2020.08.26 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                          képviselő

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Rakics Anna                            VN Kft. mb. ügyvezető

Bíró László

Simonné Visi Erzsébet                       BÖÉE elnök

Szombathelyi Ferenc               Fiatalok fóruma részéről

Mészáros Éva Ágnes               Mészáros Éva Ágnes

Kocsis E. Zsolt

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (9 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 24 nyílt napirendi pont szerepel. Sürgősséggel két napirend tárgyalását javasolja.

-          BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

-          Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Elmondja, hogy a társulási rendszer önálló szervezet, melyben minden települést a polgármester képvisel. Az adott napirendek kapcsán nincs egyeztetési kötelezettség a Képviselőkkel, de az anyagot meg szoktuk küldeni részükre. A Társulás tagja szeretne lenni Tapolca Város Önkormányzata. Ebben a fajsúlyos kérdésben kéri a képviselők véleményét.

Kéri, hogy aki a BVKI Alapító Okirat módosításával kapcsolatos napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

236/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „BVKI Alapító Okirat módosításáról” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirendet 26 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Hegyi taxi szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Szociális célú tűzifa igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 121.300 Ft összeggel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


239/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelemét megtárgyalta, és vállalja a Tapolcáról bejáró tanulói bérletek megtérítését a Tankerület részére.
 2. az ehhez szükséges fedezetet – 121.300 Ft összeget – az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és kötelezettségvállalás aláírására.
 4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzati busz a település peremterületeiről 2020. december 31-ig az óvodába, illetve iskolába járó gyerekek szállítását a korábbi évekhez hasonlóan megoldja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

számlabefogadás 2020. december 31. napjáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adó osztályvezető

2./ Napirendi pont

Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy nem támogatja a várakozóhelyek áthelyezését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kaotikus állapotok uralkodnak Badacsonytomaj Város közlekedésében, különös tekintettel Badacsonyban, illetve Badacsonyörsön a Folly Arborétum megnövekedett forgalmához kapcsolódóan. A közlekedés részeként a hegyi irányjáratok mellett megjelentek az elektromos járművek és a 9 személyes mikrobuszok. Minden közlekedési eszköz tekintetében szabályrendszerre van szükség, a helyi taxisok esetében ez évek óta működik. Az elektromos járművekre az ősz folyamán különböző előírásokat kell megfogalmazni. A 9 személyes mikrobuszok gyakran a tilosban, zebrán állva várják a vendégeket, ezzel közlekedési káoszt okozva a lakosság ellenérzését váltják ki. Ezt úgy próbáltuk kezelni, hogy a járművek tulajdonosainak útvonal engedélyt kell kérni a város közigazgatási területére, illetve várakozó helyet biztosítunk részükre. Egyelőre a Hableány melletti rendezetlen sorsú területet jelöltük ki, ahol eddig megállni tilos tábla volt. Felfestésre került 4 hely, melyre a kérelmek beérkeztek. Mivel a Hableány tulajdonosa nehezményezte, hogy a szépen felújított épületet takarják a buszok, a napirendet a testület újra tárgyalta. Javaslat érkezett, hogy kerüljenek át a játszótér felőli oldalra, de ott a virágágyába lépne le a vendég, illetve a gyerekekre fokozott veszélyt jelentene. Ezért a testület a korábbi határozatát helybenhagyta. A Hableány tulajdonosa levélben kereste meg a Miniszterelnökséget azzal, hogy a szép és hagyományokhoz illeszkedő kerámia faliképet a várakozó autók takarják. A Miniszterelnökség kérte, hogy ezen gondolkodjon el az önkormányzat. Kérdezi Laposa Bence tulajdonost, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan elsősorban az ügy menetéről van markáns véleménye. Három emailt írt, melyekre a mai napig senki nem reagált, nem kérte ki a véleményét, illetve nem adott lehetőséget, hogy azt elmondja. Számára ez teljesen elképesztő eljárás. Tavaly a település egyik legjelentősebb beruházását hajtotta végre, ennek közvetlen közelében került kialakításra a parkolóhely. Az adott területen Badacsony egyetlen műemlék kerámia képe található, melyet saját pénzből újítottak fel. Elfogadja, hogy a játszótér mellé nem szeretne az önkormányzat pöfögő autókat, de ő sem szeretné a saját parkosított kertjében és az épület főbejárata elé azokat, ahol a kiszállás sem biztonságos.  Az egyik oldalon parkosított magánterület van, a másik oldalon pedig az autók közlekednek, így egyértelmű, hogy ez a hely nem megfelelő. A jövőre nézve kéri, hogy bármilyen ügyben legyen meg a párbeszéd lehetősége, amitől ő soha nem zárkózott el. Kéri, hogy a testület gondolja át, és változtassa meg a döntését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Laposa Bence kérelmére napirendre tűzte ismét a várakozóhelyek témáját, a testület döntése megszületett. Ezt újra megkifogásolta. A polgármesternek 3 napon belül egy alkalommal van lehetősége újra tárgyaltatni egy napirendet. Most a falikép kapcsán ismét tárgyaljuk.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a várakozóhelyekre 3 igény érkezett. Javasolja, hogy a kép előtti terület maradjon üresen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a későbbiekben még lehet plusz igény. A rendőrség segítségét fogjuk kérni annak betartatására, hogy akinek nincs útvonal engedélye, az ne közlekedhessen szabadon. A megállóhelyek felfestésre kerültek, a szabályok figyelembevételével.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy az igénylők egyértelműen azt mondták, hogy nincs másik megfelelő hely a buszok várakozására. Megérti a Hableány tulajdonosának az álláspontját, de pld. Budapesten a Hilton előtt is állnak taxik. Ebben nem lát problémát.

 

Laposa Bence szerint méltatlan, hogy a testület előtt nem mondhatta el az érveit. Az Örökségvédelemnél, a Kormányhivatalnál igyekeznek olyan álláspontot létrehozni, hogy jogilag se lehessen ott a parkolóhelyeket felfesteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban szó volt arról, hogy ez a rész a parkolóhoz lesz csatolva, mert ott ingyen álltak az autók. Megjegyzi, hogy az autók parkolása ellen korábban nem emeltek kifogást.

 

Laposa Bence elmondja, hogy az építkezés előtt és most is megállni tilos tábla volt ott. Ezzel nincs problémája.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a táblát ellopták, a helyzet sajnos nem kezelt, tömegesen állnak az autók.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi Laposa Bencét, hogy melyik helyet javasolja a kisbuszok várakozására kijelölni.

 

Laposa Bence szerint a játszótér mellett biztonságosan ki lehet alakítani, van egy 3 méteres védőtávolság, a vendégek a járdára tudnak leszállni. A járda melletti zöldsávot kellene átalakítani, úgy a gyalogosok és az autók is elférnek. Ha az önkormányzat ebből bevételt szeretne, akkor a saját területén van lehetősége kialakítani a várakozóhelyeket.

 

Mékli Bernadett képviselő ezt a javaslatot veszélyesnek látja, nem támogatja a gyerekek miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eddig nem érzékeltük az erős határokat a magán és a közérdek között. A vállalkozás érdekében hozzájárultunk a játszótér mellett egy nagy villamos szekrény elhelyezéséhez. Úgy gondolja, hogy vannak olyan pontok, amikor gesztust kell gyakorolni a másik oldalnak is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha a várakozóhelyeket igénylők a Halászkert tulajdonosával egyeztetve találnak olyan helyet, ami megfelel számukra, illetve Laposa Bence azt rendbe teteti, akkor az is megoldás lehet.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy helyi jogszabályról van szó, a Képviselő-testületet néhány hónappal ezelőtt, illetve tavaly megalkotta a vonatkozó rendeleteket, melyek szabályozzák az elektromos kisbuszok, a helyi irányjáratok, a „Tekergő” és a Dottó vonat közlekedését. A várakozóhelyekre 2 pályázat érkezett, ezeket a bizottság megtárgyalta, majd a 3. a polgármester úr jóindulatának köszönhetően került be a testületi ülésre. Jelenleg is vannak olyan eszközök, melyeknek nincs útvonal engedélye, illetve engedély nélkül parkolnak. Sajnálatos, hogy a rendőrség nem tesz eleget többszöri felkérésünknek, és nem szankcionál. Kérdezi, hogy ha az önkormányzat teret enged annak, hogy a személyszállítási szolgáltatást végző eszközök tulajdonosai a magántulajdonosokkal egyezkedjenek, akkor mi értelme van a rendeletalkotásnak.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a problémákat meg kell oldani, ha a testület nem volt eléggé körültekintő, azt el kell fogadni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet olyan döntést hozni, ami minden érintettnek tetszik. Az Egry Múzeum előtti rész is felmerült, de óriási felháborodás lett belőle.

 

Takács Lajos képviselő egyetért azzal, hogy a kerámia kép előtt ne legyen kijelölve várakozóhely. Nem ért egyet azzal, hogy a másik oldalra kerüljön, ez a felújított részre és a növényzetre rossz hatással lenne.

 

Török Zoltán képviselő megjegyzi, hogy távolról nézve át lehet látni a járművek felett, nem javasolja módosítani a korábbi elképzelést.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja Laposa Bencét megkérdezni, hogy melyik várakozó helyet hagyjuk ki.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a véleménye nem változott az ügy kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az alpolgármester úr véleményét támogatja, miszerint a kerámia kép előtti terület maradjon szabadon, legyen forgalom elől elzárt terület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


240/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe előtt 4 darab kijelölt várakozóhelyből a kerámiakép előtti 1 várakozó helyet forgalom elől elzárt területként jelöltet fel.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Hegyi taxi szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megadja a szót Bíró László vállalkozó részére.

 

Bíró László vállalkozó elmondja, hogy a hegyi taxis vállalkozók júniusban vették a járműveiket, a szerződésük a régi rendszámot tartalmazta.  A szolgáltatók 2016. óta olyan járművekkel dolgoztak, amivel nem lehetett volna, ezért váltottak járművet. Neki minden autójára országos engedélye van, belföldre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

241/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Hegyi taxi szerződések módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Hegyi taxi szerződések módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy hozzájárul a hegyi irányjáratokat üzemeltető egyéni vállalkozók (Demjén Tamás, Vizkelety István, Szántai Zoltán, és Szőke Gábor József) és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között 2019. október 1. napján létrejött bérleti keretszerződés jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerinti módosításához.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a módosított bérletikeretszerződés, és közterület bérleti szerződés aláírására.
 3. felhatalmazza Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt a pénzügyi ellenjegyzésre.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a helyi vállalkozókat értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Tamás Lászlóné osztályvezető

4./ Napirendi pont

Várakozóhely igénybevételére és a személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító útvonalengedély iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester javasolja Bíró László kérelmének a befogadását a Képviselő-testületnek. Így 3 kérelem érkezett a várakozóhelyek igénybevételére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

242/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Szőke Gábor, Vízkelety István, Bíró László kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szőke Gábor (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13.) egyéni vállalkozó Hyundai TQ típusú PTK-581 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 2. Vizkelety István (8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca 14.) egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú PIF-051 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 3. a “Biró László kérelme várakozóhely igénybevételére” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy Biró László helyi egyéni vállalkozó Renault Trafic típusú MCW-119 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan benyújtott kérelmét és annak mellékleteit megismerte.
 4. az 1., 2. és 3. pontban rögzített kérelmezők részére a kérelemben foglalt gépjárművekre a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet előírásai szerinti útvonalengedély kiadásához és a várakozóhely igénybevételéhez a jogszabályi előírások betartásával hozzájárul.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések, engedélyek kiadására és aláírására, melynek előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

5./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy gazdálkodásunk - hasonlóan más önkormányzatokéhoz – nehezebb, egyrészt a járvánnyal összefüggésben különböző elvonásokra került sor az állam részéről, mint például a gépjármű adó, illetve olyan szabályok meghozatalára került sor, melyek következtében bevételtől esett el az önkormányzat. A parkolókat csak július 2-án tudtuk megnyitni. Sokak úgy gondolják, hogy Badacsony kirándulóhely, ősztől tavaszig használják a parkolókat, ennek ellenére jelentős bevételektől estünk el ezen a területen is. A rendezvények tekintetében a járvány helyzet miatt sokkal visszafogottabbak voltunk. Az Egry Múzeumot, mely 7 milliós önkormányzati támogatást igényelt volna, nem tudtuk kinyitni. Nem kizárt a járvány újbóli felfutása, mely beláthatatlan gazdasági következményekkel járhat. Ezért kiemelten kell figyelni a beruházásokra, a megtakarításokra. Nyilván egy 2019-ben megkötött szerződésből – mint pld. a felső bazársor átépítése – csak nagy veszteségek árán lehet kiszállni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


243/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester 8.52 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testületi ülés 8.55 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsony TV-vel és a Badacsony Újsággal kapcsolatos feladatok a Kulturális Intézményhez tartoznak, a szükséges forrás az Intézmény költségvetésében van. Javaslatot tesz egy sajtóreferens foglalkoztatására. Az elmúlt két hónapban sok támadás érte az önkormányzatot.  A beérkező – sokszor aljas - megkeresések kezelése meghaladja a szakértelmünket. Javasolja megbízással Kálóczi Beáta foglalkoztatását, aki ezen a szakterületen már rendelkezik tapasztalatokkal, pld. a Megyei Önkormányzatnál ellátja az ilyen jellegű feladatokat. Kéri a testület támogatását a foglalkoztatásához, bruttó 200 eFt/hó ellenében, a sajtófigyelés, fotótár elkészítése, önkormányzati honlap, a TV új típusú megjelenítése lenne a feladatköre, illetve az önkormányzati kommunikáció támogatása.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy meddig szólna a megbízási szerződés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan megállapodás körvonalazódik a Badacsony TV és Újság tekintetében, hogy a Kulturális Intézmény költségvetésében fog megjelenni a jövő évre vonatkozóan a szükséges összeg. A megállapodást a ciklus végéig javasolja. Természetesen, ha nincs miből finanszírozni, akkor az új helyzetre a szerződés tartalmaz opciókat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

244/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Sajtóreferensi megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának sajtóreferensi feladatainak ellátásával megbízza Kálóczi Beátát (Veszprém, Stadion utca 18/C) 2020. szeptember 1. napjától – a 2020-2025. önkormányzati ciklusidőszak végéig – bruttó 200.000 Ft/hó összegű megbízási díj ellenében és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 3 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2020.(IX.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7./ Napirendi pont

Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kulturális Intézménnyel a gazdasági feladatok ellátása vonatkozásában szükséges a feladatellátási megállapodás megkötése. Ennek tervezetét készítettük elő az államháztartási jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

245/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Munkamegosztás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a gazdasági szervezeti feladatainak ellátását végző Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodást elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a képviselő-testületnek, hogy három ingatlanforgalmi értékbecslőt keressen meg a hivatal és a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg az ingatlan új értékbecslését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvar eredeti felújítási tervében szerepel a Tájházzal szemben lévő tűzfal elé egy 35 m2-es üzlet és a tetőtérben pedig egy 35 m2-es iroda vagy lakás megvalósítása. A rendelkezésre álló keretösszegbe ennek a megépítése nem fért bele. Ezért – mivel egyelőre nem látszik olyan pályázati forrás, mellyel megvalósítható –a testület úgy döntött, hogy a külön helyrajzi számmal rendelkező területet megkísérli eladni azzal, hogy az épületet az önkormányzat tervei alapján köteles megépíteni a leendő partner. Mivel többszöri kísérlet ellenére sem érkezett pályázat, a bizottság javasolta új értékbecslés készítését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a bizottsági javaslat kerül elfogadásra, akkor az eredetileg kiírt pályázati eljárást érvényteleníteni kell, illetve az értékbecslés vonatkozásában a beszerzési szabályok szerint javasol eljárni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

246/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 120/4 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom annak okán, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan három ingatlanforgalmi értékbecslő – beszerzési szabályzat szerinti – megkeresését elrendeli és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőtől rendelje meg az ingatlan új értékbecslését.

Határidő: elfogadásra azonnal

ajánlattételi felhívás kiküldésére 5 munkanap

értékbecslés megrendelésére és elkészítésére 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 9.05 órakor felkéri az ülés vezetésére Hartai Béla alpolgármestert,

majd távozik a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 790. hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Hartai Béla alpolgármester tájékoztatja a TV nézőket, hogy a Római úton lévő élénk színűre festett házról beszélünk. Ezzel kapcsolatosan a főépítész úr kiadott egy véleményt, miszerint településképi eljárás lefolytatása után nem támogatja a jelen állapotot. A bizottság ezzel egyetértett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a főépítész úr csak a színeket vizsgálta, vagy a tervezett egyéb felújításokat is. Úgy tudja, hogy nagyobb problémák is vannak, mint a színdinamika.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az építésfelügyelet lesz az illetékes az eljárás lefolytatására, a színeket illetően a településrendezési terv és a HÉSZ tartalmaz előírásokat.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

247/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlan ügye” tárgyában a Mister Goulash Kft. képviseletében Schneider Christian ügyvezető (8258 Badacsonytomaj, Római út 67.) részére a 8258 Badacsonytomaj, Római út 67. szám alatti Badacsonytomaj 790 helyrajzi számú ingatlanon meglevő építmény homlokzatának színdinamikai, táj- és környezetbe való illeszkedés, továbbá településképi szempontok szerinti megfelelősége tárgyában meghozott 5/61-6/2020. ikt.számú határozat ellen benyújtott fellebbezést megismerte.
 2. a polgármester által meghozott 5/61-6/2020. ikt.számú I. fokú határozatot helybenhagyja.
 3. felkéri Szabó Zoltán önkormányzati főépítészt a Hivatal közreműködésével a tárgyi ingatlanra vonatkozó helyszíni bejárás alapján az önkéntes teljesítésre való felhívásra, és javasolja a településképi kötelezési eljárás lefolytatását.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja az érintettek értesítését és megnyilatkoztatását arról, hogy a kivitelezéshez szükséges – lakossági önrész – pénzeszköz önkormányzati számláján történő rendelkezésre állását vállalják és a befizetésekre vonatozóan történjen tájékoztatás, hogy azt 2020. december 31. napjáig tehetik meg. A közbeszerzési eljárás megindítását javasolja.

Hartai Béla alpolgármester kéri Forintos Ervin képviselőt, hogy adjon tájékoztatást, mivel az előző ciklusban ő vitte ezt az ügyet.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy 2017-ben a csatornaberuházás V. üteméből fedezet hiánya miatt kimaradt ez a szakasz, mely mintegy 70 ingatlant érint. A tervezési költség 50 %-át az önkormányzat, 50 %-át pedig az érintettek fizették ki. A tervezésre Losoncz Tamás tervező kapott megbízást, július 2-án engedélyes tervek birtokába kerültünk. A lakosság képviseletében Vercz Attila és Tompos Zsolt a tervezés részleteit, a bekötések helyszínét, a kisajátítási lehetőségeket megbeszélte, a problémák megoldódtak. Az akkori tervezői költségbecslés 58.600 eFt.  Az önkormányzat vállalta, hogy a kivitelezés költségének 50 %-át biztosítja, ha a fennmaradó részt a lakóközösség befizeti 2020. december 31-ig. Úgy gondolja, hogy a járványügyi helyzet miatt a beruházás 2021-ben indulhatna, az önkormányzat az idén nem tudja vállalni a ráeső összeg befizetését.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy az eddig befizetett összegek visszafizetésére van-e kötelezettségünk.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ez döntés kérdése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzeszközről beszélünk. A tervezési díj vonatkozásában az ingatlantulajdonosok, illetve használók vállalták ezt, azok jogszerűen vannak az önkormányzat számláján. A kivitelezés vonatkozásában, ha a testület úgy dönt, akkor továbbra is az önkormányzat számláján maradhat az összeg, ha a tulajdonosok ezt teljes bizonyító erejű nyilatkozattal megerősítik. Javasolja, hogy a határidő december 31. legyen, akkor látható lesz, hogy 2021. évben lesz-e elegendő forrás erre a célra. Addig egy indikatív ajánlat is bekérésre kerülhet.

 

Hartai Béla alpolgármester egyetért a módosítással, a befizetéseket nem kellene visszautalni, természetesen a nyilatkozatok birtokában.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a lakosság képviselői elmondták, hogy a befizetett összeget az érintettek nem kérik visszautalni, azt erre a célra szánták. A tulajdonosi közösség olyan irányban is próbálkozik, hogy olyan vállalkozók legyenek megszólítva, akik a tervezési költségen belül meg tudják valósítani a beruházást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a bizottság javasolta a közbeszerzési eljárás megindítását is. Fontos, hogy 2021-ben újra tárgyaljuk.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a lakóközösség jelölje meg azokat a cégeket, akiktől indikatív ajánlat bekérését javasolják.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi Forintos Ervin képviselőt, hogy személyesen érintett-e a beruházásban.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem érintett. Anyósa és apósa a 043/75. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


248/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna - Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj, Római – Pöltenberg – Kápolna – Kossuth utcai csatornaszakasz kivitelezési munkái” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Hivatalt az érintettek értesítésére és megnyilatkoztatására, hogy a kivitelezéshez szükséges – lakossági önrész – pénzeszköz önkormányzati számláján történő rendelkezésre állását vállalják és a befizetésekre vonatozóan történjen tájékoztatás, hogy azt 2020. december 31. napjáig tehetik meg. Felkéri a Költségvetési-és adóosztályt, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kérjen be az érintettektől, hogy tudomásul veszik azt is, hogy az önkormányzat számláján a kivitelezéshez előzetesen befizetett önrész elkülönítetten kerül kezelésre.
 3. elrendeli a közbeszerzési eljárás előkészítését, és indikatív ajánlatok bekérését.
 4. dönt abban, hogy a 2021. évi költségvetés tárgyalásakor újra tárgyalja a tárgyi beruházást érintő forrás biztosítását.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat értesítse a döntésről.

Határidő: 1. elfogadásra azonnal

2. nyilatkozattételre felhívásra 5 munkanap

3. 2021. évi költségvetési koncepció, költségvetés tervezés – újratárgyalásra

4. indikatív ajánlatbekérésére 5 munkanap

6. közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlattételi felhívás kiküldésére 5 munkanap

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

2-6. pontban Tamás Lászlóné osztályvezető és Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

egyéb ügyintézésben: Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

11./ Napirendi pont

Veszprém Balaton 2023. projektben való együttműködés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a képviselő-testületnek a 2021. évi költségvetés ismeretében a döntés meghozatalát.

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy Veszprém elnyerte a 2023. Európa Kulturális Fővárosa címet. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatáson elhangzott, hogy a régióban érintett önkormányzatok csatlakozhatnak a projekthez. A település lakosságarányosan 1 euro/fő/év hozzájárulást fizet, ennek ellenében a helyi civil egyesületek is tudnak pályázni, különböző projektben részt venni. A bizottság 2021-2013. évekre javasolta a csatlakozást.

 

Laposa Bence elmondja, hogy az EKT nagyköveteként részt vesz a projektben, így sok információval rendelkezik. Gyakorlatilag Veszprém és a Balaton régió közösen alkotja a pályázat magját, Veszprémi központtal régiós pályázat valósul meg. A Balaton északi részén nagyobb eséllyel kerülnek megrendezésre a kapcsolódó programok. Javasolja, hogy ha a testület megteheti, támogassa az ebben való részvételt.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

249/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Balaton 2023 projektben való együttműködés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. javasolja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez történő csatlakozást.
 2. az Együttműködéshez szükséges anyagi hozzájárulást 1 Euró/Fő/év összegben, a 2021-2023.  években a költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásként biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N.László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

12./ Napirendi pont

Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja az ügyvédi iroda véleményének kikérését a szerződés megkötését megelőzően.

Krisztin N. László polgármester 9.22 órakor a Képviselő-testületi ülésre visszaérkezett.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a települést bejárva felmérésre került, hogy hol van szükség a buszmegálló cseréjére. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.  Több buszmegállóra grafitit festettek, melyek eltávolítása komoly erőfeszítésbe került. Támogatja a pénzügyi bizottság javaslatát, mely szerint az önkormányzat ügyvédje vizsgálja át a szerződéses feltételeket, legyen beépítve az önkormányzat érdekköre is a reklámozás, a karbantartás és egyéb költségvonzattal járó tételek vonatkozásában.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a Sipos Ügyvédi Iroda által készített szerződéstervezet kerüljön vissza a testület elé, ezt követően történjen meg a döntés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági javaslat alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslat kerüljön módosításra. Nincs benne a felhatalmazó rendelkezés, mely alapján a polgármester úr a szerződést megköthetné. Javasolja, hogy a határidő 10 munkanap legyen, majd rendkívüli ülés keretében történjen meg a döntés.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

250/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Publimont Kft. utasváró telepítés üzemeltetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Utasváró telepítés üzemeltetése” tárgyában készített előterjesztést megismerte, és felkéri a Sipos Ügyvédi Irodást, hogy a Publimont Kft. (1022 Budapest, Törökvész út 30/A.) részéről megküldött szerződést előzetesen véleményezze a napirendi vitában és a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével.

 

Határidő: azonnal

véleményezésre 10 munkanap

előterjesztés előkészítésére soron következő ülés

Felelős: Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

13./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hagyományoknak megfelelően az állam pályázatot ír ki önkormányzatok részére tűzifa igény benyújtására. A tűzifát kérelem alapján a lakosság felé továbbítjuk. A fát rönk formájában kapjuk, eddig az önkormányzat felfűrészeltette és az igénylőknek kiszállíttatta. A korábbi években háztartásonként 2 m3 fát biztosítottunk. Tavaly a kapott mennyiségnek mintegy kétszeresére érkezett igény, a többletet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította.  Minden energiahordozó ára növekszik, a fatüzelés újra reneszánszát éli. Tavaly a beérkezett 236 kérelemből 219-et tudtunk támogatni a jogszabályi előírások szerint. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

251/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 150 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 190.500,- Ft erejéig a 2020. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

14./ Napirendi pont

Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és elméleti támogatását javasolja, de javasolja felkérni Péntek Róbertet, hogy személyes egyeztetés során a nyitott kérdéseket beszélje meg a testülettel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

252/2020.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony központú szellemi-kulturális műhely alapítása tárgyában Péntek Róbert által megküldött és a Badacsonytomaji KÖH-hoz beérkezett megkeresést és az előkészített előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elviekben támogatja.
 2. Felkéri Péntek Róbertet, hogy személyes egyeztetés során a képviselő-testülettel a nyitott kérdéseket beszélje meg a részletek kidolgozása érdekében.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és az érintett hatóságokat javasolja megkeresni a beérkezett kérelemben foglaltak vonatkozásában.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

253/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Töltl Krisztián kérelme Badacsonytomaj 061/48 hrsz.” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és elviekben hozzájárul.
 2. dönt abban, amennyiben a kérelmező a Badacsonytomaj 061/48 és 063/10 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási engedélyezési eljárás, a földmérési munkarész megrendelése, változási vázrajz elkészítése, és az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetés teljes költségét vállalja, támogatja a kérelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a szükséges engedélyeket, és hozzájárulásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.
 3. felkéri Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédet a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés elkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felkéri Tóth Lászlóné műszaki ügyintézőt a vagyonrendelet módosítás előkészítésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Tóth Lászlóné műszaki ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

Nagy Eszter kérelme Bt. 083., és 082. hrsz. ingatlan csere vagy értékesítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

254/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Nagy Eszter kérelme Badacsonytomaj 083 és 082 hrsz-ú ingatlan csere vagy értékesítés tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Eszter (1023 Budapest Frankel Leó utca 68/B) kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

 1. Nagy Eszter (1023 Budapest Frankel Leó utca 68/B) kérelmét nem támogatja, a Badacsonytomaj 082 hrsz-ú út megnevezésű ingatlan területéből a kérelmezett 40 m2 terület értékesítéséhez, illetve a térképen jelölt ingatlancseréhez nem járul hozzá különös tekintettel arra, hogy tárgyi ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai között került nyilvántartásba vételre.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1. hrsz. ingatlan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és felkéri a polgármestert, hogy a testületi ülésig egyeztessen a kérelmezővel a kérelem tárgyának pontosítását illetően.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy levélben kereste meg Zelles urat, a kapott választ felolvassa. A terület hasznosítása során egy közlekedéstechnikailag biztonságos biciklis pihenőhely kialakítását tervezik, kulturált lehetőséget biztosítva a helyi lakosság és a turisták részére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a főépítész állásfoglalását ki kell kérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több probléma felmerül, a terület megosztása, vasúti védőtávolság, közúti védőtávolság, stb. Ha a testület javasolja, akkor a főépítész véleményének kikérésére sor kerülhet.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a vasút és a közút nagyon közel van. Ha baleset történne, a testület felelősségre vonható, amiért engedélyezte.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy az önkormányzatnak ez mennyiben érdeke. A közelben van a biciklis megálló. A későbbiekben biztosan szeretne ott büfét, éttermet létesíteni. A Vánkos tulajdonosának rontaná a lehetőségeit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetődött, hogy vállalkozói érdek esetében az önkormányzat támogathatja a fejlesztést, de a szükséges egyeztetéseket az önkormányzati hivatal végezze, vagy ez fordítva is működhet. Javasolja, hogy a kérelmező szerezzen be egy előzetes hozzájárulást az érintett szervezetektől, majd a testület ennek függvényében döntsön.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja a külterületi szántó művelési ágú ingatlan megosztásával kapcsolatosan, hogy ha az önkormányzat értékesíteni akarja a későbbiekben a megmaradó részt, akkor Zelles úrnak elővásárlási joga keletkezik, illetve egy későbbi önkormányzati fejlesztést is megakadályozhat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez igaz. Javasolja a bizottsági ajánlást is figyelembe véve, hogy a kérelmező az érintett hatóságoktól kérjen előzetes állásfoglalást, majd annak függvényében a képviselő-testület egy későbbi időpontban döntsön. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

255/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ingatlan vásárlási kérelme Bt. 0268/1 hrsz. ingatlan tekintetében

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a KONT-TRA Kft. képviseletében Zelles Zsolt ügyvezető (9700 Szombathely Niké u. 2.) kérelmét a Badacsonytomaj 0268/1 hrsz-ú szántó művelési ágú – üzleti vagyonba tartozó – ingatlan vételi szándéka vonatkozásában megismerte és felkéri a kérelmezőt, hogy a szükséges nyilatkozatokat, hatósági állásfoglalásokat a fejlesztés tárgyát illetően szerezze be és küldje meg a hivatal részére, melynek ismeretében és függvényében a képviselő-testület egy későbbi időpontban hozza meg döntését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán önkormányzati főépítész

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és felkéri a polgármestert a testületi ülésig a további részletinformációk megszerzésére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett az önkormányzathoz, melyben támogató nyilatkozatunkat kéri a Magyar Telekom WIFI hotspotok telepítésére, melyhez pályázat keretében kapott forrást. A berendezés már működik a Művelődési ház tetején. Mintegy 30 m sugarú körben teszi lehetővé a WIFI kapcsolatot ingyenesen. Megjegyzi, hogy a testület nem adott engedélyt a telepítésére, nem találkozott ilyen kérelemmel.  A pandémia idején lehetséges, hogy valaki hozzájárult, de ennek a működését megállapodással legalizálni kell. A munkalap alapján megállapítható, hogy kinek a jelenlétében helyezték oda. Felvetődik, hogy ez-e a legjobb hely erre a célra. A közelben van a Borbarátok étterem, a volt Leszner Pince és a Művelődési ház is, ezen a területen adja a jeleket a rendszer. Javasolja megkérdezi, hogy áthelyezhető-e más helyszínre, pld. a turisztikai övezetbe.  Javasolja a nyilatkozat megadását az információk beérkezését követően, illetve a Turisztikai Egyesület és Tourinform Iroda bevonásával megvizsgálni, hogy hol lenne a legalkalmasabb helyszín a működtetésére. Elmondja, hogy egy másik program keretében 15 ezer eurót nyert a város hasonló pontok lehelyezésére, a kivitelező kiválasztásra került, a telepítés folyamatban van. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

256/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Nyilatkozat WIFI hotspot telepítésre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP 3.4.1.2016-15 azonosító számú és “Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Tapolcai járásban” című a Magyar Telekom Nyrt., mint kedvezményezett által megvalósítandó és az önkormányzat tulajdonában álló 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. szám alatti ingatlanon történő ingyenesen elérhető vezeték nélküli Internet (WIFI) szolgáltatás biztosításához szükséges access point (hozzáférési pont) eszközök elhelyezéséhez és a szükséges kábeles csatlakozás kiépítéséhez és a fenntartási időszakban történő üzemeltetéshez hozzájárul és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Nyilatkozat WIFI telepítésre tárgyban az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot aláírja akkor, ha a napirendi vitában elhangzott részletek tisztázésra kerültek.
 2. felkéri a hivatal illetékes ügyintézőjét vizsgálja meg a Tourinform és a CÉH Turisztikai Egyesület bevonásával, hogy ez e a legalkalmasabb helyszín a szolgáltatás biztosítására.
 3. felkéri a hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az aláírt nyilatkozatot küldje meg a kérelmező részére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

részletek tisztázása és a 2. pont vonatkozásában 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

19./ Napirendi pont

Balaton Díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megismerte és javasolja a testületi ülésen a döntés meghozatalát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van javaslata.

 

Mékli Bernadett képviselő a Badacsonytomaj VN. Kft-t és a NABE Badacsonytomaji csoportját javasolja a Balaton Díjra felterjeszteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő a Turisztikai Egyesületet javasolja.

 

Forintos Ervin képviselő a Badacsonytördemic Néptáncegyüttest javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javasolt szervezetekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

257/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Balaton Díj

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Balaton Díj tárgyban készített előterjesztést megismerte és dönt abban, hogy a díj adományozására javasolt személy/intézmény/közösség:

-       Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (Székhelye: 8229 Csopak, Kőkorsó u. 2., Sall Csabáné csoportvezető, adószám: 18918548-1-19.,

-       Badacsonytomaj VN Kft. (Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., Rakics Anna ügyvezető, adószám: 21922541-2-19

-       Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (Székhelye: 8261 Badacsony, Park u. 6. Illés Zoltán elnök, adószám: 18934401-1-19)

-       Badacsonytördemic Néptáncegyüttes (Székhelye: 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12., Gelencsérné Gyurka Henrietta elnök, adószám: 18753480-1-19

 1. felkéri a Hivatal ügyintézőjét, hogy a javaslatot küldje meg a Balatoni Szövetség Titkárságára (bszovetseg@chello.hu , 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.)

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

8229 Csopak

20./ Napirendi pont

Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazás kezdeményezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elindult egy népszavazási kezdeményezés a Balatoni strandok ingyenessé tétele és egyebek terén. Ezzel kapcsolatosan a Balatoni Szövetség – mint a Balaton térségében működő önkormányzatok és egyéb szervezetek gyűjtő szervezete – egy állásfoglalást adott ki, mely a testületnek megküldésre került. Ennek lényege, hogy a szövetség helyi ügynek tartja, hogy egy adott település a saját strandját milyen formában üzemelteti. Egy távoli településen élő ember nem tudja megítélni, hogy a strand üzemeltetése hogyan illeszkedik egy település életébe és költségvetésébe. Felolvassa az állásfoglalást.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy mindenki tud arról, hogy a badacsonyörsiek vízhez jutása érdekében az önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytat. A BÖÉE jelenlévő elnöke tudja, hogy milyen küzdést jelentett ez a szezonban. A Badacsonytomaji strandon a Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület 2020. június 20-tól 329 m2 állami területet kibérelt 15 évre, az önkormányzat tudta nélkül. Ez 33 ember kiszorítását jelenti, pénzben számolva naponta 23.100 Ft, 115 napra 2.656.500 Ft, 15 évre pedig 39.847.500 Ft kiesést jelent, ami a VN-. Kft. bevételéből hiányzik. Felhívja a testület figyelmét, hogy ne hagyja szó nélkül, ne történhessen ilyen meg a városunkban.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az előző testületnek részeként tudta, hogy a vízparti sáv nem az önkormányzat tulajdona, de nem volt eléggé következetes. Ha bérbe vette volna korábban a testület, akkor most nem lenne ott senkinek bérleti lehetősége.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandnak hosszanti irányban a víz felé eső része állami terület, a település használta hosszú évek óta. Az elmúlt 10 évben legalább tízszer fordultak az államhoz, hogy adja az önkormányzat tulajdonába.  Voltak olyan időszakok, amikor az állam ingyenesen területet adott az önkormányzatoknak, de ezt nem sikerült megoldani. Három hónappal ezelőtt fordultunk utoljára egy csomaggal, melyben szerepelt az Egry Múzeum, a Szegedi Róza ház. Az államtól utakat kaptunk vagyonkezelésbe a tavasz folyamán, melyeket szintén szerettünk volna tulajdonba kapni, illetve a Balaton parti sávot is megigényeltük újra. Mind erre elutasító választ kaptunk. Különösen fájó, hogy a válaszadónak csak utalni kellett volna arra, hogy ez az út nem járható, de bérleti jogviszonyt kötnének. Viszont valaki sikeresen kibérelte ezt a közösségi teret. Amikor erről tudomást szereztünk, levélben fordultunk az illetékesekhez, bejelentve a bérleti igényünket. Úgy érzi, hogy az önkormányzat mindent megtett az elmúlt években a terület sorsának rendezése érdekében. Abnormális, hogy előfordulhat ilyen helyzet. Kérdezi, hogy a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

258/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazási kezdeményezésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatoni Szövetség “Balatoni strandokkal kapcsolatos népszavazási kezdeményezéről” tárgyában megküldött állásfoglalását megismert, az abban foglaltakkal egyetért.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a Balaton Szövetség elnökét a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban két említésre méltó dolog történt. A Magyar Falu program keretében 30 millió forintot nyertünk a Művelődési Ház belső tereinek felújítására. Az összeg nem elegendő, nem maradt forrás a színházterem székeinek cseréjére, illetve az épület előtt lévő parkoló megújítására. Az Evangélikus Egyházközösség nyert 10 millió forintot szintén a Magyar Falu Programban a protestáns imaház felújítására. Általunk nem ismert szervezet közérdekű bejelentést tett bizonyos pályázatokkal kapcsolatosan, zömmel a közbeszerzéssel összefüggő kérdéseket feszegetve. A Közbeszerzési Döntőbizottság állásfoglalására várunk, remélhetően nem történik elmarasztalás. Amennyiben mégis, a testület elé fog kerülni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a strandi vizesblokk kivitelezésére érkeztek-e árajánlatok.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tisztázó kérdések érkeztek, melyeket megválaszoltunk. Több mint 10 céget hívtunk meg, ajánlat nem érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy addig nem lehetett a programot indítani, amíg nincsenek készen a tervek és az engedélyek nem állnak rendelkezésre. A Badacsonytomaji strandon a Badacsony felé eső vizesblokk megújításának határideje 2020. december 31. Kértük a határidő módosítást, mert újabb ajánlatot kell kérni. A bölcsődefejlesztési programban közbeszerzési eljárás indul.

 

Laposa Bence kérdezi, hogy mikor lesz a Kisfaludy út projekt átadása, a műszaki tartalom elfogadásra került-e. Úgy gondolja, hogy a beruházás fontos része lett Badacsonynak, de a kivitelezés minősége katasztrofális, szeretné, ha esztétikailag is jól nézne ki. Az üzemeltetés tekintetében is komoly kérdések merülnek fel. A felső bazársor igényes és szép lett, itt az ellenkezője mondható el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki tartalmat az előző testület fogadta el, illetve módosította. Akkor történt több ponton beavatkozás, pld. a zöld kerítés helyett dróthálós kerítés lett volna. A testület ennek érdekében többlet pénzeket is mozgósított, illetve komoly pénzeket fizettünk a szakembereknek, akik a műszaki megvalósítást felügyelték. Látható, hogy az üzemeltetés többet igényel, mint amit jelenleg tenni tudunk. Nem hivatalos testületi megbeszéléseken felmerült, hogy egy személyre lenne szükség, aki a Kisfaludy út, az útfejlesztéssel érintett többi út, a Kálvári Projekt kapcsán érinett terület gondozását végezné, szezonban ez egész napi elfoglaltságot jelentene. A Kisfaludy úti programmal kapcsolatosan érkezett egy beadvány arról, hogy az ismeretterjesztő táblákhoz a járdáról át kell menniük a turistáknak, ez balesetveszélyes. A felső részen a süllyesztett járda rosszul lett tervezve. A kivitelező a szezont követően a táblákat az út alsó részére, az üres kerítéselemekre át fogja helyezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az az információja, hogy a Badacsonyi strand esetében a kivitelező nem hajlandó a garanciális javításra. Kérdezi, hogy milyen jogi lehetőségek vannak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erről nem tájékoztatták, a jegyzőkönyvet nem látta. A nyertes ajánlattevő és a műszaki ellenőr a felelős. Ha a kivitelező a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor peres úton tudjuk érvényesíteni az ott feltártakat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a tájékoztató elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az elvégzett beruházások garanciális ügyeinek kapcsán kerüljön sor egyeztető tárgyalásra, nyilatkoztassuk meg a műszaki ellenőröket és a kivitelezőket, majd a testület tájékoztatása történjen meg. Amennyiben a garanciális javításokra a vállalkozó nem hajlandó, akkor a testület fontolja meg a perindítás lehetőségét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

259/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert és a hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy az elvégzett beruházások garanciális ügyeinek kapcsán folytasson le tárgyalásokat, nyilatkoztassa meg a műszaki ellenőröket és a kivitelezőket, majd a testület tájékoztatása történjen meg.

Amennyiben a garanciális javításokra a vállalkozó nem hajlandó, akkor fontolja meg a perindítás lehetőségét.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


22./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

260/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja pontosítani a Kodály Zoltán utcai telekrendezés ügyében tartandó megbeszélés időpontját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági fórumot szakemberek bevonásával fogjuk összehívni, mert az önkormányzat abban érdekelt, hogy a településen jogszerű legyen az úthálózat és a birtokrendszer. A hivatal ott már megoldási javaslatot fog felvázolni, nem maradhat úgy a terület, ahogy most van. Ha anyagi vagy egyéb áldozatot kell hozni, azt meg fogjuk tenni. Ha a kérelmezőnek fontos, akkor megpróbáljuk mielőbb megoldani.

 

Lakossági hozzászóló elmondja, hogy az örökösödési illeték befizetése miatt mielőbb szeretnék az ügyet rendezni Az út a területük 90 %-án rajta van, viszont a földhivatali nyilvántartásban nincs jelölve. Kéri a testületet, hogy mielőbb mindkét részről a jogszabályoknak megfelelően történjen meg az ügy rendezése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeptember első napjaiban az egyeztetésre sor fog kerülni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy az érintett lakóközösség megkereste őt a Szépkilátó és Hegyalja út felújításával kapcsolatosan. A vállalkozó visszalépett, mielőbb új döntést kell hozni, ez a Felsőbüki út felújítására is vonatkozik.  Szó volt arról, hogy az EON bevonásával október folyamán a közvilágítás felmérése megtörténik. Kérdezi, hogy ennek a szervezése hol tart. Megköszöni alpolgármester úrnak és a VN. KFt-nek, hogy Badacsonyörsön az eső utáni hordalék letisztítása gyorsan megtörtént. Tájékoztatja a testületet a BÖÉE közgyűlésén meghozott döntésekről, mely többek között a közlekedést segítő tükrök kihelyezésére, lassító táblák kihelyezésére irányult, a kerékpár úttal és a zebrával kapcsolatosan, a Folly Arborétum közlekedésével összefüggésben, a strand ügyében és a kisörshegyi ivóvíz ellátás kérdéskörével kapcsolatosan hangzottak el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági fórumon elmondtuk, hogy a Felsőbüki út kivitelezője visszamondta a munkát, most új ajánlatkérés indul, melyhez kéri az elnök asszony segítségét is. A közvilágítási táblák kapcsán az EON-nal két alkalommal tárgyaltunk. A kért adatokat megküldtük, az ajánlatukat várjuk. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

261/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyörsi strand kapcsán legalább 5 alkalommal egyeztetett a testület, a befektetővel is többször tárgyaltak. Született olyan testületi döntés, mely felhatalmazta őt a szerződéskötésre a nyári szezonra vonatkozóan. Az ügyvéd által előkészített szerződéstervezetet megküldtük, de a másik fél a mai napig nem küldte vissza, így ebből fizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A szezonnak vége. Az Egyesület birtokvédelmi eljárást nyert. Az örsi fejlesztési témát úgy próbáltuk kezelni, hogy egy településrendezési megállapodás van előkészítés alatt a Fejlesztővel, melyben felsorolja a kéréseit az önkormányzat felé, illetve az önkormányzat igényei is szerepeltetve vannak. Többek között az, hogy a terület szélén legyen kiszabályozva egy kisebb strand méretű terület, mely kerüljön az önkormányzat tulajdonába. Közben tárgyalásokat folytatunk a szükséges források előteremtéséhez. A településrendezési szerződés a következő hónapban kerül a testület elé első olvasatban. A befektető a testület döntése érelmében az 1,5 millió forintot a terület elektromos hálózatának fejlesztésére használhatta volna, mely egyúttal közösségi érdek is.  A másik fontos téma az ivóvíz ügye. A DRV. ismét a víz elzárásával fenyegetőzik, mert az érintett lakóközösségnek komoly tartozása gyűlt össze. Kéri az alpolgármester urat, hogy erről adjon tájékoztatást.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy jelentős tartozás gyűlt össze ismét. A probléma megoldásában Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr is megpróbál segíteni. A DRV-vel folytatandó tárgyaláson olyan megoldást kell keresni, ami ténylegesen eredményt hoz. Szeretné, ha mindenki segítő jelleggel állna ehhez az ügyhöz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV. nem adja ki a nem fizetők listáját, adatvédelmi okokra hivatkozva. A lakosság egy része becsületesen kifizeti a fogyasztását. Lát reményt arra, hogy megoldást fognak találni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnöke elmondja, hogy az önkormányzati gesztorság megszűnése után sok ingatlantulajdonost nem tudnak elérni. Többen azért nem fizetnek, mert nem kapnak csekket. Sok az új tulajdonos, nincs meg az elérhetőségük. Ebben is kéri az önkormányzat segítségét. Felolvassa a közgyűlésen hozott, ivóvíz kérdéskörét érintő határozatot. Kéri a testületet, hogy próbálják közösen vinni az ügyet. Senkinek a jószándékát nem vitatja, de nyomatékosan kéri az egyéni próbálkozások előtt az egyeztetést.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az Országgyűlés költségvetéséhez több mint ezer módosító javaslat kerül benyújtásra, azokat bárki beadhatja.  Az a célja, hogy felhívjuk a kormányzat figyelmét az apróbb problémákra, ahová esetleg tud forrást biztosítani. Elutasítja, hogy rosszindulatú szándéka lenne, az volt a célja, hogy az ügyet a Kormány elé tárja. A módosítási javaslat 150 millió forintról szólt, a hálózat fejlesztésére, egyértelműen segítő szándékkal. Tény, hogy Simonné Visi Erzsébetet nem kérdezte meg előtte, de tájékozott az örsi ügyekben. Nem gondolja, hogy ez befolyásolja az ügy sikerét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a képviselő úr konzultál vele, akkor meg tudta volna mondani, hogy az önkormányzat 2015-ben megterveztette a rendszert, az engedély rendelkezésre állt, akkor 220 millió forint + ÁFA volt a tervezői költségvetés. Egy új rendszer adna végleges megoldást, ami most mintegy 400 millió forintba kerülne. Kérvényeztük testületileg a Belügyminisztériumtól ennek a költségét, de nem sikerült forrást szerezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy tudomása szerint már vannak olyan ingatlanok, ahol a csatornadíj is felszámításra kerül.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy aki már rendelkezik csatornabekötéssel, az csak csatornára fizet a DRV. felé. A vízdíjat a közösségi azonosítóra fizetik. Az egyik érintett komoly jogi segítséget ajánlott fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az esetek többségében vízórával sem rendelkeznek az ingatlanok, nincs szerződéses kapcsolat a fogyasztó és a DRV. között. A nem fizetők nem vághatók le a rendszerről. Ha egy új rendszer esetében meg lesz a szerződéses jogviszony, akkor lesz erre lehetőség. Talán kormányzati segítséggel sikerül az új rendszert kiépíteni. A Badacsonyörsi ivóvíz és a vízhez jutás problémacsomagja sokba fog kerülni, ezért a kisebb ügyekben visszafogottabb a testület a településrészt illetően. A Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma Egyesület aktívan részt vesz a város életében, az általuk szervezett strandi rendezvény jól sikerült.  Az egyesület elnökéves a kapcsolattartás rendszeres. Komoly eredmény a BABU buszok beindítása, összességében eddig több mint ezer főt szállítottak. Jószándékú javaslatokat kapunk a működtetésükkel összefüggésben, melyeket a következő időszakban figyelembe fogunk venni. A VOLÁN jóvoltából Pécsről közvetlen buszjárat indul Badacsonytomajra, a kihasználtságáról tájékozódni fogunk. Ebben az időszakban két rendkívüli ülésre került sor. Elmondja, hogy a Kálvária projekttel kapcsolatosan a haladási útvonal mellett lévő önkormányzati területek állami forrásból történő megújítására is sor kerül.   Találkozott a Takarékbank vezérigazgató helyettesével, a helyi takaréképület sorsa, a szolgáltatás megmaradása érdekében lobbiztunk és próbáltuk rávenni, hogy bizonyos önkormányzati fejlesztésekhez csatlakozzon. A takarék előtti járdaszakasz, parkoló és bejárat megújítását tervezze meg saját költségen, amitől nem zárkózott el. Jeleztük, hogy a Tátika épületében – annak megújítása során – szeretnénk egy újabb automatát elhelyezni. A GINOP 7.1.9. programmal kapcsolatosan feljelentések történtek, de a tervezési folyamat zajlik, hamarosan indulhat a kivitelezési közbeszerzés, melynek határideje jövő év vége. Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa rendezvényen vett részt. Amennyiben az önkormányzat nem csatlakozik a programhoz, a területén működő vállalkozások és civil szervezetek sem pályázathatnak. A testület döntése értelmében 2021. január 1-től kívánunk tagja lenni a kezdeményezésnek, addig az igényeket és lehetőségeket felmérjük. Hosszú évek óta településünkön tevékenykedő István atyát új helyre vezényelték, ide új atya érkezett. István atyától elköszöntünk. Az augusztus 20-i ünnepségre a Szent István kápolnánál kerül sor. Önkormányzatunk a Kálvária projekt végpontjaként szolgáló felső kolónia területét 99 évre az egyházközségnek adta, azért, hogy ott kápolna épüljön. Ennek kapcsán együtt kell működnünk. A Badacsony Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel egyeztettünk, ők menedzselik a badacsonyi fejlesztéseket, a Kálvária és Fő utcai projekteket, a Badacsonyi strand II. ütemét, illetve egyéb távlati terveket. A cég megbízást adott a Közti Zrt. részére, hogy a 71-es út és a Római út között terület rehabilitációjára tegyen javaslatot, készítsen tanulmánytervet, ehhez az egyeztetés megtörtént. Hangsúlyoztuk, hogy az ügyben igényt tartunk a folyamatos egyeztetésre. A járvány komoly többletmunkát jelentett, a polgármesternek kellett kvázi egyedül vezetnie a várost, de nem született olyan döntés, melyhez a testület támogatását, véleményét nem kérte ki. Megköszöni a maszkot varrók segítségét, kéri, hogy szükség esetén a jövőben is csatlakozzanak ehhez a felkéréshez. A szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. A beszerzett nagyobb mennyiségű orvosi maszkot egy nagyobb járványhelyzet esetén kell majd felhasználni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a borászok köszönetüket fejezik ki a testületnek, hogy lehetővé tették a borhétvégék megrendezését. Úgy gondolja, hogy elégedettek voltak a kitelepülő borászatok és a vendégek is. A szüreti felvonulást nem lehet megtartani, ezért a borászatok kérik, hogy a fesztivál ideje alatt három napos hétvégén maradhassanak a faházak a területen. A Kulturális intézmény biztosítson programokat az idelátogató vendégek részére. A helyi szállások a szüreti hétvégre már korábban lefoglalásra kerültek, a vendégek igénylik a programokat.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a borászatok együttműködését, illetve a Kulturális Intézmény szervező, lebonyolító munkáját. Ebben az időszakban sok településen nem tartották be az előírásokat. A Tapolcai Rendőrséggel egyeztettünk, ők azt mondták, hogy csak abban a formában lehet rendezvényt tartani, ahogy tettük. A biztonsági cég megfizetése jelentős többletköltséget jelentett. Sokan megkeresik azzal, hogy lesz-e rendezvény, de a szüreti felvonulást nem mertük bevállalni, ahogy Szigliget sem a nagyobb rendezvényeit. Ettől függetlenül felmerült, hogy a szüreti hétvégén legyen egy kisebb rendezvény, Nagy László, a Kulturális Intézmény vezetője az előzetes programtervezetet megküldte.  Ha a faházakat nem kell elszállítani, a jelenlegi ár harmadrészéért lehet bérelni őket. Sok pozitív kritikát kapott, de a badacsonyi zenei kavalkád negatív volt. A tavasz folyamán két alkalommal megpályáztattuk a Tátika épületet, a vagyonrendelet szerint két sikertelen eljárás után direktben lehet tárgyalni. A tavalyi bérlővel egyeztetve 5 millió forintért tudtuk bérbe adni azzal a feltétellel, hogy a bár is működhet. A bár működésének feltétele a zene engedélyezése. Azt a következtetést vontuk le, hogy az ősz folyamán át kell dolgozni az un. csendrendeletet, az önkormányzatot előtérbe kell helyezni más rendezvényekkel szemben. Át kellene gondolni, hogy a szüreti napok a felső részen, a Park utcánál legyenek, egyébként a zene ismét konfliktust fog jelenteni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő ezt nem támogatja, inkább egyeztetni kell a büfé üzemeltetőjével.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt az elvet követi, hogy vagy mindenki vagy senki nem kap engedélyt, ha új szabályozás lesz, akkor annak megfelelően fogunk eljárni. Egyre több panasz érkezik az esküvők miatt is, ahol reggel 6 óráig lehet felmentést kérni. Javasolja a szüreti hétvége megszervezését, a Művelődési ház költségvetésében a forrás ehhez rendelkezésre áll.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Hősök terén lévő üzlet tulajdonosi köre a Szigligeti ÁBC-t most újítja fel. Az üzletünk kritikán aluli, kérjük, hogy itt is újítsák fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utcai üzlet tulajdonosa a COOP volt, de a Mecsek Fűszért megvásárolta. A korábbi tulajdonos indította el a HÉSZ módosítást. Szóba került, hogy a régi ÁBC-t is megveszi, de magas ára miatt ez nem történt meg. A Mecsek Fűszérttel javasolja felvenni a kapcsolatot. Badacsonyban egy üzletlánc szeretett volna áruházat építeni, de a 2,5 milliárdos projektben ez a terület rendezvényközpontként van tervezve. A teljes projekt meghiúsult volna, ez vállalhatatlan. Mindenki a 71-es út mellett akar lenni, de a Spár telek már nem az önkormányzat hatásköre.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy Badacsonyörsön a régi bolt területe megfelelő lenne ilyen célra, még a parkoló is adott hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a befektetők nem így gondolkodnak, a szezonon kívül csak az átmenő forgalmat kihasználva tudnak fennmaradni.

 

Török Zoltán képviselő kérdezi, hogy történt-e előrelépés az orvosi rendelő külső megjelenésében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy annak idején a festés merült fel, az árajánlat túl magas volt. Egy megbeszélésen Forintos Ervin képviselő vállalta, hogy menedzseli a programot.  Ezzel kapcsolatban újabb ajánlatot kérünk, és a testület elé visszahozzuk.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a fiatalok részére un. fecske lakások kialakításáról döntött a testület, Takács Lajos képviselő vállalta, hogy ennek utánajár.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy több pénzintézettel felvette a kapcsolatot, de a konstrukciók önrészesek. Az önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezt be tudja vállalni. A koronavírus járvány óta nem foglalkozott az üggyel.  A tervekben nem szerepel a pincerész, ami olyan állapotban van, hogy bármikor beszakadhat. Ezt meg kell csinálni, utána lehet rá építeni. Egy lakás ára nagyon magas lenne, a legolcsóbb is 30 millió feletti. Célszerű lenne pályázattal megvalósítani, majd kiadni a fiataloknak. A Kormány támogatásai átalakultak, lehet, hogy található közöttük forrás a fecskelakások megépítésére is.  Elmondja, hogy az elmúlt hetekben komoly esők voltak, a Tájház udvari részt is elöntötte a víz. A vízelvezetést meg kellene oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az érintett ingatlantulajdonosok jelezték felé is a problémát. Egyedi esetről van szó. Vella Zsolt kérte, hogy bontsuk meg a bejáratot, mert nem tud az autójával bemenni, de most a víz ott tör be. Kérte a Jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan a jogi és a műszaki előkészítést végezze el. Rendkívüli ülésen fogunk vele foglalkozni, célszerű lenne a problémát a csapadékosabb időjárás előtt megoldani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

262/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kulturális intézmények bekerültek azon törvényi módosítás hatálya alá, mely alapján az ott dolgozók november 1-től közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszonyba lesznek foglalkoztatva.  Ennek Alapító Okiratból történő átvezetését augusztus 31-ig meg kell tenni.  Az intézmény kiköltözött a Római út 69. alá, a székhelyváltozást is át kell vezetni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

263/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt és a MÁK-t a döntésről értesítse.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi átvezetéséről haladéktalanul intézkedjen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

törzskönyvi átvezetés augusztus 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy László BVKI

26./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor 2006-ban az önkormányzati kistérségi társulások létrejöttek, a járásban lévő települések összefogása élére Szencz Lajosné, Zalahaláp polgármestere került. A járási székhely településé volt a vezető szerep, később Tapolca kilépett a társulásból. Közben közös vagyon is keletkezett, például a Nyárfa utcában lévő épület 31 önkormányzaté, illetve az orvosi rendelőt is közösen építettük pályázati forrásból. Tapolcával csak az orvosi ügyelettel összefüggésben működünk együtt. Most bejelentette, hogy újra csatlakozni szeretne. A Társulás a nem sportszerű korábbi lépései után ettől idegenkedik. Kérdezi, hogy mit javasol a testület. Megjegyzi, hogy el tudja fogadni, ha nem tudnak nyilatkozni, a holnapi ülésen megpróbálja elérni azt, hogy ne szülessen döntés.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a település létszámától függ, hogy mekkora egy szavazat súlya.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez így van a jogszabályok értelmében.

 

Forintos Ervin képviselő szerint hozadéka is lehet, szélesebb körben lesz támogatható, amit most nem tudunk elérni, pld. több gondozónő lehet.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a felek ismerjék meg egymás álláspontját, majd kerüljön vissza a testület elé a holnapi egyeztetés eredménye. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

264/2020. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56/22.(VI.29.) számú határozata alapján Tapolca Város 2021. január 1. napjával a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagjai közé történő felvételéről a Társulási Tanács soron következő ülésén ne történjen döntéshozatal.

A felek ismerjék meg egymás álláspontját, majd az egyeztetés eredménye kerüljön vissza a képviselő-testület elé.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 11.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                               Hartai Béla                                     Wolf Viktória

polgármester                                   alpolgármester                                        jegyző

Török Zoltán

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Tamás Lászlóné

költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!