2019.11.27 közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 25/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                         alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 Ktgv. és Adóosztály vezetője

Fekete Ferenc                                    BSHE elnöke

Rakics Anna                                       VN. Kft. képviseletében

Gerencsér Tamás                                műszaki ügyintéző

Molnárné Keller Csilla                         Menü Kft. ügyvezető

Lesz Ferenc                                         BSE elnöke

Tóthné S. Zsuzsa                                jegyzőkönyvvezető                              (7fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 30 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

439/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthé Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel, Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról, Közérdekű kérdések, javaslatok. Az első napirendi pont kötelező, a második napirendnél pedig olyan közérdekű hozzászólásokat, javaslatokat, ötleteket vár a Képviselő-testület a megjelentek részéről, amelyek az egész közösség, mikrótérség életére hatással lehetnek.

Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

440/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 27-i közmeghallgatásának napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK:

  1. 1. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Közérdekű kérdések, javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester: Ez az esztendő forduló év, hiszen eltelt egy ciklus. Értelemszerűen azok a képviselő-társai, akik nem voltak részesei közvetlenül az elmúlt év eseményeinek nehezen tudnának arról beszámolni, így ezt ő teszi meg. A Képviselő-testület működését az 5 éves periódusra szóló gazdasági és ciklus programja határozza meg, a munkaterv pedig adott évre vonatkozó feladatokat tartalmaz. Véleménye szerint az embereket elsősorban egészségük, környezetük, biztonságuk érdekli. Ennek fényében szeretne néhány dolgot megemlíteni:

 

Nagyon fontosnak tartja, hogy az egészségünkre ne csak akkor figyeljünk, amikor az elromlott, hanem próbáljuk a megelőzést szem előtt tartani. Úgy véli, hogy ehhez a témához kapcsolódik a sport is. Településünkön működik a Badacsonytomaji Sportegyesület, szabadtéri sporteszközök kerültek telepítésre, játszóterek újultak meg, kerékpáros fejlesztés valósult meg. Egy EFOP pályázat keretében különböző szűrővizsgálatokra volt lehetősége a lakosságnak. Az Önkormányzat mammográfiás vizsgálathoz megszervezte a résztvevők utazását.

A gyógyítás tekintetében mindegyik orvosi praxist igyekezett az Önkormányzat megfelelően támogatni. A gyermekorvosi ellátás jelenleg helyettesítéssel megoldott december 31-ig, az Önkormányzat biztosítja hozzá az asszisztenst. Próbáltunk gyermekorvost keresni, bízunk abban, hogy a legutolsó megkeresés teljesedésbe mehet. Lehetőséget teremtettünk a helybeni vérvételre, azt az önkormányzati gépjárművel szállítjuk be Tapolcára. Az orvosi ügyelet finanszírozásában is részt veszünk. A Badacsonyi Vízimentő Szolgálat működését szintén támogatta a Képviselő-testület. A Szolgálat nem csak a strandon végezte feladatát, hanem településszinten ügyeletet biztosított. Az Önkormányzat tartja fenn a védőnői szolgálatot. Támogatjuk egyes oltások (pl. rotavírus elleni) térítésmentessé tételét. A mozgásukban korlátozott, idős, beteg embereknek segítünk eljutni orvoshoz, kezelésekre, kórházba. Az Egészségház felújítására pályázati forrást szereztünk, amelyből fűtés, elektromos hálózat korszerűsítés valósult meg, különböző eszközök kerültek beszerzésre.

 

Fontos a szociális biztonság is. Többféle támogatási forma létezik, amelyek keretében igyekezünk a rászorulókon segíteni; a települési támogatás kérelem alapján kerül elbírálásra, babaváró támogatást biztosít az Önkormányzat, szociális tűzifa pályázati programban veszünk részt. Az idei évben elég nehéz helyzetbe kerültünk, mert a korábbi 130 m3 mennyiség helyett, csak 80 m3 fát kapunk a pályázat keretében. Az erre vonatkozó kérelmek az előző évhez képest viszont megduplázódtak. A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a település pénzéből kiegészítést nyújt, hogy minden jogosult kérelmező fához jusson, vállalva a fa felaprítását és házhoz történő kiszállítását is.

 

Az EFOP pályázat keretében szőlész-borász képzést valósítottunk meg, véleménye szerint ez is a biztonsághoz tartozik, mert 8 főnek egy szakma került a kezébe ezáltal. Továbbá 30 diák részére havi 12.000 Ft. ösztöndíjat tudtunk nyújtani. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati Program keretében 14 főiskolai tanulmányait végző személyt támogatásáról döntöttek. Részt veszünk az Arany János Tehetséggondozó Programban is, amely középiskolás tanulóknak nyújt anyagi támogatást. A Badacsonytomajért Közalapítványon keresztül kerülnek támogatásra azok a családok, személyek, akik a törvényi előírásban meghatározott 1 főre jutó jövedelemhatár miatt nem részesülhetnek települési támogatásban. Mini Bölcsődét alakítottunk ki, amelyre akkora az igény, hogy már az előző Képviselő-testület pályázatot nyújtott be annak bővítésére.

 

Közlekedés biztonság, közbiztonság szempontjából meg kell említeni, hogy a különböző településrészekről érkező iskolásokat az önkormányzati kisbusszal szállítjuk. Két darab gyalogátkelőhelyet létesítettünk, 36 db. közvilágítási lámpát helyeztünk ki, kamerarendszer került kiépítésre 5 helyszínen, hiszen ez az esztendő volt „A biztonság éve” Badacsonytomajon. Szeretnék ezt a programot folytatni. Támogatta Önkormányzatunk a Rendőrség, a Polgárőrség működését annak érdekében, hogy a lakosság biztonságát fokozzák.

 

A környezet tekintetében olyan dolgokat említ meg, amelyek minden fejlesztésnél szóba kerültek: napelemek, zöld szigetek, led világítás, elektromos fűtés, épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje. Ezekkel próbáltuk a fenntarthatóságot biztosítani. Ide tartozik még az elektromos töltőállomás kialakítása az iskola előtt. Kerékpárutat építettünk és szemléletformáló rendezvényekkel arra próbálunk ösztönözni, hogy gépjármű helyett ezzel közlekedjenek az emberek. Két darab elektromos busz beszerzése történt meg. Sajnos több tényező hátráltatta a helyi járatként történő beállításukat, ami miatt az idei évben már nincs értelme elkezdeni a járatot az időjárási viszonyok miatt. A Képviselő-testület szándéka szerint jövő év márciustól októberig üzemelnének.

 

Különböző beruházásokat hajtottunk végre. Nagyon sok pályázati forrást nyertünk. Ezek alapvetően a Területi Operatív Program forrásai voltak. Emellett GINOP-os programok is futnak. Ennek keretében a Kisfaludy út újul meg olyan formában, hogy az út része készen van, ehhez még különböző, ún. infokommunikációs elemek kerülnek elhelyezésre. Ezeknek a programoknak az összértéke 4,5 mrd. Ft. Ebből kb. 2 mrd. Ft. valósítottunk meg. A fennmaradó összeg felhasználása előttünk van. Jelenleg közbeszerzési eljárás zajlik. Emellett kisebb volumenű saját erős beruházásokat is végeztünk. Örömünkre szolgál, hogy ezekben a programokban hellyel-közzel az érintett lakosság is részt vett, egy adott lakóközösség, vagy utca megoldja a közmű problémáit az Önkormányzat közmű rendelete alapján. Amennyiben a fejlesztés 50 %-át az beruházással érintettek összeadják, az Önkormányzat a másik 50 %-át hozzáteszi anyagi lehetőségei szerint.

 

A jövővel kapcsolatban elmondja, az újonnan felálló Képviselő-testületnek 6 hónapja van arra, hogy a gazdasági és ciklusprogramját megalkossa, ami alapján tudnak majd haladni. Ami világos célként látszik, hogy nagyon fontosnak tartják a lakossággal való aktív kapcsolattartást. Ezen értve olyan találkozásokat, mint az elmúlt hetekben, mindhárom településrészen megtartott lakossági fórumok. Az itt felmerült problémákról emlékeztető készül, és a feladatokat megpróbálják szétosztani a VN. Kft., vagy vállalkozók felé. Természetesen mindent nem tudnak megvalósítani, de igyekeznek a lehetőségekhez képest minél többet megoldani.

 

Fontos feladatnak tartja a közösségépítést. Nagyon szeretné a Képviselő-testület, ha a rendezvény keretünket meg tudnánk tartani, illetve azt át tudnánk alakítani, fejleszteni, a minél nagyobb létszámú résztvevő érdekében a mozgósítást jobban tudnánk végezni.

 

A fejlesztések tekintetében van egy csomag, ami azt jelenti, hogy be kell fejezni a megkezdett beruházásokat a felvállalt feladatokat. Ilyen pl. a József Attila utcai járda megújítása, melynek most zajlik a III. üteme, a Bonvino járda, Kisörsi út burkolatjavítása. Átadtuk a munkaterületet a Zöld Város program következő üteméhez. Badacsonyban a Halászkert parkoló felújítása megkezdődött, ebbe tartozik majd még a Felső-bazársor megújítása, a nagy parkoló részleges felújítása. A GINOP pályázat keretében a „Tátika” melletti park, s nagyparkolóból kialakítandó rendezvényterület, új parkoló kialakítása a terv, amely tervezés, közbeszerzés fázisában van.

Reméljük, hogy a bölcsőde bővítésére benyújtott pályázatunk is eredményes lesz.

Beszámol arról, hogy az Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével a Fő utca, Hősök tere fog megújulni, tervvel rendelkezünk, a pénzt az MTÜ biztosítja. Egy Kálvária kiépítése a program első eleme, a többi pontosítása folyamatban van. A Képviselő-testület fontos célkitűzése a lakótelkek, lakások témakörének rendezése is.

 

Sikeresnek értékeli a 2019-es esztendőt. Erőt és lendületet érez az új Képviselő-testületben is. Reméli a jó együttműködést. Bízik abban, hogy sikeres ciklust tudnak majd végig vinni.

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e a jelenlévők részéről kérdés? Megállapítja, hogy nincs, az első napirendi pontot lezárja.

 

2./ Napirendi pont

Közérdekű kérdések, javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg közérdekű észrevételeiket, javaslataikat, tegyék fel kérdéseiket.

 

Lukács Lászlóné megkérdezi, hogy a jelenleg zajló József Attila utcai járdafelújítás során kiszedték a sövényt, ez pótlásra kerül-e?

 

Krisztin N. László elmondja, hogy az ülés előtt értesült erről, nyilván lesz helyette ültetve.

 

Mórocz István Ferenc üdvözli az új Képviselő-testületet. Az egészségüggyel kapcsolatban nehezményezi, hogy a háziorvos nem írhat fel több dolgot, kötszert, gyógyszert. Sajnos elterjedt az a hír, hogy a helyi gyógyszertár hiánycikk bolt, mert sok esetben úgy rendelik meg a gyógyszert, amiért még egyszer vissza kell menni, és az idősek, betegek ezt nehezményezik. A fiataloknak nagyobb lehetőséget kellene biztosítani, munkahelyeket teremteni, ezért mennek el máshova, ezáltal elöregedik a település. Szeretné, ha az Önkormányzat és a helyi lakosság foglalkozna az ország más részein élő szegény emberek sorsával, pl. adományok, háztartási gépek, eszközök biztosításával, ezek elszállításában felajánlja segítségét. Javasolja a Petőfi utcában sebességkorlátozás bevezetését, különös tekintettel arra, hogy nincs járda.

 

Hartai Béla alpolgármester válaszában elmondja, hogy az Önkormányzatnak egy gyógyszertár működésébe nincs beleszólása. A tulajdonos felé tolmácsolni tudják a probléma felvetését.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szomszédos településen azért küzdenek, hogy gyógyszertári pontot hozzanak létre a megszűnt korábbi ellátás helyett. A fiatalok tekintetében valóban van tennivaló. A munkahelyek hiánya kapcsán nem érzi a problémát, inkább munkaerőhiány tapasztalható. Elmondja, hogy a bekövetkezett fejlesztések következtében kb. 30 %-kal megnövekedtek az ingatlanárak a településen, ami még messzebbre viszi a helyieket, hogy ingatlant vásároljanak. A környező településeken annyiért vásárolnak házat, amiért itt csak telket tudnának venni. A szolgáltatásokat viszont nálunk veszik igénybe. Takács Lajos képviselő társukat bízták meg azzal, hogy 5 önkormányzati lakás megépítésére dolgozzon ki technikákat, illetve a lakótelkek vonatkozásában kérjük azokat az összefüggő ingatlanokat kigyűjteni, amelyeket -akár kisajátítás árán- is meg kell szerezni, hogy társasházakat építhessünk. A szegény emberek problémáira ő is érzékeny. A segítségnyújtás egyik lehetséges formájaként rászoruló gyermekek üdültetését tartja megvalósíthatónak. Megemlíti, hogy korábban pl. egy Kárpátaljai településnek adott a Testület pénzügyi támogatást. Véleménye szerint civil szervezeteink tudnák a nehéz sorsú emberek számára kezdeményezett gyűjtést megvalósítani.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy régebben több társával szerveztek különböző rendezvényeket. Képviselőként kötelességének érzi, hogy a fiatalok számára különböző lehetőségeket biztosítsanak sportolásra, strandjainkon különböző programokat, a Művelődési Házban szórakoztató rendezvényeket szervezzenek. Folyamatban van a Badacsonytomaji Fiatalok Egyesületének létrehozása. Ebben az évben szeretnék az alapszabályt megalkotni és az alakuló ülést megtartani. Beszámol arról, hogy az elmúlt héten az Egry József Művelődési Házba szervezett zenés rendezvényen nagy számban jelentek meg a helyi fiatalok. 2020-ban minden hónapra vonatkozóan szeretnének különböző programokat megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester megemlíti, hogy a fiatalok részéről oly módon is lehetne segítséget nyújtani, hogy pl. az időseknek segítenének a tüzelő előkészítésében, behordásában. A Petőfi utcai sebességkorlátozás véleménye szerint megoldható. Örömmel számol be 5 db. helyi út felújításáról, ezzel összefüggő támfalak megújításáról, közművel ellátásáról, melyhez 465 m. Ft-ot biztosított a Kormány Önkormányzatunk számára egyedi támogatással.

 

Galambos Imre jelzi, hogy a Kisörsi utcában a szennyvízcsatorna fedlapok meg vannak süllyedve. A Széchenyi utca – Kert utca kereszteződésénél jó lenne, ha a meglévő oszlopra kerülhetne egy közvilágítási lámpatest.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt heti fórumokon folyamatos jelzések érkeztek közvilágítással kapcsolatosan. Várhatóan hamarosan elkészül a város közvilágítási térképe, és ez alapján, a jövő év elején el tudunk indítani egy fejlesztésre vonatkozó programot. Ahol nem lehet hálózat, ott napelemes megoldás jöhet szóba.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Képviselő-testület feladata a Tájházban található helytörténeti gyűjtemény elhelyezése egy másik helyen. Az Egry József Művelődési Háznak elkészült az energetikai fejlesztése, a terasz megújítására az Önkormányzat külön forrást biztosított. Az épület előtti parkoló megújítása is előttünk álló feladat. Tájékoztat arról, hogy egy Hulladékudvar kialakítása van folyamatban, ahol szelektíven, ellenőrzött formában lehet majd elhelyezni a különböző anyagokat, mert jelen állapotok méltatlanok a városhoz. A temető bővítésére jelenleg nincs lehetőség, a VN. Kft.-t kértük fel, hogy fogalmazzon meg javaslatokat a hosszú távú megoldás érdekében. Pályázatokat írtunk ki az új üzletekre, az első körben nem voltak pályázók, megtörtént a második kiírás. Az Elektro-V üzlet melletti bővítésre is várunk befektetőket. A Keresztury-ház sorsával kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-testület szeretné bérbe adni. A nyári parkolási gondok enyhítésére próbálnak új parkolóhelyeket létesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, erős nyomás van arra vonatkozóan, hogy bontsák el a Tájházat és keressenek máshol neki helyet, mert a teresedést és az látványt rontja. Más vélemény, hogy hozzá tartozik a múltunkhoz. Tájékoztatásként hozzáteszi, hogy a létesítmény éves bevétele mindösszesen 50.000 Ft. körül van. A gyűjtemény nagyon zsúfolt, szinte áttekinthetetlen. Örülne, ha a jelenlévők véleményt formálnának a témában.

 

Lesz Ferenc megjegyzi, hogy Tájház udvarról beszélnek, de annak nincs is udvara. Jó szándékkal vissza gondolva arra, hogy annak idején az épület egy parasztház volt, javasolja a Tájház lebontását és más helyen való megépítését. Pl. Badacsonyban a Borműhely alatt, ahol véleménye szerint nagyobb látogatottsága lenne a gyűjteménynek. Elképzelhetőnek tartaná azt is, hogy külön választanák a borászati, bányászati, halászat, és a falusi élet bemutatásáról az anyagokat. Véleménye szerint nem jó helyen van az épület azért sem, mert a településközpont felől érkezve takarja a Városháza épületét.

 

Németh Sándorné csatlakozik Lesz Ferenc javaslatához. Véleménye szerint, a Képviselő-testület, ha dönteni akar és kéri a lakosság véleményét, akkor kezdődnek az ellenkezések. Úgy véli, hogy a Képviselők felelősségteljesen el tudják dönteni, hogy ennek a városnak mire van szüksége, milyen formában. Tájékoztatást kér arról, hogy a régi Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatban van-e valamilyen terv, illetve mi a helyzet a szolgáltató telephelyével kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester a tájházzal kapcsolatban elhangzott, hogy kerüljön ki Badacsonyba. A várható vélemény ezzel kapcsolatban az lesz, hogy ne minden Badacsonyban legyen.

 

Hartai Béla alpolgármester kéri a jelenlévőket egy szimpátia szavazásra, hogy tegye fel a kezét, aki a Tájház elbontását javasolja. (A jelenlévők nagy többsége igennel szavaz.) Kéri, hogy tegye fel a kezét, aki nem ért egyet a Tájház elbontásával. (A jelenlévők közül 1 személy teszi fel a kezét.)

 

Mórocz István Ferenc megkérdezi, hogy miért nincs a településen mentőállomás? Létfontosságú lenne egy áruház is véleménye szerint, továbbá hiányolja egy iparcikkbolt jelenlétét is.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület részéről kezdeményezés van arra vonatkozóan, hogy nevezzék át a Tájház udvart Városháza térre. Az átnevezés keretében történhetne meg Földi atya által a tér megáldása, illetve jövőre lesz 10 éves a Városháza épülete és 30 éves maga az önkormányzatiság, ezeket is ünnepelnénk.

A régi hivatali épület nagyon rossz állapotban van, ami az elmúlt 10 évben tovább romlott, lehet, hogy el kell bontani.. A korábbi Képviselő-testület próbálta értékesíteni fejlesztési célra, de senki nem akar a város közepére áruházat építeni, mindenki a 71-es mellé tenné ezt az átmenő forgalom miatt. Tapolcán megépültek a nagy áruházak. Mi egy kisebb léptékű fejlesztésben gondolkodunk. Tájékoztat arról, hogy a Polus-Coop nyújtott be kérelmet az Önkormányzathoz, hogy engedélyezzük a HÉSZ-ben, hogy a régi takarékszövetkezet épületéig kibővíthesse a jelenlegi épületét. Ezt a Képviselő-testület támogatta, kiemelt helyi beruházásnak minősítette. Ők azt vállalták, hogy jövő szezonra ez a vállalás megtörténik.

A régi hivatallal kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy terv készült egy új művelődési házra, könyvtárral, kisebb színház teremmel, ami kb. 4-500 m.Ft-os beruházás lenne. Pályázati forrást egyelőre nem sikerült hozzá szerezni. Mentőállomás csak központi szabályozás alapján létesülhet, de pl. a Tűzoltóságnál a nyári szezonban állomásozott egy mentő, továbbá a vízimentők vezetője vállalta, hogy a strandon kívül is szolgálatot lát el a településen.

 

Sóvári József a közlekedők biztonsága érdekében javasolja, hogy a Római úton a közvilágítási oszlopok betongyámjait fessék le sárga-fekete csíkokkal, hogy a gépjárművezetők időben észleljék. A Tájházat az iskola mögötti területen javasolja elhelyezni. Üdvözli a fiatalok egyesületi kezdeményezését.

 

Szebellédi Ferenc a Tájházzal kapcsolatban elmondja, hogy az egy épített érték, amit meg kell őrizni, másik kérdés a kiállítási anyag.

 

Németh István a szennyvízhálózat bővítéssel kapcsolatban kiküldött önkormányzati megkeresésben véleménye szerint rögzíteni kellett volna a befizetési határidőt.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a fejlesztésben érintettek közül Tompos Zsolt és Vercz Attila az ügy gesztorai. Február elejére várható a tervezés befejezése, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Amikor az érintett ingatlantulajdonosok részéről megtörténik az 50 %-os befizetés akkor indulhat a közbeszerzés, és teszi hozzá a másik 50 %-ot az önkormányzat.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy a szolgalmi jogokat illetően az MNV Zrt-vel még nem sikerült megállapodásra jutni. Amint meg lesz a megfelelő példányszámú szándéknyilatkozat, akkor lehet továbblépni az ügyben.

 

Szeremleyné Koncz Krisztina megkérdezi, hogy a Kisfaludy út mellett lévő, arról leágazó szolgalmi úttal mi a terv, lesz-e annak megújítása? Arra is vonatkozhat-e az 50 %-os önkormányzati hozzájárulás? A Kisfaludy forrással kapcsolatban van-e a Képviselő-testületnek gazdasági elképzelése, pl. palackozása „Badacsonyi víz” néven? A fiatalok letelepedésére, vendégmunkások szálláshelyének kialakítására a régi hivatal épületét nem lehetne-e hasznosítani?

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző válaszában elmondja, hogy a pályázatban nem szerepel a szolgalmi joggal érintett, leágazó útszakasz felújítása.

 

Krisztin N. László polgármester kihangsúlyozza, fontos, hogy a földhivatali nyilvántartásban is útként kell szerepelnie az érintett szakasznak. Hozzáteszi, hogy az 50 %-os támogatás a közmű rendelet alapján, a Képviselő-testület anyagi lehetőségeitől függ. A forrással kapcsolatban elmondja, hogy az 30 ingatlant érintő rendszerre létesült a Kisfaludy PJT. Az ő jogosultságuk, engedélyük jövőre lejár, ezért építettük bele a Kisfaludy pályázatba a vízvezeték kiépítését. Úgy véli, hogy a víz palackozása nem önkormányzati feladat, hanem vállalkozói lehetőség. A vendégmunkások szálláshely biztosításával kapcsolatban véleménye szerint a magánszálláshely tulajdonosokat kellene segíteni, részükre forrást szerezni, hogy fűthető, egész évben kiadható legyen az ingatlanuk.

 

Vavra László a döntéshozatali mechanizmussal kapcsolatban tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. Vannak olyan kérdések, amelyik sok mindenkit megmozgatnak, ilyen pl. a Tájház, vagy a 71-es sz. elkerülő főút kérdése. A Képviselő-testület gondolkodjon el azon, hogy ilyen kérdések esetén helyi népszavazást írjon ki, 2-3 téma összefogásával évente 1 alkalommal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült ez már, a költsége az, ami visszatartja a Képviselő-testületet e kezdeményezéstől. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás, kérdés, javaslat a jelenlévők részéről. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, a meghívottaknak, a lakosságnak a részvételét, a közmeghallgatást 19.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                          Takács Lajos

polgármester                                                                                  képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!