2022.10.12. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 26/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 12-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (5 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                             (2 fő)

Forintos Ervin                                    képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Nagy Zoltán                                      műszaki ügyintéző

Slang Henrietta                                 igazgatási ügyintéző

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                              

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő jelezte távolmaradását, Borbélyné Galambos Gabriella képviselő késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október
12-i
rendkívüli ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1./ Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./ Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ HÉSZ módosításról – partnerségi lezárása (Májer Géza-féle TRE módosítás)

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

     Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat pályázati úton 98 erdei m3 fát nyert el. A szociális rendeletben kerül megállapításra az a jövedelemhatár, ami felett már nem igényelhető a szociális tűzifa. Tavaly többen nem tudták igényelni, ezért most javasoljuk a tavaly előtti szinten meghatározni az jövedelmi határokat az alábbiak szerint:

 „Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában annak a 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft) és annak a 65 év alatti személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft).”

Elmondja, hogy előkészítés alatt van az a folyamat, - melyet szintén jeleztünk már szóban a testületnek, - hogy ezen felül 100 m3 fát javaslunk vásárolni. Az elmúlt években is durván kétszeres mennyiség kellett, mint amit a pályázaton kaptunk. Még nem érkezett meg a szükséges 3 árajánlat, azt követően tudjuk a testület elé vinni döntésre. A fát javasoljuk konyhakész állapotban eljuttatni az érintetteknek. A kérelmeket a rendelet elfogadását követően lehet majd benyújtani.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a becsatolt rendelet 2. §. (1) d. pontja szerint a 65 év feletti nyugdíjasoknak a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-a van megjelölve. Most ezt csökkentjük le 400 %-ra? Az előterjesztésben 300 %-ról 400 %-ra emeljük. Kéri pontosítani.

 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy a 65 év alatti nyugdíjasok esetében 400 %, a 65 év felettiek esetében 450 %. Az előterjesztésben és a rendeletben is így szerepel.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy a rendeletben m3 van, közben erdei méterben beszélünk. Ha erdei méterben vesszük a fát, a rendeletet is abban kellene meghatározni. Kérdezi, hogy mi a különbség a két mértékegység között nagyságrendileg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az indokolásban valóban m3, illetve erdei m3 is szerepel, erdei m3-t kell érteni. A váltószám egyébként 1,6 – 1,7.

 

Hartai Béla képviselő javasolja felmérni jövedelem meghatározás nélkül, hogy kinek lenne igénye a szociális tűzifára. Nem tudjuk a valós igényeket a településen. Nem tudjuk, hogy a 114 eFt-os jövedelemhatár jelen esetben valóban elég-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szociális tűzifa elnevezés korábban okozott félreértést, de mára sikerült tisztázni. A pályázatban így szerepel. Nem jelenti azt, hogy olyan szegénységben él, hogy pld. kukázik a kérelmező. A pluszban vásárolt 100 m3 fa azt próbálja segíteni az elmúlt néhány év tapasztalata alapján, hogy akinek szüksége van ilyen segítségre, az megkapja. A rendeletben meghatározott jövedelemhatárt néhányan éppen csak túllépik, ilyenkor a Badacsonytomajért Közalapítványhoz fordulhat a kérelmező. Másik lehetőség, hogy településtámogatási kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz. A gyakorlat is mutatja, hogy néha tűzifát biztosítunk, 25 eFt értékben. Elmondja, hogy várhatóan lesznek olyan badacsonytomaji lakosok, akiknek az energia számlákkal, a közüzemi számlákkal lesz problémájuk a megemelkedett rezsiköltségek miatt. Erre is fel kell készülnie a testületnek, az októberi testületi ülésre napirend készül, melyhez kéri a képviselők javaslatait is.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy javaslata arra irányult, hogy tisztább kép lenne akkor, ha jövedelemhatár nélkül lehetne jelezni, hogy kinek van szüksége segítségre. Lehet, hogy egyéb energiával fűt, amit nem tud kifizetni, több idős ember nem tudja fenntartani a házát egyedül.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja felmérni globálisan, hogy kinek okoz gondot a téli fűtés. Sokan átálltak a fatüzelésről más megoldásra, a gázzal és villannyal fűtők egy része is gondba kerülhet. Erre az esetre egy mentőcsomagot kell összeállítani. Úgy gondolja, hogy egyedül, 200 eFt-os jövedelemből is kőkemény fenntartani egy építményt. Az októberi testületi ülésen megpróbálják ezt kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester fontosnak tartja, hogy a kamera előtt elhangozzék, hogy a testület a világ összes problémáját nem tudja felvállalni. Csodákra nem lehet számítani, valahol határt kell szabni, mert különben kezelhetetlenné válik a helyzet. Tavaly is több olyan kérelem érkezett, ami nem felelt meg a rendeletnek, de a testület valamilyen formában mindenkinek megadta a lehetőséget. A pályázat eredményéről szeptember 20. körül kaptunk tájékoztatást. Javasolja a fa mielőbbi kiosztásához a rendelet tervezet szerinti keretrendszer elfogadását. Ha a pályázati mennyiség felett lesz igény, annak kezeléséről a későbbiekben tud dönteni a testület, illetve közben megalkotja azt a rendeletet, melyben az energia támogatás lehetővé válik.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 9.15 órakor érkezett meg a képviselő-testületii ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

 

Krisztin N. László polgármester kéri a város honlapján külön, jól látható helyen elhelyezni az igényléshez szükséges nyomtatványt és tájékoztatást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy akinek nincs számítógépe, hogyan kaphatnak információt, milyen módon lesznek kiértesítve.

 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy sokan érdeklődtek már, az információ mindenkihez eljut. Az igénylőlapokat személyesen a recepción is át lehet venni.

 

 

 1. Napirendi pont

     Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésről

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témát mindenki ismeri. A Volán Panzióval összefüggő parkoló ügyről van szó, melynek körülményeiről a múltkor már tájékoztatást adott. A megállapodást közös megegyezéssel szeretnénk felbontani. Megjegyzi, hogy egyre több felől hallani, hogy nem épül meg a hotel. A tulajdonosok ezzel kapcsolatosan írásban tájékoztatták arról, hogy egyelőre erre is vonatkozik a beruházási stop. Az a hivatalos információ, hogy csúszik a beruházás, de még ők sem látnak tisztán. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

275/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Megállapodás Közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” szóló napirend tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt a 8258 Badacsonytomaj, Római út 180. szám alatti, Badacsonytomaj 1243/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett beruházás megvalósításához kapcsolódó Badacsony Heritage Company Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
 3. felkéri dr. Végh József ügyvédet a megállapodás előkészítésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó dokumentum aláírására.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző
 2. Végh József ügyvéd

                 Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

    Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 1. Napirendi pont

     HÉSZ módosításról – partnerségi lezárása (Májer Géza-féle TRE módosítás)

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv31. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó anyagot az érintett hatóságoknak megküldtük véleményezésre, melyek beérkeztek. A folyamatot le kell zárni, melyhez a képviselő-testület határozata szükséges az előterjesztés szerint. Ezt követően tudjuk megküldeni az Állami Főépítész felé záróvéleményezésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

276/2022. (X.12.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – partnerségi lezárása (Májer Géza-féle TRE módosítás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint elfogadja, és egyetért Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen bemutatott tervanyag megküldésével a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája felé.
 2. dönt abban, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.
 3. nyilatkozza továbbá, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve, a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező végső szakmai véleményezésre vonatkozó dokumentáció aláírására.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az előkészített dokumentumokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

                 Szabó Zoltán főépítész          

                 Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester néhány információt szeretne elmondani. E hét pénteken 17.30 órakor lesz a Kisfaludy programsorozat keretében az emléktábla avatás és az ünnepi műsor a Kisfaludy házban, melyre minden érdeklődőt várunk. Ebben az időpontban lesz a Kolping Egyesület 25 éves jubileumi megemlékezése is. A maga részéről a 16.00 órakor kezdődő szentmisén képviseli az önkormányzatot, de ezt követően nem tud jelen lenni. A BTTF vezérigazgatója október 18-án 16.00 órakor szeretné bemutatni a képviselőknek a Tátika terveit egy képviselői fórum keretében, kéri, hogy aki tud vegyen részt rajta. Október 17-én 15.30 órakor kerül sor a bölcsőde átadására kis ünnepség keretében. Október 24-én Pénzügyi, október 26-án soros Képviselő-testületi ülés lesz.

Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Mékli Bernadett

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!