Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.11.09 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2021.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 9-én (kedd) 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.


Jelen vannak:

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (6 fő)


Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Rakics Anna                                       ügyvezető

Gyimesi Mónika                                 műszaki ügyintéző

Tamás Lászlóné                                   osztályvezető                                      (3 fő)


Lakosság részéről megjelent: 0 fő


 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Török Zoltán alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Krisztin N. László polgármester előzetesen jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

533/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Hartai Béla képviselő megköszöni, hogy lehetővé tették a 9.00 órára meghirdetett ülés 13.00 órai kezdését, hogy jelen lehessen.


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a napirendek tárgyalása fog következni. A nyílt ülés meghívójában 19 napirendi pont szerepel,  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról szóló napirend zárt ülés keretében tárgyalandó. Kéri, hogy aki ezen napirendek tárgyalásával egyetért kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

534/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 09-ei rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal, a zárt ülés napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja:


1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2.   Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4. BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

5. Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. A szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj, Pátzay-féle módosítás partnerségi lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Sportpálya öntözőrendszer kiépítése – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Badacsonytomaj Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Ibos Ferenc út felújítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Szebellédiné Szabó Enikő fellebbezési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. 2021. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterZárt ülés:


 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszer – Pályázatok elbírálásáról

Előerjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy az 1. pontban szereplő 35 m. Ft. új bevétel?


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ennél az összegnél többletbevételről van szó.


Takács Lajos képviselő megerősítést kér, hogy ez azt jelenti, hogy 16,5 m. Ft-tal nő a tartalék és a kiadási oldalon ez kerül a felsoroltakra elosztva.


Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy igen.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy ami mínuszos az nem kerül kifizetésre? Projektmenedzser bölcsőde megbízás nem kerül kifizetésre?


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, a Képviselő-testület döntött, hogy ami a megbízáson szerepelt, átcsoportosította a pótfeladatokra. Beleírta az anyagba, hogy ez az augusztusi ülés határozata alapján (428/2021. (VIII.11.) történik, nem kerül kifizetésre átkerül másik jogcímre.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy ebben van benne a nyári EB terasz közterület használati díj átcsoportosítása is?


Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy ebben az anyagban van a Kulturális Intézmény átcsoportosítása is.


Hartai Béla képviselő kéri, hogy az EB terasz június óta húzódó ügyét vizsgálják meg, tegyenek eleget a kifizetésnek. Az éves elszámolásnál legyen rendben minden.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az anyagban szereplő 3 m. Ft.-ot a Kulturális Intézménynek vezetik át, de a számlázások folyamatosan kerülnek könyvelésre, kifizetésre. Volt olyan, hogy eleve a számla is később érkezett.


Forintos Ervin képviselő az átcsoportosításoknál a K1102 rovatszámon szereplő normatív jutalomról kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy ezt tárgyalják az 5. napirendi pont keretében?


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ezt a Képviselő-testület korábban megszavazta, csak nem lett kifizetve. Az átcsoportosítást meg kell tenni. Ha a Képviselő-testület nem járul hozzá, akkor maradványként fog szerepelni. Ez nem egyenértékű a kifizetéssel. Hozzáteszi, hogy nem többlet költségről van szó, zárszámadáskor döntöttek róla, maradványba helyezték. A törvény szerinti illetményben volt ez az összeg, de szeretnénk kérni, hogy jutalomként lehessen kifizetni.


Hartai Béla képviselő a jövőre nézve kéri, hogy amikor megkapják a költségvetést érintő módosításokat, akkor legyen külön megjelölve azokon a sorokon, hogy mikor milyen pénzmozgás volt az egyes tételeknél.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltak szerinti határozati javaslattal a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2021.(XI.09.)  rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról2./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, arról beszéltek képviselő-társaival, hogy a helyi lakosoknak nem szeretnének adót emelni. Esetleg olyan adótételt kellene emelni, mint pl. az idegenforgalmi adó, amit a vendég fizet meg.


Török Zoltán képviselő elmondja, hogy rengeteg behajtási engedély kérelem érkezik a hivatalhoz a súlykorlátozással ellátott utcákra. Kéri Jegyző úr által megvizsgálni, hogy lehetne-e egy ún. „útalapot” létrehozni, s ebből bevételt keletkeztetni.


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy ennek a lehetőségét vizsgálja, az egyeztetések elkezdődtek. Ha lesz érdemi tervezet, akkor a testület elé fog kerülni.


Takács Lajos képviselő a helyieket érintő emeléseket nem támogatja. Az idegendforgalmi adó összegének emelését javasolja 450 Ft.-ról 500 Ft-ra. Megkérdezi, hogy az előző évi ifa bevétel megközelítőleg milyen összegű volt?


Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a pandémia miatt 2019-es évi adatot tud mondani, 44 m. Ft. körül összeg érkezett be. Az idei évben 36 m. Ft-nál tartunk. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó állami támogatás már megszűnt.


Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem emelne egyik adónem sem, így az idegenforgalmi adón sem, mert a környéken a mi településünkön lenne a legdrágább.


Hartai Béla képviselő másként látja ezt. A jövő évi villanyszámla az Önkormányzatnál jelentősen meg fog emelkedni. Nem tudjuk, hogy a normatíva hogyan fog változni. Látják, hogy a kiadások jelentősen nőni fognak. Adót nem akarnak emelni. Véleménye szerint a céges szolgáltatóktól kellene markánsabb adót behozni, vállaljanak ebben tevőlegesen részt.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy új adónemet lehet bevezetni?


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy megvizsgáljuk ennek a lehetőségét. Az új adónemmel az a probléma, ha azt december 1-ig nem hirdetik ki, akkor nem lép hatályba.


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a testület már egy ideje beszél az új adónem bevezetéséről, de az első időszakban az állam nem engedte az emelést, most pedig jegyző váltás történt.


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a november 24-ei ülésre megpróbál anyagot előkészíteni.


Török Zoltán alpolgármester Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, további javaslat van-e a képviselők részéről. Megállapítja, hogy nincs. Az elhangzott javaslatokat teszi fel szavazásra.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi adó mértékét 450 Ft-tól 500 Ft-ra emeljék, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

535/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-          az idegenforgalmi adó mértékének emelésére vonatkozóan nem hozott döntés.


Határidő: 2021. novemberi soros testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető


Török Zoltán alpolgármester javaslat volt arra vonatkozóan, hogy Jegyző úr vizsgálja meg új adótételek bevezetésének lehetőségét.


Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy korábban beszéltek arról is, hogy pl. a zeneszolgáltatásokhoz kapcsolódóan is lehetne bevételt szerezni, pl. a lakodalmak kapcsán.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a következő soros ülésre már rendeletet kellene behozni, adónemeket, mértékeket meghatározni ahhoz, hogy ne csússzunk ki a december 1-jei kihirdetésből. Ezért az októberi ülésre hoztuk be az adórendelet felülvizsgálatát és a novemberi ülésre, ezt követően már a rendeletet szokták elfogadni. Ha most kezdenek el azon gondolkodni, hogy mi legyen, nincs konkrétum, akkor kifutnak az időből.


Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy akinek konkrét ötlete van, az küldje meg Jegyző úrnak.


Takács Lajos képviselő szerint döntsenek most arról, hogy legyen-e változtatás, mert különben erőltetett lesz. Írja mindenki össze az ötletét, ezt követően üljenek le és beszéljék át.


Török Zoltán alpolgármester egyetért a javaslattal.

3./ Napirendi pont

Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, több szervezet is javasolja a Tourinform Iroda kitüntetését, ami a mostani rendelet szerint nem lehetséges, ezen kellene módosítani. Meg van az is határozva, hogy az egyes kitüntetéseket milyen alkalommal kell átadni, ezen is módosítani szeretnének, mivel november 18-án lesz a Tourinform Iroda 25 éves születésnapja.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az előző testületek azért szűkítették le a rendeletben foglaltakat, hogy megmaradjon az elismerések értéke.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a javaslat a Tourinform Iroda jubileuma kapcsán merült fel.  Pro Urbe díjat kapna a 25 éves Tourinform Iroda, illetve Tasner Mónika, aki 25 éve ott dolgozik, illetve a 10 éve ott dolgozó Vizkelety Dóra részére elismerő oklevelet lehetne adni. Ezért gondoltak arra, hogy a rendeleten változtatni kell, hogy megkaphassák, mert nagyon sokat tettek a település elismertségéért országos szinten is.


Hartai Béla képviselő ő javasolta írásban, hogy ne csak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülést jelét is lehetne adni. Lehet, hogy nem módosítanák a jelenlegi rendszert, hanem bevezetnének egy új lehetőséget, pl. Badacsonytomajért kis és nagy kereszt, aminél nem határoznák meg, hogy milyen időszakonként lehet adni. Hanem ha valaki megfelel ennek, akkor ne csak elismerés legyen, anyagi megbecsülési résszel.


Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy az eredeti átadási időpontok változatlanul hagyása mellett egy külön pontban határozzák meg, hogy egyes rendhagyó esetekben, pl. jubileumoknál, legyen lehetőség a rendeletben meghatározott átadási időponttól való eltérésre.


Mékli Bernadett képviselő megkérdezi, hogy van-e lehetőség a díszpolgári címen kívül posztumusz elismerések átadására, mert ő javasolná a Tátika és Pláne borterasz tervezőjét.


Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a munkaterv szerint amikor sor kerül a kitüntetési javaslatok tárgyalására, akkor térjenek erre vissza.


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy külön pontban bele tenné a rendeletbe az erkölcsi mellett az anyagi jutalmazás lehetőségét is.


Forintos Ervin képviselő 13.40 órakor elhagyja az üléstermet.

A szavazásban résztvevők száma 5 fő


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításával az alábbiak szerint kézfelemeléssel jelezze:


-          nem csak természetes személy kaphatja, hanem szervezet is

-          rendhagyó esetekben -pl. jubileumok- eltérhetnek a meghatározott átadási időpontoktól,

-          egyedi döntés alapján anyagi hozzájárulást is adható az elismerő címek mellé.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2021.(XI.09) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete módosításáról


Forintos Ervin képviselő 13.42 órakor visszaérkezik az ülésre.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma 6 fő.


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy

a Tourinform Iroda fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából „Pro Urbe” kitüntetésben, Tasner Mónika „Pro Urbe” kitüntetésben, Vizkelety Dóra „Elismerő Oklevél”-ben részesüljön, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza

536/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A Tourinform Irodát fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából „Pro Urbe” kitüntetésben részesíti.

Tasner Mónikát a Tourinform Iroda 25 éves jubileuma alkalmából, a település turizmusa fejlesztésének érdekében végzett munkájáért, „Pro Urbe” kitüntetésben részesíti.

VIzkelety Dórát a Tourinform Iroda 25 éves jubileuma alkalmából, a település turizmusa fejlesztésének érdekében végzett munkájáért „Elismerő Oklevél”-ben részesíti.

Mindhárom esetben az átadás időpontja 2021. november 18.


Határidő: 2021. november 18.

Felelős: Krisztin N. László polgármesterHartai Béla képviselő javasolja, hogy Tasner Mónika a kitüntetés mellett részesüljön nettó 100.000 Ft. elismerésben.


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Harta Béla képviselő javaslatával, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza

537/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016. (II.01.) rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tasner Mónikát a „Pro Urbe” kitüntetés mellett nettó 100.000 Ft. anyagi elismerésben részesíti a Tourinform Irodában végzett 25 éves munkájának elismeréseként.


Határidő: 2021. november 18.

Felelős: Krisztin N. László polgármester


4./ Napirendi pont

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.


Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője elmondja, azért készült az előterjesztés, mert 2014-ben született egy konzorciumi szerződés, aminek része volt a kölcsönzés, bérlés lehetősége. 2019-ben kerültek telepítésre a kerékpárok. Az üzemeltetés oldala a VN. Kft.-nél van, a bevételi oldala pedig az Önkormányzatnál. Az eltelt időszak alatt kiderült, hogy a bevételi oldala nagyon minimális, 100-200.000 Ft. Az üzemeltetési költség 2-2,5 m. Ft. éves szinten. A 60 hónapos fenntartási időszakra kötelezvényük van. A Képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy az üzemeltetési költséget a VN. Kft. építse be az Üzleti Tervébe. Annak érdekében, hogy a bevételi oldal átkerülhessen hozzájuk, javasolja egy üzemeltetési-vállalkozási szerződés megkötését.


Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e arra vonatkozó árajánlat, hogy milyen összegbe kerülne új helyszíneken dokkolók kialakítása?


Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető elmondja, hogy 2 – 2,5 m. Ft./ település volt a korábbi időszakban. A rendszer hibája, hogy egyetlen helyszínen van a kerékpárok felvételi és lerakási pontja.


Takács Lajos képviselő szerint, ha Badacsonyban is lenne ilyen állomás, lenne rá igény.


Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető arra nem lehet számolni, hogy ez jövedelmező lenne. Át kellene gondolni, hogy tudják-e működtetni a kötelező időszakot követően.


Hartai Béla képviselő javasolja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője készítsen egy tervet, akár annak vizsgálatával, hogy Badacsonytördemic, Szigliget, Balatonrendes, Ábrahámhegy településeket is figyelembe veszi.


Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy a T-Systems szerződést dr. Végh József ügyvéd véleményezte-e?


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy még nem érkezett a tárgyban Ügyvéd úrtól anyag.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza az alábbi:


538/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj VN KFt kérelme alapján javasolja  a BABI rendszer üzemeltetési szerződés megkötését  az önkormányzat és a VN KFT között.
 2. 2. Felkéri Dr. Végh József Ügyvéd Urat az üzemeltetési szerződés előkészítésére
 3. 3. A kerékpár bérlés díjának emelését javasolja/nem javasolja
 4. 4. Új állomáshelyek kialakításának lehetőségét a következő évi költségvetés tervezése során javasolja megvizsgálni.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: szerződéskötésre 30 nap egyebekben 2022. évi költségvetés


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bérleti díj emelésre kerüljön, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, meghozza az alábbi:


539/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


-          A kerékpár bérlés díjának emelését javasolja:

-          első óra díja 200 Ft./óra

-          bérlés díja 400 Ft./óra

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: 2022. évi költségvetés

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a vizsgálják meg új állomáshelyek kialakításának lehetőségét, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza az alábbi:


540/2021. (XI.09.) képviselő-testületi határozat

BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


-          Új állomáshelyek kialakításának lehetőségét a következő évi költségvetés tervezése során javasolja megvizsgálni.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna Ügyvezető

Határidő: 2022. évi költségvetés


5./ Napirendi pont

Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy a jutalom annak idején meg lett szavazva, csak nem lett kifizetve.


Hartai Béla képviselő véleménye szerint maga a jutalmazás, elismerés egységes legyen az Önkormányzat és a cégein belül. Felhívja a figyelmet arra, hogy Rakics Anna a VN. Kft. ügyvezetője nem kapott jutalmat, ezért javasolja, hogy ugyan olyan arányban kapjon, mint a Menü Kft. ügyvezetője. Illetve van egy BVÖKI és egy Óvoda is intézmény is.


Török Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy ez a napirend arról szól, hogy tavaly megszavazták a KÖH dolgozóinak jutalmazását, de nem lett kifizetve.


Hartai Béla képviselő kéri megvizsgálni, hogy ne legyen bérfeszültség.


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy annak idején egyedül a KÖH dolgozói nem kapták meg a Képviselő-testület által megszavazott jutalmukat. Erről kell most szavazni.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy pénzmaradványnál a Képviselő-testület döntése a mérvadó. Legyenek felkészülve a minimálbér emelések, normatív támogatások tekintetében.


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy tavaly döntöttek arról, hogy kapjon jutalmat a hivatal. Hiba történt a tavalyi rendszerben. Tudják, hogy a dolgozók milyen megfeszített munkát végeztek az elmúlt időszakban. Arról nem a Képviselő-testület tehet, hogy nem kapták meg a jutalmat.


Takács Lajos képviselő elmondja, hogy tavaly a rendkívüli jogrendben polgármesteri határozat született arról, hogy ki kell fizetni, ami nem történt meg. Ha jön a költségvetés tervezés, akkor a lehetőségeinket meg kell vizsgálni.


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy már régen ki kellett volna osztani. A hivatal vezetője a következő évi költségvetés terhére annak idején már nem vállalta fel, így annak kifizetése a hivatali kollégák részére elmaradt. Ezt most megteszi Jegyző úr.


Forintos Ervin képviselő 13:59 órakor kimegy az ülésteremből.

A jelenlévő szavazók száma 5 fő


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy azt kapták válaszul, hogy a Képviselő-testület nem a dolgozók főnöke.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elmaradt személyi juttatás a KÖH részére kifizetésre kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


541/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a KÖH kérelmét megtárgyalta, és a 2021. évi költségvetés személyi juttatás előirányzatán belül, az átcsoportosítást a jutalom kifizetéséhez engedélyezi.
 2. Felkéri a Jegyzőt a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést   tegye meg.

Határidő:          elfogadás azonnal, kifizetésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző


Forintos Ervin képviselő 14:01 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki Hartai Béla képviselő javaslatával, Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető jutalmazásra vonatkozóan egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


542/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

VN. Kft. ügyvezetőjének jutalom kifizetése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rakics Anna a VN. Kft. ügyvezetőjét (a Menü Kft. ügyvezetőjével azonos mértékű) br. 150 e. Ft. jutalomban részesíti 2021. évi munkájának elismeréseként.

Felkéri a Polgármestert, hogy a munkáltatói intézkedést   tegye meg.

Határidő:          elfogadás azonnal, kifizetésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester6./ Napirendi pont

Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester felveti, hogy a pályázatok elbírálásának pontozási szempontjainál a 2-es és 3-as pontokat ki kellene venni a kiírásból. Próbáljanak kicsit lazítani, hátha több jelentkező lesz.


Forintos Ervin képviselő nem ért egyet a javaslattal.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint előnyt jelentene a helyieknek az is, ha 1 év lenne meghatározva állandó lakhelyként. Lehet, hogy valaki szeretne itt vállalkozást indítani.


Hartai Béla képviselő javaslata, hogy annyiszor + 1 pontot adjanak az állandó lakóhellyel rendelkező pályázóknak, ahány éve itteni lakosok (ez maximum 20 pont lehet) és a liciten az nyer akinek a legtöbb pontja van.


Török Zoltán alpolgármester megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Felső-bazársori 2. sz. üzlet pályázati kiírását elfogadja Hartai Béla javaslatával kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

543/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozata

Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a 8258 Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Felső-bazársori 2. sz. és 3 sz. üzletre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbi módosítással

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjainál annyiszor + 1 pontot jár pályázóknak, ahány éve Badacsonytomajra vannak bejelentve állandó lakhely vagy telephelyre. (ez maximum 20 pont lehet)


Határidő: Azonnal

Felelős: Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

7./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester javasolja ugyan azt a pontrendszert alkalmazni, mint a Felső-bazársori üzletek esetében: + 1 pontot jár az állandó lakóhellyel rendelkező pályázóknak, ahány éve itteni lakosok (ez maximum 20 pont lehet) Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

544/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendelem el az alábbi módosítással:

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjainál annyiszor + 1 pontot jár pályázóknak, ahány éve Badacsonytomajra vannak bejelentve állandó lakóhelyre vagy telephelyre.  (ez maximum 20 pont lehet)


Határidő: Azonnal

Felelős: Nagy-Kónya Katalin műszaki ügyintéző

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester összefoglalva a történetet elmondja, a kivitelező többször jelezte, hogy pótmunkát végzett. Készítettek egy költségvetést, amiben ők nullára hozták a pót- és elmaradó munkákra vonatkozó igényét, amit a legutóbbi testületi ülésen vitattak és nem született érdemi döntés. A munkának haladnia kellene tovább, ezért a vállalkozó kérte, hogy ma 12.00 óráig jelezzünk vissza, hogy mi a döntése az önkormányzatnak, mert úgy vásárolja, rendeli meg a szükséges anyagokat, amelyek beépítésre kerülnek. Ezért szerettük volna a hétfői testületi ülést. Erről kellene döntést hoznia a Képviselő-testületnek. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?


Forintos Ervin képviselő az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelői szerződés 7.6.2. pontja szerint  kötelesek vagyunk az MNV Zrt. előzetes írásbeli engedélyét kérni minden olyan munkára ami nem lett vele előzetesen leegyeztetve.. Kérdése, hogy a módosítások egyeztetésre kerültek-e az MNV Zrt-vel? Amennyiben nem úgy az eredeti állapot helyreállítását kérhetik tőlünk.


Elhangzott az előző ülésen, hogy annak a támfalnak az állapota nem bírja el azt a betonpillér szerkezetű oszlopot, ami ott van, így az a kérdés, hogy a vagyongazda és a vagyonkezelő tudomásul veszi-e, ellenőrizheti-e?

Az a kérdése, hogy az ott elkészülő úthálózatnak, mint vagyongazdái és az MNV Zrt. felé elszámolni köteles vagyonkezelő van-e olyan helyzet, hogy arra az útra akár olyan súlykorlátozó táblát rak, hogy csak gyalogos forgalom használhatja?


Török Zoltán alpolgármester véleménye szerint nem.


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, azt tudni lehet, hogy szerződéskötéskor milyen állapot állt fent, véleménye szerint sem lehet.


Forintos Ervin képviselő azért kérdezi ezeket, mert ha olyan helyre jut, és meg kell nyilatkoznia, ezeket a becsatolásokat szeretné tisztán látni.


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Bogyay út önkormányzati vagyonkezelésbe van, nem tulajdonban. Forintos Ervin ez alapján vezette fel előbbi gondolatait. Ez alapján mit és hogyan végezhetünk el. Jegyző úr és Ügyvéd úr asztala, hogy megvizsgálják milyen mértékig kell elmennünk, hogy eljártunk-e megfelelően, hogy beszereztük-e a tulajdonosi hozzájárulásokat. Ő maga ezt a szerződést nem látta, nem ismerte ilyen mélységig.

1./Az ő szakmai kérdése, az egyik pótmunkához kapcsolódik, elhangzott, hogy szikla lazítás történt. Ez a szikla, Badacsonyról lévén szó vélhetően bazalt. Szeretné tudni, hogy ez hol van, mert az e-naplóban, mert nem talált róla semmilyen információt sem mennyiséget, sem minőséget.

2./ A felszedett nem kis mennyiségű, komoly értékű bazalt milyen módon fog bekerülni a VN. Kft. telephelyére? Van lehetőség arra, hogy oda befogadják? Van érték különbözet, ha úgy döntene az Önkormányzat, hogy értékesít a kőből?


Török Zoltán alpolgármester elmondja, Jegyző úrral jártak a helyszínen, ahol azt a tájékoztatás kapták, hogy a kitermelésre került kő vagy a támfalba, vagy a járdába lett beledolgozva. A pluszról ott senki semmit nem mondott.


Hartai Béla képviselő arra vár választ, hogy ez akkor ez hol van, mert a járda eddig is ott volt. Ami középről kikerült elméletileg belekerült a támfalba, de elfogyott már a Pátzay előtt.  Ez egy 3 méter vastag támfalat jelentene végig egy gyors számolással. Az a fő problémája az egésszel, hogy már többször megkapták, ha nem szavazzák meg, akkor akadályozzák a projektet. Tavaly február óta volt építési engedély. Másfél év rendkívüli jogrendben ki lehetett volna bármit írni és ezt már el kellett volna felejteni. Most ott tartanak, hogy december 31 a határidő. Ha ő felszólal, akkor megkapja, hogy ő a projekt ellen van. Ő az önkormányzat mellett van, és úgy gondolja, hogy felelősségteljes döntést kell hozniuk, más vagyonáról kell dönteniük. Képviselőként abból tud dönteni, ami egyértelmű. Ebből neki ezek az adatok hiányoznak. Ha megkapják, akkor majd tudnak továbblépni.


Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy megkötöttük-e ezekre az utakra a vagyonbiztosítási szerződést? Ha nem, akkor minél előbb tegyük meg. Szeretné, ha a következő ülésre készülne az összes futó projekttel kapcsolatban egy olyan anyag műszaki ellenőrök, műszaki ügyintéző által, hogy az eredeti vállalkozási szerződés és közbeszerzési ütemtervek tekintetében a projekt milyen fázisban áll. (Óvoda, Művelődési Ház, Bogyay út, stb.)


Takács Lajos képviselő elhangzott, hogy a vállalkozó vár egy bizonyos határidőig. Az a kérdése, ha most megint nem kap többséget, mi a következő lépés? Elhangzott a kötbérfizetési kötelezettség.


Török Zoltán alpolgármester szerint döntést kellene hozni. Az előterjesztésnek megfelelően döntsenek arról, hogy elfogadják-e Balogh Zoltán műszaki ellenőr tájékoztatását a pót-elmaradó részek költségmentes megoldásáról.


Takács Lajos kérdezi, hogy mi a mostani módosítás célja?


Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja vagy belemennek abba, hogy ne legyenek pillérek, hanem vasoszlopok, vaskorláttal megbontva, vagy ragaszkodnak a pillérekhez.


Hartai Béla képviselő szerint a plusz munkát nem nulláért vállalják, hanem a korlát okán.

Forintos Ervin javaslatához kapcsolódva a 2 futó projektre vonatkozóan a településen, ami nem közvetlen önkormányzati, a Kálvária és a Fő utca, régóta nem hallunk róla semmit, ha lehet kérnénk erről is tájékoztatást.


Forintos Ervin képviselő a közbeszerzési eljárás keretében megkötött vállalkozási szerződésről beszélnek. Az Irányító Hatóság ezeket a szerződés módosításokat jóváhagyta? A forrást a BM biztosította. Ha ezt jóváhagyják, akkor nem lehet belőle probléma.


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egyeztettek a Támogatóval és a Közbeszerzővel is, jóváhagyásra kerülhet. Az előző szerződésmódosítást előkészítették, amely Polgármester úr betegsége miatt nem került még aláírásra. A műszaki ellenőr leigazolta, az nem közbeszerzés köteles.


Hartai Béla képviselő módosító javaslatot fogalmaz meg, hogy várják meg ebben a kérdésben a BM állásfoglalását.


Török Zoltán alpolgármester nem várna ezzel, mert a vállalkozó bejelenti, hogy akadályoztatás miatt nem tudja időben elvégezni a munkát. El kellene döntenie a Képviselő-testületnek, hogy az eredeti kiírásnak megfelelően kérjük elvégezni a munkát, vagy belemennek a Balogh Zoltán által készített dologba.


Forintos Ervin képviselő ezért javasolta a múltkori ülésen, hogy tegyék bele a 600 e. Ft-ot, mert akkor nem lenne ez a probléma most.


Török Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak a 600 e. Ft-ról van szó, az csak az anyagköltség, annak van munkadíj része is.


Forintos Ervin képviselő ő javasolja, hogy inkább tegyék bele azt is és akkor rendben elkészül és akkor nincs vita.


Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy ezt támogatták többen.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kivitelező az eredeti kivitelezési szerződés szerint végezze el a munkákat a szerződésben foglalt határidőig, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi:545/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. döntött arról, hogy a Kivitelező az eredeti kivitelezési szerződés szerint végezze el a munkákat a szerződésben foglalt határidőig
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt, és a kivitelezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőTörök Zoltán alpolgármester elmondja, 4 ingatlantulajdonos jelezte, hogy lemaradtak a vízhálózatra csatlakozásról. Kérdezi, hogy megérkeztek-e az erre vonatkozó árajánlatok?


Dr. Bodnár Attila jegyző ismerteti az árajánlatok összegét:

7.250.000 Ft. + áfa/bekötés

1.200.000 Ft.

2.500.000 Ft.

Az üggyel kapcsolatban kért be tervezői nyilatkozatot, mely szerint a 4 bekötés közül 2 szerepelt az anyagban, a másik 2 ingatlan esetében a tulajdonos maga járulna hozzá a kivitelezési költségekhez. Ő ezt átküldte a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek, a mai napig nem kapott rá választ.


Török Zoltán alpolgármester szerint, így nincs gondunk vele, mert 2 benne van a szerződésben a másik 2 ingatlan tulajdonosa egyezzen meg a kivitelezővel.


Hartai Béla képviselő tájékoztatást kér, hogy a Kisfaludy PJT ügyében megtörtént-e az utalás? Mivel december 31. a határidő kérdése, hogy a Kisfaludy részén ez hogyan fog rendeződni, mert a DRV lenyilatkozta, hogy nem fog hozzájárulni a Bogyaynak az átvételéhez abban az esetben, ha a Kisfaludy nincs kész.


Török Zoltán alpolgármester tudomása szerint a Kisfaludy PJT elnökségi ülésén határozat született arról, hogy utalják az 1 m. Ft-ot.


Tamás Lászlóné osztályvezető hozzáteszi, ha elkészül a munka, és a számla megérkezik.


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a munka meg lett rendelve, a DRV Zrt. fogja a tervezést és kivitelezést végezni és az átvételt is, ehhez kértek 2 m. Ft-ot.


Hartai Béla képviselő szeretné látni ezt a megrendelőt, hogy mikor lett elküldve.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, szeptember 23-án küldte meg a megrendelőt a DRV-hez Gyöngyös Zoltán részére. Erre a megrendelőre a mai napig nem érkezett visszajelzés.


Forintos Ervin képviselő emlékeztet arra, hogy az indikatív ajánlatkéréssel az volt a cél, hogy a föld alatti dolgok 100 %-ban és hiánypótlás mentesen legyenek kivitelezve, hogy ne legyen utólagos bontás egy ilyen drága útszakaszon.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy ezekből a rákötéses kiadásokból az Önkormányzatnak van költsége?


Török Zoltán alpolgármester elmondja, az utolsó információja az, hogy az Önkormányzatnak kellene ezt finanszíroznia.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő felveti a tervező felelősségét, megkérdezi, hogy nem lehet-e számon kérni?


Török Zoltán alpolgármester elmondja, volt egy projektvezető, akinek ezt össze kellett volna fognia.9./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások


Török Zoltán alpolgármester úr elmondja, hogy Masszi úr megküldte javaslatát. Megkérdezi Jegyző urat, hogy kíván-e ehhez kiegészítést tenni.


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy találtunk az anyagban plusz forrást, így a műszaki tartalmat várhatóan nem kell olyan mértékben csökkenteni, mint ahogy ez először felmerült, november végén, december elején elkészülhet a közbeszerzési kiírás és január, februárban lehetne eredményt hirdetni, ha lesz jelentkező. A november 24-ei soros testületi ülésre készülni fog erre vonatkozóan előterjesztés. Arról kell a testületnek döntenie, hogy Masszi Pál javaslatait elfogadja-e vagy nem.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy akkor most nem kellene Masszi úr javaslatát elfogadni, mert nem kell olyan nagymértékben csökkenteni?


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 210 m. Ft. helyett 155 m. Ft. lenne csak a csökkentés.


Forintos Ervin képviselő felveti, hogy az eszközbeszerzést lehetne-e külön lebonyolítani?


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy meg fogjuk kérdezni.


Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy ki az a Molnár Mihály?


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az új kolléga október 15-től.


Mékli Bernadett képviselő elmondja ezek szerint sorról sorra mindent végig kell nézniük, van értelme piszkálódniuk.


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ez nem a piszkálódás, hanem egy másik ember szakértelme kellett ehhez.


Takács Lajos képviselő felveti, hogy az előterjesztés mégis arról szól, hogy Masszi úr javaslatát támogatják-e vagy sem.


Forintos Ervin képviselő szerint az a szomorú, hogy a tervező, aki felvette ebben a projektben a nem kevés pénzt, és majdnem kimerítette a pályázatban foglalt keretösszeget, nem tudott adni a képviselő-testületnek itinert. Nem a képviselő-testület feladata, hogy ezeket az ügyeket ilyen szinten boncolgassa.


Török Zoltán alpolgármester mások fejét ütik olyan hibákért, amit egy kívülálló -nem kevés pénzért- nem végzett el. Bárminek a végére pont kerül, keressék meg a személyes felelősöket és menjenek a pénzük után.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő emlékeztet arra, hogy a korábbi ülésen is felvetették Jegyző úrnak, hogy van-e lehetőség ilyen esetekben a számonkérésre. Az volt a válasz, hogy igen, meg is szavazták.


Hartai Béla képviselő elmondja, hogy november 24-re készít elő Jegyző úr a napirendre vonatkozóan egy előterjesztést, amiben elméletileg elkezdik a kiírást. Úgy gondolja, hogy eddig ez az egyetlen projekt és csak most jött elő a Tátika épületnél, amikor jogilag működik a műszaki ellenőr, alkalmazásban van. Javasolja, hogy veszteni nem vesztünk írjuk ki a műszaki ellenőrre a közbeszerzést. Ha ezt levezényeljük el kell küldeni jóváhagyásra, utána lesz kiírva. Nem látja azt a januári-februári időt, amit Jegyző úr mondott. Onnantól 60 nap a munkaterület átadása. Ez nála időben már április. Nem tudja, hogy megkaptuk-e a szeptemberi hosszabbítást, vagy csak ígéretünk van rá. Kérdezi, ha megkapjuk akkor 5 hónapra kiírjuk ezt, főleg ennyi pénzből? Ahogy szokták mondani, van az a pénz amiért egy vállalkozó oda megy és megcsinálja, de nem tudja, hogy a büdzsénk ezt fedezi-e vagy sem. Felhívja a figyelmet arra, hogy amikor döntenek erről van benne egyéni felelősség is. Megkérdezi, hogy abban a 1,5 év rendkívüli jogrendben mi történt, miért az utolsó pillanatban kapkodnak ezzel?


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés mellett lesz egy ütemterv is.


Hartai Béla képviselő kéri, hogy az mellett legyen számszerűség, mivel tájékozódott az ügyben és úgy látja, hogy az egész pénz nem lenne elég erre.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e?


Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a Masszi úr féle javaslatot elfogadják, az elvonást vonhat maga után.


Török Zoltán alpolgármester ismerteti a határozati javaslatokat.

Kéri, hogy aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy Masszi Pál munkáját megismerte és  elfogadja a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

546/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerte és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségére tett javaslatot nem fogadja el.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Török Zoltán alpolgármester ismerteti a 2. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a novemberi soros testületi ülésre Dr. Bodnár Attila jegyző készítse elő a kész tervet, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

547/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri Dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a november soros testületi ülésre készítse elő kész tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Török Zoltán alpolgármester 15.00 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 15.00 órakor folytatódik.

Borbélyné Galambos Gabriella az üléstermen kívül tartózkodik.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma 5 fő

10./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.


Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a 3-5.000 Ft. összegig dönthet a Képviselő-testület.


Takács Lajos képviselő 5.000 Ft. ösztöndíjat javasol megállapítani.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Takács Lajos képviselő javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

548/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatot elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-, és adóosztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző11./ Napirendi pont

A szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 3 helyről lett árajánlat bekérve, 2 helyről kaptuk meg. Mivel az árakban nincs akkora különbség, javasolja azt az ajánlattevőt választani, aki kompletten intézi a dolgot, mivel a lakosság azt várja, hogy minél előbb megkapja a fát. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő a holnapi napig tartja az árat.


Takács Lajos képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a 104 m3 nem a végső mennyiség.


Tamás Lászlóné osztályvezető hozzáteszi, hogy a 104 m3 a pályázathoz kapcsolódó mennyiség. Ha lesznek jogosultak a Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy szán-e rá többlet forrást.


Mékli Bernadett képviselő emlékeztet arra, hogy tavaly volt olyan javaslat, mi lenne, ha a VN. Kft. vásárolna egy aprító gépet.


Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető elmondja, hogy készített egy táblázatot, amelyben levezette, hogy mennyi idő alatt térülne meg a gép, ami 11 m. Ft-ba kerül. Ennek működtetéséhez szükséges lenne 2 személy, továbbá számolni kell azzal is, hogy van egy minimális favastagság, amivel a gép dolgozni tud. Az annál vékonyabbakhoz kézi munkaerő lenne szükséges. Számításai szerint 4-5 év kellene, hogy visszajöjjön a gép ára. Véleménye szerint ezt pályázati forrásból lehetne megvalósítani. Helyszínként a káptalantóti úti telephelyük jöhet számításba, ott van áram.


Forintos Ervin képviselő szerint a legolcsóbb az a megoldás szokott lenni, hogy a Bakonyerdő Zrt-től vásároljuk a fát és a Tördemic Tüzépen daraboltatjuk.


Török Zoltán alpolgármester szerint 104 m3 x 1.800 Ft. lenne a megtakarítás.


Forintos Ervin képviselő emlékeztet arra, hogy tavaly a Zöld Ráskó fájával az volt a gond, hogy túl vékony. A Bakonyerdőtől vásárolt fával soha nem volt probléma.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, a Bakonyerdőnél a szállítást nem vállalják, arra vállalkozót kell keresni további költségért.


Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 15.20 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A szavazásban résztvevők száma 6 főHartai Béla képviselő azt az ajánlatot javasolja elfogadni, amelyik esetében a leghamarabb megtörténik a fa kiszállítása. Az ajánlatokban nem talál a kiszállítás időpontjára vonatkozó információt.


Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Zöld Ráskó Kft. ajánlatát fogadják el, azzal, hogy december 15-ig történjen meg a kiszállítás, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


549/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

A szociális célú tűzifáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. szociális célú tüzelőanyag vásárlására 104 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron – a lakosság részére konyhakész szállítási feltételeket biztosító – Zöld Ráskó Kft-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.; adószám: 26092962-2-19).
 3. A kiszállítás határideje: 2021. December 15.
 4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 5. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét 132.080,- Ft összegben,- valamint a kiszállítás és darabolás költségét 1.526.720,-Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.


Határidő:       elfogadás azonal szerződés kötésre 15 nap, XI.10-e megrendelés

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető12./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj, Pátzay-féle módosítás partnerségi lezárása


Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e a napirendhez?


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző tájékoztatásul elmondja, hogy tavaly indult el a módosítás, 1 évig tartott amire az összes szakhatóság közös egyezségre jutott. Ezt a partnerségi egyeztetést zárnánk le ezzel a testületi határozattal. Ez az anyag menne az állami főépítészhez, az ő záróvéleményével kerülne újra a Képviselő-testület elé.


Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy miért ugyan az a 3 tervező tervező szerepel mindig?


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző válaszában elmondja, hogy lehet javasolni más tervezőt is.


Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással nélkül meghozza az alábbi:


550/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj, Pátzay-féle módosítás partnerségi lezárása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)       az előterjesztés szerint elfogadja Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés utáni módosított bemutatott tervanyagot.

b)      dönt abban, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetés lezárja.

c)       felkéri Krisztin N. László polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező végső szakmai véleményezésre vonatkozó dokumentáció aláírására.

d)      felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az előkészített dokumentumokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája részére küldje meg.


Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


13./ Napirendi pont

Sportpálya öntözőrendszer kiépítése – ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 3 árajánlat kerül bekérésre. A legolcsóbb az Ádám-kert Kft. ajánlata br. 4.990.296 Ft. összeggel. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ádám-Kert Kft. ajánlatát fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

551/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Sportpálya öntözőrendszer kiépítése – ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a Sportpálya öntözőrendszer kiépítése– ajánlatok elbírálásáról" szóló előterjesztés mellékletét képező, kivitelezésre beérkezett ajánlatokat megismerte és a benyújtott ajánlatok alapján a beruházás megvalósításával az ÁDÁM-KERT KFT-t bízza meg, bruttó 4.990.296.- Ft összegben.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 55 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné kvi és adóosztály vezető


14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester nem érti, hogy miért van a napirend a Képviselő-testület előtt.


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző válaszában elmondja, hogy az előterjesztés egy tájékoztató a Képviselő-testület felé. Addig nem tudunk benne tovább lépni, amíg nem zárul le a per.


Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

552/2021.(XI.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 925/3 hrsz. ingatlan elbirtoklása III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 925/3 helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása” tárgyában előkészített jogi állásfoglalást tartalmazó előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a folyamatban levő közigazgatási per jogerős lezárásáig elnapolja a döntést.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy 7 nap kötbér érvényesítéséről van szó.


Dr. Bodnár Attila jegyző emlékeztet arra, hogy időközben ügyvéd csere történt.

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz.


Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy ez a 7 nap kötbér milyen összeget jelent. Mérlegelni kellene, hogy egy peres eljárás mennyibe kerülne.


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy 1 éve áll az ügy, ezért van szükség a Képviselő-testület döntésére, hogy dr. Végh József ügyvéd a kezébe vegye az ügyet.


Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, vizsgálják meg milyen összegről van, ebből a 11.24-ei ülésre készüljön egy előterjesztés, ha lehet, peren kívüli megegyezés legyen. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

553/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése – vizesblokk kivitelezés teljesítése II. tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. Kéri, hogy a 2021. november 24-ei testületi ülésre a kötbér összegével kiegészítve készüljön új előterjesztés.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Végh József ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

16./ Napirendi pont

Ibos Ferenc út felújítási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz.


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a benyújtott kérelem egy ajánlattételi felhívásra irányul. Ehhez kapcsolódva felvetődhetnek az ivóvíz, szennyvíz bevezetések. Véleménye szerint indikatív ajánlatot lehetne kérni erre az útszakaszra.


Hartai Béla képviselő megkérdezi, hogy belterületről vagy külterületről van szó?


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző válaszában elmondja, hogy külterületről van szó.


Hartai Béla képviselő a képviselő-társainak javasolja, gondolják át, hogy mit indítanának el ezzel. Az indikatív ajánlat bekérését támogatja.


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

554/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Ibos Ferenc út felújítási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte az „Ibos Ferenc út felújítási kérelme” tárgyában készített előterjesztést.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét az Ibos Ferenc út felújítására vonatkozóan indikatív ajánlat bekérésére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

17./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások


Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatban.


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző elmondja, hogy a területen voltak azok az önkormányzati telkek, melyek eladásra kerültek, azóta be is építették azokat. A HÉSZ nem engedi, mert szabályozási vonal van, előkertek, szennyvíz vezeték található ott.


Hartai Béla képviselő véleménye szerint ezt is a HÉSZ módosítási dolgokhoz kellene hozzá tenni.


Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző szerint is jó lenne az átfogó anyaghoz hozzá tenni, főként a Kormányrendelet szerinti december 31-es határidőre tekintettel.


Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kérelmet csatolják hozzá az átfogó anyaghoz, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

555/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 1467/4 hrsz. ingatlan vonatkozásában benyújtott HÉSZ módosításról szóló kérelmet az átfogó HÉSZ módosítás során javasolja figyelembe venni.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


18./ Napirendi pont

Szebellédiné Szabó Enikő fellebbezési kérelme


Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Hartai Béla képviselő felveti, hogy az ügy már volt a Képviselő-testület előtt.


Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a közigazgatási per miatt kellett ismét a Képviselő-testület elé hozni.


Török Zoltán alpolgármester megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

556/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédiné Szabó Enikő fellebbezési kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-19/2021. és 5/965-24/2021 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmére vonatkozóan nem hoz döntést.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző


19./ Napirendi pont

2021. évi közmeghallgatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs.

A közmeghallgatás időpontjául javasolja december 7-e (kedd) 17 órát, helyszíneként az Egry József Művelődési Házat.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

557/2021.(XI.09.) Képviselő-testületi határozat

2021. évi közmeghallgatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 2021. évi közmeghallgatás időpontját 2021. december 7. (kedd) 17.00 óra (helyszín: Egry József Művelődési Ház)  határozza meg.
 2. 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőTörök Zoltán alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 15,50 órakor bezárja.K.m.f.


Török Zoltán                                                                              Dr. Bodnár Attila

alpolgármester jegyző

Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!