2022.08.31. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 24/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-én (szerda) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (6 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                             (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Brájer Éva                                          BTTF vezérigazgató

Kovács Gergő                                    BTTF

Sziládi-Losteiner Dóra                        BTTF

Tóth Miklós                                       BTTF

Nagy László                                       BVKI igazgató

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Tóth Zsuzsanna                                pénzügyi ügyintéző

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

223/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

224/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 31-i rendkívüli ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kulturális Intézmény kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 1. Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Brájer Éva vezérigazgató asszonyt, illetve a BTTF. képviseletében megjelent kollégákat. Elmondja, hogy ez a téma régóta húzódik, sokat dolgoztak vele, sajnos ott tartunk, amit az előterjesztés tartalmaz. Gyakorlatilag a határozati javaslat minden olyan lépést tartalmaz, melyet ebben a periódusban szükségesnek tartunk. Kérdezi a Jegyzőt urat és a műszaki ügyintézőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Elmondja, hogy Molnár Mihály pályázati referens nem tud az ülésen jelen lenni, az előkészítésben ő is részt vett.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem, a kérdésekre válaszol.

 

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző elmondja, hogy nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy miután az ülés anyagát megkapta, az EPTK-n tett bejegyzéseket, az eddigi információkat szerette volna látni, ezért kérte, hogy küldje meg részére a Hivatal. Gondolja, hogy ez az idő rövidsége miatt nem történt meg. Kéri a Jegyző urat, hogy erről adjon tájékoztatást, illetve kérdezi, hogy hogyan állnak a mérföldkövek, lett-e módosítva a határidők miatt a szerződés.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szükséges anyagokat feltöltöttük a felületre. Az EPTK-ra a kooperációs jegyzőkönyvek, a kivitelezéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek nem kerültek fel. A támogatási szerződés határideje december 31-re lett módosítva. Az SZL-BAU jelenlegi megbízott vezetőjével tárgyalt a műszaki és jogi kérdésekről. A műszaki kérdésekben nem volt vita, a műszaki ellenőr által leigazolt 5 %-os teljesítést az önkormányzat természetesen nem fogja megtagadni. Az állagmegóvás érdekében a tetőt a tervekben kiírt anyagokkal lefedik, hogy az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az épület állaga ne romoljon. Erre a beruházásra kiírt speciális anyagok átvételére – ha a képviselő-testület is támogatja – ígéretet tett. A jogi helyzettel kapcsolatosan elmondja, hogy ha az Irányító Hatóság engedélyezi a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, akkor a két félnek nem lesz követelése egymástól. Ez is testületi hatáskör. Az ügyvéd úr a megállapodás tervezeteket előkészíti. Ha a testület a békés elválás mellett dönt, akkor mindenféle jogi procedúra nélkül le tudjuk zárni ezt a balul sikerült együttműködést.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az utolsó testületi ülésen a polgármester úr tájékoztatást adott a projektről, melyben számára két kardinálisnak tűnő információ volt. Az egyik, hogy nem volt egyértelmű az a jogi álláspont, hogy lejárt-e a szerződése a kivitelezőnek, vagy nem. Kérdezi, hogy erről van-e bármilyen hivatalos állásfoglalás.  Második, hogy a polgármester úr óva intett mindenféle megállapodástól, illetve annak kezdeményezésétől a kivitelezővel. Mi volt az az információ, ami ezt teljesen felborította. Az előterjesztésben van egy számára üres pont, egy felhatalmazás a megállapodás aláírására. Kérdezi, hogy pontosan miről van szó.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a polgármester úrral és az ügyvéd úrral is egyeztetett. Mindkét megállapodást vissza fogjuk hozni a testület elé. A szerződést még nem bontottuk fel, az él, de teljesen ellehetetlenült. A szerződés módosítás a két fél egyezsége hiányában nem került be az Irányító Hatósághoz, ebből kifolyólag ellehetetlenült, kvázi megszűnt. A műszaki tartalom megváltozott. Az eredeti műszaki tartalmat az eredeti áron, határidőben lehetetlenség megvalósítani. Az egyeztetések után arra jutottak, hogy ezzel a határozati javaslattal lehet megszűntetni a szerződést.  Tegnap egyetértés volt abban, hogy ezt szeptember 31-ig le kell bonyolítani. Ha a testület elfogadja az ajánlatot, akkor le lehet zárni, de ehhez az irányító Hatóság jóváhagyása is szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy egy köztes állapotban voltunk, amikor a tájékoztatót adta. Sor került egy megbeszélésre az Irányító Hatósággal, ahol vázolták a lehetőségeket, kezdve onnan, hogy ha nem valósul meg a projekt, akkor elvonják az összes forrást, és befejezve azzal, hogy két pontban egyeztek meg, a pótmunka műszaki tartalma és értéke, illetve a határidő tekintetében.  Gyakorlatilag a jegyző úr által elmondott helyzet állt elő. 27-én lejárt a projekt szerződött határideje, addig nem sikerült a vállalkozóval egyezséget kötni.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy a jogi állásfoglalást nem látja az anyagban. A közbeszerzővel is volt ezzel kapcsolatosan egyeztetés. Van-e bármilyen olyan jogi állásfoglalás, mellyel jogszerűen fel tudjuk mondani ezt a szerződést, vagy tudunk-e arra előirányzatot tenni.  Kell egy jogi állásfoglalás.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közbeszerzőtől.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testületi ülésen vitatott volt az a kérdés, hogy van-e még 144 napja a kivitelezőnek. Ahhoz, hogy a testület jogszerű döntést tudjon hozni, valakinek le kell ezt írni.  Az anyagban van egy összefoglaló tájékoztatás a testületnek, és egy határozati javaslat, de nincs semmi, ami alátámasztja, hogy mi felé kell mennie a testületnek. Hargittay úr leírta-e azt kézzelfoghatóan. A projekt 2018-ban indult, a testület hallott miatta eleget, jó lenne az utolsó pillanatban csinálni valamit, de kérdezi, hogy mire.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy természetesen történt egyeztetés a közbeszerzővel, ez alapján készült az előterjesztés.

 

Hartai Béla képviselő kéri az állásfoglalást is megküldeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülésen utalt arra, hogy az említett levél végén szerepel, hogy ez az állásfoglalás nem használható fel, ezért annak konklúziója szerepel az előterjesztésben.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy a BTTF Zrt. nevében vesznek részt a kollégákkal a képviselő-testületi ülésen, az előterjesztést megismerték. Nagyon felelősségteljes pontnál tartanak, úgy gondolja, hogy az igazság minden részletét fel kell tárnia, mert a képviselőknek felelősségteljes döntést kell hozniuk. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk, nincs idő, amennyiben nekik, mint a BTTF-nek ezzel a beruházással van feladatuk. Az elmúlt hetekben átnézték a projektet. Nem a munka átvétele, hanem elsődlegesen a Tátika épület felújítása a cél. Ez volt a cél a pályázat benyújtásakor is. A Magyar Kormány jóvoltával több mint 2 milliárd forint érkezett ide. Felértékelődik ennek a prioritása, hiszen most ott áll egy torzó, egy kibontott épület, hosszú hetek óta nem volt munkavégzés. Áttekintették, hogy egyáltalán képesek-e felújítani, nagyon kevés idő áll rendelkezésre, az európai uniós forrásokkal el kell számolni a jövő év végéig. A közbeszerzési eljárást is le kell folytatni, ami szintén hosszú heteket vesz igénybe, a terveket át kell nézni, ha szükséges módosítani. A testülettel nyilván egyeztetni érdemes. Ha ezen a héten nem lesz döntés, akkor felelősséggel nem tudja átvenni, mert nem tudja határidőre befejezni.  Kéri, hogy ez senki ne vegy szorító szándéknak, de felelősséget csak így tudnak vállalni. A projekt időbeosztását lemodellezték. Szeptember 24-én a testülettel leegyeztetett terveknek kell lenni, ami közbeszerzésre kiírható. Van néhány tervezési kérdés, amiben most kellene dönteni. Az önkormányzat és az SZL-BAU közötti elszámolásban nem tudnak szerepet vállalni, ők is látták, hogy az elmúlt hónapokban nem volt munkavégzés. Nem tiszte ezt minősíteni, de furcsa, hogy van egy leszerződött vállalkozó, nem érti, hogy miért nem halad a munka, még ha közben pótmunkát is jelentett be. Ahhoz, hogy ők lépni tudjanak, bizonyos határidőket és feladatokat a részükről rögzíteni kell. Határozatmódosítást nem tudnak kezdeményezni, de el kell mondania a következőket. Az egyik ilyen, amit a képviselő úr is feszeget, hogy meg kell szűnnie jogszerűen szeptember 30-ig a fennálló szerződésnek, amit a munkaterület visszavételének is követnie kell, hogy az önkormányzat át tudja adni nekik. Ezt is szeptember 30-ig le kell bonyolítani. Úgy gondolja, hogy ez abszolválható feladat. A terveket és engedélyeket meg kell kapniuk az önkormányzattól, különben a tervezőikkel nem tudnak haladni. Szeretne egy együttműködési megállapodást is kérni az önkormányzattól, illetve az átdolgozott terveket a közbeszerzés kiírása előtt a testület láttamozza a határozatával. Nyilván ezt a szeptemberi soros ülésre érdemes volna visszahozni, több mindent rögzíteni kell. Ezzel a későbbi viták elkerülhetők. Azt gondolja, hogy a pályázati kiírás meghatározta, hogy mire lehet pályázni, ahhoz támpontokat adott. Rendelkezik arról is, hogy a fenntartási kötelezettség miatt hány százalék lehet a bevételi funkciója az épületnek. A későbbi üzemeltetés szempontjából felmerülő kérdésekről is beszélni kell, ennek az összesítésével a kollégái készültek. Háborús helyzetben vagyunk, senki meg nem mondja, hogy egyáltalán lesz-e vállalkozó, aki a közbeszerzési kiírásra ilyen szoros határidővel ajánlatot ad. Magyarországon a vállalkozók szeretnek nyugodtan dolgozni. Ha nincs béke és nyugalom az nem tesz jót a projekt végkimenetelének. Mindenkinek az az érdeke, hogy az épület elkészüljön, de maradjon ilyen állapotban. Néha saját magunkat is meg kell erőszakolni a közös érdek ügyében. Ha az épület átadásra kerül, utána lehet felelősöket keresni, de kéri, hogy a Tátika felújítását ezáltal ne veszélyeztessük. Nem tudható, hogy milyen áron érkezik ajánlat, ma inkább lefelé mennek az árak. Az Államnak is meg kell néznie, hogy mire biztosít forrást. A meg nem kezdett beruházásokat nem lehet elkezdeni, mellettünk háború van, mögöttünk a Covid. A beruházás 2018. óta 5 %-on áll. Erre a pénzre sokan várnak, fontos, hogy a település ne veszítse el. Előfordulhat, hogy magas összegű ajánlatok lesznek, el kell gondolkodni azon, hogy a forrást hogyan lehet hozzátenni. Azt, hogy ez a projekt plusz forrást kapjon, nem tartja elképzelhetőnek, csak a projekten belül lehet gondolkodni. Ha nem lesz elegendő a kivitelezésre, csak azt a megoldást tudja javasolni, hogy el kell dönteni, hogy a testületnek és a településnek mi a prioritás. Külső szemlélőként neki a Tátika, nemcsak azért, mert méltatlan, ahogy kinézett, hanem azért, mert nem maradhat a jelen állapotában. Nyilván a Tátika épülete és a Secki büfé közötti területnek is prioritást kell élveznie. A rendezvénytér esetében a legalacsonyabb ajánlat is magasabb a rendelkezésre álló összegnél, ezért a rendezvényteret a jelenlegi parkoló helyén el kellene engedni. Most őszintének kell lenni, fel kell tárni az igazság minden részletét, nem akar visszamutogatást és későbbi vitát. Megérti a képviselő úr jogos aggályát. A BTTF érdeke, hogy tisztázott körülményeket vegyen át, tisztázott pénzügyi oldallal. A kollégákkal együtt képesek ellátni a feladatot. Van kockázat, de meg tudja erősíteni, hogy még mindig nagyobb az esélye, hogy az épületet felújítva át tudják adni az önkormányzatnak, mint a jelenlegi helyzetnek.

 

Hartai Béla képviselő kéri a vezérigazgató asszonyt, hogy mondja el a módosító indítványt, amit javasolna a határozati javaslatba is belefoglalni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ülést ő vezeti. Első megjegyzése, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen az anyagon. Jegyző úrral éjt nappallá téve küzdöttek azért, hogy ez a helyzet ne így alakuljon és ne így záruljon.  Az előterjesztés jogi és közbeszerzői vélemény alapján készült, melyben minden olyan elemet feltüntettek, ami a döntéshez szükséges. Természetes, hogy ahogy eddig is, az ügyben minden szerződés, megállapodás a képviselő-testület elé kerül. Megadja a szót Brájer Éva vezérigazgató asszonynak.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy nem is módosító indítvány lenne, talán inkább egy plusz határozati javaslat lenne a részükről, akkor éreznék magukat biztonságban. Akkor tudják felelősségteljesen átvállalni a feladatot, ha rögzítésre kerülne, hogy az önkormányzat az SZL BAU-val való szerződését jogszerűen 2022. szeptember 30-ig megszűnteti, illetve a szerződéssel kapcsolatos elszámolást az önkormányzat benyújtja az Irányító Hatóság felé 2022. szeptember 30-ig. Az elszámolásnak meg kell történnie ahhoz, hogy a BTTF munkát tudjon végezni. Meg kell történnie mielőbb, szinte holnap a tervek és az engedélyek tételes átadásának és meg kell történnie a műszaki munkaterület visszavételének is. Október 15-i dátumot mondana a munkaterület visszavételére, melyet a szeptemberben megkötendő műszaki megállapodásban is rögzíteni kell. Ezeket a döntéseket a mai ülésen szükséges volna meghozni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy sajnos 2018. óta ide jutott az önkormányzat, az ügyben NAV vizsgálat is volt. Ha most nem hozza meg a döntését a képviselő-testület, akkor nem tudja, hogy mi lesz a Tátika sorsa. Az SZL-BAU-nak átalányáras szerződése van. Javasolja, hogy a szerződő fél írja le, hogy milyen formában fogja folytatni az épületet, hogy ne legyen meglepetés a közbeszerzés kiírásakor. Ne legyenek olyan meglévő anyagok, amit az új kivitelező nem akar beépíteni. Kérdezi, hogy a fenntarthatóság kérésében mi az elképzelés. Az épületnek jövedelemtermelő képességgel kell rendelkeznie. A befejezési határidőre van-e támpont. Gondolja, hogy egy közbeszerzésben lesz kiírva. Fontos, hogy ne legyen 50 milliós mínusza az önkormányzatnak, a jóteljesítési garanciától kezdve mindennek be kell kerülni a szerződésbe.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy a határidő a pályázat kiírásban meg van szabva, nekik június 30-ig be kell fejezniük az épületet. A tervekkel kapcsolatos kérdésekre tudnak szakmai választ adni. A tervezőknek ki kell adni a feladatot, örülne, ha most, vagy a testületi ülés után ezt átbeszélnék, jegyzőkönyv felvétele mellett. Van néhány kardinális kérdésük. A terveket visszahozzák a testület elé, az önkormányzat elszámol az SZL-BAU-val. A kivitelező cég megvásárolta a tetőre a palát, de nem került fel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a megbeszéltek szerint szeptember 30-ig megszűntetjük a szerződést. Az elszámolás időpontját eltolná október 15-ig. Későbbiekben kérjük a kimutatást arról, hogy az új kivitelező milyen anyagokat venne át.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy az ABC Group Kft. tervezte az épület felújítását. Az Örökségvédelem okán volt egy erőteljes engedélyeztetési eljárás. Bíznak abban, hogy a tetővel kapcsolatban rendben van a terv, hasznos lenne, ha a megvásárolt pala felkerülne a tetőre. A felhasználható anyagok nyilván a közbeszerzési eljárásban nem szerepelnek, mert rendelkezésre állnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tegnap egyeztetett a kivitelezővel. Az épületen belül vannak olyan statikai megoldások, melyeknek bent kell maradni, ehhez egy jogi formulát kell találni. Az új kivitelező januárban kaphatna munkaterületet, addig nem tudjuk a statikai tartóelemeket kivenni, mert az épület megroppan. Ez is a testület elé fog kerülni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a nagy parkoló vonatkozásában is rendelkezésre áll egy összeg. Az elhangzottak alapján a rendezvénytér nem valósul meg, a Tátikára és a parkra tud a BTTF koncentrálni.

 

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy a prioritás a Tátika épülete. Ha nem elégséges a forrás a teljes műszaki megoldásra, akkor a MOL kút melletti parkoló felújítását elveszíteni nem akkora fájdalom, főként mivel a rendezvénytér működtetése jelentős forrást igényelne, miközben a Tátikát kockáztatjuk. Elsődleges az épület rendbetétele legyen, második pedig az épület melletti terület rendezése. A tervben játékok is szerepelnek gyerekek részére, ezt egyébként is hiányolja Badacsonyban. Hátra sorolná, hogy egy parkolót elveszítve legyen egy rendezvénytér, aminek a működtetése költséges, egy üzleti tervet érdemes volna összeállítani hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben le van írva az az alaphelyzet, hogy a Tátikára és az alsó parkra fordítható összeg nem elegendő önmagában egyik feladatra sem. A két projektelemet tudjuk tekinteni, a közbeszerzést ennek megfelelően írjuk ki. Valószínűleg a műszaki tartalmát csökkenteni kell, például a rendezvényteret ki kell hagyni. Az önkormányzat is kiírhatja a közbeszerzést, áttekintheti a terveket, de a folyamat minden pontján bele fog futni valamilyen korlátba. Jelen pillanatban a BTTF-nek nagyobb szabadsága van mindenben. Ezért minden azt indokolja, hogy ha lehet, a BTTF vegy át a feladatokat.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a 100 parkoló a Fő út mellett bele fog-e férni a projektbe. Ha időben úgy alakul, akkor legalább az infrastruktúra bekötéseket meg kellene csinálni a parkolóba.  

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BTTF-fel történt egyeztetések kapcsán az látszik a legcélszerűbbnek, ha új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. Elmondta a vezérigazgató asszony, hogy milyen verzió látszik az országban a beruházásokkal kapcsolatosan. Egyre többen mondják, hogy novemberben elfogynak a nagyobb munkák és lesz vállalkozó a feladatra. Mégis az egyes tételeket opcionálisan javasoljuk beépíteni a közbeszerzésbe, fontos, hogy lehessen változtatni. Az lenne a legjobb, ha minden meg tudna valósulni.

Brájer Éva vezérigazgató elmondja, hogy a 71-es úttal párhuzamosan parklók kialakítása szerepel. Szeretné, ha a testület elmondaná erről a véleményét. Úgy gondolja, hogy a járda kárára lehetne csak megépíteni a parkolókat. Hamarosan elkészülnek a tomaji vasútállomás melletti parkoló tervei és engedélyeztetése, de a kivitelezésre még nincs meg a forrás. Leszögezi, hogy ebben se legyen félreértés. A BTTF a konzorcium vezetését nem tudja átvenni, mert annyi időt veszítenénk, hogy az épület nem készülne el. A költségsorokat veszi át a BTTF. A Hivatal alkalmazottja, Molnár Mihály szakmailag teljesen átlátja a kérdést, bír minden olyan tudással, ami biztosíthatja a közös haladást, hiszen a munkának lesz egy szoros közös része is. Fontos, hogy az épületet nem lehet teljesen újratervezni gépészetileg. Csak apróbb módosításokra van lehetőség az idő rövidsége miatt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy elméletileg igyekszünk a lehető leggyorsabban olyan megoldást találni, hogy a projekt megvalósulhasson. Magánoldalról az lenne a kitétele, hogy az, hogy idáig jutottunk, a település pénzéből 100 millió forintba került. Kérdezi, hogy ez hogyan számolható el a projektben.  Az SZL-BAU-val az anyag megvásárlásáról tárgyalás történt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elszámolás megtörtént.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nem tud olyat támogatni, ami plusz terhet jelent az önkormányzatnak. A vezérigazgató asszony elmondta a megoldást. Első a Tátika épülete és a hozzátartozó rész, majd ha marad forrás, akkor lehet a többit hozzátenni. Már tavaly év elején is látszott, hogy ebből a pénzből nem lehet kivitelezni ezt a projektet. Ő már akkor azt támogatta, hogy legalább az épület készüljön el. A szeptember 30-i határidő elfogadható. Kéri, hogy lehetőség szerint ne maradjon ki semmiből a testület és a képviselők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez már elhangzott tőle, erre kötelezettséget vállaltak, egyébként is így működik a dolog. A vitát lezárja. A vezérigazgató asszony által elmondottakat a határidők és a tervek hivatalos átadása tekintetében a határozati javaslat 4. pontjaként teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

225/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása – határozati javaslat kiegészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása című előterjesztést megtárgyalta.

A BTTF vezérigazgatója által tett javaslatot a határozati javaslat 4. pontjaként az alábbiak szerint fogadja el:  

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határidők tekintetében dönt arról, hogy
 • a Tátika épület megújítására vonatkozó, 2021. október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződést jogszerűen 2022. szeptember 30-ig megszűnteti.
 • az Irányító Hatóság felé a szerződéssel kapcsolatos elszámolást 2022. szeptember 30-ig benyújtja annak érdekében, hogy a BTTF a munkát el tudja kezdeni.
 • A terveket és engedélyeket hivatalosan és tételesen mielőbb átadja a BTTF részére.
 • a műszaki munkaterületet 2022. október 15-ig az SZL BAU-tól visszaveszi, ezt a szeptemberben megkötendő műszaki megállapodásban rögzíti.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy minden olyan dokumentum, ami lényegesen befolyásolja a projektet, normakontrollra kerüljön be a testület elé, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

226/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat megvalósítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázat részét képező Tátika épület megújítására vonatkozó, október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződés megszűnése okán annak lezárását kezdeményezze, valamint felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges lépések megtételére, a felek közti elszámolás lefolytatására.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárást érvényesnek nyilvánítja. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges fedezetet az Önkormányzat biztonságos gazdálkodásának érdekében biztosítani nem tudja, így a „Alsó Bazársor és környező területek megújítása” megnevezésű közbeszerzés eljárást eredménytelenné nyilvánítja és egyben felhatalmazza a polgármestert az eljárás érvényessé, de eredménytelenné nyilvánításához szükséges lépések megtételére.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú, „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” pályázatában a további kivitelezési költségtételek és a kapcsolódó feladatok BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére történő átadásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges Támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére, a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére, a konzorciumi szerződés módosítás előkészítésére és mindezekhez szükséges lépések megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határidők tekintetében dönt arról, hogy
 • a Tátika épület megújítására vonatkozó, 2021. október 15-én az „Sz-L” BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között létrejött kivitelezési szerződést jogszerűen 2022. szeptember 30-ig megszűnteti.
 • az Irányító Hatóság felé a szerződéssel kapcsolatos elszámolást 2022. szeptember 30-ig benyújtja annak érdekében, hogy a BTTF a munkát el tudja kezdeni.
 • A terveket és engedélyeket hivatalosan és tételesen mielőbb átadja a BTTF részére.
 • a műszaki munkaterületet 2022. október 15-ig az SZL BAU-tól visszaveszi, ezt a szeptemberben megkötendő műszaki megállapodásban rögzíti.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy minden olyan dokumentum, ami lényegesen befolyásolja a projektet, normakontrollra a testület elé kerül.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 1. Napirendi pont

Kulturális Intézmény kérelme

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az intézmény igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy az intézmény a rendezvényekre 10 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól, majd a pénzmaradványból 2,5 millió forintot kapott még, melyet a rendezvényekre fordítanak. Megváltoztak a körülmények, már akkor jelezte, hogy a két nagyobb rendezvényt nem tudják megtartani a rendelkezésre álló összegből. A Kata kivétele miatt sok vállalkozó nem tud még konkrétumokat, 30-40 %-os emelkedést javasolnak. Ezért kérték a rendezvényekre fordítható költségelőirányzat módosítását. Megjegyzi, hogy sajnálja, hogy nem lesz megépítve a rendezvényterület és nincs alternatíva sem. A rendezvények költségének 40-50 %-a helyszín kiépítése és bontása, sok lesz emiatt a plusz költség, amit a település nem tud kitermelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bor7 kapcsán megtapasztaltuk, illetve a szüreti rendezvénnyel összefüggésben is, hogy a külső hozzáállás nem változott. Éppen ezért az ősz és tél legfontosabb feladata lesz, hogy új platformra helyezzük a rendezvényeket. Az önkormányzat a helyszín biztosításán kívül kivonul ezekből, mivel belead sok milliót és utána csak bírálatot kap. A jövőben meglátása szerint ez nem működhet, valamilyen más irányt kell kitalálni.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy a kért összeg a tartalék terhére biztosítható. Kérdezi, hogy jelenleg mennyi a tartalék összege.

 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy jelenleg 287.454.767,- Ft az általános tartalék, mely a kért 4,8 millió forinttal csökkenne.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a most kért összeg biztosan elég lesz-e.

 

Nagy László igazgató elmondja, hogy nem mehetnek tovább a rendezvénnyel, nem fog plusz összeget kérni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

227/2022. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat

Kulturális Intézmény kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Nagy László mb. intézményvezető kérelmét megismerte és a rendezvényekhez bruttó 4,8 millió forint összeget biztosít finanszírozásként a 2022. évi tartalék terhére.
 2. Felkéri a Hivatalt, az előirányzat módosítására a szükséges intézkedések tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

                 Ei módosítás a soron következő KT ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

 

 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a képviselő-testület elfogadta az előző határozatával, hogy a Kulturális Intézményt 4,8 millió forinttal támogatja. A kiküldött költségvetés ezt nem tartalmazta. A Pénzügyi osztály elkészítette azt a változatot is, ha a testület elfogadja a kérelmet. Így az előbb említett tartalék 282.654.767 Ft-ra módosul, illetve a központi Irányító Szervi támogatás 184.846.276 Ft-ra módosul. Az Intézménynél beépítésre kerül a rendezvények sorra 4 millió forint, illetve 800 eFt ÁFA, mert nem minden esetben ÁFÁ-s a vállalkozó, illetve a fellépő. Így az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala 3.636.334.127,- Ft-ra módosulna.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így most azonnal a helyére kerülnek a számok. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előzőekben ismertetett költségvetési rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2022. (IX.05.) rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

3/2022. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Krisztin N. László polgármester a következő soros képviselő-testületi ülés időpontjával kapcsolatosan elmondja, hogy rosszul értelmezték az önkormányzat média szerkesztőjétől kapott levelet. Bíró Gábor operatőr szeptember 11-én szabadságon lesz, az ülés felvételét nem tudják megoldani.  A feladatokat átnézve a következő soros ülés szeptember 28-án szerdán lesz megtartva, előtte hétfőn pedig a pénzügyi bizottsági ülés. Rendkívüli ülésre valószínűleg szükség lesz, a Magyar Falu Programban az örsi utak felújítása kapcsán a kivitelezőről és a forrásról dönteni kell. Kérdezi az ügyintézőt, hogy a napelemes lámpák kiépítése hogyan áll.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy az örsi részre három árajánlatot kértünk be, egy ajánlat érkezett, sajnos eredménytelen lett az eljárás, meg kell ismételni. A Szent Donát úti részre az ajánlatok beküldésének határideje szeptember 11.

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Takács Lajos

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!