2019.12.16. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 27/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 16-án 13.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Hartai Béla                                          alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                              polgármester                                       (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Rakics Anna                            mb. VN Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                       ügyvéd

Illés Zoltán                              Céh Egyesület elnöke

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (6 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Hartai Béla alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester úr jelezte távolmaradását, munkájából fakadóan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

446/2019. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part András jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla alpolgármester

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 7 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

447/2019. (XII.16.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. december 16-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 7 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

 1. 2. VN. Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN. Kft.

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 3. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Céh Turisztikai Egyesület között fennálló szerződés 2019. december 31-én lejár. Az Egyesület ennek kérte a meghosszabbítását. Kérdezi az Egyesület elnökét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Illés Zoltán elnök megköszöni a testület támogatását. Úgy gondolja, hogy Badacsony jól fejlődik, szeretné ennek ütemét tovább fokozni, az önkormányzattal való jó együttműködést fenntartani.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy 2020. szeptemberében az Egyesület új elnökséget választ. A szerződést áttanulmányozta, néhány pontnak nehezen lehet megfelelni. A kérelem 5 évre szól. Javasolja most változatlan formában egy évre meghosszabbítani az együttműködési megállapodást az elnökségi választás, illetve a szerződés későbbi, esetleges pontosítása miatt.  Kérdezi, hogy ez így elfogadható-e.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy igen, bár könnyebb lenne hosszabb távú szerződés szerint dolgozni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a benyújtott komoly prezentációval maximálisan egyetért a testület, azt támogatandónak tartja. Természetes igényként merül fel, hogy majd az új elnökség megválasztása után a képviselői ciklus végéig tartson a 4 éves együttműködés. Most egy új testület állt fel, jó lenne megismerni egymást. Bízunk abban, hogy az elnökségben nem lesz jelentős változás. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

448/2019.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme – együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület” kérelme tárgyában előkészített előterjesztést megismerte és folytatni kívánja az együttműködést és együttműködési megállapodás megkötését elrendeli 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra ez előző megállapodásban rögzített tartalommal.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

2./ Napirendi pont

VN. Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető VN. Kft.

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen az ügyvezető visszahívása mellett döntött a Képviselő-testület. Akkor nem történt rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az Alapító Okirat módosítására e tekintetben is sor kerüljön, illetve a személyes adatok nem kerültek be az Alapító Okirat módosításba, valamint az új vezető havi juttatására sem történt döntés. Az előző ügyvezető bruttó bére 450 eFt volt.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi az ügyvéd urat, hogy a módosítást követően van-e akadálya annak, hogy a cégbíróságon megtörténjen az átvezetés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nincs. Kéri, hogy az Alapító Okiratban a korábbi vezetőkhöz hasonlóan Bolla József is kerüljön bele, 2015. január 1-től 2019. december 7-ig tartó időszakot megjelölve. Így lehet csak beadni, mert különben a cégbíróság hiánypótlás kibocsátása nélkül elutasítja. Kéri ezzel a határozati javaslatot kiegészíteni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Rakics Anna megbízása 2020. május 31-ig tart. Javasolja, hogy a testület időben döntsön az ezt követő időszakról.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri, hogy a következő ülésen ez kerüljön napirendre. Kérdezi Rakics Anna mb. ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy az előző testület 327/2019. (IX.25.) számú határozatában 40 eFt-os jutalmak kifizetéséről döntött. Pontosan ismerteti a határozatot. A testület a VN. Kft. esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója terhére, tehát a Kft. költségére határozta meg az összeg kifizetését, mely meg is történt.  Úgy tűnik, hogy erre meg volt a forrás, illetve az év végi jutalmakhoz sem kért Bolla József ügyvezető támogatást, azt mondta, hogy arra is meg van a fedezet. Úgy gondolja, hogy mindenütt jogszerűen ment végbe a jutalom kifizetése. Az elszámolás alapjául az I-IX. havi beszámolót kaptuk meg. A testületnek látnia kell, hogy a cég küzd-e forráshiánnyal, kéri, hogy ehhez a cég ügyvezetője készítse el az anyagot.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy a határozatot kétféleképpen lehet értelmezni. Ők úgy értelmezték, hogy a pénzeszközt az önkormányzat fogja átadni.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ügyvezető helyettesítéséről kell-e rendelkezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez munkáltatói jogkör.

 

Rakics Anna mb. ügyvezető elmondja, hogy Vargáné Szőke Judit lesz a helyettese, neki van még aláírási joga.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

449/2019.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

VN Kft. Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 1. Alapító Okiratát egyhangúlag akként módosítja, hogy az alapító okirat 10./a) Általános rendelkezések elnevezésű fejezetében az „A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője…” kezdetű szövegrész és az azt követő mondat helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:

„A Nonprofit Társaság ügyvezetője 2015. január 1. napjától 2019. november 271. napjáig terjedő határozott időtartamra BOLLA JÓZSEF (születési családi és utóneve: Bolla József. születési helye és ideje: Tapolca, 1958. február 19., anyja születési családi és utóneve: Németh Teréz, adóazonosító jele: 8332863872.) 8258 Badacsonytomaj, Római út 36. szám alatti lakóhelyű lakos volt.”

„A Nonprofit Társaság jelenlegi ügyvezetője 2019. november 27. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra RAKICS ANNA (születési családi és utóneve: Rakics Anna. születési helye és ideje: Tapolca, 1981. május 31., anyja születési családi és utóneve: Merkli Teréz, adóazonosító jele: 8417883231.) 8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 26. szám alatti lakóhelyű lakos.

Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszony keretében, megbízási szerződés alapján végzi.”

 1. Alapító Okiratát az előbbi módosítással egységes szerkezetbe foglalja és annak szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.
 2. Rakics Anna ügyvezető megbízási díját bruttó 450.000 Ft/hó összegben határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Rakics Anna ügyvezető VN Kft., Tamás Lászlóné osztályvezető, Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a főépítész úr jóváhagyta a tervezett rendeletmódosítást. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2019. XII.17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

4./ Napirendi pont

Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztés szerint a gyermekorvosi ellátást a jelenlegi formában egy évvel meghosszabbítanánk. A doktornő nyilatkozott, hogy a helyettesítést vállalná.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a polgármester úr sokat dolgozik annak érdekében, hogy a teljes ellátás megvalósulhasson, rengeteg tárgyalást folytatott le. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

450/2019.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekorvosi feladatellátási szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A gyermekorvosi helyettesítésről szóló Feladatellátási szerződés módosítását elfogadásra javasolja.
 2. Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására, és azt az érintett önkormányzatok részére is küldje meg.
 3. A Képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges összeget a 2020. évi költségvetésben a működési költségek soron biztosítja.
 4. Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

 

Határidő: elfogadás azonnal,

egyebekben a 2020. évi költségvetés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

5./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két alternatíva van. A beérkezett pályázatok szakértői véleményeztetését kezdeményezi a testület, vagy újabb pályázati eljárást folytat le. A jelenlegi intézményvezetői megbízás március 31-ig szól. Ha a testület az ismételt pályáztatás mellett foglal állást, akkor ezt az időpontot május 31-re javasoljuk módosítani. A határidő módosítás az újabb pályázati döntés előkészítése miatt szükséges.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az ismételt pályáztatással, az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

451/2019(XII.16.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
 2. a pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett, ismételten kiírja a pályázatot a BVKI intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.

A pályázat beadási határidejét 2020. február 28. napjában határozza meg.

 1. pályázat elbírálásáig az intézmény vezetésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdése alapján Nagy László, a BVKI művelődésszervező munkatárs intézményvezetői megbízását 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja.
 2. elrendeli, hogy szakértő bevonásával történjen meg a következő pályázat bírálata és a jelöltek meghallgatását követően dönt a képviselő-testület a kinevezésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

1.pontban azonnal;

2.pontban a kiírásra 5 munkanap.;

3.pontban azonnal;

4.pontban pályázat elbírálása során

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester kéri Takács Lajos képviselőt, hogy ismertesse a kérelmet, illetve adjon tájékoztatást az elképzelésekről.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy szeretnének létrehozni egy egyesületet, hogy hivatalos formája legyen a fiatalok szerveződésének. Ehhez a székhelyet is meg kell adni, azt szeretnék, ha ez a Polgármesteri Hivatal lehetne. Az egyesület létrehozásának az a célja, hogy a helyben élő fiatalok tudjanak találkozni, közös programokat csinálni. A Turisztikai Egyesülettel és a Kulturális Intézménnyel szoros kapcsolat kialakítására törekednek, az általuk szervezett rendezvényekhez is felajánlják segítségüket. Emellett szívesen segítenének a településen élő időseknek, akár a bevásárlásban, vagy a ház körüli munkákban. Zenei programokat, kártya és kvíz estéket szerveznének. Azt az információt kapta, hogy rendelkezésre áll a korábbi ifjúsági klub helyisége, de jelenleg ott egy vállalkozó működik ideiglenes jelleggel. Most a nyugdíjak klubbal együtt tudnák használni a könyvtár melletti helyiséget. Úgy érzi, hogy ezt a termet a nyugdíjasok magukénak érzik, ezért az átmeneti időszakban a Kultúrházban tartják az összejöveteleiket. Az első estet december 28-án tartják, az alakuló ülésük december 20-án pénteken lesz. Itt kerül megválasztásra az elnökség, illetve a felügyelő bizottság. A későbbiekben pénzbeli támogatásra is számítanak.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy örülne annak, ha az egyesülettel szoros együttműködés jönne létre, szükség van a közreműködésükre a turisztika terén is. Kérdezi, hogy tagdíj beszedését tervezik-e.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úrnak egy levelet és az alapszabály tervezetet megküldte. Leírta, hogy jelképes, éves szinten ezer forintos tagdíjat kérnének, melyet a későbbiekben módosítani lehet. A fiatalok jelentős része nem rendelkezik saját jövedelemmel, ezért ezt első körben nem erőltetné. Előzetesen 20 ember jelezte, hogy szeretne az egyesülethez tartozni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy sok egyesületnek tagja, mindenütt fizetni kell tagdíjat. Ez segíti, hogy a tagok érezzék azt, hogy tartoznak valahová, illetve biztosítja a működést. Az ügyvéd úr segítségét javasolja igénybe venni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a jogszabály kötelező tagdíjat, illetve részletes szabályokat ír elő. Az egyesületeknek elsősorban a tagdíjból kell fenntartani magukat.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy amennyiben önkormányzati támogatásra is igényt fog tartani az egyesület, akkor a felügyelő bizottságba egy képviselő vagy a költségvetésben jártas dolgozó legyen beválasztva.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy vannak elképzelései arra, hogy hogyan tudna az egyesület 100 ezres nagyságrendű bevételhez jutni. Például olyan rendezvényekkel, melyeken a helyi fiatalok ingyenesen, de a környékbeli településekről érkezők belépőjeggyel vehetnek részt.

Kérdezi, hogy a névhasználathoz kell-e külön engedély.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyelőre nem. A kapcsolódó rendeletet előkészítette, de még nem került napirendre.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy még nincs bejegyezve az egyesület, az alakuló ülésen viszont megtörténik az elnökség megválasztása. Kérdezi, hogy ez szabályos-e. Megjegyzi, hogy akkor tudja támogatni a kezdeményezést, ha az alakuló ülésen megjelentek több mint 50 %-a helyi állandó lakos.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a 20 fiatalból 19 állandó lakos.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a törvény egyértelműen rendelkezik az eljárásrendről, mely alapján bizonyos baráti társaság egyesületté alakul. Alakuló közgyűlést kell tartani, az Alapszabályt el kell fogadni, meg kell választani a tisztségviselőket. A bírósági bejegyzés határozza meg, hogy mikor lesz jogi személy. A jogászi segítségre szükség van, sajnos több évtizedes gyakorló jogászok munkájában is hiányosságokat fedez fel a törvényszék.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

452/2019.(XII.16.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma kérelme

Badacsonytomajon székhely biztosítása és Badacsonytomaj névhasználat tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj, Fő utca 14. szám alatti ingatlant a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma székhelyként megjelölhesse és a Badacsonytomaj név használatához hozzájárul.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

7./ Napirendi pont

Ladányi Gabriella kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a mellékelt kérelemben a szivattyú javításához kérnek támogatást. A testület az elmúlt ülésén egy más jellegű kérelmet tárgyalt a vízrendszerrel kapcsolatosan.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy akkor elutasító határozat született. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a múltkor a testület azért döntött az elutasítás mellett, mert különben egy olyan lavina indulhat el, hogy mindenért az önkormányzathoz fordulnak. Javasolja, hogy azok az érintett ingatlantulajdonosok, akik a szolgáltatást igénybe veszik, vállalják a felmerülő költségeket, rakják rendbe a saját dolgaikat.

 

Hartai Béla alpolgármester az előterjesztés szerinti II.  határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

453/2019.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat

Ladányi Gabriella kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Ladányi Gabriella a Badacsonyörsi Kisörshegyi ivóvízellátását biztosító rendszer működéséhez szükséges szivattyú javíttatására irányuló kérelmét elutasítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

 

Hartai Béla alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 13.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

 

Wolf Viktória sk.

jegyző

 

 

 

Hartai Béla sk.

alpolgármester

 

Borbélyné Galambos Gabriella sk.

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!