2021.10.20 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 20-án (szerda) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő                                             (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Takács Lajos                                       képviselő                                            (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Gyimesi Mónika                                 műszaki ügyintéző

Part Andrásné                                    jegyzőkönyvvezető                              (3 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hartai Béla képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

518/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Hartai Béla képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

519/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. október
20-i
rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múltkor kiküldött anyagot küldtük ki ismét azzal, hogy tisztázódott, hogy mit jelent a leadott anyag utolsó sora. Azt jelenti, hogy bár az elmaradó és pótmunkák egyenlege pozitív, - fizetnünk kellene - de a vállalkozó erre az összegre nem tart igényt. Ilyen módon 0 forint az egyenleg. Ez volt az egyik része. A másik része a sokunk által elfogadott és fontosnak ítélt víznyelő és áteresz építése a Rodostó és Bogyai út találkozásánál. Erre tett javaslatot a kivitelező, miután a műszaki ellenőrrel egyeztetett. A tervező az ehhez szükséges tervet térítésmentesen elkészítette. Az árajánlat nettó 3.598.100 Ft. Két döntést kell hozni. Elfogadjuk-e a 0 egyenleget, illetve megrendeljük-e a víznyelő és áteresz építését. Sürgeti a döntést egy október 19-én érkezett levél, miszerint október 20-ig szeretnék, ha a testület döntene. Ellenkező esetben akadályt fognak közölni, és a munka megáll. Kérdezi a jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a 8 db vízmérő akna elhelyezése miből fakad. Az elszámolásban 3.640.200 Ft van pluszban. Ezt Balogh Zoltán műszaki ellenőr utólag kéri-e. A múltkor megkapta az E naplót, abba nem volt bejegyezve, hogy szükséges. Hogyan került bele, illetve az E naplóban Balogh Zoltán műszaki ellenőr hol igazolta le a szükségességét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem nézegetjük az E naplót. Felhívja Balogh Zoltán műszaki ellenőrt telefonon. Megkérdezi, hogy a BM útfejlesztéssel kapcsolatos anyagba a 8 db vízmérő akna hogyan kerül most ide és az E naplóban való szerepeltetését hol kell keresni.

 

Mékli Bernadett képviselő 15.36 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Balogh Zoltán műszaki ellenőr elmondja, hogy az eredeti terveken szerepelt és a költségvetésben is szerepel, de meg kell néznie. Vissza hívást ígér.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lap tetején szereplő szövegrészben van a válasz is, ami azt jelenti, hogy ezeket a tételeket vettük ki annak idején ahhoz, hogy lejtetni lehessen az árat annyira, hogy elfogadható legyen. Pld. a súlykorlátozás feloldása 13 millió forintos csökkentést eredményez, tehát ez az oldal nem az, amivel foglalkoznunk kell. Ez csak ezért érdekes, hogy olyan munkát most ne tekintsünk pótmunkának, amit a múltkor kivettünk. Nem is muszáj megnéznie, mert világossá vált, de kéri, hogy legyen elérhető.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az anyagot akkor tudná elfogadni, ha megnézzük a Bogyai úti 238., 39-est, amit felsoroltak. Van egy 3.111.296 Ft vállalkozói szerződésre kötött ajánlat szerinti kiírás, mely tartalmazza a 223 fm korlát építés kőpillérekből, feketére festett D 80-as acélcső vízszintes merevítés beépítése, terv szerint ez 3.111 eFt. Ehelyett a kivitelező a 39-es tételben írt 223 fm korlátépítést a meglévő szemét D60-as acélcső beépítésével és ennek a szemét acélcső vízszintes anyagainak felhasználásával az ár 2.520 eFt.  Kiverte a biztosítékot az, hogy a D80-as acélcső fm ára 2 eFt-tal drágább, itt anyagárban ha újat rakna le, 8-900 eFt árkülönbséggel. Ezért a 600 eFt-os árkülönbséget javasolja bevállalni és javasolja, hogy a 38-as tételhez, amire a Szencz úr leszerződött, ragaszkodjunk. Csinálja meg a kőpilléreket 223 fm-en, 2.520 eFt-ért egy rosszat ne fogadjunk el. Ragaszkodjunk az eredeti 38-as ponthoz. A 600 eFt különbséget tegyük hozzá. A 60-as meglévő acélcsőből összekókányolva nem javasolja, mert 3 millióért újat kapnánk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt félreértés van. Arról van szó, hogy mindenféle támfalak, nem pillérek, többletköltséget eredményeztek, mintegy 10 millió forintban. A vállalkozó 2 hónapja benyújtotta az igényét. Behívtuk a műszaki ellenőrt helyszíni szemlére és egyeztetések történtek. Az lett az eredménye, hogy vessék szembe az elmaradó munkákat a többlet munkákkal, és tegyenek javaslatot, hogyan lehetne megoldani, hogy a 10 millió forintos többlet tevékenység, amit pótmunkaként kellene kifizetnünk, ne jelentkezzen. A 10 milliót csökkentették a felsorolt elmaradó tételek, illetve az a javaslat, hogy ne legyen egy bizonyos szakaszon pillér építés, mert az ebből adódó megtakarítás is tudja csökkenteni a 10 millió forintot. Ha nem, akkor a közútkezelő által is elfogadott módon – hogy védve legyenek a közlekedők a lezuhanástól – azon a szakaszon a korlát legyen megemelve, hiszen helyenként csak térdig ér, mert az út fel van töltődve. Legyen ez kipótolva, lekezelve, lefestve, amíg nem lesz pénzünk a támfalakra.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem így van. A korlátépítést 2.520 eFt-ra árazta be a kivitelező. Nekünk leszerződött ajánlatunk van, amit ezzel akar helyettesíteni. Ezt nem tudja elfogadni, Ő ragaszkodik az eredeti kőpillérekhez.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy akkor mi lesz a 10 milliós támfal többlettel. Ismerteti a leírtakat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ezt ő nem így látja. Ezeket az összegeket levonogatták. Kérdezi, hogy a mi műszaki ellenőrünk elfogadta-e. Itt van Szencz Lajos pótmunka költségvetése. Kérdezi, hogy elfogadta azt Balogh úr, hogy 2 eFt/fm-rel számolva, a két acélcső különbözetével. Az eredeti kőpilléreket a szerződés szerint meg kell csinálni. A szerződés szerint kéri megcsinálni. Ezt senki nem tolja le a torkán.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja Szencz Lajost. Elmondja, hogy felmerült egy kérdés, amit tisztázni kell. Kérdezi, hogy Varga úr ott van-e. Átadja Forintos Ervin képviselőnek a telefont, hogy mondja el a problémáját.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az a problémája, hogy amit benyújtottak Varga Gergely műszaki igazgató,  pót-elmaradó munka kapcsán meg kellett volna csinálni a 223 fm-en a kőpilléreket D80-as acélcsővel, 3.111 Eft-os milliós kivitelezői díjjal. A 39-es pontban, ha ez elmarad, akkor a meglévő D60-as, ami 2 eFt/fm-rel olcsóbb, és főként a bontott cső felhasználásával csinálnák meg 2.520 eFt-os vállalkozói díjjal. Itt 600 eFt a különbség van. Akkor úgy gondolja, hogy inkább a 600 eFt-ot tegye bele az önkormányzat és lesz ott egy maradandó, esztétikus korlát, amire a szerződés szól.

 

Szencz Lajos elmondja, hogy erre most nem tud válaszolni, de érti a kérdést, a testületnek kell eldönteni. A tételes költségvetés szerint volt elmaradó és pótmunka. Szerinte ezt le is írták. Nekik tudniuk kell, hogy mit rendeljenek. Vissza fog szólni a pontos válasszal.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja addig a napirend felfüggesztését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

520/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a véleményt, melyet Dr. Végh József ügyvéd úrral közösen alakítottak ki.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy miért nincs itt az ügyvéd úr. Az anyagból nem derül ki, hogy az ügyvéd úr mire kapta a megbízást. Vizsgálta-e az önkormányzat és az EU-Tender Kft. közötti szerződést olyan mértékben, hogy vajon, vagy pedig csak hogy mi volt a feladata. Hiányzik a felkérés, amin az ügyvéd úr megkapta a feladatot, pontosan szeretné tudni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy két napirendről volt szó, jelezte, hogy elfoglaltsága van. Kérte, hogy hivatalosan írja le, hogy a mai ülésen nem kell részt vennie, ezt jogászi kollegalitásból megtette.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, és az érdekelné, mert nem derül ki, hogy az önkormányzat ügyvédje mit mondott, csak átküldte az ellenérdekű ügyvéd álláspontját. Az ügyvéd úr nem válaszolt arra, mivel teljeskörű szerződése volt, hogy ebben a részében nekünk pontosan miért kell megkötni, illetve elfogadjuk-e így. Megint megkötünk egy olyan szerződést, ahol a testület nem lett tájékoztatva arról, hogy amikor ki lett írva a Tátika közbeszerzése, ebben az esetben a szerződés a közbeszerző részéről teljesítettnek tekintendő-e és ebből fakadóan nekünk újabb 2-2 milliókat kell fizetni minden egyes kiírásnál. Értsük azt, hogy most újabb 2 millióval megbízzuk az EU-Tender Kft-t, hogy pályáztassa meg az alsó bazársori részt, majd újabb 2 millióért a III. ütemet. Ezt az elején tudni kellett volna, hogy ilyen szerződést kötöttük, és a Tátika kiírásánál újabb költségbe fogjuk verni magunkat. Ez a problémája vele, illetve nem derül ki, hogy az ügyvéd úr megvizsgálta a szerződést, hogy vajon az önkormányzat részéről a teljes körű szolgáltatás mit takar. Ezt most megkérdezni sem tudja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Végh ügyvéd úr leírta a véleményét.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy telefonon egyeztettek az ügyvéd úrral, illetve beszéltek a pályázati szakemberrel, aki szintén ugyanezen az állásponton volt. Mivel a megrendelő érdekkörében merül fel az az igény, hogy a Tátikát külön válassza a másik közbeszerzési eljárástól, ezért kell a két szerződés.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az az egyik probléma, hogy úgy lett a megrendelőnek erre igénye, hogy nem kapott tájékoztatást, hogy újabb két milliókkal fog ez bővülni. El tudja fogadni, ha a jegyző úr azt mondja és vállalja a felelősséget, hogy ez most így jogszerű.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal azzal a kiegészítéssel, miszerint a hétfői egyeztetésen összegyűjtött műszaki tartalmat csökkentő megoldásokat átadtuk a pályázati szakembereinknek és a Masszi úr segítségével remélhetőleg hétfőre megkapjuk az anyagot, mely tartalmazza az itt felvetett szempontokat, melyeket egy újabb rendkívüli ülés keretében el kell majd fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Hartai Béla képviselő kéri a kiírásba beletenni a jóteljesítési garanciát, oda kell figyelni, hogy benne legyen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

521/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása tárgyú előterjesztést megismerte.

A határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a testület által javasolt műszaki tartalmat csökkentő megoldásokat megküldtük a pályázati szakemberek részére, majd Masszi Pál tervezővel történt egyeztetést követően a Képviselő-testület újabb rendkívüli ülés keretében hozza meg döntését.

A testület kéri, hogy a pályázati kiírásba a jóteljesítési garancia feltétlenül kerüljön be.

 

Határidő: azonnal, egyebekben:

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester visszatérve az első napirendre, felhívja és kihangosítja Szencz Urat.

 

Szencz Lajos, az SZL-BAU Kft. ügyvezetője elmondja, hogy amikor a legelején adták az árajánlatot, akkor a vasárak lent voltak. Jelenleg a pótmunka ára 2,8, amit az Ervin mondott. A kollégák kérdezték, hogy mit csináljanak. Azt mondtam, hogy vegyük le 2,8 millióra, a pilléreket nem állunk neki csinálni. Ha pilléreket csinálunk, akkor nem ennyi lesz a kedvezmény. A mai napon a csőkorlátos megoldás ára 2,8 millió forint. Amikor adtuk januárban az árajánlatot, akkor a vasárak sokkal lejjebb voltak. A régi ár 3.511 eFt, amit az Ervin mondott, nyilván ezen valamennyit bukunk, ha azt kell megépíteni, ezért adtuk a kedvezményt.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a tájékoztatást. Az elszámolás vége, hogy a pót és elmaradó munkák nettó összege 3,4 millió forint és ezt nem kell megfizetni.

 

Szencz Lajos elmondja, hogy ajánlatuk az, hogy ha az önkormányzat kéri az átereszes dolgot, csak azt számolnák el pótmunkaként. A pótmunkákból nem csináltak meg semmit, az eddig elvégzett pótmunkák fejében ennyi módosítás lenne, és nem számolnának el pótmunkát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja először abban dönteni, hogy ezt a bizonyos pót-elmaradó értéket elfogadjuk-e a nulla forintos elszámoláson. Utána javasolja dönteni az átereszről. Ha kell, a kőpillérek miatt felhívja Balogh Zoltánt. Azt mondta a helyszínen, hogy azért is engedi el ezeket a kőpilléreket, bár nem jószívvel, mert az eredeti műszaki tartalom meghatározásakor abban reménykedtünk, hogy a Balaton felőli több méter magas támfalak is megerősítésre kerülnek, ezek nem fértek bele a költségvetésbe. Két helyen vissza lett rakva, ahol korábban leomlott. Azt mondja, hogy félő, hogy amikor a pilléreknek építik az alapot, megsérül a támfal és leborul 10-50 m2-es terület, amit nyilván  nagy költséggel lehet helyreállítani. Az volt inkább a javaslata, hogy nyújtsunk be egy kérelmet a Miniszterelnök úrnak a program folytatására, amiben az első támfalak megerősítése is szerepel. Ha sikerülne elnyerni ezt a forrást, a pilléreket pótlólag is meg tudjuk építeni a függőleges vasoszlopok körül.  Ez a műszaki ellenőr támogató véleményének az alapja.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kimondta, hogy ha nem lett megerősítve a támfal, alapból is necces lenne a pilléreket megépíteni. Ha lesz pénz más forrásból, akkor utólag is körbe lehet a csővázakat rakni kővel, ami megfelelő lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy arról kér szavazást, hogy a pót és elmaradó munkák nettó egyenlegét, ami nulla forint, azokkal a műszaki változásokkal, amiket részben megbeszéltek, és részben tartalmazza a kimutatás, elfogadja-e a testület. Ezzel a támfal tekintetében felmerült pótmunkát kiváltjuk, letudjuk.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

522/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei I. tárgyában készített előterjesztést megismerte, a pót-elmaradó részek költségmentes megoldását nem támogatja.

2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez azt jelenti, hogy nincs döntés. Ebben az esetben meglátjuk, hogy mi fog történni. Egyelőre akadályoztatást fog jelenteni a kivitelező. Elmondja, hogy a másik része a víznyelő és áteresz építése, amit többen szükségesnek találtunk, ha azt akarjuk, hogy ne álljon meg mindig ott a víz és a sár. Az árajánlatot megkaptuk, kéri a képviselők véleményét.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy csak Szencz Lajos adott árajánlatot, vagy kértünk önálló ajánlatot is. Nem mindegy, hogy az út alá csak beteszünk egy 100-as csövet és ennyi költsége van neki, vagy második ütemben adott szinten egy vállalkozó olcsóbban megcsinálná.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az egy ajánlatunk van. Nem tudja, hogy másik vállalkozó bedolgozhat-e ilyen esetekben.

 

Hartai Béla képviselő szerint, ha nem térünk el a műszaki leírástól, amit elvállalt, abban ez nem volt benne, ha enélkül csinálja meg, akkor ő teljesítette a szerződését. Ha ezután csináltatjuk meg, berakjuk a zúzalék összefolyót és átvezetjük az önkormányzati telekre, akkor információm alapján jelentősen olcsóbban jönnénk ki. De nem tudom, mert ugye ajánlatot kellene kérni, megnézni, vagy nem, erről kellene dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy meg lehet csinálni, ne rendeljük meg, és utólag szétbontani az odaépített rendszert. Arra mindenképpen jó, hogy húzzuk a határidőt és veszélyeztessük a projekt végét.  Ha ez a cél, akkor mindenképpen javasolja, hogy kérjünk még ajánlatokat.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kivitelező ezt úgy vezette fel, ebben a munkafolyamatban ennyiért tudják megcsinálni, de utólag sokkal drágább lenne. Meg kellene bontani a lerakott térburkolatot.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a jegyző úr jelezte, hogy a múltkori testületi ülésen kapott egy sms-t a pótmunkákról. Ott tartunk, hogy lehet azt mondani, hogy húzni akarja az ember, vagy odafigyel a részletekre és meg meri kérdezni. Uram bocsá, ha az ember kérdezni mer.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meg szabad kérdezni, de nem szabad feltételezni, hogy a többiek nem figyelnek oda. Amit a jegyző úr mondott, az az alapvállalásra vonatkozik, amiről beszéltünk. Az árajánlat ott volt a képviselők előtt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az utólag kiosztott anyagra vonatkozott, amit a testületi ülés végén kapott meg. A műszaki ellenőr úrtól kellett kérnie egy kiegészítést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két külön dolog,  az áteresz nem volt benne a vállalásban, a közbeszerzésben. Azért javasolta, hogy ne kelljen később az új munkát szétverni és ezt utólag megépíteni. Ezért hangzott el a javaslat, a műszaki ellenőr úr szerint ezt vállalható, reális összegnek minősítette.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy amikor a projekt elfogadásra került, kb. 13 millió forint lett félretéve személyi juttatásra, így nem az önkormányzat zsebéből fizetendő ez a pénz, hanem a projektben rendelkezésre áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 11 millió forint körüli menedzsment pénz maradt, illetve a műszaki ellenőr volt olcsóbb, mint a tervezett összeg. Ennek a helyretétele még előttünk van. Most van pályázatos kolléga, aki a rendszeren ezt át fogja vezetni. BM pályázatnál arra kell vigyázni, hogy viszonylag kevés esetben lehet módosítani, ezért jó lett volna a múltkor az addig felmerült tételeket módosítani, mert így majd az utolsó pillanatban kell helyre rakni az összes szükséges költségvetési módosítást. Tény, hogy a BM projekt költségvetésben még nem teljesen lett minden felhasználva.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy ha van annyi a projektben, a 6.709 eFt-ot ki kell venni. Ehhez jön hozzá az áteresz, akkor a Forintos Ervinhez csatlakozva ne legyen változás, meg van rá a fedezetünk. Az utolsó bejáráson a jegyző úr és a testület jelen volt. Abban maradtunk, hogy ha van rá lehetőség, akkor ne térjünk el a tervektől, főként a déli oldalon. Ha van rá fedezet akkor csináltassuk meg azt is, bele fogunk férni a költségvetésbe.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a beruházásnak még nincs vége, a határidő december 20.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőr elmondta, hogy csak egy részen lenne a pillér, azért javasolja az elhagyását, mert labilis a támfal. Egyetért az Ervinnel, ha meg tudunk egyezni, hogy új vasból legyen, ne a régit használják fel, úgy csinálják meg a pillérek kivételével.

 

Forintos Ervin képviselő szerint rosszul van megközelítve az ügy. A tervező ezt megtervezte, engedélyt kaptunk rá. A levont 30 millió forintba, ami a műszaki tartalom csökkentése lett, nem szerepel a támfalak megerősítése. Valószínű a tervező úgy tervezte meg, hogy ezt oda kivitelezni lehet 10 millióért. Ha nem szerepel ez a tétel, amiről beszélünk, akkor nem is kell megerősíteni a támfalat, ilyen nem volt a kiírásban, ezt a tervező nem látta szükségesnek, ezért merte a kőpilléreket oda tervezni. A különbség 600 eFt, ezen nem biztos, hogy nekünk gondolkodni kell. A tervező meg volt győződve róla, csinálják meg a kőpilléreket, engedélyt kaptunk rá. Miért ódzkodunk ez ellen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közös bejáráson elmondták, hogy egy csomó támfalon fedkövet írt csak elő a tervező. Miután lebontották a gépekkel a dzsumbujt, kiderült, hogy a támfalak nem alkalmasak ebben a formában a fedkövek elhelyezésére. Ezért volt szükség a javításra. Volt egy szakasz a legelején, a Rodostó úttól visszafelé nem is volt tervezve 30-40 méter hosszon, mert a tervező nem látta, nem mászott be a dzsumbujba. Abban igazad van Ervin, hogy csinálják meg a támfalat, de hogyan tűntetjük el a különbözetet, amit a vállalkozó rajtunk számonkér a többlettámfal és javítás ügyében. Ezt akkor ki kell fizetnünk.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy hol van a többlet támfal építés. Sehol nincs feltüntetve.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy tudjuk, fizikailag ott van, mert hogy a kivitelező megcsinálta önmagától, de nincs az E naplóba bevezetve, a műszaki ellenőr nem mondta, hogy csinálja meg, illetve a testület elé sem került be, amikor dönteni kellett volna, valószínű azért, mert nem volt hozzá információ. Egy utólagos információt akarunk, tényleg megcsinálta, de jelezni kellett volna előre, ez nem történt meg. A döntés előtt. Utólag nehéz megoldani, szorít minket is a határidő, tudom ezt is, be kellene fejezni. Hazárdírozunk az időjárással, Bármikor rossz idő lehet, haladni kell. De ragaszkodunk ahhoz, hogy a problémáról beszéljünk, és keressünk megoldást. Ez pontosan így volt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy senki nem fogta be senkinek a száját, hogy ne beszéljen róla. Csak megoldási javaslat nincs.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy mondott egy megoldást, és az Ervin is. Nem beszélünk részleteiben a megoldási javaslatokról. Érti, hogy, még nincs vége a projektnek, kell beszélni arról, hogy milyen plusz költségek várhatók. Mit rendeljünk meg, és mit ne rendeljünk meg. A 3 millió forint ott van,  és marad még 7 millió. Odakerülünk a legvégén, hogy majd nézünk, hogy mit csináljunk a 7 millióval. Közben kivettük a projektből  különböző műszaki tartalmakat, hogy megmaradjon a 7 milliós összeg. Próbáljunk valahogy ésszerűsíteni, Vegyük meg a csőkorlát részt, van olyan, ami miatt érdemes beszélni róla.  Több építő jellegű javaslat van. Elhangzik a javaslat és nem beszélünk róla.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem így van. Mondjuk el a kamera előtt. Megcsináltunk már néhány projektet, nem belőlem  kell hülyét csinálni, drága barátaim. Tessék belemondani a határozati javaslatba és a kamerába, hogy a műszaki ellenőr rosszul végezte a dolgát, a Szenczék át akarnak bennünket verni. Ne belőlem csináljatok hülyét. Tessék összerakni a  határozati javaslatot. Az jön le az anyagból, hogy amit kértünk megcsinálták, a kivitelező letette az anyagot, a műszaki ellenőr leigazolta, ami ebben benne van. Nem éreztem magam arra alkalmasnak, a 4 tanári diplomámmal, hogy eldöntsem, hogy a cső fél cm-es vagy 1 cm-es. A felelősséget átvesszük másoktól.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha a mi műszaki ellenőrünk azt mondta, hogy rendben van, akkor a mi fizetett ellenségünk. Ne csináljon belőle senki hülyét. A meglévő korlát 2.520 eFt a javítgatással, az új pedig 3,5 millió forint. Leszerződött egy D80-as csőre a vállalkozó, amit most ki akar váltani egy D60-assal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor nem mondott igazat az előbb. Tessék feltenni a javaslatot. Nem volt döntés benne.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy térjünk vissza az utolsó szavazásunkra, az átereszre. Megkaptuk a választ a kérdésemre.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy már a múltkor is elmondta, hogy műszakilag nem ért hozzá, hogy ha van tartalékunk, amit fel lehetne használni, és a kivitelezőnek el lehet mondani, hogy mit szeretnénk. Ő azt szeretné, hogy mindenki által vállalható legyen, ami elkészül. Amit az Ervin is mond. Az előbb a Szencz úr azt mondta, hogy döntse el a testület. Ha most dönthet még a testület, hogy kérjük pluszt 640 eFt-ért, akkor kérjük. Nézzük meg, hogy mi az, ami vállalhatóvá teszi. Azt szeretné, ha valaki odajön Badacsonyba, ne azt írják, hogy megint mi és hogyan készült ennyi pénzből, hanem az legyen esztétikailag megfelelő. A tervező asszony megnyilatkozásain meglepődött, félvállról vette a dolgot. Nem igazából értette, hogy miért így tervezett, ezt Szencz úr is felvetette. Tudja, hogy sürget a határidő, rossz időt mondanak, de ha anyagilag is van rá fedezetünk, akkor kérjük, amit az Ervin mond.

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy maradjunk az áteresznél, a többi a múlt. Idézi az anyag szövegét. A fedvény tervet nem látja az anyagban, így nem tudja, hogy mi a műszaki tartalma az 1,7 milliónak. Kéri, hogy ne most, ezzel ne húzzuk az időt, de feltétlenül kapja meg a testület, hogy ez az összeg 1.799.500,- Ft anyagárban hogyan jött ki. Ezzel nincs gond, hogy ennek a  műszaki tartalmat utólag kapjuk meg..

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy hónapja megkaptuk, és korábban már kiküldtük. A mostani anyaghoz nem lett hozzárakva, mert már láttátok. Átadja az anyagot a képviselőknek, akik áttanulmányozzák. Elmondja, hogy azok után, hogy felmerült Hartai úr részéről, hogy miért nincs másik árajánlat, természetesen ebben szavazást már nem kezdeményezek, mert utána azon fog húzkodni a kamerák előtt és a megfelelő oldalakon, hogy miért az SZL-BAU Kft-nek adtuk ezt a munkát. Úgy vagyunk tájékoztatva, hogy Balogh úr ezeket a költségeket leigazolta és a munka ezen összegekkel elvégezhető. Erre eddig a pillanatig, az elmúlt 1,5 hónapban nem érkezett más javaslat. Ha lett volna ilyen korábbi javaslat, akkor kértünk volna ajánlatot, de fel sem merült ennek az igénye, hogy több árajánlatot kérjünk erre. Hiszen az ember azt gondolja, hogy egy adott munkát a vállalkozó tudja a leghatékonyabban beleilleszteni a rendszerbe. De hát biztos rosszul tudom.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ez közbeszerzés jogilag úgy működik, hogy szerződésmódosítással kezelnénk ezt a történetet a jelenlegi kivitelezővel. A műszaki ellenőr leigazolása alapján ez az ár megfelel a jelenlegi piaci áraknak, ezzel tudjuk helyettesíteni az ajánlatkérést.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nem voltál jelen azon a testületi ülésen, így valószínű ebből fakad, hogy téves kijelentést tettél. Igen is, Én a múltkori testületi ülésen is felvetettem, ez a része tehát nem igaz. Természetesen lehet sértődni, ha kérdést teszünk fel, és megmutatni, hogy ő lesz a hibás, és azért nem szavazunk róla. De szavazni lehet. Egy vagyok a többségből, ezért megkérdezem, hogy jó vagy nem, ez már az én dolgom, ebben a részében. Az előbb is elmondtam, hogy szorít a határidő, ennek ellenére megkérdezem, hogy mivel a múltkori testületi ülésen felmerült az én részemről és el is mondtam, ennek ellenére nem baj, hogy nincs. Értem, hogy szerződéses oldalról ez gyorsabban megy. Elfogadom természetesen, hogy a Balogh úr azt mondta, hogy ennyi, fogadjuk el, van rá pénz és haladjunk.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Hartai úr felvetése alapján szavazzunk ebben a kérdésben. Aki egyetért azzal, hogy ez a víznyelő és áteresz kiépítése valóban szükségszerű, és elfogadja az erre kapott nettó 3.598.100 Ft költséget, jelezze.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ez a szerződésben szereplő kivitelezési határidőt módosíthatja-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem.  Ez csak az erre vonatkozó szerződés módosítás, a határidőre nem. Arra nem is vagyunk felhatalmazva.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előbb összefoglalt javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

523/2021. (X.20.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. a Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei II.tárgyában készített előterjesztést megismerte.
  2. 2. Dönt arról, hogy Badacsonytomaj Rodostói és Bogyai út találkozásánál a fedvénytervek szerinti víznyelő és áteresz kiépítése szükségszerű és elfogadja az erre kapott árajánlatot 3.598.100,- Ft + ÁFA összegben.
  3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a munka megrendelésére intézkedjen.

Határidő: azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirend, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 17.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                               Dr. Bodnár Attila

polgármester jegyző

Hartai Béla

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!