2020.07.22. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 22-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                            (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Hartai Béla                                         alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (2 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                  osztályvezető

Rakics Anna                                       ügyvezető

Gyimesi Mónika                                 ügyintéző                                            (3 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Hartai Béla alpolgármester és Borbélyné Galambos Gabriella képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban három napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Tájház udvari 1. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VN. Kft. Alapító okirata már többször módosításra került testületi döntések alapján. Jeleztük Dr. Gáli Mihály ügyvéd felé, hogy átfogó vizsgálatra lenne szükség. Az utolsó módosítást már a Sipos Ügyvédi Iroda intézte. A Cégbíróságtól 30 napos határidővel hiánypótlást kaptunk, melyben kérték a jogszabályi megfeleltetését az iratnak. Most ennek az elfogadására lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előírás a Felügyelő Bizottság megléte. Lesz Ferenc halálával egy hely megüresedett, a bizottságba Bujtor József került be. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

232/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetbe foglalja és annak szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

 

 

2./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a témát már tárgyalta a Képviselő-testület. Akkor egy encsi vállalkozó adott be pályázatot bortrezor szerű tevékenységre, amit többen aggályosnak láttak, mivel konkurenciát teremtene a helyi borászatoknak. Ezért a testület javasolta az ismételt pályáztatást, most ennek a bírálata folyik.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy egy pályázat érkezett, Tarjáni László egyéni vállalkozó, 3860 Encs, Bethlen Gábor u. 16. szám alatti lakos részéről, aki az előző felhívásra is pályázott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az épület üresen áll, ezzel rontja a városképet. Dönteni kell, hogy befogadja a testület a pályázatot, mely bevételt is hoz, vagy felvállalja, hogy az üzlethelyiség üresen marad.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy nem ismeri a pályázót, de telefonon többször is megkereste őt. Révfülöpön is van üzlete, szépen feltöltött és igényes. Nagyon lelkes és nagyon szeretné, ha megkaphatná a Tájház udvari üzletet. Úgy gondolja, hogy nem csalódnánk benne, ha a családi vállalkozását itt is működtetné.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a város központjában lévő üzlethelyiségre nem volt több érdeklődő. Nem ismeri az illetőt, de kiadná neki. Úgy gondolja, hogy a tevékenysége más jellegű, nem rontja a helyi borászok lehetőségeit. Minél nagyobb a választék egy termékből, annál többen fognak idejönni vásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az iskolától minimum 200 méterre lehet csak szeszesitalt árusítani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kocsmát, bisztrót, alkoholt árusító üzletet nem lehet az iskolától 200 méteren belül működtetni. A pályázat benyújtásakor a pályázónak meg kellett volna győződnie arról, hogy az előírt távolság meg van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az iskola közelsége miatt nem támogatja. A dohánybolt is túl közel van az iskolához.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a dohányboltok működését nem mi engedélyezzük.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázat nyerteseként Tarjányi László egyéni vállalkozót, (3860 Encs, Bethlen Gábor u. 16.) kihirdetni azzal, hogy a szabályokat be kell tartania. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

233/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról - pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet 540.000 Ft + rezsiköltségért (45.000,- Ft/hó + rezsiköltség) bérbe adja Tarjáni László 3860 Encs, Bethlen Gábor u. 16. szám alatti pályázónak.
  2. 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időartamát az üzlethelyiség birtokbevételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
  3. 3. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
  4. 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

3./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Földi István esperes, plébános úr levélben értesítette őt és a Képviselő-testületet, hogy Dr. Udvardy György érsek úr 2020. augusztus 1.-el felmentette és kinevezte Pápa III., Szent Benedek Plébánia plébánosává, illetve a Pápai Esperesi Kerület esperesévé.  Hálaadó és elköszönő szentmiséjét 2020. július 26-án tartja. Megjegyzi, hogy a lakosságtól többen megkeresték azzal, hogy tiltakozásukat szeretnék kifejezni egy levélben az érsek úr felé. Földi atya kérésére ilyen levelet nem küldünk. Elmondja, hogy egyeztetett Gyarmatiné Andreával, aki az Ajkai Üveggyár termékeit forgalmazza, és megrendelt egy kereszt formájú emléktárgyat. A rákerülő szöveg tekintetében kéri a képviselők segítségét.

 

Török Zoltán képviselő javasolja az alábbi szövegezést: Köszönettel Badacsonytomajon eltöltött 21 évedért.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a város és a képviselő-testület nevében a mise elején elköszön az atyától. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt az ünnepi misén és az azt követő szerény vendégségen. Elmondja, hogy megkeresés érkezett a Bestbike Kft. részéről kerékpár bérlő és szerviz területbérletére vonatkozóan, Badacsony központjában, melyet megküldött a képviselők részére. Forintos Ervin képviselő visszajelzett, hogy esetleg Badacsonyörsön tudná elképzelni. Megkeresés érkezett a Magyar Telekom Nyrt-től reklámtáblák kihelyezésére. Ettől is elzárkózott.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy tudomása szerint a Csülök csárdával kapcsolatosan megegyezés szintű tárgyalások folynak. A fekvő behajtásgátlót valaki tönkretette, erről kér tájékoztatást.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondta, hogy erről polgármester és alpolgármester úrral beszélt. Lehajtott állapotban valaki nehezebb autóval átment rajta. Régebben volt ott egy behajtani tilos tábla, azzal a kiegészítéssel, hogy csak engedéllyel lehet behajtani. A kivitelező azt állítja, hogy nem volt ott. Egy ilyen tábla kihelyezése megoldás lehet, megfelelő ellenőrzés mellett. Végleges megoldást nem tud ajánlani. Akik az OTP automatához mennek, ott állnak meg, illetve a Csülök csárdában telephelyező kerékpáros úr is odaáll az autójával. Elmondja, hogy a felső bazársornál a füvesítés nem megfelelő, a föld rossz minőségű, így nem maradhat. A vendégek is megjegyzik, hogy nem szép a zöldfelület. Megoldás lehetne a gyepszőnyeg, de mintegy 1 millió forintba kerülne. Másik lehetőség, hogy a közel 250 m2-es területből 50 m2 az ülőfelület, 100 m2 évelő növénnyel lenne beültetve, a bejárati rész megmaradna, a maradékot felülvetnék és megfelelően tápanyagoznák, melynek költsége 300 eFt körül van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédi Ferenc kiadta a vendéglátó egységet a Bestbike Kft. részére. Javasolja, hogy az önkormányzat közterületet ne biztosítson hozzá. Szebellédi Ferenccel és a Pláne Borterasz üzemeltetőjével, Tóth Ádámmal is egyértelműsíteni kell a szabályokat. Horváth Ottó és Szebellédi Ferenc között nehéz helyzet kezd kialakulni a hangos zene miatt az Alsó bazársoron. El kell gondolkodni azon, hogy a kis színpadot szabad-e engedélyezni. Jövőre ott már építkezés lesz, ez a probléma nem fog jelentkezni. Az építkezést okosan kell majd szakaszolni, a Tátikát külön véve, illetve először az új parkolót kell megépíteni. Elmondja, hogy Németh Balázs területbérleti kérelmét elutasította, jelenleg nem pakol ki. A bölcsőde fejlesztés kapcsán kérdezi a Jegyzőt, hogy ajánlatokat kérjünk be, vagy közbeszerzési eljárást folytassunk le. Erről mikor kell dönteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki paraméterek átdolgozása van folyamatban, látni kellene, hogy az árazott költségvetési kiírás 50 millió forint alatt tud-e maradni. Ez alapján lehet eldönteni, hogy közbeszerzési vagy ajánlati felhívást kell-e előkészíteni. A közbeszerző kiválasztására minden esetben 3 céget keresünk meg. Ha 1 millió forint alatti a közbeszerzési eljárás díja, akkor a polgármester úr saját hatáskörében dönthet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervezői árazott költségvetés 49 millió forint, viszont az indikatív ajánlat 50 millió forint feletti. Ezért azt kértük, hogy próbálják a műszaki tartalmat csökkenteni, hogy reálisan 50 millió forint alatt legyen. Erről a testületet is értesítette. Két lehetőség van. A meghívásos eljárás, bízva abban, hogy a vállalási ár nettó 50 millió forint alatt lesz. Ha ennél magasabb, abban közbeszerzési eljárást kell indítani. Vagy induljon most a közbeszerzés, ami minimum 1,5 hónap.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a bölcsődei beruházás reálisan a következő évben szeptembertől, talán nyártól indulhat.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy többen már a nyáron szeretnék bölcsődébe adni a gyermeküket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a badacsonytomaji közügyek iránt való érdeklődés, mely különböző ellenzéki portáloktól szinte napi szinten kérdések feltevésében nyilvánul meg.  Ezek egy részére nem válaszoltunk, jelezve, hogy nem jó a megközelítés. Elmondja, hogy több feljelentés is történt az önkormányzati személye ellen. A Közbeszerzési Hatóság kért iratokat elsősorban a GINOP pályázattal kapcsolatosan. Itt közérdekű bejelentés okán indult a folyamat. A Fővárosi Főügyészség szintén adatokat kért. Kruchina úr lemondott a tanácsadói feladatok ellátásáról, ennek is üzenete és jelentősége van.

 

Mékli Bernadett képviselő megjegyzi, hogy tudomása szerint nem érkezett pénz a számlára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő testület szerződést kötött Kruchina Károly úrral tanácsadói szerepkörre 2020. február 1-től, a tiszteletdíját a képviselői tiszteletdíj mértékében állapította meg. Április 3-án küldött egy emailt az önkormányzatnak, az országgyűlési képviselőnek és másoknak, miszerint csatlakozna ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a Badacsonytomaji Közalapítvány keretein belül alakítsunk ki egy veszélyhelyzeti alapot, melyhez a tiszteletdíját felajánlotta február 1-től és év végéig.  Április 15-én módosítottuk a köztünk lévő szerződést, akkor azt a felajánlást tette, hogy a továbbiakban 1 Ft-ért végzi ezt a tevékenységet. Július 17.-vtel lemondott, így 5,5 hónapra szóló tiszteletdíjat át fogunk utalni a számlára. Erre azért nem került eddig sor, mert a szabályok szerint egy civil szervezet részére addig nem utalható újabb támogatás, amíg a korábbiakkal nem számol el.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy meg fogja kérdezni, hogy mikor tudják az elszámolást benyújtani.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja módosítani az alaphatározatot, melyben a támogatási összeget önkormányzati szinten megítélte a testület.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetésben átadott 1 millió forintot tartalmazó határozat kerüljön módosításra, 885.497 Ft-tal emelje meg a Képviselő-testület a Badacsonytomajért Közalapítvány felé nyújtott önkormányzati támogatást, mely összeg a járványügyi feladatokhoz legyen elkülönítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

234/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

66/2020. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2020. (II.26.) képviselő-testületi határozatát módosítja oly módon, hogy az 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás összegét megemeli és mindösszesen 1.885.497,- Ft-ot biztosít a Badacsonytomaji Közalapítvány (képviseli: Cseh Ervinné elnök, székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) – továbbiakban Közalapítvány -  részére, ebből 885.497 Ft-ot a Közalapítvány keretében létrehozott Járványügyi Alapba.

A támogatás célja: (885.497 Ft összegben) járványügyi feladatokhoz kapcsolódó kiadások támogatása.

Az alaphatározatot egyebekben változatlanul hagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítására és annak aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.56 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                           Wolf Viktória

polgármester                                                                      jegyző

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!