2021.11.04 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 04-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Gyimesi Mónika                                  műszaki ügyintéző

Rakics Anna                                       VN Kft ügyvezető

Dr. Végh József                                  ügyvéd

Kovács Katalin                                   jegyzőkönyvvezető                             (5 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Katalint javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

524/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, mindenki értesült arról, hogy a nemzeti gyásznap van, az 1956-os hősök emlékére. Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek a hősökre. Felkéri jegyző urat szíveskedjen tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a határozatképtelen Pénzügyi Bizottsági ülés milyen módon befolyásolja a mai ülés napirendi pontjait.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszönti a megjelenteket. Mielőtt rátérne a napirendi pontokra, kéri a testületi és bizottsági tagokat – tekintettel a keddi elmaradt bizottsági ülésre -, aki nem tud megjelenni akár a bizottsági, akár a testületi ülésen, azt az ülés előtt az ülés elnökének, vagy neki legyen szíves e-mailben, vagy telefonon jelezni. A mai testületi ülésen 22 napirendi pont került volna tárgyalásra, ami lecsökkent 6 napirendi pontra. Az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok közül az alábbi előterjesztések nem kerülnek ma tárgyalásra:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról
 2. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016 (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.   BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

9.   Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

10.  Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

11.  Tájház udvarai 1. sz. üzlet hasznosításáról

12.  Badacsonytomaj 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása III.

13.  HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

14.  Ibos Ferenc út felújítási kérelme

15.  Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi

utak pót- elmaradó költségei

16.  GINO-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására                     irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Takács Lajos képviselő elmondja, ő volt az egyik, aki nem jelezte, hogy nem vesz részt a Pénzügy Bizottság ülésen. Ennek az volt az előzménye, hogy nyáron kaptak egy előteljes jelzést  - legalábbis ő úgy érezte -, hogy nincs szükség rájuk a bizottsági ülésen, tekintettel ara, ki lett bővítve a bizottság két új kültaggal. Elnézést kér bizottsági elnök asszonytól, valamint jegyző úrtól is, hogy nem jelezte a részvételét az ülésen, legközelebb jelezni fogja a távolmaradását.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő – és mint a Pénzügyi Bizottság elnöke – elfogadja képviselő úr bocsánatkérését. Megkéri képviselő társait, hogy ne játszanak egymás idejével. Amennyiben tudják, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, azt időben jelezzék.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki jegyző úr által felsorolt  napirendi pontok levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

525/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levételére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 04-i soros nyílt ülésének napirendjei közül az alábbi napirendek levételét elfogadja.

 

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról
 2. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 3. Helyi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2016 (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2019 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.   BABI kerékpáros rendszer üzemeltetési javaslat

9.   Közös Önkormányzati Hivatal kérelme jutalom kifizetéséhez

10.  Felső-bazársori 2. és 3. számú üzlet hasznosításáról

11.  Tájház udvarai 1. sz. üzlet hasznosításáról

12.  Badacsonytomaj 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása III.

13.  HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz

14.  Ibos Ferenc út felújítási kérelme

15.  Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi

utak pót- elmaradó költségei

16.  GINO-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése”

című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására                     irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő 19 napirendi pont közül az alábbi 6 napirend kerüljön megtárgyalásra. Javasolja továbbá első napirendnek az Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről előterjesztést.

 1. Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

 1. 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a felsorolt  6 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

526/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek tárgyalására  javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 04-i soros nyílt ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN. Kft. ügyvezetője

 1. 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Általános tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Dr. Végh József ügyvéd tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztésében az alábbi ügyek szerepelnek: Badacsonyörsi strand ügye, 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye, volt Intertourist ügye, Lamander Kft pótmunka elszámolási ügye, Alsó Bazársor 1. és 2.számú üzlet bérleti szerződés módosításának ügye, strandi vizesblokk kötbér ügye, badacsonyörsi strand ügye Dr. Szilágyi Anna bejelentései vonatkozásában, közbeszerzési ügyek, Szebellédiné Szabó Enikő közigazgatási peres ügye.

A Badacsonyörsi strand ügyével kapcsolatosan elmondja, két szerződéstervezet van, mely szerződés tervezetek tartalmának egyeztetése elkezdődött a tulajdonos és az önkormányzat jogi képviselőinek részéről. Az előszerződés észrevételezése megtörtént, itt kezd egy végleges álláspont kialakulni a szerződés tartalmát illetően. A településrendezési szerződés kicsit bonyolultabb és összetettebb kérdés. Ennek vonatkozásában szeptember elején történt egyeztetés a városi főépítésszel. A főépítészi állásfoglalásra várnak, mely fontos a szerződés véglegessé válásához. Jelenleg nincs olyan stádiumban az ügy, hogy azt a testület elé tudja terjeszteni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, van-e változás abban, hogy együttes aláírás kell, tehát a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület is aláírja a szerződést? Vagy csak a vállalkozó és az önkormányzat aláírása szükséges? Az Egyesületnek birtokvédelmi része van, melyről véleménye szerint le kell mondania a szerződés megkötéséhez. Kérdezi polgármester urat, volt-e tárgyalás a befektetővel, ha igen, akkor arra a tárgyalásra az Egyesület elnöke kapott-e meghívást?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, volt a főépítész részéről egy tájékoztató, illetve egy találkozó, ahol kifejezett kérés volt, hogy az önkormányzat legyen jelen, hiszen a Helyi Építési Szabályzattal összefüggő kérdéseket tárgyalták. Azóta olyan tárgyalások voltak, ahol a beruházó kérésére valamelyik szakhatósággal történt találkozás,  ezen az önkormányzat részéről a főépítész úr vett részt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, van egy életben lévő önkormányzat határozat, amelyben döntés született egy bizottság létrehozásáról. Amennyiben a BÖÉE-nek nem kell minden tárgyaláson jelen lennie, akkor javasolja ennek a határozatnak a hatályon kívül helyezését.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, erre a mostani ülésen nincs lehetőség, javasolja ezt rendkívüli ülésen megtárgyalni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, lesz rendkívüli ülés?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szükséges lesz rendkívüli ülés összehívására, hiszen a most levett napirendi pontok mielőbbi megtárgyalása is elengedhetetlen annak érdekében, hogy a település zavartalanul tudjon működni. A Bogyay úti munkálatokkal kapcsolatban is felmerült egy újabb probléma. Ketten is jelentkeztek, akik rákötést kérnének, de nincs megtervezve a programban az ő bekötésük. Fizetnék is a költségeket. Jegyző úr lenyilatkoztatta a tervezőt, mert a Laposa- és Pátzay teraszra egy bekötés lett tervezve, holott ez két külön üzleti vállalkozás. A tervező azt nyilatkozta, hogy ők mind a két bekötést megtervezték. Az anyagot elküldték a műszaki ellenőrnek, de választ még nem kaptak.

 

Hartai Béla képviselő jegyző urat kérdezi, hogy a döntetlen határozati szavazásnál milyen szavazást kell hozni?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, döntetlen szavazásnál, a szavazás, illetve a döntés nemleges.

 

Krisztin N. László polgármester ügyvéd urat kérdezi, milyen tárgyaláson kell jelen lennie a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület képviselőjének?

 

Dr. Végh József ügyvéd álláspontja szerint a további egyeztetéseken a BÖÉE-nek részt kellene vennie azért, mert a három ügy összefügg. Azért függ össze, mert van egy peres eljárás melynek a tárgya a birtokvédelem, mely tárgyalás november végére van kitűzve. Ez a háromoldalú megállapodás amiről beszélünk, ez a strandnak a használatával függ össze, és a birtokvédelmi kérelem jelen állapot szerint még egy peresített követelésként definiálható. Szeretné az említett önkormányzati határozatot megkapni, tekintettel arra, hogy nem ismeri annak tartalmát. Ettől függetlenül szorgalmazni fogja, hogy a BÖÉE képviselője legyen jelen a fennmaradó tárgyalásokon, egyeztetéseken. Elmondja, hogy a szeptemberi egyeztetésen valóban a HÉSZ módosításokról esett szó, ami nem érintette az Egyesületet.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi ügyvéd urat, a Törvényszéken folyó ügy kapcsán október 13-án bűncselekményre utaló jelet állapítottak-e meg?

 

Dr. Végh József ügyvéd erre a kérdésre a későbbiekben fog választ adni. A következő ügy ami a tájékoztatójában szerepel a Badacsonytomaj 925/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye. A korábbi testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően kikérte a Földhivataltól az iratanyagot. A 925/3 hrsz-ú ingatlan Badacsonytomaj Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. Volt egy bejegyzés egy jogorvoslati kérelemre vonatkozóan. Egyenlőre a terület hatósági határozatban megállapított módon nem megosztható. Ezt vitatja Tompos Zsolt, és ez ügyben indított egy közigazgatási peres eljárást, amely folyamatban van. A per kimenetele hónapok kérdése, ha elutasításra kerül a kereset, akkor az ügy le is zárul. Amennyiben a Törvényszék hatályon kívül helyezi az eljáró hatóság határozatát, akkor  új eljárás lefolytatására kerül sor.

A volt Intertourist üggyel kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a már korábban ismertetett megállapodás aláírása került. A földhivatali eljárás eredményéről nem kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy bejegyzésre került-e a megosztás. A földhasználati díj befizetésre került.

A Lamander Kft pótmunka ügyével kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a levelet megküldte a Szabó Ügyvédi Irodának, amit július 26-án át is vettek. Tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy ügyvéd úr augusztus 20-áig szabadságát tölti. Azóta sem kapott semmiféle választ az ügyvédi irodától. A képviselő-testületnek döntenie kell, hogy milyen további eljárásra tereli az ügyet. Ezen pótmunkák vonatkozásában egy határozott álláspontot kell kialakítani.

Az Alsó Bazársori 1. és 2. számú üzletek bérleti szerződésének módosítása. Ebben az ügyben egy korábbi képviselő-testületi határozatból kellett kiindulnia. Ebben a határozatban a testület döntött arról, hogy a bérleti szerződésnek a meghosszabbításához, egyebekhez nem járul hozzá. De az úgymond újraindítási költségek vonatkozásában vállalja azok megtérítését. Történt egy személyes egyeztetés a kérelmezővel, ahol az általa az önkormányzat részére becsatolt számlákat áttekintette. A kérelmező által igényelt 1.139.608 Ft számlával igazolt költségek helyett, a számlák áttekintése után megállapította, hogy az önkormányzat által kifizethető számlaösszeg 866.3315 Ft. Voltak olyan számlák – nyilván adminisztratív okok miatt -, melyek kétszer kerültek becsatolásra és elszámolásra. A tervezetet átküldte. Ez ügyben külön határozni nem kell, hiszen erről már korábban született testületi döntés.

 

Forintos Ervin képviselő nem érti mit jelent, hogy a bérlő 2021. június 13-án fizette meg a kaukciót 500.000 Ft összegben, a másik üzletre pedig 2019. április 21-én? Kérdezi továbbá, amennyiben a nyáron ott építési terület várható, és az üzemeltetési szerződés nem foglalkozik ezzel az üggyel, akkor a szerződés módosítható-e ennek tekintetében?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, a Tátika felújítási munkálataiban érintett mindkét üzlet szerződésében minimális utalás van a felújítási munkák tűrésére. Képviselő úr felvetésére javasolja a szerződések e vonatkozásban történő módosítását, kiegészítését.

 

Dr. Végh József ügyvéd képviselő úr kérdésére elmondja, a bérlő bankszámla kivonatokkal igazolta, hogy melyik üzletre mikor fizette meg a kaukciót. Elmondja, hogy a kaukció összege nem került rögzítésre a szerződésben.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, az 500-500.000 Ft kaukció befolyt az önkormányzat számlájára. Ügyvéd úrral egyeztetve a szerződés módosításra került. Nem kaukcióként, hanem óvadékként lesz elszámolva és a szerződésben rögzítve a befizetett összeg.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a bérleti szerződés módosítására van lehetőség, ehhez külön testületi határozat szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri jegyző urat, hogy ügyvéd úrral egyeztetve készítse el a bérleti szerződés módosítását és terjessze a képviselő-testület elé.

 

Dr. Végh József ügyvéd tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kártalanítási igények bejelentési ügye összefügg a badacsonyörsi strand ügyével. A badacsonyörsi strand vonatkozásában 2020. október 26-án Dr. Szilágyi Anna ügyvéd nő bejelentett 7 helyrajzi szám vonatkozásában -  2157/3 hrsz-tól a 2157/9 hrsz-ig – kártalanítási igényt. A Képviselő-testület a HÉSZ módosítása során ezeket a területeket a Vt9-es besorolásból a KKNP kategóriába sorolta. Ezzel az ingatlanok beépíthetősége megváltozott. A kártalanítási igényre írt egy válaszlevelet, melyet e-mailben és postai úton is megküldött az Ügyvédi Irodának. Egy éven belül nem jött létre megállapodás a felek között. Kormányhivatali eljárás során lesz majd egy határozat, majd azt követően egy közigazgatási per. Álláspontja szerint megalapozatlan a kártalanítási igény.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, összegszerűségében ez hogy néz ki? Illetve, ha jól emlékszik, az előző ügyvédi irodától egy olyan információ jött, hogy van magasabb rendű jogszabály, ami alapján ezt az önkormányzat végrehajtó tette át, amely azt támasztja alá amit ügyvéd úr is mondott, hogy nem megalapozott ez az igény. Információja szerint milliárdos nagyságrendű kártalanítási igényről van szó.

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, valóban milliárdos nagyságrendű az igény, mely nem szakértő által megállapított összeg. Nem vélte felfedezni a megkapott iratokból, hogy  magasabb szintű jogszabályokra hivatkoztak volna.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, felvették a kapcsolatot az anyag készítőjével. Az akkori főépítésztől kikérték az akkori tulajdonosok leveleit, ezen dokumentumok megküldése folyamatban van. Ahogy megérkeznek a hivatalhoz, továbbítani fogja a Kormányhivatal felé.

 

Dr. Végh József ügyvéd a strand vizesblokk kötbér ügyével kapcsolatban elmondja, hogy a Sipos Ügyvédi Iroda ez ügyben készített egy állásfoglalást. Az állásfoglalásban leírtakkal maradéktalanul egyetért, melynek elfogadását kéri a képviselő-testülettől. Minden bizonnyal bírósághoz kell fordulni az igény érvényesítésének tekintetében. Kiegészítésként elmondja, hogy 7 napnak megfelelő kötbér igény megalapozott a strandfejlesztési szerződés alapján. Ez bíróság előtt is megvédhető. Amennyiben egy rendkívüli testületi ülés keretén belül erről határozat születne, meggyorsítani a folyamatot.

Közbeszerzési ügyekkel kapcsolatban egy korábbi rendkívüli ülésen már volt egy összefoglaló, ahol véleménye szerint maradéktalanul válaszolt minden felmerülő kérdésre. Itt válaszolna alpolgármester úr által felvetett kérdésre, hogy az október 13-ára kitűzött tárgyaláson a Fővárosi törvényszék ítéletet hozott. A kereset elutasításra került, a bírság nem került mérséklésre. Ezen ítélet a részére még nem került kézbesítésre, amint megkapja természetesen továbbítani fogja az önkormányzat részére. A képviselő-testület dönt, hogy a rendkívüli jogorvoslattal kíván-e élni, vagy nem. Elmondja továbbá, hogy a Törvényszék szabálytalanságokat vizsgált, bűncselekményre utaló jeleket nem.

 

Takács Lajos képviselő véleménye szerint a testület nem a bírság mérséklését szerette volna kérni, hanem fellebbezni szeretett volna a bírsággal szemben, hiszen nem volt egyértelmű, hogy mi okból kapta az önkormányzat ezt a bírságot. Tekintettel arra, hogy a beadványban nem az szerepelt amit a testület kért, így a Törvényszék csak a mérséklésről, illetve annak elutasításáról tudott dönteni. Véleménye szerint más formában kellett volna beadni a beadványt, mert akkor másként tudott volna dönteni a Törvényszék.

 

Dr. Végh József ügyvéd Szebellédiné Szabó Enikő – mint a Tátika üzletház Móló Terasz üzemeltetője -  a Veszprémi Törvényszékhez fordult jogorvoslattal Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere által kiadott 965/2021 határozatával szemben. Az üzemeltető álláspontja szerint ez a határozat törvénysértő, ezért kérte a határozat megsemmisítését. Tájékoztatja a testületet, hogy a védiratot el fogja készíteni ez ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a védiratot az önkormányzat nyújtja be a bíróságnak?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a védirattal együtt kell megküldeni a bíróságnak. Ebben az ügyben egy közigazgatási per indult, erre kapta a felhívást az önkormányzat, hogy a közigazgatási ügy iratait, valamint a védiratot nyújtsa be a bírósághoz 30 napon belül.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, volt egy régebbi határozat azzal kapcsolatban, hogy a Kodály út, Petőfi út részen van több ingatlan, ahol önkormányzati út megy át, és azzal kapcsolatban volt egy olyan határozat, hogy az ügyvéd úr felhatalmazást kapott az erre vonatkozó tárgyalásokra. Nem látja a folyamatban lévő ügyek között.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, valóban ez nem szerepel a folyamatban lévő ügyek között, de átnézi az anyagot és előkészíti egy testületi ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi van-e további kiegészítés, kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

527/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Általános tájékoztató a folyamatban lévő ügyekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Végh József , Badacsonytomaj Város Önkormányzat ügyvédje által készített tájékoztatót megismerte, és a jegyzőkönyvben leírtakkal kiegészítve elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József Ügyvéd

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna VN Kft ügyvezetője

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy  szóbeli kiegészítés van-e?

 

Rakics Anna VN Kft ügyvezető elmondja, nincs szóbeli kiegészítése, kérdésekre szívesen válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja átgondolni a COVID fertőzéssel kapcsolatos esetleges intézkedéseket, feladatokat és az ehhez szükséges eszközöket. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Badacsonyban a benzinkút előtti terület egy részén a KPM felmarta az aszfaltot. Ez a felmart aszfalt megvásárolható. A Magyar Falu Program keretében Badacsonyörs bizonyos útjainak felújítására pályázott és nyert az Önkormányzat 20 millió Ft-ot. Öt olyan út van, amely aszfaltozva lesz. Most itt a lehetőség arra, hogy az Önkormányzat felvásárolja ezt a felmart aszfaltot az útfelújításhoz. Tájékoztatásul elmondja, hogy több önkormányzat is érdeklődik a felmart aszfalt iránt. Előzetes kalkuláció alapján 500-600 ezer Ft értékű vásárlásról lenne szó. Tájékozódott arra vonatkozóan, hogy ez a számla elszámolható-e a program keretében. Azt a tájékoztatást kapta, hogy igen, hiszen a Magyar Falu Programnál nem szerződés van, hanem határozat. Kérdezi van-e kalkuláció arra vonatkozóan, hogy hány m2 felületet kell aszfaltozni?

 

Rakics Anna VN Kft ügyvezető válaszában elmondja, erre még nem készült felmérés.

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

528/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város téi üzemeltetési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város téli üzemeltetési tervét  az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N: László polgármester,

Rakics Anna ügyvezető

Határidő: azonnal, egyebekben terv szerint

 

 

 

3./ Napirendi pont

2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy  szóbeli kiegészítés van-e?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés költségvetési osztályvezető asszonnyal, szakmai alapon, állították össze. Kéri az előterjesztés elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  1 tartózkodással meghozza az alábbi:

529/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

2022. évi belső ellenőrzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzés tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Bodnár Attila jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: azonnal, egyebekben terv szerint

 

 

4./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 tartózkodással meghozza az alábbi:

530/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

5./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi a hivatal részéről van-e szóbeli kiegészítés? Amennyiben nincs, hozzászólás, kérdés van-e?

 

Takács Lajos képviselő a Bogyay úttal kapcsolatban az utolsó rendkívüli ülésen nemleges határozati javaslat született, ezért újra bekerült a testület elé. Tekintettel arra, hogy nem született döntés, kérdezi, mennyire befolyásolja ez a projektet? Kérdezi továbbá, amennyiben újra nem születik döntés, akkor mi fog történni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, itt vannak az iratok, a vállalkozó és a műszaki ellenőr is szeretné lezárni az ügyet. Ennek érdekében egy előremutató döntést kell hoznia a testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, amennyiben a testület nem fogadja el azt a nullára kihozott elmaradt munka átcsoportosítását amit a kivitelező felajánlott, akkor a tervek szerint fogja elvégezni a munkát. Utána viszont pótmunka igényt fog beadni 6 millió Ft körüli összegre. Elmondja továbbá, amennyiben bíróságra kerül az ügy, úgy decemberben nem lehet zárni a projektet.

 

Krisztin N. László polgármester itt szeretné megköszönni egyrészt a hivatali dolgozók többletmunkáját amit abban az időszakban végeztek, míg nem volt jegyzője a hivatalnak, illetve alpolgármester úrnak a munkáját amit az elmúlt egy hónapban végzett az ő távolléte idején.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy jelen kivitelezői szerződés szerint és a közbeszerzési dokumentációk szerint pótmunkát ki és milyen formában rendelhet meg, mi ennek a szabályszerűsége?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, a műszaki ellenőr igazolja a pótmunka szükségszerűségét, ennek megrendeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Az érintett személyektől írásban meg fogják kérni a kérdésre a választ.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi Borbélyné Galambos Gabriella képviselő asszonyt, hogy információ szerint képviselő asszony az állítja, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban zsarolja képviselő urat azzal kapcsolatban, hogy hogy szavazzon. Kéri képviselő asszonyt és képviselő urat nyilatkozzanak a nyilvánosság előtt erre vonatkozóan.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, amikor a legutóbbi Pénzügyi Bizottságra nem jöttek el a képviselő társai, akkor utána merült fel az, hogy állítólag ezt beszélik a településen.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi Forintos Ervin képviselőt, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy zsarolja-e vagy sem?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja nem tartja elfogadhatónak a nyilvánosság előtti vádolást.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, nem vádolt senkit, kérdést tett fel. Egyik oldalról megkapta a választ, bízik abban, hogy a másik oldalról is meg fogja kapni. Kérdezi bizottsági elnökasszonyt, hogy amikor a Pénzügyi Bizottsági ülésről ő távozott, akkor mi hangzott el? Elhangzott-e az, hogy ő szervezte meg azt, hogy határozatképtelen legyen a bizottsági ülés? Ha igen, akkor ki és mire alapozta? Képviselő, illetve bizottsági elnökasszony azt mondja, jó lenne ha neki vagy jegyző úrnak jeleznék a képviselők, ha nem tudnak részt venni az ülésen. Kérdezi, a két fő aki jelezte a távolmaradását, kinek szólt? A bizottsági ülés úgy kezdődött, hogy polgármester úr jelezte, hogy két fő nem lesz jelen az ülésen, majd határozatképtelen lett a bizottság, mert másik két fő sem jelent meg. Ő jelen volt az ülésen, majd a határozatképtelenség megállapítása után távozott az ülésről.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő válaszában elmondja, nem hangzott el olyan, hogy képviselő úr szervezte meg, hogy határozatképtelen legyen a bizottság. Ő annyit mondott, hogy nem érti az egészet. Ugyanis amikor jött az ülésre, Takács Lajos képviselő úr a kocsijából integetett neki nevetve, és eszébe sem jutott, hogy képviselő úr nem lesz jelen az ülésen, és szólni nem szólt senkinek a távolmaradásáról.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Forintos Ervin képviselő úr írásban is jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

 

Takács Lajos képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, amennyiben a jövő héten rendkívüli ülés kerül összehívásra, ő a hétfői napon azon nem tud részt venni.

 

Mékli Bernadett képviselő szintén jelzi, hogy a hétfői napon ő sem tud jelen lenni az ülésen.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, nem lehet rendes képviselő-testületi ülést összehívni? Akkor a bizottsági is meg tudja tárgyalni a most napirendről levett előterjesztéseket.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, a képviselő-testületnek van egy elfogadott munkaterve. Ez alapján a következő soros képviselő-testületi ülésre november 24-én kerül sor, melyet november 22-én megelőz egy Pénzügyi Bizottsági ülés. A soros ülés időpontján nem tudnak változtatni. Rendkívüli ülés összehívására van lehetőség a napirendi pontok megtárgyalására.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, pont azért lett volna szükség a határozatképes ülésekre, mert a Bogyay út felújítását végző kivitelezőnek szüksége lenne a felmerülő kérdésekre adott válaszokra. Ennek függvényében rendeli meg a szükséges anyagokat. A víz bekötési problémák megoldására is várja a testület döntését. Döntés hiányában a kivitelező akadályozást fog bejelenteni. Hétfő estére várja a választ a testülettől.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző nem csak a Bogyay úti munkálatokra élezné ki a testületi ülés fontosságát, hiszen vannak még olyan – jelen testületi ülés napirendjéről levett – ügyek, amikről minél előbb dönteni kell. Ilyen például a költségvetés módosítása, a helyi adórendeletek felülvizsgálata, a kitűntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása, vagy a hivatal kérelme jutalom kifizetésére.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő véleménye szerint konszenzusra kell jutni a rendkívüli ülés összehívása tekintetében.

 

Takács Lajos képviselő a keddi napot tudja támogatni a rendkívüli ülés összehívására.

 

Hartai Béla képviselő jelzi, amennyiben kedden lenne a rendkívüli ülés, a délelőtti órákban ő nem tud jelen lenni, azonban a délutáni időpont már megfelelő számára.

 

Takács Lajos képviselő a GINOP pályázattal kapcsolatban elmondja, van egy határidő, amire hosszabbítást kért a testület. A 2022. március 31-ei határidő valószínű azért került megállapításra, mert lesz egy  országgyűlési választás, és célszerű lenne még a választás előtt átadni egy ilyen volumenű beruházást. Kérdezi van-e esély arra, hogy ezt a határidőt meghosszabbítják szeptember 30-ig?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, a megkötött kivitelezési szerződés határideje is szeptember 30.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, benyújtásra került a határidő hosszabbítási kérelem, melyre hiánypótlást kaptak. Egy átfogó helyzetjelentést kell adni a projektről minden résztvevőnek. Azt az ígéretet kapták, hogy a hiánypótlás a héten benyújtásra kerül. Azt ígéretet kapták, hogy engedélyezik a határidő hosszabbítást.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, az épület körbe lett kordonozva, átadásra került a munkaterület. Kérdezi, van-e e-napló? Amennyiben igen, akkor ezt szeretné bekérni a rendkívüli ülésre az átadástól kezdve. Akkor ez azt is jelenti, hogy van műszaki ellenőr, aki alkalmazott, tehát nem volt pályáztatva. Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a műszaki ellenőrök milyen bérrel, munkaidővel kerültek felvételre?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja ez ügyben kértek állásfoglalást a közbeszerzőtől, aki állásfoglalást adott a műszaki ellenőrök foglalkoztatásával kapcsolatban. A szerződésük határozott időre szól, meghatározott feladat ellátására. A megállapított bér bruttó 250 e/Ft/hó.

 

Forintos Ervin képviselő visszatérve a Bogyay útra kérdezi, a 484/2021 (IX.15.) testületi határozatban megfogalmazott kérdésre született-e konkrét válasz? Az MNG Zrt-vel kötött 2019. november 06-án becsatolt határozati javaslat kapcsán kérdezi, hogy a vagyonbiztosítás megkötésre került-e? A Tátika épület kapcsán kérdezi, hogy a kivitelezői szerződés110 millió Ft-ja bruttó vagy nettó? Számol-e plusz ÁFA-t a kivitelező? Kérdezi továbbá, hogy a Kóczián féle security számla kifizetésre került-e, volt-e ez ügyben egyeztetés a felek között? Kérdezi lehetőség van-e az alsó parkoló projekt tekintetében külön eszközbeszerzési közbeszerzés lefolytatására?

 

Krisztin N. László polgármester az utolsó kérdésre válaszolva elmondja, vizsgálják a közbeszerzés lefolytatásának lehetőségét. A Tátika parkoló részének egyik blokkjában lesz egy interaktív kiállítás, melyhez szükséges egy digitális berendezés. Ez a berendezés 30 millió forintba kerül. Folyamatban van annak vizsgálata, hogy kell-e külön közbeszerzést lefolytatni.

 

Forintos Ervin képviselő szeretné, ha ügyvéd úr átnézné a T-System Zrt-vel kötött megállapodást és azt, hogy ezt a feladatellátási szerződés velük kellett volna-e megkötni?

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül és  3 tartózkodással meghozza az alábbi:

531/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

6./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a képviselő testületi tagokat, hogy a legnagyobb energiát a futó projektek menedzselése köti le. Jelenleg a bölcsőde bővítés, a Bogyay út fejlesztés, illetve a TÁTIKA projekt. Szinte minden nap mindegyik projekttel kapcsolatban merült fel olyan kérdés, probléma, ami egyeztetést igényel. Kiemeli, hogy jegyző úr érkezése óta akkora teher már nem hárul rá, mint abban az átmeneti időszakban, míg nem volt a hivatalnak jegyzője. Sokat segített az elmúlt egy hónapban a pályázatos kolléga munkába állása. A TOP+ pályázati csomaggal kapcsolatban nagyon sok tájékoztatót tartanak, cégek keresték meg az önkormányzatot a programmal kapcsolatban. Azt az információt kapta, hogy a legerősebben favorizált jelenleg az épületek energetikai felújítása. A pályázati kiírások jelentős része azonban még nem jelent meg. Felmerült, hogy mint vagyonkezelő, az Egry Múzeumot energetikailag nem kellene-e megpályázni, tekintettel ara, hogy 100%-os támogatottságról van szó. Elmondja továbbá rendkívüli módon szorgalmazza a badacsonytördemici és a nemesgulácsi polgármester, hogy a hegy körüli három önkormányzat nyújtson be közös pályázatot a hegyen lévő utak megjavítására, illetve vízelvezetővé alakítására. Betegsége miatt nem tudott elmenni a két polgármesterrel egy tanulmány útra a Somlóra. A badacsonytördemici polgármester úr még nem számolt be arról, hogy mi volt a tapasztalat. Amennyiben konkrét információ lesz a birtokában, tájékoztatni fogja a képviselő-testületet. Megjelent a BFT szokásos pályázata, valamint a strandfejlesztési pályázatok. Lesz a strandfejlesztésnek egy ötödik üteme. Amikor legutóbb a strandfejlesztési körben döntés született, akkor volt egy priorítási lista, amiből lehetett választani. Jelenleg az az információ, hogy ha abból a listából már választott az önkormányzat, akkor most a megmaradt pontok közül lehet csak választani. Tájékoztatást nyújt továbbá arra vonatkozóan, hogy volt egy megbeszélés a COOP vezérkarával a helyi bolt felújításával kapcsolatban. Szeretné az önkormányzat, ha ebben előrelépés történne. Abban maradtak, hogy újabb tárgyalásokat fognak folytatni a boltfelújítással kapcsolatban. Kérdezi van-e valakinek kérdése akár az elhangzottakkal kapcsolatban vagy más témában?

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi miért nem került napirendre a Badacsonyörs kisörshegyi ivóvíz hálózattal kapcsolatos lakossági fórum összehívása?

 

Hartai Béla képviselő véleménye szerint az a lényeg, hogy a lakossági fórum nem került összehívásra, innentől fogva ezzel szerinte nem kell foglalkozni. Véleménye szerint ez egy nagyon jó jelzés arra, hogy mi a hozzáállás a dolgokhoz. Alpolgármester úr megígérte a lakossági fórumot a badacsonyörsi lakosoknak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja kezdeményeztek egy rendkívüli ülést, amelynek témája volt a badacsonyöri lakossági fórum összehívása. A BÖÉE elnökasszonya meg lett kérdezve ez ügyben. Azt mondta, hogy a lakossági fórum összehívása nyáron lenne célszerű. Tekintettel arra, hogy ez a rendkívüli ülés nyár végén volt, így az elnökasszony jövő év júliusára javasolta a lakossági fórumot.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, valóban elhangzott, de mindez azután, hogy alpolgármester úr október hónapot jelölt meg a lakossági fórum összehívására. Arról döntöttek, hogy egy évben meg kell határozni folyamatosan a teendőket. Vissza kell nézni a testületi ülésről készített videót. Véleménye szerint megint meg a mellébeszélés, ahelyett, hogy foglalkoznának az ügyekkel.

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, amikor ő az októberi időpontot javasolta a lakossági fórumra, akkor az elnökasszony azt mondta, hogy ilyenkor már nem tartja jónak, hiszen a nyaralótulajdonosok már nincsnek itt.

 

Mékli Bernadett képviselő a szociális tűzifával kapcsolatban kérdezi, hogy az árajánlatok bekérésre kerültek-e, ha igen beérkeztek-e?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, az ajánlatok bekérése megtörtént, azok beérkeztek. A következő soros testületi ülésre beterjesztésre kerülnek az ajánlatok. Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat feltétele az volt, hogy csak hivatalosan bejegyzett erdőgazdálkodóktól lehet ajánlatot kérni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi továbbá, hogy Badacsonyban van az a bizonyos árok, amelyben büdös folyadék van, ezzel kapcsolatban történt-e intézkedés?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja történt intézkedés. A mintavétel folyamatban van, azt megküldik a szakhatóság részére. Valamint írtak a vasútnak, hogy az árkokat tisztítsák ki. Amennyiben a mintavétel eredménye megérkezik, tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, lesz-e az idén a településen búcsú, vagy nem?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, a kulturális intézmény vezetője tájékoztatta arról, hogy képzeli az elkövetkező időszak programjait. Minden képviselőnek elküldte ezt e-mailben. Jelen állás szerint az intézményvezető  szeretné – mivel a tavalyi évben nem volt érdeklődés a búcsú iránt – ezt visszaterelni, természetesen az atyával egyeztetve, oda, ahonnan indult, hiszen egyházi búcsúról van szó. Ezért az idén lesz egy mise, utána pedig a templom előtt egy szeretet vendégség. Klasszikus ringlises búcsú nem lesz, illetve az intézményvezető ilyennel nem készül.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Bogyay úton folyó munkálatok során a kivitelezőn kívül kapott-e valaki más cég behajtási engedélyt?

 

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző válaszában elmondja, nem kapott senki más.

 

Hartai Béla képviselő az útfelbontások kapcsán elmondja, az önkormányzati rendelet értelmében az útfelbontás után félpályás helyreállítás van. Az a tapasztalata, hogy ez nem történik meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt a feladatot kiadta a hivatal egyik kollégájának, aki ki is vitte a kivitelezőknek a rendelet erre vonatkozó szabályozását. Ellenőrizni fogják, hogy a helyreállítások a rendeletben meghatározottak szerint történtek-e.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, úgy kéri a tájékoztató elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

532/2021. (XI.04.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirend, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10,53 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                                                               Dr. Bodnár Attila

polgármester jegyző

Mékli Bernadeett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!