van. Ez sem túltervezett összeg. Az iskolai úszásoktatás bevételénél szerepel 50.000,- Ft., amit befizetnek a szülők. Üdültetésnél 400 e. Ft. lett tervezve, a bevétel ebből 600 e. Ft. lett. Véleménye szerint semmilyen túl tervezett összeg nem szerepel az anyagban a bevételi oldalon.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Határozati javaslatot fogalmaz meg: Az intézmények vezetői, illetve a Menü Bt. vezetője számoljon be részletesen testületi ülésen arról, hogy a működési bevételei a III. negyedévre miért így alakultak. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

276/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy az intézmények vezetői, illetve a Menü Bt. vezetője a 2012.11.16-i testületi ülésen számoljon be arról, hogy működési bevételei a III. negyedévre miért így alakultak.

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki egyetért azzal, hogy az iskolai költségvetés ügyében rövid határidőn belül kerüljön sor együttes ülés összehívására, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

277/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rövid időn belül hívjon össze együttes ülést az iskolai költségvetés tárgyában.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Milyen megoldás lehetséges a Menü Bt. helyzetének kezelésére?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Menü Bt. adósságát rendezze az Önkormányzat, mivel 95 %-ban tulajdonos. Ezáltal az iskola megkapja a tartozásként kimutatott összeget. Ezt követően a tartozásról a Menü Bt-nek el kell számolni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Ehhez költségvetést kell módosítani. Javasolja, hogy arra a rendkívüli ülésre, melyen az aljegyzői és VN. Kft. ügyvezetői pályázatokat fogják tárgyalni, a költségvetési rendelet módosítása is legyen napirend.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Céh Egyesület támogatása el lett már utalva?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Még nem utalták el.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy a Képviselő-testület november 16-i ülésén vonja vissza a 3,5 m. Ft.-ra szóló határozatát.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Aki egyetért Jegyző úr javaslatával, hogy Székely István könyvvizsgálót bízzák meg a Menü Bt. könyvvizsgálatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

278/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Székely István könyvvizsgálót a Menü Bt. könyvvizsgálatára.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Ha a Menü Bt-nek utalnak és azt tovább utalják az iskolának. akkor a legszükségesebb kifizetéssekkel az intézmény már el tud lenni, nagyon szűk keretek között.

 

Székely István könyvvizsgáló:  Mivel nem tudjuk a Bt. pénzügyi helyzetét, javasolja az engedményezést, közvetlen utaljunk az iskolának.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az óvodánál a közmű díjakat kell rendezni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Javasolja a bizottság a Testületnek a költségvetés módosításnál, hogy ahol megtakarítás van, arányosan onnan vegyen el, ne plusz előirányzatot biztosítson.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke: Joggal védi a VN. Kft. ügyvezetője és minden vezető az intézménye anyagi érdekeit. Javasolja, hogy próbáljanak valamilyen megoldást találni a Céh Egyesület támogatására, mert a turizmus az egyetlen húzóágazat.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A turizmusból él a település. Egy feladatot több önkormányzat lát el, hiszen régióról van szó. A legutóbbi rendkívüli ülésen elhangzottak számadatok. Az Egyesület támogatásában jóval többet vállalt fel Badacsonytomaj a többi tagtelepüléshez képest. Így ugyan oda jutunk, mint a Támasz ügyben, vagy az orvosi rendelők fenntartásánál.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T.  elnöke:  Meg kell próbálni nagyobb támogatásra ösztönözni az érintett településeket. Véleménye szerint ehhez idő kell, s arra a pénzre december 31-ig számítani nem lehet. Ha a pályázat meghiúsul, és sok tízmilliós visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt nyilván a Céh Egyesület rá fogja hárítani az Önkormányzatra. Ezért kérték, hogy december 31-ig finanszírozzák őket.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

279/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót fogadja el.

9./ Napirendi pont

2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

280/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi költségvetés átmeneti szabályozásáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

10./ Napirendi pont

2012. évi közbeszerzési terv módosítására javaslat

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Az előző testületi ülésen határozat született a napelemes pályázatról. A lejárt határozatokról szóló beszámoló mellékletét képezi az erre vonatkozó ajánlattételi felhívás.

 

Horváth Márta osztályvezető: A közbeszerzési tervben meg kell jelölni ehhez a forrást.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Pályázatot lehetne benyújtani az Önerő Alaphoz a finanszírozásra. A forrás egyik része lenne a megtakarítás, másik részét a pályázat fedezné.

 

Horváth Márta osztályvezető: Felhívja a figyelmet arra, hogy a megtakarítás csak 2014-ben jelentkezne majd. Javasolja, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezzék a finanszírozást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Márta javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

281/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a napelemes pályázathoz szükséges 15 %-os forrást 2013. évi költségvetésében szerepeltesse.

 

11./ Napirendi pont

Nagy Sándor hozzájárulási kérelme Köbölkúti út felújításához

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Problémája a kérelemmel az, hogy az Önkormányzat, ha valamibe invesztál, akkor 3 árajánlatot kellene bekérni.

 

Horváth Márta osztályvezető: Ez nem önkormányzati beruházás, erre ez nem vonatkozik. Most egy támogatásról van szó. A Magyar Állam az út tulajdonosa, az út kezelője a Befag.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Nagyon sokan ezen az úton közelítik meg a kilátót, jó lenne, ha tudnának forrást találni a támogatásra.

 

Horváth Márta osztályvezető: Közel 400 e. Ft. van az Önkormányzat Útalapjában.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Amennyiben a Testület támogatást biztosítana, azt szerződésben kell rögzíteni, mint átadott pénzeszköz.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A probléma az, hogy nincs forrás a támogatásra.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a „B” határozati javaslat elfogadásával ért egyet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasítja.

 

12./ Napirendi pont

Földi István esperes, plébános kérelme a templom kivilágításával kapcsolatban

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Nem arról van szó, hogy a templom egyáltalán nincs kivilágítva. Ez a Kft. költségvetésében jelentős számokkal jelentkezik, a megvalósítása is pénzbe került. Nem tudja támogatni a kérelmet.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: 360 e. Ft.-ba került az időkapcsoló kivitelezése. Számítások szerint 1,5-2 év alatt behozza az árát.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy csak az állami és egyházi ünnepeken és a turisztikai szezonban működjön a templom éjszakai kivilágítása.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Horváth Ferenc javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

282/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a templom éjszakai kivilágítása csak a turisztikai szezonban, illetve állami és egyházi ünnepeken működjön.

 

13./ Napirendi pont

Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítés van az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az egyházi sírhelyek fenntartása érdekében írt kérelmet Földi István esperes-plébános.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A kérelemben van olyan tétel, amellyel nem ért egyet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag: Javasolja, hogy azok a hősi halottak, akik polgári áldozatok voltak a II. Világháborúban Badacsonytomajon, mentesüljenek a sírhely megváltás alól.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, Forintos Ervin javaslatával kiegészítve, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

283/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemetők rendjéről szóló rendelet tervezetet az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

- Azok a hősi halottak, akik polgári áldozatok voltak a II. Világháborúban Badacsonytomajon, mentesüljenek a sírhely megváltás alól

 

 

14./ Napirendi pont

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló rendelet tervezet

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Jegyző úr kíván-e hozzászólni a napirendhez?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A költségek csökkentése érdekében ez egy lehetőség, a hatósági ügyekben a levelezési költség minden esetben kiszámlázásra kerülne.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Tudomása szerint januártól elektronikus ügyintézés lesz.

 

Horváth Márta osztályvezető: Akkor is lesznek olyan ügyek, melyekre ez vonatkozna.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A 3. §-sal kapcsolatban elmondja, hogy újrafelvételi kérelem általában azért van, mert valamilyen információ később jutott az ügyfél tudomására. Ezt a paragrafust nem tartja indokoltnak, mert jogi procedúrák alapja lehet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az anyagban leírta, hogy egyszerűsítésről van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, Horváth Ferenc javaslatával kiegészítve, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

284/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

A rendelet tervezetből a 3. § kerüljön ki.

 

15./ Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: A legutóbbi ülésen az a döntés született, hogy kerüljenek beépítésre az elhangzott javaslatok.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Jegyző urat kérje fel a Testület, hogy az előterjesztést egészítse ki a következő ülésre. Továbbá az anyag 1 sz. mellékletét képező táblázat kerüljön egyszerűsítésre.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Javasolja, hogy Jegyző úr a Műszaki Osztály vezetőjével dolgozza át a rendeletet, figyelembe véve a környező települések rendeletét. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

285/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről szóló rendeletet Jegyző úr a Műszaki Osztály vezetőjével dolgozza át, figyelembe véve a környező települések rendeleteit.

 

 

16./ Napirendi pont

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Célszerűnek tartaná, hogy a jövőben a Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság egy napon ülésezne, s e szerint módosítanák az SZMSZ-t. Egyetértenek a bizottsági tagok, hogy a jövőben a Pénzügyi bizottság ülése szerdán 8.00 órakor legyen?

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja a javaslatot.

286/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jövőben a Pénzügyi bizottság soros ülésére szerdán 8.00 órakor kerüljön sor, ez kerüljön a SZMSZ-ben rögzítésre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A határozati javaslat megfelelő, az előterjesztés viszont hiányos, mert nem tartalmazza a Kormányhivatal levelében az 1. és 3. pontban foglaltakat:

1. döntéshozatali eljárások során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vegye figyelembe a Képviselő-testület,

3. a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket a képviselő-testületi ülésen hozzák meg.

Szeretné, ha a Képviselő-testület a Kormányhivatal levele alapján megvizsgálná és ebben is döntene, hogy a jövőben Képviselő-testületi ülésen fog döntéseket hozni, és az SZMSZ-t is figyelembe fogja venni a döntéshozatali eljárás során.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Tehát a javaslat az, hogy egészüljön ki ezzel, mert a Kormányhivatal levelében benne van. Kéri, hogy aki Horváth Ferenc javaslatával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjai, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

287/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. sz. levelében foglalt javaslatot fogadja el.

1. A jövőben döntéshozatali eljárások során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vegye figyelembe a Képviselő-testület

2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket a képviselő-testületi ülésen hozza meg.

 

17./ Napirendi pont

Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezet

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kérdése, hogy visszamenőleg szeptemberre hogyan tudunk módosítani?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, ha nem kötelezettséget állapítunk meg, akkor lehet visszamenőleges hatállyal módosítani. Szeptembertől nem lenne jogalapja az osztályvezetői alapilletmény 10 %-ának.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni a rendelet módosítását, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

288/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

18./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy nem volt könnyű ez az év.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Az anyagot összehasonlította az előző évi beszámolóval. 2011. évben 42 esetben történt közterület használati engedély kiadás, melynek bevétele 6.879.008,- Ft. volt. 2012-ben 64 esetben történ közterület kiadás, bevétele: 4.926.000,- Ft.

Sokan támadják az Önkormányzatot, hogy nem támogatja a turisztikát. Ez alapján is látható, hogy a Borheteket 2 m. Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

 

Horváth Márta osztályvezető: Ennél sokkal többről van szó. Tavaly a Művelődési Központ adta ki a közterületeket a Borheteken és ott is volt 6 m. Ft. bevétel. Most a felső területek is kiestek, amit az előző évben kiadtunk.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Szeretné, ha a jövőben ennek tükrében gondolnák át a Borhét kérdését. Kérdése van-e bizottsági tagoknak?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A jövőben meg kell gondolni, hogy hány fő foglalkoztatására van szükség. Az ügyiratokból meghatározó a létszám.

 

Horváth Márta osztályvezető: Ezt nem lehet így számolni, mert van olyan ügyirat, amelyen 2 hétig dolgozik és akkor sem ér a végére. A Hivatalban ügyfélfogadás van, helyszíni szemléket kell tartani, stb.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A Pénzügyi Osztályon van olyan munkakör, ahol nem keletkezik az ügyintézőnek ügyirata, könyvelést végez.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Óriási különbségek vannak az egyes ügyek között, nem lehet csak darabszámot nézni. Lehet gyorsítani az ügyintézést megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkáját, javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

289/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

19./ Napirendi pont

Badacsony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Van-e hozzászólás a napirendhez?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Javasolja, hogy  a 2012. május 9. napirendi pontok között szereplő VN. Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló kerüljön ki a munkatervből. Az I-VIII. havi beszámoló október hónapról kerüljön át november hónaphoz.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: További javaslat? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, aki a munkaterv elfogadásával egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

290/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2013. évi munkaterv elfogadását.

A bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal javasolja, hogy:

a 2012. május 9. napirendi pontok között szereplő VN. Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló kerüljön ki a munkatervből. Az I-VIII. havi beszámoló október hónapról kerüljön át november hónaphoz.

 

20./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Felolvassa a 217/2012. sz. testületi határozatot. A bizottság miért nem tárgyalja a szemét ügyet? Az ülésen azt mondták, hogy az a probléma, hogy sosem jönnek el bizottsági ülésre, ahol ki tudnák tárgyalni a problémákat. A Testület véleménye szerint nincs erre a kérdésre felkészülve. Ezért kérte, hogy csúsztassák 1 hónappal, mert jogi szakértőt is bevont a munkájába, mert szeretne megalapozott döntést hozni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A témával kapcsolatos testületi anyagok, határozatok 2005-től kezdve kigyűjtésre, kiküldésre kerültek. A téma a lejárt határidejű határozatoknál szerepel. Lehet a szerződésben keresni dolgokat.  2009-ben a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt. Lehet másként is dönteni, de annak az ódiumát viselni kell.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  2009. március 19-i határozatban már fel van hatalmazva a Polgármester, hogy aláírja a szerződést. A balatonrendesi testület is hozott olyan határozatot, hogy felülvizsgáltatják a Társulást. Mi is hoztunk olyan határozatot, hogy vizsgáljuk felül, úgy érzi, hogy ez a dolog elakadt. Jogi szakértővel megnézette az anyagokat. Azt a választ kapta, hogy közbeszerzésnél ajánlati kötöttség van, építési beruházás esetén pl. 60 napon belül szerződést kell kötni.  2012-ben nem írhatunk alá valamit, ami 2009-ben volt nyertes. Úgy érzi, hogy egy közbeszerzést kellene kiírni, hogy ki szállítja a szemetünket.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Amikor a Remondis Kft. lett a nyertes, 15 napon belül alá kellett volna akkor írni a szerződést. Ez ránk már kötelezettséget nem ró, mert 3 év eltelt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Társulási Megállapodást kell megnézni, mert ez a dolog összetettebb. Ő elmondta már a Testületnek, hogy mit tenne. Jövőre hatósági áras lesz a szemétszállítás. Figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzatnak plusz anyagi kiadást ne okozzon ez a dolog. A jogi szakértő, aki az előbbieket képviselő asszonynak mondta, írja le a véleményét, írja alá a nevét és vállalja utána a következményeket.

Az iskola kérelmet nyújtott be, hogy portást szeretnének, továbbá nincs karbantartói státuszuk. A Kiss József Alapítvány felét vállalná a költségeknek.

A badacsonyörsi ivóvízvezetékkel kapcsolatban a közelmúltban volt egy megbeszélés. Felmerült, hogy az 5 legnagyobb tartozással rendelkező ingatlant levágnák a rendszerről. Osztatlan közös tulajdonról van szó. Nem szeretnénk, ha az Önkormányzattól inkasszózna a DRV. Az Önkormányzatnak nincs felhatalmazása az 5 legnagyobb fogyasztó rendszerről történő levágására, ez is pénzbe kerül. Ebben a kérdésben is kellene véleményt formálni.

Rendkívüli ülést kellene tartani az aljegyzői, illetve VN. Kft. ügyvezetői pályázatok elbírálására. Együttes összehívása szükséges a Céh Egyesület támogatása ügyében.

Megjelent az Önerő Alapról szóló Kormányrendelet. Érdemes lenne megvizsgálni. .

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Az együttes ülés időpontjául javasolja a november 16-i soros ülés napját. Kérdezi, hogy az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri e 154/2012. sz. határozatban foglaltakat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Igen, a kötelezett a vállalt összeget minden hónapban fizeti. Az engedményezési szerződés megkötésre került. 2 ingatlanforgalmazónál van hirdetve az épület. Van még egy tartozója az Önkormányzatnak, november hónapra ígérte a bérlő tartozásának rendezését. Amennyiben ez nem történik meg, ezzel az üggyel is foglalkozni kell.

Az iskola jövőbeni fenntartásával kapcsolatban célszerű lenne a végleges nyilatkozatot megküldeni. Azon 3000 fő alatti önkormányzatoknak kell csak nyilatkozni, amelyek vállalják a fenntartást. Véleménye szerint ennek ellenére célszerű lenne határozatban megerősíteni a Testület korábbi döntését

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Jegyző Úr javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

291/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola jövőbeni működtetésével kapcsolatban határozatban erősítse meg döntését, hogy nem vállalja az intézmény fenntartását. működtetését.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Az iskola kérelmével kapcsolatban mi a vélemény?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Van rá pénz?

 

Forintos Ervin bizottsági tag: 50 %- munkaügyi támogatás, 50 %-ot a Kiss József Alapítvány biztosítana.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Az iskola jelenlegi karbantartója a VN. Kft-nél van munkaviszonyban. Ha a Kft. felmondana neki, akkor 2000 óta végkielégítésre jogosult.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Ez a kérdés is a költségvetési rendeletet érinti, együttes ülésen kell erről dönteni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az intézményvezetőnek kell arról dönteni, hogy a VN. Kft-től a karbantartót átveszi-e. Előirányzat módosításról kell dönteni együttes ülésen.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem tudjuk, hogy az állam amikor átveszi az intézményt, mikori létszámot fog figyelembe venni, 2012. januárit?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy mivel költségvetést érintő kérdésről van szó, együttes ülés keretében tárgyalják, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

292/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola alkalmazotti létszám növelésére vonatkozó kérelmét együttes ülés keretében tárgyalja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes:  Kérdése, hogy a VN. Kft. ügyvezető pályázati kiírásába hogy került bele az 5 év?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: válaszában elmondja, hogy annak idején is elmondta, hogy a  Gt. 24. § alapján.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A Testület döntött az elmúlt ülésen a Kistérségi feladatok megszűnése kapcsán, hogy a belső ellenőri feladatokat önállóan kívánja megvalósítani. A mai postában érkezett a Kistérségtől levél, hogy a többi önkormányzat a megváltozott szerkezeti struktúrában, a Kistérség működési területén, továbbra is együttesen kívánja a belső ellenőrzési feladatot 2 fő belső ellenőrrel megoldani 2013-ban. Küldtek egy kockázat elemzési lapot, ha a Testület is úgy dönt, hogy ilyen formában akarja ellátni a feladatot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint köszönjük meg a felajánlást, de nem kívánunk élni a lehetőséggel, mert eddig sem működött megfelelően.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki azt szeretné, ha a feladat a Társulásnál maradjon, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Van-e további hozzászólás? (nincs) Javasolja, hogy vizsgálják meg a 2012. évi pályázatok esetében fordulhatnak-e az EU. Önerő Alaphoz. Aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

293/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálják meg a 2012. évi pályázatok esetében fordulhatnak-e az EU. Önerő Alaphoz pályázattal.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Badacsonyörsi vizitársulat 5 legnagyobb tartozó rendszerről történő levágásával aki egyetért, szavazzon.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Kérdés, hogy dönthet ebben a Képviselő-testület?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Mivel osztatlan közös a tulajdon az egész rendszer, a tartozást bármelyik tulajdonostárstól követelhetik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 13,36 órakor távozik az ülésről.

A szavazók száma: 3 fő

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nincs forrás a levágás költségére.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Tudomása szerint ingatlant nem lehet víz nélkül hagyni, korlátozni szokták szűkítéssel a vízmennyiséget.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ez abban az esetben lenne igaz, ha mi lennénk a Szolgáltatók.  Önkormányzat nem szolgáltató, hanem résztulajdonos. Vannak olyan tulajdonostársak, akik a szolgáltatást igénybe veszik, de azért nem fizetnek. Van olyan eset, hogy tavaly többet mutatott a vízóra, mint az idén.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Aki egyetért az 5 legnagyobb tartozó rendszerről történő levágásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

294/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyörsi, Kisörshegyi Vizitársulat 5 legmagasabb összegű tartozással rendelkező ingatlana kerüljön levágásra a rendszerről.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni az elhangzott kiegészítésekkel a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

295/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el.

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes: Van-e hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs) Kérdés? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

296/2012. (XI.07.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági elnök-helyettes megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 13,44 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Simonné Visi Erzsébet                                             Forintos Ervin

bizottsági elnök-helyettes                                   jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!