2020.09.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember

30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                          képviselő

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                            (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Nagy László                           BVÖKI mb. intézményvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Nátrán Albin                           OMSZ VMK. vezetője

Rozmán Gyula                        tű. ezredes

Molnár Péter                           tű. alezredes

Szrtik Ákos                              őrsparancsnok r.százados

Horváth József                         r. alezredes

Dr. Sipos Balázs                       ügyvéd

Horváth Ottó                           vállalkozó

Tamás Lászlóné                      jegyzőkönyvvezető                                         (10 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:    1 fő

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat, a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tamás Lászlónét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2020. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tamás Lászlónét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elvesztettük településünk egyik meghatározó személyiségét, Pintér Károlyt, aki dolgozott a ma már nem létező bányában, sikeres sportoló, sportvezető és edző, emellett kiváló ember, nagyon sokak példaképe is volt. Egész élete, életvitele, embersége, szakmai munkája, településhez való ragaszkodása eredményezte azt, hogy 1999-ben településünk díszpolgára lett. Javasolja, hogy 1 perces néma főhajtással emlékezzenek rá.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeptember 30-án ünnepeljük az Önkormányzatiság Napját. 30 évvel ezelőtt volt az első szabad választás Magyarországon, ami után felálltak az önkormányzatok sok nehézséggel, problémával. Sok minden akkor még kidolgozatlan volt. A finanszírozási rendszer akkor még nem volt teljeskörű és olyan, ami azt a feladat mennyiséget tudta volna finanszírozni, ami az önkormányzatok vállára nehezedett. 2010-től fokozatosan átalakul a rendszer, megerősödik és emellett feladatfinanszírozási rendszer is megjelenik, stabilabbá válik az önkormányzatok működése. 2012-ben történt egy jelentős lépés, amikor konszolidálták az önkormányzatokat, hiszen egy nem megfelelő finanszírozási rendszerben az önkormányzatok kénytelenek voltak hitelekhez nyúlni és egyéb módon eladósodni. Ezeket az adósságokat 2012-ben az állam konszolidálta, így megnyílt a lehetőség egy másik típusú önkormányzati rendszer felé. 2013-ban a rendszerben megjelentek a járások, azóta stabilizálódik az önkormányzati rendszer. Tulajdonképpen az a 30 évvel ezelőtti nap, esemény tette lehetővé, hogy ma itt képviselő-testületi ülést tarthassanak és a település lakosságát képviseljék.

 

Takács Lajos képviselő 8.10 órakor megérkezik az ülésre.

A szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester a napirenddel kapcsolatban módosítást javasol: 22. napirendi pontként javasolja felvenni a BTTF megállapodásáról szóló előterjesztést, 23. napirendi pontként javasolja felvenni a Szociális célú tűzifáról szóló előterjesztés megtárgyalását.

Megkérdezi Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is nehezen kezelt Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója tekintetében megérkezett-e az az anyag, ami segítené a munkát?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem érkezett meg az anyag.

 

Krisztin N. László polgármester a 10. napirend „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” c. projekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indítása, levételét javasolja. Kéri, hogy aki a napirend levételére vonatkozó javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2020. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz/pontjairól

a) felveszi

22. BTTF megállapodás jóváhagyásáról

23. Szociális célú tűzifáról

című napirendeket.

b) a 10. napirendet „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról leveszi.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előző határozat szerinti módosított napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Kriszina

3. Tájékoztatás a közend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados, Horváth József r.alezredes, Arany György PEB elnök

4. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

5. Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs ügyvéd

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7. Reklámhordozó adó megszűnése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Városi Könyvtár beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. BTTF megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy a Kisfaludy úti beruházást nem veszik-e napirendre?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem javasolja napirendre venni. Arról van szó, hogy Laposa Bence úr eljuttatott mindenkihez, az önkormányzathoz is egy szakértői anyagot a Kisfaludy út és csatlakozó területek korszerűsítési munkáiról. Azt gondolja, hogy kerülhet ez majd a Testület elé, de előtte azoknak kell látni, akik ebben kompetensek. Nevezetesen az adott projekt műszaki ellenőre, aki leigazolta a teljesítést, a menedzsmentje, aki leigazolta a teljesítést. Tehát ebben a formájában nem terjeszti a Képviselő-testület elé még.

 

Laposa Bence nem ért az elmondottakkal egyet. Polgármester úr és a Képviselő-testület kérése volt az, hogy készüljön egy anyag és akkor fognak vele foglalkozni. Ezeket a problémákat régóta jelezték többen a műszaki osztálynak, polgármester úrnak, Képviselő-testületnek és senki nem foglalkozik vele. Döbbenetesnek tartja, hogy egy 450 m. Ft-ot beruházás így kerüljön kezelésre. A mai napig nincs átadva a vízhálózat, omlik szét a beruházás. Nagy tisztelettel és határozottan kéri a Testületet, hogy foglalkozzon az üggyel jelen helyzetben is és a jövőben is, mert ezt nem lehet így hagyni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem mondtunk ellen. A foglalkozás első lépése, hogy szakemberekkel megnézetjük, hogy mennyi a valós probléma ebből. Megköszöni annak a munkáját, aki az anyagot elkészítette. Amint írásban a bennünket képviselő szakemberek válaszolnak ezekre, akkor lesz értelme ezekről beszélnie a laikus Képviselő-testületnek.

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság elnöke fogja ismertetni határozati javaslatukat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy mivel nem volt jelen az igazgató asszony a bizottsági ülésen ezért most kérdezi meg, hogy iskolai szakkörökre a Covid járvány idejére és most is befizetett összegek visszafizetésre kerülnek, vagy további felhasználásra?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról senki nem tehet, hogy a járványhelyzet így alakult. Ráadásul most olvasta az iskola facebook oldalán, hogy egyenesen tiltott ezeknek a szakköröknek a megtartása, kivéve azokat a szakköröket, melyeket az iskola nevelője, oktatója tart. Tudomása szerint egy ilyen szakkör van. A korábbi képviselő-testületi döntésének megfelelően kérünk támogatást ezekhez a szakkörökhöz a szülők részéről, amelyet a Szülői Munkaközösségnek fizetnek be, amely utalja a Badacsonytomajért Alapítvány számlájára, amely ha az iskolának támogatási igénye van, akkor ebből az összegből is tudja azt támogatni. Logikusan gondolkodva, ha ezek az összegek már befizetésre kerültek, akkor a szakkörök újra indulásakor kerülhetnek felhasználásra. Ezt fogja tolmácsolni az intézmény felé.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy a felhasználást követően kapjon a Képviselő-testület egy listát a beszerzésekről. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, Hartai Béla alpolgármester javaslatával kiegészítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

282/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2020. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2020. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevételt azaz 814.342,-Ft-nak (azaz nyolcszáztizennégyezer-háromszáznegyvenkettő forintnak) az iskola kérelmének megfelelő felhasználását javasolja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 4. beszámolót kér az intézmény vezetőjétől a felhasználásról.

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2020.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 

2./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit, Dr. Scheller György, Dr. Karasszon Diána, Poszlovszky Kriszina

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester meghívtuk az ülésre a beszámolót készítőket, akik valószínűleg elfoglaltságuk miatt nem tudtak megjelenni. Az írásos anyagokban régóta ismétlődő fejlesztési kérdések is szerepelnek, pl. az orvosi rendelő külön bejárata, hangszigetelés, amelyeket görgetnek maguk előtt. Ez az esztendő azonban nem a költekezések időszaka. Azt jól esett olvasni, amikor az egyik beszámolóban megemlítik azt a 60-70 m. Ft-os fejlesztés, ami az elmúlt években az Egészségház tekintetében lezajlott. Ettől függetlenül minden épület amortizálódik. Jelenleg is foglalkozunk annak előkészítésével, hogy a tetőszerkezetet, faburkolatot milyen módon tudnánk megerősíteni, majd festeni, ennek előkészítő munkálatai zajlanak. Megemlíti, hogy a település egészségügyi helyzetét erősen javította az a körülmény, hogy az Országos Mentőszolgálat egy mentőautója közel 3 hónapon keresztül itt állomásozott Badacsonytomaj. Meghívta a mai ülésre Nátrán Albin urat, aki ennek a koordinátora volt, aki 10.00 órára jelezte érkezését. Ekkor megszakítva az ülést szeretném majd ezt a tevékenységet megköszönni. Beszámolójukban szerepel, hogy a nyári hónapokban 147 esetben nyújtottak segítséget itt a helyszínen és szűkebb környezetünkben. Véleménye szerint ez egy nagyon jól működő dolog volt, szeretné bejelenteni igényünket a jövő évre vonatkozóan is.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

283/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a közend és közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Tapolca Rendőrkapitányság és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lóránd György r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados, Horváth József r.alezredes, Arany György PEB elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth József r. alezredest és Sztrik Ákos r. századost. Kapitány úr tegnapi napon jelezte, hogy sajnos nem tud az ülésen megjelenni. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni.

 

Horváth József tű. alezredes köszönti a megjelenteket. A Badacsonytomaji Rendőrörs területe egy 28 km-es szakaszból tevődik össze, 16 település tartozik az illetékességi területébe, badacsonytomaji központtal, a kollégákat innét indítják szolgálatba. Fő célkitűzésük a bűncselekmények megakadályozása, felderítését, közbiztonság fenntartását, ezek javítását és egyéb szabályszegések esetében a felderítést, megelőzést és elszámoltatást. A térségben főként az idegenforgalomból élnek, ezért ez egy frekventált időszak az őrs életében, ezért ebben az időszakban megerősítő erőket is kapnak, amely létszámmal jó minőségben tudják biztosítani a településen a közrendet, közbiztonságot. Mivel turisztikailag egy frekventált településről van szó, véleménye szerint az év többi időszakában is fenn kell ezt tartani, szükséges a rend, fegyelem, mert az ideérkező bűnelkövetők így gondolhatják azt, hogy ebbe a térségbe nem érdemes ide utazni, mert rendőri ellenőrzés, elszámoltatás alá vonják őket. A bűncselekmények számszaki adataiban egy jelentős javulás mutatható ki, 2019-ben 15 bűncselekmény történt a 12 hónap alatt. Garázdaság tekintetében 6 esetet regisztráltak, minden esetben bírósági eljárás került lefolytatásra. Közlekedési esetük a tavalyi évben 13 volt, ebből 2 súlyos, 2 könnyű sérülttel és 9 anyagi kárral végződött. Örül annak, hogy halálos közúti balesetről nem kell beszámolnia. Állandó tevékenységük a kiemelt területek fokozott ellenőrzése, összességében a lakosságot zavaró bűncselekmény nem történt. Értékelése szerint a 2019. évet szép eredménnyel könyvelhetik el. A térségben a közbiztonságot jelentősen befolyásolják a rendezvények, hiszen megnő az idelátogatók létszáma. A rendezvények biztosítása a Badacsonytomaji Polgárőrséggel közösen értékelése szerint jól sikerült. Tevékenységük közé tartozik az is, hogy szórólapokkal és előadások tartásával tettek a bűnmegelőzésért. Általában telefonos és internetes megkeresésekkel akarják megkárosítani az idősebb korosztályt, ezen a téren is előre lepéseket értek el.  Köszönet illeti a Polgárőrök munkáját, az elért eredmény közös eredmény. Jelenlétük egy visszatartó erő, a megelőzési tevékenységben maximálisan részt vesznek, hatékonyak. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy támogatták a Rendőrörsöt, a sikeres együttműködést, bízik abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Megköszöni a figyelmet, akinek kérdése van, arra szívesen válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, van-e arra lehetőség, hogy a helyi televízió a bűnmegelőzés tekintetében megszólítsa a rendőrséget, illetve a helyi újság, mert így tudjuk a leghatékonyabban eljuttatni az üzenetet a lakossághoz.

 

Horváth József r. alezredes egyeztetést követően rendelkezésre állnak.

 

Laposa Bence megköszöni a rendőrség munkát. Megkérdezi, hogy miként alakulhatott ki az az állapot Badacsony központjában, hogy több hónapon keresztül, napi több alkalommal, bizonyos taxi szolgáltatók a megengedettnél jóval több utast fuvaroznak, és elvétve történt intézkedés ezzel kapcsolatban? A második kérdése a testülethez is szól, úgy hallotta történtek olyan bűncselekmények, amikor ki kérték volna a kamerafelvételeket a nyáron, s úgy hallotta, hogy nem álltak rendelkezésre. A testület megszavazta a kamerarendszerre az összeget, érdekelné, hogy ez így van-e? Tudomása szerint történt Badacsony központjában is olyan bűncselekmény, amikor ezeket a felvételeket fel lehetett volna használni.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy a 2019. évről szóló beszámolót tárgyalják.

 

Horváth József r. alezredes válaszában elmondja, hogy a hegyi taxi szolgáltatással kapcsolatban születtek rendőri intézkedések a személyszállítással kapcsolatban. Azonban azt mindenkinek el kell fogadni, hogy minden taxi indulásakor nem tud ott lenni egy járőr pár. A szabálykövetés és a közlekedésfegyelem nem csak e téren hanyatló, hanem a közlekedés többi szegmensében is. Ezzel a problémával foglalkozni kell. Ha tudják, hogy kinek a szeme láttára ment el az a taxi, amelyik több embert szállított, akkor mondják meg és kivizsgáltatja az esetet. Felhívja arra a figyelmet, hogy amennyiben bárkinek olyan észrevétele van, ami azt mutatja, hogy valaki szabályszegést, bűncselekményt követ el, akkor lehetősége van ezt bejelenteni a 112-es segélyhívó számon és minden alkalommal intézkedni fognak. Az engedélyezési procedúrájukat a Közlekedési Osztály vizsgálja, azonban az ilyen jellegű közlekedési ellenőrzésekben részt vállalnak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a problémák megszűnjenek.

A kamerarendszer kiépítése csak egy lépcsőfok, ezt követi egy engedélyezési eljárás, továbbá az E.ON-nal, mint szolgáltatóval is szerződést kell kötni. Továbbá az adatvédelem miatt a Rendőrséggel is egy együttműködési megállapodást kell kötni. Azt nem tudja, hogy ezek milyen fázisban vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem a kamerarendszer kihelyezése, kiépítése volt a legbosszantóbb időszak, hanem az utána történő feladatcsomag. Nem csak hogy szerződést kell kötni az E.ON-nal, hanem többszázezer forintért meg kellett terveztetni az elektromos hálózatra való illesztését. A szerződéskötés is elég hosszú folyamat volt. Illetve a Rendőrséggel is kell egy megállapodást aláírni, ami már előkészítésre került. Mi is bosszankodunk amiatt, hogy így elhúzódott a dolog.

Forintos Ervin képviselő kéri a Rendőrség segítségét, hogy Badacsony Központjában a Dísztéren ne állhassanak meg a motorosok. Sajnos az idei szezonban többször tapasztalta, hogy 30-40 motoros is ott parkolt. Tart attól, hogy esetleg egy motor rádől egy kisgyerekre például, sőt mivel nem úgy tolják ki onnét a motort, baleset is előfordulhat.

 

Sztrik Ákos tű. százados többször egyeztettek ezzel kapcsolatban Jegyző asszonnyal, hogy fizikai akadállyal állítsák meg a behajtást. Arra sajnos nincs lehetőségük, hogy 24 órában ezt folyamatosan ellenőrizzék. Egy motoroknak fenntartott külön parkoló jelenthetne még megoldást.

 

Krisztin N. László polgármester Felhívja a figyelmet arra, hogy azon a területen a gyalogosforgalmat biztosítani kell. Emlékezete szerint 6.00 és 10.00 óra között bejárása van szolgáltatóknak ezen a területen keresztül. Javasolja ennek felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a Rizling-sori vállalkozók perelték az Önkormányzatot, hogy szolgalmi jogot kapjanak a Halászkert parkoló felől az üzletükhöz és ezt sikerrel vitték végig.

Visszatérve a Laposa Bence által felvetettekre elmondja, hogy leszűkítve a hegyi taxisokról beszéltek, de rajtuk kívül vannak más személyszállítók is a városban, melyek rendszabályozása folyamatban van, mert előszeretettel állnak meg „megállni tilos” részeken. Egy rendeletet alkotott az Önkormányzat, melyben próbáljuk a megállóhelyeket kialakítani, illetve a település területén engedélyt kell kérnie annak, aki mikrobusszal, vagy más elektromos járművel közlekedik. Ezt igyekszünk januártól nagyon szigorúan venni, ennek ellenőrzésében kérjük majd a Rendőrség segítéségét.

 

Laposa Bence tudomása szerint érvényben van egy megállapodás, hogy egy járőr pár Badacsony központjában, a kiemelt időszakban rendelkezésre áll.

 

Horváth József r. alezredes elmondja valóban van egy ilyen megállapodás, amely szerint a lehetőségekhez képest, és a frekventált időszakokokról szól. Azt tudomásul kell venni, hogy Badacsony központja nem a hegyi taxik parkolójából és a hegyre felvezető útból áll. Fő feladatuk, hogy a kiemelt frekventált időszakokban; nappal a strandok környékén, a szórakozóhelyek környékén tudják garantálni a biztonságot. Volt olyan időszak, amikor Badacsonyban rengeteg látogató volt gépjárművel. Ilyenkor át kell szervezni a szolgálatukat annak érdekében, hogy ne törjék fel az ide látogató vendégek gépkocsijait. Nekik egy összérdeket kell nézniük, hogy bűncselekményi, szabálysértési szempontból a legnyugodtabb legyen egy adott térség köz- és közlekedésbiztonsága. Ezért nem tudja kijelenti, hogy csak a Dísztéren fog állni egy rendőr. A felvetett problémákat át fogják beszélni, amennyiben van tényszerű információ azt várja. Ha segítik egymás munkáját azzal mindenkinek könnyebb lesz. Az elsődleges szempont, hogy bűncselekmény ne történjen. A szabálysértések felderítése a következő fontos szegmens. A rendőr, ha bármit észlel, intézkedési kötelezettség terheli. Javasolja, hogy értekezzenek sűrűbben, hogy ezeket a problémákat jobban tudják kezelni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottsági határozat ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Tapolcai Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló beszámolót a napirendi vita során elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

284/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a Tapolcai Rendőrkapitányság tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által küldött beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a Polgárőrség beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

285/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület által küldött beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Rendőrség és a Polgárőrség munkáját.

4. Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a beszámolóhoz szóbeli kiegészítés?

 

Molnár Péter tű. alezredes, parancsnok köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy működési területük a balatonedericsi Afrika Múzeumtól, a Zala megyei határtól elnyúlik egészen Örvényesig, illetve a Balatontól eltávolodva Tapolca, Óbudavár vonaláig. Elsődlegesen 43 település tartozik működési területükhöz, másodlagosan a szomszédos megyékbe is vonulnak. Tavaly vonulásaik tekintetében emelkedés történt, javarészt a szélsőséges időjárásból adódtak. A Badacsony hegyre heti szinten kellett felmenniük sérültet lehozni. Tavalyi év során kirívó nagy káresetek nem voltak.

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

286/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Tűzoltóság munkáját.

 

5.  Napirendi pont

Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Krisztin N. László polgármester a napirend tárgyalásának felfüggesztését javasolja az érintett személy megérkezéséig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

287/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirend felfüggesztéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. a napirend (Volt Intertourist üzlet ügye) tárgyalását felfüggeszti az érintett megérkezéséig.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

6. Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy vezesse fel a napirendet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a módosítás azért szükséges, hogy az átvezetések megtörténjenek azon ingatlanok tekintetében, amelyek bekerültek önkormányzati vagyonba, illetve más módon hasznosításra kerültek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslat szerint el tudja fogadni a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2020.(X.01) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

7. Napirendi pont

A helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet -

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Wolf Viktória jegyző pontosításként elmondja, hogy a napirend címe Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Röviden ismerteti, hogy törvényi változás miatt szükséges a rendelet módosítása, ennek az átvezetése történik meg.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2020.(X.01) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat helyi adókról szóló 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

8. Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a kivitelezés becsült értéke nettó 50.879.542 Ft. és a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke 49.652.504 Ft., ami az eredeti határozati javaslatban is szerepelt. Döntést kellene hozni a határozati javaslat 3. pontja szerinti cégek vonatkozásában, akiket ajánlattételre felkér a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester látta, hogy a tegnapi napon Gerencsér Tamás levelezést a folytatott a közbeszerzővel, amelyet a képviselőknek is megküldött. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás?

Forintos Ervin képviselő megemlíti, hogy a levél szerint a közbeszerzők csak azt vizsgálták, ami a bizottsági ülésen elhangzott, de vannak opciók, pl. hogy az adott cég 24 hónapig alkalmaz felelős műszaki vezetőt. Azt várta volna, hogy ők tesznek javaslatot arra, ha ezeket nem, akkor milyen pontokat tudunk beépíteni a bírálati szempontok közé. Ha most még teszünk javaslatokat akkor az időhúzás?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor rendkívüli ülést kellene tartani. Elolvasta a levelet. Talált olyan utaló mondatokat a válaszukban, hogy ez a gyakorlat. De, ha tud olyat Forintos képviselő, akkor legfeljebb azt mondják, hogy az nem megy. Megkérdezi Forintos Ervin képviselőt, hogy van-e konkrét javaslata?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az időhúzás miatt nem szeretne javaslatot mondani.

 

Krisztin N. László polgármester Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőt szólítja meg: Forintos Ervin képviselő azt vetette fel, hogy ugyan megválaszolta a Közbeszerző a bizottsági ülés után írt levelünket, de azt várta volna, hogy javaslatokat tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen bírálati szempontokat lehetne még beépíteni. Emlékezet arra, hogy az eljárás elején tették javaslatukat. Megkérdezi Gerencsér Tamás ügyintézőt, hogy tud-e olyan bírálati szempontot, amit még vizsgáljanak?

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy nincs további javaslata.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy Gerencsér Tamás azt is kiküldte-e, amiben maga a Közbeszerző megvizsgált cégeket és maga javasolja. Ugye 5-öt megjelölt, de ezek mellett meg lehet hívni, pályázhat más is. Ettől még lehet, hogy 15 ajánlat fog érkezni. Viszont így 5 biztosan találkozik ezzel a lehetőséggel. Javasolja, hogy fogadják el a Közbeszerző által javasolt cégeket indulónak, aztán úgy is az pályázik, aki akar. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Javasolja, hogy a Közbeszerző által javasoltak kerüljenek a határozati javaslatban elfogadásra. Felkéri Jegyző asszonyt, hogy ezeket a cégeket olvassa fel.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a Közbeszerző által javasolt 5 cég adatait, hozzátéve, hogy ezek kerülnének be a határozati javaslat 3. pontjába.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

288/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázat keretében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítésea kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 50 879 542 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 49 652 504 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)       Csák Levente e.v. (Székhely: 8300 Tapolca, Martinovics utca 23.; adószám: 60105761-2-39; Reg.szám: 34A04341)

b)      Dunántúli Magasépítő Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.; Boros László ügyvezető; adószám: 14760381-2-20; Reg.szám: 33A07730)

c)       FADA BAUART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 8. 1. em. 4.; Gorzsás Ferenc ügyvezető; adószám: 26329369-2-19; Reg.szám: 31A98024)

d)      SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.; Szencz Lajos ügyvezető igazgató; adószám: 12656189-2-19; Reg.szám: 31A21894)

e)       TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 8360 Keszthely, Martinovics Ignác utca 3.; Veréb Máté ügyvezető; adószám: 24120638-2-20; Reg.szám: 33A77178)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: felelős műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

9. Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)


Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Horváth Béla műszaki ellenőr megbízását javasolja br. 750.000 Ft. összeggel javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester a televíziónézők számára elmondja, hogy természetesen több műszaki ellenőrtől kértünk be ajánlatot, az ő ajánlata volt a legolcsóbb, ezért javasolta a bizottság. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Pénzügyi bizottság által javasolt határozattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

289/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 kódszámú „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában TÉR-MODELL Építész és Mérnöki Iroda Kft-vel (8300 Tapolca, Kossuth utca 8.; ügyvezető: Horváth Béla; adószám: 243128931-19) szerződést köt bruttó 750.000,- Ft (azaz bruttó hétszázötvenezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

10. Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

290/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2020/2021. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; krisztina.kotel@kk.gov.hu) 2020. október 15. napjáig értesítse.

Határidő:       azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

11. Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság egy kiegészített határozati javaslatot tárgyalt már. Az egyik határozati javaslat az önkormányzati csatlakozásra vonatkozik, a második pedig az „A” és „B” típusú pályázati kiírásokról szól.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első határozati javaslattal csatlakozunk a nagy rendszerhez, a másikkal pedig a helyben élő fiataloknak két lehetőséget kínálunk. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a csatlakozási nyilatkozat aláírásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

291/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
 2. 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az „A” és „B” típusú pályázat meghirdetésével is egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

292/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés mellékletét képező “A” és “B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.
 2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       2020. október 1.,

egyebekben ütemterv szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

12. Napirendi pont

Városi Könyvtár beszámoló

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Nagy László intézményvezetőt. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

Nagy László intézményvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

293/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár beszámolók

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Városi Könyvtár által küldött beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

13. Napirendi pont

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8. hrsz. ingatlan

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben leírtak szerint, aki támogatja a HÉSZ módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

294/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról Badacsonytomaj 017/8 hrsz. ingatlan

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Melléklet a 294/2020.(IX.30) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

1.    Csak HÉSZ normaszöveget érintő kezdeményezések:

a)         a HÉSZ 30. § (2) c) pontja szerinti: „a földfelszínen építhető alapterület legfeljebb 300 m2, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 2% lehet” meghatározás pontosítása – felszín alatti építmények beépítésbe történő beszámítása szempontjából

2.    HÉSZ normaszöveget és szabályozási tervet egyaránt érintő kezdeményezések:

a)     Badacsonytomaj 017/8 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában birtoktest értelmezése és lehatárolása,  elhelyezkedésének pontosítása

Az 1. és 2. programpontokban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2021. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint

eljárás megindítására azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

14. Napirendi pont

Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseletében RMFI Investment Kft. Csűri Róbert meghatalmazott kérelme Badacsonytomaj 02/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt II. sz. határozat javaslattal elfogadásával -mely szerint nem támogatják a belterületbe vonást- egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

295/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Pincegazdaság Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghatalmazottja RMFí Investment Kft. képviseletében Csűri Róbert Badacsonytomaj 02/20 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolási kérelme tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csűri Róbert kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. 1. nem járul hozzá a Badacsonytomaj 02/20 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásához.
 2. 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné  ügyintéző

15. Napirendi pont

Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága szándéknyilatkozat benyújtása esetén 250.000 Ft. hozzájárulást javasolj elfogadásra a tervezési költségek tekintetében. a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester rögzíti, hogy az összes érintett részéről szükséges a hozzájáruló nyilatkozat beérkezése. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez.

Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi Bizottság által meghozott határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy a szándéknyilatkozatok beérkezésének határideje 2020.12.31. Kéri, hogy ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

296/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tiringer Dezsőné kérelme Badacsonyörs, Fűzfa utca szennyvízvezeték kiépítésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tiringer Dezsőné 8000 Székesfehérvár, Lippai köz 15. szám alatti ügyfél kérelmét megismerte, és a költségek ismeretében dönt abban, hogy a szennyvízvezeték kiépítéssel – hálózatbővítés – érintett ingatlanok tulajdonosai felé megkereséssel él szándéknyilatkozat formájában a tárgybani beruházáshoz való hozzájárulás érdekében. Abban az esetben, ha a kérelmezők 2020. december 31. napjáig szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beruházásban a tárgyi szennyvízhálózat kiépítését megvalósítják, akkor a tervezési eljáráshoz szükséges 250 ezer Ft támogatási összeg átadását biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítése a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

érintettek megkeresésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 9:15 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 9:25 órakor folytatódik.

16. Napirendi pont

Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a kérelmezők azon szándéknyilatkozata benyújtása esetén, amiben vállalják, hogy a tárgyi ivóvízhálózat kiépítését saját beruházásban valósítják meg, abban az esetben a tervezéshez szükséges 325 e. Ft. támogatási összeg átadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez.

 

Hartai Béla alpolgármester felhívja az önkormányzati rendelet által közműfejlesztések megvalósításának támogatására vonatkozó lehetőségre az érintettek figyelmét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja azzal kiegészítve, hogy a szándéknyilatkozatoknak 2020. december 31-ig be kell érkeznie, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

297/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Jánka Ferenc kérelme ivóvízhálózat bővítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Jánka Ferenc 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 39. szám alatti közös képviselő kérelmére a badacsonyörsi Arborétum utca páratlan oldalának magánerős közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

Abban az esetben, ha a kérelmezők 2020. december 31. napjáig szándéknyilatkozatot tesznek, hogy saját beruházásban a tárgyi ivóvízvízhálózat kiépítését megvalósítják, akkor a tervezési eljáráshoz szükséges 325 ezer Ft támogatási összeg átadását biztosítja.

 1. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítése a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

érintettek megkeresésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17. Napirendi pont

Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella a bizottság a I. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, nem támogatja a kisajátítást.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági határozatban foglalt javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

298/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Fielbrandt Odette Jozefine Kápolna utca rendezésének kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Fielbrandt Odette Jozefine 75181 Pforzheim, Eichenlaub Weg 1. Németország szám alatti ügyfél a Kápolna utca rendezésének kérelme tárgyában készített előterjesztést, és dönt abban, hogy nem támogatja a kérelmet, nem indít a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII törvény alapján eljárást.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

18. Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonyi és Badacsonytomaji strandi fejlesztési konstrukciók kapcsán javasolja a bizottság mindkét esetben a 30 m. Ft. teljes kihasználását a pályázati lehetőségeknek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési pályázatának IV. üteme, amelyre a Pénzügyi Bizottság ülésén az a döntés született, hogy nyújtsunk be pályázatot. Elég jól meghatározott, hogy mire lehet benyújtani. Van előrelépés a kiírásban, hogy míg az előző körben nem lehetett elszámolni pl. a műszaki ellenőrzést, tervezést, ez most nem áll fenn. Tehát, 100 %-os támogatottságú lehet a pályázat.

Két papírt kapott a Testület, egyik a badacsonyi, másik a badacsonytomaji strand vonatkozásában tesz javaslatot. Bevontuk a VN. Kft. ügyvezetőjét, mint a strandok üzemeltetőjét. A cég egy komplett javaslatot tett le. A bizottsági ülésen felmerült, hogy az ún. Bányász strand tekintetében nyújtsunk-e be pályázatot, de az volt a többségi vélemény, hogy ne, mivel rendbe lett rakva a korábbi években, koncentráljanak azokra a strandokra, amelyeket direktben mi üzemeltetünk. Felkéri Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőt, hogy a Badacsonyi strandnál, ha van kiegészítés azt tegye meg.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a Badacsonyi Strandnál eszközbeszerzésre és kicsi építésre kerülne sor. (padok, asztalok, értékszekrények, hulladékgyűjtők, csikktartók). Bizottsági ülésen felmerült az úszóstég, amelyből 2 db. 9 m2-es 3 m. Ft. lenne. A pályázatban lehetőség van a wifi elérés javítására is. Az egységesítés jegyében a strand előtti sétányon is található Leier térkővel burkolnák le a strandon a járdákat. Van még plusz 2 db. kültéri zuhanyzó, amit felújítanánk. A pályázat összköltségét javasolják 29.200.000 Ft-ban meghatározni. A Badacsonyi Strandnál tiszta fémbútorokat néztek ki, nincs benne fa ülőke.

A Badacsonytomaji Strandnál ugyan úgy padok, asztalok, hulladékgyűjtők, csikktartók, wifi kiépítése és a zöldfelület felújítása gyepszőnyeggel, melynek összköltsége 29.500.000 Ft. lenne. Itt fabetétes eszközöket néztek ki.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy praktikus fémbútorokat állítani, mert átforrósodik nyáron. Az árakat összehasonlítva a fa ülőkés kedvezőbb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnos hiába festik tartják karban a fa dolgokat, rendkívül hamar elamortizálódnak.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nagy különbség van a padok árai között. Emlékeztet arra, hogy a Badacsonytomaji Strandnál is beszéltek a térkövezésről, hogy az illemhelytől menjen végig. A gyepszőnyegezés összegét magasnak tartja, ez mekkora felületet jelentene?

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző válaszában elmondja, hogy az egész strandra tervezték, ami 4.500 m2 felületet jelent. A jelenlegi pályázatból kerül megépítésre -mint zöldfelület megújítás- az öntözőrendszer, ebből a pályázatból pedig a gyepszőnyeg valósulhatna meg. Elmondja, hogy az asztal 2 paddal együtt értendő. A hullámos formájú eszközök napozó ágyak, itt 2 db-ról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az árát tekintve ezt el tudná hagyni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy jó lenne a pályázati lehetőségeket kimeríteni. A Badacsonytomaji Strandon napozó nem lett betervezve, ugyanakkor nagyságrendileg közel 1 m. Ft-os keret van még. Javasolja a piknik asztalok számának csökkentését 2-vel és akkor beleférne helyette a 3x3 m2 napozó/úszóstég. A Badacsonyi Strandon a hullámos napozóágyak kivételével lehetőség nyílna egy harmadik 3x3 m2-es napozó stégre.

 

Takács Lajos képviselő megkérdezi, hogy letisztázták-e, hogy le lehet térkövezni a badacsonytomaji strandon a hátsó részt?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nem lehet ott térkövezni.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy ő azt a hátsó részt felújítaná a WC-ig, a követ pedig le lehetne tenni magánerőből a sportpályákig. A sportpályáknál kerítésmagasítást javasol.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy kb. egy 30 méteres szakasz burkolásáról van szó a badacsonytomaji strandon.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy ezt a VN. Kft. kapja meg jövő tavasszal feladatnak. Elegendőnek tartja a 3x3 m2-es úszó/napozóstégek pályázatba állítását. Azon 2 személy elfér kényelmesen, a nagyobb mérettel nagyobb felelősség is terhelődne, mivel több személyt tartózkodását azon már nehezen lehetne kontrolálni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a hátsó részen található hulladék konténer helyett más alternatíva keresését.  Valahogy el kellene szeparálni.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja a röplapda pálya 90 fokban történő elfordítását, úgy egy másik pálya is elférne mellette és nem a nádasba kötne ki a labda.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a pályázatban nincs lehetőség sportpályák fejlesztésére, de felírjuk és a jövőben megvizsgáljuk.

 

Krisztin N. László polgármester a badacsonytomaji strandon sokallja a 20 db. hulladékgyűjtőt. Tudomása szerint jelenleg is van wifi a strandon.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy ebben a számban benne vannak a szelektív gyűjtők is. Megvizsgálja, hogy a sportpálya kerítésmagasítása belefér-e.  A wifi minősége nem megfelelő, ezt javítanánk a pályázat segítségével.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére a Badacsonytomaji Városi Strandra a pályázat benyújtását támogatja a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatok szerint max. 30 m. Ft. összegig, (a táblázatban szereplő elemekből, úszóstég, kerítés vizsgálata) kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

299/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtását a Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése céljából.

a)         pályázat összköltségét:                                    30.000.000,- Ft-ban,

b)        az igényelt támogatás összegét (100%):          30.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére a Badacsonyi Strandra a pályázat benyújtását támogatja a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatok szerint max. 30 m. Ft. összegig, (a táblázatban szereplő elemekből, a 2 úszóstég helyett 3 legyen) kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

300/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtását a Badacsonyi Strand fejlesztése céljából.
  1. az igényelt támogatás összegét (100%):          30.000.000,- Ft-ban
 1. pályázat összköltségét:                                    30.000.000,- Ft-ban,

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a Fenntartható Közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon pályázat elszámolásához a kerekítések miatt, 16 Ft. önerő bevonása szükséges.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elszámolás során a kerekítés miatt felmerült 16 Ft. saját forrást biztosítsa az Önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

301/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című pályázat lebonyolítása/elszámolása során felmerült 16,- Ft saját forrást a 2020. évi tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e magához a pályázatokról szóló napirendhez.

 

Forintos Ervin képviselő a külterületi utak rekonstrukciója kapcsán felmerül, hogy valószínűleg a Kisfaludy úton fog lezajlódni a tehergépjármű forgalom. A műszaki kiírást, ha megnézik több ezer m3 dolomit, stb. fog helyet cserélni. Mi a Képviselő-testület állásfoglalása, megengedik majd, hogy a 40 tonnás kamionok az anyagokat ott szállítsák fel? Vagy a kivitelezői kiválasztás előtt értesítve lesznek a pályázók, hogy lesz egy depóhely, ahonnan csak kisteherautóval hordhatják fel a szükséges anyagokat?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgyis a Képviselő-testület elé fog kerülni a kiírás, amit e javaslattal bővíteni kell, majd akkor beszéljenek róla.

Olyan tájékoztatást kapott, hogy elindul a pályázatok új köre hamarosan, ugyan olyan szerkezetben, mint eddig. Arra bíztat mindenkit, hogy gondolkodjon el, hogy milyen fejlesztési célok fogalmazhatók meg a jövőben, amihez forrást szeretnénk. (Pl. Badacsonyi Strand fejlesztésének II. üteme, amire kész terv is van.) Az jól látszik, hogy az állami források a pandémiás időszakban nem nagy csomagban érkeznek, hanem kisebb szeletekben.  Mi abban bíztunk, hogy a Kálvária, a Fő utca, a Badacsonyi Strand II. ütem, amit szeretett volna a BTTF megvalósítani első körben. Pillanatnyilag az az információ, hogy a Kálvária és a Fő utca, amely reményekkel kecsegtet.  Kéri, hogy a javaslatokat majd írásban juttassák el hozzá képviselő-társai, hogy azokat összegezni tudja. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

302/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

19. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

303/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

5.  Napirendi pont folytatása

Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Sipos Balázs ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az ülésen megjelent Horváth Ottót. A televíziónézők kedvéért elmondja, hogy hosszú ideje húzódott a Felső-bazársor rossz állapota. A Képviselő-testület pályázat segítségével az önkormányzati tulajdonú részeket megújította.  Ezen a területen vannak további objektumok (pl. Pláne borterasz, Csülök Csárda, illetve az egykori Intertourist Üzlet). Ez az üzlet rossz állapotban van. Horváth Úr már nagyon régóta szerette volna megújítani, viszont az éppen aktuális Képviselő-testületek mindig más koncepciót találtak ki erre a területre, objektumra. Ez az üzlet is önkormányzati területen van. A Csülök Csárda esetében földhasználati jog van bejegyezve a tulajdonos részére. Horváth úr korábban már megigényelte ennek az üzletnek a vonatkozásában a földhasználati jogot. Tavasszal beszéltek róla, hogy a megújult környezetben elég disszonáns az az üzlet, Horváth úr jelezte, hogy azt megújítaná, vagy értékesítené. A Testület meghatározott egy földhasználati díj összeget, amelynek mérséklését kérte a partnerünk. A Testület 3 pontú megállapodás megkötését javasolta:

1. A földhasználati díj ellenértékét 7 m. Ft.-ban javasolta a Testület megállapítani.

2. Elvárja a partnertől, hogy jövő májusig az üzletét megújítsa. (Természetesen az azóta eltelt idő miatt a határidőt újra meg kell majd határozni.)

3. Amennyiben nem maga újítja meg, hanem értékesíti az üzletet, akkor ezt a kötelezettséget tovább örökíti a vevőre.

A bizottsági ülésen ennek szellemében találkoztunk egy ügyvéd által előkészített anyaggal, amit megvitattak, s az a javaslat született, hogy hívják meg az érintettet, ismertesse a szándékait. A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy személyre, vagy ingatlanra adja a földhasználati jogot.

Horváth Ottó elmondja, hogy 1993 óta dolgoznak Badacsonyban. 1995-ben vásárolták meg az üzlethelyiséget a Csemege Julius Meinl-től. Több formában próbálták megújítani, felújítani a létesítményt. Mindig igyekeztek partnerek lenni, csak valamiért elutasítást kaptak. Ők mindig jóindulattal, kompromisszum készséggel álltak ehhez az ügyhöz. Az épületet teljességgel fel kell újítani, ezzel tisztában vannak, mert rontja a kialakult megújult terület képét. Egy földhasználati jogot szeretnének kérni ahhoz, hogy a felújítással kapcsolatban lépni tudjanak, természetesen az Önkormányzattal egyeztetett tervek alapján. Az előterjesztést tájékoztatásul megkapta, amit az ügyvédi iroda küldött. Az abban foglaltakkal egyetért, valóban végig vették azokat a pontokat, amik előkerülhetnek, a saját ügyvédje is azt mondta, hogy ez korrekten van leírva. Ahogy az ügyvédi iroda is javasolta az 1/B határozati javaslat elfogadása lenne a megfelelő mindenki számára, a külön helyrajzi számot történő földhasználati jog megadása. Az „A” variáció ügyvédje szerint mindkét félnek terhet jelentene. Azt szeretnék, hogy normál keretek között meg tudják építeni, át tudják alakítani ezt az üzlethelyiséget. Kb. húsz alakommal készült már előterjesztés ebben a témában, de sajnos nem tudtak előbbre mozdulni az ügyben. Vasárnap egy badacsonyi vállalkozó felhívta azzal, hogy a 60 m2-re nagyon sok a 7 m. Ft. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy mérlegeljék a földhasználati díj megállapításánál, hogy ő letöltötte, hogy mennyiért adott el az Önkormányzat földhasználati jogokat. Annak arányában kéri, hogy az ő üzletükre vonatkozóan is megállapítsák.  Tudja, hogy 2018-ban 45.000 Ft/m2 árért adtak el földhasználati jogot. Az övüké 130.000 Ft. lenne, 7 m. Ft. pedig egy lakás ára -természetesen nem Badacsonyban és Budapesten-. Nem kis kötelezettség részükről, hogy az Önkormányzattal együtt ezt átépítenék. Szeretné, ha ennek a 25 éves történetnek pontot tennének a végére. Szülessen egy olyan határozat, amely mindkét fel számára jó, és Badacsony szépül tovább.

 

Krisztin N. László polgármester emlékezete szerint 3 alkalommal volt földhasználati jog megadása. A Csülök Csárda esetében peres úton jutott ehhez egy ügyvédi tévedés okán a tulajdonos, ráadásul térítésmentesen, tehet nincs összehasonlítási alap e tekintetben. A másik a badacsonytomaji strandon történt, ahol vizsgálta a Testület azt, hogy az üzlet hasznosíthatósága a strandon mennyiért lehetséges, és a fejlődő Badacsony szívében, ahol sorra jelennek meg az üzletek, vajon érdemes-e hasonlítgatni a m2 árakat. Arra jutottak, hogy nem érdemes. A júniusi testületi ülésen állapították meg, hogy a korábbi határozatban szereplő 20 m. Ft. árat, 7 m. Ft-ra mérsékelték. Javasolja, hogy 20 percre függesszék fel a napirendet, mert megérkezett Nátrán Albin mentőtiszt az OMSZ-től, ezalatt az idő alatt mindenkinek lesz ideje átgondolni az elmondottakat.

 

Krisztin N. László polgármester 10.17 órakor felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Nátrán Albin urat. A település egészségügyi helyzetéről szóló napirendi pontnál is jelezte, hogy jelentősen fokozta településünk egészségügyi biztonságát az OMSZ egy mentőautót 2 személlyel közel 3 hónapig itt állomásoztatott. Korábban a Tűzoltóság biztosított számukra helyet, az idei évben a Művelődési Ház mellett tudtuk ezt biztosítani. Az Önkormányzat részéről köszönetünket és elismerésünket szeretnénk kifejezni, hogy ezzel a lehetőséggel élhetett a térség. A kamerák előtt is szerettük volna tolmácsolni ezt. Ehelyütt szeretne köszönetet mondani Nagy István úrnak, a Borbarátok Étterem ügyvezetőjének, akit azért keresett meg, mivel térítésmentesen álltak a mentősök rendelkezésre, hogy részükre az Önkormányzat az ebédet fizette volna. Nagy István úr felvállalta részükre az étkezés biztosítását, sőt már most jövő évre vonatkozóan is felajánlást tett. Mivel az ülésre nem tudott eljönni, neki ezúton mond köszönetet.

 

Nátrán Albin mentőtiszt elmondja, hogy Badacsonytomajon 3 éve kezdődött az OMSZ regnálása, kezdetben a Katasztrófavédelem helyi Tűzoltóparancsnokságának területén. A Covid járvány miatt nem szerették volna egy olyan helyiségbe vinni a dolgozóikat, ahova vissza vihetik a betegséget. Ekkor kereste meg Polgármester urat, aki felajánlotta a Művelődési Ház egyik helyiségét erre a célra. Megköszöni az Önkormányzatnak a hely biztosítását, az ételfelajánlást. Szeretnének jövőre is visszajönni. Az ellátást szeretnék minél közelebb vinni az emberekhez, ezért hozták létre ezeket a mentési pontokat. Sokkal több vendég volt a Balatonnál, ez az esetszámból látszik.

 

Krisztin N. László polgármester köszönetet mond, az elvégzett munkáért majd átadja az Önkormányzat emléklapját.

Krisztin N. László polgármester 10.21 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 10.35 órakor  a volt „Intertourist üzlet” ügye napirendi ponttal folytatódik.

A szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van a napirendi ponthoz tegye meg.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy Badacsony fejlesztése érdekében, a vállalkozót támogatva született meg az a korábbi döntés, ami a 20 m. Ft-ot lecsökkentette 7 m. Ft-ra. Részéről nem tartja támogathatónak ennek az összegnek a csökkentését.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy nem volt kötelező megadni a földhasználati jogot, 2016-ban változott a jogszabály, addig mérlegelhettek, hogy megadják vagy sem. Viszont ettől a dátumból kezdődően, ha megkérik, akkor meg kell adni. Azon mehet a polémia, hogy ingyen vagy térítéssel, ha térítéssel, akkor mennyiért.

 

Takács Lajos képviselő javaslata, hogy ne személyre, hanem ingatlanra adják meg a földhasználati jogot.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja, hogy csökkentse a Képviselő-testület 6 m. Ft-ra az összeget, hogy látszódjon az Önkormányzat szándéka a megoldás felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen azon is polemizáltak, hogy ez az önálló helyrajzi szám mennyire működik. Az biztos, hogy megosztani a területet a jelenlegi HÉSZ szerint nem lehet. Arról lehet szó, hogy egy alszámot kap a területen belül.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ennek véghezvitele az ingatlantulajdonos feladata végig vinni a Földhivatalnál.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, a bizottsági ülésen miután megismerték az ügyvédi állásfoglalást, felmerült még az is, hogy vitessék el a felépítményt, szűnjön meg ott az a csúnya helyzet.  Van egy nagyon szépen megújított Felső-bazársorunk, ezért tette az 1 m. Ft-os javaslatot, hogy végre induljanak el, haladjanak, ha lehet már a szezonra készüljenek el.

 

Krisztin N. László polgármester májusban arra kérte Horváth urat, hogy miután az egész Felső-bazársori területre megterveztettük az új épületeket, a Csülök Csárdát és ezt az épületet is, azt kértük, hogy ezen terv felhasználásával újítsa meg. Ezt időközben revidiálni kellett, mert a Csülök Csárda tulajdonosának hozzájárulása nélkül azt a tervet nem lehet kivitelezni, mert azzal számol, hogy mindkét épület dózer, és egy blokk épül, melyben 2 üzlet van. Ezért a júniusi ülésen az fogalmazódott meg, hogy a tulajdonos saját ötlete alapján terveztesse meg az épületet, azzal, hogy ezt a tervet a Képviselő-testületnek be kell mutatnia, jóvá kell hagyatnia, hiszen jellegében igazodnia kellene a már felújított blokkhoz. Megkérdezi, hogy van-e további észrevétel?

 

Horváth Ottó elmondja, hogy örül Harta Béla alpolgármester 6 m. Ft-ra vonatkozó javaslatának, ez nekik sokat számítana a felújításban, hiszen jelentős összeg. Az üzlethelyiség ahogy a felvételi vázrajzon is van 40 m2 és felette van egy betoncsík. Az üzlet a vázrajzon 59,6 m2 a betoncsík széléig, annak a formájában szeretnék megterveztetni, annyi átalakítással, hogy külön épület lenne. Az idei évben vállalták -Polgármesterrel történt egyeztetés kapcsán- hogy nem adják ki az üzletet. Véleménye szerint az lenne komoly bérlő, aki 3-5 évben gondolkodik. Az üzlet előtti közterületi részt annak idején ő térköveztette le, amely területet az önkormányzat kiadott vállalkozóknak, a bejárat előtt is. Szeretné, ha ezt a területet a bolt mindenkori tulajdonosa bérelhesse.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a közterülethasználat bérlet kérelemre indul. A jövő év vonatkozásában ezt be kellene nyújtani a Hivatal felé.

 

Krisztin N. László polgármester az a helyzet kezdett körvonalazódni, hogy 1 m. Ft-tal csökkentjük a földhasználati díjat, 12 m2-rel pedig növeljük a területet. Ez így átgondolandó.

 

Horváth Ottó elmondja, hogy a felmérési vázrajz is 59,6 m2-rel vette fel az üzlethelyiséget, mert kinyúlik a teteje és egy beton csík van körbe.

 

Krisztin N. László polgármester a kinyúló rész alatti területre is megadjuk a földhasználati jogot, tehát kiépíthetik addig az üzletet. Javasolja, hogy fogadják el az 59,6 m2-t, mint a földhasználati jog megadásának alapját, de akkor lépjünk vissza az eredeti összegig. Megkérdezi, hogy van-e más vélemény?

 

Horváth Ottó tudomása szerint a tető vonalának síkjáig van a terület. Véleménye szerint a betoncsík széléig kihozva lehetne szép és egységes az épület.

 

Hartai Béla alpolgármester véleménye szerint, ha az épületet kitolják a betoncsík széléig, akkor annak a teteje azon túl fog kilógni, és lassan a közútnál lesz a széle. Részéről a felmerült csökkentési javaslat alapja az volt, hogy megállapodás szülessen. Ehhez érkezett a további 12 m2-re vonatkozó kérés. Polgármester úr javaslatát is el tudja fogadni, hogy ebben az esetben lépjenek vissza az eredeti összegig.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat?

 

Takács Lajos képviselő megkérdezi, ha a földhasználati jogot ebben a formában véglegesítik, akkor a május 31-ig való fejlesztés benne marad?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, nem tudja mik az átfutási idők, ezt is meg kell beszélni.

 

Horváth Ottó elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy jövő május 31-ig egy tervezetet adnak be, nem a megépítésről van szó. Remélte, hogy figyelembe vette azt is a Testület, hogy közben eltelt 4-5 hónap, intézni kell a külön helyrajzi számot, külön kell terveztetni. Felelősséggel nem tudja vállalni, hogy jövő május 31-ig ezt meg tudják csinálni, de az ő érdekük, hogy belátható időn belül ezt megcsinálják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezek szerint átsiklottak az Ügyvédi Iroda által készített anyag ezen pontján, hiszen az volt a szándék, hogy a jövő évi szezonban már ne kelljen nézegetni ezt az épületet. Sajnos az elmúlt időszakban sokan ingyenes parkolónak is használták az üzlet előtti területet.

A jövő évre vonatkozóan ki kell találni megoldást arra vonatkozóan is, hogy korlátozzák a bejárást a megújult felső-bazársori térre, amely azért létesült, hogy ott sétáljanak az emberek, nem pedig azért, hogy 8 autó ott parkoljon. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi Horváth Ottótól, hogy a tulajdoni lapon szereplő épületnek mekkora az alapterülete?

 

Horváth Ottó válaszában elmondja, hogy azon nincs feltüntetve, ez történne meg, ha lesz külön helyrajzi száma. Egy 1975-ös térképkivonaton szerepel már. De van egy 1978-as határozata, amelyben utalás van arra vonatkozóan, hogy a tulajdoni lapra jegyeztessék be, de ez azóta sem történt meg.

 

Krisztin N. László polgármester szót ad Szebellédi Ferencnek.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen is felmerült a járda. Mind az Intertourist Üzlet, mind pedig a Csülök Csárda közterületen helyezkedik el, nincsen járdája. A megújított Tourinform Iroda előtt van járda. Valami történni fog a vidámpark területével is előbb-utóbb. Ha az utcafronti épületek jönnek, akkor értelemszerűen az Önkormányzatnak ott is járdát kell kialakítania. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Csülök Csárda amikor árvereztetésre került, az Önkormányzat volt az árvereztető. Azért, mert a meg nem fizetett földhasználati díjat perelte. Emlékezete szerint 600 e. Ft. volt az éves földhasználati díj. Amikor ők megvették, akkor őket az önkormányzat 480 e. Ft-ra perelte, de a végén kiderült, hogy nekik nem kell ez fizetniük. Ez 15 évvel ezelőtti ár, kéri a Testületet, hogy jól gondolja meg a döntését.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy azért nem kellett a Csülök Csárda után fizetniük, mert az volt az ügyvéd fogalmi tévedése, hogy addig bérleti díjat fizettek az épület alatti terület után, és azt kvázi átkonvertálta földhasználati díjjá és ilyen fogalom nincs. Azon a területen nincs járda, csak egy magasítás. Azt lehet tenni, hogy abból a közterületből, majd a leendő üzleti tevékenységhez egy járda szélességgel kevesebbet adunk bérbe.

 

Horváth Ottó elmondja, hogy ők a járdával természetesen számoltak.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy Jegyző asszony részéről van-e jogi észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy nincs észrevétele.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy vegyék előre azokat a pontokat, amelyekben egyetértés van:

Egyetértés van abban, hogy a Képviselő-testület szándékozik megadni az ingatlant érintő földhasználatot. Ehhez szükséges a Földhivatali akció.

Egy szimpátia szavazást kér, aki eddig egyetért kéri, hogy kézfeltartással jelezze:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – határozathozatal nélkül – egyetért abban, hogy a Képviselő-testület szándékozik megadni az ingatlant érintő földhasználatot.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy abban van véleményeltérés, hogy mekkora legyen az a terület, amelyre megadják a földhasználati jogot. Egyik esetben 40 m2, a másik esetben az 59,6 m2. Ez összefüggésben kell, hogy legyen a földhasználati díjjal, hogy azt mekkora területre adjuk meg. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a nagyobb térmértékű terület legyen a vetítés alapja, az kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodással – határozathozatal nélkül – egyetért abban, hogy a nagyobb térmértékű terület legyen a vetítés alapja.

 

Krisztin N. László polgármester a térítés tekintetében elhangzott egy 6 m. Ft-ot összeg, azzal a korrigálással, hogy amennyiben a nagyobb terület kerül elfogadásra, akkor az eredeti összeget tartja fenn. Megkérdezi, tudván, hogy maximálisan 59, 6 m2-ről van szó -tetősíkkal együtt-, az összeg tekintetében van-e módosító javaslat? (Megállapítja, hogy nincs módosító indítvány.)

Kéri kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy 59,6 m2-re vonatkozóan a földhasználati díj mértékét 7 m. Ft-ban állapítsák meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – határozathozatal nélkül – egyetért abban, hogy 59,6 m2-re vonatkozóan a földhasználati díj mértékét 7 m. Ft-ban állapítsák meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő alpont az lenne, hogy előírják a felújítási kötelezettséget. Abban egyetértettek, hogy nem szeretnék a jövő évben látni ezt az épületet. Megkérdezi Horváth Ottó, hogy vállalhatónak tartja-e, hogy jövő év május 31-ig elbontatja az épületet? Addigra az albetét ügy rendeződni fog, megkapja a földhasználatot, és december 31-ig adnánk meg az átépítéshez a lehetőséget.

 

Horváth Ottó válaszában elmondja, hogy felújításról, átépítésről van szó. Ha elbontják akkor az már új építés lenne. Attól tart, hogy elhúzódik az ügy, hiszen terveztetnie kell.  Április 30-ig hozna egy tervet egyeztetésre az Önkormányzathoz,  és december 31-ig mindenképpen elbontja az épületet, vagy újat épít helyette.

 

Szebellédi Ferenc hozzászólásában kéri, hogy tisztázzák mekkora lesz az épület, mert ha nagyobbat építenek mint 40 m2, akkor a Csülök Csárda takarásban lesz, ami kötelmet fog generálni.

 

Krisztin N. László polgármester az épületet szakember fogja megtervezni, aki erre vélelmezhetően figyelni fog. Az elhangzott javaslatot teszi fel szimpátia szavazásra, mely szerint a Képviselő-testület 2021. április 30-ig kap egy tervet véleményezésre, december 31-ig elkészül az új épület. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – határozathozatal nélkül – egyetért abban, hogy a Képviselő-testület 2021. április 30-ig kap egy tervet véleményezésre, december 31-ig elkészül az új épület.

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy foglalja össze a szimpátia szavazás alapján a határozati javaslatot.

Wolf Viktória jegyző ismerteti a határozati javaslatot:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú 1646 m2 területű kivett áruház és udvar megnevezésű ingatlanon található, a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával az ingatlant megillető földhasználat tekintetében az előterjesztésben részletezettek szerint.
 2. 2. földhasználat mértékét 59,6 m2-ben határozza meg.
 3. 3. a földhasználat díj mértékét 7.000.000 Ft-ban határozza meg.
 4. 4. a tulajdonos kötelezettsége, hogy 2021. április 30-ig terv előkészítését és annak egyeztetését vállalja az önkormányzat felé és ez kerüljön szerződésben rögzítésre az határozat 1-3. pont teljesítése esetén, valamint 2021. december 31-ig a tulajdonos vállalja új épület megépítését, mely szintén kerüljön szerződésben rögzítésre.
 5. 5. felkéri dr. Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Irodát, hogy a szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére
 6. 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, a szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előbbiekben ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

304/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Volt „Intertourist üzlet „ügye tekintetében

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Iroda állásfoglalását megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú 1646 m2 területű kivett áruház és udvar megnevezésű ingatlanon található, a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával az ingatlant megillető földhasználat tekintetében az előterjesztésben részletezettek szerint.
 2. földhasználat mértékét 59,6 m2-ben határozza meg.
 3. a földhasználat díj mértékét 7.000.000 Ft-ban határozza meg.
 4. a tulajdonos kötelezettsége, hogy 2021. április 30-ig terv előkészítését és annak egyeztetését vállalja az önkormányzat felé és ez kerüljön szerződésben rögzítésre az határozat 1-3. pont teljesítése esetén, valamint 2021. december 31-ig a tulajdonos vállalja új épület megépítését, mely szintén kerüljön szerződésben rögzítésre.
 5. felkéri dr. Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Irodát, hogy a szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, a szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

20. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez.

 

Forintos Ervin képviselő megkérdezi, hogy a Sipos Ügyvédi Irodával az Önkormányzat milyen viszonyban van?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy térítés nélkül tevékenykedik, ami nyilván nem mehet sokáig. Javasolja, hogy kérjenek egy óradíjat és tételesen ettől a pillanattól, december 31-ig kössenek egy megállapodást. 2021. január 1-től pedig eldönti a Képviselő-testület, hogy milyen formában kívánja ezt. További kérdés, hozzászólás?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy a szeptember 4-ei ülésén tárgyalta Testület a Badacsonyörsi Fürdőhely jövőbeni ügyeit. Kérdezi, hogy Ügyvéd úr foglalkozott-e a határozat alapján az üggyel, mert a birtokvédelmi határozatukat sajnos megtámadta a befektető.

 

Krisztin N. László polgármester megkapta az Ügyvéd Úr a határozatot. Tegnap telefonon beszélt vele, ahol elmondta, hogy volt egyezetetés, egyelőre tanácstalan, hogy miről tárgyaljunk egy ilyen jogi helyzetben. A feladatot megkapta, végzi, egyelőre nem készült még el a településrendezési szerződéssel.

Nem volt olyan egyeztetés a befektetővel, ahol bemutatta volna az elképzeléseket. Az elején elmondta szóban, hogy abban gondolkodik, hogy 80 extra mobilházat szeretne telepíteni. A BÖÉE-vel az évek óta húzódó egyeztetés okán addig eljutottunk, hogy bármit csinál a befektető, csak legyen strandunk.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a múltköri testületi ülés után beszélt Balogh úrral. Tájékoztatta a testületi határozatról. Akkor tud tervet bemutatni, ha előrelépés történik, készül egy tervezet. Kifejezte aggodalmát, hogy ez nagyon hosszú idő lesz. Fél attól, hogy jövő nyárig sem jutunk el a végére. Van egy technikai idő, ami mindenképpen szükséges, ezen próbálnak gyorsítani.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, a testületi határozat arra vonatkozott, hogy az ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot, tehát a megállapodást kvázi a 2 ügyvéd fogja tető alá hozni.

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?

 

Laposa Bence megkérdezi, hogy számíthat-e arra, hogy a Testület a következő ülésén tárgyalni fogja az általa behozott anyagot?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy ígéretet tett erre. Az anyag megküldésre kerül a műszaki ellenőr részére és annak, aki ebben még kompetens, a vállalkozónak, tőlük írásos reagálást kér erre. Amikor ezek is rendelkezésre állnak akkor kerülhet a Testület elé. Emlékezete szerint egy 25 pontos hibalistát gyártott a műszaki ellenőr anno, folyamatosan tájékoztatta arról, ami abból elkészült, és ezt követően adta ki a teljesítés igazolást.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök emlékeztet arra, hogy Közgyűlésükön több döntés is elfogadásra került, szeretné, hogy az Önkormányzatot érintő kérdések a novemberi testületi ülésen tárgyalásra kerülhessenek.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy Az Arborétum utca átnevezése ügyében Jánka úr gyűjti az aláírásokat, a zsákutca tábla már rendben van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

305/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy volt T.K.Ö.T. Társulási Tanács ülés Tapolcán, annak kapcsán, hogy Tapolca városa szeretne belépni. Az volt a döntés, hogy kérjék meg Tapolca város polgármesterét indokolja meg, miért szeretnének belépni a Társulásba és ennek a levélnek az ismeretében fog majd dönteni a Társulás.

Folyamatos egyeztetésben vagyunk több magán befektetővel. Eddig elhanyagolt ingatlanok lelnek gazdára és ezek megújítása okán keresik az Önkormányzatot. A hozzánk beérkező megkeresések továbbításra kerülnek első körben Főépítész úr felé véleményezésre. Most is van egy olyan ügy, ahol egy befektetői csoport lakásokat akar építeni, érdeklődnek, hogy mi a mozgásterük. Ez is továbbításra került a főépítész felé.

Az óvoda és iskola megkezdte a működésüket. Mindennap beárnyékolja valami a működésüket. Szinte naponta jönnek elő újabb előírások a járványhelyzet kapcsán. Nehéz feladat hárul a vezetőkre.

Sor került rendkívüli testületi ülésre. Ma már elhangzott a BTTF szervezet neve. Velük rendszeres a találkozó, hiszen a GINOP program kapcsán ők lesznek a konzorciumi partnerek, valamint azért is, mert egyénileg is visznek projekteket. Ezek állásásól folyamatosan tájékoztatást adnak. Most a Kálvária projekt kerül olyan állapotba, hogy bemutassák a terveket egy lakossági fórum keretében. Ennek azidőpontját még keressük. Sajnos egyes újságírók olyan cikkeket írnak e projekt kapcsán is, aminek nincs valós alapja.

Nehéz körülmények között, de sikerült megszervezni a Szüreti Hétvége rendezvényt. Megköszöni azok munkáját, akik ebben részt vettek. Ezen rendezvény, illetve a Borhétvégék rendezvényhez kapcsolódóan is felmerültek problémák, ennek okán elhatározta a Testület, hogy az ún. csendrendelettel foglalkozni fog.

Alpolgármester úrral találkoztak Sabjanics Miklóssal, az új atyával. Reménykedünk a jövőbeni jó együttműködésben.

Két közgyűlésen vett részt, a Borút Egyesület és a Céh Turisztikai Egyesületén. A Borút Egyesület úgy döntött, hogy beleolvad a Turisztikai Egyesületbe, hiszen párhuzamosan ugyan azokat a célokat tűzték ki maguknak.

Megkereste egy Vizsoly János nevű szobrászművész, aki térítésmentesen szobrokat ajánlott fel. Egy közös bejárás keretében fogják majd kiválasztani ezeknek a műveknek a helyszínét.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület nagyon sikeres horgászversenyt rendezett. Az Önkormányzat díjakkal támogatta a rendezvényt. Köszönet monda szervezők munkájáért.

Fenyvesi képviselő úrral többször találkozott a jövőbeni pályázatok vonatkozásában. Bíztatta, hogy amennyiben a Képviselő-testületben a töretlen szándék van, bátran pályázzanak. Ő ehhez minden támogatást megad.

Sikeres volt településünkön is a Kisfaludy magánszálláshely pályázat, sokan nyertek a településen is. Javasoltuk Képviselő úrnak, hogy a vállalkozók visszajelzései alapján a kiírásban szereplő december 31-ei határidőt tolják ki március 31-ig.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22. Napirendi pont

BTTF megállapodás jóváhagyásáról – „B1 Szakrális Projekt”-ről

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendhez?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nincs szóbeli kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ő azt hitte, hogy a Fő utca lesz az 1 sz. projekt. Az menetközben fog becsatlakozni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, 2015 óta ismételgetjük ezeket a folyamatokat a szakrális projekttel kapcsolatban, amely csavarokkal most jutott abba az állapotba, hogy ma egy lakossági fórumon bemutathassák a terveket. Azon a lakossági fórumon kérdezze meg erről Brájer Éva vezérigazgató asszonyt, ő fog rá válaszolni.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e még? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

307/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

B1-Szakrális Projekt”-ről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) az országos és egyben a helyi turizmus fellendülése érdekében turisztikai beruházások megvalósításához kapcsolódóan az ún „B1-Szakrális Projekt” tárgyában – az előterjesztés melléklete szerinti – együttműködési megállapodást elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

 

23./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Krisztin N. László polgármester azért hozta a Testület elé sürgősséggel a napirendet, mert nem akarja, hogy elhúzódjon a korábbi évekhez hasonlóan a fa kiszállítása. Megkereste az Uzsai Erdészet azzal, hogy a programban nem lehet bárhonnan ezt a fát beszerezni, hanem meg van határozva az, hogy mely állami tulajdonú erdészetektől. Mi a Bakonyerdő Zrt.-vel szoktunk az előzőekben szerződni, az Uzsai Erdészet ugyanis, mint kiderült Budapesti Erdőgazdaság néven szerepel a listában. Az a javaslatunk, hogy az Uzsai Erdészettől rendeljük meg keménylombos tűzifát. Dönteni kell arról a Testületnek, hogy konyhakészen szállítják-e ki a pályázóknak a tűzifát, mert 2 méteres rönkökről van szó. Legutóbb a Tördemic Tüzépen hasogattatták fel és szállíttattuk ki. Emlékeztet arra, hogy a tavalyi évben is kétszer annyi igény érkezett be, mint amekkora mennyiség rendelkezésre állt. A Testület akkor úgy döntött, hogy kiegészíti a szükséges mennyiséget, a többlet mennyiség tekintetében ajánlatokat kértünk be kereskedőktől. A kérdés, hogy a konyhakész tűzifa biztosításának költségét vállalja-e a Testület?

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, november 15-ig fogadjuk be a kérelmeket. A benyújtáshoz kérelem nyomtatvány áll rendelkezésre, jövedelem igazolás csatolása szükséges. Aki aktív korúak ellátásra jogosult, időkorúak járadékában részesül, lakásfenntartási támogatásra jogosult kérjük az ezt megállapító határozatot is csatolni, mert szociális, rászorultsági alapon kerül megállapításra a jogosultság.

 

Krisztin N. László polgármester a televíziónézők tájékoztatására elmondja, hogy az Önkormányzatnak pályázatot kell benyújtania azért, hogy az állampolgárok fát kapjanak. Az Önkormányzat azon dolgozik, hogy a rászorulók fához jussanak. Azért mondja ezt, mert az előző évben voltak olyanok, akik személyesen nála követelőztek ezügyben. A november 15-ei igénybejelentést követően derül majd ki, hogy van-e többlet igény. Azzal gyorsíthatnák az ügyet, ha meg van a fa, akkor fel lehetne vágatni. Beszélne a Tüzéppel, hogy számítson erre a mennyiségre, kér tőlük be árajánlatot. Ha nem szükséges nem várják meg a soros ülést, döntsenek rendkívüli ülés keretében, hogy minél előbb kikerülhessen a rászorulókhoz a fa.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önrész összegét az általános tartalék terhére biztosítsa a Testület, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

308/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Budapest Erdőgazdaság Zrt-vel (1033 Budapest, Hévízi út 4/a; Cgj.szám: 01-10-042135; adószám: 10816583-2-51) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 99 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 3. az önrész összegét – 125.730 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2020. (X.01.) önkormányzati rendeletét

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Krisztin N. László polgármester a napirendi pontok tárgyalását lezárja. Napirenden kívül szót ad Szebellédi Ferencnek.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy az előző testületi ülésen foglalkoztak a volt állami gazdasági iroda területével, amelyet megvásárolt az Alpolgármester. Ő szerette volna a véleményét elmondani, de ezt addig nem akarta megtenni, amíg iratokat nem látott. Az az álláspontja, hogy azt a magánjogi szerződést, amit az Önkormányzat kötött, azt Hartai Béla megsértette. Véleménye szerint büntetőkönyvi tényállást nem sértett meg. Ebből következően anyagi felelőssége van Hartai Bélának az Önkormányzat irányába. Dr. Sipos Balázs ügyvéd által leírt megállapítások minden elemével nem tud egyetérteni. A szerződésben egy 20 m. Ft-os kötbér igény került kikötésre. Utána nézett a bírósági gyakorlatnak kötbér vonatkozásában, az a megállapítása, hogy a 100 %-os kötbért nem szokták megítélni. Viszont a gyakorlat, amiben ítél egy 20 % körüli összeg, kimondottan sajátos ügyekben kerül magasabb % kiszabásra. Az Alpolgármesternek lehet igénye a Képviselő-testülettel szemben, egy polgári jogi vitáról van szó. Az ő javaslata korábban is az volt, hogy minél tovább nyújtják ezt az ügyet, ez árt a településnek. Véleménye szerint mivel „sérült az Alpolgármester arca”, azzal, hogy a 20 m. Ft.-os összeg 20 %-át, 7-7,5 m. Ft.-ot ha megfizetné, akkor ezt vissza lehetne állítani, ha Alpolgármester úr kinyilvánítja szándékát bizonyos összeg megfizetésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor az ülésről elkészült a jegyzőkönyv, a határozat, azt megküldtük az Ügyvéd úrnak, aki a felszólítást tudomása szerint kiküldte. Reakciót még nem kaptunk rá, mert az átvételről számítva 15 napja van erre.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az Ügyvéd úr valószínűleg megküldte a felszólítást. Ő még nem tud arról, hogy megkapta volna. Természetesen reagálni fog a felszólításra. Úgy gondolja, mindenkinek figyelembe kell venni a város érdekét, az Önkormányzat érdekét. Leszögezi, hogy a vásárláskor nem volt alpolgármester. Vállalkozó volt, aki kifejezetten vállalkozási céllal vásárolt egy önkormányzati ingatlant. Ahogy átveszi a papírt, onnantól 15 napon belül itt lesz az ő válasza. Látja azt, hogy a közösség megnyugtatása érdekében kell egy kompromisszumos javaslatot tennie. Az előző rendkívüli ülésen jelezte, hogy pont az a bírói gyakorlat, amire Szebellédi Ferenc is hivatkozott, annak megfelelően nem lehet a 20 m. Ft. tárgyalási alap, a 20 %-kal kapcsolatban pedig elmondja, hogy van 5 % is.

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a soros, nyilvános képviselő-testületi ülést bezárja.

 

k.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    Wolf Viktória

polgármester                                                                                jegyző

Török Zoltán

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!