2014. 08. 06. soros HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 17/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014.   augusztus 6-án 14.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                     bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag                                (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                          aljegyző

Jerszli Judit                            igazgató

Rakics Anna                          ügyvezető

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                      (5 fő)

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Simonné Visi Erzsébet képviselő késni fog, Dr. Scheller György bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

192/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 14.06 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a nyílt ülés meghívó szerinti napirendi pontjait, kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.08.06. napján megtartott soros nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

2.  Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Földi István esperes, plébános

3.  Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hoffmann György elnök

4. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

5. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető

6.  Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8.  Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14.  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

15.  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont:

Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Bellai Zoltán püspöki főtanácsos urat, kéri, hogy tájékoztassa a bizottságot, miért állnak a munkálatok. Mikorra várható, hogy ezt a szép templomot használatba lehet venni.

 

Bellai Zoltán elmondja, hogy egy hete dolgoznak a templomon, kitakarították a templomhajót. Ismerteti, hogy 10-12 éve nem történt semmi az ingatlanon. A tervek megvalósítását megkezdték, viszont nem jól mérték fel a rendelkezésre álló erőket. Az utolsó hivatalos papírt, egy fennmaradási engedély meghosszabbítást 2011-ben adta ki a Jegyző. Az épület szerkezetkész állapotban van. 2012-ben országos gyűjtést rendezett a református egyház oly módon, hogy az ország összes református gyülekezete egy-egy templom építésére ajánlja fel az egy adott napon befolyt perselypénzt. Ekkor 14 millió forintot kaptak a badacsonytomaji templom befejezetésére. Az egyházból szinte senki nem támogatta, hogy itt egy épületkomplexum készüljön. A korábbi megbízott mindent megtesz azért, hogy akadályozza a munkát. Ő arra kapott felhatalmazást, hogy a templomot fejezzék be. Ha maradna pénz, akkor az épület további részein a nyílászárókat beépítik.  A református egyház jogrendjében Badacsonytomaj önálló egyházközség, de nincs vezető testülete, gondnoka, mivel a helyi gyülekezet nem képes ezt felvállalni. A szolgálatot a zánkai lelkész látja el, Badacsonytomaj gyámpresbitériumaként.  Ezért döntött úgy az egyház, hogy a templom befejezését saját hatáskörben tartja. Ő 25 éve vezet egyházi beruházásokat, templomokat, iskolákat, idősotthonokat épített. Miután nem voltak használatható tervek, elkészítették a felmérési tervdokumentációt. Az épület kivitelezésében sok a probléma, statikai hibák is vannak, ezeket a templomrész esetében próbálják kiküszöbölni, a többi épületrésszel egyenlőre nem tudnak semmit kezdeni.  Talán az is közismert tény, hogy volt egy hosszú per a helyi egyház és egy asztalosmester között, aki nem készítette el a nyílászárókat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a 4 éve testületi munkát végző képviselők nem tudtak semmit erről az ügyről, ezért kért tájékoztatást. Minden nagyobb településen van katolikus és református templom is. Nem vet jó fényt a városra, ha egy épület túl hosszú időn keresztül nem készül el.

 

Bellai Zoltán ismerteti, hogy a terveket a Makovecz Iroda készítette, azokat jónak tartja, de a műszaki megvalósítás silány. Nem véletlen, hogy a tervezőiroda kivonult az egész projektből úgy, hogy nem kért semmit a tervekért. A tavasszal elmondta a Polgármester úrnak, hogy az idén folytatják a munkát azzal a szándékkal, hogy karácsonykor a templomban istentisztelet lesz.  A környezetet, a bejárati részt is olyanná teszik, hogy az a templomhoz méltó legyen. A püspökség részéről a parókia épület és a vendégszobák továbbépítését nem vállalják fel, mivel az nélkülük és ellenükre épült. A templom mögött kialakítanak egy gyülekezeti termet és vizesblokkot, megoldják a közművesítést.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy milyen koncepció állhatott az mögött, hogy minden szinten több apartman is van.

 

Bellai Zoltán elmondja, hogy a tervek szerint a földszinten lelkészlakás készül. Megjegyzi, hogy a badacsonytomaji gyülekezet nincs olyan létszámú, hogy önálló lelkészi állást fenn tudjon tartani. Az anyagi feltételek megteremtésére gondolt Nagy János és támogatói arra, hogy építenek egy vendégházrészt, melynek bevételéből pótolják a hiányzó összeget. Úgy gondolja, hogy ez ma már nem működne, ebből nem lenne biztonsággal fenntartható a szervezet. A lakás és vendégrész elképesztő módon van kialakítva, de ezzel a résszel nem foglalkoznak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megnyugtatónak tartja az elhangzottakat. Kéri a püspöki főtanácsos urat, hogy jelezze, ha az önkormányzat valahogyan segíteni tudja a megvalósítást.

 

Bellai Zoltán megjegyzi, hogy ezt a felajánlást Polgármester úr is megtette. A munkát olyan vállalkozókkal végezteti, akikkel régóta kapcsolatban áll, úgy látja, hogy a rendelkezésre álló keret elegendő lesz a befejezéshez. Ha mégis segítségre lenne szükségük, jelezni fogja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még kérés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Református Templom sorsával kapcsolatos tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 2. Napirendi pont:

Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Rajzó Ildikó képviselő

Meghívott: Földi István esperes, plébános

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy sem Földi atya, sem a kivitelező FormaTerv Kft. képviselője nincs jelen. Az atya jelezte, hogy szabadságon van. Augusztus 23-án lesz a kápolna felszentelése, előtte tájékoztatást szeretett volna kérni.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja esetleg kiegészítésként írásbeli tájékoztatás kérését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja az írásbeli tájékoztató benyújtását a testületi ülés előtt, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Szent István Kápolna építésével kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja felkérni Földi atyát, hogy a Szent István kápolna építésével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást nyújtson be.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 3. Napirendi pont:

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Hoffmann György elnök

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi Hoffman Györgyöt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Hoffmann György elmondja, hogy a környéken nincs ilyen jellegű sportegyesület, ezt a hiányt igyekeznének pótolni. Alapvetően a vitorlázást, a proa illetve az evezős tevékenységet kívánják folytatni, ehhez szeretnének lehetőséget kapni. Nem az újgazdag vitorlázókat akarják felkarolni, legfontosabb céljuk a gyerekekkel való foglalkozás. A Vitorlás Szövetségnek ehhez tanrendje van, illetve megfelelő szakemberük Kugler Tamás személyében. Számukra legmegfelelőbb a Bányász strand lenne, hiszen vízparti területre is szükségük van. Nem kizárólagos céllal kérik az ingatlant, a jelenlegi tevékenység tovább folytatható. Az ott lévő épületet hasznosítanák a hajók tárolására illetve javítására. Télen fel tudnának készülni, a jövő szezonban már kész, kidolgozott programmal indulhatnának. Az önkormányzattal kötendő szerződésben minden kérdés szabályozva lenne. Megvizsgálták a Pénzügyi bizottság ülésén tett javaslatot a másik strandra vonatkozóan. Ott nincs épület, nagyobb lenne a balesetveszély, a vízből le kellene keríteni egy részt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy évek óta hangsúlyozza, hogy Badacsonyban hiányzik egy ilyen sportág, ezért teljes mértékben támogatja. Örül Kardos Gábor megkeresésének is, aki saját készítésű proa hajójával jelenne meg.  A Bányász strandon megőrizhető lenne a strand funkció, de mindenki megnyugtatására így is fokozható lenne a kihasználtsága.

 

Vastag Gábor szerint a csónakok tárolását is meg kellene oldani. Kérdezi, hogy a csónakkikötő létesítésével összeegyeztethető lenne-e a sportegyesület kérelme.

 

Hoffmann György elmondja, hogy nem törekszenek kizárólagosságra, részükről nincs semmi akadálya. Alsóörsön is van a vitorlás egyesületnek horgász szakosztálya, szépen megférnek egymás mellett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Bányász strand csatornázottságával mi a helyzet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy nincs kiépítve a csatorna, elviekben a tervezési szakasz fejeződött be.  A műszaki osztályvezetőtől pontos tájékoztatást kér.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a kivitelezés szeptember végére készül el. A strand egy évre bérbe lett adva, majd a következő testületi dönt a további sorsáról.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy október 1-től, a bérleti jogviszonyt követően kerüljön át a Bányász strand a VN. Kft. üzemeltetésébe.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint erről később is lehet dönteni. Javasolja átadni a strandot használatra a kérelmezőnek.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Hajós Egylet csak akkor kaphatja meg az ingyenes használati jogot, ha a tevékenysége közfeladatot szolgál. Átgondolásra javasolja az elképzelésüket oly módon, hogy először fel kellene térképezni azon intézmények – iskolák és sportegyesületek - körét, melyekkel az együttműködési szerződést meg tudják kötni. Ezt követően kerüljön sor a testület döntésére az ingyenes használati jog átadására vonatkozóan.

 

Hoffmann György megjegyzi, hogy kérelmükben nem említik az ingyenes használatot. Úgy gondolták, hogy a sportegyesület akkor keresi meg az iskolákat, ha már van egy hasznosítható vízparti területe. Valószínűnek tartja, hogy mindenki örülne, ha a gyerekek mielőbb bekapcsolódhatnának a megkeresésben jelzett tevékenységekbe.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint elviekben támogatható a kérelem. Jegyző úr által előkészített előterjesztésben térítésmentes használatba adás szerepel a terület egy részére vonatkozóan, melyre előzetes együttműködési megállapodás is köthető.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület az iskolás korosztálynak különböző sportágak művelésére adott lehetőséget. Javasolja a vitorlázást is besorolni abba a körbe.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a kapott anyag szerint van lehetőség beépíteni a tanrendbe. Ez mást jelent, mint külön sportkörként szervezni iskolaidő után.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a tanrend vonatozásában nem a bizottságnak kellene javaslatot tenni, ebben a KLIK a kompetens. Javasolja a kérelmet elviekben támogatni, illetve az igényeket előzetesen feltérképezni már 6 éves kortól kezdődően. A Bányász strand vonatkozásában javasolja az együttműködés lehetőségének vizsgálatát.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a Hajós Egylet kérelmét, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet számára az Egylet céljainak megvalósítása érdekében – a város és a környező települések iskoláiba járó gyermekek részére a vitorlás, proa és evezős sport oktatása – az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj Bányász strandot - 2552. hrsz-ú ingatlan – biztosítsa.

Kérje fel a Polgármestert, hogy egyeztessen az Egylet képviselőjével az együttműködés lehetőségeinek feltárásában.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy a használatra vonatkozó szerződéstervezetet készítse el és terjessze be a soron következő testületi ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke az aljegyző asszony által elmondottakra is döntést kér.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint megkönnyítené a döntést, ha kérelmező a KLIK igazgató asszonyától a testületi ülésre egy előzetes támogatói nyilatkozatot kérne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a támogatói nyilatkozat beszerzésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

197/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonyi Hajós Egylet megkeresése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonyi Hajós Egylet elnöke a KLIK igazgató asszonyától a testületi ülésre egy előzetes támogatói nyilatkozatot szerezzen be.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

 

 1. 4. Napirendi pont:

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Tűzoltóparancsnok urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnár Péter László elmondja, hogy a leírtakhoz képest csak annyiban, hogy két kollégájuk távozott, helyettük új kollégákat kapnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatóban leírtakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megköszöni a tűzoltóság tagjainak munkáját.

 

 

 1. 5. Napirendi pont:

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:  Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvodavezető asszony miért nincs jelen. Kapott-e meghívást a bizottság ülésére.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy igen, de nem jelzett vissza.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottság tag úgy tudja, hogy több óvónő készül nyugdíjba. Erről a testületi ülésen tájékoztatást kér.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy erről hivatalos információja nincs.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésen az óvodavezető számoljon be a támogatásként átadott összegek felhasználásáról. A pénzt a sürgősen elvégzendő munkákra biztosította a testület, de a kivitelezés megszervezése már vezetői feladat.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a Társulási Tanács hatásköre a beszámoló elfogadása. A hivatal vezetése viszont indokoltnak találta, hogy a Képviselő-testület is kapjon tájékoztatást, mivel az intézmény fenntartásában önkormányzatunk is érintett.  A Társulási Tanács 2014. augusztus 13-án tartandó ülésén fog dönteni a beszámoló elfogadásáról, a testület maximum javaslatot tehet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy még a testületi ülés előtt a beszámoló legyen kiegészítve a kért információkkal. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága kéri, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját a testületi ülésre az intézmény vezetője egészítse ki a várható személyi változásokkal illetve a sürgető munkák elvégzésére támogatásként átadott összegek felhasználásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló tudomásul vételét javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi nevelő munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 6. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy mi indokolja a rendelet módosítását.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előterjesztést a Jegyző úr készítette, ő a kompetens. Ismerteti, hogy a 4. sz. melléklet 40. sora módosul, mivel az Általános Iskola vagyonkezelője a KLIK lett, illetve a társasházzá alakítás miatt is szükséges a módosítás. További változás a 23/2012. (V.24.) sz. rendelet 26. §. (7) bek.-e az alábbiak szerint módosul: „Amennyiben a pályázat nyertese a (6) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, - kivéve, ha arra önhibáján kívül kerül sor -, akkor az…” A 4. és az 5. melléklet kibővül, mivel az önkormányzat a 266/2014. (IV.09.) határozatával a badacsonytomaji 02/25. hrsz-ú gazdasági épület, udvar 3036 m2 térmértékű ingatlant felszámolási eljárás keretében megvásárolta, az ingatlan az önkormányzat nevére bejegyzésre, az önkormányzat vagyonkataszterében átvezetésre került.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a vagyonrendeletben nincs olyan lehetőség, hogy valaki pld. az „angol házat” bérbe vegye. Korábban egy badacsonyörsi ingatlantulajdonos jelezte, hogy az építkezése alatt a bútorait az egyik önkormányzati épületben szeretné tárolni. Ez azért nem valósult meg, mert pályáztatni kellett volna. Kérdezi, hogy van-e jogi lehetőség ezt másként szabályozni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a rendelet korábban úgy szólt, hogy egyedi esetben külön elbírálás szerint lehet dönteni, a felsőbb szintű jogszabályok betartása mellett. Ez a kitétel a Képviselő-testület kérésére került ki a rendeletből. A hatályos rendelet értelmében az 500 eFt könyv szerinti értéket meghaladó ingatlan hasznosítására pályázatot kell kiírni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint nem ingatlanhasznosításról van szó, hanem azért fizetne valaki az önkormányzatnak, mert szükséghelyzetben van.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a bizottság tegyen javaslatot annak vizsgálatára, hogy egyedi esetben van-e lehetőség ad-hoc jellegű ingatlanhasznosításra, pld. időszakos bérbeadásra rövidtávon.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja megvizsgálni annak jogi feltételeit, hogy van-e lehetőség egyedi esetben önkormányzati ingatlan ad-hoc jellegű, időszakos, rövidtávú bérbeadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 15.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 15.02 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnöke elmondja, hogy külön fogja szavaztatni a jelzett módosításokat. Kéri, hogy aki a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bek. módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

202/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bekezdésének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 26. §. (7) bekezdésének módosítását – „(7) Amennyiben a pályázat nyertese a (6) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget – kivéve, ha arra önhibáján kívül kerül sor -, akkor az utána következő legmagasabb ajánlattevő pályázót kell az általa vállalt feltételekkel nyertesnek tekinteni. Amennyiben több azonos ajánlat van, közöttük zártkörű licitálás kell tartani.” – nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottsági elnöke kéri, hogy aki a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 40. sorának módosításával „2488/5. Általános Iskola KLIK” és bővítésével „384. 02/25. gazdasági épület, udvar Badacsonytomaj VN. Kft.” illetve 5. mellékletének kibővítésével „125. 02/25. gazdasági épület, udvar 3036” egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. és 5. mellékletének módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 7. Napirendi pont:

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Wolf Viktória aljegyző a pénzügyi osztályvezető tájékoztatása alapján javasolja, hogy miután a Rózsakő fesztiválra 2 millió forint támogatást biztosított a testület július 30-án, a költségvetési rendelet szöveges részében  a 15. § c) pont ca) alpontja kerüljön csökkentésre 2 millió forinttal, így 5.342.000,- forintra, illetve a 15. § a) pont ae) alpontja nő 121.872.000 forintra. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással elfogadásra javasolja a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelet normaszövegében a 15. § c) pont ca) alpont csökkenjen 2 millió forinttal, így változzon 5.342.000,- forintra, illetve a 15. § a) pont ae) alpontja változzon 121.872.000 forintra a bizottsági ülésen kiegészített szóbeli indokolás alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatást ad arról, hogy a Bahart részvények árfolyamának csökkenése miatt bevételkiesés történt, a költségvetést 12 millió forinttal módosítani kellett. Ismerteti, hogy a szerződés aláírása megtörtént. A részvényérték 10 %-át a szerződés aláírásakor kifizették, további 50 millió érkezik az önkormányzat számlájára július hónapban, szeptember 20-ig pedig a fennmaradó 88 millió forintot fogják utalni. A jelenleg szabadon álló összeget, 70 millió forintot lekötöttünk.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésre a HÉSZ tervezőivel megkötött szerződésből a képviselők kapjanak egy másolatot.

 

 

 1. 8. Napirendi pont:

Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az aljegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy 2011-ben hasonló szövegezésű rendeletmódosítást terjesztett be Jegyző úr, amit a Kulturális Tanácsnak továbbított véleményezésre a Képviselő-testület. A rendeletmódosítás nem került elfogadásra és így kihirdetésre. Most ismételt felügyeleti vizsgálat van a BVKI-nál, ezért Jegyző úr célszerűnek tartotta újra előkészíteni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az intézményvezető asszonyt, kíván-e hozzászólni.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy nem érti a rendeletmódosítást, pld. a 4. § (1) pontban leírtakat sem.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ebben a pontban azt írja le, hogy mely szervezetek útján, közreműködésével látja el a közművelődési tevékenységét az önkormányzat. Egy felsorolásról van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület is végez közművelődési tevékenységet, a Szent Antal búcsú szervezése is az Egyesület feladata. Az Egyesületnek élő együttműködési megállapodása van a BVKI-vel.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy ez a passzus az önkormányzatra vonatkozik, az intézményvezető szabadon dönthet megállapodások megkötése tárgyában.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az indokolás 5. pontja mit jelent. „A szabályozásból a támogatás kiírása és elbírálása kimaradt, a fenti szabályozást külön rendeletben célszerű szabályozni.”

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy itt Jegyző úr a módosító rendelet 7. szakaszára gondolt, az államháztartási jogszabályoknak való megfelelés kerül előtérbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendeletmódosítás elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a helyi közművelődésről szóló 29/2004. (IX.30.) rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 9. Napirendi pont:

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy legutóbb arról döntött a testület, hogy a termelői piac a focipályáról kerüljön át a felső bazársor területére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Vastag Gábor bizottsági tag hozzáfűzi, hogy idegenforgalmi szezonban jobb helye van Badacsonyban a termelői piacnak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint Badacsonytomaj a vásárlás központja, ezért itt is szükség van egy helyi piac kijelölésére. Patinás városok főterein folytatnak időszakos piaci tevékenységet, nem érti és nem tudja értelmezni az itteni ellenvetéseket.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint több helyszínt is meg lehet jelölni, Badacsonytomajon 1-2 napon, Badacsonyban a szezonban akár minden nap lehetne árusítani. Badacsonyban a kihasználatlan épületekben a raktározás megoldható. Az eredményhez kitartás kell, javasolja megkeresni és bevonni az előkészítésbe azokat, akik termelőként árusíthatnak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Vastag Gábor javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

206/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja Badacsonyban és Badacsonytomajon is termelői piac kialakítását, melyhez javasolja megkeresni és az előkészítésbe bevonni azokat a termelőket, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Badacsonytomajon heti 1-2 alkalommal, Badacsonytomajon a szezonban akár minden nap működhet a piac.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előbbi javaslattal kiegészítve a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

207/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Előterjesztés a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a helyi termelői piac tartásának rendjéről szóló 13/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-       Badacsonyban és Badacsonytomajon is kerüljön kialakításra termelői piac, melyhez javasolja megkeresni és az előkészítésbe bevonni azokat a termelőket, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Badacsonytomajon heti 1-2 alkalommal, Badacsonytomajon a szezonban akár minden nap működhet a piac.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 10. Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület 2014. március 13-án módosította az Alapító Okiratot. Az előterjesztésben dőlt betűkkel írt részt szakmailag át kellett dolgozni, mivel az aktuális dolgokat kell, hogy tartalmazza az SZMSZ.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja az intézmény nevének megváltoztatását, azt nagyon hosszúnak tartja.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint vissza kellene térni Egry József nevéhez.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a névváltoztatásnak komoly költségei lehetnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki el tudja fogadni az Egry József Kulturális Központ megnevezést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

208/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye névváltoztatásra javaslat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a BVKI nevének megváltoztatását Egry József Kulturális Központra.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

209/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 11. Napirendi pont:

NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének támogatása és Táncházi programok megvalósítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy a pályázatok 2015. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban valósulnak meg. Két pályázatot kívánnak benyújtani. Az egyik kitétele, hogy legalább 6 alkalommal, rendszeresen kell táncházat rendezni. A másik egy fesztiválra vonatkozik, ami országos rendezvény vagy konferencia kell legyen. Úgy gondolta, hogy fesztiválra adná be a pályázatot. Ha a kért összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, akkor a pályázati díj 5 eFt mindkét esetben. Ha meghaladná, akkor az igényelt összeg 10 %-át kell befizetni.  A rendezvényt a Borhát előtt vagy augusztus 20-át követően szervezné meg. Megjegyzi, hogy augusztus 20. után már sok munkájuk van a Badacsonyi Szüret előkészítésével, ezért a későbbi időpont megterhelő lenne számukra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a táncház találkozó összeköthető lenne-e a Keszeg fesztivállal.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy minden szezonhosszabbító rendezvényt teljes mértékben támogat.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázatoknak mekkora az önrésze. Már a pályázat benyújtásakor meg kell-e adni a részleteket.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy nincs önrész.  Ha a testület támogatja a pályázatok benyújtását, akkor azonnal megkezdi az előkészítést. Kapolcson részt vett a pályázatokról szóló tájékoztatáson, ahol elmondták, hogy kizárólag minőségi szolgáltatásokat nyújtó rendezvényeket támogatnak, nem lehet szó vurstli jellegű rendezvényről.  Szeretne bevonni a néptáncot, a népzenét és népdal éneklést illetve a kézműves foglalkozást. A táncház vezetőkkel a kapcsolatfelvételt megkezdte. Úgy gondolja, hogy Badacsonyba a népművészet való.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag helyszínként jó idő esetén a Díszteret, rossz idő esetén a Művelődési házat javasolja. Véleménye szerint a  népdalénekléssel bármikkor ki lehet állni a színpadra. Jól megszervezett táncház sincs a környéken. Ez a téma a szakmájához tartozik, ezért tudja, hogy a jó táncház vezetéséhez profi szakember szükséges. Megfelelő propagandát kell csinálni a rendezvényhez.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a 6 alkalommal megrendezendő táncház köthető-e más rendezvényhez, vagy külön tervezi az intézményvezető.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy ha lehet, akkor kötni fogja, de lesz olyan hónap, amikor külön kerül megrendezésre. Télen nincsenek az itt lakóknak programok, ebben az időszakban ez egy jó lehetőség lenne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint fontos a szezonhosszabbítás szem előtt tartása, a téli hónapokban is meg kell pezsdíteni a település életét. Javasolja a Keszeg fesztiválhoz csatolni a népművészeti fesztivált. Megjegyzi, hogy a pályázatoknak anyagi vonzata is van, ez minek a terhére teljesíthető.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet biztosítja a pályázati összegeket, a nevezési díjat pedig a BVKI 2014. évi költségvetése.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat az elmondottakkal kiegészítve támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

210/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

NKA pályázatok benyújtása – Badacsonyi Népművészeti Fesztivál megrendezésének támogatása és Táncházi programok megvalósítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pályázatot nyújtson be az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra az alábbi rendezvényekhez:

 1. 1. Badacsonyi Népművészeti Fesztivál
 2. 2. Táncházi programok

A bizottság javasolja a szezonhosszabbítás érdekében a Keszeg fesztiválhoz kapcsolni a Badacsonyi Népművészeti Fesztivál időpontját.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 12. Napirendi pont:

Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az aljegyzőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy érkezett egy pályázat, először hosszú hónapok óta.  A helyettesítést ellátó védőnőnek december 31-ig van megbízása, feladatát jól ellátja. Kevesebb időt tölt itt, ezért néhány foglalkozás, pld. baba-mama klub most nem működik. A legutóbb kiírt pályázat benyújtásának határideje augusztus 30. Ezt követően várható a döntés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

211/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Tájékoztató védőnői álláshely betöltetlenségéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a védőnői álláshely betöltetlenségéről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 13. Napirendi pont:

Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri az aljegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a mai napig 6 ember jelezte, hogy a helyi választási bizottság munkájában szívesen részt venne. Három tagot és legalább két póttagot kell választani, melyhez az ajánlást a Jegyző úr teszi meg. Szabó István és Vargáné Szőke Judit – a HVB előző tagjai – lemondtak. A jelentkezés határideje augusztus 10.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a Jegyző úr nincs itt, ő fog majd dönteni. Kéri, hogy aki az elmondottakat jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

212/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Helyi Választási Bizottság tagjainak választásával kapcsolatosan elmondott tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. A tagok választására Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatára a testületi ülésen kerül sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 14. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Rakics Anna  ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonyi strand bejárat és büfék tervei hogyan állnak. Mi a helyzet a 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásával.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy arról volt szó, hogy a badacsonytomaji strand bejáratot is meg kell terveztetni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlanon helyszíni bejárást tartottak. Felmerült, hogy az ott lévő két fát ki kell vágni, ehhez várja az értékbecslést. A kisajátítás 3 ingatlantulajdonost érintett. Weller András elfogadta az ajánlatot, illetve Uzsabányával is létrejött az egyezség. Dr. Kovács Sándor nevén lévő három ingatlannal összefüggésben folyik az egységi per, mely éppen felfüggesztés alatt van. Az ügyvédnő két hétig külföldön tartózkodik, az egyezség még nem jött létre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy Uzsabánya területén megkezdhetők-e a munkálatok, legalább egy gyalogút kialakítható-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az útkialakítást engedélyeztetni kell. Erre a teljes megegyezést követően van lehetőség, a munka az engedélyezés után kezdhető meg. Ismerteti, hogy a badacsonyi strandbejárat terveinek készítése folyamatban van, hamarosan be lesz nyújtva az építési engedély kérelem.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy természetesen a kivitelezés időpontja még nem tudható. Azonban a Bahart részvényekből származó bevétel egy részét javasolja erre a célra elkülöníteni.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a Bahart részvények a költségvetés részét képezték. Erre a célra már bizonyos pénzösszeg tartalékban van.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető megjegyzi, hogy a költségvetésben 25 millió forint van elkülönítve, ez nem lesz elegendő. Elmondja, hogy a halépület készülő terveit is továbbította a testületnek. A tervezők nem tudták folytatni a munkát, mert a kör alaprajzú rész rálóg az elbontott épület területére. Mivel ez a pályázat része, fel kellett venni a kapcsolatot a Leader intézettel. Több levélváltás után az a megegyezés született, hogy az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a kivitelezést követően a 20.33 m2-t máshol biztosítja. A támogatási szerződést nem lehet megsérteni, mert ez azt eredményezheti, hogy a következő pár évben kizárjuk magunkat minden lehetőségből. Most már tovább dolgozhatnak a tervezők.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Bahart részvények a költségvetés részét képezik. 91 millió forint van a fejlesztési tartalékban, mely nincs címezve. Esetleg ebből lehet nevesíteni erre a célra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ebből javasolja nevesíteni a badacsonyi strandbejárat és büfé épületek kivitelezésére. Az összeg még nem tudható, mivel még a tervezés folyik.

 

Wolf Viktória aljegyző koncepcionális javaslatként találja célszerűnek rögzíteni, hogy a 2015. évi költségvetésben elkülönítetten szerepeljen a jelenlegi fejlesztési tartalék a badacsonyi strand felújítására történő biztosítása.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

213/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésében a jelenleg rendelkezésre álló 91 millió forint fejlesztési tartalékot a badacsonyi strand felújítására különítse el.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyi játszótér kivitelezői szerződésében milyen térburkolat szerepel. A gyöngykavicsot borzalmasnak tartja, nem lehet menni benne.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület előtt két árajánlat volt, a gumi burkolat 1 millió forinttal többe került volna. A homok nem megfelelő, mert tömörödik és túl kemény. A szabvány a gumi burkolatot és a gyöngykavicsot fogadja el, a testület döntése szerint gyöngykavicsot alkalmaztak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint az ajánlatban szereplő 40 m3 gyöngykavics túl nagy mennyiség, kérdezi, hogy hová tették.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy átlag 25 cm vastagságban rakták le a kavicsot, így a fele mennyiséget használták fel. Pluszban geotextíliát kértek, az elszámolás még nem történt meg.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület döntött a tomaji strandbejárat tervezéséről is, azonban ez teljesen elfelejtődött.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag erről a testületi ülésre tájékoztatást kér.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen, de a kollégáját felkészíti.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy csütörtökön ő sem tud jelen lenni a testületi ülésen. Kéri, hogy augusztus 11-én, hétfőn legyen az ülés. Kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a vezetői munkakör átadás-átvétele megtörtént-e. Kérdezi, hogy az Öreghegyi úton a csőtörés környékén megtörtént-e az aszfaltozás. Lakossági jelzés érkezett, hogy Badacsonyörsön a kocsma mellett buszmegállónál miért a tulajdonosnak kell a teljes területen levágni a füvet. Kéri megvizsgálni, hogy konkrétan kinek a tulajdonában van a jelzett rész.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az Öreghegyi úton az aszfaltozás meg fog történni. Egyenlőre megdöngölték és darálékot vittek oda. Eddig egyszer tudtak a Kisfaludy úton aszfaltozni, illetve a kisebb kátyúkat a Kisörshegyi utcában és a régi önkormányzati területen kijavítani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ennek nincs értelme, minden alkalommal lemossa az eső.

 

Rakics Anna ügyvezető megjegyzi, hogy az eső sok helyen elmossa az utakat. Bejelentést kaptak pld. a Major útról, a Vadrózsa útról, az Ibos Ferenc utcából. Amíg az aszfaltozásokat nem tudják befejezni, addig ez a probléma mindig jelentkezni fog. A problémás utakat az üzleti tervben és utána is jelezték. A költségvetésüket a közútkezelőtől kapott aszfaltozási ajánlat beépítésével készítették el, azonban a testület kivetette ezt a tételt. Elmondja, hogy a körforgalomból a vasszerkezetet ki fogják venni, oda Szabó Fekete Mónika terve alapján egy oszlopokon álló támrendszerre felfuttatott szőlő lugas kerül préssel. Az árazott költségvetést nem ismeri, ahhoz majd testületi döntés kell. A badacsonyörsi buszmegálló területe az első kapubejáróig tartozik hozzájuk, a helyi rendelet szerint az ezen túli területet az ingatlan tulajdonosoknak kell rendben tartani. Azonban ha a buszmegállónál lenyírják a füvet, tovább is rendezni szokták az egységes megjelenés miatt. A munkakör átadás-átvétele megtörtént.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 1. 15. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy rendkívüli ülésen döntés született a borászatok megkeresésére azért, hogy kívánnak-e a Rózsakő fesztiválon is megjelenni. Kérdezi, hogy fel lett-e ajánlva a lehetőség számukra, mivel mindenki levonult a Borhetet követően a területről.

 

Jerszli Judit intézményvezető elmondja, hogy a faházakat bérbe adták, azok folyamatosan kikerülnek a környező településekre, most éppen Ábrahámhegyre. Elmondja, hogy Greznár Attila két millió forint támogatást kapott az önkormányzattól, a programokat leegyeztették, a változtatásokról megegyezés létrejött. Viszont meglepődve látja, hogy az interneten most is a régi program olvasható. Megjegyzi, hogy a rendezvény plakátját még nem látta.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2014. (VIII.06.) HÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 16.15 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                 bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!