Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2022.06.30. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 21/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-án (csütörtök) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő  

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Takács Lajos                                       képviselő                                            (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                költségvetési és adóosztályvezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Nagy Zoltán                                     műszaki ügyintéző

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Takács Lajos képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

211/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 30-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

  1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról (rendelet)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügy menete mindenki előtt ismert. Kéri a költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete május 30-án elfogadta a zárszámadást, döntött a pénzmaradványról, melyet a következő ülésen az előirányzatokon át kell vezetni. Időközben az önkormányzat megkapta a badacsonytomaji és a badacsonyi strand V. ütemének pályázati pénzeszközét. Ezt is, illetve a képviselő-testület által meghozott határozatokat – melyeknek egy része már végrehajtásra került - is tartalmazza az előirányzatokon történő átvezetés. Az előirányzat módosítást negyedévente kell elvégezni. Amikor a testület hoz egy határozatot, például dönt arról, hogy a tartalék terhére biztosít valamilyen kiadást, akkor a határozat végrehajtását a Hivatal megkezdi, és a következő testületi ülésre előirányzat módosítást készít, a döntéseket ekkor tesszük helyre. Támogatást adott a testület a MENÜ és a VN. Kft-nek, a TOP+ pályázathoz, projekt előkészítő tanulmányhoz, egyház részére, fogorvosi röntgengép vásárlásához, tűzjelző rendszer kiépítéséhez a bölcsődébe, Egry József Művelődési ház részére, illetve közbeszerzésre a közvilágítás esetében. Ezeknek az összegeknek az előirányzatban történő átvezetését készítették elő. Azonnali feladatot igényelt a Badacsonyörsi víz probléma megoldása, hiszen a vizet július 21-én elzárták volna. Erről is döntött a Képviselő-testület, a támogatást a Badacsonytomajért Közalapítványon keresztül biztosította, melyet az Alapítvány utalt át a DRV. részére. Mivel a döntés később született, mint ahogy az anyag elkészült, ezért ezt még pluszban beletette az előirányzat módosításba. Tehát az csak a képviselő-testület döntéseit tartalmazza, és a pályázati pénzösszeget, melyet az önkormányzat kapott. Ugyanez vonatkozik a közös hivatalra és a kulturális intézmény pénzmaradvány felosztására is. Bevételi oldalon az önkormányzatnál még szerepel, hogy a hivataltól 16.351 eFt-ot elvont. Az anyagban benne van, hogy ezen döntések mintegy 31.074.902 Ft-ot érintenek a tartalék terhére. A tartalékba betették ezt a 16 milliót, illetve az önkormányzat 285 milliós pénzmaradványát. Így állt össze az előirányzat módosítás, amit a költségvetésben táblázatokkal mutatnak be. Kérdésként hangzott el, hogy a tartalék hogyan áll, ezt a 15. számú melléklet tartalmazza. A módosítással a tartalékba 282.864.349 Ft kerül, illetve 82.303.168 Ft a pályázati tartalék, amit elkülönítve fogunk nyilvántartani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben nincs benne a 37 milliós pályázati pénz, ami megérkezett a számlánkra, ez majd egy következő módosítással kerül a helyére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy egy tétel miatt nem került elfogadásra a rendelet módosítás. Javasolja a tételeket egyesével megszavaztatni.

 

Török Zoltán alpolgármester nem támogatja a javaslatot. Kérdezi, hogy változik-e a helyzet, ha a testület egy tételt nem fogad el.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy miután a testület határozatokat hozott azonnali határidővel, illetve 8-15 napos határidővel, a kötelezettség vállalás a Képviselő-testület részéről megtörtént. Megnevezte, hogy milyen forrásból adja a támogatást. Ha nem tudja átvezetni az előirányzaton, akkor a júniusi zárást, illetve a féléves zárást nem tudja végrehajtani. Ezek függőben lévő tételek. Azt jelentené, hogy a számlákat nem tudjuk kifizetni, azokban az esetekben, amit már kifizettünk, pld. az egyházi támogatást - ott nem tudja mi a helyzet. Komoly bírságot kapunk, az egy dolog, de a következő hónaptól nem kap az önkormányzat állami támogatást. Visszamenőlegesen nem tud könyvelni, nem tudja, hogy hogyan lehet majd rendbe tenni, ilyenre még nem volt példa.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a testület részéről a határozatok elfogadásával kötelezettség vállalás történt, a szerződések elkészültek. Ha nem történnek meg a kifizetések, akkor az önkormányzat szerződésszegést követ el, és minden szerződésbe foglalt kötelem visszahullik ránk.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a június 20-i ülésen nem vett részt, ahol született egy képviselő-testületi határozat, melyet a jegyző úr jogilag jóváhagyott. Az átcsoportosítások tekintetében tett volna módosító indítvány, de nem volt rá lehetőség. A 2021. évi határozatra visszatérve, amikor a 11 milliós tartozás fennállt, tudható volt, hogy a 15 éves folyamatnak itt nem lesz vége, mert ezek az összegek továbbra is halmozódni fognak. Csak akkor lesz változás, ha olyan folyamatban tud részt venni az önkormányzat, amire szándék van, de nem tudjuk, hogy mikor valósul meg. A vízórákkal kapcsolatban nem tudjuk, hogy milyen lehetőségek vannak, a magántulajdonokon lévő telkekre az önkormányzat köthet-e a DRV-vel olyan szerződést, mellyel befolyásolni tudjuk a helyzetet.  Vannak a rendszeren becsületesen fizetők és vannak, akik nagyobb összegeket halmoztak fel. A pénzeszköz átadás kapcsán kérdezi, hogy közműdíj tartozás jogcímen hogyan fizette ki az önkormányzat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem úgy fizette ki, a probléma megoldására utalta át. A határozat nem tartalmazza, hogy közmű díjakra lett kifizetve.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy azt reméli, hogy a hálózaton lévő tulajdonosok közül senkinek nincs adótartozása. Ha igen, akkor nem jogosult az önkormányzati támogatás igénybevételére. Azért szavazott nemmel a K512-es rovatszámon szereplő tételről, mert úgy gondolja, hogy az is támogatás, illetve egy lehetőség lett volna, ha lajtoskocsiból biztosítjuk az ivóvizet. Régebben már volt is erre precedens, bár a 21. században nem ez a megoldás. Továbbra is azt támogatja, hogy a Badacsonyörsről származó bevételeket vissza kell forgatni az örsi településrészre, a tegnapi szavazása is ezt erősítette meg. Önkormányzati képviselőként nem tehet diszkriminatív megkülönböztetést. Szeretné, ha a jegyző úr egy olyan anyagot tenne le a Képviselő-testület asztalára, mely szerint minden helyi állampolgár a közmű támogatást valamilyen arányban igénybe veheti, rászorultsági vagy egyéb okok kizárásával. Ezt a diszkriminatív megkülönböztetést, amit örsi eset jelent, nem támogatja.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy őt is többen hívták. Érti, hogy meg kell nyugtatni azokat, akik nem értenek egyet a tartozás kifizetésével. Megjegyzi, hogy ezt azon az ülésen kellett volna elmondania a képviselő úrnak, amire direkt nem jött el, mert nem akart konfrontálódni senkivel. Az 5 millió forintot az önkormányzat átutalta a Badacsonytomajért Alapítványnak a probléma megoldására. El kellett volna akkor jönni minden képviselőknek, nem pedig most belekeverni a költségvetés módosításba.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészítésként elmondja, hogy nagyon sokan olyan alacsony nyugdíjat kapnak, hogy a rezsi kifizetése után nem tudnak belőle megélni. Ez az ívóvíz rendszer régóta így áll. Meg kell nézni, hogy a tűzivíz tározónak nevezett medencék miből vannak feltöltve. Nem szeretne belemenni emiatt egy bírósági ügybe, de nem a helyi állampolgárok viszik el így a rendszert. Kíváncsi lenne arra, hogy a többi közmű szolgáltató felé is hasonló tartozásokat halmoztak-e fel. Tisztában van azzal, hogy a nyár közepén az ivóvizet biztosítani kell, de ha az önkormányzat nem teszi meg a szükséges lépéseket, akkor szeptemberben újra 11 milliós tartozással fog szembesülni. Ki vállalja fel, hogy akkor nem zárják el a csapot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozat része volt egy lakossági fórum összehívása, melyet a BÖÉE szervezett meg július 1-én 18.00 órára a Szürkebarát fogadóba. Erre a képviselőket is várjuk. Arra teszünk kísérletet, hogy ez a bizonyos társasházi rendszer felálljon, minden egyes ingatlanon legyen vízóra és akna. A DRV. ezeket regisztrálja és ezt követően direktben történik a folyamatok bonyolítása. Más közművek esetében a szolgáltató közvetlen kapcsolatban van az ügyféllel.

 

Hartai Béla képviselő továbbra is úgy gondolja, hogy a testület által meghozott határozat - mindegy hogy jó, vagy nem - de egy többségi döntés volt. Az, hogy megadta-e az illető a megfelelő információt ahhoz, hogy a jelenlévők jó döntést hozzanak, már megkérdőjelezhető. Fenntartja az előző felszólalásban tett javaslatát, hogy szavazzanak külön a tételekről. Az osztályvezető által elmondottak nem kapcsolódnak a javaslatához. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e ott valakinek családtagja, vagy rokona, aki a hálózatot használja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Ő is fog majd ilyen kérdéseket legközelebb feltenni.

 

Török Zoltán alpolgármester nem ért egyet azzal, hogy ilyen vitákba belemennek a képviselők, közben az egész költségvetést áthúzzák. De ezek után megkérdezi, - mert már többen is felvetették feléje - hogy Hartai Bélának a strandon törvényesen működik-e a büféje.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ez nem ide tartozik, de a jegyző úrtól is megkérdezték hivatalosan, aki megadta rá a választ. A büfé a magántulajdonát képezi, így az csinál vele, amit akar. Bérbe adta a Mejlinger és társa Kft-nek.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a másik büfét pedig a Mejlinger László bérli.

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy miért nem arról beszél az alpolgármester úr, hogy honnan indult és most hol tart.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ilyen kérdések után örül annak, hogy éppen folyamatban van a Kiss József Alapítvány teljeskörű átvilágítása. Ezzel kapcsolatosan a NAV-nál Hartai Béla mondta azt, hogy célszerű lenne az Alapítvány átvilágítása, és nem szeretné, ha figyelembe vennék a vallomását, mert jóba van Krisztin N. László polgármesterrel és együtt vannak az Alapítványban.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ez részéről nem hangzott el. Ez egy vádaskodás, és törvénytelenül jön ide, nem mondott ilyet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amit Hartai Béla behozott a testületbe, az szokatlan és nehezen emészthető. Az is nagyon durva, amit a kamerákon keresztül sugallt az emberek felé az előbb neki címzett kérdéssel, miszerint van-e érdekeltsége a badacsonyörsi ivóvízrendszerben. A 30 éve ott ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos fia egy évvel ezelőtt vette feleségül az ő lányát, erről van szó. Reméli, hogy az emberek nem tolerálják ezt a viselkedést, amit a képviselő úr behozott ebbe a munkába. Ilyen szintű személyeskedésre soha nem volt példa.  

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nem ő kezdte a személyeskedést, 20 éve nincs megoldva az ivóvíz probléma, de most nagyon gyorsan megoldást kell találni rá. Igaz, hogy jelenleg senki nem szeretné, ha lezárnák a vizet. Olyan megoldás kell, ami megoldja a helyzetet. A testületi ülésen el kellett volna mondani, hogy milyen feltételekkel adta Varga Péter és ő a 3 millió forintot. Feltétel volt, hogy nem halmoznak fel újra tartozást. A költségvetés módosítással az volt a probléma, hogy csomagban volt. Javasolja egyenként szavazni a tételekről.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a határozat végrehajtása, az összeg átutalása már megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megoldást az segítette volna, ha a döntéskor elhangoznak ezek a gondolatok. Ennek ellenére ott maradt 4 képviselő, akik jószándékkal próbálták képviselni az ügyet. Tény, hogy mint a badacsonyörsi terület gazdája, nem tudjuk megoldani, hogy pályázati forrás szerezzünk. A helyzetet a jelenlévő képviselők így tudták segíteni. Úgy gondolja, hogy arról beszélni, hogy majd beleszakadnak a megoldás keresésébe, úgy hogy nem is vannak jelen a nehéz helyzetekben, nem annyira szép. Ezt a részét lezárja, természetesen külön fogja szavaztatni a badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatos sort, és mindenki eldönti, hogy mit szavaz, majd a pénteki lakossági fórumon el is mondja az emberek előtt, hogy mit gondol erről.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem azért van csomagban az előirányzat módosítás, mert bármit el szeretnénk rejteni, az osztályvezető mindent leírt a szöveges részben is. Nem javasolja az egyenkénti szavazást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ugyanaz a probléma, ha egy tételt nem fogad el a testület, olyan, mintha az egészet nem fogadná el. Mindegy, hogy soronként vagy együtt szavaz. A badacsonyörsi ivóvíz tartozás befizetésének határideje június 21. volt.  A képviselő-testület a tartalék terhére történő kifizetésről döntött. A döntést a helyére kell tenni, a könyvelésen át kell vezetni. Ha elutasítja ezt az egy tétel, akkor ugyanott vagyunk, mintha az egészet elutasítaná. Ezzel az egész önkormányzati működés ellehetetlenül, lesz egy lezáratlan hónap, ami tovább fog göngyölődni, nem tudják helyre tenni. Ez a tétel már ki lett fizetve, június 21-i határidőre a végrehajtás megtörtént. A könyvelésbe nekik ezt júniusba be kell tenni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy pénteken kapták az értesítést, hogy hétfőn rendkívüli ülés lesz. Így nem lehet elvárni, hogy mindenki itt legyen. Sok rendkívüli ülést nem hagyott ki, igyekezett mindig megoldani, hogy jelen tudjon lenni, de most nem tudta. Ez előfordul, nem gondolja, hogy bárkinek a szemére lehetne vetni, hogy nem akarja elvégezni a munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy igen, de ha valakinek a távollétében döntés született, az később nem kérdőjelezte meg.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy nem tudott itt lenni és utána mondott egy nemet. Ha a többség úgy gondolta, egyért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a többségi demokrácia miatt a többségi döntés érvényben van.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy mindenki véleményét tiszteletben kell tartani.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a jegyző urat, hogy hivatalon belül senki ne mondjon egy képviselőről véleményt, nem tudja, hogy mivel érdemelte ki. Mindenki úgy próbál viselkedni, ahogy elvárja tőle a település és a térség. Kéri, hogy a jegyző úr a dolgozók körében ezt jobban követelje meg, nem ebben az épületben van a helye az ilyen véleménynyilvánításoknak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy átbeszéljük. Valamilyen szinten meg lehet érteni a kollégákat is, testületi ülést testületi ülés követ, az elmúlt hónapban sok ülés volt.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Az elhangzott módosító indítvány teszi fel szavazásra, miszerint a badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatos korábbi testületi döntés rendelet módosításba történő beépítését szavaztassa külön. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a korábbi döntés él, és ezt át kell vezetni a könyvelésen a szabályoknak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

212/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvízzel kapcsolatos döntés könyvelésen történő átvezetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2022. (VI.20.) képviselő-testületi határozatban foglaltakat fenntartja, Badacsonytomajért Közalapítvány részére a badacsonyörsi ivóvíz probléma megoldására átutalt 5 millió forint támogatás előirányzatokon való átvezetésével egyetért.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2022. (VII. 05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

                                               Borbélyné Galambos Gabriella

                                                                képviselő

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!