2014. 07. 29. rendkívüli HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 16/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. július 29-én 14.55 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                     bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag                                (3 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Jerszli Judit                            igazgató

Pásztor László                       ügyvezető

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                      (5 fő)

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Simonné Visi Erzsébet és Dr. Scheller György bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2014. (VII.29.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait, kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

189/2014. (VII.29.) HÜB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.07.29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1./ VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Céh Turisztikai Egyesület

Greznár Attila

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

  1. 1. Napirendi pont:

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az írásban beérkezett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. Ezen kívül még érkezhet javaslat, akár a bizottság is tehet javaslatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Deres Lászlóné és Harmati Miklós Felügyelő Bizottságba való jelölését elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2014. (VII.29.) HÜB határozat

VN. Kft. Felügyelő Bizottsági tagok személyére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Deres Lászlóné és Harmati Miklós jelölését javasolja a VN. KFT. Felügyelő bizottságába.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Pásztor László ügyvezető kérdezi, hogy a városüzemeltetéssel összefüggő többi téma tárgyalására mikor kerül sor.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy azokat csak a Pénzügyi bizottság fogja megtárgyalni.

 

 

  1. 2. Napirendi pont:

A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e kérdés, javaslat. Elmondja, hogy a városi programok nagyon sűrűek az elkövetkezendő időszakban, ezért az augusztus 15-20-ra tervezett Rózsakő fesztivál időpontját javasolja módosítani. A szezon meghosszabbítása érdekében később, augusztus 20-24. között kellene megtartani.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a programok már egyeztetve vannak a vállalkozókkal illetve a fellépő művészekkel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület elfogadta a 2014. évi rendezvénynaptárt is, melyben a program augusztus 15-20. között lett meghirdetve. A rendezvénynaptár propagálása megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Lányi emlékünnepség augusztus 20-i programcsomagba van bezsúfolva. Javasolja, hogy erre a megemlékezésre augusztus 29-én kerüljön sor.

 

Jerszli Judit igazgató ismerteti, hogy akkor lenne a Tapolcai Honvéd Egyesület kiállítása a Szent Imre Házban, ezzel összekapcsolható a koszorúzás. Felveti, hogy a badacsonyi Fényvarázs műsorával egyidőben lett meghirdetve az Apostol Együttes műsora, ezen változtatni kell.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy tavaly is gondot okozott a párhuzamos programszervezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly két nappal a rendezvény előtt háromszori ülésezés után tudott dönteni a testület ebben a témában, így került be a rendezvénytervbe illetve a költségvetésbe. A szervező is most szembesült azzal, hogy valamiféle oknál fogva kikerült a költségvetésből, és nincs mögötte pénzügyi támogatás. A jövőben erre jobban oda kell figyelni. A borászatok  - mivel most izolálva lettek a borozó sortól – jelezték, hogy hozzájárulnak a rendezvényhez, de az önkormányzat is vállaljon bizonyos szerepet.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a vállalkozók egy része nem ide fizeti az adóját a tevékenysége után, mégis az önkormányzathoz fordulnak támogatásért ad-hoc jelleggel, annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan megrendezésre kerülő programokról van szó. Kellemetlen lehet, hogy augusztus 19-én tartandó méltó városi megemlékezéssel párhuzamosan lesz a másik rendezvény.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a két program nyilvánvalóan nem ütközhet. A városi ünnepély a templom előtt augusztus 20-án lesz. Javasolja, hogy az előző napi Fényvarázs rendezvényről és az Apostol együttes koncertjéről a programszervezők egyeztessenek.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a megegyezés megtörtént a két programmal kapcsolatosan.

 

Vastag Gábor bizottsági tag kéri ezt megerősíteni, és belefoglalni a javaslatba.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint nincs értelme annak, hogy mindkét program 19-én legyen. A városi műsorra az önkormányzat biztosítja a fedezetet, mely betölti az estét. A szervezők a másik programhoz is kérik az önkormányzat támogatását.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy a szervező megígérte, hogy másik időpontra teszi a programot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja megbeszélni Greznár Attila vállalkozóval, hogy a következő hét végén legyen a műsor. Egyben javasolja a szervezővel tárgyalni arról, hogy a Rózsakő fesztivál augusztus 20-24. között kerüljön megrendezésre. Ehhez a fellépő művészekkel újra kell tárgyalni, így a kért támogatási összeg is módosulhat. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

191/2014. (VII.29.) HÜB határozat

A 2014. évi Rózsakő Fesztivál megrendezésére ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a rendezvény szervezőjét, hogy a Rózsakő fesztivál időpontját módosítsa, az augusztus 20-24. között kerüljön megrendezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 15.15 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                 bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!