2022.10.26. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 27/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 26-án (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő        

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (6 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                    képviselő                                             (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Nagy Zoltán                                      műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       ügyvezető

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                              

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

277/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 18 napirendi pont szerepel, melyből a Képviselő-testület 4 napirendet tud most megtárgyalni, melyek a következők:

 1. évi közmeghallgatásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A többit javasolja levenni a naprendről, mivel a Pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg azokat. Felsorolja a levételre javasolt napirendi pontokat:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 1. Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális célú tűzifáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vértes-Út Kft. kérelme

        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kegyeleti szolgáltatási szerződés

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Elmondja, hogy elsőként a felsorolt napirendek levételéről kell dönteni. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

278/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 26-i nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéről leveszi:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: D. Fekete Balázs intézményvezető-helyettes

 1. Badacsonytomajért Közalapítvány kérelme

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

     Meghívott: Cseh Ervinné kuratórium elnöke

 1. Badacsonyörsi Kisörshegyi vizitársulás ügye

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

    Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Szociális célú tűzifáról

    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4. hrsz.

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1017. és 1015/1. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vértes-Út Kft. kérelme

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Ibos Ferenc utca útrekonstrukció ügye

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Trafiboxokkal kapcsolatos tájékoztatás

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kegyeleti szolgáltatási szerződés

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Magyar Madonna Alapítvány megkeresése

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendek levételére azért került sor, mert a Pénzügyi bizottság nem tudta megtárgyalni őket. A bizottsági ülésen 5 bizottsági tag volt jelen. Elnök asszony fél órával az ülés előtt kétségbeesve jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Ebben az esetben az SZMSZ szerint az ülést a korelnök vezeti, aki ezt nem vállalta. Ezt követően a következő rangidős bizottsági tag sem vállalta az ülés levezetését. Mindketten elhagyták a termet. 3 bizottsági tag maradt, a határozatképességhez minimum 4 tag jelenléte szükséges. Ezért a napirendek közül csak azt a 4 napirendet tudja a testület most megtárgyalni, melyeknek nincs pénzügyi vonzata.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy sok kritikát kapott azért, mert nem volt jelen. Elsősorban ember és anya, úgy gondolja, hogy a család az első baj esetén. A bizottsági ülés levezetésére felkészült, még reggel is több mindent megkérdezett, ami nem volt számára világos. Fél kettőkor tudta meg, hogy a lányát kórházba kell vinni, ezt jelezte a polgármester úrnak is, aki azt mondta, hogy nyilván az első a család. Sajnálja a kialakult helyzetet, hogy a testület sok olyan fontos dologról nem tud most dönteni, ami a lakosság részére sürgős lett volna. Úgy gondolja, hogy nemcsak az ő felelőssége a kialakult helyzet. Képviselőtársai tudták volna ezt minden további nélkül korrigálni és mehetett volna a maga módján a dolog. Máskor is előfordult, hogy nem tudott részt venni, akkor nem történt ilyen atrocitás, amiről este a facebookról értesült. Után több telefont és emailt kapott, melyeket nem érdemelt volna meg. Megismétli, hogy sajnálja a történteket, de az nemcsak az ő felelőssége volt, számára ilyen esetben első a család.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy természetesen megértik a helyzetet, amiért nem tudott jönni a bizottsági ülésre. Hartai úr többször kérte már, hogy legyen egy biztos helyettes, aki felkészül és tudja helyettesíteni a bizottsági elnököt, ha távol marad. Most is javasolja, hogy legyen megválasztva. Hartai Béla nem vállalta az ülés levezetését. A következő korelnök ő lenne.  Arról volt szó, hogy az ülést a korelnök vezeti le az elnök távollétében, utána nincs további passzolgatás a feladatkört illetően. Maradt még egy darabig, várakozó állásponton, mert úgy tudta, hogy nem lehet a feladatot tovább passzolni. Majd felállt azzal, hogy a bizottsági ülés nem lesz megtartva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint van biztos helyettes, aki a korelnök. Egyetlen olyan ülés sem volt a korábbi időszak 18 évében, ahol a korelnök – ez legtöbbször Nagy Lajos képviselő úr volt – nem vállalta volna az ülés levezetését. Az SZMSZ-ben meghatározott feladat azt jelenti a korelnök számára, hogy neki mindig számítani kell arra, hogy helyettesként le kell vezetnie az ülést.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy elment a hangja, ezért nem tudja megvédeni magát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendek megszavazása következik. Kéri, hogy aki az előbbiekben ismertetett 4 napirendi pont megtárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

279/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 26-i soros ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. évi közmeghallgatásról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont
 2. évi közmeghallgatásról

         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyéb rendezvények és programok mérlegelésével a közmeghallgatás időpontjaként december 12-én 17.00 órát javasoljuk. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

280/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

 1. évi közmeghallgatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a évi közmeghallgatás időpontját 2022. december 12-én 17.00 órai kezdettel határozza meg.
 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról  a lakosságot előzetesen informálja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

281/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

282/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat kapott egy vizesblokkot, ami hosszú ideig a badacsonyörsi strandon volt elhelyezve, majd átszállítottuk Badacsonyba, az akkor még nem felújított alsó bazársori WC helyettesítésére. Ezt követően végleges helye a sportpályán lesz. Az objektum a VN. Kft. és önkéntesek segítségével a közműrendszerekre rá van csatlakoztatva. Gondot jelent a vizuális állapota, ahogy kinéz. A helyreállítására kaptunk felajánlást úgy, hogy ha az önkormányzat az anyagot megvásárolja, akkor azzal ingyenesen megújítják.  A pályán lévő régi illemhely is erősen felújításra szorul.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az OSB lapra szerelt faszerkezet elrothadt, viszont az OSB lap jó állapotban van. A faszerkezetet le kell bontani. Szendvics panellel szerette volna megoldani, de az túl drága, 2 millió forint körül lenne az ára. Gondoltak arra is, hogy télen is funkciót tölthetne be, ezért a szigeteléses megoldásnál maradtak. A Stimmel üzlet tulajdonosa nagyon korrekt árat adott az anyagokra, az összes kiírt anyagra 600 eFt-os ajánlatot adott. 4 cm-es nikecellel, ragasztással, dryvitezéssel, hálózással, színezéssel készülne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez elvileg polgármesteri hatáskörben kezelhető, de szerette volna előtte a testületet tájékoztatni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy Lasancz Tamás tervezővel miről tárgyaltak. Az örsi vízzel kapcsolatosan egyeztettek-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az örsi ügyben egy Szilvási nevű tervező tervezte a vízrendszert, őt kértük meg a tervek megújítására és újbóli engedélyeztetésére. Vannak olyan vízrendszerek, melyekben Lasancz Tamás tervező működik közre a testület döntése alapján.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ilyen a Kisfaludy úti Szekeres Norbert féle vízrendszer, az Arborétum úti vízrendszer, a Kápolna út, Kossuth utca, Római és Pöltenberg út szennyvízcsatornázása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszámolt arról, hogy a Kossuth utcai rendszerre 2016-ban adta az ajánlatát, sikerült elérni, hogy azon az áron készítse el a tervet és engedélyeztesse, ami feltétel ahhoz, hogy ott bármit lépni lehessen. A Fő utca rekonstrukciója kapcsán is ő tervezte a vízzel összefüggő dolgokat.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy Dr. Balikó Gergellyel miről tárgyaltak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 200 levendulatövet ajánlott fel a városnak. Az Egry Múzeum jövőjéről is beszélgettek, mivel a testvére működtet egy Balikó Galéria nevű galériát. Meg fogja nézni a Múzeumot, és ha vállalható az üzemeltetése, akkor ajánlatot tesz a testület felé. Mindent el kell követni azért, hogy ne legyen zárva jövőre.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a Rózsa köz szennyvízelvezetése ügyében történt-e előrelépés.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a tervezővel egyeztettek, nyomott vezeték épülne, erre fog árajánlatot adni. Ugyanez áll a Fűzfa utcára is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy mindkét megoldásra adjon ajánlatot. Az érintett szervezetek jóindulatára van ahhoz szükség, hogy ne nyomott rendszer legyen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy az SZL-BAU Kft-vel hogyan áll a tárgyalás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a tárgyalás megszakadt, ezt jeleztük a Képviselő-testület felé. A testület 7:0 szavazati aránnyal egyetértett a szerződés felmondásával. Múlt hét pénteken egyeztetett a budapesti ügyvédi iroda képviselőjével, aki átveszi az ügyet. A per a 140 milliós kötbér igényünk érvényesítéséről szól. Ha az SZL-BAU viszontkeresettel élne a tetőráépítéssel kapcsolatban, - melyről a műszaki ellenőr egyértelműen kimondta, hogy nem felel meg az előírásoknak és átvehetetlen, - akkor mind vagyoni és nem vagyoni kártérítési igénnyel fogunk a keresetre válaszolni. Az ügyvéd úr elmondása szerint az elmúlt 8 hónapban jól fogtuk az ügyet. Az SZL-BAU az építőanyagot elszállította. A munkaterület hivatalos visszavételéért küzdünk, valószínűleg birtokvédelmi eljárás keretében tudjuk megtenni, melyet az ügyvéd úr be fog nyújtani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Vértes Út kérelmében és az előterjesztésben is szerepel egy összeg, melyet a bazaltkövekért ajánlanak fel. Egyik képviselő jelezte, hogy mennyiért látható a net-en hasonló bazaltkő. Ha a napirend tárgyalására került majd sor, jó lenne meghatározni, hogy milyen összeget várunk el.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy neki a 300 Ft kevésnek tűnt, de nem szakember. Javasolja árajánlatot kérni máshonnan is a bazaltkőre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez egy speciális terület Patányi úr azt mondta, hogy amit eddig meg tudtak venni, úgy vadászták össze az országban. A helyi lakosság részéről is felvetődött, hogy a kő kerüljön vissza a kialakítandó Fő utcára. A projekt előtt 5 helyen kutató ásást végeztek, és nem találtak két egyforma követ Brájer Éva szerint. Tehát ezt a követ alakítaniuk, vágniuk kell. Számunkra az a fontos, hogy a kő hasznosuljon és az eredeti helyére kerüljön vissza. Az is kérésünk volt, hogy ne „üssön” a kő, lehessen rajta közlekedni.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja megkérdezni egy idegen cégtől, hogy mennyibe kerül a kő vágása. Amire kialakítják egyforma méretre, az a drága.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy szeretné, ha ez a kő kerülne vissza a Fő utcára. Magyarországon nem nagyon van kockakő, ha messziről kellene hozni, a fuvardíj is jelentős. Egy kőből több kisebb kifaragható.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ő is szeretné, ha visszakerülne és itt hasznosulna a bazaltkő. Olyan megoldást kell találni, ami jó a településnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

283/2022. (X.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az Idősek Karácsonya hasonló módon legyen-e megrendezve, mint tavaly, amikor ajándékcsomagot adtunk a 60 év feletti időseknek. Ha a testület támogatja ezt a formát, akkor rendkívüli ülésen szeretnénk egy konkrét számokkal alátámasztott javaslatot tenni.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy csak jót hallott a kezdeményezésről a megajándékozottak részéről, melynek szervezésében aktívan részt vett. Viszont körülményes volt, mert év végén nem kaptak egyforma árut. Ezért inkább ajándékutalványt javasol, 6 eFt értékben a megnövekedett infláció miatt azzal, hogy az utalványok a település boltjaiban költhetők el.

 

Krisztin N. László polgármester szimpátia szavazást kér arra, hogy a csomag vagy az utalvány megfelelő lesz-e. Úgy emlékszik, hogy a kisebb boltok nem tudták az utalványt elfogadni, így 600 csomagot osztottunk ki.  Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy az Idősek Karácsonya hasonlóan legyen megszervezve, mint tavaly. A 60 év feletti idősek ajándékcsomagot vagy utalványt kapjanak.

 

Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Mékli Bernadett

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!