Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.10.03. (soros)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 22/2012.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2012. október 03-án 8,00 órai kezdettel

megtartott nyilvános, soros üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Simonné Visi Erzsébet     bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit        bizottsági kültag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta                 osztályvezető

Bíró Imréné                     osztályvezető-helyettes

Székely István                 könyvvizsgáló

Rakics Anna VN. Kft.   VN. Kft. mb. ügyvezető

Fodor József                   BVKI igazgató

Tóthné Kiss Angéla         Remondis Kft. főkönyvelő

Illés Csaba                      Remondis Kft. műszaki vezető

Kalmár György                helyi TV, képújság szerkesztője

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                bizottsági tag

 

A lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Orbán Péter elnök köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatokat.

 

Orbán Péter elnök: Az ülés 27 napirendi pontból fog állni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Javasolja, hogy a honlap készítésére vonatkozó ajánlatokat zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság. A bizottság elnöke részére átad egy sürgősségi indítványt az SZMSZ-el kapcsolatban. Kéri, hogy a bizottság vegye fel a napirendi pontok közé.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait szavazzanak arról, hogy Simonné Visi Erzsébet javaslatára a honlap működtetésére vonatkozó árajánlatokat zárt ülés keretében tárgyalják.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

Orbán Péter elnök: Aki egyetért azzal, hogy Simonné Visi Erzsébet SZMSZ-el kapcsolatos sürgősségi indítványát tárgyalja a bizottság, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Felhívja a bizottság figyelmét, hogy Kalmár György kérelme ügyében a bizottságnak döntési jogköre van.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A VN. Kft.-vel kapcsolatban a legutóbbi testületi ülésen olyan döntés született, hogy egy külön testületi ülés részét képezi ez az anyag, amit elkészítettek. Miért nem így tárgyalják? Nagyon át kell gondolni ezt a témát, szeretnék, ha egy külön testületi ülés keretében foglalkoznának ezzel az anyaggal.

 

Orbán Péter elnök: Arról volt szó, hogy egy fél napot rá fognak szánni erre a témára. Nem tartja célszerűnek, hogy 10 percben tárgyalják meg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Nem tudtak olyan időpontot egyeztetni, ami mindenki számára megfelelő. Ezért tűnt célszerűnek, hogy a soros ülésen mindenki jelen van.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Nem egy elhanyagolható témáról van szó, az elmúlt alkalommal is több órán keresztül beszéltek és vitatkoztak róla. Kéri a bizottságot, hogy szánjanak erre a kérdésre pár órát, ne kapkodják el a döntést. Van egy érvényes testületi határozat arról, hogy lesz egy rendkívüli ülés kizárólag ezzel a napirenddel kapcsolatban.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdezi, hogy levegyék a napirendről a VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához kiegészítés című napirendet?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem javasolja levenni ezt a napirendi pontot. Mivel az előterjesztés címében is az szerepel, hogy kiegészítő anyag készült, a bizottság beszéljen róla.

Javasolja, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtassanak, az összefüggő napirendeket egymást követően tárgyalják. 11. napirend legyen a Vagyonkezelési szerződés tervezete. 12. napirendként tárgyalják a 20. számú napirendet. A 17. sz. napirendet tárgyalják  a 16. napirendi pontot megelőzően.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a napirendi pontok sorrendjére és annak kiegészítésére  vonatkozó javaslatokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye
  2. Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye
  3. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló
  4. Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről
  5. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi belsőellenőrzésére javaslat
  6. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékelése
  7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjai
  8. Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai
  9. A 2012/2013. évi téli felkészülés feladatai

10.  Badacsonytomaj VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához kiegészítés

11.  Vagyonkezelési szerződés tervezete

12.  Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

13.  Tájékoztató az ÁSZ részére megküldött intézkedési terv elfogadásáról

14.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Bahart részvényeinek eladására javaslat

15.  Bahart Zrt. ingyenes részvény átruházási szerződés módosítása

16.  Balatoni Hajózási Zrt. megállapodás

17.  Pályázatokról tájékoztatás

18.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének módosítására javaslat

19.  Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. BM. Rendelet szerinti pályázat benyújtásáról szóló döntés

20.  A Céh Turisztikai Egyesület kérelme pályázat benyújtásához

21.  Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

22.  A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

23.  A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötés

24.  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése

25.  Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

26.  Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

27.  Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

28.  Weller András bérleti szerződése a 988/4 hrsz-ú ingatlanrészre vonatkozóan

29.  SZMSZ-re vonatkozó sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1./ Napirendi pont

Badacsony-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződés ügye

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Minden településen más konstrukcióban adják bérbe az ilyen jellegű helyiségeket. Az előterjesztésben szereplő árat kiinduló árnak lehet tekinteni.

 

Bíró Imréné osztályvezető-helyettes: Javasolja, hogy kerekítsék a bérleti díj összegét.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: 5.200 Ft-ot javasol meghatározni.

 

Orbán Péter elnök: További hozzászólás? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

227/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság bérleti szerződését az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal,  5.200 Ft./hó bérleti díjjal fogadja el.

 

 

2./ Napirendi pont

Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Bt. bérleti szerződés ügye

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: 6.000 Ft./hó összeget javasol meghatározni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

228/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Torja-Dent Fogászati Egészségügyi Szolgáltató Bt. bérleti szerződését az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal, 6.000 Ft./hó bérleti díjjal fogadja el.

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről beszámoló

 

Orbán Péter elnök: Kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs) Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

229/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló beszámolót fogadja el.

 

 

4./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről

 

Orbán Péter elnök: Hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az anyagban két helyen is szerepel, hogy intézkedési tervet kell kidolgozni a belső ellenőr által észlelt hiányosságokra vonatkozóan. Ez elkészült-e már, s ha igen miért nincs az előterjesztés mellékletében? Ha nem, mikor fog elkészülni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Testületi ülést követően fog az intézményvezetők elé kerülni az anyag. Természetesen el fog készülni az intézkedési terv, melyről be fognak számolni az intézményvezetők.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Elmondja, hogy sehol nem lát az anyagban dátumot, így milyen határidő van?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ugyan ez vonatkozik a megismerési záradékra is, nincs dátum. Javaslata, hogy a belső ellenőr a hiányosságokat pótolja a dátumokra vonatkozóan.

 

Orbán Péter elnök: További hozzászólás? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Horváth Ferenc kiegészítésével, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

230/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy:

- a megállapított hiányosságok javítása az intézmények és az önkormányzat vonatkozásában 2012. október 31-ig történjen meg.

- A belső ellenőr pótolja az anyagban a dátumokkal kapcsolatos hiányosságot.

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi belső ellenőrzésére javaslat

 

Orbán Péter elnök: Hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Emlékezete szerint az előző évben is volt az önkormányzat utalványozási rendjének ellenőrzése. Javaslata, hogy szeptember hónapban más kerüljön e helyett ellenőrzésre. Válasszanak a 8 javaslatból.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Testület úgy döntött, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet megbízási formában kívánja a jövőben ellátni. Így kellene meghatározni, ár-érték arányra figyelemmel a kötelező feladatot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Kérdezi, hogy miért április hónap az első? Addig nem lehet, amíg nincs költségvetés? Azért kérdezi, mert az anyagban 8. pontban szereplő javaslat végén az szerepel, hogy a költségvetés tárgyalásához a kimutatásról készüljön képviselő-testületi előterjesztés.

 

Orbán Péter elnök: Mi értelme lesz annak, ha az utolsó 5 évet vizsgálják?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az anyaggal összefüggésben kérdezi, hogy közszolgálati ellenőrzés volt-e a Kormányhivatal részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Múlt hét pénteken volt ellenőrzés. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet meg fogjuk kapni. Országos ellenőrzés keretében az egész hivatal dolgozóinak személyi anyagait ellenőrizték, formai hibák vannak, de tartalmi hibák nem voltak. Az anyagban szereplő 7. pontban javítani kell a közalkalmazotti jogviszonyt, köztisztviselőire.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A 3. sz. javaslatot javasolja szeptember hónapra.

 

Orbán Péter elnök: Az április hónapra szóló javaslatot feleslegesnek tartja, nem visz előre. Tudomása szerint van erre vonatkozó szabályzata az önkormányzatnak.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kell a 4 alkalom a belső ellenőrzésre, mert pénz kérdés?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ez egy terv, amin lehet még változtatni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mivel egy tervről van szó, javasolja az „A” határozati javaslatot a szeptember hónapra javasolt módosítással elfogadni. A jövő évi költségvetés készítés során meg tudják határozni az árajánlatok alapján, hogy a tervezett feladatokból mit tudnunk finanszírozni. Legalább 3 árajánlatot kellene bekérni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Először a tervet kell összeállítani, egyforma feladatra így tudnánk árajánlatokat bekérni. Azt kéri, hogy minden intézménynél legalább egy ellenőrzési téma legyen, mert ezt a törvény kötelezően előírja.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

231/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet az alábbi témákban és ütemezéssel fogadja el:

Április hó: az Önkormányzat  gépkocsi használatának  vizsgálata, 2008-2012. Szabályszerűségi ellenőrzés

 
Május hó:    A VN Kft. szerződéskötéseinek (megbízási és vállalkozási)
szabályozottsága és a teljesítésigazolások ellenőrzése. Szabályszerűségi
ellenőrzés a 2011 és 2012. évre vonatkozóan.
 
Szeptember  hó:  Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés 2011. és 2012. évre vonatkozóan. 
 
Október hó:  Az önkormányzat és intézményei (iskola, óvoda, kulturális int.) költségvetés készítés megalapozottságának és a teljesítésnek az átfogó ellenőrzése szabályszerűség és pénzügyi szempontból 2011. és 2012. évekre vonatkozóan. 

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékelése

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

Fodor József igazgató: Igyekezett olyan előterjesztést készíteni, ami egyértelművé teszi munkájukat. Nagyon nehéz gazdasági évet fognak zárni és kezdeni is Tisztába vannak a település gazdasági helyzetével, a kultúra azonban nem hoz bevételt, közösséget, eszmei produktumot, kulturális értéket teremt. A legoptimálisabban próbálják megoldani feladataikat. Néhány dolgot szeretnem megemlíteni: Az intézménynek nincs gépjárműve, viszont a rendezvények a település különböző helyein vannak, azok megközelítése egész évben térítésmentesen, saját gépjárművel történt. Éves viszonylatban a dolgozóknak ez több száz kilométert jelent. Az idei évben a múzeummal egy távollévő intézménye került hozzájuk csatolásra. Az ellenőrzés és egyéb feladatok ellátása nehézséget jelentene, ha nem oldották volna meg ezt is térítésmentesen saját gépjárművel. Feladataik ellátásakor számtalan alkalommal saját teherautóval oldották meg az eszközszállításokat, szintén térítésmentesen. Saját teherautójával 200 km-t tett meg a szüreti rendezvény előkészítése, lebonyolítása során. Egyetlen kollégájának sincs céges telefonja, sajátjukat használják a rendezvényeken. Infrastrukturális helyzetükre jellemző, hogy egyetlen olyan számítógépük van, ami a kor színvonalán biztosítja a tevékenységet, ez saját tulajdona. Kapcsolata a művészvilággal ebben az évben is több százezer forintos megtakarítást eredményezett. Több olyan média kapcsolatot használt ki, ami rendezvényeinket propagálta térítésmentesen. Természetesen a jövőben ugyan így teszik a dolgukat.

A Leader pályázatra nem szavazta meg a Testület az önrészt. Ennek ellenére megpróbálták a rendezvény sorozatot úgy megcsinálni, hogy valamilyen visszatérítés legyen. A meglévő pénzügyi kereteken belül maradtak.

Tájékoztatja a bizottságot a könyvtárosi pályázat lefolyásáról. Eredménytelennek kellett nyilvánítani. Jelen pillanatban 3 hónapra, ideiglenes megoldással egy fiatalember látja el a teendőket, a pályázatot újra ki fogják írni.

 

Orbán Péter elnök: A bizottsági tagok részéről van kérdés Fodor József igazgató úrhoz? (nincs) Hozzászólás?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A bizottság nevében megköszöni munkájukat. Át kellene gondolni a testületnek, hogy a Borhét nem az Önkormányzatnak hozott bevételt. Véleménye szerint mégis a Kulturális Intézménynek kellene lebonyolítani a jövőben.

 

Orbán Péter elnök: Más észrevétel, hozzászólás? (nincs)

 

Fodor József igazgató: Megköszöni a bizalmat.

 

Orbán Péter elnök Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

232/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2012. évben lebonyolított rendezvények értékeléséről szóló beszámolót fogadja el.

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat által tervezett turisztikai programok javasolt időpontjai

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

Fodor József igazgató: Azért vált szükségessé ez az előterjesztés, mert már több helyről kérték az időpontokat, plusz bevételt jelenthet, ha ezt időben közzé tesszük.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Szeretné, ha a badacsonyörsi Szent Antal napi búcsú is szerepelne a programok között. Jövőre lesz ugyanis 20 éves fennállása a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületnek.

 

Fodor József igazgató: Az anyagban szereplő programok turisztikai rendezvények. Ha az Testület kéri, akkor az önkormányzati dolgokat is be tudja tetetni ebbe a naptárba.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Céh Turisztikai Egyesület szervez-e valamilyen rendezvényt? Részt vett-e valamilyen rendezvényben? Tervez-e közreműködést, vagy csak vannak és a honlapjukon közzéteszik a városi programokat?

 

Orbán Péter elnök:  Véleménye szerint erre az Egyesület részéről tudnának válaszolni.

 

Fodor József igazgató: Tudomása szerint a fiatal művészek fesztiválját a borászok rendezték. A Borhét rendezésében biztosan besegítettek a marketing munkával, technikai dolgokkal. Nincs információja, hogy a jövőben mibe szeretnének beszállni. Úgy gondolja, hogy hivatalosan is meg kellene keresni őket, tájékoztatást kérni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Költségvetési kérdésről van szó. A tervezett időpontokat el tudjuk fogadni .

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet javaslatával, hogy kerüljenek a naptárba az egyházi ünnepek is,  szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

233/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a turisztikai programok javasolt időpontjait az egyházi ünnepekkel kiegészítve fogadja el.

 

 

8./ Napirendi pont

Idegenforgalmi idény, strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatai

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

234/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az idegenforgalmi idény értékelés, a strandok és parkolók üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el.

 

9./ Napirendi pont

A 2012/2013. évi téli felkészülés feladatai

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van az előkészítő részéről?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Két vállalkozó közül az egyik jelezte, hogy az idei évben nem csinálja tovább a feladatot. Kéri a bizottság javaslatát, hogy kit lehetne felkérni erre a feladatra. A 2012. évi üzleti tervben 800 e. Ft. lett tervezve hó eltakarításra, javaslatot vár, mi lesz akkor, ha nem lesz elég ez az összeg?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A síkosság mentesítő anyagot miért nem lehet feltakarítani? Ilyen egyszerű dologgal is sokat lehetne spórolni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Ha összeszedik azt már nem lehet felhasználni, mert a belekerült szemét miatt nem tudja az autó kiszórni. A síkosságmentesítésre van egy megállapodásuk a Közútkezelő Kht-val. Ha homokot használnának nem oldaná meg a problémát. Téli időszakban nem volt olyan utca, ahol 2-3 órán belül nem lehetett volna közlekedni a településen.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Le lehetne rostálni az anyagot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy a VN. Kft. kérjen be árajánlatokat a munkavégzésre, lehetőleg helyből.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolót az előbbi kiegészítéssel együtt elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

235/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012/2013. évi téli felkészülés feladatairól szóló beszámolót fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy árajánlatokat kell bekérni a visszalépett vállalkozó feladatellátásának zavartalan biztosítása érdekében.

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához kiegészítés

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van a megbízott ügyvezető részéről?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Az elmúlt testületi ülése született egy határozat, ezért készült ez az újabb, bővebb anyag, hogy átláthatóvá váljon a cég feladatköre és működése. Az anyagban havi bontásban szerepelnek a feladatok és létszámigények. Ha részletesebb magyarázat kell, szívesen válaszol. Az anyag két témát ölel fel. A 2013-as évre vonatkozóan előzetes, hogy tudna működni a cég, ha az önkormányzat nem tud támogatást nyújtani részükre. Újabb bevételi forrásokat beírtak, de még így is mínusz 14 m. Ft-tal tudják a jövő évet előre tervezni. Két lehetőség van véleményük szerint: Az Önkormányzat támogatást biztosít részükre, illetve a közvilágítás költségét visszavenné az önkormányzat és saját költségvetéséből fizetné. A strand és parkolók üzemeltetéséből, egyéb vállalkozási tevékenységekből pedig tudnának annyi eredményt képezni, ami a kötelező, közhasznú feladatok ellátására vissza tudnának fordítani.

Az anyag másik része, egy előzetes gazdálkodási táblázat arról szól, hogy az idei évben még milyen költségek, bevételek várhatók. Ha az önkormányzat nem biztosítja az idei évből még hátralévő 3,2 m. Ft-ot, illetve a lakossági szemétszállításból 3,4 m. Ft. kintlévőségük nem folyik be, akkor 6 m. Ft. mínusszal fogják zárni a 2012-es évet.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A 2 sz. mellékletben a lakossági hulladékgyűjtés kintlévősége el lett írva, nem 340 hanem 3.400 e. Ft., ez behajtás alatt van.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha az látszik, hogy 14 m. Ft. lesz a jövő évi várható mínusz, akkor úgy kell kalkulálni a kiadásokat, hogy ne mínusz legyen, hanem nulla. Költség hatékonnyá kell tenni a működést. Javasolja, hogy a bevételekhez igazítsák a kiadásokat. Akár a személyi állomány, fizikai dolgozók rugalmas kezelésével. Ha nem tudnak részükre a téli időszakban 8 órás munkát biztosítani akkor ideiglenesen el kell őket bocsátani, majd márciusban újra felvenni. A létszámgazdálkodással kellene többet foglalkozni. A nem használt gépek berendezések értékesítése történjen meg. Történjen átvilágítás, hogy az üzemanyag költségek a lehető legkisebb mértékre csökkenjenek.

 

Orbán Péter elnök: A dolgozók 10 évnél régebb óta vannak foglalkoztatva, ha elküldik 3 havi végkielégítést kellene fizetni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Valóban így van, nem lehet őket elküldeni őket munkanélkülire, maximum csökkentett óraszámban foglalkoztatni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Végeztek számolást, ha 6 órában lenne foglalkoztatva minden dolgozó, akkor 450-500 e. Ft-os megtakarítást jelentene havi szinten. Van olyan Munkaügyi Központos pályázat, mellyel 50-90 %-os bértámogatást lehetne elérni. Feltétel, hogy minimum 6 hónapig kell foglalkoztatni a dolgozót. Az alapkérdés az, hogy mi lesz a Kft. sorsa. Ha maradnak, akkor meg lehetne pályázni a támogatást.

 

Székely István könyvvizsgáló: Jelenleg van egy bérkompenzációs támogatása a Kft-nek. Ez azt jelenti, hogy decemberig nem tudják ezt meglépni. Fizetés nélküli szabadság, alkalmi foglalkoztatás lehetséges. Keretidőben is lehetne foglalkoztatni. Nem 6 órában, hanem 4 órában.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Úgy gondolja, hogy az ügyvezető feladata, hogy döntsön az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A 4 fő szellemi foglalkozású dolgozóra szükség van, ha a fizikai állomány foglalkoztatását csökkentenénk?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: A munkaidő csökkentés a teljes létszámra vonatkozna.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag:  Javasolja számítsák ki, hogy keretidős foglalkoztatással mennyi lenne a megspórolt összeg. A parkolós dolgozók átkerülnek szezon után a szellemi foglalkozásúakhoz?

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Október 15-től nincs parkoló, csak a főszezon 2 hónapjára van a plusz 2 fő a parkolókban. Október 15-től a parkolósok közül 1 kerül a szellemi foglalkozásúakhoz. A téli hónapokban veszi ki a plusz óráit és szabadságát, ami a nyáron keletkezik. Azért is összetett ez a dolog, mert az egész állománynak áprilistól szeptemberig nagyon sok plusz órája keletkezik. (hétvégi ügyelet, rendezvényeken takarítás, stb.) Mindenkinek szinte az egész éves szabadsága bent van még, illetve nem kevés plusz órájuk keletkezik, amit ki kell venni, mert nem tudják kifizetni. Ezért nem biztos, hogy célszerű a 4 órába történő visszacsökkentés. Ha hó van, azzal van feladat. Ha nincs hó, akkor lehet fát kitermelni. Véleménye szerint nem lenne hatékony egy héten 3 napot foglalkoztatni pl. a fakivágás esetében. Úgy gondolja, hogy a bértámogatásos pályázatokat kellene előtérbe helyezni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Kiadás csökkentő javaslata, hogy ha lejjebb mennének az áraikkal, akkor több bevételt érhetnének el, versenyképesebb lenne a Kft.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Az áraik fent vannak honlapjukon, tavaly óta nem emeltek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Az elvárt béremeléshez nyertek pályázatot. Ez miatt ebben az évben nem csökkenhet a cég létszáma a 2011. évi alá.

 

Orbán Péter elnök: Elég sok javaslat elhangzott. Továbbra is az a véleménye, hogy a Kft. további sorsa érdekében üljenek le és ezeket a javaslatokat is tárgyalják meg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Azért, hogy a Kft. megmentődjön kérhetnének be árajánlatot vállalkozóktól, hogy mennyiért végeznek park fenntartást. Akár egy tevékenységet kivéve, akkor is megmentődne a cég.

 

Orbán Péter elnök:  Aki Simonné Visi Erzsébet javaslatát el tudja fogadni, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással nem fogadja el a javaslatot.

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kéri, hogy a délutáni Humán Bizottsági ülésen beszéljenek meg egy időpontot a Kft. ügyének megtárgyalására.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni az elhangzott javaslatokat, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

236/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. további működésének felülvizsgálatához készült kiegészítő anyag tárgyalásakor az alábbi javaslatokat vegye figyelembe:

- A Képviselő-testület határozatának megfelelően külön ülés keretében tárgyalja a Testület a napirendi pontot.

- Költség hatékonnyá kell tenni a működést. A bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.

- Létszámgazdálkodás: személyi állomány rugalmas kezelése (ideiglenes elbocsátás, fizetés nélküli szabadság, keretidős foglalkoztatás).

- Számolja ki a Kft., hogy keretidős foglalkoztatással mekkora összeg spórolható meg.

- Nem használt gépek, berendezések kerüljenek értékesítésre.

- Üzemanyag felhasználás átvilágítása.

- Munkaügyi Központ bértámogatás igénybevételének megvizsgálása

- versenyképesség növelése a jelenlegi árak csökkentésével (fuvarozás, fűnyírás, daruzás, stb.)

 

11./ Napirendi pont

Vagyonkezelési szerződés tervezete

Orbán Péter elnök: Kiegészítés? (nincs) Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Elfogadhatónak tartja a szerződést, de további tartalommal kellene feltölteni. Pl. a parkfenntartás legyen részletezve: Egy ellenőrzési mechanizmust kellene beépíteni az Önkormányzat részéről, hogy a teljesítmény értékelhető legyen. Normaórát lehetne meghatározni, hogy pl. a József Attila utcában a fűnyírást mennyi idő alatt, mennyi géppel, mennyi emberrel kell elvégezni.

 

Rakics Anna VN. Kft. mb. ügyvezető: Ha ilyen részletes lesz a szerződés, akkor kéri, hogy állapítsa meg az Önkormányzat, hogy melyik hónapban hányszor vágjanak füvet, nyírják a sövényt, stb. Határozzák meg az elvárásokat és az alapján lehet számon kérni.

 

Horváth Márta osztályvezető: Erre szolgál a karbantartási terv, amelyet a meglévő létszám és források alapján kell majd elkészíteni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Vagyonrendelet 4. sz. melléklete a másik része a dolognak, mely megmondja, hogy mely ingatlanokat kell a Kft-nek a Vagyonkezelési szerződés alapján karbantartani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem lehet elfogadni, hogy amit 1 nap alatt meg lehetne csinálni, azt 3 nap alatt végzik el, mert az a költségeket befolyásolja.

 

Horváth Márta osztályvezető: Kötelező lesz nyilvántartást vezeti a karbantartási munkák elvégzéséről, melyet jogosult az Önkormányzat bármikor ellenőrizni. Az ügyvezető fog felelni a szerződésben foglaltak betartásáért.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Növelni kell a hatékonyságot, hogy a rendelkezésre álló létszám a napi 8 órás munkaidejét kitöltse. Meghatározott normák alapján kell a munkákat elvégezni, ez alapján ki fog derülni, hogy kell-e 11 fő fizikai dolgozó.

 

Orbán Péter elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés? (nincs) További javaslat? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni a Vagyonkezelési szerződés tervezetét, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

237/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vagyonkezelési Szerződés tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A rendelet módosítását az indokolta, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló törvény módosult. A Bahart részvényeket konkrétan megnevezi a törvény, hogy az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai közé kell besorolni. Ugyan ez vonatkozik a DRV részvényekre is. Továbbá év elején történt olyan változás az Önkormányzat vagyonában, hogy a Tűzoltóság átkerült a Katasztrófavédelemhez. Továbbá a Testületnek volt olyan döntése, hogy a Bahart részvényeket készítsék elő értékesítésre. Amennyiben nem fogadja el a testület a rendelet módosítását, törvénysértést követne el.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

238/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

 

13./ Napirendi pont

Tájékoztató az ÁSZ részére megküldött intézkedési terv elfogadásáról

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Arra kéri a bizottságot, hogy amit az ÁSZ leírt, azt kell betartani a jövő évi költségvetés tervezésénél.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről az anyaggal kapcsolatban? Kéri, hogy aki el tudja fogadni a tájékoztatót, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

239/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Állami Számvevőszék részéről megküldött válaszlevélről szóló tájékoztatást fogadja el.

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Bahart részvényeinek eladására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Év elején még nem látszott, hogy erre szükség lehet, de az év folyamán kiderült, hogy az Önkormányzatnak szüksége van arra, hogy forrásokhoz jusson. A Bahart részvényekkel kapcsolatban még vannak egyéb kötelezettségei is az Önkormányzatnak, mely a következő napirendi pont témája lesz. Amennyiben a Bahart részvény itt maradna, akkor néhány éven belül a törzstőke emelésben részt kellene vállalni. Ismerve az Önkormányzat anyagi helyzetét, úgy látja, hogy az elkövetkező évtizedekben az Önkormányzat az életéért küzd a Vulkán kötvényből fakadó fizetési kötelezettség teljesítése miatt. Úgy gondolja, hogy végig kell gondolnia a Bahart részvény értékesítését a Testületnek. Ha sikerül az értékesítés akkor olyan szigorú szabályokat kell bevezetni, hogy ezt felélni nem lehet. Ki kell váltani a folyószámla hitelt, ami éves szinten 10 m. Ft. kamat terhet is jelent még. A fennmaradó összeget szigorú szabályok között kell termelő beruházások céljára fordítani. El kell különíteni, működésre nem szabadna fordítani.

 

Orbán Péter elnök:  Egyetért a javaslattal, ő maga már kb. 2 éve is ezt mondta.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Célszerű lenne a bizottságnak akkor meg tennie ezt a javaslatot, amikor a Képviselő-testület elhatározza, hogy ezt a vagyontárgyát értékesíti. Egyúttal azt is javasolja a bizottság, hogy amennyiben sikerül értékesíteni a részvényeket, akkor a költségvetés szempontjából ezeket a bevételi forrásokat hova és milyen módon kell használni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

240/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a Bahart részvények értékesítéséről dönt, azt az alábbi kiegészítéssel tegye:

- A vagyontárgy értékesítéséből befolyt összegből ki kell váltani a folyószámla hitelt,

- A fennmaradó összeget el kell különíteni és szigorú szabályok között kell termelő beruházások céljára fordítani.

- Működésre a részvények ellenértékét felhasználni nem szabad.

 

15./ Napirendi pont

Bahart Zrt. ingyenes részvény átruházási szerződés módosítása

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Született egy Kormányhatározat, mivel a Balatoni Szövetség a Kormányhoz fordult az ügyben, mert az idén egyösszegű tőkeemelést kellett volna végrehajtani azoknak az önkormányzatoknak, akik a II. sz. részvénycsomag tulajdonosai. Ebben Badacsonytomaj közvetlenül nem érintett. Viszont van az egyetemlegesség elve. Ha ezek az önkormányzatok az emelést nem hajtották volna végre, akkor a résztulajdonos önkormányzatokon követelhették volna ennek a végrehajtását. Ez indokolja, hogy ez a szerződésmódosítás a testület elé kerül, hiszen a Polgármesternek nincsen jogosítványa, hogy aláírja.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat az értékesítés során nagyon figyeljen oda a szerződés 1. Kötelezettségvállalások b) bb) pontjára a jogutódlás miatt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Badacsonytomajnak már nincs olyan részvénycsomagja, amire a tőkeemelés vonatkozik, mert ez már értékesítésre került a korábbi években. Az előbbiekben az egyetemleges felelősségről beszélt. A mai nap 13 órára e tárgyban rendkívüli testületi ülés került összehívásra, mert nem lett aláírva ez a szerződés még más települések részéről sem, és október 9-ét határoztak meg az MNV. Zrt-nél.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha részvényértékesítésre kerül sor, feltétlenül kerüljön be 1. Kötelezettségvállalások b) bb) pont, erre mindenképpen hivatkozzanak.

 

Orbán Péter elnök: További hozzászólás? Kérdés? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc észre vételével elfogadja a Bahart részvény átruházási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

241/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BAHART részvény átruházási szerződés módosítására vonatkozó tervezetet fogadja el azzal, hogy a vagyontárgy értékesítése esetén fokozott figyelemmel kell lenni a 1. Kötelezettségvállalások b) bb) pontjában foglaltakra.

 

16./ Napirendi pont

Balatoni Hajózási Zrt. megállapodás

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (nincs)

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Javasolja az 1. sz. határozati javaslat elfogadását.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

242/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.) részére a balatoni viziturizmus  fejlesztése és megfelelő szinten tartása érdekében 337.000 Ft. támogatást biztosítson a 2012. évi költségvetés terhére, mely összeget 2012. 10.31-ig kell megfizetni.

 

17./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztatás

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta osztályvezető: Az anyagban még az szerepel, hogy a kilátónál az elszámolás folyamatban van, de időközben megkaptuk a pénzt, lezárult a pályázat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a létesítményt Európai Építészeti Nagydíjra jelölték.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A kilátóval kapcsolatos összeg teljes mértékben az önkormányzaté, nincs fizetési kötelezettségünk belőle?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy teljes mértékben az önkormányzaté ez az összeg.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A kilátóval kapcsolatban anno hoztak egy határozatot, hogy a közbeszerzést lebonyolító cégtől kértük a 100 e. Ft. körüli „kártérítést”. Megérkezett-e már ez az összeg?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A VÁTI közbeszerzési hibák miatt visszatartott 125 e. Ft-ot. Ezt megírtuk az Illés és Tsa Ügyvédi Irodának, akik válaszoltak, hogy ők semmiféle hibát nem vétettek, szerintük a VÁTI álláspontja a hibás. Akkor volt 55 m. Ft-os visszatartás a vállalkozó felé. Mi akkor ezt a határozatot nem fellebbeztük meg, mert a Kivitelező a mai napig sem kapta volna meg a pénzét.

 

Orbán Péter elnök:  Annak idején arról volt szó, hogy az ügyvédi iroda biztosítása fedezte volna ezt a költséget.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Abban az esetben ha elismerik. Egy fizetési meghagyást lehet benyújtani, ebből lehet per.

 

Horváth Márta osztályvezető: Véleménye szerint többe kerül a perköltség.

 

Székely István könyvvizsgáló:  A gyakorlatban együttműködésben szokták az ilyen dolgokat rendezni. Nem biztos, hogy a biztosításban helyt áll a dolog, ha nem bizonyított az ő hibájuk.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Tegye meg az Önkormányzat azt a lépést, hogy a hiányzó összeget a kamataival együtt kérje be, mert egy állami szerv elvonta ezt az összeget. Ez az elvonás az önkormányzatnak kárként jelentkezett. A hibát a közbeszerzésben eljáróra utalóan állapították meg.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc  javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

243/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat kilátó pályázat közbeszerzési eljárás miatt a VÁTI által visszatartott összeget a kamataival együtt kérje be a dr. Illés és Sipos Ügyvédi Irodától.

 

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

244/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a pályázatokról szóló beszámolót.

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének módosítására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előző ülésen az állami normatívák szerepeltek ennél a napirendnél. Most viszont azok vannak megjelenítve, mely önkormányzati döntés alapján kerültek módosításra, átcsoportosításra, vagy nem várt pénzeszközök voltak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Az ÖNHIKI-nél feltétel, hogy a felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyban kellene, hogy legyenek. A költségvetést kellene módosítani, hogy az az egyensúly fennálljon.

 

Orbán Péter elnök:  Van esetleg erre vonatkozó konkrét javaslata?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: 154 m. a tervezett kiadás, 134 a realizált bevétel, ennek a módosítását kellene végrehajtani, hogy ne legyen kizáró feltétel az ÖNHIKINÉL.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tavalyi kiírásban ez abszolút kizáró okként jelent meg, most már nem kizáró ok. Ettől függetlenül dönthet úgy a bíráló hatóság, hogy megvizsgálja az önkormányzat anyagi helyzetét.

 

Székely István könyvvizsgáló: A bevételeknél és kiadásoknál már vannak tények.

 

Orbán Péter elnök:  Tudomása szerint csak az pályázathat, aki csak kötelező feladatokat lát el.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ez sem igaz már. Meg van, hogy melyek az elsődleges szempontok és mit nem ismernek el. Van erre egy program, amit fel kell tölteni. Nem tudjuk most megmondani, hogy ez milyen összegre jönne ki. Döntést lehet hozni, hogy beadják a pályázatot, vagy ne.

 

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy az ÖNHIKI napirendnél tárgyaljanak erről.

 

Székely István könyvvizsgáló: Meg kell vizsgálni, hogy decemberig mennyi a kiadás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Határozati javaslata, hogy vizsgáltassák meg a testületi ülésig az év végéig várható kiadásokat, tudják-e módosítani a költségvetést.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadásával, Simonné Visi Erzsébet  javaslatával kiegészítve, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

245/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassák meg a testületi ülésig az év végéig várható kiadásokat, tudják-e úgy módosítani a költségvetést, hogy a felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyban legyenek.

 

 

19./ Napirendi pont

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. BM. Rendelet szerinti pályázat benyújtásáról szóló döntés

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A határozati javaslatban vannak dolgok, melyeket tartalommal fel kellene tölteni a testületi ülésig.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: November 5-ig lehet az EBR rendszerben rögzíteni, ha ez megtörténik, utána látszik, hogy milyen összegre lehet pályázni.

 

Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról az előterjesztésben foglalt „A” határozati javaslatban foglaltak szerint.  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

246/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 3/2012. (III.01.) BM rendelet alapján az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására nyújtson be pályázatot az előterjesztés „A” határozati javaslatában megfogalmazottak szerint.

 

 

Orbán Péter elnök 10 órakor szünetet rendel el, az ülés 10,15 órakor folytatódik.

 

20./ Napirendi pont

A Céh Turisztikai Egyesület kérelme pályázat benyújtásához

Orbán Péter elnök: Tegnapi napon részt vettek a Céh Egyesület által tartott tájékoztatón. A megbeszélés lényege az volt, hogy azt kell támogatni, amiből várható a jövőben az Önkormányzatnak bevétele.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Az anyagban semmi olyat nem olvasott, amiből a településnek bevétele származna. Továbbképzések, konferenciákon való megjelenésekről van szó. Nem tudni, hogy a társ önkormányzatok a járások miatt várható átalakítások miatt a továbbiakban támogatják-e az Egyesületet.

 

Orbán Péter elnök: A tegnapi megbeszélésen azt mondták, hogy az Egyesület akkor tud indulni a pályázaton, ha az ezévi hátralévő összeget megkapják. Elmondta, hogy akkor valószínű nem tudnak indulni a pályázaton. Arról volt szó, ha elérik azt a bizonyos idegenforgalmi adó szintet, akkor kapják meg az összeget. Elő kell keresni az erre vonatkozó rendeletet.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A Turisztikai Egyesület, a Tourinform Iroda is spórolhatna. Ha az Önkormányzat minden hozzá tartozó intézménytől megköveteli a spórolást ott is el lehetne gondolkodni azon, hogy nem mehet tovább ugyan úgy mint eddig. Saját véleménye hogy télen ne ugyan olyan nyitva tartás legyen, mert fűteni kell az épületet. Magukon is spórolhatnának,  és akkor lehetne többet költeni a turizmusra.

 

Orbán Péter elnök:  Javasolja, hogy a jegyzőkönyv ezen részét küldjék meg az Céh Turisztikai Egyesület részére. Ő maga is egyetért Békássy János véleményével, hogy turizmust kell fejleszteni, de olyan világot élünk, hogy nincs miből.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Testületi ülésen is elfogja ezt mondani.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ha a Testület arról dönt, hogy támogatja ezt a pályázatot, az több éves elkötelezettséget jelent, tehát hosszú távú elkötelezettségnek minősül. Az Egyesület nem csak Badacsonytomaj turizmusbeli feladatait látja el, hanem más településekét is. Véleménye szerint a költségfelosztást együttes ülés keretében lehetne megvitatni.

 

Orbán Péter elnök: A tegnapi megbeszélésen megdöbbentette, hogy a költségmegosztás az ifa befizetés arányában van meghatározva. Ennyire kevés lenne a társ önkormányzatoknál?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Nem vagyunk társulásban. Tegnap meg is kérdezte, hogy miért nincsenek meghívva a másik önkormányzatok.

 

Orbán Péter elnök:  Ettől függetlenül tarthatnak egy közös megbeszélést.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Békássy János válasza az volt, hogy nem szükséges, mert a legtöbbet mi vállaljuk, és mi döntünk ebben. Ennek így kell lenni?

 

Orbán Péter elnök: Ezért döbbent meg, hogy olyan kis arányban vesznek részt a másik önkormányzatok, nem tudja elképzelni miért.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Azért mert megszokták. Minden település megszokta, hogy Badacsonytomaj a krőzus, de most már nincs tovább.

 

Székely István könyvvizsgáló:  5 évet összeadva 60 m. Ft. támogatásról van szó. Hol van a dolog másik része, a bevétel? Mert ha irodát épít, technikai fejlesztést csinál, autót vesz, az valamilyen tevékenység érdekében történik. Annak valahol látszani kell a bevételben. 5 év után el lehet számoltatni. Visszafelé kell most menni. Az elmúlt években hol a bevétel? 60 m. Ft-ból pályázati önrészként az Alsó-bazársorral lehetett volna valamit kezdeni. Azzal lehetne turizmust vonzani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag:  Tegnap azt mondták, hogy a jelenlegihez képest 1 év hosszabbításról van szó. Tehát összességébe 6 évről van szó.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Céh Turisztikai Egyesületnek az Önkormányzat tagja-e? Tagsági díjat fizet-e?

 

Bíró Imréné osztályvezető-helyettes: Tagok vagyunk, a megállapodás alapján fizetünk, ez a támogatás.

 

Orbán Péter elnök:  Az előterjesztés azért van a bizottság előtt, mert akkor tudnak indulni a pályázaton, ha a beígért hátralévő pénzt az idén kifizetjük az Egyesületnek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Felolvassa az előterjesztésből, hogy milyen szakmai dolgokra kívánnak pályázni. Ebből az anyagból idegenforgalmi adó növekedést nem lát. Azt látja, hogy az irodavezető és a dolgozók szakmai továbbképzéseken vesznek részt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Idézi a költségvetési rendelet 34 § (3) bekezdését: A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2012. évi költségvetési támogatásából 5.500 e.Ft. kifizetése olyan időpontban és ütemezésben folyósítható a szervezet számára, ahogyan a önkormányzat idegenforgalmi adó bevétele a 20.000 eFt. összegét meghaladta.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ez azt jelenti, ha pl. október 15-én éri el a 20 m. Ft-ot, azt követően csak annyi összegben, ami a 20 m. Ft-ot túllépte.

 

Orbán Péter elnök: A Céh Egyesületnél másként értelmezik, 5,5 m. Ft. várnak.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nem tudhatjuk, hogy december 31-ig befolyik az 5,5 m. Ft.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az Önkormányzat folyószámla hitelből él. Hiába folyik be az idegenforgalmi adó, de akkor is hitelünk van. Hitelből fizetnénk ki ezt az összeget. Nem tudja elfogadni, hogy hitelből finanszírozzunk nem kötelező feladatot.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

247/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét pályázat benyújtásához, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Az Önkormányzat támogatja a turizmust a rendezvényekkel, azok szervezésével. Az Önkormányzat Kulturális Intézményének költségvetésében milliós rendezvények vannak. Elvárható, hogy ők is spóroljanak. Kiadást csökkentő intézkedéseket javasolunk végrehajtani. A társ önkormányzatokkal kerüljön sor egy együttes ülésre.

 

Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki elfogadja Simonné Visi Erzsébet javaslatait, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

248/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület tagja, javasolja az egyesület felé kiadás csökkentő intézkedések bevezetését. Továbbá kezdeményezze együttes ülés összehívását a helyi TDM pályázattal érintett önkormányzatok részére

 

 

21./ Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Egy teljesen új rendeletről van szó, mert maga a szemlélet változik. Két módon lehet közterület használatot engedélyeztetni. A tervezet szerint polgári jogi alapokra van helyezve. A badacsonyi I. övezetben szereplő közterületek a vagyonrendeletben szereplő feltételekkel, licittel lennének értékesítve. Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, az igénybevételi hozzájárulás lenne a közterületek felbontásánál. 18 § d) pontjával kapcsolatban el kell dönteni, hogy legyen-e Badacsonyi Nyár rendezvény, ha igen,  meg kell határozni az árusítható termékek körét, a rendezvény időtartamát.

Amennyiben a testület támogatja a rendelet módosítását, akkor a kirívóan közösség ellenes magatartásra vonatkozó rendeletet is módosítani kell ezt követően. Lényeges, hogy a díj megfizetése azonnal történne. Ha közterület használat iránti kérelem elutasításra kerül, az határozatban történik. Mivel Polgármester úr az engedélyező, másodfokon a testület felé fordulhatnak fellebbezéssel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Ha a 18 § d) pontjában felsoroljuk az árusítható termékek körét, akkor ha újabb javaslat érkezik, akkor rendeletet kellene mindig módosítani.

 

Orbán Péter elnök:  Várja a bizottsági  tagok javaslatát, hogy milyen termékek legyenek árusíthatóak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Véleménye szerint a nem árusítható termékeket kellene meghatározni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Simonné Visi Erzsébet javaslatával kiegészítve a rendelet tervezet elfogadását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

249/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet tervezetet fogadja el. A 18 § d) pontjára vonatkozóan a Képviselő-testület azt határozza meg, hogy milyen termékek ne legyenek árusíthatóak.

 

22./ Napirendi pont

A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: E rendelet érinti az Útalapra vonatkozó rendeletet, az oda kerülő bevételi forrásokat tartalmazza.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Nem tartja szerencsésnek, hogy az építményadó és a helyi iparázási adó egy része az útalapba kerüljön. A 7. § e) pontját javasolja törölni a rendelet tervezetből, mert az Önkormányzat jövőbeni anyagi helyzete nem fogja lehetővé tenni, hogy egyéb adókról úgy lemondjon, hogy az útépítési alapba kerüljön.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy más javaslat van-e az anyaggal kapcsolatban? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott javaslattal kiegészítve a rendelet tervezetet el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

250/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

- a 7. § (3) bek. e) pontja kerüljön ki a tervezetből.

 

 

23./ Napirendi pont

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium közszolgáltatási szerződés megkötés

 

Orbán Péter elnök: Köszönti a Remondis Kft. megjelent képviselőit. Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztés két részből áll, egy határozati javaslatból és egy rendelet módosításból. Az Önkormányzat annak idején csatlakozott a nagytérségi társulás létrehozásában, részt vett benne a több más önkormányzattal együtt, mint alapító tag. Ezt követően el is készült a Királyszentistváni hulladéklerakó. 2009-ben megbízást adott a testületi határozat arra a Társulásnak, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytassa. A közbeszerzés nyertese az Észak-Balaton Hulladékkezelési Konzorcium lett. Ezt követően Badacsonytomaj Városa a nagytérségi közszolgáltatási szerződést a mai napig nem írta alá. Időközben a lerakóhellyel sok minden történt, de idén elkezdte működését. Önkormányzatunk jelenleg érvényben lévő hulladékszállítási szerződése 2012. 12.31-én lejár a Remondis Kft-vel. Önkormányzatunknak szerződésbeli kötelezettségei vannak, ezt tartalmazza az előterjesztés. 2013. 01.01-től nincs más lehetősége sajnos, - aminek az anyagi vonzata nem terheli az Önkormányzatot- mint csatlakozni a nagytérséghez, mert a társulás tagja, és 2009-ben megbízást adott a közbeszerzési eljárás lefolytatására, ami érvényes volt és nyertese van.  A Hgt. is kimondja, hogy szerződést kell kötni. Mivel 2012.12.31-el a jelenlegi szerződés megszűnik, ha nem csatlakozik az Önkormányzat, akkor szerződésszegés állapota fog beálllni. Ez már július 01-én is beállt volna, de az miatt nem történt meg, mivel jogszabály azt mondja ki, hogy a hulladékkezelési díjat 1 évre kell megállapítani. Ez volt az a körülmény, amikor azt mondta, hogy ez miatt nem lehet. Legkorábban 2013.01.01-el nincs más lehetőség, mint a rendszerbe történő csatlakozás.

Az előterjesztés arról szól, hogy ennek az előkészítése szükséges, hogy megtörténjen. Egyenlőre a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendelet átültetése a nagytérségnél alkalmazott keretrendszerhez. Ez annyit jelent, hogy két tényezős díjra kell 2013. 01-01-től az Önkormányzatnak átállnia, ennek feltétel rendszerét tartalmazza az egyik módosítás. A másik módosítás, hogy a hulladékot Királyszentistvánra kell szállítani, és az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. fogja 2013.01.01-től a szállítást-kezelést végezni.

Az év folyamán több panasz is volt a hulladékszállítással kapcsolatban, ezért került az előterjesztésbe javaslat egy újabb gyűjtősziget kialakítására a Rózsa köznél.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag. Hétvégén lezajlott a lomtalanítás, mely nagyon kulturáltan történt, ezért szeretne köszönetet mondani.

Több aggálya van a témával, az aláírással kapcsolatban, tudomása szerint több település nem írta alá.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Czaun János és Farkas Lászlóval folytattak megbeszélést az elmúlt időszakban Minden település aláírta, még Sümeg is. Ezt a témát Badacsonytomaj Város szempontjából mondta el. Annak idején az Önkormányzat csatlakozott a nagytérséghez, létrehozták ezt a társulást. Megvalósult Királyszentistván. 2009-ben felhatalmazta ezt a társulást az Önkormányzat, hogy bonyolítsa le a közbeszerzési eljárást. Számára sem volt először világos, hogy milyen időponttal kell az Önkormányzatnak csatlakozni.  Benne van a 30. §-ban, hogy 2012. július 01-el indult el ez az időpont. Bár Czaun úrnak elmondta, hogy olyan szerződés, ami nincs aláírva, nem róhat kötelezettségeket az Önkormányzatra. Egy időpont ami sürget bennünket, és kötelez, hogy az Önkormányzat megbízta a közbeszerzéssel ezt a társulatot,  közbeszerzési eljárásnak van érvényes nyertese, valamint, hogy a jelenlegi szerződésünk december 31-én lejár. Szerződésszegést fog elkövetni az Önkormányzat, mert vállalta ezt a dolgot annak idején. A szerződésszegésből fakadó károk az Önkormányzatot terhelik, tehát nem tud mást javasolni, mint az aláírást. Ennyi idő távlatából ezt vissza csinálni már nem lehet, illetve lehetne, de annak vannak anyagi következményei. Nem javasolja a másik alternatívát.

 

Orbán Péter elnök:  Megkérdezi, hogy kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Nem is tudjuk, hogy a társulás hogyan működik. Véleménye szerint az alapszerződés tele van jogsértő dolgokkal, ami mellett nem biztos, hogy el kellene menni. Két éve feszegetjük ezt a dolgot, nem érti, hogy miért nem történt semmi? Miért akadtak meg ezek a tárgyalások? Miért nem vettünk igénybe jogi képviselőt?

 

Orbán Péter elnök:  Jegyző Úr elmondta, hogy nagyon súlyos anyagi következményekkel járna, ha nem írnánk alá.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Nem egy olyan szerződésről van szó, ami életszerű.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: 2011. áprilisában született egy olyan döntés, hogy a polgármester nem írhatja alá a nagytérségi szerződést, (mivel Sümeg és más önkormányzatok jogi útra terelték az ügyet), olyan határozatot fogadott el a Testület, hogy jogfenntartással, csak törvényeset támogat. Hamarosan itt van január 01., minden esetben van döntési alternatíva, nem kötelező, de ennek pénzügyi kihatásai lehetnek. Ezért mondta el részletesen, hogyan kezdődött el ez a folyamat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: 2009-ben volt a közbeszerzési eljárás, mely során nyilván meghatározták, hogy a szerződést mennyi időn belül kell megkötni. Most 2012-t írunk. Úgy érzi, hogy itt probléma van, ha 2009 óta ezt nem firtatta senki. Nem tudja, hogy ez a közbeszerzési eljárás Badacsonytomaj szempontjából érvényes-e még? A szerződést nem írtuk alá.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Úgy köttetett meg, hogy addig maradnak érvényben a konzorcium területén már korábban megkötött ilyen tárgyú szerződések, amíg el nem készül a Királyszentistváni lerakó mű, onnantól a régebbi társulási szerződések pedig megszűnnek. Ezért mondta, hogy 2012.07.01-től ehhez kellett volna csatlakozni.  Badacsonytomaj esetében ez kitolódott 2013.01.01-re, mert amikor elfogadta az idei évi hulladékszállítási díjakat az 1 évre szólt.

 

Orbán Péter elnök: Más javaslat van-e a bizottsági tagok részéről, Jegyző Úrén kívül, hogy írjuk alá a szerződést? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Jegyző úr javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elutasítja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.

Orbán Péter elnök: A rendelet tervezettel kapcsolatban további javaslat? (nincs) Kéri, hogy aki ilyen formában el tudja fogadni a rendelet módosítás tervezetét, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozza az alábbi

251/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Megjegyzésként elmondja, hogy az Önkormányzatnak hátránya származhat abból, ha nem írja alá a szerződést.

 

 

24./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Pontosításra került több olyan kérdés, amelyek az adózás, adókivetés szempontjából az elmúlt időszakban az adóhatóság munkájában problémát okoztak. (pl. mit tekintünk szőlőterületnek). A 7. § kiegészült e,f, g pontokkal.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy a 2. §-t törölni kell a korábbi napirendnél tett javaslata alapján.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: A helyi adókról szóló rendelet módosítási részébe az 5/A § kikerül az útalappal összefüggésben. Kérdése, hogy az udvart definiálja-e valamilyen jogszabály?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az alaprendeletünk definiálja, továbbá az 1990. évi C. Tv. értelmező rendelkezései.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az iparűzési adónál van utalás az útalapra?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Felajánlhatják Badacsonytomajon működő egyesületek, intézmények, önkormányzat részére.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításával, Horváth Ferenc módosító javaslatával kiegészítve, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

252/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, útalap képzése rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

A 2. § (építményadó meghatározott részének célirányos felhasználása) kerüljön ki a rendelet tervezetből.

 

 

25./ Napirendi pont

Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelet tervezet

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előkészítő részéről?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Sajnos az az állapot következett be, hogy mindenhol szabad létszám korlátozás nélkül állatokat tartani. A jogszabály alkotó azzal indokolta ezeket a lépéseket, hogy akinek nem tetszik, birtokvédelem keretében érvényesítheti a panaszait. A rendelet tervezet kapcsolódik a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelethez.

 

Orbán Péter elnök: A rendelet tervezettel kapcsolatban van kérdés? (nincs) Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért rendelet tervezet elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

253/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Az állattartás szabályairól szóló 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

 

 

26./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Orbán Péter elnök: Kérdezi, hogy a Raiffeisen Bankkal Polgármester úr tárgyalt-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ezzel kapcsolatban Polgármester urat kell majd megkérdezni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a PSZÁF felé a levél elment, erről a bankot értesítettük.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Jegyző Úr figyelmét szeretné felhívni, hogy a VN. Kft. ügyvezetői pályázati kiírásba a feltétel rendszerébe nem az került a testületi határozatba, amit ő elmondott a testületi ülésen. A jegyzőkönyv alapján sem érzi, hogy félreérthető lett volna. Szerette volna bővíteni a pályázók körét, azért volt egy olyan javaslata, hogy ne csak felsőfokú, hanem felsőfokú szakmai végzettség. Nem mondta így ki, hogy nem egyetemi diploma, hanem technikusi végzettség, vagy OKJ-s végzettség. Ez a jegyzőkönyvben szerepel is, de nem úgy, hogy vagy ez, vagy az. Ez a határozatba már nem lett beemelve. Ha végighallgatjuk a hanganyagot, akkor hallatszik, hogy a mondat ennek a tagrészének a megkérdőjelezéséről nem volt szó a képviselő-testületi tagok részéről. Azt ő maga is belátta, hogy az 5 év vállalkozásvezető gyakorlat legyen előny. Volt még egy pont, ami szintén az előnyök közé lett besorolva, amivel az eredeti kiírási javaslatot megváltoztatta. Ehhez képest a határozatba ez az egy kitétel nem szerepel, csak a felsőfokú végzettség. Amit szerettek volna, hogy bővítsék a pályázók körét, az nem szerepel benne.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ő maga is megvárta míg elkészül a jegyzőkönyv. Meghallgatta a hanganyagot, s tudja támogatni az SZMSZ-re vonatkozó dolgot, mert sok esetben van olyan, hogy nehéz jegyzőkönyvezni, elhangzik egy javaslat, de határozati javaslatba már nem kerül.

Ettől függetlenül, ha lesz olyan, akinek a pályázati kiírás szerint a végzettsége nem felel meg, mert felsőfokú szakképesítése, nem végzettsége van, de úgy látja a tulajdonos, hogy el tudná látni a feladatot, akkor a pályázati kiíráson kívül azt a személyt meg lehetne bízni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Ez nem ugyan az. Ha ilyen észrevétel érkezik, akkor nyújtsák ki a pályázat beadási határidejét.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint nem a határidőt kell nyújtani, hanem módosítani kellene a határozati javaslatot. Módosítani kellene a beadási határidőt, és a kiírási feltételeket, gyakorlatilag egy új pályázati kiírást kellene közzétenni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: A Veszprém Megyei NAPLÓ-ban és a Képújságban az szerepel, hogy az önkormányzat honlapján hol található meg a pályázati kiírás. Véleménye szerint a honlapon kellene kijavítani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Van erre lehetőség?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Képviselő-testületnek erre vonatkozóan döntést kell hozni. A Pénzügyi Bizottság ezt javasolhatja.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Simonné Visi Erzsébet javaslatával egyetért, hogy kerüljön a pályázati kiírás módosításra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

254/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás kerüljön javításra:

-         felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai végzettség (technikusi, OKJ-s végzettség)

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A gépjármű beszerzéssel kapcsolatos anyagot megkapták. Testületi ülésig gondolkodjon mindenki, hogy legyen; szükséges-e egy 9 személyes gépjármű, van-e pénzünk rá?

 

Orbán Péter elnök:  Arról volt szó, hogy beszámíttatjuk a Suzuki terepjárót, hozzáadjuk a Skodáért kapott pénzt. Egyetért a javaslattal, hogy testületi ülésig gondolkodjanak azon, milyen autót vásároljanak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Kérdezi, hogy mi újság van a badacsonyi 6 ha. és a badacsonyörsi ügyekkel?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elküldésre került a Veszprém Megyei Intézményfenntartó felé a kárigényünk, választ még nem kaptunk rá. Tegnap beszélt dr. Gáli Mihály ügyvéddel, aki arról tájékoztatta, hogy a 6 ha.-nál elismerte a Felszámoló az igényt a földhasználati jogra vonatkozóan.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Megkérdezi, hogy így teljesen tiszta lesz az az ingatlan?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter elnök: További kérdés van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs) Javasolja a módosításokkal a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

255/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el az alábbiak szerint:

- Képviselő-testületi ülésre tegyenek a Képviselők javaslatot a gépjárműbeszerzéssel kapcsolatban.

 

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről? (nincs) Hozzászólás? (nincs) Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

256/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

28./ Napirendi pont

Weller András bérleti szerződése a 988/4 hrsz-ú ingatlanrészre vonatkozóan (sürgősségi indítvány)

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdezi, hogy minden haszonbérleti szerződés újra megvizsgálásra kerül az új tarifák alapján?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az anyagban jól látható, hogy fix díjak kerültek megállapításra. Azt próbáljuk elérni, hogy infláció követőek legyenek a szerződések, mivel azok hosszú távra szólnak. A közterületes szerződéseknél szintén az inflációkövetés legyen, illetve a közterület használatra szóló rendeletünkben meghatározott árakhoz kell igazítani azokat. A határozott idejű szerződéseket közös megegyezéssel lehet csak módosítani, a hamarosan lejáró szerződéseknél ezeket a szempontokat jó lenne érvényesíteni.

 

Orbán Péter elnök:  Weller András szerződésénél ettől az évtől lenne inflációval növelve a bérleti díj?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Igen.

 

Orbán Péter elnök:  A településfejlesztési koncepció kapcsán nincs ezzel a területtel valamilyen terv?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az a javaslata, hogy a korábbi testületi határozatot vissza lehetne vonni. Azért készítették elő így ezt a napirendi pontot, mert egy emberre nem lehet kihegyezni a dolgot. A napirendi pont is úgy indult, hogy az összes földhaszon bérleti szerződést át kell nézni. Ez megtörtént.

 

Orbán Péter elnök: A bizottsági tagok részéről van-e javaslat a szerződésekkel kapcsolatban? (nincs)

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A 296/2006. (XI.08.) számú határozatban az szerepel, hogy az ingatlanrészt (2476 hrsz.) térítésmentesen használhatják, de nem keríthetik le. Úgy emlékezik, hogy ott van egy kapu, és látta már, hogy be van csukva.

 

Orbán Péter elnök:  Elvileg nem csukhatnák be.

 

Horváth Márta osztályvezető: Egyedül erre a területre vonatkozóan nincs szerződése az Önkormányzatnak, csak testületi határozat.

 

Orbán Péter elnök:  Kérdezi, hogy akkor az ingatlan tulajdonosával is szerződést kellene kötni?

 

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy igen, mivel nincs pl. határidő meghatározva.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Weller András szerződésével kapcsolatban mi a bizottság javaslata? Egyik lehetőség új szerződést kötni, hatályban maradhat az előző döntés, kezdeményezni lehet ezekkel a kitételekkel a szerződés módosítását.

 

Horváth Márta osztályvezető: Ha nem történik újabb döntés, akkor október 31-el Weller András szerződése megszűnik.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Most még vissza lehet vonni a korábbi döntést. November 1-től a vagyonrendeletünk szerint pályáztatni kell.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Véleménye szerint vissza kell mondani a felmondást, és az új feltételekkel szerződésmódosításra kerüljön sor.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Lehetőség az, hogy javasolja a bizottság a testületnek, hogy Weller András esetében a 194/2011. (VIII.31.) számú határozatát vonja vissza, kezdeményezze közös megegyezéssel a szerződés módosítását  a napirendi pont során megfogalmazott feltételek figyelembe vételével.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

257/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 194/2011. (VIII.31.) sz. határozatát vonja vissza, kezdeményezze közös megegyezéssel a szerződés módosítását Weller Andrással a 988/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az alábbiak szerint:

- a szerződésben szereplő bérleti díjba az infláció követés kerüljön beépítésre.

 

29./ Napirendi pont

SZMSZ módosításra vonatkozó javaslat (sürgősségi indítvány)

 

Orbán Péter elnök: Kéri Simonné Visi Erzsébetet ismertesse az előterjesztést.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban már elmondta, hogy mi indokolja az SZMSZ módosítását. Jelen pillanatban az SZMSZ 20. §-a úgy szól, hogy a szavazás eredményének megállapítása után a Polgármester kihirdeti az elfogadott határozatot. Ezt kiegészítené azzal, hogy: amelyet a jegyzőkönyvben változtatás nélkül, szó szerint kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvben szerepeltetni. Ott mindjárt az ülésen nyilvánvaló lenne, hogy milyen határozat született, a határozat kivonatot is hamarabb el lehetne készíteni. Így nem lenne gondja a hitelesítőknek, nem kellene visszahallgatást kérni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

258/2012. (X.03.) számú határozatot

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §-a, mely úgy szól, hogy a szavazás eredményének megállapítása után a Polgármester kihirdeti az elfogadott határozatot, egészüljön ki azzal, hogy a kihirdetett határozatot a jegyzőkönyvben változtatás nélkül, szó szerint kell rögzíteni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag: Legközelebb, részletesebb tájékoztatást kérnek a likvidhiteles beszámolóban, a kintlévőségeket bontsák meg határidők szerint.

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11,50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Orbán Péter                                                    Horváth Ferenc

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozatai:

259/2012. (X.03.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Újság, valamint a Badacsony TV. feladataira kötött vállalkozási szerződés szerződő személyében történő változást támogassa az alábbiak szerint:

- A Badacsony Újság vállalkozói díja a szerződés hátralévő időszakában: 761.625 Ft.

- A Badacsony TV. esetében 741.330 Ft.

 

260/2012. (X.03.) számú határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat honlapjának jövőbeni működtetésével  Hoffer Pétert (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 4.) bízza meg, a benyújtott árajánlata alapján.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!