2021.12.16 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-án (csütörtökön) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                jegyző                                                                (1 fő)

Part Andrásné                                     jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent::         0 fő

 

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, és jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

612/2021.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 9 órától a BM útpályázat kapcsán bejárást fognak tartani. Az ülés után kéri Borbélyné Galambos Gabriella és Mékli Bernadett képviselőket, hogy az ajándékcsomagok összeállításáról adjanak tájékoztatást. Elmondja, hogy 3. napirendként a TRSZ-szel összefüggésben a vízügyi tervező témája szerepelt volna. Mindössze egy tervező elérhetőségét sikerült megszerezni, de nem veszi fel a telefont. Ismerteti, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

613/2021.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 16-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

1.  Strandfejlesztés 2021. című felhívásra benyújtandó pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. Badacsonytomaj 1232/2. hrsz-ú ingatlan településképi véleményezési ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Strandfejlesztés 2021. című felhívásra benyújtandó pályázatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson körbeadott egy táblázatot, melyet úgy kell értelmezni, hogy csak azokra a kategóriákra lehet pályázni és ahol már pályáztunk, ott nem lehet, illetve bizonyos százalékokat be kell tartani. Egy módosító anyagot is kézhez kaptak a képviselők. A pályázatok összeálltak, aláírhatók. A tervezés és a műszaki ellenőrzés elszámolható, a projektmenedzsmentet viszont nem lehet. A badacsonytomaji strandon a tervezés, a kötelező nyilvánosság, a marketing, a műszaki ellenőrzés, rehab. mérnök bevonása, emellett a leírtak készülnének el. A VN. Kft. ügyvezetője a pályázatos kollégával a helyszínt megtekintette, a listát összeállították. Mindkét strand esetében 30 millió forint a felújítás költsége, melyek nem közbeszerzéskötelesek. A megvalósítás határideje 2022. május 31. Sikeres pályázat esetén márciusban kezdhető meg a munka, melyhez szükséges, hogy az MTÜ által ígértek az ütemterv szerint megvalósuljanak. Sajnálja, hogy a badacsonytomaji strandon a legrosszabb állapotú üzletet pályázati probléma miatt nem sikerült bevonni. Elbontani nem akarjuk a beépítési százalék miatt, saját pénzből vagy más forrásból meg kell újítani. Tervezési munka is szükséges lett volna, ezt ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ha lesz a strandfejlesztésnek VI. üteme, addigra érdemes lenne megterveztetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt javasolta a kolléga is. De meg kellene várni a költségvetést, 2022. őszén fog megjelenni valószínűleg ismét a pályázat.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy a sportpályát és a baba-mama szobát kell-e terveztetni. Elmondja, hogy a strandon ez az egyetlen pénzt hozó épület. Ha nem lesz mégsem VI. ütem, akkor örökre ott marad. Saját forrásból nem sok esély van az átépítésre, pedig jó lenne, ha a következő bérlő egy használható épületet kapna.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a sportpályához leírtak nem engedélyköteles tevékenységek.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy az épület szerepel-e a térképen. Tudjuk, hogy több helyen probléma, hogy nem a valós helyzetet mutatja a földhivatali térkép. A testület már az előző pályázati referens idejében kérte az intézkedést. Kérdezi, hogy mi történt az ügyben. Ha nem létezik hivatalosan az épület, akkor intézkedni kell a feltűntetésére. Egyéb, nem strandot érintő ingatlanok esetében is rendezni kell a helyzetet.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy nem létezik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha felhatalmazást kap a testülettől, akkor elindítja az összes folyamatot. A költségvetésben a fedezetet biztosítani kell hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a büfék sincsenek rendesen feltűntetve. 4 van bejegyezve különállóan, egyébként pedig 3 van egybefüggően. Jegyző úr jelezte, hogy a vagyonnal kapcsolatos működést áttekinti, javaslatait megteszi. A strand első számú prioritás. Kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a testületi ülés előtt kiosztott anyagot figyelembevéve a határozati javaslat 1-2. pontjának elfogadását. 3. pontként javasolja, hogy a Jegyző úr kapjon felhatalmazást arra, hogy a településen, ezen belül különösen a strandokon meglévő épületek feltűntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

614/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Strandfejlesztés 2021 című felhívásra benyújtandó pályázatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Strandfejlesztés 2021 című felhívásra benyújtandó pályázatok napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
  2. a Strandfejlesztés 2021 című pályázati konstrukció keretében a Badacsony Városi Strand és a Badacsony Strand fejlesztésére benyújtani és megvalósítani kívánt strandonként maximum 30 millió Ft támogatás tartalmú pályázatok tartalmával egyetért, és felhatalmazza polgármestert a pályázatok benyújtására, valamint a pályázatok támogatásban részesítése esetén a támogatási szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

3.  felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a településen, ezen belül különösen a strandokon meglévő épületek feltűntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, melynek költségeit a 2022. évi költségvetésben kéri biztosítani.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Molnár Mihály pályázati referens

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1232/2. hrsz-ú ingatlan településképi véleményezési ügye

 

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy október 6-án megküldte a főépítész véleményét a képviselők részére. Nem kapott visszajelzést, ezért kéri, hogy most beszéljenek róla. Elmondja, hogy a főépítész véleményét ritkán kontrázza meg, a szövegszerű részt átemelve adja ki a településképi véleményt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az olvasható, hogy a többletparkoló szükséglet a telken belül kielégítendő. A komplett dokumentáció nem tartalmaz ezzel kapcsolatos adatot. Ezt kéri kifejteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor beérkezik egy terv, a főépítésznek megküldjük szakmai véleményezésre. Ez alapján adjuk ki a településképi véleményt és így megy tovább az építési hatósághoz. Van egy felhívás, hogy a parkolási kérdést meg kell oldani. Az önkormányzat és a Hableány között van egy elvarratlan szál, a zöldterület csere. A Neptun előtt elmenő út ügyében az ügyvéd úr megkapta a feladatot, a testület előtt be is számolt. A földmérő készíti a vázrajzot, mely az alapján az egyezség megköthető. A testület előtt korábban egy szándéknyilatkozat volt. A parkolókérdés megoldására több lehetőség van. Részben saját területen belül. Elméleti síkon arra is volt példa a Spár ügyben, hogy pénzért megválthattak önkormányzati parkoló helyeket. Megjegyzi, hogy valamit kezdeni kell a Csiki féle korábbi húsbolttal is, ami most panzióként működik. A vendégek a parkolóban teszik le az autóikat, elfoglalva a boltok vásárlóitól a helyet. Egy parkolóórával lehetne esetleg megoldani, de ez a helyieknek is bosszúságot okozna.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy rákérdezett a Hableány tulajdonosánál a parkoló kérdésre. Úgy érezte, hogy most is kitérő választ adott. Erre kiemelten oda kell figyelni.

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy az OTÉK szerint kötelező, amit az építésügyi hatóság vizsgálni fog. A főépítész a településképi szempontból vizsgálja elsődlegesen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri beírni, hogy kiemelten felhívjuk a figyelmet a parkoló kérdés megoldására, ez a végleges változatba kerüljön bele.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint a helyieknek nem tetszene a parkolóóra, de a szezonban kiadandó apartmanok tulajdonosai részére jogosnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ettől még nem lesz parkolóhely, bár az önkormányzatnak származna bevétele belőle. A Művelődési háznál is rendezni kell a parkolási helyzetet.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az alsó parkoló elbontásra kerül, a parkoló órát onnan el lehet hozni. Beállítható, hogy az első egy-két órában nem kell fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kiemeleten felhívjuk a figyelmet a parkoló kérdés megoldására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

615/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan településképi véleményezési ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan településképi véleményezési ügye napirend tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 1232/2 helyrajzi számú ingatlan ráépítése tárgyában készített dokumentációk figyelembevételével Badacsonytomaj Város Főépítésze által adott Bto-28/2021. főépítészi vélemény alapján javasolja Badacsonytomaj Város Polgármesterének a településképi vélemény kiadását azzal, hogy kiemeleten felhívjuk a figyelmet a parkoló kérdés megoldására.
  2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a szükséges intézkedések megtételére.
  3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a jelenlévőknek a munkáját, majd az ülést 8.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Dr. Bodnár Attila

polgármester jegyző

Török Zoltán

alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!