Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2021.10.07 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 7-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                              polgármester                                       (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Rakics Anna                                       ügyvezető

Gyimesi Mónika                                 műszaki ügyintéző

Part Andrásné                                    jegyzőkönyvvezető                              (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Török Zoltán alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megjegyzi, hogy Krisztin N. László polgármester jelezte távolmaradását.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

508/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester


Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Takács Lajos képviselő javasolja, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pontot ne tárgyalja a testület.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy beszéljenek róla. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

509/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. október 7-i soros nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Közbeszerzési ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

  1. 3. Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. BM útpályázat pótmunka igényéről történő döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző módosító javaslatot tesz arra, hogy a testület csak a rendeletalkotásról döntsön jelen ülésen. A határozati javaslat egy későbbi ülésre vissza fog kerülni, akkor, ha mindhárom árajánlat beérkezett.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

510/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifáról - határozati javaslatról későbbi időpontban történő döntéshozatal

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot egy későbbi időpontban fogja megtárgyalni, miután a három árajánlat beérkezett a tűzifa vásárlásával összefüggésben.

Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a rendelettervezettel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kéri a TV nézőket néhány szóban tájékoztatni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az önkormányzat minden évben pályázik a Belügyminisztériumhoz keménylombos tűzifa támogatásra. A támogató okirat szerint 104 m3 tűzifában részesül önkormányzatunk, 1.981.200,- Ft vissza nem térítendő támogatással. A rendeletben a testület meghatározza azokat a kritériumokat, melyek a rászorulók részére a jogosultságot biztosítják.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a tavalyi évhez viszonyítva milyen változások lesznek, ez ebből az anyagból nem derül ki. Az előző időszakban megkapták a régi rendeletet is, illetve a változások az átláthatóság érdekében jelölve voltak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy új rendeletalkotásról van szó, nem pedig módosításról. A jövőben – ha a testület így kéri – így fogjuk előkészíteni.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2021. (X.07.)  önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

 

 

 

2./ Napirendi pont

Közbeszerzési ügyekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr az kéri, hogy a napirend zárt ülés keretében történjen megtárgyalásra.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi az ügyvéd urat, hogy miért kéri ezt.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy beszámolója gyakorlatilag döntő többségében folyamatban lévő ügyeket érint.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget biztosít a zárt ülésre, ha önkormányzati vagyonról szóló rendelkezésekről történik a döntés, most inkább ez a mérvadó.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirend zárt ülés keretében legyen megtárgyalva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

511/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztató – zárt ülés elrendelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Közbeszerzési ügyekről szóló tájékoztatót” zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

 

Török Zoltán alpolgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 15.10 órakor felfüggeszti.

A zárt ülés befejezését követően a nyilvános ülés 16.00 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Dr. Bodnár Attila jegyző az 5. napirendhez kapcsolódóan egy anyagot oszt ki a képviselők részére.

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr kérdezte, hogy jelen ülésen adjon-e tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről. Megjegyzi, hogy rendkívüli ülés keretében már nincs lehetőség újabb napirend felvételére.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a következő ülésen mindenképpen tartana egy általános tájékoztatót a folyamatban lévő ügyekről.

Hrabovszki László javasolja, hogy a testület adjon ki sajtóközleményt, tájékoztatva a közvéleményt.

3./ Napirendi pont

Alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy három érvényes ajánlatot kaptunk az alsóbazársor és környező területek megújítása közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot az EU-TENDER Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adta.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a GINOP-7.1.9 jelű pályázatról beszélünk, mely három részre tagolható. Az egyik a Tátika, a leendő rendezvénytér és a parkolórész. Az ajánlatok a 2. részre vonatkoznak. Kérdezi, hogy ki és mikor kérte az ajánlatokat. Az ügyben már 2020. február 11-én érvényes szerződést kötöttek ezzel a céggel. Átad a képviselők részére papír alapon egy összefoglalót, - hogy legyen valami információ is.  Kéri, hogy senki ne adja tovább. Megjegyzi, hogy a napirend kapcsán ezáltal hihetetlenül sok kérdés merül fel. Olyan munkára kértünk árajánlatot, melyre érvényes szerződésünk van. Kérdezi a pénzügyi osztályvezetőt, hogy történtek-e kifizetések. Számára nagyon aggályos ez a témakör, kéri levenni a mai napirendről.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy neki is rémlett, hogy ezt a céget egyszer már kiválasztották, erre most választ kaptak tőlük. A meglévő szerződést meg kell nézni, ezután lehet dönteni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a meglévő dokumentációkból idézett. Kérdésként merül fel, hogy a szerződés hatályos-e és ki lett-e fizetve. Az eredeti szerződésben 2 millió forint szerepel, most bruttó 1.905 eFt-os ajánlatot kaptunk, véleménye szerint ugyanarra. Szükség lenne polgármester úr tudására, neki is kutatnia kellett, hogy idáig eljusson. Lehet, hogy van olyan információ, ami csak a polgármester úrnak van meg, erről tájékoztatást kér.  A döntést követően 5 perc szünet elrendelését kéri.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a plusz dokumentumok beszerzése után kerüljön vissza a testület elé a napirend, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

515/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

,,Alsóbazársor és környező területek megújítása” közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyban érkezett ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.-1.-9-17-2018-00018 számú pályázat keretében az ,,Alsóbazársor és környező területek megújítása” közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyában plusz információk és dokumentációk beszerzését tartja szükségesnek, a döntését ezek birtokában egy későbbi időpontban hozza meg.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Török Zoltán alpolgármester 16.08 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testület ülése 16.12 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

4./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Masszi Pál tervező a költségek csökkentésére javaslatokkal élt. Úgy gondolja, hogy szükséges lenne, hogy azokat mindenki átgondolja, majd a javaslatokat jegyző úr rakja össze jövő keddig, a testület ezt követően döntsön.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy az eredeti műszaki tartalmat nem látja. Sok helyen felújították a rendezvényteret, de bazaltkövet sehol nem alkalmaztak, inkább térkövet javasol.

 

Hartai Béla képviselő egyetért azzal, hogy ne hozzon most döntést a testület, de döntéshelyzetbe kellene kerülni. Kérdezi, hogy mi lett kiküldve a Masszi Építész Irodának, szeretné látni a levelet. Meg kell nevezni, hogy mi az oka annak, hogy 261 millió forint műszaki tartalmat meg kell spórolni. Ennél a projektnél Borsai Árpád kapott megbízást műszaki szaktanácsadói feladatokra. Javasolja felvenni vele is a kapcsolatot. Elmondja, hogy a Tátika esetében 110 milliót tett hozzá a testület, itt 130 milliós tétel jelenik meg. A projektben elvonások várhatók, kérdezi, hogy ez ennek a korrekciója, vagy bármi egyéb. Ha most sem elég már a rendelkezésre álló pénz, akkor javasolja, hogy a várható elvonást is számolják be, ő a maximummal számolna.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy miért van erre szükség, a testület miért nem tudott róla. A tervet sem látták rendesen. Végig azért harcoltak, hogy legyenek egységes pavilonok a színpad mögött. Miért 150 millió a pavilonok ára, és miért pont erről mondjanak le.

 

Takács Lajos képviselő hiányolja a kezdő levelet. A válaszlevél utolsó mondata azt tartalmazza, hogy a közbeszerzést az eredeti műszaki tartalomra kell megkérni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy beszélt a közbeszerzési tanácsadóval. Ha a műszaki tartalom csökkentésével a pályázat funkciójában nem sérül, akkor, a támogató jóváhagyása után megtörténhet a közbeszerzés kiírása.

 

Hartai Béla képviselő átgondolná, hogy van-e értelme csinálni valamit. 2022. március 31-ig nem fogják tudni átfuttatni ezt sem, nem pedig a kivitelezést befejezni. A képviselők nem építészek, a tervek alapján nem tudják megmondani, hogy mi építési engedély köteles. Ha kell módosítani az engedélyt, akkor nincs miről beszélni. Nincs értelme, ha mindenki leírja az ötleteit, inkább jöjjön el Borsai Árpád, és mondja el a lehetőségeket.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja ugyanarra az időpontra Masszi Pál tervezőt is meghívni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pályázati támogatást az önkormányzat megkapta. Nem érti Masszi úr javaslatait.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy minden sokat drágult, nem lesz elég a teljes megvalósításra a támogatás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a polgármester úr kért a csökkentésre vonatkozó javaslatokat a tervezőtől, ez van a testület előtt.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a testület döntse el, hogy mi valósuljon meg, illetve Borsai Árpád és Masszi Pál nézze meg szakmai szemmel. A testület döntse el, hogy milyen irányba kíván menni, ellenkező esetben nem fog szavazni. Javasolja indikatív ajánlatok bekérését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy arról volt szó, hogy a borászatoknak 2022-től végleges helye lesz. Ennek elsődleges elemei az egységes pavilonok lettek volna. Mellette egy színpad, akár egész éves programokkal. Pavilonok nélkül nem lehet rendezvénytérről beszélni.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy keddig mindenki gondolja át, hogy hogyan tudná a költségeket csökkenteni. Jegyző úr küldje ki az anyagot a képviselőknek és Borsai úrnak, hogy a szakmai tanácsait írja le. Ezt követően ismételten terjessze be az anyagot, a testületi ülésre kapjon meghívást Masszi úr is.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy Masszi Pál és Borsai Árpád részvételével előzetes fórum kerüljön összehívásra, majd ezután kerüljön a testület elé.

 

Hartai Béla képviselő javasolja levenni az előterjesztést napirendről, mert a testület nem tud most határozatot hozni.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

516/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony Turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című pályázat keretében az Alsó Bazársor és környező területek megújítására irányuló műszaki dokumentáció megismerése és a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségei

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést a napirendről leveszi, a műszaki tartalom csökkentésére javaslatot nem tesz.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a vonatkozó anyagot küldje meg Borsai Árpád műszaki szakértő részére szakmai állásfoglalás céljából.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az állásfoglalás birtokában Masszi Pál tervező és Borsai Árpád műszaki szakértő részvételével kerüljön sor egy megelőző fórumra, majd ezt követően kerüljön be ismételten a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal;

egyebekben: folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

5./ Napirendi pont

BM útpályázat pótmunka igényéről történő döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő javasolja az előterjesztést levenni a napirendről, mert hiányos a kapott információ.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy ez-e a végső pótmunkaigény.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy egyeztetett Balogh Zoltán műszaki ellenőrrel, hogy a pótmunkák kedvezményes ára nettó nulla forint. Ez az SZL Bau Kft. beárazása szerint 1.799.050 Ft.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy minden tisztelete mindenkié, de arra a testület nem tud hivatkozni, hogy a jegyző kapott egy sms-t. Kéri, hogy anyag legyen rendbe rakva.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

517/2021. (X.07.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása – külterületi utak pót-elmaradó költségei

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést a napirendről leveszi, mivel a döntéshez nem áll rendelkezésre minden információ.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Török Zoltán alpolgármester több napirend, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 16.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Török Zoltán                                                                                Dr. Bodnár Attila

alpolgármester jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!