2012.11.07. (soros)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 25/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2012.

november 07. napján 1400 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                    bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                             bizottsági tag

Dr. Scheller György                        bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet                    bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Vastag Gábor                                 bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Kisztin N. László                            polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

Tamás Lászlóné                              költségvetési és adóosztály vezető

Horváth Márta                                Vagyongazd. és Építéshat. osztályvezető

Rakics Anna                                   Badacsonytomaj VN. Kft. mb. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit                       Badacsonytomaj VN. Kft. részéről

Csizmarik Béláné                            Tatay Sándor Közös Fenntartású

Általános Iskola igazgató

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kondorné Török Ritát.

 

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a Humán Ügyek Bizottsága egyhangúlag, 4  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy a téli szociális problémák megtárgyalásával a közeljövőben foglalkozzanak, ne hagyják az utolsó pillanatra, amikor bejön a hideg idő. Javasolja, kérjék fel Kondorné Török Rita szociális ügyintézőt, hogy a következő bizottsági ülésre, erre vonatkozóan készítsen előterjesztést.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti, az elkövetkezendő időszakban valószínűleg már csak rendkívüli bizottsági ülésre kerül sor. Szeretné, ha a pályázatok elbírálásában a Humán Ügyek Bizottsága is részt vehetne. Véleménye szerint a pályázatok megtárgyalása miatt tartott bizottsági ülésen kellene megtárgyalni a téli szociális problémákat is.

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg úgy, hogy vegyék fel 18. napirendi pontnak a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola kérelmét, mely legyen az 1. pont, a 16. pont legyen a 2. pont, majd ezt követően kerüljenek megtárgyalásra a meghívóban szereplő napirendi pontok a meghívóban leírt sorrendben.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola kérelme

2)             Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

3)             Együttműködési megállapodás tervezet a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

4)             Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla hitelszerződés engedélyeztetése

5)             Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról beszámoló

6)             Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének III. negyedévi teljesítése

7)             Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8)             Badacsonytomaj Város és Intézményei 2013. évi koncepciója

9)             2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

10)         Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat

11)         Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló rendelet tervezet

12)         Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

13)         Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata

14)         Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezet

15)         Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2013. évi teljesítmény követelményeinek meghatározása

16)         Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

17)         Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

18)         Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a meghívóban szereplő zárt ülés napirendjét egészítsék ki három ponttal. Születési támogatási kérelem, ápolási díj kérelem és tűzifa támogatási kérelmek megtárgyalásával.

 

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Átmeneti segély kérelmek

2)             Születési támogatás kérelem

3)             Ápolási díj kérelem

4)             Tűzifa támogatási kérelmek

 

 

A nyilvános és a zárt ülés napirendi javaslataival a Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

1. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola kérelme

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felkéri Csizmarik Béláné igazgatót, ismertesse az általános iskola kérelmét.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, évekkel ezelőtt Tapolcai Gábor indította szülői kezdeményezésre a szivacskézilabdát az iskolában, szakköri keretek között. Természetesen Lakatné Mógor Katalin is foglalkozott a gyerekekkel. Az utóbbi néhány évben Gábor vezetésével nagyon szép sikereket értek el a gyerekek és ezt szeretnék a továbbiakban is folytatni. Tapolcai Gábornak nincs pedagógusi és szakedzői végzettsége sem, ezért csak szülői kezdeményezésre lehet ezt a szakkört folytatni. Az iskola a helyszínt biztosítja, de tőlük Tapolcai Gábor semmiféle anyagi támogatásban nem részesül a munkájáért. Ehhez képest nagy odaadással végzi a munkáját, a szülők elégedettek. Egy szülőnek akadt problémája Gáborral, emiatt összehívtak egy szülői értekezletet, ahol tisztázták a dolgot és a többi szülő Gábor mellé állt. Úgy gondolja, hogy legalább ezzel az összeggel támogassák a munkáját, valamint a gyerekeknek adják meg a lehetőséget, hogy a továbbiakban is folytathassák ezt a sportágat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, hány gyermeket érint a foglalkozás?

 

Csizmarik Béláné igazgató válaszában elmondja, alsó tagozatban 20 fő felett van a létszám.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megkérdezi, mennyi a keretösszeg a sportrendezvényekre? Van még lehetőség a támogatásra?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, igen, van lehetőség a támogatásra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, 50.000 Ft támogatásról van szó.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

160/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére 50.000,- Ft, azaz: Ötvenezer forint támogatást biztosít a szivacskézilabda versenyekhez a települési sport feladatokra elkülönített előirányzat terhére.

 

 

Csizmarik Béláné igazgató megköszöni a támogatást, majd tájékoztatásul elmondja, hogy ez az összeg nem Tapolcai Gáboré, illetve az iskoláé lesz, hanem a versenybírói tiszteletdíjak kifizetéséhez van erre szükség.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felkéri Csizmari Béláné igazgatót, ismertesse az iskola kérelmét.

 

Csizmarik Béláné igazgató tájékoztatja a bizottságot, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy – amennyiben lehetséges – az iskola alkalmazotti létszámát egy fővel szíveskedjen megemelni. 2013. január 1. napjától állami fenntartás alá kerül az intézmény, ezért úgy gondolja, akkor van nagyobb esély arra, hogy a portás feladatait el tudják látni az iskolában, ha ez nem január 1-től lesz csak a tervek között, hanem már december 31-ig lesz rá lehetőség. A tapolcai Munkaügyi Kirendeltségnél érdeklődött ezzel kapcsolatban, mivel az a célja, hogy a lehető legkevesebb költséggel próbálják megoldani a feladatot. Azt a választ kapta, hogy 50 %-os bér, illetve járuléktámogatással 50 év feletti munkanélküli személyt alkalmazhatnának hat havi időtartamra. Ennek a hat hónapnak a költségfedezetét a Kiss József Alapítvány kérésére biztosítaná, melynek az az előfeltétele, hogy a képviselő-testület az alkalmazotti létszámot egy fővel megemeli. Abban bíznak, ha már a decemberi alkalmazotti listában szerepel egy portás, akkor az állami átvétel esetén is lehetőség nyílik arra, hogy ezt a feladatot megoldhassák.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elképzelhetőnek tartja, hogy az állam hoz egy olyan döntést, hogy a januári létszámot fogja nézni, így, ha ezt az előirányzatot megemelik, akkor az önkormányzatnak kell majd kigazdálkodni ezt a költséget, hiszen nem tudják milyen módon, mekkora létszámmal fogja átvenni az állam az iskolát. Jelenleg is van az iskolának egy karbantartója, aki nem az intézmény, hanem a VN. Kft. létszámában szerepel. Megkérdezi igazgató asszonyt, hogy a karbantartó személyére gondoltak-e, vagy valaki másra, illetve megmaradna a karbantartó, és mellé szeretnének portást alkalmazni?

 

Csizmarik Béláné igazgató kérdésre válaszolva elmondja, valóban felmerült, amit Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondott, de a két munkakör nem azonos. El tudja képzelni, hogy portás-karbantartó összevont munkakörben lehetne valakit alkalmazni, de ez megkérdőjelezné azt, milyen módon tudná az óvodánál, illetve a most ellátott területeken végezni a feladatát. Nyilvánvaló, hogy az ő státuszát is rendezni kell december 31-ig, erről már szó esett a tegnapi vezetői értekezleten is. Amennyiben az állam fogja fenntartani és működtetni az iskolákat, akkor az azt jelenti, hogy az általa meghatározott létszám alapján közalkalmazotti fizetéseket fog biztosítani. Tehát egy külsős karbantartó biztos, hogy ilyen módon nem jöhet szóba. Most tőle függetlenül merült fel a portaszolgálat ellátása az 50 %-os bér és járuléktámogatással.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, mely időponttól gondolta igazgató asszony betölteni a státuszt, azonnali hatállyal?

 

Csizmarik Béláné igazgató válaszában elmondja, december 1-től szeretné betöltetni az álláshelyet, azért, hogy a decemberi alkalmazotti létszámban már szerepelhessen a portás álláshely.

 

Krisztin N. László polgármester arra utal, hogy Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag félelme valós. A költségvetés tárgyalásakor már felmerült, hogy a karbantartóval az iskola költségvetésénél kellene számolni, nem pedig a VN. Kft-nél kellene szerepelnie a létszámban, bár annak is megvolt az értelme, hogy odakerült. Véleménye szerint, ha január 1-je nem is, de szeptember 1-je biztosan mérföldkő lesz az állami továbbgondolkodásban, és akkor nem volt karbantartója az intézménynek, így kétfelé variáció léphet fel. Az egyik, hogy feltöltik ezt a státuszt és ha szerencséjük van, akkor nem a szeptember 1-jei állapotot figyelik, hanem az éppen aktuálisat. A másik lehetséges variáció, hogy az állam azt mondja, mivel az üzemeltetést nem kérte az önkormányzat, akkor ezt az államnak kell megoldani, tehát ő teremt személyt és forrást arra, hogy megoldja ezt a feladatot, akár úgy is, hogy megversenyezteti és egy cég fog ellátni több intézményt. Véleménye szerint ebbe az irányba fog elmenni a dolog, mert ha minden átkerül az államhoz, és minden ugyanúgy megy tovább, akkor semmi értelme az egésznek. Mindegyik verziónak a következő lépése, hogy a karbantartó helyzetét január 1-től rendezni kell, ami elég egyszerű, hiszen a VN. Kft. dolgozója, ha a Kft. az üzleti tervében meg tudja teremteni a foglalkoztatás feltételeit, akkor rendben van, ha nem, akkor másban kell gondolkodni. Tekintettel arra, hogy ez nem kerül az önkormányzatnak költségébe, így azt javasolja, teremtsék meg ennek a lehetőségét, mert ez még mindig kisebb áldozat, mint a karbantartót áttenni, mert az is egy variáció lenne, hogy holnaptól vagy 15-étől átteszik, de így a bér és járulék terhét teljes egészében az önkormányzatnak kellene vállalni. A karbantartót nem lehet a munkaügyi központ általi programba belevenni, mert jelenleg státusza van és nem is munkanélküli.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tájékoztat, a pénzügyi bizottság ülésén még az is szóba került, ha nem lenne továbbfoglalkoztatva, akkor magas végkielégítést kellene neki fizetni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a 206/2012.(IX.12.) számú határozattal kapcsolatban megemlíti, a határozat arra utal, hogy az önkormányzat szeretné üzemeltetni az iskolát, holott korábban a szándéknyilatkozat nem erről szólt. Véleménye szerint ez félreérthető, mert hiányzik belőle a „nem” szó, vagyis, hogy az általános iskola fenntartását az Államtól „nem” képes átvállalni és szeretné üzemeltetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, valóban félreérthető a határozat, kéri Jegyző urat, fűzzön hozzá magyarázatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, megjelent a nemzeti köznevelési törvénynek a végrehajtási rendelete, a 229/2012. sz. kormányrendelet, ami sok mindent helyre tett. Ez a kormányrendelet azt mondja, hogy annak az önkormányzatnak kell nyilatkoznia, aki 3000 fő alatti és át kívánja vállalni a fenntartást az Államtól, így Badacsonytomajnak nem is kellene nyilatkoznia a kormányrendelet szerint, ezért félreérthető, ennek ellenére nem baj, ha véglegesen is nyilatkozik a testület. Tájékoztat, a nyilatkozat határidejét meghosszabbították november 15-ig.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, neki ennek ellenére is hiányzik a „nem” szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismételten elmondja, a szöveget a kormányrendeletből vette.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag ezt tökéletesen megértette, de felhívja a figyelmet, ha már egy megerősítő nyilatkozatot tesznek, akkor ki ne maradjon a „nem” szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, mivel ez az ügy rendelet módosítást eredményez, ezért ennek a témának a megtárgyalása csak együttes ülés keretében lehetséges.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, a pénzügyi bizottság ülésén több téma is felmerült, ami együttes ülés összehívását teszi szükségessé, így ezt a témát is aközé kell sorolni, mivel a költségvetést érinti, ráadásul rendelet módosításról van szó, amennyiben támogatja a bizottság, illetve a képviselő-testület az iskola kérését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szavazásra teszi fel, hogy az iskola alkalmazotti létszáma 2012. december 1. napjáról egy fővel növekedjen-e.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

161/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága nem támogatja a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola alkalmazotti létszámának 2012. december 1. napjától egy fővel történő emelését.

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e valamilyen fejlemény az útlezárásokkal kapcsolatban, sikerül-e év végére legalább az egyiknek a végére érni?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdésre válaszolva tájékoztat, hogy a B1237 Kft. ügye talán lezárul év végéig. A másik ügyben felfüggesztésről szóló határozatot kaptak, mert a Természetvédelmi Felügyelőség szakvéleménye nem érkezett meg, de időközben még aznap az ő szakhatósági hozzájárulásukat is megkapták.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megemlíti, hogy a Ranolder ház már nagyon régóta félkész állapotban van, és már többen megkérdezték tőle, hogy mi lesz a sorsa, de erre sajnos nem tudott választ adni, ezért kérdezi Jegyző urat, hogy mit lehet tudni az említett épületről?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, a Ranolder ház műemlék védelem alatt áll. Építési engedéllyel rendelkezett, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal volt az engedélyező hatóság. Egy törvénymódosítás következtében ide került az I. fokú építéshatósághoz az ügy, de nem sokáig volt itt, mert ismét jogszabály módosítás történt, így tovább kerül a járásokhoz, de ezzel kapcsolatban semmiféle iratot nem kaptak a KÖH-től.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tájékoztat, 3 hónapra határozott idejű szerződéssel új könyvtárosa van a településnek. Javasolja, kérdezzék meg a könyvtárost, hogyan, milyen formában, milyen feltételekkel, technikai felszereléssel tudna egy új könyvtárat elképzelni Badacsonytomajon. Igaz, még csak álmodoznak erről, de szeretné kikérni ezzel kapcsolatban a könyvtáros véleményét.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem ért egyet azzal, ha valaki csak három hónapig van itt, akkor miért akarnak a jövőről, illetve az ő jövőjét illetően véleményt, elképzelést kérni tőle, hiszen három hónap múlva lehet, hogy már nem dolgozik a könyvtárban. Szerinte ennek nincs jó üzenete, neki ez furcsa lenne, ha ő lenne a könyvtáros helyében.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag véleménye szerint pont a könyvtáros az a személy, akitől meg lehetne tudni, mit várhatnának egy könyvtár fejlődésével kapcsolatban. Más kérdés, hogy ő akar-e erről tájékoztatást adni, de úgy gondolja, hogy meg lehetne próbálni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagnak alapvetően azzal van a problémája, hogy a pályázat elbírálásánál volt olyan személy, aki megfelelt a pályázati kiírásnak, ennek ellenére csak három hónapra szerződtették le. Nem volt ott az elbírálásnál, nem tudja, hogy történt ez a dolog, de nem tartja igazán elfogadhatónak. A pályázati kiírásban nem látta, hogy igazgató úr fenntartotta magának a jogot arra, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag úgy gondolja, hogy a könyvtáros megkérdezésével csak nyerhetnek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy ebben az ügyben Rajzó Ildikó bizottság elnök járjon el, keresse meg emiatt a könyvtárost.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elfogadja a felkérést, meg fogja írni a levelet a könyvtáros részére.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy elnök asszony személyesen keresse fel a könyvtárost ebben a témában és akkor már látni fogja a reakcióját.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javaslatával.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

162/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottságának elnöke személyesen keresse fel Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményének könyvtárosát és kérje fel, hogy mondja el javaslatát, elképzelését egy esetleges új könyvtár kialakításával kapcsolatosan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, az aljegyzői, illetve a VN. Kft. igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok beadási határideje lejárt. A pályázatok beérkeztek, de még nem nézte meg, melyek érvényesek. Dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület akar-e személyes meghallgatást tartani, vagy nem. Ismerteti, a személyi ügyek megtárgyalása a Humán Ügyek Bizottságának feladatkörébe tartozik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke úgy gondolja, azzal segítenék a testület munkáját, ha az érvényes pályázókat meghallgatná a bizottság, és javaslatot tennének a képviselő-testület felé, hogy mely személyeket lenne célszerű meghallgatni, mert ő a személyes meghallgatás híve.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, november 16-án mindenképpen lesz testületi ülés, ezért érdemes lenne arra a napra egy rendkívüli bizottsági ülést összehozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke november 16-án – mivel az pénteki napra esik – csak 13 óráig áll módjában maradni, így a testületi ülés után már nem tudnak bizottsági ülést tartani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag nyugodtabb lenne, ha a két bizottság együtt hallgatná meg a pályázókat, mert elég fajsúlyos kérdésekről van szó, ezért szerinte nem csak a Humán Ügyek Bizottsága tagjainak kellene részt vennie a személyes meghallgatáson.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, semmi akadálya nincs annak, hogy a Humán Ügyek Bizottságának ülésén bármelyik képviselő – akár zárt ülésen is – részt vegyen. Ismerteti, az iskola kérésének ügyében és a Céh Turisztikai Egyesület dolgában együttes ülést kell összehívni, ezért erre a napra lehetne tenni a pályázók meghallgatását is, tekintettel arra, hogy már elhangzott, nagyon sok ülés van és nehéz összehívni a képviselőket.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megkérdezi Dr. Scheller György bizottsági tagtól, hogy mikor lesz ügyeletes, mert ez már a második olyan bizottsági ülés, amikor doktor úrnak az ügyelete miatt távoznia kell a bizottsági ülésről, illetve nem tud azon részt venni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért Simonné Visi Erzsébet bizottsági taggal, az ilyen dolgokra is oda kell figyelni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, már elkészült a decemberi beosztás, de azt még nem ismeri.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ennyiféle szempontot nem lehet figyelembe venni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag vissza fog szólni telefonon, hogy mikor lesz ügyeletes, amennyiben problémás a dolog, akkor nem kell hozzá alkalmazkodni. Azt fontosabbnak tartja, hogy inkább a képviselők vegyenek részt a meghallgatáson, hiszen ők fognak dönteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző november utolsó hetét javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester közli, november 26-án közmeghallgatás lesz.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megemlíti, amennyiben a november 19-ei hétre teszik az együttes ülést, illetve a meghallgatásokat, akkor azon a héten biztos, hogy nem tud jelen lenni, mert a munkahelyéről nem tud eljönni.

 

Krisztin N. László polgármester a bizottsági keretek között történő meghallgatást célszerűbbnek tartaná, de mivel nincs bizalom a képviselők között, ezért azt javasolja, hogy a testületi ülésen történjen az érintettek meghallgatása.

 

Dr. Magó Ágens bizottsági tag továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy beszéljenek a képviselőkkel, hogy a Humán Ügyek Bizottságának ülésére tegyék a meghallgatást, mert véleménye szerint az közvetlenebb és aki szeretne, az részt vehet rajt.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, még nem olvasta el az anyagokat, de akár most, a bizottsági ülés végén, zárt ülésen megnézhetnék a pályázatokat és így november 16-án már előbbre járnának.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, az összes pályázati anyag kiküldésre került a képviselők részére. Úgy gondolja, lehetne tartani egy zárt bizottsági ülést, ahol a bizottsági tagok meghallgatják a pályázókat, és javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület előtt mely pályázók mutatkozzanak be személyesen.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

163/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Együttműködési megállapodás tervezet a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, azért került a képviselő-testület, illetve a bizottság elé az anyag, mert az elmúlt testületi ülésen születetett egy olyan határozat, hogy készüljön egy együttműködési megállapodás az Alapítvánnyal. Az anyag megküldésre került az Alapítvány részére is, akiknek a részéről még nem érkezett visszajelzés, valószínűleg még nem tárgyalták.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke hiányolja, hogy az Alapítvány részéről nincs jelen senki, talán majd a testületi ülésen jelen lesz valaki a részükről.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

164/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Együttműködési megállapodás tervezetet a „Badacsony Hegyért” Alapítvánnyal.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla-hitel szerződés engedélyeztetése

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kéri, hogy az ügyvezető foglalja össze az anyagot.

 

Rakics Anna ügyvezető tájékoztat, az előző testületi ülésre készítettek egy tájékoztatót a VN. Kft. működésével kapcsolatban, melyben nem csak a 2013. évi működés előzetes terve, hanem a 2012. év utolsó negyedévének a bérkalkulációja is szerepelt. Ez alapján december hónapban nem biztos, hogy meglesz a fedezet a településüzemeltetési feladatok elvégzésére. Az anyagban is szerepel, hogy vannak olyan elmaradt bevételeik, amelyek, ha egyáltalán nem fognak befolyni a számlájukra, akkor semmiképpen nem fogják tudni ezt az évet befejezni, illetve a 2013. évet elkezdeni. Szeretnék, ha lenne egy biztos pont a cég működésében, vagyis lehetne támaszkodni egy folyószámla hitelre, ezért szeretnének egy 9 M Ft-os folyószámla-hitel összeget igénybe venni az előző évhez hasonlóan, mert ez az az összeg, ami nagyjából tudná fedezni annak a költségnek egy részét, ami az első 5-6 hónapban keletkezik, amikor ahhoz sincs elegendő bevétele a Kft-nek, hogy fedezni tudja a működését. Nagyrészt ennek a problémának köszönhető, hogy az anyag ismét napirendre került. Úgy gondolja, hogy a folyószámla-hitel, illetve valamilyen szintű önkormányzati támogatás nélkül az adott gazdasági év első negyedévét semmiféle formában nem tudják megfinanszírozni. Tájékoztat, átlagban 1,5 – 2 M Ft között mozog a havi közvilágítás díja. A hóeltakarítás kötelezően elvégzendő önkormányzati feladat, tehát ezt is mindenképpen meg kell oldani. Vannak holtidőszakban is kötelezően fizetendő közműdíjak, illetve sok esetben átalánydíjakat fizetnek, és a bérköltség is generálódik minden hónapban. Ezekre viszont valamilyen szinten fedezetet kell biztosítani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, mit takar a 10 M Ft-os lekötött betét?

 

Rakics Anna ügyvezető válaszában elmondja, ez az összeg már csak 5.004.075 Ft. A lekötött betét abból keletkezett, hogy a nyár folyamán nem minden bevételt használtak fel, ebből 10 M Ft-ot augusztus végén lekötöttek a kamat végett, most viszont fel kellett bontani, a közvilágítás, illetve a bérek kifizetése miatt. Mai nappal a cég számláján 2.969.786 Ft van, plusz 5.004.075 Ft lekötött betéttel rendelkezik a Kft.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, nem üzemeltethető-e úgy a cég, hogy amikor  előre látszik egy nagyobb bevétel, akkor végeznének egy úgymond saját üzleti terv felülbírálatot azért, hogy megnézzék, hogyan tudnának úgy gazdálkodni, hogy év végéig elég legyen a pénz. Arra gondol, hogy ilyen esetekben az olyan beszerzéseket halasztani kellene, amire akkor nem lehet költeni, mert például nem lehet kifizetni a dolgozókat. Nyilván ez nem lehet egy normális állapot, ezt csak akkor tartaná feltétlen szükségesnek, amikor nehéz a helyzet. Nem tartja szerencsés megoldásnak, hogy amikor többletbevétel van, még akkor is arra apellálnak, hogy majd az önkormányzattól még kapnak valamekkora összeg és ha az önkormányzat valamiért nem tud támogatást biztosítani, akkor majd hitelhez nyúlnak.

 

Rakics Anna ügyvezető ismerteti, a Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodása című előterjesztés 3. számú táblázatában látható, hogy milyen eszközök beszerzése történt meg az idei évben. A legnagyobb probléma az ÁFA fizetés miatt adódott, illetve azért kellett sok ÁFA-t – közel 12 M Ft-ot – befizetni, mert az idén nem tudtak olyan eszközöket beszerezni, amivel ÁFA-t lehetett volna csökkenteni. A nagyobb beruházások, amire Dr. Magó Ágnes bizottsági tag gondolt, még a januári-februári hónapokban keletkeztek. Azóta a legdrágább dolog, amit vásároltak, az a parkolóautomata volt, melyre szükség volt, mert enélkül nem tudott volna működni az egyik parkoló. Pénztárgépet vettek 52.000 Ft-ért, erre a strand üzemeltetéshez volt szükség, valamint egy 60.000 Ft-os fűnyírógépet vásároltak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismereti, a könyvvizsgáló a pénzügyi bizottság ülésén olyan megoldást javasol, hogy a VN. Kft. ügyvezető tárgyaljon a folyószámla vezető bank képviselőjével, hogy a hitelfelvételnél ne az önkormányzat legyen a kezes, hanem a Kft-nek valamilyen vagyontárgya, mert ez beleszámít az önkormányzat hitelképességébe.

 

Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj VN. Kft. részéről elmondja, a Kft-nek nincsen vagyona, ingatlana, területe, csak a gépei vannak, amelyek számítanak és azt a korábbi folyószámla-hitel keretnél sem fogadta el a bank, mert az nem akkora érték.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

165/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla-hitel szerződés kérelmét nem támogatja.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodása

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag ismerteti, azzal a problémával keresték meg, hogy van olyan idős ember, akinek el van temetve hozzátartozója a temetőben és most járt le a sírhelymegváltás ideje. A további leszármazottak nem kívánják megváltani a sírhelyet. Kegyeleti okokból az idős személy a saját szülei sírját valameddig, de legalább a saját életében szeretné megtartani. Megkérdezi, szükség van-e arra, hogy vele is kifizettessék a 25 éves sírhelymegváltási díjat? Nem tudnának-e erre valamiféle megoldást javasolni? Véleménye szerint ez a probléma nem érint sok embert, és a Kft. gazdálkodásában sem jelente jelentős bevételkiesést. Átérzi ezt a gondot, hiszen a mai világban egy 75 éves embernek fontos ez a dolog, később sajnos már nem, ami elszomorító.

 

Vargáné Szőke Judit Badacsonytomaj VN. Kft. részéről elmondja, megérti a problémát, de van lehetőség részletfizetésre is, úgy gondolja, nem is ez a gond, hanem az, hogy ha oda valakit eltemetnek, akkor 25 évig nem lehet felajánlani a sírhelyet, mert oda addig nem lehet temetni. Először is tisztázni kell, hogy az érintett személy oda akar-e temetkezni.

 

Rakics Anna ügyvezető ismerteti, ez esetben a temetőrendeletet is módosítani kell, mert ezt helyi rendelet szabályozhatja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tájékoztat, a köztemetők rendjéről szóló rendelet a bizottsági ülés 10. napirendi pontja, kéri Dr. Magó Ágnes bizottsági tagot, ha úgy gondolja, akkor ott tegye meg javaslatát erre vonatkozóan.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

166/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési

tervének III. negyedévi teljesítése

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban, illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, a beszámolót abban a formában készítette el, ahogy már a költségvetést is készíteni kell, tehát az intézmények teljesítését teljesen elkülönítve tartalmazzák mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a táblázatok, valamint a várható teljesítéseket is magukban foglalják, melyet a módosított előirányzathoz képest számított. Ez egy terv, aminek minden eleme nem ismert még a teljesítést illetően. Kiemelte az intézményeknél, hogy mik azok, melyek likviditási problémát okozhatnak, nevezetesen a bevételek alulteljesülése, ami az óvodánál és az iskolánál is jelentkezik, valamint a polgármesteri hivatalnál is a kiadási oldalon a közműdíjak magas teljesítése miatt. A szűkös költségvetés miatt elsősorban mindenki a dologi kiadásokból tudott faragni a költségvetés készítésekor, valamint az előző évi teljesítés volt a kiindulási alap, de egyik tél sem egyforma. A hivatal esetében is elég magas a teljesítés, hiszen az előző év nem volt olyan teljes év, amire alapozni lehetett, most nagyobb a fűtésszámla, több víz, villany fogy, mert két másik intézmény is ide került, rendezvények vannak, sokszor estig tartózkodnak itt az emberek. A pénzügyi bizottság ülésén felmerült az iskola esetében a bevételek alulteljesítése. Ennek utánanézett. Amikor tervezték a bevételeket, nem történt túltervezés, mert az étkezést a gyereklétszám alapján kalkulálták. Némely bevétel nem tervezhető pontosan, ilyen például a továbbszámlázott telefondíj.

A likviditást jelentősen befolyásolja, hogy a közüzemi díjak megfizetésénél a MENÜ Bt-nek 2,5 M Ft-os kintlévősége van, ami azt eredményezi, hogy ez a pénz nincs az iskola számláján. Tekintettel arra, hogy teljesen elkülönült számlán gazdálkodnak az intézmények, mindegyik intézménynél csak akkor tudnak kifizetéseket teljesíteni, ha készpénz van a számlán. Az egész összeget, melyet a képviselő-testület meghatároz, nem tudják pénzben átutalni, mert ennek egy része könyveléstechnikailag befizetési kötelezettség. Így gyakorlatilag elfogyott az a finanszírozási összeg, amit át tudnak utalni az intézménynek. Annyi javulás várható, hogy egy 3 M Ft-os TÁMOP pályázat elszámolása nemrég történt meg, tehát a támogatás fedezetet tud nyújtani kifizetés szinten, hiszen abból történtek olyan vásárlások, aminek az elszámolása most van folyamatban. Ez a dologi kiadásokon enyhíthet, de készpénz csak akkor lesz, ha megjelenik a számlán, vagyis, ha majd meg fog érkezni. Az előlegek már megérkeztek, az elszámolásból viszont még várnak pénzösszeget.

Ismételten elmondja, hogy a legnagyobb kintlévőség egy része a nem teljesült étkezési díjból keletkezik, hiszen azt nagyon nehéz tervezni, mert a gyereklétszámból kiindulva csak annyi befizetés érkezik be, amennyit a gyerekek étkeznek. Ha valaki lebetegszik, nem étkezik, akkor a befizetés nem folyik be az intézményhez. A legégetőbb a MENÜ Bt. kintlévősége, ami az önkormányzat saját gazdasági társasága 95 %-ban. Ez már többször téma volt, vezetői értekezleten is foglalkoztak vele. Várják, hogy fizessen Bt., a MENÜ Bt. viszont azt várja, hogy az önkormányzat utaljon, hogy tudjon fizetni, de sajnos a megígért törlesztések nem igazán érkeznek meg az iskola számlájára.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, a MENÜ Bt. ügye már tavaly is téma volt, úgy gondolja, ha valami nem működik, akkor meg kell szüntetni, még akkor is, ha az önkormányzat 95 %-ban tulajdonos benne, hiszen folyamatosan fizetésképtelen a társaság. Nem érti miért nem lépnek ezzel kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat, a pénzügyi bizottság ezzel kapcsolatban azt javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg a könyvvizsgálót a MENÜ Bt. könyvvizsgálatára vonatkozóan, nézze meg, mi okozza azt, hogy már a második éve veszteséges a társaság.

Javasolta továbbá a pénzügyi bizottság, hogy a MENÜ Bt. az iskola felé jelenleg fennálló tartozását az önkormányzat, mint többségi tulajdonos vállalja át azzal a kikötéssel, hogy közvetlenül az iskola számlájára kerüljön a pénzösszeg. Így megoldódna az iskola finanszírozási problémája. Ennek a pénzösszegnek a fedezetére a pénzügyi bizottság az egyéb eredeti szakfeladaton lévő megtakarítások előirányzatait javasolja. Mivel ez az iskola költségvetését érinti, ezért azt javasolták, hogy együttes ülés keretében tárgyalják a költségvetési rendelet tervezet módosítást.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, ha minden marad így, akkor a jövőben megint problémák lesznek a közművek miatt. Ha az állam fogja fenntartani az iskolát, hogyan  fog történni a jövőben az elszámolás?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, az államot ingyenes használati jog fogja megilletni, a gyermekétkeztetés továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad, tehát a MENÜ Bt. profilja változatlan lesz. Ezért javasolta a pénzügyi bizottság megbízni a könyvvizsgálót azzal, hogy derítse fel, mi az oka annak, hogy két éve veszteséges a cég és a kintlévősége is már több mint 4 M Ft. Tájékoztat, a könyvvizsgáló a pénzügyi bizottság ülésén a felkérést elfogadta.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag tájékoztat, még olyan javaslat is született a pénzügyi bizottság ülésén, hogy a MENÜ Bt. vezetőjét is kérjék fel, számoljon be miért áll fenn ez a helyzet, mert tavaly arról volt szó, hogy az iskola beruházása miatt adódott ez a probléma, majd ez megoldódott, kiderült, hogy nem ebből eredt a gond.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag felvázolja, hogy gyakorlatilag a 6 M Ft kintlévőségből 300.000 Ft terheli a működtetőt, az összes többi az önkormányzatot. Eltelt egy év, most már be kell tervezni a probléma végét!

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, jó javaslat volt a pénzügyi bizottság részéről, hogy a könyvvizsgáló nézze át a MENÜ Bt. gazdálkodását.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag ebben az esetben azt látja, lehet, hogy minden évben be kellene tervezni valamennyi plusz költséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ehhez viszont nem biztos, hogy gazdasági társaságot kell fenntartani, mert sok helyen nem ilyen módon oldják meg a helyzetet, hanem alkalmazottakkal intézményi formában vagy szakfeladatként. Ezt a megoldást korábban azért választották, mert gazdaságosabbnak, olcsóbbnak tűnt, hiszen ott nem közalkalmazottak dolgoznak, így kevesebb a bérük. Felhívja a figyelmet arra, hogy mindenképpen megfontolt döntést kell hozni, mert egy esetleges végelszámolás nagyon sokba kerül. Támogatja a könyvvizsgáló vizsgálatát a MENÜ Bt-re vonatkozóan, mert lépni kell, ez vitathatatlan.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag egyetért azzal, ami már korábban elhangzott, hogy kerüljön a testület elé az intézmények többletköltségeivel kapcsolatos beszámoló, hiszen polgármester úr is azt mondta, hogy megírta ez irányú levelét, csak még választ nem kapott.

 

Krisztin N. László polgármester pontosít, nem azt mondta, hogy levelet írt, melyre nem válaszoltak, hanem hogy jelezte felé szóban igazgató asszony, hogy vannak problémák, nevezetesen, hogy elfogyott az a pénzösszeg, ami a költségvetésben a közműdíjakra volt betervezve, ezért azt kérte tőle, hogy erről írásban tájékoztassa a képviselő-testületet. Ez a levél tudomása szerint megérkezett, csak valamiért nem került az anyag mellé, amit pótolni fognak, e-mailben mindenkinek elküldik a testületi ülésig.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ezt az anyagot be kellett volna terjeszteni a november 16-ai képviselő-testületi ülésre, mert ez egy olyan helyzet, amiben az önkormányzatnak lépni kell. Ezt külön napirend keretében lett volna érdemes tárgyalni, hiszen költségvetés módosítást jelent.

 

Krisztin N. László polgármester közli, a beszámolóban benne van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint megint felvetődik a kérdés, hogy miből fogják tudni ezt finanszírozni. Megkérdezi osztályvezető asszonytól, előreláthatólag mekkora összeggel fogják túllépni a költségvetést?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a kérdés első felére válaszolva elmondja, át kell tekinteni a költségvetést, meg kell nézni, honnét lehetne átcsoportosítani a finanszírozásra.

Tájékoztat, a költségvetést nem lépték túl, mert az intézmény gazdálkodásában csak annyi finanszírozást nyújtottak, amennyire fedezet volt. Két olyan tétel van, ami alulteljesült, egyik az étkezési díj része, a másik a MENÜ Bt. kintlévősége, ami likviditási problémát okoz. A gond magával a készpénzzel van, ugyanis az önkormányzati finanszírozás elfogy, a saját bevételből pedig nem folyik be a pénz.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, a jövő évi költségvetés alapvetően a saját bevételekre alapoz, amit nagyon nehéz meghatározni. Az iskola költségvetésénél már jelezte, hogy a 80 M Ft-ban van 5-6 M Ft étkezési díj, ami becsapós, mert nem az iskola költségvetésébe tartozik, hanem az önkormányzattól megy át az iskolának. Ezt problémát már a jogalkotó is látja, mert a tervezet szerint ezen túl a gyermekétkeztetés külön soron fog szerepelni. Eddig is így lett volna jó, mert ez nem az iskola, hanem az önkormányzat kockázata, mivel az önkormányzat vállalja, hogy kiegészítik a rezsit a tényleges térítési díjra. Igazgatónő a szóbeli jelzéseket követően már írásban is jelezte a MENÜ Bt. felé a problémát, most viszont már elfogyott a lépési lehetősége és a türelme is.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, az igazgatónő nem késlekedett, hiszen azt is számításba kell venni, hogy a könyvelés egy hónappal később történik, gyakorlatilag mindig az előző havi adatokat kapja meg, tehát ahhoz plusz egy hónapot hozzá kell számolni teljesülésben is. Ezt a folyamatot viszont nem lehet gyorsítani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, hogy áll az önkormányzat folyószámla hitele?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, a folyószámla-hitel kb. 30 M Ft volt, még a 6 M Ft állami támogatás nem került átvezetésre, de még most is kb. 24-25 M Ft-os nagyságrenden állnak. Jelenleg kb. 20-30 nap körüliek a kifizetetlen számlák, tehát egy hónapnál régebbi kiegyenlítetlen számla nem nagyon van.

 

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 1536 órakor távozott a Humán Ügyek Bizottságának üléséről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

167/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Rajzó Ildikó bizottság elnöke semmiféle adóemelést nem javasol, szerinte inkább az ellenőrzés hatékonyságára kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a bevételeken látszott a kontroll megléte. Úgy gondolja, hogy az építményadó tekintetében is lehetne helyszíni szemléket tartani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, az adóosztályon dolgozó kollégák az építéshatósági osztálytól megkapják az adatokat a használatbavételi engedély alapján. Amennyiben az ügyfél önállóan nem jelenti be, tekintettel arra, hogy mindenkinek bevallási kötelezettsége van, és az adóosztály valamiről tudomást szerez, akkor általában bevallási nyomtatvánnyal együtt mindjárt egy felszólítást ki szoktak küldeni az ügyfél részére, hogy nyolc napon belül tegye meg a bevallási kötelezettségét. Ez a gyakorlatban működni szokott. Mivel nehéz időszakon vannak túl, ezért sajnos helyszínelésekre az idei évben nem igazán volt lehetőség, hiszen a 2012. év nem egy szokványos év volt a pénzügy és az adó területén sem. Úgy tűnik, most már stabil a helyzet az osztályon. Az adós kollégák még azon dolgoznak, hogy az elmaradásokat pótolni tudják. Történt egy olyan mértékű adóemelés is, ami szinte minden tételt érintett és így több ezer adóívet, határozatot kellett készíteni, átszámolni, ami hatalmas munkát jelentett és a kolléganő távozása csak nehezítette a helyzetet.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag érdeklődik, az adóhátralékra vonatkozóan van-e adat?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kérdésre válaszolva elmondja, III. negyedévkor mindig nagyon magas az adóhátralék, hiszen még a II. félévi adó sem folyik még be erre az időszakra teljes egészében, és az idén még a behajtásokkal sem igazán tudtak foglalkozni a kollégák, de az inkasszók folyamatosan kiküldésre kerülnek. Sajnos egyre rosszabb a fizetési morál. Körülbelül 10-20 M Ft között mozog az adóhátralék, ami nagyon sok.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint sem célszerű az adót emelni, mert nem biztos, hogy azt az eredményt éri el, amit várnak tőle. Fogynak az emberek tartalékai, és sajnos olyan adósokkal is találkozik, akik eddig mindig pontosan fizettek, hiszen elsősorban a közüzemi számlákat próbálják meg kiegyenlíteni az emberek. Az anyagban az építményadó tekintetében egységesítésre történik utalás, ami január 1-től több adótételt érintene.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, a következő napirend a koncepció lesz, aminek keretén belül bemutatásra került egy új tervezési táblázat, melynek kitöltése nagy fájdalommal fog járni. Ennek az a szisztémája, hogy ami nem kötelező feladat, de az önkormányzat kötelezővé emeli, azt saját bevételből kell megfinanszíroznia. A táblázat bemutatja, ahol alulfinanszírozás van, oda melyik adónemből származó bevételből történjen átcsoportosítás. Az adóbevételek, mint saját bevételek, nagyon fontos szerepet fognak játszani a következő évi költségvetés tervezésében és a likviditás megteremtésében is, ezért javasolja, hogy nézzenek körül hol áll az önkormányzat adópolitikája a térség településeinek körében. Konkrét példaként megemlíti, hogy az idegenforgalmi adó alultartása, vagy egy térségi átlag alatt tartása mindenképpen hiba lett volna. Javasolja, hogy széles körű áttekintésre kerüljön sor!

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint, miután az idei évben az osztály energiáját a személyi és a technikai gondok, a többletmunka terhelte le, talán a behajtásokra és a helyszíni szemlékre több idő jutna, ha most nem emelnének adót.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat, az előző évi módosításnál az 500, illetve 600 Ft-os adótétel azt okozta, hogy azok után a garázsok után, melyek elkülönült épületek, 500 Ft adót kellett fizetni, akinek a házában egy épületrész a garázs, azok pedig 600 Ft-ot fizettek, mert így lett megalkotva a rendelet. Amennyiben egységesítve lesznek ezek a tételek, akkor 519 garázs esetében új határozatot kell hozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a tavalyi évben az adóemeléssel kapcsolatban is a kommunikációval volt a gond, mert az tűnt ki belőle, hogy a helyiek esetében 100 %-os adóemelés, míg a nyaralótulajdonosok esetében csak 20 %-os emelés történt, ami valójában igaz, de az építményadót a helyi lakosok tekintetében 50 Ft-ról emelték 100 Ft-ra, míg a vidékiek esetében 500 Ft-ról „csak” 600 Ft-ra emeltek. Tehát tény, hogy a helyi lakosok esetében az adó megduplázása történt, míg a vidékiek esetében nem, de ezt el lehetett volna mondani másképp is.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, kb. két hete 6-8 kérdésből álló kérdéssorozatot küldött el a Céh Egyesület elnökségének, azzal a kéréssel, hogy a kérdéseket vitassák meg,  majd küldjék vissza, hogy a képviselő-testület munkáját segítsék az adók és a koncepció tekintetében. A Tourinform Iroda vezetője tájékoztatta, hogy a témát már megtárgyalták, de  a javaslatukat még nem volt idejük leírni. A tegnapi napra ígérte, hogy megküldi a választ, ami nem történt meg. Ezt azért mesélte el, mert úgy gondolja, hogy az idegenforgalmi adó mértékét érintő kérdést a turisztikai szervezet véleménye nélkül nehéz megfogalmazni, tehát a javaslatához be szeretné szerezni azt a háttér információt, amire szükség van a jó döntés érdekében.

Elnök asszony kommunikációval kapcsolatos meglátásával egyetért, véleménye szerint is át kell gondolni, hogy milyen módon továbbítsák a lakosság felé az adót érintő kérdéseket, mert hiba ezt egymás ellen és össze-vissza tenni, így semmiképp nem szabad tájékoztatást adni.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

168/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

8. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi koncepciója

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, jelen pillanatban minden bizonytalan. Addig, amíg nincs elfogadva a 2013. évi költségvetésről szóló törvény, addig nem javasol plusz dolgot belevenni az anyagba.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, pénzügyi bizottság ülésén azt javasolták, hogy a képviselő-testület gondolja át a bevételt hozó intézkedéseit, úgy mint a VN. Kft. szerepét,  a vagyongazdálkodás jövőjét, a Céh Egyesület támogatását, működését, valamint a MENÜ Bt. jövőbeni működését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint nagyon nehéz úgy tervezni, hogy nem ismerik a keretszámokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ilyenkor elveket kellene átbeszélni, melyekre a pénzügyi bizottság tett is javaslatot. Most kellene megvitatni a tévé, az újság helyzetét, sorsát, mert ezek koncepcionális kérdések, az már más kérdés, hogy a forrás hogyan áll össze.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, többször szó esett már a Céh Egyesül általi programok finanszírozásáról. Véleménye szerint a művelődési ház jelenlegi formában történő működését is meg kellene gondolni.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy kötelező feladatról van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottság tag ezt tudja, a jelenlegi formában történő működést javasolja áttekinteni, hiszen 100 M Ft a művelődési ház költségvetése. Valószínűleg valamennyi állami normatívát fognak hozzá kapni, de az nem lesz sok. Megérti, hogy kultúrára szükség van, de látható, hogy a kettő együtt ebben a formában nem működik. Ezt még javasolja belevenni a határozati javaslatba.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, addig, amíg leülnek a Céh Egyesülettel tárgyalni, legalább maguknak fogalmazzák meg, mit kívánnak az Egyesülettől. Személy szerint elvárná, hogy legalább egy turisztikai programot megrendezzenek, például a Badacsonyi Szüretet, mert a Borhétnek nagyjából megvan a formája és a gazdája is, ha továbbra is így akarják a borászok. Ezen kívül még négy-öt szempontot feljegyzett, szeretné, ha a képviselők is elgondolkoznának a témán.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke is leírta azt, amit Polgármester úr említett, de ő a Borhétre vonatkozóan. Egyébként ez a téma már tavaly is szóba került. Meglepődött, amikor megtudta, hogy Szigligeten a Süllő Fesztivált a Céh Egyesület szervezi, ahol rengetegen voltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen azt nehéz összeszedni, mi az, amit nem ők szerveznek.

 

Simonné Visi Erzsébet úgy gondolja, az sem biztos, hogy helyes és tartható, hogy ennyi program van. Talán sokkal célravezetőbb lenne az, ha lenne 2-3 olyan program, ami az egész országot megmozgatná. Szerinte a 140 program nagyon sok, ezt át kellene gondolni, mert nem biztos, hogy szükség van ennyi rendezvényre.

 

Krisztin N. László polgármester átnézte a törvénynek azt a részét, hogy mitől kötelező feladat a kultúra és ezek pont benne vannak. Tehát a helyi hagyományrendszer feltárása, ápolása. Ebben a szürettől elkezdve minden belefér, még a nemzeti ünnepek is. Egyetért azzal, hogy át kell strukturálni az intézményt, mert elképzelhető, hogy így nem kurtítanak, hanem inkább szélesítik a rendszert, bármilyen furcsa is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem javasolja, hogy kevesebb legyen a program, mert ezekre szükség van, hiszen ez Badacsony vonzereje, inkább azt gondolja, hogy bizonyos rendezvényeket fizetőssé kellene tenni. Példának megemlíti a Csík zenekar koncertjeit, melyek akárhol kerülnek megtartásra, mindig rengeteg az érdeklődő annak ellenére, hogy belépődíjat kell fizetni. Tehát olyan programokat kellene szervezni, melyek tudottan vonzzák az embereket. Több helyen látta kiírva, hogy a műsor még az idén ingyenes, ez lehet, hogy arra utalás, hogy jövőre már nem lesz az. A badacsonytomaji és a badacsonyi strand is zárható, melyeken lehetne ilyen programokat szervezni.

 

Krisztin N. László polgármester évek óta javasolja a borászoknak, hogy próbálják meg belépőssé tenni a Borhetet úgy, hogy a vendégek lefogyaszthatják a belépőjegy árát, így ezzel fogyasztást is generálhatnának, mert ugyan nagyon sokan megnézik a programokat, de nem fogyasztanak semmit, majd a rendezvény végével hazamennek. Szerinte elő lehetett volna készíteni az idén az új helyszínnel egy ilyen típusú átalakulást.

Mivel a civil szervezetek is elég sok programot szerveznek, lehet, hogy jobb megoldásnak ígérkezne, ha egy civil szervezetet támogatnának meg pl. 50-100.000 Ft-tal és akkor ők is úgy éreznék, hogy nekik ebben még többet kellene nyújtaniuk, így lehet, hogy a végeredmény számszakilag kevesebb lenne, mint a jelenlegi formában.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

169/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját fogadja el azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény átstrukturálásának lehetőségét gondolja át.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan mindenképpen kellene javaslatot tenni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, kötelező feladatról van szó, tehát akármennyi a mínusz, akkor is muszáj ellátni a feladatot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint esetleg a feladatellátás módjára lehetne javaslatot tenni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag úgy gondolja, a feladatellátás módján mindenképpen gondolkodni kellene. Emlékszik arra, amikor még a könyvtár helyén volt a konyha, ahol remek szakácsnők dolgoztak, jó volt a gyerekek ellátása, majd jött az új világ, amikor minden átment vállalkozásba, tény, hogy így az önkormányzatnak kevesebb lett ezzel a gondja. Nem biztos, hogy meg kell szüntetni a vállalkozási formát, elképzelhető, hogy egyszerű oka van a hiánynak, talán csak egy ellenőrzés szükséges és megoldódik a probléma.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi bizottság ülésén is azt kérte, hogy a koncepció mellékletét képező táblázatot a képviselő társak segítsék továbbgondolni. Akinek van valamilyen ötlete, kéri, folyamatosan jelezze.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint az „angol” házat jó lenne hasznosítani.

9. NAPIRENDI PONT

2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, mivel valószínűleg nem lesz kész január 1-re a költségvetés, ezért ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre szól, a képviselő-testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedést tehet a rendelet keretein belül. Tekintettel az önkormányzat helyzetére, a 2013. évi költségvetési rendelet meghozataláig a település folyamatos működtetése céljából átmeneti költségvetési rendelet alkotása válik szükségessé, tehát a költségvetés végleges jóváhagyásáig a folyamatos működtetés érdekében az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetben megfogalmazott korlátozó intézkedések foganatosítása indokolt.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

170/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló előterjesztést fogadja el.

 

10. NAPIRENDI PONT

Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés, hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, korábban a köztemetők egyházi fenntartás alá tartoztak és annak idején azzal a feltétellel adták állami tulajdonba, hogy egyházi személyeket tartalmazó sírok a sírhelymegváltás alól mentesüljenek, ezért Plébános úr azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egyházak kezelésében lévő sírhelyekre a sírhelymegváltás ne vonatkozzon.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, a pénzügyi bizottság Jegyző úr által az előbb elmondottakat elfogadásra javasolta. Forintos Ervin bizottsági tagnak volt még egy olyan javaslata, hogy a polgári hősi halottak is kerüljenek bele a rendeletbe, tehát utánuk se kelljen sírhelymegváltást fizetni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem érti, hogy Plébános úr ezzel a kérésével miért az önkormányzathoz, miért nem inkább az Egyházhoz fordult.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, elnök asszony félreérti a dolgot, mert arról van szó, hogy valamikor a temető az egyház területei közé tartozott, amelyet hosszas mérlegelés után térítési díj nélkül átadtak a tanácsnak. Megvan annak az egyházközségi tanácsülésnek a jegyzőkönyve, ahol felvetődik, hogy térítésmentesen átadják a területet, de próbálták elérni, hogy az ott nyugvó egyházi személyeknek örökös megváltása legyen. Erre vonatkozóan már nem találtak megegyezést az egyház és a tanács között, nem tudják, hogy ez  egyáltalán belekerült-e a szerződésbe, ezért javasolták azt, hogy tudomásul veszik, hogy ez az ingyenes átadás megtörtént, mivel ez az Egyháznál vagyonvesztést okozott, így a 4-5 sírhely után, ahol egyházi személyek fekszenek, nem kell sírhelymegváltást fizetni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, Forintos Ervin konkrétan egy olyan családról tud, ahol édesapáról és két gyermekről van szó, akik polgári hősi halottak voltak.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt fel kell mérni, majd a listát el kell fogadni, hogy azt tudják mondani a VN. Kft-nek, hogy a listán szereplő személyektől ne kérjenek sírhelymegváltást, hiszen ezt nem a Kft-nek kell mérlegelni. Az egyéni elbírálás akkor jöhetne szóba, ha valaki kimaradna a listáról.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

171/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a köztemetők rendjéről, használatuk, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester 1635 órakor távozott a Humán Ügyek Bizottságának üléséről.

11. NAPIRENDI PONT

Közigazgatási hatósági eljárás rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az anyaggal kapcsolatban, az előkészítőnek van-e szóbeli kiegészítése?

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a Polgármesteri Hivatal esetében az adminisztrációs költségek csökkentése érdekében lehetőség van arra, hogy kiterjesszék az eljárási költségek körét, melyeket leírt a tervezetbe.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, az ügyfeleknek ez nem jelent nagy megterhelést, de magának a hivatalnak sokba kerül az eljárási díj.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, miután az építéshatósági ügyekben jövőre életbe lép az elektronikus ügyintézés, ott is van-e jelentősége az eljárási költségek kiterjesztésének? Ez minden esetben minden ügyiratra vonatkozik?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, birtokvédelmi, kereskedelmi- és szolgáltatási tevékenységek, valamint építéshatósági ügyek esetében van erre lehetőség.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat, valamennyi levél az elektronikus ügyintézés bevezetését követően is keletkezni fog az építéshatóságon, mert a hivatalból indult eljárásoknál nem lehet az eljárási költséget kiterjeszteni, illetve, ha az ügyfél írásban kér tájékoztatást, akkor kötelesek lesznek ezt megtenni. A szakhatóságok ezt nem kérhetik, velük mindenképpen elektronikus úton kell kapcsolatot tartani.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megkérdezi, az eljárási költség behajtása milyen módon történik?

 

Horváth Márta osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondja, a határozatba belefoglalják az eljárási költség mértékét, melyet az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tájékoztat, megkérdezte Jegyző úrtól, tudnak-e lehetőséget adni arra az ügyfélnek, hogy behozza a borítékot, papírt a hivatalba, hogy ne kelljen érte fizetni, amire Jegyző úr azt a választ adta, hogy erre nincs lehetőség.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, a tértivevény miatt sincs erre lehetőség, mert az nagyon fontos, hiszen azzal tudják bizonyítani, hogy az ügyfél mikor vette át a határozatot, ugyanis a jogerőt attól az időponttól kell számítani.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

172/2012.(XI.07.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

12. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás, szóbeli kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, a pénzügyi bizottság az előterjesztésnek a testületi ülés napirendjéről történő levételét javasolta. Felkérték Jegyző urat, hogy az eddig elhangzott javaslatokat a műszaki osztályvezető asszonnyal együtt dolgozza bele az anyagba, ezért javasolja, hogy a Humán Ügyek Bizottsága is döntsön így.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

173/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  • a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló előterjesztést vegye le napirendjéről, tekintettel arra, hogy azt átdolgozásra javasolja.
  • Javasolja, kérjék fel Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetővel összedolgozva a korábban elhangzott javaslatokat építse bele a rendelet tervezetbe.

 

 

Horváth Márta osztályvezető úgy gondolja, a képviselő-testület elé úgy kellene terjeszteni az anyagot, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a környező településeken mennyibe kerülnek a díjak.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint nagyon jó megközelítés, hogy a környékhez valamilyen szinten próbáljanak meg igazodni, de ehhez alapvető számítást is kellene végezni, mert azt a műszaki osztály tudja, hogy mennyi kiadó helye van az önkormányzatnak. Korábban született olyan elképzelés, hogy rendezettebb legyen Badacsony képe, ami azzal jár, hogy ki kell jelölni, hol adnak ki közterületet. Nem folytathatják azt az irányelvet, hogy semmi nem számít, csak minél több pénz folyjon be!

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, tavaly azt kérték az önkormányzattól, hogy szép legyen Badacsony, amiért kaptak hideget-meleget, szóvá tették, hogy miért nem lehet bizonyos dolgokat árulni. Majd az idén azt mondták, hogy árulhatnak mindenfélét, a lényeg, hogy minél több pénz folyjon be bérleti díjból, de most meg ez nem volt jó. El kell dönteni, hogy a sok bevétel kell-e, mert akkor az utolsó négyzetcentimétert is ki kell adni vagy ne adjanak ki szinte semmit a település arculata érdekében. Továbbra is az a véleménye, hogy  a közterületek tekintetében Badacsony, Keszthely, Balatonfüred vagy Balatongyörök nem ugyanaz a nagyságrend, ezt így nem lehet összehasonlítani.

 

Horváth Márta osztályvezető úgy gondolja, legfeljebb az árakat lehetne összehasonlítani. Az idény- és szezonár megkülönböztetést ő sem tartja ideális megoldásnak, ilyen sehol nincs. A nyáron többen kértek területet néhány napra, de csak szezonárral tudtak számolni, mert a rendelet értelmében csak egy teljes szezonra lehetett területet bérbe adni. Emiatt a nyáron nagyon sokszor kereste fel Jegyző urat, hogy megbeszéljék ezt a problémát.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint következetesen kell ezt átgondolni.

Rajzó Ildikó bizottság elnökének véleménye szerint akkor a legjobb valami, ha egyszerű a megoldás.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, a táblázatot már évek óta tolja maga előtt a rendelet és mindig csak azzal módosult, hogy rárakták az inflációt, vagy belevettek egy kategóriát, mert azt hozta az élet. Nyáron volt egy cirkusz, amit megint csak nem lehet besorolni sehova, mert nincs ilyen kategória. Ez a táblázat már egy káosszá alakult, lehetetlen belőle dolgozni, egyébként a rendelettel nincs gond.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, mindenképpen foglalkozzanak azzal, hogy mekkora összegért és hol szeretnének közterületet kiadni és akkor egy építész egy városképi szemmel adjon legalább kétféle javaslatot anyagi vonzattal együtt, hogy melyik verzió mit jelent. Azért lenne ezt jó most elkészíteni, mert még időben, a szezon előtt vannak, így senki nem tudja mondani, hogy valaki ismerős kérte azt a bizonyos területet, és annak akarnak segíteni, most még mindenféle elkötelezettség nélkül lehetne dönteni.

 

Horváth Márta osztályvezető úgy gondolja, hogy ebben a témában mindenképpen dönteni kell, hogy ne legyenek vitás helyzetek. A vasúttal is tárgyalni kellene, hogy kövessék az önkormányzat koncepcióját. Adják ki a helyeket, de korlátozzák, mit lehet árusítani, hiszen, aki megérkezik Badacsonyba, először azt a részt látja. Ezt a problémát csak közös erővel tudják megoldani, mert az önkormányzat törekvései kevesek lesznek ehhez, hiszen a látképet ugyanúgy tönkre fogja tenni a vasúti kipakolás, ha ők azon nem változtatnak.

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, ugyanez a helyzet a BAHART-tal is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, mi a helyzet a park helyreállításával?

 

Horváth Márta osztályvezető többször is beszélt az érintett személlyel, de írásos felszólításban még nem részesült, mert nem tudja mi alapján szólíthatná fel. Ezt a gondot vezetői értekezleten is jelezte. Polgármester úr akkor azt mondta, hogy majd ő is beszél a vállalkozóval.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ezt a témát fel fogja vetni testületi ülésen.

 

13. NAPIRENDI PONT

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2012.(XII.13.)

önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés az anyaggal kapcsolatban.

 

(Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs az anyaggal kapcsolatban.)

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

174/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  • a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata című előterjesztést fogadja el.
  • Javasolja továbbá, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. számú Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján tett javaslatával értsen egyet, azt fogadja el.

14. NAPIRENDI PONT

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról

szóló rendelet tervezet

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

(Kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéssel kapcsolatban.)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

175/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2012.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

15. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2013. évi

teljesítmény-követelményeinek meghatározása

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az anyag elkészítésekor azt próbálta meg figyelembe venni, ami jövőre fontos lehet. Később lesz egy részletesebb szabály, amit elméletileg a Kormánynak kell kiadnia a teljesítményértékelésre vonatkozóan, de ez még nem jelent meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint leegyszerűsítve az anyagban az van leírva, hogy mindenki rendesen végezze a munkáját.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, ez valóban így van, hiszen mindenki azért megy el egy munkahelyre, mert szeretne dolgozni és valóban a leírtak alapfeltételek, de azt tudni kell, hogy senki nem egyforma. Van, akinek könnyebben jobb minőségben megy a munka, van, akinek ugyanazért a minőségért jóval keményebben kell dolgoznia és van olyan, aki, ha vért izzad, akkor sem megy neki úgy.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a testületi határozatokban meghatározott határidő szigorúbb betartását.

 

Horváth Márta osztályvezető kéri, hogy hosszabb határidőt szabjanak meg, mert mire megkapja a határozat kivonatokat, addigra szinte lejár a határidő. Általában jelen van a testületi üléseken – bár a két utolsón egyéb okok miatt nem tudott részt venni –, ahol jegyzetel, de sok esetben fordult már elő, hogy a jegyzőkönyvben a határozatok tekintetében pontosítás történt, amit neki tudnia kell a feladatok végrehajtása miatt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a jegyzőkönyvírás gépbe történjen, mert úgy gyorsabban megy.

 

Kondorné Török Rita jegyzőkönyvvezető szerint ez nem egészen így van, hiszen a gyorsírás azért gyorsírás, mert úgy gyorsabban lehet írni. Ismerteti, a Parlamentben is gyorsírók dolgoznak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ezt nem tudta, azt hitte ott egyből gépbe írják az elhangzottakat.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, a Parlamentben valóban gyorsírók dolgoznak, akik 10 percenként váltják egymást, majd 50 percet pihennek, illetve teszik át gépbe a leírtakat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, legalább egy próbát tegyenek, hátha mégis hamarabb elkészülne legfőképp a testületi ülés jegyzőkönyve.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint képtelenség 8 vagy 12 órán keresztül egyfolytában írni, míg az ülés tart.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke már próbálta, szerinte könnyebb egyből gépbe írni.

 

Kondorné Török Rita jegyzőkönyvvezető elmondja, nem mindegy hogy valaki a saját jegyzeteit írja le, tehát azt ír le, amit akar, vagy amit elvárnak tőle, ráadásul szinte szó szerint.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint sokkal egyszerűbb egy már meglévő alap szöveget kipótolni. Megkérdezi, próbálták-e már így írni a jegyzőkönyveket?

 

Kondorné Török Rita jegyzőkönyvvezető válaszában elmondja, igen, már próbálta, de nem volt se gyorsabb, se könnyebb sem.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úgy gondolja, hogy ezt majd a technika fogja megoldani, mert már van olyan készülék, ami a hangokat felismeri, és magától leírja az elhangzottakat.

 

Kondorné Török Rita jegyzőkönyvvezető szerint akkor is át kell fogalmazni majdnem az egész szöveget, hiszen sokszor szinte érthetetlenek az elhangzott mondatok, mert azokat félbehagyják, nem fogalmazzák meg kellőképpen a szóban elmondani kívánt gondolatokat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a hivatal munkájának megkönnyítése érdekében legalább a határozatok készüljenek el 2-3 napon belül.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, reális határidő-e a határozatok elkészítésére a három nap?

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint megfelelő a három napos határidő.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi a jegyzőkönyvvezetőt, hogy véleménye szerint három nap alatt el lehet-e készíteni a határozatokat?

 

Kondorné Török Rita jegyzőkönyvvezető a kérdésre válaszolva elmondja, ha az illető tud vele foglalkozni, akkor el lehet készíteni a határozatokat három nap alatt. Úgy gondolja, bárki dolgozna a recepción, ott nem lehet az egyéb munkák mellett megírni a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvvezetők otthon írják a jegyzőkönyvek nagy részét, mert munkaidőben alig van rá idő az ügyfelek és a többi munka mellett.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, nem kell ezt a feladatot a recepción végezni, mert arról volt szó, hogy három napra félrevonulhat az illető, míg a jegyzőkönyv elkészül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a Hivatal vezetője a Jegyző, és megbeszélte a testületi ülések jegyzőkönyvvezetőjével, hogy három napra elvonulhat egy másik irodába azért, hogy csak a jegyzőkönyvet írja, ennyi időnek elégnek kell lennie a jegyzőkönyv megírásához. Ha valakivel valamit megbeszél, akkor azt be kell tartani. Több mint tíz évig vezetett jegyzőkönyvet, tudja mennyi idő alatt lehet megírni egy jegyzőkönyvet. Ez a probléma több részből tevődik össze, mivel a testület nem egységes, ezért van egy elvárás, hogy a jegyzőkönyv szinte szó szerint készüljön, holott megegyeztek abban, hogy nem kell szó szerint leírni. A dolog másik része, hogy van, akinek jól megy, van, akinek kevésbé megy jól a munka. A Kttv. azt mondja ki, hogy a munkáltatónak a megfelelő munkakörülményeket biztosítani kell, ezért adta meg a lehetőséget a testületi ülések jegyzőkönyvvezetőjének, hogy három napra egy olyan irodába vonuljon félre, ahol senki nem zavarja. Ha ezt nem lehet megérteni, akkor le fogja írni. A jegyzőkönyvet 15 napon belül kell elküldeni a Kormányhivatalba, ezért van szükség arra, hogy az legalább három napon belül elkészüljön, mivel még a hitelesítőknek, illetve a bizottsági elnöknek is alá kell írni, ami szintén időbe telik.

Elismeri, hogy az ügyfélfogadási idő sok, nem érti, miért kell három egész nap ügyfélfogadást tartani. Ezt majd a hivatal átszervezésénél is el fogja mondani. Az ügyfélfogadás rendje sincs „kőbevésbe”, csak a munkaidő van meghatározva a Kttv-ben. Tudomásul kell venni, hogy a versenyszférában dolgozók nem tudnak munkaidőben elmenni sehova, ezért szükségessé válik, hogy egy héten egy nap meghosszabbított ügyfélfogadási idő legyen a hivatalban, tehát mivel ügyfélbarát az önkormányzat, ezért a szemléletmódon is változtatni kell. Valamit valamiért be kell áldozni, mert ha azt mondja a Kormány, hogy a hivatal létszámát csökkenteni kell, mivel kevés a finanszírozás, akkor ezeket a megoldásokat kénytelenek lesznek alkalmazni, hiszen nem várható el egyetlen köztisztviselőtől sem, hogy a napi 8 óra helyett 12 órát dolgozzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

176/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat az előterjesztésben leírtak szerint határozza meg azzal, hogy a 3.) pont kerüljön kibővítésre:

 

1)       Javasolja, hogy a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntést szakmailag alapozza meg.

 

2)       Javasolja a bizottságok működésének koordinálását, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítését.

 

3)       Javasolja az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítását, eljárási határidők szigorú betartását.

  1. a. Javasolja továbbá a képviselő-testületi határozatokban megjelölt határidők szigorúbb betartását.
  2. b. Javasolja, hogy a szó szerinti képviselő-testületi határozatok az ülést követő három napon belül készüljenek el.

 

4)       A költségvetés végrehajtásával összefüggésben nyújtson szakszerű tájékoztatást. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontokat folyamatosan érvényesítse.

 

5)       Javasolja a fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítését, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzését.

 

6)       Javasolja a kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtételét.

 

7)       Javasolja továbbá a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalását.

 

8)       Javasolja még a város külső arculatának javítását, a helyi rendeletek – állattartási, közterület, környezetvédelmi rendelet – következetes betartásával.

 

 

  • Javasolja, kérje fel a Polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a Jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.

 

  • Javasolja, kérje fel a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében a módszertani ajánlást figyelembe véve a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

 

  • Felelősnek Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, határidőnek 2013. március 31. napját javasolja.

 

 

16. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, ez volt az utolsó ilyen szerkezetű beszámoló, jövőre már valószínűleg nem ez lesz a felállás. Elmondja, 2012. év nem volt könnyű, reméli a 2013-as év jobb lesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, az előző évi beszámoló nem volt ilyen szép.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, panaszkodhatott volna, ha akart volna, de most azt kihagyta.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

177/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

17. NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, az anyagot minden érintett személy részére megküldték, a beérkezett javaslatok az előterjesztésbe bedolgozásra kerültek.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, a VN. Kft. kérte, hogy ne I-VIII. hónapról kérjenek tőlük a beszámolót, hanem az I-IX. hónapról, mert akkor már teljesebb képet kap a képviselő-testület a gazdálkodásukról. Ennek megfelelően viszont nem októberben, hanem novemberben tudna beszámolni, tehát így – amennyiben ez elfogadásra kerül – a 2013. október 10-ei ülés időpontjának 9.) pontja át kell, hogy kerüljön a 2013. november 14-ei ülés tervezett napirendjeihez azzal a változtatással, hogy az I-IX. havi gazdálkodásról készüljön a beszámoló.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

178/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2013. évi munkatervét az alábbi változtatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

  • Javasolja, hogy a 2013. október 10-ei ülés időpontjánál szereplő 9.) pont – a VN. Kft. 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló – kerüljön át a 2013. november 14-ei ülés tervezett napirendjeihez azzal a változtatással, hogy az 1-9. havi gazdálkodásról készüljön a beszámoló.

18. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

(Kérdés, hozzászólás nincs az előterjesztéssel kapcsolatban.)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

179/2012.(XI.07.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke bejelenti, hogy a bizottság a továbbiakban zárt ülést tart,

önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal. Megköszöni a bizottsági ülésen való

részvételt, és a nyilvános ülést 1716 órakor bezárja.

 

 

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                       Simonné Visi Erzsébet

Bizottság elnöke                                                          bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!