2022.11.11. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 28/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 11-én (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő        

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       ügyvezető

Baranics András

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                              

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a soros ülésen 4 napirendet tárgyalt meg a testület a meghívóban szereplők közül. Ma 19 napirend tárgyalására kerülne sor, melyben szerepel az előző ülésen meg nem tárgyalt 14 napirend is.  

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az október 26-i ülés előtt a bizottság nem tárgyalta meg a napirendeket, ezért kerültek levételre a Képviselő-testület napirendjéről. Kérdezi, hogy most lehet-e dönteni a pénzügyi bizottsági döntés nélkül, hozhat-e határozatot a testület.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy rendkívüli ülés esetében nincs előírva, hogy a bizottság előzetesen köteles megtárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívó szerinti 19 napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

285/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 11-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 1. Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális célú tűzifáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Megbízási szerződés megkötéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09.28.) Képviselő-testületi határozatának módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vértes-Út Kft. kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kegyeleti szolgáltatási szerződés

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fel kell készülni arra, hogy a jelenlegi energia és egyéb problémák mellett emberek kerülhetnek Badacsonytomajon is nehéz helyzetbe. Ezért több képviselő javaslatát figyelembe véve a szociális rendeletet módosítani kell. A módosítás lényege, hogy rendkívüli települési támogatásban részesítő az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élőnél 450 %-át. A rendelet lehetőséget teremtene olyan helyzetek kezelésére is, mint pld. egy 6 hónapja táppénzen lévő fiatal esete, akinek a kérelmét el kellett utasítani. Ha valaki bajba kerül, nagyobb eséllyel tudja az önkormányzat támogatni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy megkérte a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy mérje fel a fás önkormányzati területeket. Most könnyen adnak engedélyt az erdők ritkítására. A következő télre gondolva ki lehetne termelni az idei télen, és majd száraz fával segíteni a rászoruló helyi lakosokat.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy megkeresték az erdészetet, illetve folyik a területek felülvizsgálata.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok ilyen területnek nem erdő a besorolása, kvázi a fa eltávolítható róluk. Többen kérdezték, hogy a hegyen a kidőlt fákat miért nem szedeti össze az önkormányzat. Magánszemélyként erre a szabályok szerint nincs lehetőség. Megkereste az erdészt, aki azt mondta, hogy az önkormányzatnak van lehetősége a lehullott ágak összeszedésére, de közel annyit kell fizetni érte, mintha lábon álló fa lenne.

 

Török Zoltán alpolgármester az óvoda és iskola kezdéshez egyösszegű támogatást javasol az érintetteknek. Dönteni kell arról is, hogy kérelem útján, vagy alanyi jogon kapják azok a badacsonytomaji lakosok, akiknek a gyermekei a helyi intézményekbe járnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy rendelettervezet készült, de visszaható hatállyal, szeptembertől nem alkalmazható. Jövő évre vonatkozóan fogjuk majd a testület elé terjeszteni.

 

Takács Lajos képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy az erdészet nagyon figyeli az engedély nélküli fakivágásokat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy itt szeptember 28-tól március 15-ig a Veszprém Megyei Erdészeti Osztály adja ki az engedélyt. A temető feletti Nemzeti Park területen biztosan nem adják meg.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy ritkításra 99 %-ban megadják.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy minden rászorulónak meg kell adni a támogatást, akkor is, ha meghaladja a jövedelme a megszabott határt. Vannak olyan rászorulók is, akik inkább nem kérnek, mert szégyellik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így is lesz korlát, 400, illetve 450 %. Akinek ezt meghaladja a jövedelme, annak ebből a keretből nem adható, a Badacsonytomajért Közalapítványhoz fordulhat segítségért.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy egyéb kritériumok, megkötések lesznek-e. Pld. lakáshasznosításból származó jövedelem. Másfajta támogatással összevonható-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg nincsenek ilyen kitételek. Felmerült az egyéb jövedelmek figyelembevétele, de ennek ellenőrzésére erre nincs apparátus, csak önbevallás alapján lehetséges, ezért elvetettük. Más támogatással, például szociális tűzifával összevonható, párhozamosan élnek egymás mellett.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az egy főre jutó nettó jövedelemről beszélünk. Ha valaki táppénzen van, akkor nem fizetést kap.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az előterjesztett szövegben helyesen szerepel, az általa is említett példa most már figyelembe vehető a jövedelemnél. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 1. Napirendi pont

     Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a különböző adónemek tekintetében évenként lehet felülvizsgálatot tartani. Az előterjesztésben az idegenforgalmi adó emelésére teszünk javaslatot. Az előterjesztés tartalmazza az adónem törvényi maximumát, melyet ezzel a döntéssel nem érünk el.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő örül annak, ha sikerül megemelni, mert állami szintről ezzel az önkormányzat több támogatáshoz jut. A Turisztikai Egyesület már javasolta az adó megemelését 500 Ft-ra. Az adót a vendégek fizetik be, nem a helyi lakosokat terheli.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az idegenforgalmi adónál az adómaximum 597 Ft lett. Az idén eddig mintegy 50 millió forint körüli összeg érkezett be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület ülésén is elhangzott a vállalkozók részéről, hogy nagyon jó az utószezon. Köszönet a befizetőknek, de mindig elhangzik az a vélemény, hogy ennek a duplájának kellene befolyni, ha mindenki becsületesen fizetne. Pár éve az önkormányzatnak volt egy ellenőrzési rendszere. Gyakorlatilag azokat ellenőrizte, akik fizettek, a nem fizetőket nem kutatta fel. Jegyző úr dolgozik azon, hogy a jövőben ezt milyen módon lehetne hatékonyan ellenőrizni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal egy követeléskezelő céggel szerződést kötött az adókintlévőségek behajtására, első körben a régóta tartozók esetében. Természetesen nem az idős nyugdíjasokat fogják ellenőrizni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat regisztrálva van-e az ENTAK rendszerben, hogyan fizeti az adót az iskola esetében.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy regisztrálva vagyunk. Mivel többségében gyerekek jönnek, kevés idegenforgalmi adóbevétel keletkezik. Ha olyan vendég van, akkor kiszámlázzuk részére a szállásdíjat és az idegenforgalmi adót. Ha beérkezik, akkor átvezetjük az adószámlára, mint idegenforgalmi adó. Elkülönítve kezeljük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az idegenforgalmi adó esetében az 500 Ft-ra történő emeléssel elfogadja azzal, hogy a többi adónemen nem kíván változást eszközöni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2022. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 24/20189. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 1. Napirendi pont

     Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megbízott igazgatóhelyettes benyújtotta a felhasználási igényét. Úgy gondolja, hogy ez olyan téma, amit a testület eddig is tolerált, ezt követően is fogja.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy az elszámolásban nem látja az IFA-t feltűntetve. Erről kér tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs benne az adó, csak maga a szállásdíj. Ez kerül csökkentésre a közüzemi díjakkal, megbízási díjjal, illetve azokkal, amiket előzetesen a Képviselő-testület már engedélyezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a korábbi évekhez képest változás, hogy a bérlet költséget a testület külön finanszírozza. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

286/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2022. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2022. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 2 416 964 erejéig az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 4. Felkéri a hivatalt, a soron következő előirányzat módosításba a kérelemnek megfelelően építse be.

 

Határidő: elfogadás azonnal

     felhasználás 2022.december 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 1. Napirendi pont

    Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázati időszak lejárt, a Közalapítvány szeretné, ha az önkormányzat visszavenné az autót. Az idén 86 eFt biztosítási díjat fizettek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat támogatásával a Közalapítvány nyerte az autót pályázaton. Az 5 éves fenntartási időszak lejárt, kérik, hogy az önkormányzat vegye át térítésmentesen az üzemeltetését és a tulajdonjogát is.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a könyvvizsgáló tájékoztatása szerint így ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezne, viszont átírási költségek merülnek fel. Az autó ajtaját összetörték, a biztosító a Közalapítványnak fizet. A biztosítást is újra kell kötni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a biztosító a számla alapján fizet. Kötelező biztosítás van, itt nincs önrész.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy javítás után vegye át az önkormányzat az autót.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy biztosítást csak évfordulóval vagy adás-vétellel lehet módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a piros suzuki átkerült a VN. Kft-hez, a Menü Kft-nek is van egy elnyert autója. A hivatalban van egy önkormányzati tulajdonú skoda, illetve az alapítvány szürke suzukiját használtuk. Van még egy opel vivaro 9 személyes autóbusz, ami közösségi célokat lát el. A legnagyobb probléma lehet a piros suzuki, mert nagyon öreg, illetve a Menü Kft-nél lévő autót is havonta javíttatni kell. Van még egy autónk, amit a doktornő használ. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást az autóikról.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy van 2 platós teherautójuk, 3 személyes renault, multikár, 2 személyes kisteherautó és két traktor.

 

Krisztin N. László polgármester akkor javasolja átvenni az autót, ha a javítása megtörtént, illetve a biztosítási tranzakció teljesült. Mindezek utáni hónap első napjával. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

287/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomajért Közalapítvány kérelmét megtárgyalta.
 2. Dönt arról, hogy a SUZUKI VITARA gépjárművet a javítás megtörténtét és a biztosítási tranzakció teljesülését követő hónap első napjával veszi át.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az átadáshoz szükséges adományozási szerződést az önkormányzat ügyvédje segítségével készítsék elő.
 4. Felkéri a hivatalt, a gépjármű átírásáról gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadás azonnal

     egyebekben december 31.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 1. Napirendi pont

    Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nem létező „vízitársulás” közössége használ egy korábban elkészített vízrendszert, mellyel kapcsolatosan problémák merültek fel. A közösség tartozásokat halmozott fel, a legutóbbi esetben a testület segítségével ezt felére sikerült mérsékelni és elkerülni a víz elzárását. A megoldás keresésébe Navracsics Tibor miniszter úr is bekapcsolódott. A DRV. javasolta, hogy kvázi társasházi rendszert hozzunk létre, erről a nyár folyamán a lakosságot tájékoztattuk. Szinte az összes ingatlan esetében vízóra cserére került sor. Sokan bevállalták olyan szerkezet vásárlását is, ami lehetővé teszi a vízóra távoli leolvasását. A DRV. a vízórákat hitelesítette, az egyedi szerződéseket még meg kell kötni. Ehhez a főórát valakinek át kell vennie. A tárgyalások során az önkormányzat azonnal jelezte, hogy akkor hajlandó erről beszélni, ha nullás állapotban veheti át. A DRV. tájékoztatása szerint eddig ismét 2,5 millió forint tartozás halmozódott fel, mert egyelőre nem tudnak számlázni, mivel nincs szerződés a lakosság és a DRV. között. Ha az önkormányzat segíteni akar, nincs más lehetőség, mint átvenni az órát. A közös képviselői posztról le lehet mondani, ha továbbra is költségek keletkeznek. Lehetnek olyanok, akik nem fizetnek. Ha ez előfordul, akkor közös képviselőként az önkormányzat tesz intézkedéseket a helyzet megoldására. Egyetlen biankó tétel van, az elfolyó víz vagy a csőtörés, de ezeket eddig is az önkormányzat segítségével tudta csak megoldani a közösség. Kedden a minisztérium szakemberei itt voltak, adatokat gyűjtöttek. Ígéretet kaptunk, hogy segítséget fogunk kapni egy KEOP pályázattal. Kértük, hogy a többi, mintegy 6 vízhálózat is legyen benne, kitértünk a csatorna kérdésére is. Egy csomagban szeretnénk kezelni ezt a kérdést. Feltétel, hogy minden létező rendszer esetében legyen érvényes vízjogi engedély.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a problémára a pályázat nyújthat megoldást, várjuk az Európai Bizottság ajánlását. Ha megjelenik, prioritást fog élvezni a badacsonytomaji rekonstrukció.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban az uniós pályázatok nem támogatták az üdülőterületi és külterületi csatorna és víz programokat. A DRV. főmérnöke az örsi rendszer felújítását a legutóbbi tárgyaláson a jelenlegi számok alapján 1 milliárd forint kornyékén határozta meg. Ezt önkormányzati forrásban nem tudjuk kigazdálkodni, csak ilyen típusú segítséggel lehet megoldást találni.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri megvizsgálni, hogy ha valaki nem fizet, az levágható-e a rendszerről.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ezt a DRV. fogja kezelni a szerződések alapján, az önkormányzat koordinációs szerepet tölt be.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy havi tagdíjat szedjen az önkormányzat az elfolyó vizek miatt. Ha csőtörés, vagy hasonló probléma van, legyen egy összeg, amiből a pluszköltségeket lehet finanszírozni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez csak akkor lehetséges, ha jogilag létrejönne egy társasházi rendszer, melynek albetétenként mintegy 50 eFt az alapítási költsége. Óriási összeg lenne, de így nem tudunk tagdíjat szedni. A közösség működésére a továbbiakban is garancia Simonné Visi Erzsébet személye.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a BÖÉE-n belül meg lehetne-e oldani.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy meglátjuk, hogyan alakul a következő fél év. Ha változást észlelünk, a testület elé vissza fog kerülni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak rizikó tényezők. Jelenleg Visi Bálint ingyen kimegy, és megoldja a problémákat, de ezt hosszú távon nem lehet elvárni senkitől. Kéri a javaslatokat. Vagy megbízási díjjal lehetne honorálni a munkáját, vagy a VN. Kft. kaphat felhatalmazást és pénzt erre a feladatra. Ha megépül az új rendszer, akkor a DRV. fogja ezeket megoldani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy ha valaki nem fizet, akkor a DRV. kinek fogja ezt kiszámlázni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV. mindenkivel egyedi szerződést köt, be fogja hajtani.

 

Forintos Ervin képviselő szerint csak próbaüzem után láthatók a tények, hogy a főórán átfolyt vízmennyiség mekkora lesz az összes felhasználó fogyasztásához képest. A különbség befizetésére az önkormányzat nem vállalhat garanciát. Ezt a lakóközösségnek kell megfizetnie.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a főmérő és a mellékmérők közötti különbség nem terheli az önkormányzatot, ebben nincs felelősségünk.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a DRV. képviselője miért nincs jelen. Ha nem az önkormányzatot terheli a különbség, akkor kit. Szeretne segíteni a lakóknak, de az önkormányzat nem vállalhat be több milliós tartozást. Ismét felhalmozódott 2,5 milliós tartozás. Nem emlékezik arra, hogy a DRV. azt a feltétel szabta volna szeptemberben, hogy akkor lehetséges a szerződéskötés, ha valaki bevállalja a főórát.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy azért halmozódott fel a tartozás, mert a DRV. még nem tud számlázni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy valaki vegye át. A Miniszter úrral történt megbeszélésen a DRV. vetette fel, hogy jó lenne, ha az önkormányzat venné át. Ő akkor elmondta, hogy ez testületi döntés függvénye, másrészt a tartozást biztosan nem kívánjuk átvenni. Ehhez képest a következő tárgyaláson a DRV. részéről feltételként jelent meg, hogy valakinek át kell vennie, mert különben nem lehet egyedi szerződéskötés. Ezért van itt napirendként.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy korábban elhangzott, hogy fennáll a 6 milliós tartozás és az újabb lezárás lehetősége. Ez most kikerült. Az anyagot az ügyvéd úr, a DRV. jogásza és ő is olvasta.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ha segíteni akar az önkormányzat, akkor vállalnia kell, hogy közös képviselő legyen. Akkor támogatja, ha ez nem jelent pluszköltséget.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy december 31. után készüljön egy kimutatás a DRV. részéről, addig a hiányzó befizetések megtörténnek.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat közös képviselőként megteheti, hogy gyakran ellenőriz, így látható a változás havi szinten.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzemeltetésre kellene megoldást találni, valakinek meg kell csinálni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a főmérőt kell ellenőrizni, a többit a DRV. olvassa le. Minden hónapban tudnak küldeni egy kimutatást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a VN. Kft. el tudná-e látni ezt a feladatot január 1-től. Visi Bálint nem az ingatlanok területén lévő problémát hárítja el, úgy gondolja, hogy ez a feladat a közösség költsége lesz. Kérdezi, hogy ha kapnak rá forrást, fel tudják-e vállalni.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy elméletileg igen.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a DRV-vel folytatott tárgyaláson egyértelműen elhangzott, hogy a KEHOP-ban tervezett pénz kevés, nem tudnak belőle Badacsonyörsre biztosítani. A most kapott tájékoztatás szerint ez megváltozott. Tudna idézni 2019. év végéről is dolgokat, amiből nem valósult meg semmi. Meg kell köszönni mindenkinek, aki ezért dolgozott. Most 132 óra került kihelyezésre, de 150-160 ingatlan használja a vizet. A különbözettel mi lesz. Az örsi vízzel kapcsolatos tájékoztatókon jelen volt. Egyszer sem hangzott el még a DRV. részéről sem, hogy egyéb feltétele is van az almérői szerződéseknek, csak a vízórákról volt szó. Örül, hogy több jogi végzettségű szakember átnézte a szerződést. A lakossági közszolgáltatási szerződésben a Badacsonyörs Kisörshegyi felhasználói közösség szerepel, nem pedig a Badacsonytomaji Önkormányzat. A kapott anyagot abszolút értelmezhetetlennek tartja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy e tekintetben ez egy biankó szerződés.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ingatlanon kívüli gerincvezetéknek ki a tulajdonosa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az érintett lakóközösség, ezért nem lehetett akkor levágni. A hozzászólásra visszatérve elmondja, hogy félreértette Hartai úr. A vízóra cseréknek és rendszernek az volt a legnagyobb rákfenéje, hogy nem volt egyedi szerződésben a fogyasztó a DRV-vel. A megbeszéléseken elhangzott, hogy mindenkinek legyen saját szerződése és vízórája, most ez van folyamatban. A kalóz vízórák helyett mindenki vett magának egy új vízórát, amit a DRV. hitelesített. Szerződéskötés szükséges, hogy lehessen számlázni. Leolvassák az órát, ez alapján fog megtörténni a számlázás.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a felvetés szerint januárban kell egy ellenőrzést csinálni, hogy lesz-e különbözet. Ez egy könnyebb időszak, most nincsenek nyaralók. Ha nem lesz különbözet, akkor javasolja a döntést, most a szerződést határozott időre kötné meg. Ha az önkormányzat lesz a közös képviselő, onnantól a DRV. elzárja a vizet tartozás esetén, mert más nem fogja átvenni a feladatot. A közösség határozott idő esetén tudja, hogy mire számíthat, talán nagyobb lesz a fizetési fegyelem.

 

Krisztin N. László polgármester szerint logikus a gondolat, de nem igazán tudja elképzelni, hogy a DRV. ezt elfogadja, de lehet róla tárgyalni. Minden társasházi rendszerben a közös képviseletről le lehet mondani a jegyző úr tájékoztatása szerint. Inkább úgy fogalmazna az eltérés helyett, hogy nem lesz vállalhatatlan eltérés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy azért nem javasolja a határozott időt, mert a szerződésben benne van a felmondás, ez jobban köt mindenkit.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy előre látható módon át akarjuk venni a veszteséget, csak a nagyságát nem tudjuk még.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző megjegyzi, hogy ez nem igaz. Az önkormányzat közös képviselő lesz, de nem terheli fizetési kötelezettség a mérőóra állások miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy helyi gazdasági és politikai probléma, amit kezelni kell. Úgy nem lehet, hogy mindig elhangzik, hogy hogyan nem jó. Tessék mondani más megoldást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy június óta dolgoznak ezen, de mindig az jön vissza, hogy miért nem jó. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg a javaslataikat, ötleteiket, mely alapján az előterjesztést összeállítjuk.

 

Forintos Ervin képviselő fontosnak tartja, hogy ne legyen diszkriminatív megkülönböztetés. Úgy vette észre, hogy ha a rendszerben az önkormányzat segítő kezet nyújtott, akkor a fizetési hajlandóság visszaesett, több tartozás keletkezett. Majd az önkormányzat ismét segített. Javasolja szankciók beépítését a rendszerbe. Nagyon nehéz történetről van szó, nem tudja, hogy mikor lesz megoldása.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy heti szintű egyeztetés van a Területfejlesztési Minisztériummal, kiemelten kezelik ezt a problémát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a cél, hogy minden érintett lakó egyedi szerződés alapján fizesse a vízdíját. Jelen döntésünk ezt segítené. Új döntési helyzet lesz, ha valóban lesznek olyan költségek a főórán, amit nem lehet szétteríteni. De az önkormányzat ezért sem tartozik felelősséggel. Egyelőre nem érez kockázatot. Ha most a testület nem dönt, akkor nem kötődnek meg a szerződések. Valóban inkább egy inaktív időszak van. A főórát csak nulla állapotban vesszük át.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a Varga Kft-nél tartott egyeztetésen látható volt, hogy az emberek tenni akarnak a normális működésért, nagyon hamar elvitték az összes vízórát. Az önkormányzatnak is segíteni kell a folyamatot. Ha ez így nem működik, akkor felmondjuk a szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy majd pár hét múlva arról tárgyal a testület, hogy hogyan akadályozza meg a víz elzárását.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy talán a jelenlévők közül egyedül van, aki ténylegesen részt vett az őrsi víz megoldása ügyében, saját anyagi felajánlást is tett 2015-ben, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem akarja megoldani. Megköszönte mindenkinek az ügyben végzett munkáját. Véleménye szerint kevés az információ most is. Nincs társasház, így nem tudja, hogy lesz az önkormányzat közös képviselő. Nem jogász, de egyedül veszi észre ezeket. Ha egy lakossági szerződést elfogad az önkormányzat, elfogadja, hogy ehhez van egy biankó szerződés, de erre kell kérni egy felhatalmazást a testülettől.  Nem igaz, hogy azt keresi, hogy hogyan nem lehet. Azért ül itt, hogy felhívja a figyelmet arra, amire kell. Nem kell negatív kritikaként venni minden felszólalást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy másodszor hangzik el az információ hiány. Számukra is nóvum volt, ami az utolsó egyeztetésen elhangzott, ezért kellett a testület véleményét kikérni. Ha az a döntés születik, hogy ne vegye át az önkormányzat, akkor így lesz. Ne keletkezzen bárkiben az az érzés, hogy az információkat eldugjuk, ez senkinek sem érdeke. Minden a testület asztalán végződik.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy a politika is támogatja az elhangzottakat. Mikor olvassa az anyagot, csak a leírtakat látja. Nem tudja, hogy ki mit ígért. Nem kötözködnek, csak rákérdeznek arra, ami nem világos. Javasolja, hogy januárban legyen visszahozva a testülethez a téma, hogy tudják, van-e tartozás, újra beszéljék át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 20 éve van a rendszerben, az önkormányzati folyamatok mindig így működtek. A polgármester és a jegyző, adott esetben az alpolgármester előkészíti az ügyeket, a tárgyalásokat lefolytatja, és ha van eredmény, akkor azt előterjesztés formájában a testület elé teszi. A kérdésekre válaszolnak. Egy tárgyalás sorozatban bármelyik fél felvet új gondolatokat. Sajnos nincs az ügynek jelenleg más megoldási lehetősége. A hozzászólásokat nem veszi kekeckedésnek. A soros üléseken a két ülés közötti beszámolóban az eltelt időszakról 40-50 pontban mindig beszámol. Ezek az egyeztetések is szerepeltek benne, lehetett volna kérdéseket feltenni. Elkészíthetné a beszámolót bővebben, akár 30 oldalban is, de egyszerűbb a kérdéseket feltenni. Nem igaz, hogy nincs információ, mindenki megkapja, ha bármire rákérdez. Összefoglalja a napirend kapcsán elhangzottakat. Egyik, hogy a testület szinte nincs más helyzetben, mint hogy átvegye a főórát azzal, hogy január 10. körül már látható a december 31-i állapot. Januárban a testület erről kapjon tájékoztatást. Kéri következetesen a „vizitársulás” kifejezést idézőjelbe tenni, ez a határozati javaslat 4./ pontjában leírtakra is vonatkozik. Kéri, hogy a VN. Kft. előzetesen mérje fel, hogy a rendszer működtetése során milyen feladatok adódhatnak, majd arról számoljon be. Vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy 2023. január 1-től be tud-e kapcsolódni. Visi Bálintnak köszönetét fejezi ki az önzetlen tevékenységéért, kéri, hogy az ügyvezető egyeztessen vele, hogy pontosabb képet tudjon alkotni. Elhangzott a rendszeres ellenőrzés is, illetve, hogy a szerződő fél Badacsonytomaj Önkormányzata lesz. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

288/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Kisörshegyi vízitársulás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonyörsi Kisörshegyi „vízitársulás ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. megismerte a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódóan az előterjesztés mellékletét képező szolgáltatási szerződést.
 3. dönt abban, hogy a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódóan a szerződésben a felhasználó a „Badacsonyörsi, Kisörshegyi felhasználói közösség”, mint egyéb jogcímen használó felhasználói közösség – regisztrált, hitelesített mellékmérőkkel -, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint a felhasználó képviselője – főmérő.
 4. rögzíti, és megerősíti, hogy a Badacsonyörsi, Kisörshegyi „vízitársuláshoz” kapcsolódó szerződést követő esetleges vízdíjtartozások nem terhelik Badacsonytomaj Város Önkormányzatát.
 5. dönt a DRV-vel való folyamatos egyeztetésről, a vízórák rendszeres ellenőrzéséről, melynek eredményéről először 2023. januárban ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
 6. Megköszöni Visi Bálint önzetlen tevékenységét a rendszer működtetése, a hibák elhárítása érdekében.
 7. Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezt a feladatot 2023. január 1-től el tudja-e látni. Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon, folytasson egyeztetést Visi Bálinttal.
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                                   Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester 10.02 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.10 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik Forintos Ervin képviselő

 

 1. Napirendi pont

    Badacsonytomaj VN. Kft. téli üzemeltetési terve

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a téma minden évben a testület elé kerül, mert módosulhat az aktuális feladatok kapcsán. Amire készülni kell az idén, az a csúszásmentesítő anyag, ez plusz költséget jelent.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy az idén a Közútkezelő Kht. nem tudja biztosítani a csúszásmentesítő anyagot. Beszerzése folyamatban van. A Közútkezelő a korábbi években a Római út síkosságmentesítéséért cserébe adta az anyagot. Az idén nem tudják bevállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 71-es úton bizonyos víznyelőket idő hiányában leaszfaltoztak, egy részüket már felszabadították.

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy azt az információt kapta, hogy csak azokat szabadították fel, melyet teljes mértékben elvezetik a vizet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy személyesen egyeztetett a tapolcai igazgatóval. Senki nem tudja, hogy azokból a víznyelőkből hová folyik a víz, valószínű a Balatonba. Kérte, hogy legalább egy akna esetében vizsgálják meg, mert csak így van értelme. Erre ígéretet tettek. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

289/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj VN Kft. téli üzemeltetési terv” tárgyban készített beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji VN Kft. ügyvezetőjét, hogy a téli üzemeltetési terv közzétételéről gondoskodjon.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

     Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Kérelem jutalom kifizetéséhez

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden évben év végén a kollégák munkáját áttekintve azt jutalom formájában is elismerjük. Tavaly december első napjaiban született erre döntés, ezzel gyakorlatilag a rákövetkező évre vállaltunk kötelezettséget. Ezt elkerülendő hoztuk be most a testület elé, hogy a számfejtés időben megtörténhessen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem látja a Menü Kft. és a VN. Kft. dolgozóinak jutalmazását. Javasolja erre a célra 1 havi bérnek megfelelő keretösszeg átadását. Ez a Városüzemeltetés esetében 7.554.333 eFt, a Menü Kft. esetében pedig 1.808.085,- Ft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vezetői értekezleten merült fel, hogy a két céget is be kellene vonni. Az alpolgármester úr kapta a feladatot, hogy mérje fel a szükséges keretösszeget, melyből a vezetők szeretnék a differenciálást megoldani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy még nem tudott konkrét számokat írni, de látszik a KÖH pénzmaradványa, átcsoportosítással az 1 havi keret megmarad. A Kulturális Intézménynél szintén, az Óvoda és bölcsőde esetében mintegy 80 %-os összeg áll rendelkezésre. Az önkormányzatnál dolgozók esetében a pénzmaradvány a havi bérkerethez viszonyítva 50 %.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az önkormányzati cégek esetében a jutalomról a két ügyvezető esetében a testület dönt, szavazni kell róla. Javasolja a vezetőkre szánt összeget kivenni és külön dönteni róla.

 

Krisztin N. László polgármester úgy javasolja a megfogalmazást, hogy a testület az adott keretet adja jutalmazásra, melyből az ügyvezető meghatározott összegű jutalomban részesül. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott, ezt bizonyítják a megtakarítások. A kollégák nagy része becsületesen dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a céljainkat elérjük. Ezért köszönet illeti őket. A pedagógusok, óvodai dolgozók sztrájkolhatnak, ilyen logika alapján a hivatali dolgozók is kimehetnének az utcára, mert itt is rendkívül alacsony bérek vannak. Nehéz a kollégákat megtartani, bár az illetményalapot tavaly a jegyző úr javaslatára a testület megemelte. Ennek ellenére, ha összehasonlítjuk a környező önkormányzatokkal a béreket, azt tapasztaljuk, hogy máshol már 70 eFt-os illetményalap van, nálunk pedig 55 eFt. Ha meg akarjuk tartani a kollégákat, akkor lépni kell valamit.  Kérte a jegyző urat, hogy tegyen javaslatot a testületnek. A motivációs rendszer egyik eleme a jutalmazás.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Kulturális Intézmény költségvetését a testület a szeptemberi ülésen kiegészítette, hogy fizetőképes maradjon. 9 millió forint került átvezetésre, melyből 8 millió személyi juttatás. Tehát a jutalom is bele lett számolva. Akkor kért egy részletes kimutatást a 9 millió forint felhasználásáról, de nem kapott tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a 9 millió forint a be nem folyt bevétel átcsoportosítása volt, a biztonságos zárás érdekében. Elmondta, hogy fog keletkezni pénzmaradványa az intézménynek. Az előirányzat és a tényleges költés között van különbözet, a maradvány meg fog jelenni a következő záráskor. Nem szeretné, ha egy intézménynél a bevételként be nem folyt összeg olyan problémát okozna, hogy év végén negatívumként jelentkezne, mert ezt már nehezebb kezelni a könyvelésben. Ami megmarad, azt az önkormányzat el is vonhatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ülésen az igazgató elmondta, hogy mire kell még költeniük. Akkor elhangzott, hogy így már írásos tájékoztatást nem küld.

 

Takács Lajos képviselő javasolja, hogy minden szervezet kapja meg a jutalomkeretet.

 

Krisztin N. László polgármester összhangban az elhangzottakkal az alpolgármester úr részére 1 havi jutalmat javasol megállapítani.

 

Török Zoltán alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

290/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Török Zoltán alpolgármester 1 havi juttatásának megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (2 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

291/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az alpolgármestert 2022. évi munkája elismeréseként nem részesíti jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

Krisztin N. László polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

292/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Krisztin N. László polgármester 1 havi bérének megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (2 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

293/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a polgármestert 2022. évi munkája elismeréseként nem részesíti jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                

Forintos Ervin képviselő 10.25 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a hivatal dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a személyi juttatás előirányzaton belül átcsoportosítással az egy havi mérték megoldható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a KÖH részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

294/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

KÖH dolgozói jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a KÖH dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt a többlet fedezetet nem igénylő személyi juttatáson belüli előirányzat átcsoportosítását a soron következő ülésre készítse elő.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a Kulturális intézmény dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a személyi juttatás előirányzaton belül átcsoportosítással az egy havi mérték megoldható.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Kulturális intézmény dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését támogatja azzal, hogy a megbízott vezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérében állapítja meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

295/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Kulturális intézmény jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a Kulturális intézmény dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy a megbízott vezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt a többlet fedezetet nem igénylő személyi juttatáson belüli előirányzat átcsoportosítását a soron következő ülésre készítse elő.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az óvoda és bölcsőde dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzatok 80 %-os keretre adnak lehetőséget átcsoportosítással. Ha a testület 1 havi keretet állapít meg, akkor arra a mértékre szükséges kiegészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja 1 hónapra kiegészíteni.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a vezető mindenütt kapjon szabad kezet, a keretet ő ossza szét a dolgozók teljesítménye szerint. Kérdezi, hogy erről kell-e külön szavazni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a dolgozók jutalmazása a vezetők kompetenciája, a vezetők jutalmazása a testület kompetenciája. Javasolja a jutalomkeretek megállapítását, a többit a vezetőre bízva. Az óvoda és bölcsőde esetében javasolja az 1 havi bérkeretre való kiegészítést, a vezető részére pedig 1 havi jutalom megállapítását ugyanebből a keretből. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

296/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Az Óvoda és bölcsődei jutalmazás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy az Óvoda és bölcsőde dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, illetve a tartalék terhére a jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az intézményvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges a többlet fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az önkormányzat dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat esetében az egészségügyi dolgozók, a gyermekorvos, illetve a hivatalban dolgozó munkavállalók egy havi bérkeretének 50 %-át tartalmazza a bérmaradvány.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ennek differenciálásáról a polgármester dönt.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ezt a tételt ketté bontani. Az egészségüggyel összefüggő feladatokat ellátó kollégákra és a hivatali feladatokat ellátó kollégákra.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az egészségügyben tevékenykedő 4 fő jutalmazva legyen, részükre 1 havi bérkeret biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

297/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat – egészségügyi dolgozók jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy az önkormányzat egészségügyi területen tevékenykedő dolgozói részére a 2022. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, illetve a tartalék terhére a jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges a többlet fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 20 éves polgármestersége alatt szinte nem volt olyan, hogy valaki nem szavazott. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat hivatalban tevékenykedő 3 fő munkavállaója jutalmazva legyen, részükre 1 havi bérkeret biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Mékli Bernadett képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

298/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

szavazásból való kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mékli Bernadett képviselőt érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat hivatalban dolgozó munkatársai jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

299/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat – hivatali dolgozók jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

Dönt arról, hogy az önkormányzat hivatalban tevékenykedő dolgozóit munkájuk elismeréseként 2022. évben jutalomban nem részesíti.  

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a VN. Kft. részére 1 havi bérből képzett jutalomkeretet alapul véve a jutalmazással egyetért amellett, hogy az ügyvezető részére 1 havi bérnek megfelelő összeget állapít meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

300/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

VN Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a VN. Kft. dolgozói részére a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 7.554.333 eFt jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Menü. Kft. részére 1 havi bérből képzett jutalomkeretet alapul véve a jutalmazással egyetért amellett, hogy az ügyvezető részére 1 havi bérnek megfelelő összeget állapít meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

301/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 1. Dönt arról, hogy a Menü. Kft. dolgozói részére a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 1.808.085 eFt jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 1 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Menü. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést  tegye meg.
 3. Felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa a soron következő ülésre.

 

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta javasolja, hogy legyen a szervezeteknél, különösen a gazdasági szervezeteknél premizálás bevezetve. Jegyző úrral meg fogják vizsgálni ennek a lehetőségét. A VN. Kft. és a Menü Kft. tagi kölcsönnel tevékenykedik, a jelenlegi számok alapján jól gazdálkodtak. Az év zárásakor javasolni fogják ennek a munkának az elismerését a két ügyvezető felé.

 

Rakics Anna ügyvezető megköszöni a Képviselő-testület támogatását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy törvényességi észrevétellel él Forintos és Hartai képviselő urak nem szavazása miatt az Mötv. 32. §. (2) bekezdés i. pontja alapján.

 

Hartai Béla képviselő idézi az említett pontot az alábbiak szerint: „köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és a döntéshozatali eljárásban részt venni”. Nem tartalmazza, hogy az SZMSZ és a Mötv nem ad lehetőséget a nem szavazásra.

 

 

 1. Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 98 erdei m3 fát nyertünk a pályázaton. Ezen a kereten felüli kérelmek befogadása testületi kompetencia lesz. A fakérdés az egész országban téma, rengeteg fát vesznek az önkormányzatok az erdészetektől, melyek ki vannak jelölve a lakossági 10 m3-es igények kielégítésére is. Évek óta egy komoly gesztus a testület részéről, hogy a szociális tűzifát a jogosultak konyhakész állapotban kapják meg. Ezt csak egy ajánlattevő vállalta fel. Tárgyalt helyi vállalkozókkal, akik csak január-februárra vállalták volna, és nem ezen az áron. Ha a testület az eredeti elképzelését fenntartja, akkor a Zöld Ráskó Kft-vel tudja megoldani.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a VN. Kft. fel tudná-e vágni a fát, illetve ki tudná-e szállítani.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ebben a feladatban eddig nem vettek részt. Az autóik 1,5 m3-t tudnak egyszerre szállítani, a kérelmekben 2 m3 szerepel. Erre csak egy autójuk képes, de ha a téli üzemmódra felszerelik, akkor már ezt sem tudják bevonni a feladatba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az erdőből való szállítást is meg kell oldani. Erre egyedül a Zöld Ráskó Kft. tett ajánlatot.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy támogatják a VN. Kft. bevonását, de vizsgálni kell, hogy időben ez mit jelent. Elhúzódhat a kiszállítás és későn érkezik meg a fa a lakossághoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs gondolkodási idő, eredményt kell hirdetni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy több egyeztetés történt a vállalkozókkal. Ki meri jelenteni, hogy ha valaki komplett ajánlatot ad, az olcsóbb és gyorsabb, mintha szétbontjuk részletekre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázat miatt csak nyilvántartott erdőgazdálkodótól vehetünk szociális fűzifát, más vállalkozóktól nem. Február 15-ig ki kell vinni a lakosságnak. A Zöld Ráskó az árait október 20-ig adta meg, ami már elmúlt. Ha őket választja a testület, akkor meg kell kérdezni, hogy tudják-e tartani az árat és a december 15-i szállítási határidőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a helyi vállalkozókat nem a szociális fa ügyében kérdeztük. Javasolja a VN. Kft. vonalat elengedni, nem alkalmasak a járművei. Elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a komplett szolgáltatást, és ebből a szempontból a legolcsóbb ajánlatot a Zöld Ráskó Kft. adta a szociális tűzifára. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy a legrövidebb szállítási határidő miatt tudja támogatja az ajánlatukat.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Zöld Ráskó Kft. ajánlatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

302/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. szociális célú tüzelőanyag vásárlására 98 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron – a lakosság részére konyhakész szállítási feltételeket biztosító – Zöld Ráskó Kft-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.; adószám: 26092962-2-19).
 3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 4. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét 1 376 410,- Ft összegben a települési támogatás jogcíme terhére, - a kiszállítás és darabolás költségét 3 430 000,-Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadás azonnal, szerződés kötésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kft-vel és a legfontosabb információkra kérdezzen rá.

 

 

 1. Napirendi pont

Megbízási szerződés megkötéséről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy miután sajnos a Tátika felújításával kapcsolatos ügyeket nem sikerült határidőre a kivitelezőnek elkészíteni, a felek között felmerülő jogvitás ügyekben javasoljuk egy komoly tapasztalattal rendelkező ügyvédi iroda megbízását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy miért nem az önkormányzat szerződött partnerével, ügyvédjével kötünk megbízást, főként úgy, hogy a javasolt iroda 2,5-szörösét kéri. A szerződött ügyvédnek nincs sikerdíja, itt plusz sikerdíj is szerepel. Ez indokolatlanul magas terhet ró az önkormányzatra, kéri, hogy ezt a képviselők vegyék figyelembe. Az ügyvéd úr eddig jól vitte végig az önkormányzat ügyeit, bebizonyította, hogy alkalmas a feladat ellátására. Közbeszerzési ügyekben is nyert, pld. a 3 milliós ügyben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr nem közbeszerzési szakjogász, egy kollégáját küldte maga helyett az említett ügyben. Sikerdíj nem az önkormányzatot terheli, az a megnyert per összegének 5 %-a lesz. Valóban egy budapesti ügyvédi irodáról van szó, drágább az óradíja, de ez nem tesz ki többet 2-300 eFt-nál. Mindenképpen olyan ügyvédre van szükség, aki közbeszerzésekkel foglalkozik, illetve közbeszerzési szakjogászként dolgozik

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzat ügyvédje megbízta egy kollégáját, de attól még a díja nem változott. Lehet, hogy ebben az ügyben is ez lenne a járható út. Ha jól tudja, ebben az ügyben van egy nagyon jó közbeszerzési szakjogásza is az önkormányzatnak, miért nem őt bízzuk meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy erre most nem kívánunk válaszolni, meg van az oka.

 

Hartai Béla módosító indítványként javasolja megbízni ezzel az üggyel az önkormányzat szerződött jogi képviselőjét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

303/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Megbízási szerződés megkötéséről – módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy Hartai Béla képviselő módosító indítványát - miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az „SZ-L” BAU Kft. között 2021. október 21. napján a Tátika műemléki épület felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésből eredő jogvitás ügyekben való képviselettel összefüggésben az önkormányzat szerződött ügyvédjével Dr. Végh József ügyvéddel kössünk megbízási szerződést – nem támogatja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, Dr. Nyíri Csaba ügyvéddel az együttműködést el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

303/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Megbízási szerződés megkötéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Megbízási szerződés megkötésérőlnapirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az „SZ-L” BAU Kft. között 2021. október 21. napján a Tátika műemléki épület felújítására vonatkozóan vállalkozási szerződésből eredő jogvitás ügyekben való képviselettel a Nyiri Ügyvédi Irodát (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1. adószám: 18505593-2-43, képviseli Dr. Nyiri Csaba ügyvéd) bízza meg.
 3. A szerződésből eredő fizetési kötelezettségre a fedezetet a 2022. évi tartalék, illetve szükség szerint a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület döntött a közvilágítás megújításáról, melynek révén jelentős villamos energia költség takarítható meg. 2014. évben készült egy tenderterv, melynek felülvizsgálatára volt szükség. Megindítottuk a beszerzési eljárást, melynek eredménye van most a testület előtt.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy Brájer Éva készít egy vaktérképet. Kérdezi, hogy ennek megvárjuk-e az eredményét.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ott a LED-es égőkre való cseréről van szó. A szerződéses összeg a beszerzési eljárásban a pályázat része, nem az önkormányzatot terheli.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudjuk, hogy az energetikai rendszerrel kapcsolatosan mi a jó döntés, vívódtunk, hogy visszahozzuk-e a testület elé azzal a javaslattal, hogy ne indítsuk el. A LED-es csere alapját az teremtette meg, hogy az állami normatívák között van egy 20 milliós tétel, ami fedezte az eddigi közvilágítási költségeinket. A pozitív helyzet addig áll fenn, amíg ez a normatíva meg van. Amikor zajlott az előkészítés, felmerült, hogy tervezésre van szükség, a beérkezett ajánlatokról kellene dönteni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy szerepel-e a tervekben a badacsonyi és a badacsonyörsi buszmegállóhoz egy-egy lámpa kihelyezése, vagy csak a meglévő részekre vonatkozik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a meglévő hálózatra.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a novemberi soros ülésre kerül beterjesztésre az örsi közvilágítás ügye, szerepel benne a buszmegálló is, illetve 30 lámpa kihelyezése.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a november 30-i soros ülésen napirend lesz a hivatali épület tetejére napelemek elhelyezése is. A kormányrendelet kihirdetése előtt már benyújtottunk az igényünket, a hivatal tetejére, a badacsonyi és badacsonytomaji strandi épületek tetejére, ezek jóváhagyását várjuk.  Feltételes beszerzést folytattunk le. Ha az EON hozzájárulása megérkezik, akkor vagy pályázati pénzből, vagy az önkormányzat költségvetéséből meg fogjuk valósítani.

 

Krisztin N. László polgármester mindenkinek megköszöni az ezzel kapcsolatos munkáját. Most nem a LED-es témáról van szó, hanem az egész települést érintő, mintegy ezer lámpát tartalmazó közbeszerzés előkészítéséről. A tervezésről szóló előterjesztés van a testület előtt. Javasoljuk az Elektro-Pro Kft-vel a szerződés megkötését bruttó 1.270 eFt összegben. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

304/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tender terveinek elkészítése feladatra kiírt beszerzéshez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Elektro-Pro Kft-vel a szerződés megkötését nettó 1.000.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.270.000 Ft összegben. A vállalkozási díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri a pályázati referenst, hogy adjon tájékoztatást.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy korábban emailben megküldte a testületnek, hogy milyen fejlesztési elképzelések vannak. A Kisfaludy Nonprofit Zrt. évről-évre pályázatot ír ki strandfejlesztésre, várhatóan ennek lesz folytatása. Nagyon szűk a határidő, ezért előre fel kell készülni, a fejlesztési elképzelésekhez a terveket elkészíttetni. Javasolja, a strandok esetében azokra a területekre a tervek elkészítését, melyek a TOP +-ban nem érintettek. Így Badacsonyban a sportpályák és környezetük a világítással együtt, a játszóterek és környékének rendezése. A tomaji strand esetében az ajándékbolt megújítása, illetve a kerékpár tárolók fölé árnyékoló rendszer kiépítése. A strandokon napelemes rendszer megterveztetése. Ha a hálózat üzemeltetője részéről nincs pozitív válasz, akkor is van relevanciája a napelemnek. 4 cégtől kértünk be ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy más önkormányzatokhoz hasonlóan mi is az utóbbi években 100 milliós nagyságrendben költöttünk a strandokra. A badacsonytomaji strand kinézete, esztétikája átlagon felüli, ennek ellenére a badacsonyi strand kapott 5 csillagot. A badacsonyi strandra 370 milliós pályázatot nyújtottunk be a második vizesblokkra. A Turisztikai Egyesület szerint a badacsonyi strand látogatottsága az idén csökkent, ez elgondolkodtató. A környező strandokon növekedés tapasztalható. Vizsgálni kell, hogy ebben a helyzetben, amikor tartósan 40 fokos hőmérséklet várható, biztosan a strandokra kell-e fordítani hatalmas összegeket. A nyitvatartási időt feltétlenül igazítani kell az igénybevételhez, néhányan egy mediterrán jellegű nyitvatartást javasolnak. Ez nem zárja ki a tervezés indítását.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy milyen javítás történt az előterjesztésben az előző verzióhoz képest.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a jegyzőkönyvben elírt egy 10 eFt-os tételt, de a határozati javaslatban már jól szerepel.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy engedélyes tervek kellenek-e.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az épületre valószínűleg kell, de ha valaki egy kiviteli tervet készít, azt engedélyeztetésre is be lehet adni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a badacsonytomaji strandra vonatkozóan egyetért azzal, hogy a tervezői szerződés a CÉH tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft-vel kerüljön megkötésre bruttó 1.866.900,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

305/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja a CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 1.470.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.866.900 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                                   Molnár Mihály pályázati referens

 

Hartai Béla képviselő jelzi, hogy neki a munkában kell részt vennie. Az eljárásban részt vesz, de nem dönt, mert az SZMSZ szerint minden rendelettel összefüggésben, illetve olyan témában, mely a költségvetést érinti, a testület nem hozhat határozatot a bizottság ajánlása nélkül. Minden olyan pontban szavaz, ami nem érint rendeletet vagy költségvetést. Ha a határozat költségvetést érint, akkor nem szavaz, mert véleménye szerint a testület nem dönthet róla. Nem azért nem szavazta meg például bárkinek a jutalmát, mert nem dolgoztak a munkatársak. Mindenkinek megköszönte a munkáját. Nem teheti meg, hogy jogszabály ellenesen járjon el. Javasolja kikérni a Kormányhivatal állásfoglalását.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nagyon sokszor volt példa arra, hogy pld. rendkívüli ülés keretében döntött a testület a költségvetést érintő témakörökben. Nem ért egyet a képviselő úr állásfoglalásával. A Kormányhivatal le fogja írni, hogy az elmúlt 4-5 évben hibázott-e vagy most.

 

Hartai Béla képviselő hangsúlyozza, hogy nem azt mondta, hogy a Jegyző úr hibázott. Volt egy gyakorlat. Legyen egy jogi állásfoglalás, tiszta helyzetet teremtve.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, hogy próbáljanak a település érdekében haladni. Elhangzott pld. a tűzifa tárgyalásával összefüggésben, hogy a múltkori ülés elmaradása anyagi kárral jár az önkormányzatnak. Lehet, hogy a vállalkozó nem szállítja ki a megajánlott áron, vagy később viszi ki a lakosságnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy kereste a Zöld Ráskó Kft-t, de megbeszélésük van, nem tudta felvenni az ügyintézővel a kapcsolatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a badacsonyi strandra vonatkozóan egyetért azzal, hogy a tervezői szerződés az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft-vel kerüljön megkötésre bruttó 1.993.900,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

306/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című és a „Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése VI. ütem” fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 1. A Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Badacsonyi Strand fejlesztése VI. ütem” című fejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzéséhez kapcsolódóan az Értékelő Munkacsoport döntési javaslatával egyetért, valamint elfogadja és jóváhagyja az Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft-vel a tervezési szerződés megkötését nettó 1.570.000 Ft +ÁFA= bruttó 1.993.900 Ft összegben. A tervezési díj kifizetése a 2022. évi önkormányzati költségvetés tartalékának terhére történik.

 

 1. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására és a szükséges lépések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

                 szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

                 Molnár Mihály pályázati referens

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09.28.) Képviselő-testületi határozatának módosítása

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy korábban a testület döntött a két darab várakozóhely igénybevételéről. Vízkeleti István kérelmező szeretné a határozat módosítását kérni, mert a személyszállítási tevékenységet csak egy autóra kívánja megtartani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

307/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a “Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2022. (09. 28.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

 • “Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 • az 1. pontban rögzített kérelmező részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 • felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 • felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.”

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges közterület bérleti megállapodás, és útvonalengedély aláírására. szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

    Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy két-három alkalommal már tárgyalta ezt az ügyet a Képviselő-testület, most ismételt megkeresés érkezett az ügyféltől. A telek a Móricz Zsigmond utcai önkormányzati telkek közül az első, melyen az ügyfél szeretné bővíteni az épületet, vagy egy melléképületet építene. A módosításra azért van szükség, mert szabályozási vonalat érint, illetve az építési helybe kellene beleépíteni, illetve volt ott egy szennyvízbekötés, ami szintén akadályozza. Az előterjesztés 3 opciót tartalmaz, a főépítész és a településtervező véleménye alapján a legkedvezőbbet indítanánk el érdemi döntés esetén.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ingatlanokat az érinettek az önkormányzattól vásárolták. Az adás-vételi szerződésben szerepel, hogy a vevő megtekintett állapotban veszi meg az ingatlant, kérdezi, hogy ennek van-e jogi relevanciája. A Tátika esetében is szerepelt ez a kitétel, és per során így került vissza az önkormányzathoz.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a HÉSZ felülvizsgálatot el kell végezni, ezeket a kérelmeket egyben kezelve. Kérdezi, hogy ebben az esetben ez megoldható-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy főépítész úr bevonásával végezzük a teljes felülvizsgálatot, ezek az apró módosítások nem tudnak addig várni. Próbálunk szelektálni. Ezeknél a kérelmeknél mindig az ügyfél fizeti a költségeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utolsó globális HÉSZ módosítás 2015-2020. között volt, 5 évig tartott. Az állam kötelezően előírta a HÉSZ felülvizsgálatát, a határidőt mindig kitolva. Reménykedtünk, hogy ehhez forrást is ad.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a kedvezőbb megoldás a c./ verzió, ami egy külön övezetet tartalmaz, illetve a b./ verzió abban az esetben, ha megváltoztatjuk a normaszövegben az előkerti méreteket, ami az egész településre vonatkozna.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy erre a problémára külön övezetet hozzunk létre. A határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a mellékletben a c./ pont szerepeljen, kapjon új övezeti besorolást ez a terület. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

308/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a településtervező, és a főépítész véleményét kikérni a tárgyi módosítás vonatkozásában, mely szakmai vélemény birtokában – érdemi válasz esetén - javasolja meghozni a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:
 3. Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)
 4. Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)
 5. Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

     településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

     módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Melléklet 308/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések (opcionális):
 2. Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlan övezetének Vt. övezetbe történő átsorolása

 

A programpontban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 1. Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Baranics András urat, aki egy nagyon szerencsétlen helyzetű ingatlant örökölt. Az ingatlan építési célú használatát lehetetlenné teszi az évtizedekkel ezelőtti szabályozás, ami azt biztosította, hogy a Római útról a badacsonytomaji strand előtti vasúti sínek fölött lévő kis sávot meg lehessen közelíteni. Hasonló eset az elkerülő út alsó szakasza, ahol 200 méter szélességű védővonal van lebiztosítva. Baranics úr vonatkozásában több dolog akadályozhatja a kérelem támogatását. A szeptemberi tárgyaláson elhangzott, hogy a MÁV-tól kérjünk állásfoglalást, ez megtörtént, válasz nem érkezett. Újból megkereste az illetékest, a szombathelyi igazgatóság jelezte, hogy a villamosítás Tapolcáig tervezett. A villamos vezetéket vivő tartóoszlopok bizonyos távolságra vannak a sínektől. Ezek pontos helyét és a szükséges védőtávolságokat majd a terv fogja megállapítani. Badacsonytomaj és Badacsonytördemic kérésére készült egy tanulmányterv, ami a kerékpárutat ott vinné el a hídtól a Park utcáig. A kormánybiztos úr szerint jelenleg erre nincs fedezet. Felmerül még a Római út egyirányúsítása is, melynek egyik akadálya, hogy kevés az összekötő út, ami biztosítaná a Park utca és a Római út között a lejutást. Úgy gondolja, hogy gyakorlatilag az ott lévő zöld sáv nem lesz út, hiába van lebiztosítva. Ezek alapján kell a testületnek a HÉSZ módosításáról dönteni.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az átfogó HÉSZ módosításra e tekintetben nem lehet várni. Nem tudjuk, hogy hány évbe telik, 25-30 hatóság vesz részt benne.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megindítani a HÉSZ módosítást ezügyben, mondják ki a szakhatóságok, hogy van-e lehetőség a kérelemben foglaltakra.

 

Baranics András kérelmező elmondja, hogy a 2010-ben készült HÉSZ-re nem lett rávezetve a meglévő épület bővítménye, mely most rálóg a kijelölt útra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy régóta húzódik ez az ügy. Javasolja a HÉSZ módosítás elindítását, melynek költségeit az ügyfél fizeti. Ha az összes szakhatóság véleménye megérkezik, a testület meghozza a döntését. A mostani döntés a folyamat megindításához szükséges. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

309/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról - Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:
  1. Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)
  2. Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)
  3. Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 15 nap

     településrendezési szerződés aláírásához: 45 nap

     módosítási eljárás megindításához: 60 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Melléklet 309/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:
 1. Badacsonytomaj 1017 és 1015/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szabályozási vonal megszüntetése, és új út kijelölése

 

Az 1) programpont a) alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

 

 1. Napirendi pont

Vértes-Út Kft. kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az eddigi vélemények alapján a testület nem zárkózott el a kérés teljesítésétől. A felszedett régi bazaltkövek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.  Az egyezség szerint a VN. Kft telephelyén lesznek betárolva. Ebből szeretne a kivitelező cég visszavásárolni, mert nehéz ilyen követ szerezni. Vitát váltott ki a megajánlott összeg. Néhány komment jelent meg a facebookon, hogy jó lenne, ha a bazaltkövek visszakerülnénk az útba.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy a bazalt csiszolva csúszik és életveszélyes. Van egy jóváhagyott terv, amin nem lehet változtatni. Nem tudja, hogy milyen áron és formában lehetne értékesíteni a követ.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 300 – 2500 Ft közötti árajánlatok vannak, ingóságról van szó, tehát értékesíthető. Az értékesítésről elvi döntés születhet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca a szobortól a hivatalépületig egyirányú lesz, de a Petőfi utca kezdetéig lesz kővel lerakva. Ez az egyirányú szakaszon 3 méter széles bazaltburkolatot jelent, 30 km sebességkorlátozással. Speciális fugatechnikával egy sima kőfelület keletkezik. Mellette mindként oldalon megszélesített járda készül.  A testület a lakossággal egyeztetve döntött úgy, hogy ezen a szakaszon megmarad az eredeti burkolat, ez lett a tervekbe beépítve.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja árajánlatok bekérését a bazaltkőre.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy néhány ismerősét megkérdezte, akik nem mertek árat mondani, mert látni kell, hogy lehet vágni az adott követ.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy látható, hogy van benne egységes, de eltérő méret is. Egyetért az árajánlatok bekérésével, majd ezek alapján a novemberi ülésen döntsön a testület. Ezzel hátráltatjuk a munkát, de a Balaton utca aszfaltos lesz, azt meg tudják csinálni addig. Erre a kőre a Fő utca burkolásához van szükség. Patányi úr jelezte, hogy ezen a szakaszon is hamarosan kezdik a munkát. Dönteni kell arról, hogy az esővíz elvezetése a Balaton utcában hogyan történjen. Eddig a házakról az esővíz az útra és járdára volt vezetve, egyesek szerint szabálytalanul. A tervezés nem számolt ezzel a csapadék kifolyással. A Balaton utca végén lévő ingatlanok esetében a bejáró szélessége problémát okoz. Azt a választ kapta a kivitelezőtől, hogy minden a terv szerint készül, de szélesítettek a bejáratokon.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a következő soron ülés előtt az érintetteket tájékoztatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy addig nem lehet várni, a jövő hétre meg kell hirdetni a lakossági tájékoztatót.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a kiszedett bazaltkő kb. 40 %-a megfelelő méretű. Kérdezi, hogy hogyan gondolta a kivitelező, kiválogatja és csak az fizeti ki, ami megfelelő neki.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt tisztázni fogjuk, az lenne a korrekt, ha darabonként szednék ki. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

310/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Vértes-Út Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Vértes-Út Kft. kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy támogatja a „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” projekt keretében a bontási munkálatok során talált meglevő út alatti régi Badacsonyi bazaltkockák újra felhasználását, és visszaépítését a Fő utca leendő útburkolatába.
 3. dönt abban, hogy a 2. pont szerinti Fő utcai szakasz kivitelezésekor a felhasználni kívánt bazaltkockák Vértes-Út Kft. részére történő hasznosítására külön megállapodásban/dokumentumban határoz a kivitelező igénye, illetve a projekt várható anyagszükséglete szerint, a piaci árak figyelembevételével.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társaságot értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az Ibos Ferenc utca felújítására ügyféli kérelem érkezett. Tervezői ajánlatot kértünk, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A dokumentáció elkészítése bruttó 980 eFt lenne a geodéziával együtt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az összeg tekintetében dönthetett volna saját hatáskörben, de szeretné a testület véleményét kikérni arról, hogy megrendeljük-e az előkészítő munkát. Az Ibos Ferenc utca 2-25, km-es szakaszáról lenne szó.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy lakossági bejelentést kapott, hogy több helyen leomlott a támfal a magánterületeken. Az Ibos Ferenc utca jelenleg egy fontos út. Ahol látszódik az út terheléséből eredő kár, meg kellene jelölni, javasolja megnézni. Kérdezi, hogy ezek benne lennének-e a tervben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy amikor a Római út alatt épített 11 apartman kapcsán leszakadt a támfal, a Közútkezelő azt nyilatkozta, hogy annak a költsége, aki birtokolja az alatta lévő területet. Ez biztosan vitatéma lenne itt is. Maximálisan egyet tud érteni azzal, hogy az út felújításával foglalkozni kell. A Radnóti utat forráshiány miatt most nem tudtuk megújítani.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Péntek és Szombat árok, illetve egyéb telkek érintettsége okán a tervező is vegyen részt a bejáráson. Ott feltöltések történtek, meglepetések lesznek.

 

Krisztin N. László polgármester összegezi, hogy a testület egyetért azzal, hogy az Ibos út felújításával foglalkozni kell, ennek kapcsán a tervezővel együtt tartani kell egy helyszíni bejárást, tisztázva az ottani helyzetet. Az árban egy geodézia is van, 400 eFt értékben. A támfalakat is meg kell nézni, a tulajdonviszonyokat tisztázni kell.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy csak a tervezés kerül 1 millió forintba, a megvalósítás nagyon sok pénz lesz, hogyan oldható meg.

 

Krisztin N. Lásazló polgármester elmondja, hogy saját erőből az önkormányzat nem tudja. Reméljük, hogy az ingatlantulajdonosok is hozzátesznek valamilyen formában. A BTTF. az egész településre készített egy programot, hegyi utak felújítása címmel. Ez még nincs feltöltve pénzzel, de milliárdos összegeket kívánnak fordítani a hegyi utak rendbetételére. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat, a tervezői ajánlat elfogadását. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

 

311/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út rekonstrukciójának ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Ibos Ferenc út rekonstrukciójának ügye” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a tárgyi projektet elviekben támogatja és a terv elkészítéséhez szükséges 980 ezer Ft-ot a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
 2. A tervező bevonásával helyszíni szemle szükséges, a leomlott támfalak miatt a tulajdonviszonyokat is tisztázni kell.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési- és adóosztályát a szükséges intézkedések megtételére.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a rekonstrukció tervének elkészültéhez.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  

                 Nagy Zoltán műszaki ügyintéző

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendőrségtől érkezett a megkeresés.

 

Török Zoltán alpolgármester szerint elfogadhatatlan az ajánlat, miszerint az önkormányzat építse meg és helyezze ki a trafiboxokat, gondoskodjon a fenntartásukról, de a bevételből nem kapunk semmit. Javasolja elutasítani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy ő is így gondolja. A 71-es úton inkább táblákat kellene kihelyezni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy Badacsonyörsön a Varga Kft. előtti résztől a Badacsonytomaj tábláig nagyon gyorsan mennek az autók, itt szükség lenne ellenőrzésre, és egyéb helyeken is. A Római út is balesetveszélyes, főként nyáron. Mondhatná a Káptalantóti utat is. El tudná képzelni úgy is, hogy 5-6 „üres” dobozt raknánk be, a helyi vállalkozó olcsóbban meg tudná csinálni. A visszatartó erő lenne a lényeges. Egyet kitenni ennyi pénzért felesleges. Nem biztos, hogy 6 m3-es betonalap kell, fel lehetne tenni enélkül is, mert adva van az oszlop.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a strand előtti szakaszon is nagy sebességgel száguldoznak az autók, oda is kellene tenni. Kérdezi, hogy lehetne-e jutalékot kérni a rendőrségtől.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy leírták, hogy az önkormányzat költsége lenne, a bevétel viszont az övék. Javasolja egyeztetni a rendőrséggel, az előterjesztést így nem fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a József Attila úton a felvillanó lámpa tompított a problémán, ebből kiindulva lehetne foglalkozni ezzel is. A legjobb sebességgátló a fizikai akadály. Inkább a felsorolt utak esetében ilyenre kellene költeni. Javasolja a rendőrséggel egyeztetni arról, hogy a költségek 50 %-át vállalják fel. Emellett kérjünk be árajánlatokat lakatos vállalkozóktól vagy a VN. Kft-től. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az általa összefoglalt javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

312/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy Badacsonytomaj település területén történő Trafibox kialakításával kapcsolatos eljárás megindítását a megkeresés szerinti feltételekkel nem támogatja.
 3. véleménye szerint a legjobb a fizikai akadály. Egyeztetést javasol a Rendőrséggel a lehetséges megoldásokról, illetve arról, hogy a költséget 50 %-át vállalják fel.
 4. dönt abban, hogy árajánlatot kér be lakatos vállalkozóktól, illetve a VN. Kft-től.
 5. az alábbi helyszíneken javasolja a forgalom lassítását, ellenőrzését:
 • Badacsonyörsön a Varga Kft. előtti résztől a Badacsonytomaj tábláig
 • Római úton
 • Káptalantóti úton
 • Strand előtti szakaszon
 1. a forgalomlassító, ellenőrző eszköz kialakításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

              Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

              Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 1. Napirendi pont

Kegyeleti szolgáltatási szerződés

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megkereséssel élt hatóságunkhoz a 2022. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkaterv végrehajtásával kapcsolatosan, bekérte a településre vonatozó hatályos temető rendeleteket, a temető üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződést, az üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó társulási megállapodást. A kegyeleti közszolgáltatási szerződést annak hiányában nem tudtuk megküldeni, megkötését a VN. Kft-vel indítványozzuk a testület felé. A szerződést Dr. Végh József ügyvéd előkészítette.

 

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a normatív támogatás miatt lenne szükség az egész temetővel kapcsolatos történet átvizsgálására. Az új temető nem temetőként van nyilvántartva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kálvária beruházás kapcsán derült fény arra is, hogy a ravatalozó nincs feltűntetve a térképen. Nem tudtak érdemi fejlesztést végrehajtani rajta, ennek a rendezésére is felkéri az ügyvezetőt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy többször volt arról szó, hogy a helyi lakosoknak az első sírhelymegváltás alanyi jogon történne. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan történt-e előrelépés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. A szimpátia szavazás eredménye az volt, hogy aki benyújtja a kérelmet, és a feltételeknek megfelel, az megkapja.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testület 25 eFt értékben elfogadta a megváltást. Sokan nem jönnek be segítségért, ezért kellene automatikussá tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elnézést kér, ő nem erről beszélet az előbb.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a temetőkről szóló törvény szerint a rátemetés alkalmával a különbözetet kell megváltani, a megváltási díjnak csak egy részét kell befizetni. Ha a rendelet módosítására kerül sor, akkor ne az összeg, hanem a megváltási idő szerepeljen benne, a díjazás ugyanaz.  De nem mindegy, hogy egyes vagy kettes sírhelyről van szó. E témában a november végi testületi ülésen fog beszámolni. Több mint 100 sírhely eladhatóvá válik, de kegyeleti okok miatt eddig nem akartak hozzányúlni. Az új temetőben szinte már nincs koporsós hely.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyre több azoknak a száma, akik nem temetik el a halottat, erre is fel kell készülni. Nem gondolta, hogy ennyi lejáró sírhely van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a sírkő felújítást végző vállalkozó is kötelező jelleggel jelentkezzen be a Kft-nél, hogy tudható legyen, hogy ki tevékenykedett.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy a vállalkozónak 5 eFt egyszeri díjat kell fizetnie. Nincs folyamatos temetőellenőrzés, ők is gyakran csak utólag veszik észre a munkavégzést. Egy sírkő tisztítás nem tartozik a befizetési körbe.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a következő soros ülésen adjon tájékoztatást a témában., alternatív javaslatokkal együtt.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

313/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. által (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti helyi közfeladat (köztemetők kialakítása és fenntartása) ellátása mellett a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásának napjától kezdve 15 évig tartó határozott időtartamra Badacsonytomaj közigazgatási területén levő temetőkben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet hatályos előírásainak figyelembevételével a köztemető fenntartási, és üzemeltetési feladatokat biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megküldéséről gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 a szerződés aláírására 3 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

                 Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 1. Napirendi pont

Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Alapítvány egy nagyméretű szobornak keres helyet, erre a 6 ha-os területet találják alkalmasnak. Ez egy különleges, várandós madonna szobor lenne. Az előzetes beszélgetéseken jeleztük, hogy nem tudjuk, hogy milyen fejlesztés várható a 6 ha-os területen, de ha találunk másutt alkalmas helyet, akkor biztosítjuk. Nem zárkóztak el korlátozott mértékben terület vásárlástól sem.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a videót a testületnek megküldtük. Monumentális szobor lenne, akár zarándokhelyként is szolgálhatna.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a szobor köré 1,7 ha területet szeretnének. Különböző tevékenységek kapcsolódnának hozzá, az üzemeltetés az ő feladatuk és költségük lenne.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy megkeresésükben ajándékbolt, kegytárgyak vásárlásának lehetősége, ehhez kapcsolódó mellékszolgáltatások szerepelnek. A szobor még megépítésre vár.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az Alapítvány építteti a szobrot. Jelenleg nem tudjuk a 6 ha-os terület sorsát. Egyeztetni kell a BTTF-fel, javasolja a Turisztikai Egyesület véleményét is megkérni. Nem zárkózik el a terület biztosításától, de az ne a 6 ha-os legyen.

 

Hartai Béla képviselő módosító javaslata, hogy egyelőre helyet kell keresni. Ne legyen most döntés, meg kell nézni, hogy hol lehet elképzelni. Nem látja a jogi útját, hogy hogyan fog az egész folyamat lezajlódni. Szakrális részen kellene elhelyezni, nem lehet elfelejteni azt sem, hogy van egy Ranolder keresztünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetésen erről volt szó. El tudja képzelni, hogy nem önkormányzati területen legyen, például Mikes úr épített egy komoly objektumot szakrális és gyógyászati célra a Gróf domb alatt, melyhez nagy terület tartozik. Lehet, hogy örülnének egy ilyen megkeresésnek. A 6 ha-os területét egyelőre ne vonjuk be, viszont próbáljunk a településen keresni egy olyan területet, ami alkalmas lehet az objektum befogadására. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

314/2022. (XI.11.) képviselő-testületi határozat

Magyar Madonna Alapítvány kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Madonna Alapítvány kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy megvizsgálja a szobor elhelyezésének lehetőségeit, egyelőre a 6 ha-os területet erre a célra nem biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az 1.,2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 16. napirendi pontokkal kapcsolatosan a törvényességi észrevételét fenntartja. Megjegyzi, hogy a HÉSZ módosítás szintén rendelet módosításnak minősül.

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 12.40 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Takács Lajos

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!