Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 06. 04. soros HÜB jkBadacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 12/2014.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. június 4-én 14.45 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Magó Ágnes                     levezető elnök, bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke                           (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Tamás Lászlóné                    osztályvezető

Jerszli Judit                            intézményvezető

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                      (5 fő) 1. I. NAPIRENDEK ELŐTTDr. Magó Ágnes levezető elnök tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


163/2014. (VI.04.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök


Dr. Magó Ágnes levezető elnök ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait. Elmondja, hogy 6. napirendként a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyú előterjesztés megtárgyalását javasolja.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


164/2014. (VI.04.) HÜB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.06.04. napján megtartott soros nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. 1. A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 2. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő:   dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök


II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. 1. Napirendi pont:

A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet

Előterjesztő:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 1. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2014. (VI.04.) HÜB határozat

A 2014. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2014. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök


 1. 2. Napirendi pont:

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről

Előterjesztő:    Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.


Vastag Gábor bizottsági tag a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, azzal egyetért.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja, hogy a bizottság fogalmazza meg javaslatait az alapok hasznosítására, mivel azok jórészt még felhasználatlanok. Egyes alapokban lévő összeg télen kevésbé hasznosítható, lassan az év fele eltelik.  Az Ifjúsági Alapba a kötelezettséggel terhelt összeg került be. Kérdezi, hogy a Környezetvédelmi Alappal kapcsolatosan milyen sürgős teendő lenne.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a feladatokat 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, pld. ide tartozhat a Faragó árok, melynek rendbetétele régóta folyamatban van. Hafner úr és Csiszka Antal úr sokat átvállalt a költségekből, mivel megállapodás szerint minden érintett a tulajdoni arányának megfelelően viseli a költségeket, így az önkormányzatra mintegy 350 eFt hárul.  A munkát még nem fejezték be, nem aktuális az összeg utalása. Az ezen felüli rész egyenlőre még nem kötelezettséggel terhelt.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az alapban lévő összeg fordítható-e a csapadékvíz elvezetésre. Az utak állapotát nagymértékben rontja a csapadékvíz elvezetés hiánya, az utak felújítása kevesebbe kerülne.  Javasolja, hogy a témához kapcsolódóan készítsen a műszaki osztály előterjesztést.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy már készült egy felmérés az önkormányzat tulajdonában álló csapadékvíz elvezető rendszerekről, a testület a sorrendiségről is döntött.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök konkrétan javasolja az iskola melletti árok javítását, mivel a 71-es út melletti csatlakozásnál gyakran gond van. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a környezetvédelmi alap kötelezettséggel nem terhelt része a csapadékvíz elvezetésre legyen fordítva – sorrendiség meghatározása mellett - , kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Környezetvédelmi Alap felhasználása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a környezetvédelmi alap kötelezettséggel nem terhelt része – sorrendiség meghatározása mellett - a csapadékvíz elvezetésre legyen fordítva.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnökDr. Magó Ágnes levezető elnök a Turisztikai Alap felhasználására kérdez rá.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy azt a Badacsony kártyáról szóló rendelet szabályozza. Az igényeket októberig lehet benyújtani, mely alapján ezévben felhasználásra kerül az alapban lévő összeg.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag, levezető elnök kéri, hogy aki az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló tájékoztató elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök 1. 3. Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:           Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 3. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a képviselők nem kapták meg a HÉSZ-szel kapcsolatos ütemtervet.  Kérdezi, hogy hogyan áll ez a folyamat.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a műszaki osztály vezetője igazoltan van távol, bírósági tárgyaláson vesz részt. A szerkezeti tervek véleményezését rendkívüli ülés keretében fogja tárgyalni a testület. Ebben a hónapban várhatóan a lakossági fórumra kerül sor. Az előterjesztést elkészítjük.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy a kamera rendszer kiépítésére beadott pályázattal mi a helyzet. Megjegyzi, hogy a hét végén több autót megrongáltak a településen.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy még nem történt visszajelzés.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök a Badacsonyban tervezett hal étteremről, a strandi tervezésről érdeklődik. A testület határozott a pénzmaradvány felhasználásával összefüggésben az óvoda kerítésének sürgős javításáról, a melegvíz ellátásról és a gázkazán cseréjéről.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezekre a kérdésekre a műszaki osztályvezető a testületi ülésen fog választ adni.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy a Badacsonyi nyilvános illemhely felújítása összességében mennyibe került.  A testület kérte a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy a júniusi testületi ülésre készítsen egy összeállítást a tervezett programokról. Kérdezi, hogy a Keresztúry ház pincéjével kapcsolatosan sikerült-e intézkedni.


Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy a programok összeállítása folyamatban van. A konditerem üzemeltetőjével felvette a kapcsolatot telefonon, de nem volt hajlandó a tárgyalásra. Ezért írásbeli értesítést küldött részére.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kapott egy levelet Tóth Róbert üzemeltetőtől, melyben leírt problémák feltárása és valóságtartalmának megállapítása folyik. Ezt önálló előterjesztés formájában szeretnénk a testület elé terjeszteni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a fogorvosi feladatok ellátására az előszerződés aláírása megtörtént, a működési engedély jogerőre emelkedett. A doktornő július 1-én megkezdi a rendelést, a rendelő birtokbaadása már megtörtént.  Ekkor derült ki, hogy az egészségház felújítása során nem javították ki a vezetékek helyét. A helyreállítás és festés az önkormányzat feladata. Néhány műszer is hiányzik, mivel időközben a rendelet néhány plusz eszközt írt elő. Ezeket az önkormányzatnak kell pótolni. A finanszírozási szerződés aláírása folyamatban van. A rendelés megkezdésének nincs semmiféle akadálya. A helyettesítést a révfülöpi doktornő korára való tekintettel nem vállalja, így ezt a balatonedericsi fogorvos fogja ellátni. A strand és kemping ügyében május 25. volt a határidő ahhoz, hogy az érintett önkormányzatoktól a határozat kivonatok beérkezzenek. A 8 önkormányzat közül Aszófő képviselő-testületének döntése hiányzik, ezen a héten lesz a testületi ülésük. A határozatuk megérkezése után lehet az illetékes megyei önkormányzat felé továbbítani az anyagot. A Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú területtel összefüggésben ma van a bírósági tárgyalás. A Bazaltbánya Kft. kérte, hogy a szezonban ne legyen munkavégzés, így ősszel lehet megkezdeni az út kialakítását.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy a gyalogos közlekedés számára megnyitható-e az út. Elsősorban erre lenne szükség, korábban is a gyalogosok használták az utat.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy azért nem lehet, mert a rendezési terv máshol jelöli a nyomvonalat, komoly szintkülönbség van. Nem tudja, hogy milyen technikával lehetne megoldani.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint a gyalogos közlekedésre a szezonban meg kellene nyitni az utat, ehhez meg kell keresni a megoldást.  Kérdezi, hogy a rendelő felújítása hogyan áll.


Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy még nem fejeződött be a munka. A világítás kész, de a helyreállítást a kivitelező pénteken fogja megkezdeni.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja az összes rendelőben megcsinálni a munkát. A beázást is kezelni kell.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonytomaji vasútállomás és az iskola közötti átkelőhely kérdése hogyan áll.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a terv ma érkezett meg, a testületi tagok megtekinthetik.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a terv megküldését. Elmondja, hogy a Menü Kft-vel kapcsolatosan több döntést hozott a testület. Javaslatként hangzott el, hogy júniusra kerüljön előterjesztésre az ügyvezetés kérdése. Nem látja az előterjesztést a napirendek között.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a határozat része volt, hogy az ügyvezetőnek 15 napon belül kell megszűntetni a hiányosságokat, melyekről be kell számolnia, illetve a könyvvizsgáló végezze el az utóellenőrzést. A határidő június 6-án jár le.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a Képviselő-testület ülésére sürgősségi indítványként kerül be.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a badacsonyi illemhely felújítása az eredeti szerződésnek megfelelően történt, 6,5 millió forintért. A felmerült hiányosságokat is ezen összegen belül pótolták.  Megjegyzi, hogy a gyalogátkelő megépítésének költsége nem szerepel a költségvetésben, csak a tervezési költséget tartalmazza. A kivitelezéshez előirányzat módosítás szükséges.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tervek 250 eFt-ba kerültek.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök szerint mielőbb meg kell csináltatni az átkelő helyet.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a Bahart részvények ellenértéke még mindig nem érkezett meg az önkormányzathoz. Kérdezi, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak.


Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a kapcsolattartó azt a tájékoztatást adta, hogy a siófoki önkormányzat május 22-én tárgyalta meg, a hét végén illetve a jövő hét elején tudják megküldeni a szerződést. A részvények ellenértéket úgy fizetik ki, hogy 10 %-ot a szerződés aláírását követő 15 napon belül, a fennmaradó részt pedig szeptember végéig utalják.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mi történik, hogy ha az önkormányzatunk nem fogadja el ezt a fizetési feltételt. Megjegyzi, hogy Fonyód is megvette volna a részvényeket.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez döntés kérdése. Részükről már aláírva küldik meg a szerződést, melyet mindkét félnek jóvá kell hagyni.


Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy Folyód önkormányzatának határozata szerint tárgyalnak a  megvétel lehetőségéről, de nem küldtek semmit.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a testület határozott arról is, hogy a kikötő kiülő részét újítsák fel. Nem lát változást, most is borzalmas állapotok vannak. Javasolja ismételten kérni a felújítást a Baharttól. Megjegyzi, hogy Fonyód önkormányzata kapott egy ajánlatot arra, hogy egy motoros hajón reklámozni fogják a várost. Tudomása szerint Badacsonytomaj is kapott ilyen ajánlatot, kéri ezt a testületi ülésre behozni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden képviselőnek megküldte az ajánlatot emailben, nem kapott semmiféle visszajelzést. Ebből azt vonta le, hogy nem aktuális a dolog. Új információként ismerteti, hogy a vezérigazgató elmondta, hogy egy céggel közösen az egyik Badacsony és Fonyód között közlekedő katamarán teljes hátoldalát lehetne reklámcélokra hasznosítani, az önkormányzati hozzájárulás mintegy 300 eFt lenne. Kérte, hogy egy másik vonalon közlekedő hajóra adjanak ajánlatot.


Simonné Visi Erzsébet képviselő emlékeztet arra, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan javaslatot kell tenni.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök a legolcsóbb ajánlattevővel javasolja a szerződést megkötését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

168/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – közvilágítás korszerűsítésének tervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítés tervezésére beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó tervezővel kösse meg a szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri a badacsonyi vállalkozások hulladékelszállításra vonatkozó szerződéseinek ellenőrzését. A gondot az jelenti, hogy nem a kellő mennyiségre kötik meg a szerződést. A tevékenységi kör figyelembevételével kellene meghatározni, hogy mennyi szemét keletkezik egy-egy vendéglátó egységben.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  elmondja, hogy amikor a közterület felügyelet ellenőriz, a vonatkozó engedélyeket, szerződéseket elkéri. Elsősorban nem a közterületen árusítókkal van probléma, hanem pld. a Rizling sori vállalkozókkal. A VN. Kft. ügyvezetője a hulladékelszállítás kérdéskörében kezdeményezett egy megbeszélést, melyről a vállalkozók felháborodottan távoztak. A kompromisszumos ajánlat az volt, hogy mindenki tudja, hogy mennyi hulladékot termel, osszák szét egymás között a keletkező mennyiséget. Ezzel nem értettek egyet.   A szezonban a Kft. gyakran üríti a közterületi hulladéktárolókat, a vállalkozók pedig a kiürítést követően azonnal telerakják az általuk termelt hulladékkal. Az új szálloda előtti szelektív hulladékgyűjtő szigetről vannak fényképeink, ezt a vállalkozóknak és a Badacsony újságba is megküldtük. Elsősorban műanyag evőeszközökkel, tányérokkal volt tele. A szolgáltató képviselője szerint is sokkal több hulladék keletkezik az üzletekben, mint amire a szerződés szól. A keletkező hulladék a tevékenységtől függ, a vállalkozók a szerződést megkötik az elszállításra, de nem a megfelelő mennyiségre.


Krisztin N. László polgármester szerint mindenki érzékeli ezt a problémát. A Kutatóintézetnél is van egy szelektív gyűjtő sziget. Ott szinte naponta fordulnak meg magasrangú emberek, az igazgató kéri a tárolók eltávolítását.  Az intézkedést megtettük, máshol kap helyet.  Amikor ez a testület megkezdte működését, megkísérelte a vendéglátó egységek esetében egy tipizálás elvégzését, de nem sikerült mindenki számára elfogadható, igazságos rendszert kialakítani.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy más településeken hogyan oldják meg ezt a problémát.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Ábrahámhegyen közkonténerek vannak. A település szerkezetéből eredően a vállalkozások a strandon belül vannak.  Nálunk egy korábbi testület úgy döntött, hogy a közkonténereket megszűnteti, mivel az önkormányzat fizette az ürítésüket. Még Badacsonyból is elvitték Badacsonyörsre a vendéglátó egységekben keletkezett műanyag evőeszközöket és egyéb hulladékot. A testület úgy gondolta, hogy a környezettudatosságot segíti, ha nem teszi ki ezeket a konténereket. Most az a véleménye, hogy ez a gondolat nem volt jó.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja a Rizling sor végén lévő hulladékgyűjtő edényzet tároló megnagyobbítását.


Krisztin N. László polgármester szerint ettől nem fog megnőni az elszállításra szerződött mennyiség.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ígéretet tesz arra, hogy a környező településeken tájékozódni fogunk a lehetőségekről.


Vastag Gábor bizottsági tag kérdezi, hogy a VN. Kft. ügyvezetője marad-e a beosztásában.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület május 14-i ülésén  3:2 arányban hozta meg döntését. Mivel személyi kérdésről van szó, a Mötv 42. §. szerint a visszahíváshoz a Képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges. Tehát 4 egybehangzó szavazat kellett volna, ezért nem változott semmi, maradt az előző állapot.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök 1. 4. Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás.


Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy az előterjesztésben a Bal-Land’06 Bt. esetében nincs beírva a bérleti díj.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az a megállapodás született a vállalkozóval, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő parkrészt – alsó bazársor helyét - locsolja az általa árusított locsoló virággal, cserébe nem kell bérleti díjat fizetnie.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy amikor az ügyvezető feladatai kerülnek szóba, ide tartozik Badacsony rendben tartása is.  Többek között a vasút alatti területen lévő virágágyások állapota sem fogadható el.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy az ágyásokat beültették, rend van ott és a strandokon is. Korábban kellett volna megcsinálni ezeket a munkákat.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület foglalási rendelet tárgyalása során egyik alkalommal a testület létrehozott egy 4. övezetet a 71-es út alatti részre vonatkozóan. Ezen túlmenően egy 3. övezetet is létrehozott egy vállalkozás részére. Ezzel kapcsolatosan többen kifejezték és eljuttatták hozzá véleményüket. Vannak más helyi vállalkozások is, akik szeretnének ilyen nyomott áron lehetőséghez jutni. Kéri, hogy mérlegelje a testület, hogy a kosaras vonalában a borkapuig bezáróan a járda mellett lehetne-e még kialakítani árusító helyeket a helyi vállalkozók részére, melyek a 3. övezethez tartoznának. Kéri a Jegyző urat, hogy keresse meg a jogi lehetőségét annak, hogy a helyiek vehessék igénybe ezeket a lehetőségeket, hiszen ez jobb megoldás, mintha segélyért folyamodnának az önkormányzathoz.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja a felső bazársor területét biztosítani az érdeklődő helyiek részére.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az nem erre a célra kijelölt terület.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök piacként, vagy helyi termékbemutató megnevezéssel javasolja a hasznosítást.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint ez megoldás lehetne. Az önkormányzat kijelölte a piac helyét, de lehet, hogy itt alkalmasabb lenne. Ehhez viszont a rendeletet módosítani kell.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök sürgősségi indítványként javasolja a testületi ülésre előkészíteni. Így ennek a területnek a sorsa is rendeződhet, az ott parkoló autókat jogosan el lehetne távolítani.


Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy megfelelően fogalmazza meg a rendeletet, a piacot azok a helyi vállalkozók és termelők vehessék igénybe, akik saját maguk állítják elő a termékeiket.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy helyi termelői piacot könnyű létrehozni, ha nem ez a cél, akkor sokkal több feltételnek kell eleget tenni, melyeknek nem biztos, hogy az ingatlanrész megfelel.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ott lévő 3-4 üzlet egy meszeléssel jobb állapotba hozható, ezeket is biztosíthatná az érdeklődőknek az önkormányzat.


Vastag Gábor bizottsági tag szerint inkább csak raktározási célra hasznosítható az épület, az árut szabad téren kell kipakolni, hogy az jól látható legyen.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja az üzletek előtt a közterületet biztosítani a kirakodáshoz, így a látvány is más lesz. Ez átmeneti állapot lehet, erre a szezonra vonatkoztatva.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meg fogja kérdezni az érdeklődőket, hogy ez a megoldás megfelelő lenne-e számukra. Kéri a Jegyző urat, hogy készítse elő az anyagot a testületi ülésre. Az igazi szezon július elején indul. Szeptemberig a testület korábbi határozata értelmében elő kell terjeszteni a felső bazársor ügyét is.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

170/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről - felső bazársor hasznosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a felső bazársor területét piac illetve helyi termékbemutatóként hasznosítani. Az ott lévő épületek – felújító meszelést követően – raktározási célra hasznosíthatók, előtte pedig közterület biztosítható.

A bizottság felkéri a Jegyzőt, hogy a rendeletet módosítsa oly módon, hogy a lehetőséget helyi vállalkozók és termelők vehessék igénybe, és sürgősségi indítványként terjessze be a Képviselő-testület júniusi ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnökDr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök 1. 5. Napirendi pont:

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)

Előterjesztő: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 5. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy május 21-én tartott testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a Kisfaludy ház bérbeadásáról. Akkor merült fel a jogi probléma, mely többféleképpen is értelmezhető. A polgármester úr a Kormányhivatalhoz fordult, állásfoglalásukat kérve. A szakmai állásfoglalás szerint a helyi rendelet megváltoztatása szükséges. Véleményük szerint az összes idevonatkozó rendeletet – a Nvt., a Ltv., az Ör1. és az Ör.2. szabályait - együtt kellett volna alkalmazni ebben az ügyben. A kormányrendelet szerint a funkcióhoz kapcsolják, az ő véleménye szerint pedig az ingatlan besorolását kell figyelembe venni. Ezen lehet vitatkozni. Azt tanácsolják, hogy a polgármester ne írja alá a bérleti szerződést, amíg a 28/2004. önkormányzati rendeletben a 27. §. 5. bekezdése így szerepel.  A rendelet módosítás 1. §-a azt a bizonytalanságot rendezi,  ha helyiséget adunk bérbe, akkor a 28/2004-es önkormányzati rendeletet, ha komplett ingatlant, akkor a vagyonrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A régi szabályozásnál a problémát az okozza, hogy egyre több vállalkozónak van adótartozása, és így szinte mindenkit kizár. Ha egy inkasszó kibocsátásra kerül a vállalkozásnak, akkor már nem felel meg a feltételeknek. Az a fontos, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítása minél eredményesebb legyen. Ha a testület a meglévő szabályozás és a Kormányhivatal állásfoglalása alapján bonyolította volna le az eljárást, akkor egyetlen jelentkező sem felel meg.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ellentétes véleménye ellenére segítette az ügyet azzal, hogy nem tárgyaltatta újra a szerződéstervezetet. A szerződést pénteken fél 5-kor kapta meg, csütörtökön pedig elküldte az állásfoglalást kérő levelet a Kormányhivatalhoz, hogy helyesen értelmezzük-e a lakásokról szóló rendeletet, mely szerint nem lehet olyan partnerrel szerződést kötni, akinek adótartozása van illetve az elmúlt 3 évben ezzel kapcsolatosan eljárás indult ellene. Május 21-i ülésen elhangzott, hogy ennek egyik része érinti a partnert, Jegyző úr szünetet kért, majd elmondta, hogy szerinte lehet szerződést kötni. Az indulatok fennállnak, ezért fordult a Kormányhivatalhoz illetve kikérte az önkormányzat ügyvédjének is a véleményét. Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint lehet ebből probléma, ezért javasolta, hogy a Kormányhivatal válaszáig ne írja alá a szerződést. A szakmai állásfoglalásban egyértelműen leírták, hogy minden rendelkezést figyelembe kell venni, magyarul a Kormányhivatal törvénytelennek minősíti ez a helyzetet. Jegyző úr a rendelet módosítását javasolta, de ennek a lépésnek a közmegítélése nem feltétlenül lesz jó. Úgy néz ki, hogy az a cél, hogy a rendeleteink megfeleljenek egy partnernek, akivel az önkormányzat szerződést kíván kötni. Jegyző úr utalt rá, hogy a másik pályázóval is fennállnak ezek a problémák. Egyetért a rendelet módosításával, de megfontolásra javasolja azt, hogy a bizottság illetve a testület vonja vissza az előző határozatát, vagy 1 évre adja ki a Kisfaludy házat akár hidegkonyhás funkcióval is. Esetleg folytasson le egy újabb kört a megtárgyalt szerződés alapján.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mit kell érteni egy újabb körön.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akár egy újabb licitet. Mondhatnánk, hogy országos pályázatot követően, de addigra vége lesz a nyárnak.


Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint az is kérdés, hogy a vállalkozó eddig mennyit ruházott be.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs aláírva a szerződés. A partner még a mai napon is módosítást javasolt, de a Jegyző úrral nem fogadták be. Dr. Gáli Mihály ügyvéd nyilatkozott, hogy a szerződést nem fogja ellenjegyezni, mivel nem ő írta. Gondot jelentett, hogy egyik közjegyző sem tudott időpontot adni, végül holnapra sikerült bejelentkezni. A rendeletmódosítással jogilag rendezni lehet az ügyet, de véleménye szerint morálisan nem.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat érdekeit kell nézni. A polgármester úr által elmondottak igazak, de azt kell szem előtt tartani, hogy az önkormányzat vásárolt egy ingatlant 135 millió forintért, az idei évben 10 millió forint bevételt tervezve belőle.  Január óta eltelt időszakban 2 országos pályázatot hirdettünk meg, de nem volt pályázó. Ezt követően az idő sürgetése miatt meghívásos licitet folytattunk le a vagyonrendelet alapján. A folyamat eljutott addig, hogy holnap alá lehetne írni a bérleti szerződést, a vállalkozó a meghatározott feltételeket elfogadta. Ha nem történik meg az aláírás, egy biztatási kártérítés lehetősége fennáll. A tervezett bevételből az önkormányzat legalább 2 milliót meg tudna jeleníteni illetve az étterem működhetne, amely Badacsonynak nagyon sokat jelent. Ha nem üzemel, attól függetlenül amortizálódik az épület. Lehetőség van az 1 évre történő bérbeadásra is, de a pályázat lebonyolítása minimum 1 hónap. A Kormányhivataltól ma érkezett meg az állásfoglalás. Azzal tisztában van, hogy a döntést a bíróságok nem egyformán értelmeznék. Ismerteti a Ptk. idevonatkozó részét. Ha valaki a jövőben ezt a szerződést megtámadja, akkor a bíróság semmissé nyilváníthatja. Viszont ha a rendeletmódosítást a testület elfogadja, akkor a Kormányhivatal által feszegetett bizonytalansági pontot meg lehet szüntetni.  Ebből a szempontból ezt követően az önkormányzatot anyagi kár nem érheti. Ezt Dr. Gáli Mihály ügyvéd is leírta.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy holnap lejár a 15 napos szerződéskötési kötelem. Nem tudhatta, hogy a Kormányhivatal véleménye mikor érkezik meg. Kéri a bizottságot, hogy képzelje el, ha nem írja alá a szerződést, mert vélelmezhetően törvénytelen, a Kormányhivatal pedig később jelzi, hogy nem. Viszont ennek a fordítottja sem jobb. Most a rendeletmódosítással próbáljuk megoldani a helyzetet, mely benne morális dolgokat vet fel.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a biztonságra törekedve készítette el az előterjesztést, annak érdekében, hogy az önkormányzatot kár ne érje. Ezzel a megoldással garantálva van a jogszerűség.


Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a testület alaposan megtárgyalta a szerződést, azt látja, hogy maximálisan az önkormányzat érdekeit próbálják érvényesíteni.


Vastag Gábor bizottsági tag szerint a B1237 Kft. az egyik legkomolyabb adófizető a településen.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenért elsősorban a polgármester és a jegyző a felelős. A polgármesternek kell a bíróságra járni, a testület is őt küldte oda a korábbi döntések miatt. A testületi ülést követő második napon felvette a kapcsolatot az ügyvéd úrral a szerződés elkészítésére. Az ügyvéd úr azt válaszolta, hogy a jegyzőkönyv elkészültét követően csinálja meg.  A jegyzőkönyvet kedden továbbítottuk az ügyvéd úrnak, pénteken fél 5-kor kapta meg a szerződést tőle. Megjegyzi, hogy a hitelesítést követően lehet csak a határozatokat végrehajtani. A jegyző úrral megbeszélte, hogy a Kormányhivatal véleményét megkéri az aláírás előtt annak érdekében, hogy ne tévedjünk. A határidő holnap jár le.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint ha egy magánszemély vagy gazdasági társaság nem teljesíti az adó befizetési kötelezettségét az önkormányzat felé, akkor inkasszót bocsátunk ki. Az adóosztály tájékoztatása szerint több száz inkasszó ment ki az elmúlt időszakban. Ezek a személyek illetve vállalkozások a következő 3 évben minden lehetőségből ki vannak zárva. Az előterjesztésben leírta, hogy csak azzal kerülhet az önkormányzat üzleti kapcsolatba a jövőben is, akinek nincs adótartozása. Viszont javasolja törölni azt a megkötést, hogy „illetve három éven belül ilyen jogcímen vele szemben eljárás indult.”


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sokan bevallják az idegenforgalmi adót, de nem teljesítik a fizetési kötelezettségüket. Így már nem követnek el adócsalást. A másik pályázó is hasonló helyzetben van, tehát nincs lehetőség arra, hogy vele köttessen meg a szerződés.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a rendelet módosítás 3. §. 1./ bekezdését a következőképpen elfogadni:

(1)  Ez a rendelet 2014. június 5. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja a jegyző úr által tett kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet tervezet)


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek oly módon, hogy a 3. §. 1./ bekezdése a következőképpen módosul: „Ez a rendelet 2014. június 5. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök


 1. 6. Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


(Előterjesztés 6. számú melléklete)


Hozzászólások:


Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Felügyelő bizottság két tagja lemondott, gondoskodni kell pótlásukról. A Felügyelő bizottság tagjaira ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az ügyvezetőre, tehát még 60 napig kötelesek a feladatot ellátni. Ezért foglalkozni kell a témával, de nem sürgős a teendő. Ha a Felügyelő bizottság nem áll össze, a cég 60 nap után működésképtelenné válik.


Dr. Magó Ágnes levezető elnök javasolja, hogy a bizottság illetve a testület gondolkodjon a jelöltek személyéről, majd a későbbiekben kerüljön sor a javaslattételre. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

173/2014. (VI.04.) HÜB határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottsága


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. Felügyelő Bizottságának lemondott tagjainak pótlására a későbbiekben tesz javaslatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnökDr. Magó Ágnes levezető elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 16.30 órakor bezárja.K.m.f.


Dr. Magó Ágnes                                         Simonné Visi Erzsébet

bizottsági tag                                                   bizottsági tag

levezető elnök                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!