2021.09.29. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2021.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 29-én (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                             (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                              polgármester                                       (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Rakics Anna                                       ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                           igazgató

Molnárné Keller Csilla                       ügyvezető

Part Andrásné                                    jegyzőkönyvvezető                              (5 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Török Zoltán alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a jelenlévőket. Külön köszönti Badacsonytomaj új jegyzőjét, Dr. Bodnár Attilát, aki a héten kezdte meg a munkát. Sok sikert és kitartást kíván neki. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a televízió nézőit. Mindenkinek sikeres munkát kíván és reméli, hogy munkásságával hozzá tud tenni a település fejlődéséhez.

 

Török Zoltán alpolgármester megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megjegyzi, hogy Krisztin N. László polgármester jelezte távolmaradását.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

490/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Török Zoltán alpolgármester

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 14 napirendi pont szerepel, ehhez sürgősségi indítványként javasolja felvenni a Varga Pincészet Kft.  0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására irányuló kérelmét. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

491/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

15. Varga Pincészet Kft.  kérelme 0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására

című napirendeket.

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Török Zoltán alpolgármester

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy Dr. Végh József ügyvéd miért nincs jelen a testületi ülésen. Az utolsó testületi ülésen jelezte, hogy a közbeszerzési ügyekről szeretne tájékoztatást adni, ez miért maradt ki a napirendek közül.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr azt a tájékoztatást adta, hogy mivel nem lát a napirendek között olyan témát, amiben segítségére lehetne a testületnek, ezért személyesen nem lesz itt, de ha bármi felmerülne, telefonon rendelkezésre áll. A jövő héten rendkívüli ülés keretében több témáról fog beszámolni. Kéri, hogy aki a 15 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

492/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29-ei soros nyílt ülésének módosított napirendjét 15 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 2. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 3. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szombathelyi Dávid BFF

 1. 7. 2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Keczán Pál

 1. 8. Horváthné Danyi Júlianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Pinterits Judit, Dr. Horváth Margit, Poszlovszky Krisztina

11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.Sürgősségi indítvány: Varga Pincészet Kft.  kérelme 0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Török Zoltán alpolgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. kérelme jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a rendelkezésre álló keretből az ügyvezető részére bruttó 150 eFt jutalom kifizetését javasolja.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a nyár végi jutalmazás a MENÜ Kft-nél és a VN. Kft-nél is megtörténik. Javasolja a Hivatal és az Intézmények esetében is ezt figyelembe venni.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy tavalyi évről van egy elmaradás, jegyző úr keresi a lehetőséget rá.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető köszöni a felvetést, meg fogják nézni. A testület hagyott a pénzmaradványból a Hivatalnál pénzt, a jegyző urat tájékoztatni fogja, hogy hogyan állunk ebben az ügyben. A MENÜ Kft-nél  a 610 eFt bruttó összeg, e felett van a 103.700,- Ft összegű járulék. Az ügyvezető részére javasolt bruttó 150 eFt jutalom esetén pluszban kell a járulékkal számolni.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

493/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft kérelme, jutalom kifizetéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Kft kérelmét megtárgyalta, és az Üzleti terv keretein belül, jutalom kifizetéséhez 610.000,- Ft + 103.700,- Ft járuléka  erejéig hozzájárul.
 2. 2. A rendelkezésre álló keretből az Ügyvezető részére bruttó 150.000,- Ft + járulékai jutalom kifizetését javasolja.
 3. Egyebekben felkéri az Ügyvezetőt a dolgozói jutalmazásra az intézkedést az elfogadott keret erejéig tegye meg.

Határidő: elfogadás azonnal, kifizetésre 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

2./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az iskola telekkönyvileg társasházként van jelölve, az önkormányzat tulajdonában van. Kérdezi, hogy a mobil garázs minek a leltárába fog kerülni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy amit az önkormányzat fizet, az az önkormányzat vagyonleltárában szerepel.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy kik végezték a koordinálást.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy Kőműves Mónika iskolatitkár és ő, bruttó 50 eFt-ért.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a nyári üdültetést az önkormányzat végzi működési engedéllyel. A bevétel ide folyik be, minden a mi leltárunkba kerül. A vásárlások az önkormányzaton keresztül történnek, így nem kell külön elszámolni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a mobil garázs milyen értékkel bír.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy durván 300 eFt, plusz 200 eFt az alapozás.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

494/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2021. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2021. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 1.806.861,- Ft bevétel erejéig azaz Egymilliónyolcszázhatezer- nyolcszázhatvanegy forint erejéig  az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: elfogadás azonnal

felhasználás 2021.december 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy pontosan milyen szakkörök lesznek és milyen létszámmal.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy szivacskézilabda, asztalitenisz, kosárlabda, színjátszó szakkör és acro dance, 10 fő feletti létszámokkal.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a támogatás 50 %-át a 2021. évi általános tartalék terhére, a másik 50 %-os támogatást kötelezettségvállalással a 2022. évi költségvetés terhére.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy 1,7 millióról van szó. Az igazgató asszony korábban úgy nyilatkozott, hogy nem tudja, hogy az edzők mennyiért vállalják.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy vannak külsős edzők, akik számlát adnak, vállalkozóként vezetik a szakköröket. Vannak, akik megbízási szerződéssel, óradíjjal. Csak azok az órák vannak kifizetve, amit meg is tartottak. Ez egy körülbelüli összeg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző évi adatokkal számolt, a megbízási szerződések ezután kerülnek megkötésre. Ezt a keretet nem haladhatják meg. Az idén csak egy szakkör működött a pandémia miatt, ezért van maradék pénz is.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a szülők felvetették, hogy a tavaly befizetett díjakat beszámítják-e az idén, mert a szakkörök nem lettek megtartva.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy visszakapták a gyerekek, a II. félévit pedig már be sem szedték.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy 1 millió forint feletti összegről van szó. Kérdezi, hogy ebben az esetben nem érinti-e a közbeszerzést, erre oda kell figyelni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ebből nem lesz probléma.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

495/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2021/ 2022 tanévre tervezett szakkörök beindítását támogatja.
 2. A 2021. évet érintő költségeket a 2021. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.
 3. Felkéri a Hivatalt, a 2021/2022. tanév II. félévre a következő évi költségvetésbe tervezze be, arra a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal 1.700.000,- Ft erejéig.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a megbízások aláírására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: elfogadás azonnal

felhasználás 2021.december 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

4./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy döntés született arról, hogy a Tapolcáról idejáró gyerekek bérletét az önkormányzat kifizeti. Ebben az esetben is egyeztetni kellene.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy az Oktatási Hivatal szabja meg a beiskolázási körzeteket, a buszköltséget ők fizetik. Ha netán valamelyik önkormányzat nem fogadja el, hogy ide is tartozzon, akkor jelezte volna. Jelenleg 11 fő nem a beiskolázási körzetből jár ide, az önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, hogy a buszbérletüket kifizeti.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Balatonfüredi Tankerületi Központ fizeti a gyerekek utaztatását. Ezért kell megállapítani a körzethatárt, a körzetbe tartozó települések ennyi élőnyt élveznek.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

496/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2022/2023. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; krisztina.kotel@kk.gov.hu) 2021. október 15. napjáig értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

5./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a város honlapján még mindig a tavalyi tájékoztatás szerepel, ez megtévesztő.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy ha a támogatói okiratot megkapjuk, frissíteni fogjuk, közzétesszük a kiírást.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

497/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2021. október 1., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szombathelyi Dávid BFF

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy sikerült-e tisztázni Kóczián úrral a félreértelmezhető számlákat. Egyrészt a kivetítő őrzésére 2 millió forintot, másrészt a rendezvény biztonságtechnikákára 660 eFt + ÁFA összeget számlázott ki. Kérdezi, hogy 2 vagy 4 fő vett részt az őrzésben.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülés után beszélt az egyesület elnökével. Van egy fennálló tartozás a biztonsági feladat ellátására, a kérelem erre vonatkozik. Problémát jelent az is, hogy kétféle elszámolási mód szerint kaptak számlát. Egyrészt kisadózóként, illetve ÁFA körösként. Ennek tisztázására egyeztetést kezdeményezett, de még nem kapott választ. Lehetséges, hogy egy időpontra kétszer lett kiszámlázva ugyanaz.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy ő nem erre emlékszik. Egyrészt az EB teraszról, másrészt a szüreti felvonulásról beszélünk. Felmerült az a verzió, hogy a szüreti rendezvény biztosítására nincs szerződés, a képviselő úrral közösen vállalták Kóczián úr felé, hogy ennek a költsége biztosan rendezve lesz. Az EB terasszal kapcsolatosan az az információja, hogy két részből állt össze az őrzés védelem, a 24 órás szolgálat a kivetítőre és a rendezvény biztosítására. Az egyik részt vállalta a Fiatalok Fóruma megállapodás alapján. A polgármester úr az EB teraszt önkormányzati rendezvénnyé nyilvánította és a kulturális intézményen keresztül történt a befizetés. Úgy gondolja, hogy ebből keletkezett az anomália. Véleménye szerint a rendezvény sikeres volt. Az az információja, hogy a 660 eFt + ÁFA nem lett kifizetve. A munkát elvégezték, úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak helyt kell állnia.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az EB terasz rendezvény révén a Fiatalok Fórumának szerződést kellett kötnie egy biztonsági céggel, illetve a LED panelhez 24 órás védelmet kellett biztosítani, de ezt a fiatalok nem oldhatták meg. Ez jelenti a plusz költséget, amit ki kell fizetni a vállalkozó felé.

 

Forintos Ervin képviselő reméli, hogy a jövőben nem fognak ilyen ügyekkel találkozni. Ha a testület nem tud a kötelezettségvállalásról, akkor személy szerint ő nem fogja támogatni. Kéri a Jegyző urat, hogy az ilyen ügyekre kiemelten figyeljünk oda.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen javasolta, hogy hogy hívjuk meg Kóczián urat a testületi ülésre. Most kéri, hogy a rendkívüli ülésre kapjon meghívást. Furcsának tartja, hogy egyik napról a másikra átkerült ÁFA körbe, erről nem tájékoztatta a Fiatalok Fórumát.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az előzményeket nagyvonalakban áttekintette. Jelenleg a testületnek a Fiatalok Fóruma támogatási kérelméről kell dönteni. Ezt egy megállapodás keretében tudja az önkormányzat biztosítani az egyesület részére, melyről a jövő évben, beszámoló keretében, számkákkal igazolva el kell számolniuk. Megérti a testületet, nehéz állást foglalni. Javasolja a vállalkozóval történő egyeztetést.

 

Hartai Béla képviselő szerint ez a tisztánlátás érdekében elkerülhetetlen. Javasolja meghívni az egyeztetésre a Fiatalok Fórumának elnökét és a BVKI vezetőjét is.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő egyetért a javaslattal. Úgy gondolja, hogy sikeres rendezvény volt, nyilván követtek el hibákat, de mivel önkormányzati rendezvénnyé nyilvánítottuk, ezzel kötelezettséget vállaltunk.

 

Takács Lajos képviselő szintén egyetért. A rendezvény pluszköltségét az őrzés-védés okozta, egyéb tartozás nincs. Az elején megegyezés született arról, hogy ha szükség lesz utófinanszírozásra, az önkormányzat azt bevállalja. Volt szó arról, hogy a tagság oldja meg az őrzést, végig ott voltak, kezelték a LED falat is. De a hivatalos céggel kötött szerződés nélkül nem szállították le. Az összes önkormányzati rendezvényt ugyanez a cég védi, erről is egyeztetni kellene.

 

Mékli Bernadett képviselő szintén sikeresnek tartja a rendezvényt, de a vállalkozó túlkapását nem szeretné támogatni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Fiatalok Fórumának elnöke leírta, hogy a BVKI a LED fal őrzésére 780 eFt-ot fizetett ki, ezt 440 eFt-tal a Fiatalok Fóruma kiegészítette. Van egy szerződés, 660 eFt + ÁFÁ-ról, ami nincs kifizetve. Javasolja az egyeztetést.

 

Török Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a testület a következő ülésén döntsön. Előtte történjen meg az egyeztetés a Fiatalok Fóruma, A BVKI vezetője és a Vállalkozó között a tisztánlátás érdekében. Átlátható előterjesztést kér a rendkívüli vagy a következő soros ülésre.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészíti azzal, hogy a jövőben, ha a rendezvények kapcsán ÁFÁ-s számla lesz, akkor a VN. Kft bevonásával készüljön a keretszerződés, ő kössön megállapodást a vállalkozóval.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kéri, hogy az önkormányzat részéről legyen ott a képviselő testület, illetve a jegyző úr az egyeztetésen.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

498/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kérelmét megismerte.

Felkéri a Hivatalt, hogy fenti tárgyban kezdeményezzen egyeztetést, melyen a Fiatalok Fórumának képviselője, a BVKI intézményvezetője, a Kócziánvéd Security Kft. vezetője, Badacsonytomaj Város Jegyzője és Képviselő-testülete vegyen részt.

Az egyeztetést követően készüljön átlátható előterjesztés a rendkívüli vagy a soros képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2021. október 22.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

 

7./ Napirendi pont

2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Keczán Pál

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy kérték, hogy egyeztessen a Turisztikai Egyesülettel és egyéb szervezetekkel az időpontról. Ebben az időszakban szokott lenni pld. a Tanúhegyek teljesítmény túra. A bizottság úgy gondolta, hogy reklámot jelentene a településnek, a vendéglátó egységek, szálláshelyek is profitálhatnak belőle.

 

Mékli Bernadett képviselő 9.46 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Hartai Béla képviselő javasolja, hogy a Tourinform Irodával koordinálják le az időpontot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy az Iroda a Turisztikai Egyesület háttérirodája.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a szervező három lehetséges időpontot adott meg. Elmondta, hogy több hasonló programjuk zajlik a térségben, ezeket össze kell hangolniuk. A Tourinform Irodával való együttműködést jónak tartaná. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

499/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

2022. évi Badacsony Félmaraton támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Badacsony Félmaraton rendezéséről a tájékoztatót megismerte, és annak megvalósítását előzetesen támogatja azzal, hogy az esemény megrendezésekor további egyeztetést és tájékoztatást kér.

 

Határidő: 2022. év

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

8./ Napirendi pont

Horváthné Danyi Júlianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a bizottság több mint félórás meghallgatást biztosított a kérelmezőnek. A beadott anyag másról szólt, mint amit felolvasott az ülésen. Javasolták, hogy Végh ügyvéd úr tekintse át az iratanyagot, addig a testület ne hozzon döntést.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a kérelem nagy része az örsi vízhelyzettel van összefüggésben. Nem biztos, hogy érdemes felkérni az ügyvéd urat, amikor ez amúgy is folyamatosan téma.

Borbélyné Galambos Gabriella megjegyzi, hogy a kérelem a telekcserére, a temetői parkolásra és egyéb dolgokra is vonatkozik. A telekügyre kérik az ügyvéd úr állásfoglalását.

 

Harta Béla képviselő elmondja, hogy egyik oldalról kérünk az ügyvéd úrtól egy állásfoglalást, utána pedig megkérjük, hogy vigye tovább. Javasolja kivenni a határozati javaslat 2. pontját, a többi rendben van. Tudunk az örsi vízproblémáról.

 

Mékli Bernadett képviselő 9.55 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az alapkérelem változott. Az először felajánlott telekcsere az önkormányzatnak kedvezőbb lett volna, a személyes részvétellel más irányba vitte a dolgot a kérelmező. A kérelemnek van egy vagyonjogi része, illetve egy építési szabályzattal kapcsolatos része. A kérelemben a jogszabályi hivatkozások véleménye szerint rosszak, a Balaton Törvény szigorúbb követelményeket támaszt bármelyik építési szabályzatnál. Javasolja az ügyvéd úr bevonásával kialakítani az álláspontunkat, majd az ügy később visszakerül a testület asztalára.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem éri, hogy miért foglalkoznak az üggyel. Amit felajánl, az nonszensz. Az önkormányzat kisajátítja a területeket, finanszírozza a vizet és szennyvizet. Nem terhelné az ügyvéd urat az üggyel, ezzel semmi dolga az önkormányzatnak. Tudta a kérelmező, hogy milyen telket vett meg, nem a mi felelősségünk, hogy tud-e építeni.

 

Forintos Ervin képviselő kiemeli, hogy a temető megközelítése gyalogosan a Tepécsen keresztül bonyolult, a gyalogút kialakítására lehetőséget kell találni. A Szabó Ernőné utcai vízvezeték nem azonos azzal, aminek 159 tagja van. Ez egy hivatalos társulás, valamilyen szenten részt kell vállalnia benne az önkormányzatnak. A kérelmező a 159 ingatlanra vonatkozó vízvezetékre szeretne rácsatlakozni. Ha eljön az ideje, akkor lehet ebben majd szerepet vállalni.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy két javaslat lehet, az egyik, hogy az ügyvéd úr és a jegyző úr vizsgálják meg a lehetőségeket. A másik, hogy a testület utasítsa el a kérelmet.

 

Hartai Béla képviselő javasolja a 2. pont kivételét.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki a 2. pont kivételével el tudja fogadni a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

500/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Horváthné Danyi Julianna kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy felkéri dr. Végh József ügyvédet a tárgyi ügyben keletkezett iratanyagok áttekintésére, és ügyvédi állásfoglalás kiadására, továbbá Badacsonytomaj Város Főépítészét is felkéri a kérelem alapján főépítészi véleményének megadására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

dr. Végh József ügyvéd

 

9./ Napirendi pont

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

501/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-19/2021. és 5/965-24/2021 számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

10./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György, Dr. Pinterits Judit, Dr. Horváth Margit, Poszlovszky Krisztina

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a határozati javaslatot javasolja elfogadásra. A gyerekorvos esetében a testület az utolsó határozatában úgy fogalmazott, hogy ha a próbaideje lejár, akkor szolgálati autót biztosít számára és átbeszéli a lakhatási lehetőségeket is. Első lépés az autó lenne.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy vizsgáltuk a lehetőségeket. A polgármester úr egyeztetni fog a doktornővel, hogy milyen típusú személyautóra tartana igényt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs információja, utána néz, hogy milyen keret van rá. A költségvetés tervezésekor még nem került tervezésre a járművásárlás. A tartalékból lehet rá fedezetet tenni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy jelenleg mennyi az általános tartalék.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az utolsó előrányzat módosításnál 80 millió forint körüli összeg állt rendelkezésre.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a doktornő úgy vállalta el a szerződés meghosszabbítását, ha a feltételeket az önkormányzat teljesíti. Megjegyzi, hogy szeretnék leválasztani a gyermekorvosi rendelőt a védőnői oldaltól egy fallal és ajtóval, hogy a beteg gyerekek és az egészségesek legyenek elkülönítve. A NABE kezdeményezésére, több civil szervezetet is bevonva 460 eFt-ért vérnyomásmérőt vásároltak, illetve 2 hő és hangszigetelt ajtót adományoztak, illetve cseréltek ki.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a sterilizáló gép javítása megtörtént-e.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy erről nem tud. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

502/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

11./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takás Lajos képviselő elmondja, hogy a BM útpályázat határideje december 31. Javaslat érkezett, hogy erről egyeztessenek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a testületi ülést követően a képviselők megnézik a helyszínt, és a rendkívüli ülésen foglalkoznak a témával.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy információja szerint 3 folyamatban lévő törvényszéki, bírósági eljárás van. Jó lenne, ha itt lenne az ügyvéd úr. Így nehéz tájékoztatást adni a közvéleménynek, főként úgy, hogy a GINOP 7.1.9 pályázatot egy újabb ellenőrzés alá vonta az irányító hatóság, arról ad tájékoztatást, hogy szabálytalanságra derült fény.  A 09.23-án megjelent információról beszélünk. A felmerülő kérdéseket a polgármester úr tudná megválaszolni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázati felületen 24-i átvétellel megjelent egy tájékoztató arról, hogy a GINOP pályázat esetében mire kell figyelni, mit ír elő a támogatói okirat, milyen feladatokat kell elvégezni. Ha a kedvezményezett nem végzi el, akkor szabálytalansági eljárást vonhat maga után. Semmilyen ellenőrzést, illetve büntetést nem jeleztek. Félreértésről van szó, nem tudja, hogy ki adta ezt az információt.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a 2018. november 30-i támogatói okirat szerint ki kell tenni a helyszínre a táblát arról, hogy ott fejlesztés történik. Kérdezi, hogy kint van-e. Látjuk, hogy folyamatosan kapjuk a büntetéseket, jó lenne, ha ez nem folytatódna. Ha van teendő, arra oda kell figyelni.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kinek van hozzáférése a felülethez.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jelszóval védett, a jelszót Gerencsér Tamás távozásával ő vette át, illetve a polgármester úrnak és a konzorciumi tagoknak van hozzáférésük. Nem tudja, hogy erre a honlapra hogyan kerülhetett fel, valakinek felhasználónévvel és jelszóval be kellett lépni. Ő és a polgármester úr nem tették meg, nem tud róla, hogy ki jogosult még. Aggasztó, hogy a facebookra felkerült egy olyan jelszóval védett felület képernyője, amihez hivatalosan csak pár embernek van hozzáférése.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy türelmet kér a testület tagjaitól, 3 napja dolgozik itt, próbálja mindenbe beleásni magát. Tegnap érkezett az ügyvéd úrtól egy összefoglaló, melyet azért nem küldött ki, mert a képviselők nem tudtak volna ilyen rövid idő alatt feldolgozni. A feltöltött felületet megnézi, jövő héten a polgármester úr is jelen lesz, akkor bővebb tájékoztatást tud adni. A facebook-os pletykákkal nem szokott foglalkozni, ha történt jogszabály sértés, a szükséges lépéseket megtesszük.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy valószínű olyan lépett be a felületre, akinek meg van hozzá a jelszava, valószínű nyilvános adatról van szó. Rossz úton jár, aki arra gondol, hogy a felületet feltörték. Önmagában nem nagy probléma, ha nem lehet a nyilvános adatokat titokban tartani. Nagyobb probléma, hogy 5 napig nem foglalkoztak vele és nem kapnak választ sem. Ez nem elsősorban a jegyző úrnak szól, mert ennyi idő alatt nem lehet felkészülni, és nem is az osztályvezető asszonynak. Ez Török Zoltán alpolgármesternek szól, mert fel kellett volna készülnie rá, várható volt a kérdés.

 

Török Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy megértette, köszöni az intelmeket.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a külterületi utakkal kapcsolatos pályázat esetében az építési feladatokat az SZL-Bau Kft. végzi, a MultiAct Kft. pedig a műszaki ellenőrzést nyerte el, a műszaki ellenőr Balogh Zoltán. Van egy közel 30 milliós tervezői költség, és ez lesz a vége, ez így nem mehet tovább. Az építési naplóba csak a terv szerinti műszaki tartalom kerülhet be, másról nem is akar tudni.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a keretbe bele kell férni, a testület határozatban fogadta el, hogy pótmunkát nem engedélyez. Kérdezi a jegyző urat, hogy az ügyvéd úrtól kapott részletes tájékoztatót megkaphatják-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen. 12-14 órával a testületi ülés előtt kapta meg, már nem akarta kiküldeni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a megbeszélésen részletesen kifejtették, hogy nem szeretnének pluszköltséget hozzátenni, maradjon a kivitelező a keretben. Az elmondott néhány esztétikai dolgot, ha nincs is benne a pályázatban, meg kell oldani. Ezért indítványozták az ülés után a helyszín megtekintését.

 

Hartai Béla képviselő a GINOP Tátika projekttel kapcsolatosan elmondja, hogy a testület augusztus 25-én kiválasztotta a nyertest az épület felújítására, műszaki ellenőr még nincs. 60 napon belül munkaterületet kell adni és a szerződést meg kell kötni. Ha jók az információi, a jegyző úr tegnap tárgyalt valakivel, mert pályázat kiírására már nincs idő. Alkalmazotti státuszban próbáljuk megoldani, mellyel kapcsolatosan vannak aggályai.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy tegnap egy magas és egy mélyépítővel beszélt. Keressük a villamos és gépész szakembert is.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy 4 főt fogunk alkalmazni, melyhez a projektből vesszük el a pénzt.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a törvény lehetőséget ad arra, hogy egy személy szerződéses jogviszonyt köthet másik személlyel.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy látható, hogy a Bogyai úti pályázatnál 1 műszaki vezetővel is nehéz, néggyel főként az lesz. Meg kellett volna pályáztatni, ha egy cég nyeri meg, akkor a felelősség az övé. Alkalmazott esetében, ha hibázunk, akkor az önkormányzat fizet. Nagy projektről van szó, szinte meghaladja a kompetenciánkat, bevállaljuk, hogy alkalmazottal fogjuk lekoordinálni. Ez tulajdonképpen egy öngyilkossággal is felér. Tudjuk a problémákat, eljutottunk addig, hogy nem tudunk mit csinálni. Olyan helyzetbe kerül a testület, hogy vagy elfogadja ezt, vagy még nagyobb gondba megy bele. Ez sok projektre igaz, a BM út esetében tavaly február óta van jogerős építési engedélyünk. Látjuk, hogy az időbeni eltolódások miatt ellehetetlenednek a projektek. A GINOP határideje jelenleg március, kérdezi, hogy a Pénzügyminisztérium felé megküldött anyagra mikor kapunk választ. Október 25-ig kell munkaterületet adni, négy hónap alatt nem tudják megcsinálni. A többi részre nincsenek kiírva a közbeszerzések. Ha nem lenne TV közvetítést, elmondaná, hogy mit csinálunk az egésszel, szaladunk a szakadék felé. 2018. óta nem történt egy kapavágás sem. Hosszabbítjuk a határidőket, olyan vállalásokat teszünk, amivel még nagyobb slamasztikába megyünk bele. A testület nem kap tájékoztatást arról, hogy mit tegyen, próbál támogatást adni, de nem látja, hogy hol van a vége. Az alagútból nem látszik a fény. Fel akarunk venni négy alkalmazottat, mindegy, hogy milyen technikai alkalmazásban, de nem látja a működőképességet. Nem beszéltünk arról, hogy mi lesz azokkal, ami még ki sem írtunk. Dönteni kell olyan programokról, melyekben nem látja, hogy merre van előre.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10.24 órakor távozik a teremből.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy van igazság az elmondottakban, de nem lehet minden projektben azt keresni, hogy miért nem jó. Belemegyünk egy necces útba, vagy visszautaljuk a pénzt. Többször elhangzott, hogy kicsik vagyunk ahhoz, hogy olyan stábbal dolgozzunk, ami kellene a projektekhez, nem tudjuk megfizetni a szakembereket. Egy hónapig nem volt jegyzőnk, 3 hónapja nincs pályázati munkatársunk. Előtte is egy személy végezte, kapcsolt munkakörben, ami kevés volt. Próbálkoztunk, a bértábla szerinti pénzért senki nem fog idejönni. A jegyző úr keresi erre a kiutat. Próbáljunk előre menni vagy mondjuk azt, hogy nem kérjük a pénzt és utaljuk vissza. Szerinte előre kell menni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 10.28 órakor érkezett vissza a képviselő-testületi ülésre.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy ha visszautalunk a múltra, azzal nem követünk el hibát. Nem a problémát keresve, de a tisztánlátás fontos. Nemcsak az a kérdés, hogy visszafizetjük a pénzt vagy megcsináljuk. Az is kérdés, hogy mit tudunk megcsinálni és mit vállalunk be, amit nem tudunk megcsinálni. Ha nem beszélünk a problémákról, attól még léteznek. Lehet mondani, hogy rossz, ha felhívja a figyelmet rájuk, de megteszi, mert legyen mindenkinek tiszta képe. Ilyen a 4 alkalmazotti státusz is, nem találtunk Gerencsér Tamás helyére senkit. Jelenleg a március 31-i határidő kivitelezhetetlen, ha december 31-ig meghosszabbítják, akkor talán. Sokan szeretik négyszemközt megoldani a dolgokat, de közösen kell megtalálni a megoldást. Arra hívta fel a figyelmet, hogy miért nem írták ki a pályázatot két hónapja, amikor tudták, hogy kell. Aki dolgozik, az hibázhat is. Nagyon rövid az idő, menjünk előre és találjuk meg a megoldást.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy sokszor hallották a polgármester úrtól, hogy nem elegendő a létszám. Könyörgött a testület, hogy legyen aljegyző, illetve a műszaki osztályt erősítsük meg.  Azt a választ kapták, hogy nincs kapacitás létszámbővítésre, vagy nincs hozzá erőforrás. Most azt hallják, hogy van lehetőség 4 embert is felvenni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a műszaki ügyintézői állás folyamatosan hirdetve van, eddig 1-2 hónap után mindenki elment. Most 2-2 órában tervezték a szakemberek foglalkoztatását.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy a BTTF-fel a szeptemberi ülésen elfogadták a megállapodást a GINOP pályázat esetében.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ők a Turisztikai Ügynökség helyére léptek be.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy 2019-ben visszafelé mutogattak az előző testületre, most magukra kellene mutogatni. Nem jól tették le az alapokat, nem kérték határozottan azt, ami most problémát jelent. Hibáztak, de nem kaptak megfelelő információkat és döntési jogokat. Amikor a testület megpróbált felállni, ez volt az indok. Most is úgy érzi, hogy nem kapnak információt, úgy érzi, hogy lehetetlen megvalósítani a projekteket. Ezt egy éve mondják és nem történik semmi. Kérték Török Zoltánt is erre, amikor alpolgármester lett, de nem kapnak tőle sem tájékoztatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem kereste emiatt a képviselő asszony, nem hívta fel soha.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy most sem kapnak információt, azt kérte, hogy tegye meg az alpolgármester úr feléjük.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi a jegyző urat, hogy mennyire igaz az információ hiány.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy szeretne ezen változtatni. Most van második alkalommal együtt a képviselőkkel. Az ajtaja mindig nyitva van előttük. Azért nem küldte ki a tájékoztatót, mert nem akarta tovább vinni a korábbi utat, miszerint nincs ideje a testületnek felkészülni. Bármikor jöhetnek hozzá tájékoztatást kérni.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy a jegyző asszony is ezt mondta, de ők nem látják a folyamatokat. A Varga Kft. kérelmét is az ülés előtt kapták meg, nem tudnak róla dönteni. Arról beszél, hogy nincs megfelelő információ.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy Gerencsér Tamás helyére nem találtunk senkit azért a bérért, amit ő kapott. Most 4 ember osztozna a fizetésén. Megint a pénz lesz a kérdés. Bízik benne, hogy a jegyző úr fog találni műszaki szakembert. Mindenkit meg kell hallgatni ahhoz, hogy jobb döntést tudjanak hozni. Nem mindent kell a TV előtt hosszas vitákban megtárgyalni, tudja, hogy a Hivatal mindent megtesz, hogy ne érezzék a pályázati szakember hiányát. Ezt megköszöni, de nem lehet információk nélkül dolgozni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az előző testület a legjobb tudása szerint próbált minden projektben eljárni. Az adott helyzetben ennél többet nem tudtak kihozni. Amikor még volt megfelelő végzettségű szakemberekből álló műszaki osztály, akkor más volt a helyzet. Most sodródunk az árral. Egyre kevesebb a kivitelező, az építőanyag árak elszálltak. Olyan helyzetben vagyunk, amiből nem tudja, hogyan lehet kilábalni. Már a folyamat elején is mondta, hogy kevés a rendelkezésre álló műszaki háttér, közigazgatási bérrel nem lehet munkatársat találni. Most háromszor akkor projekt következik, a határidő szoros. Nagy feladat lesz megvalósítani, amihez nem látja az utat. Az elkövetkezendő 50 évben nem fog ilyen pénzösszeg rendelkezésre állni. Másutt is elkészülnek a projektek, kivitelezői oldalról sajnos nem jönnek a cégek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy össze kell fogni és nem azt kommunikálni kifelé, hogy baj van. A cégek nagyon leterheltek. Korábban a vállalkozó ugrott és megcsinálta a munkát. Most nem így van. Csak úgy lehet kivitelezőt találni, ha egységet mutatunk, azt kell kifelé kommunikálni, hogy meg akarjuk csinálni a projektet és segíteni fogjuk a kivitelezőt.

 

Takács Lajos képviselő egyetért azzal, hogy előre kell tekinteni. Úgy értelmezi, hogy a műszaki felelős kérdést úgy lehet megoldani, hogy az önkormányzat veszi fel állományba. Kérdezi, hogy erre a pályázatban van-e forrás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen, de egy kis türelmet kér.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint is a negatív kommunikáció helyett a településért kell együtt dolgozni. Sok igazsága van mindenkinek. Kérdezi a jegyző urat, hogy egyetért-e azzal, hogy ezeknél a projekteknél nem a polgármesternek és a képviselőknek róhatók fel a büntetéssel járó hibák. Kérdezi, hogy lehet-e a kivitelezővel szemben, a műszaki ellenőrrel szemben a felelősséget érvényesíteni. Olyan esetekben, amikor az ő hibájukból az önkormányzatot büntették meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy minden szerződésben van erre vonatkozó passzus. Nem szeretné azt kifejteni, amiért nem az önkormányzat a felelős.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy ez egy kommersz szöveg volt. Nem fogadható el, hogy rögtön igennel szavazzanak és így túl vannak rajta. Akkor dolgoznak a településért, ha a hibákat feltárják. Ezt a bizottsági kültagokkal meg lehet tenni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ha egymás között vitatkoznak, az építő jellegű vita, meg is kell tenni. De a kívülállóknak azt terjeszteni, hogy Badacsonytomajon óriási hibák vannak, nem célszerű. Nem jönnek ide a kivitelezők, mert félnek attól, hogy mi van itt, nem szeretnének Badacsonytomaj közelébe sem menni.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint nem a kivitelezőkkel van a probléma, az mindig megoldódott. Közös megbeszélés nincs.

 

Hartai Béla képviselő szerint a hiba keresést és az okokat zárt körben kell megtenni. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a tényszerű tájékoztatás kötelező ahhoz, hogy mindenről tudjanak. Ha jön egy Pénzügyminisztériumi büntetés, az a tartalékot jelentősen meg fogja haladni. Törvény határozza meg, hogy miért mennyit vonnak el. A Törvényszék döntésére vár a Pénzügyminisztérium, ez alapján várható az elvonás. Tudjuk, hogy a maradék pénz mire lesz elég. Javasolja, hogy a bizottsági ülések előtt üljenek le, és legyen egy olyan fórum, ahol lehet ütköztetni a képviselő-testület tagjainak a véleményét. Vannak olyan bizottsági ülések, melyek sok napirend esetén reggel 8-tól 16.00 óráig is eltartanak, ott nincs lehetőség a problémás dolgok átbeszélésére.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ezzel nem lesz gond, szorgalmazni fogjuk.

 

Forintos Ervin képviselő véleménye szerint minden képviselő vállalja, amire esküt tett. Fontos, hogy a település, a projekt ne szenvedjen károkat. Az a legrosszabb út, ha feljelentések által pénzelvonások lesznek, valószínű így még rosszabb lesz a helyzet.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy ő mindig azt mondja, hogy ne az önkormányzaton legyen leverve a büntetés, pontosan visszavezethető, hogy mi honnan ered.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

503/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

12./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

504/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

13./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen néhány kérdésre nem kaptak megfelelő választ, ezért is szerették volna, ha az ügyvéd úr részt vesz a testületi ülésen.

 

Hartai Béla képviselő ismét kéri, hogy legyen határozatba foglalva, hogy az önkormányzat jogi képviselője legalább a soros üléseken mindenképpen legyen jelen, mindig van olyan kérdés, amire ő tudna válaszolni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr felhívta a polgármester urat, elmondta neki, hogy a napirendek között nem lát olyat, ami őt érinti. Ezért nincs jelen.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy arról volt korábban szó, hogy a bizottsági üléseken kötelező részt vennie.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy szeptember 15-tel eljárt az örsi TRSZ határideje. Erről kér tájékoztatást.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy mindkét ügyvédi iroda kérte a határidő módosítást, közel vannak a megoldáshoz.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy az információt írásban kérik, de nem történt meg. Kéri, hogy legyen leírva.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy van-e pályázó az üzletekre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs, határidőn túl egy érdeklődő volt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője jelezte, hogy ha a Tájház udvari üzletre nincs bérlő, ők virágboltként hasznosítanák. A rendkívüli ülésig javasolja az érdeklődővel egyeztetni. Amennyiben nem kívánja kivenni, akkor a VN. Kft. kaja meg használatra, amennyiben jogilag van rá lehetőség.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy néhány alkalommal már használták az üzlethelyiséget különböző célokra. A Káptalantóti úton végzett virágértékesítés érdekli a lakosságot. Egy frekventált helyszínre behoznák a funkciót, kiegészítve egy virágbolti tevékenységgel és egy kézműves sarokkal. A termékeket bizományi formában próbálnák értékesíteni. Üzleti tervet fog készíteni arról, hogy a tevékenység mennyire lenne megtérülő. Csak akkor kéri az üzlet használatát, ha az önkormányzat nem talál rá bérlőt. Az üzleti terv tárgyalásakor ezt is elő fogja vezetni a testület felé.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy örülne, ha sikerülne ez a terv.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

505/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

14./ Napirendi pont

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, a kérelmet nem támogatja.

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a bizottság azért döntött így, mert ha alapítványon keresztül megy a segítség, akkor annak nagy része elvész. Ha van forrásunk, akkor direktben javasolja a támogatást megtenni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla képviselő megjegyzi, hogy nincs az előterjesztésben második határozati javaslat, ezért módosító indítványról kell szavazni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő módosító indítványként javasolja a kérelem elutasítását.

 

Török Zoltán alpolgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra elsőként. Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a testület utasítsa el a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

506/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány 2021 évi támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt.2.) kérelmét megismerte.

ivel a 2021. évi költségvetésében a civil szervezetke támogatására tervezett keretösszeg már kifizetésre került, illetve fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a kérelmet nem támogatja.

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy kérelmezőt a testület döntéséről értesítse.

 

Határidő: 10 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

 

 

 

 

15./ Napirendi pont

Sürgősségi indítvány: Varga Pincészet Kft.  kérelme 0264/23. és 0264/27. hrsz-ú ingatlanok területövezeti besorolásának módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Török Zoltán alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Varga Pincészet azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a göngyöleg telep kialakításában segítsen. Jelenleg rendezetlen körülmények között van a göngyöleg tárolva, a jövőben zárt tárolóban kívánják elhelyezni. A településrendezési eszközök módosítása során felmerülő költségeket vállalják.

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy nem igazán tudja, hogy miről van szó, nem volt ideje reggel 8 óráig kimenni megnézni a helyszínt.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ha ma nem kapnak választ, akkor nem tudják megkezdeni és kicsúsznak a határidőből.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy az ingatlanrészek külterületen vannak jelenleg, a beépítési százalék nagyon alacsony. Szeretnének pályázati forrásból raktárépületet létrehozni, ehhez a főépítész úr javaslata szerint Gksz besorolás szükséges.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a beépítési magasság is változik-e. A Balatonra néző panorámát védeni kell. A göngyölegtároló egy magasabb pontra épülne. Egyébként támogatná, mert minden fejlesztés jót tesz a településnek. Nem gondolja, hogy Varga Péter meggondolatlanul cselekszik, rendezettebbé szeretné tenni a tároló funkciót. Javasolja, hogy a főépítész úr a következő bizottsági ülésen adjon egy tájékoztatást.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy január 1-től egészen más jogszabályok lépnek hatályba az eljárásokra vonatkozóan, mely megnehezíti a pincészet helyzetét.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy a HÉSZ módosítására irányuló kérésekről az idén már sok vita volt. Ez most a folyamat megindításáról szó. Kérdezi, hogy még egyszer a testület elé fog-e kerülni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy igen.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint most kell meggondolni a döntést. Nem jó, ha a folyamatok megindítása után, a végén utasítja el a testület.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelkezésre álló információk alapján támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

507/2021. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 0264/23 és 0264/27 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése.
 2. elrendeli az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérését és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével a településrendezési szerződések megkötését. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja megkeresni:

a)    Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)   Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)    Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Melléklet 507/2021. (IX.29.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:

a)       Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú és 0264/27 helyrajzi számú ingatlanokat érintő övezeti besorolás módosítása

 1. a Gksz* övezet Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Badacsonytomaj 0264/27 helyrajzi számú ingatlan felé történő megnövelése, előbbieken túl a Badacsonytomaj 0264/23 helyrajzi számú ingatlan övezeti határának téglalap formában történő korrekciója

 

Az 1) programpont 1. alpontjaiban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes eljárás” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2021. december 31-re változott.

 

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

 

Hartai Béla képviselő napirendek után felveti, hogy évek óta probléma, hogy Badacsonyban a Vasútnál lévő árokból a Balatonba direktben bevezetődik bizonyos anyag. Tavaly a Nemzeti Park is vizsgálta az ügyet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kéri bővebben elmondani, mivel nem tudja mindenki, hogy miről van szó.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a csapadékvíz gyűjtőben büdös, kék folyadék folyik bizonyos időszakokban. Hogy honnan és mi folyik bele, azt mintavételezéssel lehet megállapítani. Az esővízzel nem kerül oda. Nem tudja, hogy mi a megoldás, de ezzel valamit csinálni kell. Kérdezi, hogy van-e információ arról, hogy hogyan kerül oda.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy két éve jelent gondot ez a jelenség. Az árkot évente több alkalommal tisztítják, a csapadékvíz elvezető funkcióját csak nagyobb esők alkalmával látja el. Szóba került a lefedése. A Hivatal illetékes ügyintézőjével a helyszínt megtekintették, nem tudja, hogy történt-e feljelentés, a Kft. nem hatóság, az önkormányzat végrehajtó szerveként működnek. Tavaly ősszel jelentkezett koncentráltabban, most a szüreti időszak után megszűnt. Gyanítjuk, hogy valamelyik pincészetből jön ez a hordalék. Nem tudjuk bizonyítani, mert az árok többi része fedett, így nem szeretnénk vádaskodni.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy tavaly a legmagasabb fórumokig elment az ügy, de nem történt semmi. Az önkormányzatnak van felelőssége, de nem tudunk mit tenni, a feljelentést megtettük.

 

Mékli Bernadett képviselő hangsúlyozza az önkormányzat felelősségét, az anyag büdös és a Balatonba folyik. Egy mintavétellel kiderülne, hogy mi az.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy kétszer megnézte a helyszínt, ha kevesebb a csapadék, akkor nagyon büdös tud lenni. Javasolja megkérni az ügyvéd urat, illetve a jegyző urat, hogy vizsgálják meg, mit lehet tenni. Elfogadhatatlan, hogy a Balatonba bármit beleengedjenek, ami káros lehet.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy ha veszélyes anyag, akkor a környéken dolgozókat fel kell kérni, hogy mutassák be, hogy hová szállították el a náluk keletkező veszélyes anyagot. Az előző testületi ülésen feladatul kapta, hogy a klímabarát településekhez való csatlakozással kapcsolatban tájékozódjon, az előadásukon részt vett. Úgy gondolja, hogy a XXI. században elengedhetetlen, hogy ehhez a nagy horderejű kezdeményezéshez csatlakozzunk, melyet elsősorban majd az unokáink fognak élvezni. Évente kb. 50 eFt-ot kell fizetni, sok előnnyel jár, pályázati lehetőségek vannak. A csatlakozásra október 7-ig van lehetőség. A szövetség szerint pld. az árkokat nem szabad lebetonozni, hagyni kell, hogy az esővíz a talajban maradjon. Hamarosan az lesz a legnagyobb probléma, hogy nem lesz víz, egy év alatt három Balatonnak megfelelő mennyiségű víz tűnik el az országból. Azt preferálja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a klímabarát településekhez.

 

Hrabovszky László kérdezi, hogy a szombat árok ügyében mi történik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a műszaki osztály meg fogja vizsgálni. Az illetékesek felé a megfelelő lépéseket megtesszük.

Több napirend, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 11.20 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Török Zoltán                                                                                Dr. Bodnár Attila

alpolgármester jegyző

Takács Lajos

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!