2014. 09. 10. soros HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 19/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014.   szeptember 10-én 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                     bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Wolf Viktória                          aljegyző

Horváth Márta                       osztályvezető

Tamás Lászlóné                    osztályvezető

Dr. Gáli Mihály                      ügyvéd

Rakics Anna                          ügyvezető

Szabóné Fekete Mónika

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                      (8 fő)

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

218/2014. (IX.10.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a nyílt ülés meghívó szerinti napirendi pontjait. Javasolja elsőként megtárgyalni a „Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről” majd az „Előterjesztés a körfogalom díszítésének megváltoztatásáról, utána a „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló előterjesztéseket, mivel a napirendben érintettek jelen vannak.  Kéri, hogy aki a sorrendi módosítással a napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

219/2014. (IX.10.) HÜB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.09.10. napján megtartott soros nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.  Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

2.  Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabóné Fekete Mónika

3.  Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Sellyei Ferenc, Dr. Pinterits Judit, Zsifkovics Szilvia

4. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6.  Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7.  Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. éven elvégzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8.  Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

11. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó bizottság elnökét a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

  1. 1. Napirendi pont:

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem, a kérdésekre szívesen válaszol.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a Zelczer Péter féle perről érdeklődik.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Tapolcai Járásbíróságon tájékozódott az ügy állásáról. Az ítéletet 15-en megfellebbezték, a bíróság többszörös hiánypótlásra szólította fel őket. Úgy gondolja, hogy az ítélet megalapozott és törvényes, sokat dolgozott az ügyben. Ha mégis jogerősen nyerne a másik fél, akkor mintegy 600 magánszemélynek lenne lehetősége arra, hogy perelje az önkormányzatot további 50-60 milliós tételben. Valószínűleg ennek a nagy tömegű önkormányzatot érintő pernek elejét tudják venni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 2. Napirendi pont:

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabóné Fekete Mónika

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Szabóné Fekete Mónikát, a körforgalom díszítésének tervezőjét. Kérdezi, hogy sikerült-e beszerezni a közútkezelő nyilatkozatát a tervezetről, illetve mennyibe fog kerülni a tervezett felújítás.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy telefonon tárgyalt a közútkezelő illetékesével, várja a visszajelzésüket, hogy mikor tudnák fogadni egyeztetés céljából.

 

Szabóné Fekete Mónika megjegyzi, hogy pontos adatokat nem tud egyenlőre mondani, a megadott számok a maximum költséget jelentik.  A növények esetében a Fülöp Kertészet idei árait alkalmazta, illetve Szeremley László tett felajánlást a szőlőlugas kivitelezéséhez és gondozásához.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni Szabóné Fekete Mónika segítségét, hogy szaktudásával a virágágyásokat színvonalasabbá tette a településen.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy közlekedési szempontból, a körforgalom átláthatóságát tekintve nem lesz-e zavaró a pergola illetve a szőlőlugas. Örül a virágágyások szebbé válásának. Kérdezi, hogy a színvonal emelése milyen többletköltséget jelentett.

 

Szabóné Fekete Mónika elmondja, hogy sok olyan körforgalom létezik, mely nem átlátható, de természetesen fontos tényező a körforgalom mérete. A szőlő maximum 2,5 méter magas lesz, nem fog annyira takarni, mintha fát ültetnének oda. A virágágyások költségének alakulásáról nincs információja, Pásztor László volt ügyvezető kereste meg, szakmai segítségét kérve. Az ágyások tervét elkészítette, ahhoz, hogy jól mutasson, ennyi virágot be kellett ültetni. A következő években úgy lehet spórolni, hogy az ágyásokba évelő növényeket is ültetni kell, azok sok éven át megmaradnak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megköszöni Szabóné Fekete Mónika munkáját.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a körforgalom díszítésének, átalakításának mintegy 300 eFt-os költségét a VN. Kft. állja vagy az önkormányzatnak kell a forrást biztosítani.

 

Szabóné Fekete Mónika elmondja, hogy tudomása szerint a Kft.-nek nincs rá kerete, nem tudják vállalni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az önkormányzat tudja-e és minek a terhére biztosítani a munka fedezetét.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tartalék terhére biztosítható a 300 eFt.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a VN. Kft. még nem számolt el minden támogatásként kapott tétellel. Csak a teljes elszámolást követően kaphat újabb támogatást, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni az államháztartási jogszabályi előírások betartása mellett.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a támogatással el fognak számolni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a körforgalom előterjesztésben leírt módon történő megváltoztatását támogatja oly módon, hogy a várható 300 eFt költséget a tartalék terhére az önkormányzat biztosítja, miután a VN. Kft. a korábban kapott támogatással teljes körűen elszámolt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Előterjesztés a körforgalom díszítésének megváltoztatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a körforgalom előterjesztésben leírt módon történő megváltoztatását támogatja oly módon, hogy az átalakítás várható 300 eFt költségét a tartalék terhére az önkormányzat biztosítsa, miután a VN. Kft. a korábban kapott támogatással teljes körűen elszámolt.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 3. Napirendi pont:

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Sellyei Ferenc, Dr. Pinterits Judit, Zsifkovics Szilvia

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a védőnő a bizottsági ülésre egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott eljönni, ha kérdés merülne fel, arra válaszolni fog a testületi ülésig.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a fogorvos jelezte felé, hogy mivel dolgozik, nem tud jelen lenni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megköszöni, hogy a rendelő épületében és egyéb vonatkozásokban is előrelépés történt, többek között a szociális helyiség elkészült.  Beszámolójában a még meglévő hiányosságokat felsorolta, melyek között a legfontosabb, hogy nem zárható megbízhatóan az épület. A fűtésről is kell az érintetteknek tárgyalni. Korábban volt egy olyan próbálkozás, hogy minden hónapban egyeztettek az orvosok a polgármesterrel, de ez már nem működik. Az egészségügy mindig költséget jelentett. Szeretné a lakosság érdekeit képviselni, ezért is javasolja ezt a korábbi hagyományt feleleveníteni. Az orvosi ügyelet szervezésével kapcsolatosan elmondja, hogy létrehozták a központi ügyeletet, így nem kell készenlétet biztosítaniuk. Az érintett települések polgármestereinek jogos aggálya, hogy megfelelően biztosítható-e így a betegek ellátása. Eddig úgy tűnt, hogy kisebb problémákat tekintve működőképes ez a forma. Újabb lényeges változás, hogy a Kistérségi Társulás megszűnése előtt felvetődött, hogy a szervezet kerüljön át a kórházhoz. A körzeti orvosok szerint ez nem jó megoldás. A tapolcai orvos egy autóval ellátja a tapolcai betegeket, a vidéki orvos pedig a vidéki betegeket illetve a vidékről bemenőket is. Próbálták egymást kisegíteni, illetve a kórházi dolgozók is besegítenek, ha szükséges.  Viszont augusztus 26-tól csak egy autó és egy sofőr áll rendelkezésre, mely a korábbiakhoz képest további visszalépést jelent. A döntéshozók nyilván átgondolták a következményeket és reméli, hogy a kialakult helyzet nem jelenti a betegek veszélyeztetését. A vidéki betegek ellátásának lehetősége tovább romlott. A hívásokat diszpécser veszi, ezzel az orvosok konzultációs lehetősége sérül a beteggel, hiszen nincs közvetlen kapcsolat. Valószínű anyagi okokból történt a változtatás, de a kórháznál az ügyelet nincs jó helyen, nem tudnak megfelelően együttműködni az igazgatónővel. Kéri a polgármester urat, hogy próbálja képviselni az orvosok, de legfőképpen a betegek érdekeit.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Tapolcai Kórház leépítése nagyon rosszul érinti a térséget, a betegellátásban komoly zökkenők vannak.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a vérellátó működésével kapcsolatosan is komoly problémák vannak. Az egészségügyi kormányzat felelőssége, hogy a hozott döntések, leépítések ne veszélyeztessék az állampolgárok életét.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja az összefogás kezdeményezését e témában. Véleménye szerint az önkormányzatnak van olyan jogosultsága, hogy a minisztérium felé megkereséssel fordulhat.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a döntéshozók anyagi alapon döntenek, nem látják át a folyamatokat. A javaslatokat szakmai szempontból meg lehet tenni, de a pénz dönt. Természetesen szükség van mindenütt az ésszerűsítésekre, de az ügyeleti rendszer megoldását át kell gondolni, hiszen a Balaton-part speciális ellátási terület. Alapos összefogásra van szükség az orvosok illetve a betegek szempontjából is. Az önkormányzatunknak is biztosítani kell az egészségügyi dolgozók számára a megfelelő feltételeket, a szociális helyiség végre elkészült. Az ajtók hangszigetelését a titoktartás miatt mielőbb meg kell oldani. Fontosak a nyári rendezvények, de az idősek és betegek részére az orvosi ellátás körülményei fontosabbak. Badacsonytomaj kivételezett helyzetben van, hiszen külön gyermekorvosunk van. Gyermekorvosból komoly hiány van az országban, ennek az ágazatnak a leépülése tovább fokozódik. A megfelelő körülmények biztosításához több odafigyelésre van szükség. Megjegyzi, hogy a gyógyszertár is az egészségügyi intézmények közé tartozik.  A tanácsi rendszerben beszámolási kötelezettségük volt, most az önkormányzatot ez az egészségügyi szerv nem érdekli, pedig sok információ csapódik le a gyógyszertárban, a szociális körülményekre komoly rálátásuk van. Javasolja a gyógyszertárat is bekapcsolni az egészségügyi rendszerbe, a titoktartási előírások megsértése nélkül sokat segíthetne abban, hogy valójában kik a szociálisan rászorulók.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag javasolja, hogy legyen egy rendszeres fórum az egészségügy szereplői és az önkormányzat között.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a rendszeres fórum szervezésével illetve azzal, hogy az egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló részét képezze a helyi gyógyszertári ellátás is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja, hogy a jövőben legyen egy rendszeres fórum az egészségügy szereplői és az önkormányzat között, illetve az egészségügy helyzetéről szóló beszámoló részét képezze a helyi gyógyszertári ellátás is.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kéri a Polgármester urat, hogy vállalja fel a települések közötti koordinációt az ügyelet kérdésében. Fontos lenne, hogy minden település a saját orvosával gondolja át az ügyelet megoldásának lehetőségeit. Ha mások is problémásnak találják a helyzetet, akkor szükség lenne egy tágabb fórum összehívására. A környék 6 gyermekorvosából ma már csak 3 aktív, vegyes körzetek alakultak, így a gyerekek nem biztos, hogy olyan szakmai ellátást kaphatnak, mint korábban.  Egy adott településen az egészségügy képviselői illetve a közigazgatás képviselői beszéljék meg a problémákat és ha mindenki úgy látja, akkor egy nagyobb fórumot kell létrehozni az egészségügy helyzetének javítása érdekében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke örül annak, hogy a településnek ismét van fogorvosa. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Dr. Scheller György bizottsági tag javaslatával kiegészítve a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága Dr. Scheller György bizottsági tag kezdeményezésére javasolja, hogy a helyi közigazgatás képviselői illetve az egészségügy képviselői beszéljék át a problémákat, majd a Polgármester úr vállalja fel a környező településekkel a koordinációt a központi orvosi ügyelet kérdésében. Amennyiben a többiek is problémásnak találják a helyzetet, hívjon össze tágabb körben fórumot az egészségügy helyzetének javítása érdekében.

A Humán bizottság a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

  1. 4. Napirendi pont:

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal több helyi önkormányzati rendelet típust ellenőrzött, országos ellenőrzési terv alapján. Több kistérségi konferencián kérték a feltárt hibák javítását, felhívták az illetékes jegyzőket, hogy készítsék elő a módosításokat. Badacsonytomaj esetében egy szöveges módosításra került sor.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem érti, hogy miért nem lehet borvidéken szőlőről beszélni.  Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet felülvizsgálatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elfogadását a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 5. Napirendi pont:

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem, minden tájékoztató anyagot csatolt az előterjesztéshez. A kérdésekre válaszolni fog.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az időjárás miatt az idegenforgalmi adóbevétel várhatóan nem fog teljesülni, de nyilván ez előre nem volt látható.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető szerint az idegenforgalmi adóbevételekben nincs jelentős mértékű csökkenés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a strandi és parkoló bevételek biztosan nem érik el a tervezett szintet, a bortermés is rossz lesz. Év végére a költségvetés nem úgy fog alakulni, ahogy terveztük.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Bahart részvények 83 milliós tétele megérkezett-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a határidő szeptember 20., még nem érkezett meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 6. Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.)

önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a rendelő ajtók cseréjét illetve zajszigetelését szerepeltessék a költségvetés módosításában. Javasolja, hogy a testületi ülésig erre 3 ajánlatot kérjen be a műszaki osztály.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a novemberi testületi ülés témája lesz ismét a költségvetésmódosítás, nem javasolja a rendeletmódosításban összeg nélkül szerepeltetni az ajtók szigetelését. A bizottság hozhat olyan javaslatot, hogy javasolja az egészségházban az ajtók hangszigetelésének megoldását az általános tartalék terhére biztosítani árajánlatok bekérése mellett.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az aljegyző által összefoglalt javaslatot illetve a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.)

önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja az Egészségházban a rendelők ajtajának hangszigetelését az általános tartalék terhére biztosítani.

A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.07.) sz.  önkormányzati rendelet módosításának elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 7. Napirendi pont:

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a belső ellenőr jelezte, hogy csak a testületi ülésen tud részt venni. Amennyiben kérdése van a bizottságnak, akkor ott válaszolni fog rá.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kéri a Menü Kft. vizsgálatát pótlólag elkészíteni a testületi ülésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Menü Kft., a szabadságok illetve kintlévőséges vizsgálata folyamatban van.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy vannak olyan tételek, ahol megoldást kell találni. Kérdezi, hogy a vizsgált intézmények és a Menü Kft. vonatkozásában készült-e akcióterv, mivel ő nem találkozott vele.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az eddig elkészült anyagot azonnal a testület elé terjesztettük.  A jelentések folyamatosan készülnek, az intézmények ezután tudják összeállítani a végrehajtási ütemtervüket. Az összefoglaló jelentést a zárszámadással egyidejűleg kell a testület elé vinni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy sikerült-e megoldani, hogy a VN. Kft. közhasznú szervezet maradhasson.

 

Rakics Anna ügyvezető ismerteti, hogy Dr. Kocsis József ügyvéd két hét alatt elintézte, a Kft. közhasznú szervezetként működhet tovább.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a belső ellenőr által leadott anyag nem teljes, ezért annak elfogadásáról most ne szavazzon a bizottság, maximum arról, hogy az eddig kapott anyagot megtárgyalták.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület megalkotta a belső ellenőrzési ütemtervét, kiválasztva 5 pontot, melyeket az év folyamán a belső ellenőrnek meg kell vizsgálni, majd a következő év zárszámadásáig, március 31-ig a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  Az eddig elkészített anyag van a testület előtt, a további feladatot végzi az ellenőr, mely a testületi ülésig nem fog elkészülni. Tehát olyan döntést ne hozzon a bizottság, hogy a jövő csütörtöki testületi ülésre a hiányzó anyagokat terjessze be, azoknak az év végéig kell megérkezni.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a belső ellenőri jelentés első körben a hivatalvezetésnek illetve az intézményvezetőknek ad útmutatást. A belső ellenőr a következő vizsgálatokat az év hátralévő részében fogja elvégezni az elfogadott ütemterv alapján. Az ellenőrzési jelentésben foglaltak megismertetése a hivatalvezetés feladata abból a célból, az  intézményvezetőkkel az intézkedési tervüket el tudják készíteni. Legkésőbb a zárszámadásig, április 30-ig kell a jegyzőnek testület felé refereálni az összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről, melynek melléklete az intézkedési terv is. A testület előtt egy jelenleg köztes anyag van, melyre úgy tudja, hogy Jegyző úr még nem tett észrevételt, erre 15 nap áll rendelkezésére. A tájékoztatást a testület egy régebbi határozatára hivatkozással terjesztette elő a hivatal.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.00 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság arról szavazzon, hogy a belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről szóló tájékoztatót a bizottság megtárgyalta, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Tájékoztató a Belső ellenőr által 2014. évben elvégzett ellenőrzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Belső ellenőr által 2014. évben eddig elvégzett ellenőrzéséről készült tájékoztatót megtárgyalta.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 8. Napirendi pont:

Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai és a helyi választási bizottság tagjai közül összeférhetetlenség miatt többen kiesnek, pontosan nem tudjuk, hogy hányan érintettek. A jelöltnyilvántartásba vétellel kapcsolatos fellebbezéseket szeptember 11-én 16.00 óráig lehet benyújtani. Néhányan jelentkeztek a feladatra, több emberre lenne szükség, mert póttagokat is jelölni kell.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy ha egy tag kiesik, a póttag automatikusan kerül-e a helyére. Megjegyzi, hogy ebből volt már félreértés.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Jegyző úr dönti el, kit javasol tagnak illetve póttagnak. Javasolja a bizottságnak, hogy határozati javaslatát úgy fogalmazza meg, hogy a bizottság az anyagot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Választási Bizottságok kiesett tagjainak személyére javaslat tárgyú előterjesztés megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja azzal, hogy a Jegyző úr határozza meg a bizottságok tagjainak illetve póttagjainak személyét.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

  1. 9. Napirendi pont:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy az A. és B. verzió is befogadható-e.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy tavaly a B. típusú pályázati kiírásra is jelentkezett egy diák, az A. típusúra pedig többen is.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.06 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. év pályázati fordulójához való csatlakozást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához csatlakozzon.

2./ A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3./ Vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https:/www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4./ Nyilatkozzon arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

5./ Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés mellékletét képező A. és B. típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, javasolja azok kiírását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer – pályázatok kiírása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát fogadja el, azokat írja ki.

Kérje fel Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

10.  Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a gyalogos átkelőhely kiépítéséről kér tájékoztatást.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervek a Közlekedési Felügyelőségen vannak engedélyeztetés céljából.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi a Polgármester urat, hogy a buszmegállóval kapcsolatosan mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csupán Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselők jeleztek vissza a megkeresésére azzal kapcsolatosan, hogy saját hatáskörében megrendelje-e, mivel mintegy 500 eFt-ba kerülne a buszmegálló. A kápolna kapcsán már több százezer forintos támogatást nyújtott az évi egymillió forintos keretéből. A MÁV illetve a VOLÁN illetékeseivel tárgyalt arról, hogy a badacsonytomaji vasútállomás egyúttal autóbusz forduló és várakozóhely, un. intermodális csomópont legyen. A kezdeményezést támogatták, így a buszvárót megrendeltük, október végére, november elejére várható. Ha az átlátszó buszváró felszabadul, átkerülhet a kempinghez, a másik oldalon lévő kőbuszmegálló pedig a kerékpáros forgalom kiszolgálására átalakítható lenne, melyről a Közútkezelővel egyeztetni kell. Megjegyzi, hogy a szüretig elkészülnek a települési üdvözlőtáblák, a testület többsége az első verziót támogatta.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, hogy a badacsonyörsi ivóvízhálózat ügyében olyan döntés született, hogy alakuljon meg a Viziközmű Társulat, így lesz lehetőség kezelni a nem fizetők helyzetét. Ahhoz, hogy a vezeték Viziközmű lehessen, 33 millió forintot kellene rákölteni, így a törvény szerint bekerülési értéken az állam, mint ellátási kötelezett köteles átvenni. A tagoknak jelenleg 4 milliós tartozása van. A jelenlévők kérték, hogy a Polgármester levélben kérjen további fizetési halasztást. Kérdezi, hogy a levelet elküldte-e az illetékesnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, 2014. december 31-ig kértünk halasztást. Válasz még nem érkezett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az előkészítő bizottság alakuló ülésére holnap kerül sor.  Ismerteti, hogy a BÖÉE közgyűlésén felmerült, hogy sok reklámtábla zavarja a biztonságos közlekedést, rontja a látási viszonyokat. A Virág köz elején illetve a badacsonyörsi kocsmánál nem látni a tábláktól. A Csigáskúti út és az Öreghelyi út szinte járhatatlan, az Arborétum út és a Mandulás út is nagyon rossz állapotban van. Az Öreghegyi úton súlykorlátozás van érvényben, amit nem tartanak be. Sok a csőtörés, gondot jelent, hogy nincs megfelelő útellenőrzés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közterület felügyelők nem tudnak folyamatos ottlétet biztosítani. A helyi vállalkozóknak éves szinten engedélyük van a behajtásra, az idegenek is nagyrészt megkérik az engedélyt.  A közterületen a reklámtáblák elhelyezésére a műszaki osztály ad engedélyt, de ami már 10 éve ott van engedély nélkül, azzal nem tudnak mit kezdeni. Ha nem önkormányzati területen van a tábla, az a Közútkezelő hatáskörébe tartozik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri javítani a körforgalomnál a Bíróék előtti járdabeszakadást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Fűzfa utcai árkot ki kell tisztítani, áll a víz az aszfalton.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a következő testületnek akciótervet kell kidolgoznia arra az esetre, ha az időjárás ilyen csapadékos marad, mert a lefolyórendszerek szinte használhatatlanok.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a VN. Kft. fektessen le nagyobb ciszternákat az esővíz összegyűjtésére, a felfogott víz száraz időszakban öntözésre felhasználható lenne.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez komoly költséggel járna, nem egyszerű dolog. Az iskolánál a felfogott esővíz újrahasznosítását megoldották.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megköszöni a VN. Kft. ügyvezetőjének, hogy közreműködésükkel megújult a badacsonyi peron környezete.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy szeretné, ha a testület elé kerülne a buszmegálló megoldásának módja, ezért javasolja az elhangzottakat határozatba foglalni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság ezzel kapcsolatosan hozott javaslatot, így a téma a testület elé fog kerülni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a 465/C. (VII.30.) határozat javítása szükséges, mivel az eredeti határozat szövegében benne maradt egy plusz pont. Kéri a bizottság támogató javaslatát.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozat módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2014. (IX.10.) HÜB határozat

456/C/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat javítása

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a határozatot az alábbiak szerint javasolja módosítani:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a./ Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eddigi Felügyelő Bizottsága két tagjának Flamis Mihálynak és Lovász Áronnak Felügyelő bizottsági tisztségükről korábban írásban történt lemondását a mai nappal tudomásul veszi, továbbá ezen személyek helyett Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára 2014. július 30. napjától 2019. július 30.. napjáig terjedő határozott időtartamra Harmati Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakost a Felügyelő bizottság új tagjának megválasztja.

 

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 12./ pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság Felügyelő Bizottsága három tagú, jelenlegi tagjai:

2013. január 17. napjától 2019. január 16. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kolosi Béla (születési családi és utóneve: Kolosi Béla, anyja születési neve: Pál Erzsébet, adóazonosító jele: 8302263443) 8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 15. szám alatti lakos,

 

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Fekete Ferenc (születési családi és utóneve: Fekete Ferenc, anyja születési neve: Németh Anna, adóazonosító jele: 8312363343) 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20. szám alatti lakos

 

2014. július 30. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Harmati Miklós (születési családi és utóneve: Harmati Miklós, anyja születési neve: Jernei Ilona, adóazonosító jele: 8280972889) 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 16. szám alatti lakos.

 

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 11./ pont második bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A Nonprofit Társaság könyvvizsgálója 2014. május 31. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a SZÉKELY Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Bányász utca 21. A. épület, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-505745.).

 

d./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 2./ pontjában az „u.” megnevezés „utca” megnevezésre változik.

 

A határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni.

A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

Határidő: 30 nap

 

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület július 30-án tartott rendkívüli ülésén a régi polgármesteri hivatal hasznosításával kapcsolatos előterjesztésben két helyiség szerepelt, a testület viszont csak a volt Leader iroda bérbeadásáról döntött.  Itt is módosításra lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó rendeletben a bérleti díj összege határozza meg, hogy szükséges-e a közokiratba foglalás. Évi 100 eFt bérleti díj esetében nem tartja indokoltnak a 60 eFt közjegyzői díj megfizetését.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy két helyiségre, a régi Leader irodára illetve a pénzügyi osztály irodájára érkezett pályázat, a pénzügyi irodára vonatkozóan nem született döntés. Javasolja a meglévő határozatot ezzel kiegészíteni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 454/2014. (VII.30.) képviselő-testületi határozat kiegészítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2014. (IX.10.) HÜB határozat

454/2014. (VII.30.)  képviselő-testületi határozat kiegészítése

Régi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bérletére kiírt pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán bizottsága a határozatot az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található un.: „Régi Polgármesteri Hivatal” alsó szintjének jobb szélső helyiségét (volt Leader iroda) illetve a volt pénzügyi osztály irodáját 180.000,- Ft/év, azaz 15.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Tóth Tamás (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) egyéni vállalkozó részére bérbe adja, amennyiben pályázó a köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat csatolja.

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a felmondási idő 3 hónap.

A Képviselő-testület a Bérlő kérelmére az első havi bérleti díjat elengedi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott pályázatban szereplő tartalommal megegyező bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

11.  Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonni Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a leírtak pontosítását, mivel úgy szerepel az előterjesztésben, hogy 6 esetben hozott a polgármester döntést, a segély összege pedig 1 x 20.000 eFt.

 

Wolf Viktória aljegyző elnézést kér, javítani fogja az elírást, egy esetben történt különös méltánylást igénylő, sürgős döntés.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a Bahart vezetőivel történt tárgyalás során ígéretet kaptak arra, hogy a Bahart területe jobb, színvonalasabb helyzetbe kerül, a megmaradt összeget a Mólón lévő leülő párkányának javítására fordítják. Többek között ez sem történt meg, véleménye szerint a póni lovagoltatás sem oda való.  Újabb megbeszélést javasol a Bahart vezérigazgatójával.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy amíg a fennmaradt összeggel nem számolnak el, addig a mostani kérelmüket ne támogassa a testület.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke írásbeli megkeresést javasol, mivel az előző tárgyalás nem igazán vezetett eredményre. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2014. (IX.10.) HÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 15.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                 bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!