2020.07.06. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Török Zoltán                                      képviselő                                             (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Slang Henrietta                        ügyintéző                                                       (1 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Török Zoltán képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wolf Viktória jegyzőt javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin képviselő 9.05 órakor érkezett meg a képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont – Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalása - szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselőtársai vetették fel az 1. napirendben összefoglalt témák újratárgyalását. Javasolja újra tárgyaltatni a személyszállítással, parkolással és egyebekkel összefüggő rendeleteket, illetve a Kisfaludy úton meglévő lakóövezeti besorolással összefüggő kérdéskört Szeremlei-Szabó László bejelentése nyomán. Nem azért kerül erre sor, mert hatalmat akar fitogtatni, hiszen egyhangú szavazással fogadta el a testület a határozatot és rendeletet, melyek időközben komoly vihart kavartak. Olyan információk jutottak el hozzá, hogy a Kisfaludy úton traktoros lezárás lesz, és egyesek egyéb engedetlenségi módokon próbálják a megalkotott rendelet hatályosulását megakadályozni.  Kéri a képviselőket, hogy a hozzájuk ezzel kapcsolatosan eljutott megerősítő vagy megcáfoló információikat ismertessék.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy megerősíti az elmondottakat. A határozat meghozatala és a rendelet megalkotása után többen megkeresték a Hableány előtti várakozóhely kialakítása, az elektromos és személyszállító kisbuszok díjai és a hegyre való feljutás miatt. A hegyre való feljutás szabályozását javasolja átgondolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelezték felé, hogy a 7-11 óra között időtartam nem megfelelő, például a szüret egész napokat vesz igénybe. A testület jó szándékkal közelítette meg ezt a kérdéskört, a turizmus oldaláról nézve. Ezek szerint a döntés a hegyen szőlővel rendelkező személyeket, a borászatokat már nem érintette pozitívan. Kéri a képviselők véleményét.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy őt is többen megkeresték. Véleménye szerint a testület döntése a nyári szezon időszakára vonatkozott. A Kisfaludy út felújítása után keskenyebb lett az út, a főszezonban délután négykor ne menjenek ott mezőgazdasági gépek. Javasolja a korábbi döntést úgy módosítani, hogy az jelen határozat meghozatalától augusztus 20-ig vonatkozik, utána már nincs jelentős turizmus. Szeremlei-Szabó László elmondta neki, hogy jelezte a jegyző asszony és a polgármester úr felé, hogy a Kisfaludy útra kihelyezett tábla jogszabály ellenes, mert külterületen van. A lakó-pihenő övezet táblát belterületi övezetekben szokták kirakni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindenkinek a problémáját elfogadva Szeremlei úr, mint ügyfél a hivatallal van kapcsolatban, ennek ellenére a magántelefonján hívta fel, és minősíthetetlen hangnemben beszélt vele. Sérelmezi, hogy hogyan szerezte meg a magántelefonjának a számát, illetve véleménye szerint egy nővel így nem lehet beszélni. Azt gondolja, hogy a táblát forgalomtechnikai szempontból ahhoz értő szakemberek javasolták a projekt keretében. Elhangzott, hogy egyébként más irányból is megközelíthetők az ottani szőlőültetvények.

 

Mékli Bernadett elmondja, hogy javasolja augusztus 20-ig az időkorlátozás fenntartását, illetve a helyettesítő utak használatát, erre a balesetek elkerülése miatt is szükség van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterület rendeletünk szerint május 1-től szeptember 15-ig tart a szezonális időszak Badacsonytomajon.

 

Krisztin N. László polgármester határozott idősávot javasol, július 10-től augusztus 20-ig. Ezen időszakon kívül a korábban beidézett másik rendeleti szabályozás érvényes.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja reggel 6 órától engedélyezni a behajtást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azon a területen, ahol ezek a szőlők vannak, semmilyen nyaraltatási tevékenység nem zajlik, talán a Szegedy Róza háznál lévő apartmanok jöhetnek szóba. Nem zavarják a mezőgazdasági gépek senkinek a pihenését. A leghangosabb bejelentők között van olyan, akinek a tevékenysége legalább akkora kárt okoz – például hajnali 2 óra helyett 3-4 óráig szól a zene adott helyeken. Ilyen szempontból az esküvők problémaköre is a testület elé fog kerülni, konfliktusok sorozata várható. Felmerült az is, hogy miért nem mehetnek fel a többi napon is. Kérdezi, hogy ez kezelhető lenne-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő javasolja még a pénteki napot, szombat-vasárnap viszont nem engedélyezné. Ez másutt is így van.

 

Hartai Béla alpolgármester 9.16 órakor érkezett meg a képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester összegzi az elhangzottakat. A képviselő-testület a beérkező véleményeket meghallgatva a 213/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozatát módosítja akként, hogy az időkorlátozás július 10-től augusztus 20-ig éljen, ezen időszak alatt az útszakasz az érintett szőlő ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére hétfőtől péntekig 6-11 óra között legyen használható. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

223/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2020.(VI.24.) képviselő-testület határozatának 3. pontját a következők szerint módosítja:

„3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről július 10. – augusztus 20. napja között akként, hogy hétfőtől – péntekig 6-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.”

 

Az alaphatározat egyéb vonatkozásban változatlanul marad.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend másik részét a BABU rendelet és a kapcsolódó közterület rendelet módosítása képezi. Amit a testület a soros ülésen elfogadott, az kiosztásra került. Problémát okoz a Hableány melletti terület megállóhelyként való kijelölése a személyszállítást végző buszok részére, illetve a megállapított bérleti díj mértéke is. Laposa Bence, a Hableány üzemeltetője ezzel kapcsolatosan egy emailt is küldött, melyet a képviselők részére továbbított. Észrevételek érkeztek az elektromos járművekkel kapcsolatos díjszabás miatt is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy egyre több személyszállító kisbusz van a területen, többen nem rendelkeznek útvonal engedéllyel. Szerinte rossz irányba mennek a dolgok, a testületnek következetesnek kell lennie.  Javasolja kijelölni a helyeket, aki nem tartja be az előírásokat, nem végezhet szolgáltatást Badacsonyban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az nem működik, hogy a testület egyeseknek felmentést ad, javasolja átgondolni még egyszer, és a település érdekeinek figyelembevételével meghozni a döntést. Az nem érdekünk, hogy mindenki azt csinálhasson, amit akar. A testület kijelölte a Hableány mellett és az Egry sétányon a várakozóhelyeket. A VN. Kft. ügyvezetője felmérte, hogy hány jármű fér el. A közterület használatot rögzítő táblázatba 400 – 500 eFt-tal vettük be a fizetendő díjakat. Ezzel kapcsolatosan is több kritika érkezett.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy azzal keresték meg, hogy ha az e-buszok után fizetendő összeg 500 eFt marad, meg fogják támadni a testület döntését. Egy környezetbarát, nem szennyező járműről van szó. A 9 személyes buszokra is soknak tartják a 400 eFt-ot.

 

Mékli Bernadett képviselő javasolja, hogy mindkét díjtétel 400 eFt legyen. A Katica vendéglő előtt lévő halszálkás parkoló lehetne még a személyszállító kisbuszok megállóhelye.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezek a helyek rövidek.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy számára nehezen elfogadható, hogy a testület mond egy számot. Ha aránytalanságokba megyünk bele, az valóban támadható, a taxisok ilyen elven kérhetik a bérleti díj csökkentését, mivel az új taxik 7 fő helyett csak 5 személyt tudnak egyszerre szállítani. Vizsgálni kell, hogy hány főt tud szállítani az elektromos busz, a személyszállító kisbusz és a taxi.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a személyszállító kisbuszok szinte csak hétvégén vannak Badacsonyban, ezért sokallják a 400 eFt-ot. Tulajdonképpen otthonról is végezhetik ezt a tevékenységet, telefonon kapják a felkéréseket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a fontos, hogy ne álljanak megállni tilosban ezek az autók Badacsony központjában. Tevékenységüket útvonal engedélyhez kötöttük, gyakorlatilag a város utcáink csak az végezheti a szolgáltatást, aki arra engedélyt kap. Csak annak kell fizetnie, aki az említett megállóhelyeken akar várakozni. Kérdezi, hogy az összegekre van-e konkrét módosító javaslat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy többen megkeresték ezügyben. Laposa úr úgy gondolja, hogy a testület főként az ő vállalkozásait akarja ellehetetleníteni, ellene szólnak a döntések. Felháborodott azon, hogy a Hableány mellett jelölte ki a várakozóhelyeket.  Elmondta neki, hogy egyáltalán nem erről van szó, de rendet kell tenni Badacsonyban. Minden megszépül, közben ezen a téren maradnak a kaotikus állapotok. Nem gondolná, hogy zavaró, ha a járművek a Hableány mellett kapnak helyet, régen is ott álltak, illetve a dolgozók ma is ott parkolnak. Úgy gondolja, hogy olyan szabályzatot kell elfogadni, melytől nem lehet eltérni. Laposa Bence szerint a túloldalon - ahol a régiójáró busz meg szokott állni - kellene a helyeket kijelölni. Ezen kívül soknak tartotta az elektromos kibuszok díját, hiszen azok csak ingyenesen felviszik az adott útvonalon az embereket, nem állnak meg bárhol. Ezzel szemben a buszokra ki van írva, hogy 500 Ft/fő. A 9 fős személyszállító buszok díjával kapcsolatosan is jelezték, hogy sok a megállapított összeg, amit valójában két hétvégén megkeres a vállalkozó.  Elmondták, hogy a legtöbben csak hétvégén végzik a személyszállító tevékenységüket. Lehet, hogy ezt is kezelni kellene valahogyan a testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy el tudja fogadni, hogy a Hableány melletti rész helyett másutt legyen a várakozóhelyük a kisbuszoknak.  De akkor ki kell tenni a megállni tilos táblát, a cég munkatársai sem állhatnak ott a közterületen, ha az önkormányzati érdek nem tud megvalósulni.

 

Hartai Béla alpolgármester szerint látható, hogy hol mozognak a turisták. Ha a Hableány melletti rész helyett másutt lesz a megállóhely, azzal ellehetetlenítjük a tevékenységet. Ennyi erővel a taxisok is máshová rakhatók. Kis térben úgy kell megoldani, hogy az a város, a szolgáltatók és a helyi vállalkozók részére a lehető legjobban elfogadható legyen. Nincs jobb hely ennél, az autók irányban állnak, itt a legéletszerűbb a tevékenységük. Nem érti, hogy miért gondolják azt az emberek, hogy ha bármi történik, az valaki mellett vagy ellene történik. Nem lehet olyan döntéseket hozni, ami 100 %-b an mindenkinek jó, a város és a lakosság érdekeit kell a testületnek képviselnie, az egyéni érdekeket félre kell tenni. Laposa Bence vállalkozó érdekeit is figyelembe kell venni olyan fajsúllyal, mint a többi vállalkozóét, de nem jobban.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint a játszótér mellé nem lehet tenni a kisbuszokat. Laposa Bencét esztétikailag zavarja a testület döntése, az épületbe való bejutást nem akadályozza. El lehetne gondolkodni a Katica vendéglő előtti területen. Az Egry sétány tényleg nem jó hely.

 

Takács Lajos képviselő szerint a Hableány mellett 4 hely adott lehet. De az épület tulajdonosa ezt nem fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínűleg a médiához fog fordulni, fontos, hogy a testület egységes legyen ebben az ügyben.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a rendeleteket nem lehet mindenkinek külön elmagyarázni. A testület a lakosság felhatalmazásával, az egész várost képviselve, felelősségteljesen dönt. Ha jók az információi, akkor a Hableány körül a telekhatárok sem teljesen jók, úgy gondolja, hogy ezzel is foglalkozni kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez az önkormányzat kárára rendezhető.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Hableány épületének teljes hosszában lennének-e a várakozóhelyek.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a KRESZ szabályait betartva kell a helyeket kijelölni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ha otthonról vagy egyéb magánterületekről indulnak a kisbuszok, akkor a kialakítandó helyek nem telnek be.  Az utasok részére is kell várakozó és felszállóhelyet biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utasok a parkban, illetve a sétányon várakoznak, ha beáll a helyére a jármű, ott szállhatnak fel. Szimpátia szavazást kér arra, hogy a Hableány épülete mellett a KRESZ szabályainak figyelembevételével történjen meg a várakozó helyek kijelölése. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

224/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hableány melletti területen a KRESZ szabályainak figyelembevételével 4 db 9 személyes személyszállító jármű részére várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Egry Múzeum előtti területen javasolja a várakozóhelyek kialakítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 5 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

225/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry Múzeummal szemben a 9 személyes személyszállító járművek részére várakozóhely kijelölését nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Katica vendéglő előtti parkolóhelyekből 4 helyet a személyszállító kisbuszok várakozóhelyéül javasol kialakítani, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

226/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katica vendéglő előtti parkolóhelyen a 9 személyes személyszállító járművek részére 4 db várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. KFt. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet (ún. BABU rendelet) fentiek szerinti módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a díjak tekintetében van-e módosító javaslat.

 

Mékli Bernadett mindkét esetben 400 eFt-ot javasol. Elmondja, hogy tudomása szerint a személyszállító járművek tulajdonosai a Midi Tourist tulajdonában álló ingatlan bérlőjével egyezkednek a parkolásuk megoldására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel nincs probléma, az a lényeg, hogy közterületen ne álljon a jármű, ha nincs szabályozva. Ha magánterületeket fognak használni, akkor az önkormányzatnak ez az intézkedéscsomagja nem valósul meg.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy megoldás lehet, ha az önkormányzat maximálja a kiadott engedélyek számát. Fontosnak tartja a rendelet betartását, kivétel nélkül.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy ki fogja ellenőrizni, hogy kinek van útvonal engedélye.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a rendőrség feladata lesz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a matricát ki kell ragasztani a járművekre, ez egyértelműen jelzi, hogy ki rendelkezik engedéllyel.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mivel már július van, indokolt-e a fizetendő összeget mérsékelni erre az évre.

 

Takács Lajos képviselő szerint a most javasolt díjakat a következő évtől, teljes szezonra kelljen befizetni, az idén kapjanak a vállalkozók minimális kedvezményt.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja egy kisebb számot megállapítani, nem kedvezményként értelmezni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a vállalkozók eddig is dolgoztak, kihasználták a maximális lehetőségeiket. A testület a díjak csökkentéséről tárgyal, közben ezt a pénzt egy hét végén meg tudják keresni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet ilyen irányú módosításával egyetért azzal, hogy az elektromos járművek (különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek) után fizetendő díj is 400 eFt legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről és használatáról szóló

5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                           Wolf Viktória

polgármester                                                                      jegyző

Borbélyné Galambos Gabriella

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!