2022.06.20. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2022.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 20-án (hétfő) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Mékli Bernadett                                  képviselő                                             (4 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

                                                                      

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            (3 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                kvi és adóosztály vezető

Gyimesi Mónika                                igazgatási-műszaki ügyintéző

Dr. Végh József                                ügyvéd

Simonné Visi Erzsébet                      BÖÉE elnök

Ladányi Gabriella                              ingatlantulajdonos

Diener Ibolya                                    ingatlantulajdonos

 

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                               

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella, Hartai Béla és Forintos Ervin bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

183/2022. (06.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

184/2022. (06.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 20-i  

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Badacsonyörsi ivóvíz probléma - javaslat

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

      Badacsonyörsi ivóvíz probléma - javaslat

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert DRV Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvíz problémával kapcsolatosan megkereséssel élt az érintett fogyasztók felé, melyben jelezte, hogy a közösség 11 millió Ft értékű tartozást halmozott fel, és egyúttal felszólította a fogyasztókat a tartozás megfizetésére azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben nem fizetik meg a tartozást úgy a Szolgáltató 2022. június 22. napján az ivóvizet elzárja.

 1. június 15. napján a DRV Zrt. vezérigazgatójával személyes egyeztetés történt a tárgyi ügyben, mely egyeztetésen azt az információt kapta az önkormányzat, hogy a Szolgáltató a felhalmozódott tartozás további halmozódását, és további görgetését nem vállalja, ragaszkodik a tartozásból legalább 5 millió Ft befizetésére 2022. június 20. napján 12,00 óráig. A Szolgáltató ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy a fennmaradó tartozástól nem tud eltekinteni, kizárólag haladékot ad annak megfizetésére. Javasolja továbbá a Szolgáltató egy „társasházi rendszer” kialakítását, melynek keretében minden fogyasztóhoz egy almérő kerülne beépítésre, így a jövőben a számlázás, és fizetés ez alapján tudna megtörténni.

Elmondja, hogy az érintett ingatlantulajdonosok segítségével sikerült egy KEHOP pályázatot felkutatni, ami a problémát alapvetően meg tudja oldani hosszabb távon. Jelenleg vannak ingatlanok, ahol nincsen sem vízakna és víz sem, másik kategória, ahol van víz, de akna nincs, illetve vannak ingatlanok, ahol mindkettő rendelkezésre áll. Ahol megfelelő a mérőóra műszaki állapota, ott a DRV. hitelesíti, szerződéskötésre kerül sor, onnantól kezdve a tényleges fogyasztást fizeti meg az ingatlan tulajdonosa a társasházi rendszer kialakítása mellett. Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy függetlenedhessen a rendszertől a fizetés szempontjából. Ha nincs valakinek aknája, illetve mérőórája, azokat az ingatlantulajdonosnak kell pótolni. Az önkormányzat által elkészült a terv a rendszer megújítására, de a vízjogi engedély lejárt, ezt megújíttattuk. A kivitelezéshez 300 millió forintra lenne szükség, ezt pályázat segítségével akarjuk előteremteni. Az önkormányzat annyiban tudja segíteni a társasházi rendszer kialakítását, hogy pár hónapig egy személyt foglalkoztatna ehhez, akár megbízással. Aki ebben nem akar részt venni, azzal nem tudunk mit kezdeni, ők nem fizettek eddig sem. A DRV. jelezte, hogy szívesen venné, ha valaki a főmérőt átvenné a nevére. Ez komoly dolog, hiszen a fizetésért felelősséget vállal. Ha egyszer tiszta helyzet alakul ki, akkor az önkormányzat hajlandó átvenni, de csak akkor. Ha elkészül az új rendszer, akkor gyakorlatilag a fő óra kikerül, mindenki saját óráján keresztül kapja a vizet, a rendszer átkerül a DRV-hez. A határozati javaslat c. pontja szerint Dr. Navracsics Tibor több alkalommal egyeztetett az érintettekkel és az önkormányzattal, megígérte, hogy mindent elkövet a megoldás érdekében. A napirendet vitára bocsátja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Ladányi Gabriella ingatlantulajdonos elmondja, hogy 2013-ban vásárolták a nyaralót, a tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy minden rendben van, de a vízzel kapcsolatban ez nem igaz. Egyedül nem tudják megoldani a helyzetet, megköszöni az önkormányzat hozzáállását. Felírta a kérdéseit. Kérdezi, hogy ki fogja leolvasni a vízórákat. Információja szerint digitális, távleolvasású órákat terveznek. Ez nem lenne célszerű, mivel a lakosoknak kell megfizetni a drága órákat is. Hogyan fognak fizetni a fogyasztók.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eddig önbevallásos módszer volt, a fogyasztást a DRV. évente ellenőrizte. Javasolja az érintettek részére egy lakossági fórum összehívását. Erre az elmúlt 20 évben többször is sor került, de soha nem volt határozatképes. A kérdésekkel kapcsolatosan meg fogja keresni a DRV-t.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindenkivel külön szerződés lesz kötve. A lakosok a számlát havonta fizetik, az óra állását a DRV. évente olvassa le.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke kérdezi, hogyha mindenki egyénileg szerződik a DRV-vel, mi lesz a főórával. Ki fizeti meg azt a különbözetet, amit mutat.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a különbözetet ráhárítják azokra, akik nem kötöttek szerződést.  Keszthelyen is hasonló rendszer volt a társasházak üzemeltetése során. Ehhez Társasházi Alapító Okirat szükséges, egyetemlegesen.

 

Ladányi Gabriella ingatantulajdonos kérdezi, hogy a csőtöréseket ki deríti fel és ki hárítja el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy megérti a közösséget, a megoldást kell megkeresni. Az önkormányzat elindítja a folyamatot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy amíg a törzshálózat nincs a DRV. tulajdonában, addig a meghibásodásokért nem vállal felelősséget. A végső megoldás a pályázat lehet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha elkészül a beruházás, akkor jogszabályi kötelezettséggel átveszi a DRV, ő felel, ha elfolyik az órákig a rendszerről a víz. Lehet feltenni kérdéseket, de lehet, hogy nem tud most rá válaszolni.

 

Ladányi Gabriella ingatlantulajdonos kérdezi, hogy a fennmaradó 6 millió forintot be kell-e fizetni a DRV felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Elmondja, hogy akkor vágunk bele a folyamatba, ha a miniszter úr el tudja érni, hogy december 31-ig ne merüljön fel újabb lezárás. Addig le tudjuk zárni ezt a problémát. Reméljük, hogy a fennálló tartozásra is tud megoldást találni. Ha tiszta helyeztet tudunk teremteni, akkor az önkormányzat további áldozatokra is hajlandó lesz.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy most az 5 millió forintról kell dönteni. Aggályosnak tartja, hogy az önkormányzat fizesse ki. Sajnálja azokat, akik rendesen fizetnek, és azokat is, akik nem tudnak. Vannak, akik egyáltalán nem akarnak fizetni. Az előző alkalommal Varga Péter és Hartai Béla fizette ki a nem fizetők helyett a tartozást, az önkormányzat nem tehette meg. Mit szólnak a településen azok, akik rendesen fizetik a számláikat. Lehet, hogy a nem fizetőknek kellene egy ilyen „pofon”, utána jobban lehetne tisztázni a helyzetet, és a nagypolitika is másként állna hozzá. Most, ha december végéig elhúzódik az ügy, akkor tovább nő a tartozás összege. Így nem tudja támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezen a megközelítésen már néhányszor átment a testület, többször felmerültek ezek a kérdések. Ha nem sikerül a társasházi rendszert teljes körűen megcsinálni, illetve az új rendszert kialakítani, akkor ismét jelentkezni fognak a problémák. A badacsonyörsi településrészen érintett civil szervezet segíti az ottani ügyeket, a BÖÉE-t javasoljuk támogatni azzal az 5 millió forinttal, amit most kell befizetni a DRV. felé, hogy ne zárják el a vizet.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy vezetőségi ülést tartottak a Felügyelő Bizottság részvételével. Az 5 milliós támogatást nem szeretnék elfogadni. Az azonnal tovább utalt összeggel neki el kell számolnia. Az érintett területen nem rendelkezik ingatlannal, nincs benne a rendszerben, ehhez nincs jogalapja. Könyvelési szempontból is vannak aggályai az önkormányzat felé való elszámolással. Az egyesület vezetősége szerint az önkormányzat, mint a rendszer egyik tagja fizesse be az összeget, bár a temetői víz és locsolórendszert megszűntette. Ez lenne a jogalapja a befizetésnek. Az egyesület vezetősége szerint a tartozás is fals képet mutat. A rendszer 2,6 km hosszú, folyamatos a szivárgás és a csőtörtések. Kéri, hogy a DRV mérje fel a rendszert, mert ekkora fogyasztás nem reális. 2015-ben az akkori tartozás ki lett fizetve, a DRV. méltányossággal is élt. Édesapja akkor felmérte, hogy kb. 6 ezer m3 lehet a reális fogyasztás.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a rendszer nincs a DRV., illetve az önkormányzat tulajdonában. 7 év alatt ismét 10,6 millió forint tartozás jött össze. A településről többen jelezték felé, hogy hogyan gondolja az önkormányzat, hogy ezt is kifizeti a fogyasztók helyett.

 

Mékli Bernadett képviselő ezzel egyetért. Véleménye szerint az 5 millió forint a fogyasztók vízdíja. Kérdezi, hogy hogyan vállalhatná fel a kifizetését az önkormányzat.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ez nem nevezhető vízdíjnak, mert nem tudjuk, hogy mennyi és hol folyik el. A DRV. a karbantartással nem foglalkozik, mivel nem az ő rendszere. Véleménye szerint egy polgári peres eljárásban a DRV. elbukná az ügyet.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy leolvasta a temetői óraállást. A 2015-ben leolvasotthoz képest több mint 100 m3 a fogyasztás. Az önkormányzat már nem tagja a rendszernek, tehát az önkormányzat sem fizet ezért. A locsolóvíz el van zárva, de van egy tartály. A sírkövesek is használnak vizet. 2015. óta a lakosok nem kaptak számlát, a főóra állásáról nincs semmilyen információja. A DRV-től érkező számla a PJT nevére szól, ami egy nem létező társaság.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha nem lesz befizetve az 5 millió forint, akkor elzárják a vizet egy hétre.

 

Dienes Ibolya elmondja, hogy régóta fennálló problémáról van szó. Elmondja, hogy vannak olyan jogtiszta helyzetet szerető lakosok, akik szeretnék befizetni a fogyasztásukat, nem értik, hogyan kerülhettek ilyen helyzetbe. Fantasztikus lehetőség lenne a mellék vízórák felszerelése és a külön szerződések megkötése. Amikor megvették az ingatlant, nem gondolták, hogy itt ilyen gondok lesznek.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy van egy célhoz kötött támogatás, ami szerinte indokolható. Az egyesületnek több olyan tagja van, aki a rendszerben is érintett. Ha ezt szerződéses formába öntjük, akkor nem lehet belőle probléma. A DRV. erről nem állíthat ki számlát a számviteli törvény szerint, mert nincs szerződéses jogviszony. Az egyesület támogatási szerződéssel tud elszámolni az önkormányzattal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a baj, hogy egyre többen nem fizetnek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az a speciális jogi helyzet, hogy a társaság osztatlan közösként kezeli a vízvezetéket, az egyetemlegesen közös.

 

Ladányi Gabriella ingatlantulajdonos elmondja, hogy ő ki tudja fizetni a fogyasztását – amit a kisnyugdíjasok már nehezen – de mégis kollektív büntetés alá kerül, mert nem létező társulásban van másokkal. A település lakosságának meg kell érteni, hogy az önkormányzat nem egyéneknek fizeti ki a vízdíját, hanem egy lehetetlen helyet kialakulása miatt. Leköltözött Budapestről, és lehet, hogy holnap nincs vize. Ő ezt nem tudja megoldani. A pályázatra és a koordinálásra kérnek segítséget.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint, ha most segít is az önkormányzat, januárban újra megismétlődik ez a helyzet.

 

Dienes Ibolya ingatlantulajdonos elmondja, hogy a DRV. mellékvízórákat és szerződést ajánl. Ez volt a cél. Ez garancia lehet arra, hogy a tartozás nem fog újra felhalmozódni. Akinek nem lesz vízórája, az lesz gondban.

 

Ladányi Gabriella ingatlantulajdonos javasolja a nem fizetők listáját a DRV-től megkérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV-re is vonatkozik az adatvédelem, nem adják ki. Ha a szerződéskötések megtörténnek, akkor látható lesz, hogy ki nem fizet.

 

Dienes Ibolya ingatlantulajdonos elmondja, hogy még mindig vannak covidos betegek, közkútról hozni a vizet aggályos. Azt gondolja, hogy vannak rossz hiszemű használók és tudatlan emberek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy aki ingatlant vásárol, az legalább egy közműtérképet lát, akkor szembesül az esetleges problémákkal. A nem fizetők miatt tartunk itt. Országos híradásban lenne a település, ha elzárnák a vizet, ezért tárgyaltak a polgármester úrral együtt Budapesten a DRV-vel. Nem voltak hajlandók elhalasztani a víz elzárás időpontját, de azt elérték, hogy a teljes összeg 40 %-át kell most kifizetni.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja a fizetőkről a kimutatást megszerezni a DRV-től. Úgy tudja most az 5 milliós kifizetést támogatni, ha december 1-ig a társasházi rendszer megvalósul. A DRV. ígéretet tett arra, hogy december 31-ig nem zárja el a vizet. Ha valaki addig nem köt rá, akkor le kell zárni a rendszerről. A vízóra és az akna pótlása az ingatlantulajdonos feladata.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ingatlantulajdonosokat kell megkérni, hogy mutassák be a befizetés igazolásokat, amit a pénzügyi osztályon összegezni tudunk.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az új szerződéskötéskor, illetve a vízóra blombázásakor az ingatlantulajdonos kérje meg a rá vonatkozó kimutatást a DRV-től. Javasolja egy lakossági fórum összehívását július 1-én pénteken 18.00 órára, a Szürkebarát Fogadóba.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke kéri, hogy erre a Fórumra a DRV. is kapjon meghívást. A határozati javaslat 2. pontját az egyesület vezetősége nem tudja elfogadni, javasolják, hogy az önkormányzat direktben utalja át a pénzt a DRV-nek. Az államháztartási törvény szerint egyesületként muszáj igazolnia, hogy mire költötték a támogatást. Ő már kapott fenyegetést, nem merik ezt egyesületileg bevállalni.

 

Dienes Ibolya ingatlantulajdonos szerint az önkormányzatnak nagyobb jogköre van, mint egy egyesületnek. Nem várható el senkitől, hogy ne tudjon aludni, mert jót akar másoknak.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy a képviselők is teljes vagyonukkal felelnek a döntéseikért, bármikor mehetnek a bíróságra. Segíteni szeretne, de a teljes hétvégéjét beárnyékolta ez az ügy.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke módosító indítványként javasolja, hogy az 5 millió forintot az önkormányzat, mint a rendszer egyik tagja fizesse be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az előterjesztés szerinti 2. pont nem végrehajtható, akkor felesleges volt ez az ülés. Nem akar senkit megbántani, de az egyesület részéről nem érkezett más megoldási javaslat, mint hogy az önkormányzat oldja meg mások helyett.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha ő is érintett lenne, akkor azt próbálta volna elérni, hogy a nem fizetők vize legyen elzárva. Akkor már rend lenne.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a kifizetésre az önkormányzatnak sincs jogalapja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány segíthetne, az elnök asszony egyeztet a kuratórium tagjaival. Ha hajlandók felvállalni, akkor az 5 millió forint támogatást az általános tartalék terhére a badacsonyörsi ivóvízzel összefüggő problémák megoldásához az önkormányzat részükre átutalja.

 

Mékli Bernadett képviselő feltételként javasolja, hogy a DRV. december 31-ig kötelezze a lakosokat, hogy a vízórát építsék be. Javasolja levélben megkeresni az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy aki nem jelenik meg a lakossági fórumon, az a testület döntését tudomásul veszi és elfogadja.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy jogilag egy hosszú eljárás keretében meg kell indítani azt a folyamatot, hogy a nem fizetők le legyenek zárva a rendszerről.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni az ügyvéd urat a jogi megoldások felkutatására a társasházi rendszerhez nem csatlakozók esetében.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását a következő módosításokkal, kiegészítésekkel:

 • A forrás közvetítője a Badacsonytomajért Közalapítvány. Az alapítvány elnökének visszajelzését várjuk.
 • július 1-én 18.00 órakor lakossági fórum megtartására kerüljön sor a Badacsonyörsi Szürkebarát Fogadóban, melyen vegyen részt a DRV. Zrt. képviselője is. A fórum szervezését a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület vállalja fel.
 • Végh József ügyvéd vizsgálja meg a jogi lehetőségét annak, hogy a társasházi rendszerhez nem csatlakozók milyen módon választhatók le a rendszerről.

Kéri, hogy mindenki a saját kapcsolatrendszerével segítsége ezt a munkát.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

185/2022. (VI.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi ivóvíz probléma

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonyörsi ivóvíz probléma – javaslat” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a badacsonyörsi ivóvízzel összefüggő problémák I. ütemében az általános tartalék terhére a Badacsonytomajért Közalapítvány (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Cseh Ervinné kuratóriumi elnök) részére 5 millió Ft összegű támogatást nyújt.
 3. a probléma további megoldásában az alábbi módon kíván részt venni:
  1. közműépítésre vonatkozó pályázati lehetőségek felderítését követően a Képviselő-testület vállalja, hogy a Kisörshegyi ivóvíz tekintetében engedéllyel rendelkező terv alapján benyújtja a pályázatot. A pályázat támogatása esetén a megvalósítással összefüggő feladatokban a Képviselő-testület részt vállal, és koordinálja azt.
  2. a DRV Zrt. által javasolt „társasházi rendszer” kiépítése esetén vállalja, hogy koordinálja az eljárást akár oly módon is, hogy megbízással foglalkoztat 1 főt, aki a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja. Az almérő kiépítése (amennyiben akna sincs, annak kiépítését is beleértve) az ingatlan tulajdonosának a feladata és költsége. A DRV Zrt. a „társasházi rendszer” kiépítése esetén az órák hitelesítésével és a szükséges adminisztrációval vesz részt.
  3. a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a probléma komplex megoldása érdekében a térség területfejlesztésért felelős miniszterével.
  4. a probléma megoldása érdekében 2022. július 1-én 18.00 órakor lakossági fórumot tart, melynek helyszíne: Badacsonyörs, Szürkebarát fogadó. A fórumra a DRV. Zrt. is meghívást kap. A lakossági fórum szervezését a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnöke vállalta.
  5. felkéri az önkormányzat ügyvédjét, Dr. Végh József urat, hogy vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a kiépítendő „társasházi rendszerhez” nem csatlakozók milyen módon választhatók le a rendszerről.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

                   támogatás átutalására 2022. június 21.

                   egyebekben 2022. július 1., illetve folyamatos

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

                   Dr. Bodnár Attila jegyző

                   Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető

                   Dr. Végh József ügyvéd

                   Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági fórumot követően lesz látható, hogy milyen arányú a hajlandóság. Addig egyeztetni kell azzal a szakemberrel, aki alkalmas lehet arra, hogy a koordinációs feladatokat megbízással ellássa. Az egyeztetés lebonyolítására Mékli Bernadett képviselőt javasolja megbízni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy a lakossági fórum szervezését vállalja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a Közalapítvány elnöke visszajelzése pozitív lesz, a pénz utalásra kerül. Ellenkező esetben a DRV. a vizet elzárja.

Több észrevétel nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a testületi ülést 9.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

       

       Krisztin N. László                                                                        Dr. Bodnár Attila        

          polgármester                                                                                      jegyző

 

 

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!