2019.10.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 21/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Bolla József                             VN Kft. ügyvezető

Nagy László                            BVKI intézményvezető-helyettes

Dr. Gáli Mihály                       ügyvéd

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                                         (5 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester gratulál a megválasztott képviselőknek, jó egészséget és eredményes, sikeres együttműködést kívánva. Köszönti a Jegyző asszonyt, a munkát segítő hivatali dolgozókat, az egyes napirendekben érintetteket és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

337/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 28 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy napirendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 28 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

338/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 30-i nyílt ülésének napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 2. BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László

 1. 3. BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. BABU

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Felsőbüki út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Juhász Andrea fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. BM útpályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

339/2019 (X.30.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2019. évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2019. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) bevételt, azaz 1.955.195,-Ft-nak (azaz egymilló-kilencszázötvenötezer-egyszázkilencvenöt forintnak) az iskola kérelmének megfelelő felhasználását javasolja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: elfogadás azonnal

felhasználás 2019.december 31-ig

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

2./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy László

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy László intézményvezető-helyettes elmondja, hogy aki jelenleg a könyvtárosi feladatokat ellátja, a digitális rendszerhez való hozzáféréshez a végzettséget megszerezte. Ha a megállapodás létrejön a Megyei Könyvtárral, akkor a munkakör betöltése érettségihez kötött, így jelenleg nem kell egyéb végzettséget szereznie a kolléganőnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

340/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt és a MÁK-t a döntésről értesítse.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi átvezetéséről haladéktalanul intézkedjen.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Nagy László BVKI

 

3./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javasolta a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, majd a korábbi feltételek mellett újra kiírni. A bizottság a pályázat elbírálására szakértő bevonását javasolja azzal, hogy majd a jelöltek meghallgatását követően döntsön a testület a kinevezésről. Addig javasolja Nagy László rendezvényszervezőt megbízni az intézmény vezetésével. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

341/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
 2. a pályázati feltételek változatlanul hagyása mellett, ismételten kiírja a pályázatot a BVKI intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.
 3. 3. pályázat elbírálásáig az intézmény vezetésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdése alapján Nagy Lászlót, a BVKI művelődésszervező munkatársát bízza meg.
 4. elrendeli, hogy szakértő bevonásával történjen meg a következő pályázat bírálata és a jelöltek meghallgatását követően dönt a képviselő-testület a kinevezésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

1.pontban azonnal;

2.pontban a kiírásra 5 munkanap.;

3.pontban pályázat elbírálásáig;

4.pontban pályázat elbírálása során

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Illésné Rácz Andrea/Slang Henrietta igazgatási ügyintézők

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról III.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       a pályázat benyújtásának határideje november 20. napja legyen,

-       kikiáltási árként 10.000.000 Ft-ot javasol.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájházzal szemben terveztettünk egy üzlet és iroda tartalmú objektumot, melynek a megvalósítása nem fért bele a Zöld Város I. program pénzügyi keretébe. Városépítészeti szempontból az az érdekünk, hogy az objektum mielőbb megvalósuljon. Az építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre az önkormányzat büdzséjében nincs keret, ezért került az a javaslat a testület elé, hogy hirdessük meg annak érdekében, hogy reményeink szerint helyi vállalkozó a saját pénzéből valósítja meg. A pályázat kiírásához szükséges paramétereket meg kellett határozni, a kikiáltási árat a bizottság 10 millió forintban javasolja megállapítani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

342/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról III.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítés útján történő hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírását rendeli el az előterjesztés melléklete szerinti felhívás alapján és azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje november 20. napja legyen, a kikiáltási árat 10.000.000 Ft-ban határozza meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

pályázat benyújtására 2019. november 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester a televíziónézők kedvéért elmondja, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva a bizottsági ülésen kerül sor a részletes vitára, ezért gyakorlatilag most egy perc alatt szavazási helyzetben van a testület. A bizottság jelen esetben is alaposan megtárgyalta a napirendeket, az ülés 8.00 órától 13.00 óráig tartott. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2019. (XI.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat lényege, hogy ne történjen adóemelés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

343/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét áttekintette, annak módosítását jelenleg nem javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kovács Katalin,

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintéző

7./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy a kiszállításra és darabolásra történjen meg ajánlatkérés.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

344/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa vásárlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) szociális célú tüzelőanyag vásárlására 86 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését rendeli el az ajánlat szerinti áron.
 2. a tüzifa kiszállításra és darabolásra elrendeli legalább 3 árajánlat bekérését.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 4. az önrész összegét – 109.220 Ft – és a kiszállítás, darabolás költségét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 2019. december 1.

árajánlatok bekérésére 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2019. (XI.31.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mikortól lehet benyújtani a kérelmeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet hatályba lépését követően, november 1-től január végéig lehet a kérelmeket benyújtani a Hivatalban, Slang Henrietta ügyintézőnél.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy igényelni kell. Ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, akkor tudjuk biztosítani a szociális tűzifát.

8./ Napirendi pont

Rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat beadását az előző ciklusidőszakban rendelte el a Képviselő-testület.  Az elnyert 792 eFt-ot a település támogatási kérelmek teljesítéséhez tudjuk felhasználni. Az Államkincstár felé elszámolással tartozunk.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

345/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli szociális támogatás tárgyában előkészített előterjesztést tudomásul veszi, a támogatói okiratban foglaltak végrehajtására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben támogatói okirat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Apróné Soós Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

 

9./ Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az MNV. Zrt. kezelésében lévő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a folyamat a bizottsági ülésen ismertetésre került. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mennyire biztos az ígért pénzügyi keret. Ha nem kapjuk meg a pénzt, akkor az utak helyreállítása az önkormányzatot fogja terhelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az országgyűlési képviselő úr arról tájékoztatta, hogy jó eséllyel pályázunk 463 millió forintra, mely összeg ezen utak javítására használható fel. A folyamatot úgy tudjuk segíteni, hogy ezeket az utakat vagyonkezelésbe vesszük. Távlatilag tulajdonba fogják adni. Ezen összegnek a lehívása rendkívüli gyorsaságot igényel, a tulajdonba adás ilyen rövid idő alatt nem bonyolítható le. A vagyonkezelési szerződés megkötése a legyorsabb módja annak, hogy az önkormányzat a forráshoz hozzá tudjon jutni. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

346/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Badacsonytomaj 040 hrsz, 030 hrsz, 028/22 hrsz, 028/17 hrsz, 028/13 hrsz, 026 hrsz ingatlanok tekintetében elrendeli kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
 2. elrendeli az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó térképmásolatok Takarnet rendszerből történő lekérését 3.000 Ft/ingatlan összegben, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az MNV Zrt. felé a kérelmet küldje meg és e tárgyban a szükséges intézkedéseket megtegye, illetve az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal

kérelem benyújtására 2 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

10./ Napirendi pont

Településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a POLUS COOP Zrt. vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz a HÉSZ módosítására annak érdekében, hogy a templommal szemben lévő boltot bővíteni tudják. Miután az egyéb terveik kudarcba fulladtak, - pld. hogy megvásárolják a régi ÁBC-t a híd mellett -, úgy döntöttek, hogy megújítják és kibővítik a jelenlegi üzletet. A kérelmük arra irányul, hogy nyilvánítsuk kiemelt övezetnek a területet. Szeretnék a szezonra megnyitni a kibővített üzletet.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

347/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elhatározza a település hatályos településrendezési eszközeinek módosítását.

A módosítás tárgya:

-     Badacsonytomaj Fő utca templommal szemközti szakaszán a Badacsonytomaj 115/1 helyrajzi számú ingatlantól a Badacsonytomaj 105 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának kiemelt fejlesztési területté nyilvánításához szükséges településrendezési eszközök módosításának teljes körű lebonyolítása és a Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása,

-     a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása.

követelményeknek megfelelően elkészített – szükség szerint kiegészített – helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a szabályozási terv módosítása abból a célból, hogy a Badacsonytomaj 115/1 hrsz és 105 hrsz közötti területen nemzeti és nemzetközi források bevonásával, illetve magántőke bevonásával tervezett projektek (bevásárlóközpont, kulturális centrum, közösségi tér, szakrális fejlesztés) megvalósuljanak.

A településszerkezeti terv módosítása csak akkor kerül sor, ha a tervezés során kiderül, hogy ez elengedhetetlenül szükséges

 1. a  határozat 1. pontja szerinti szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti „tárgyalásos” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le.


 

 1. a 229/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozata mellékletétnek {Tervezési program} 3. pontját módosítja és a 3.b) pontját Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása” – hatályon kívül helyezi.
 2. a fejlesztésben a POLUS-COOP Zrt., mint költségviselő szerepel.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a településtervezővel és a POLUS COOP ZRt. képviselőjével e tárgyban megkötendő szerződések aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben jogszabály szerint,

eljárás megindítására azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szabó Zoltán főépítész

11./ Napirendi pont

A „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD Város kialakítása – II. ütem 2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra és felkéri Takács Lajos képviselő urat, hogy a pályázati anyag megismerését követően referáljon a testületnek annak tartalmáról.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy azért javasolta a pályázat vizsgálatát, mert az előző testület hozott benne döntést, és a jelenlegi nem ismeri a pályázat részleteit. Az önkormányzatnak jelentős összeggel kellene hozzájárulni a beruházáshoz. Nincs műszaki végzettsége, de a pénzügyekhez ért. Szakértői stábbal dolgozik, akik a bizottsági ülést követően az idő rövidsége miatt nem tudtak konkrét választ adni. Bizonyos műszaki dolgokat megfontolásra javasoltak a hozzáteendő összeg csökkentése érdekében. Úgy gondolja, hogy az önkormányzati tartalékot meg kell őrizni a lehetőségek szerint, mert a jövőben is lesznek beruházások, amihez önrészt kell majd biztosítani. A szakértők a jövő hét második felére ígérték a részletes anyagot, ezért rendkívüli ülés keretében javasolja a napirend újratárgyalását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudja, hogy lehet-e a vállalkozó egyösszegű ajánlatát utólag módosítani, abból tételeket kivenni. Ez lehet, hogy ismételt pályázati kiírással járna.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési kiírásnak az árazatlan költségvetés részét képezte, az eljárást a közbeszerzési törvénynek megfelelően egy közbeszerzési cég folytatta le.  Az ajánlattételi időszakban lehetett volna módosítást eszközölni. A költségvetési kiírás áttanulmányozása műszaki szakemberek és a tervező bevonásával történt meg. A második közbeszerzési eljárás kiírása előtt műszaki tartalom csökkentés történt.  Ha a testület úgy dönt, hogy nem fogadja el, akkor újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásának van helye, mely időben mintegy másfél hónap, költsége 750 eFt + ÁFA, a rendszerhasználati és közzétételi díj 140 eFt. Az elbírálás időszaka és az ajánlatok benyújtása között eltelt idő miatt számítottunk arra, hogy várhatóan magas összegű ajánlatok érkeznek. A testület vagy eredményessé nyilvánítja az eljárást és a szükséges többletforrást biztosítja, vagy eredménytelenné nyilvánítja és új eljárást rendel el mind a 3 részterület vonatkozásában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első eljáráskor bruttó 100 millió forintot kellett volna hozzátenni, a testület úgy döntött, hogy ez vállalhatatlan. 15 céget kerestünk meg, ebből mindösszesen hárman adtak ajánlatot. A vállalkozóknak sok munkája van. A tapasztalat az, hogy ismételt eljárás esetén az ajánlati összeg inkább nő. A strandi beruházásoknál minden közbeszerzési eljárást követőn rosszabb lett az önkormányzat helyzete. Egyetért azzal, hogy minden forint számít az önkormányzatnak. Emlékezete szerint komoly csökkentések történtek, a pályázatot 2017-ben írtuk ki, két év eltelt. Mindent összevetve nem vagyunk könnyű helyzetben.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a szakemberek már minden olyan tételt levettek a költségvetésből, amit lehetett. Ha ezt tovább csökkentjük, az a minőség rovására megy. Újabb pályázat 3-4 hónapot vesz igénybe. Most még jó idő van, neki lehetne állni a munkának, és be lehetne fejezni a szezonra. Ezt kockáztatja a testület, ha most új kiírásról dönt. A cégek monopol helyzetben vannak, nem lát esélyt az ár további csökkentésére. A vállalkozó generál kivitelezésben vállalta a munkát, nem mondhatjuk meg, hogy hogyan dolgozzon.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy a beruházás mindenképpen támogatandó. Egy újonnan megalakult testület elé kerül egy ilyen volumenű döntés, az első szavazással több mint 40 millió forintot, a tartalék negyedét kell a beruházáshoz hozzátenni az önkormányzat pénzéből. Ha ez nem így lenne, akkor értelemszerűen igennel szavazna. Most viszont a felülvizsgálat mellett foglal állást.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen a képviselők a műszaki osztálytól minden információt megkaptak a lelkiismeretes döntéshez. A már lebutított verziót nem lehet tovább csökkenteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan meg nem erősített információhoz jutott, hogy az uniós projektek kaptán a beruházáshoz hozzátett kiegészítés 80 %-át meg lehet igényelni az államtól. Ez persze nem jelenti azt, hogy meg is kapjuk. Eddig nem foglalkozott ezzel a testület, most érdemes lehet az igényünket beadni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a vállalkozók jelentettek-e be 10 %-ot meghaladóan alvállalkozó bevonását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlatok tartalmaztak bejelentést. A jogszabály szerint 60 %-ot meghaladóan nem lehet bevonni alvállalkozót. Jogszabály rendezi, hogy ki lehet alvállalkozó. A nyilatkozatok megtörténtek a kötelező eljárásrend szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a gyakorlat, hogy szakembert veszünk igénybe. Nem kívánja átvenni az adott szakértő szerepét és fontosságát. Ha ő azt mondja, hogy a felhívás megfelel a Kbt-nek, akkor azt el kell fogadni. Ha valamit rosszul csinál, akkor kártérítési felelősséggel tartozik. Mindenkit óv attól, hogy egy szakértő szakmai munkáját minősítse. Akkor kell az alvállalkozóval foglalkozni, ha nem jelentette be a vállalkozó.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr felkérést kapott a bizottsági ülésen, hogy vizsgálja meg, hogy eddig miért nem történt meg a bankgarancia elkülönítése, melyből az utólagos javításokat a hivatal el tudja végeztetni.

 

Hartai Béla alpolgármester megjegyzi, hogy az ügyvéd úr visszamenőleg nem kapott ilyen felkérést. Azt mondtuk, hogy az új szerződéskötéseknél kell ilyen jellegű biztosítékokat megtenni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a projekt parkoló része hogyan lett a duplája, mint a tervezői költségbecslés.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezői költségbecslés nettó 35 millió forint, a beérkezett ajánlat nettó 43 millió forint az áremelkedés és egyéb pluszfeladatok miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megtanultuk az elmúlt három évben, hogy az ilyen típusú fejlesztéseknél a leggyengébb láncszem a tervezés. Ugyanilyen nyilatkozatok hallhatók a televízióban, ez a probléma gyakorlatilag az egész országra jellemző.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy pozitív a jövőre nézve, hogy pályázni lehet az önkormányzati önrész kifizetésére. De nem tudja egyértelműen igennel támogatni a lezárásra szánt javaslatot, ami nem a beruházásnak, hanem kifejezetten a költségvetésnek szól. Több milliós nagyságrenddel lehetne csökkenteni a költségeket a szakértők szerint.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy van-e mód egyeztetni a vállalkozóval a csökkentett árról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozóval nem tudunk egyeztetni. Ha valóban jelentős, 10 milliós nagyságrendű a megtakarítás, akkor érvénytelennek minősíthető ez az eljárás, majd új eljárást kell indítani a Jegyző asszony által elmondottak vállalása mellett.  Bár, ha a vállalkozó nem vállalja annyiért, akkor hiába az egész.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy fontos kérdés, ha most tudnánk szerződni, akkor május 20. körül jár le a befejezés határideje.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy lehet-e olyan javaslat, hogy ha valóban 10 milliókról beszélünk, akkor indítsunk el egy új közbeszerzést. Ha nem, akkor rendkívüli ülésen egy hét múlva fogadjuk el az ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindenkit óva int attól, hogy az ajánlattevővel külön egyeztetést folytasson előzetesen, vagy a bírálati szakaszban, ez szigorúan jogsértő. Ha valakinek a birtokába jut árazott költségvetés, azt ne továbbítsa, mert jogsértő és következményei lesznek.  A terv a tervező szellemi terméke. Ha a tervező azt mondja, hogy a kivitelezés bizonyos feltételeknek nem felel meg, annak is következményei vannak. Hiába talál benne a szakértő 30 millió forintot, az ajánlattevő más árat is adhat.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a kivitelező ilyenkor általában levonul a munkaterületről.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy az ajánlattevőkkel történt-e helyszíni szemle, műszaki bejárás.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem kértek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vállalkozó kérheti a bejárást, de 25 közbeszerzésből 1 alkalommal élt ezzel az ajánlattevő, például az óvoda projekt esetében.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy ha egy beruházás lezárul, előfordulhat, hogy az önkormányzatnak az utómunkákat, illetve pótmunkákat is fizetni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre két esetben volt példa, a szerződés szerint igényelheti a vállalkozó. A pótmunkát nem lehet előre elvégezni, csak a testület döntését követően. A jogszabály és a pályázati kiírás szigorú előírásokat tartalmaz erre vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a polgármester úgy érzi, hogy a vita meddővé válik, lezárhatja-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Elmondja, hogy méltányolja Takács Lajos képviselő véleményét, de úgy gondolja, hogy érdemi áttörést nem fog jelenteni a szakértői vizsgálat. Nem szeretné, ha a testület azt a bélyeget kapná, hogy nem érdekli a város pénzügyi helyzete. Ezért módosító javaslatként teszi fel, hogy jövő szerdán rendkívüli ülésen kerüljön újratárgyalásra a napirend. Ha addig nem készül el a szakértői vélemény, akkor a testület jelen ismeretei szerint hozza meg a döntését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

348/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem közbeszerzésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva a Döntéshozó képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása – II. ütem_2” – 3 részben, a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban (EKR elnevezés és azonosító: „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS Kialakítása, II.ütem_2”; EKR001186332019) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapján lefolytatott nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság írásbeli, jegyzőkönyvbe foglalt szakvéleménye, az ajánlatok értékelése és bírálata ismeretében 2019. november 6. napján (szerda) 8 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében hozza meg döntését.

 

Határidő: azonnal

képviselő-testületi rendkívüli ülésre 2019. november 6. 8,00 óra

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 

12./ Napirendi pont

Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

349/2019. (X.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori üzletek szerződéskötés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek szerződéskötése” tárgyú előterjesztést megismerte és elfogadja az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz-ú 1. és 2. számú üzleteket + a göngyöleg raktár ingatlanokra üzletenkénti 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség összegen a 2020. január 1. és 2024. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra vonatkozó szerződés módosítását.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szerződő partnert.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az aktualizált szerződés megfelelőségének vizsgálatára és ellenjegyzésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

13./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

-       használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja

-       a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v végéig

-       pályázat beadási határideje november 20. napja legyen

-       bérleti díjra javasolja 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség legyen, két részletben történő megfizetéssel (január és június hónapban)

-       licitösszeg emelésének a mértékére 20.000 Ft-ot javasol

-       3 havi kauciót javasol

-       súlyozásos rendszer kialakításával javasolja újabb pályázat előkészítésének megfontolását

-       működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtását javasolja a pályázathoz.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy ezzel a bérleti díjjal az üzlet üresen fog maradni. Az előző testület iránymutatása szerint max. 50 eFt legyen Badacsonytomajon a piaci ár. Miután ezek elméletek, meg lehet próbálni ezt a feltételrendszert is. Kérdezi, hogy a jogerős használatbavételi engedély mikorra várható. Javasolja, hogy a bérlet a használatbavételi engedélyhez kötődjön.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint még az idén jogerős használatbavételi engedély lesz.

 

Takács Lajos képviselő javasolja január 1-től a szerződéskötést, előtte lehet egy próba bérleti felhívás, hogy hányan jelentkeznek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő szerint egy szolgáltatás jellegű tevékenységet folytató vállalkozó más bérleti díjat tud kitermelni, mint pld. egy aranyműves. Vitát váltott ki a bizottsági ülésen, hogy milyen hasznosítással legyenek az üzletek meghirdetve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan szolgáltatások célszerűek a város fő terén, melyek az itt élőket és az idelátogatókat kiszolgálják. Jó lenne azt is elkerülni, hogy pld. egy távolról idekerülő vállalkozó a szemközti oldalon folyó tevékenységet végezze. Az alsó bazársori üzleteket hozva példaként elmondja, hogy a testület oda. egy kávézót képzelt el. Az üzletek meghirdetésekor szembesült azzal, hogy erre nem megfelelő a helyiség, az inkább ajándékcikkel árusítására való. Különböző engedményeket kellett tennünk, hogy az eredeti elképzelés megvalósuljon.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy tudomása szerint az előző bérlők adtak be kérelmet, hogy az új ingatlanban szeretnék tovább folytatni a tevékenységüket. Megfontolná a 60 eFt-os bérleti díjat, ismerve a helyi lehetőségeket. Ha a vállalkozó magasabb áron veszi ki, azonnal árat fog emelni, ez nem jó a helyi lakosságnak sem.  Ha túl magas az ár, esetleg senki nem pályázik, vagy egy idegen veszi ki pld. hamburger árusításra.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő megjegyzi, hogy a bizottság pontrendszer kidolgozását javasolta azzal, hogy a helyiek élvezzenek előnyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gazdasági versenyszabályokat nem lehet megsérteni, erre oda kell figyelni.

 

Mékli Bernadett képviselő szerint vagy meg kell határozni a tevékenységet, vagy pontrendszert kidolgozni. Egy vendéglátó ki tudja fizetni a magasabb bérleti díjat is.

 

Krisztin N. László polgármester szimpátia szavazást kér a pontrendszerre, melyet a rendkívüli ülésre kidolgoznánk.  Megállapítja, hogy a javaslatot mindenki támogatja. Javasolja a szerdai rendkívüli ülésre kidolgozni, majd ott dönteni e tekintetben. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

350/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan a bizottsági vélemény ismeretében elrendeli új pályázati kiírás előkészítését a 2019. november 6. napjára tervezett rendkívüli ülésre:

-     használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja,

-     a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v vége,

-     pályázat beadási határideje november 20. napja,

-     bérleti díjra javasolt összeg 1.000.000 Ft/év + rezsiköltség, melynek megfizetése két részletben történjen (január és június hónapban),

-     licitösszeg emelésének a mértéke: 20.000 Ft,

-     kaució mértéke: 3 hó,

-     súlyozásos rendszer kialakítása az új pályázati kiíráshoz,

-     működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtásának csatolása a pályázati dokumentációhoz.

Határidő: azonnal,

egyebekben 2019. november 6-i rendkívüli testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

-       használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja

-       a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v végéig

-       pályázat beadási határideje november 20. napja legyen

-       bérleti díjra javasolja 960.000 Ft/év + rezsiköltség legyen, két részletben történő megfizetéssel (január és június hónapban)

-       licitösszeg emelésének a mértékére 20.000 Ft-ot javasol

-       3 havi kauciót javasol

-       súlyozásos rendszer kialakításával javasolja újabb pályázat előkészítésének megfontolását

-       működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtását javasolja a pályázathoz.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy itt ugyanaz a helyzet, mint az előző napirend esetében. Kéri, hogy aki az 1. sz. üzlet hasznosításával kapcsolatos javaslattal itt is egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

351/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról II.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan a bizottsági vélemény ismeretében elrendeli új pályázati kiírás előkészítését a 2019. november 6. napjára tervezett rendkívüli ülésre:

-     használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően történjen a birtokbavétel és a bérleti díj megfizetésének kezdő időpontja,

-     a szerződés lejárta a birtokbavétel napjától számított 5. é v vége,

-     pályázat beadási határideje november 20. napja,

-     bérleti díjra javasolt összeg 960.000 Ft/év + rezsiköltség, melynek megfizetése két részletben történjen (január és június hónapban), licitösszeg emelésének a mértéke: 20.000 Ft,

-     kaució mértéke: 3 hó,

-     súlyozásos rendszer kialakítása az új pályázati kiíráshoz,

-     működésre/működtetésre vonatkozó koncepció benyújtásának csatolása a pályázati dokumentációhoz.

Határidő: azonnal,

egyebekben 2019. november 6-i rendkívüli testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Forintos Ervin képviselő az üzletek feletti lakással kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy iroda van oda tervezve, melynek a pályázat szempontjából volt jelentősége. Idővel ez is bérbe adható. Azért tanácstalan, mert általában a 100 %-os pályázatoknál a fenntartási időben a haszonszerzést nem tűri a pályázat. Előkészítés alatt van egy Badacsony fejlesztési program, az MTÜ által létrehozott cég vezetője Bérczi László úr, aki évekig segítette az előkészítő munkát. A cég vezérigazgatója, a projektet felügyelő személy örömmel mondta, hogy szívesen bérelnék a cég részére, mert szeretnék a fejlesztéseket helyből irányítani. Nyilván pályázati úton kell hasznosítani, ők is pályázhatnak, akár a pontrendszer alkalmazása mellett. Az önkormányzati érdek megjelenítése fontos lehet itt is.

15./ Napirendi pont

BABU

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy

-       a kisebb BABU üzemeltetését javasolja a téli időszakban napi rendszerességgel

-       javasolja a menetrend közzétételét a Badacsony Újságban

-       sofőr igényléséhez kapcsolódó díjak vonatkozásában javasolja szabályzat kidolgozását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a maga részéről egyedül a külső vállalkozóknak történő bérbeadás nem kívánatos.

 

Török Zoltán képviselő kérdezi, hogy ha valaki egyénileg egy társasággal akar pld. Badacsonyba kimenni, odarendelhető-e a busz egy sofőr igényléséhez kapcsolódó díj megfizetésével.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bevont nyugdíjasokat a korábbi elképzelés szerint a menetrend szerinti járatra gondolták alkalmazni. Számára idegen, hogy mindenki használja a járművet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy felmerült, hogy pld. a násznépet is szállíthatnák esküvők alkalmával.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a hegyi taxisoknak ez konkurencia lenne, ők 15 eFt-ért vinnék fel, itt kvázi ingyen lenne a szolgáltatás.  A hegyi taxisok szerződése kapcsán több kezelendő probléma merült fel. Az egyik a magánkézben lévő elektromos busz, a BonVino járműve engedély nélkül az önkormányzat területén áll. Több felvetés érkezett, hatalmas indulatokat kiváltva.  Maga részéről nem biztos, hogy ebbe az irányba elmenne. Annak nincs ellene, hogy az intézmények használják a buszokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a készülő szabályzat 3.1. pontja értelmében térítésmentesen vehető igénybe a busz közösségi célokra, eszerint külsős nem használhatja. Dönteni kell egyéb járművek várakozó helyének kidolgozásáról is, ha ezt feladatul kapjuk, a következő ülésre előkészítjük.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ha a jogi feltételei megvannak az ilyen formában való bérbeadásnak, a külsős bérbe vevő amortizálja a járműveket, ez is az önkormányzatot terheli. Úgy gondolja, hogy ez nem fogadható el. Az intézményi használat egyértelmű. Javasolja óvatosan körbejárni a lehetőségeket, az alapkoncepciót elfogadhatónak tartja. A későbbiekben is van lehetőség a rendelet módosítására.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért az elmondottakkal. A járat legalább reggel az iskolásokat, a bevásárlókat szállítsa az igényeknek megfelelően, egy csökkentett menetrenddel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a projekt zárási határideje.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy július elején módosítási igényt adtunk be, még nem bírálták el. Úgy gondolja, hogy év vége.

 

Krisztin N. László polgármester szerint kisebb kárt okoz egy megfelelően előkészített folyamat, ami után normálisan működik a rendszer. Mivel október vége van, a busz nem tud már sokáig közlekedni. A táblák leragaszthatók, és ráírható az átmeneti menetrend, amig a közlekedést az időjárás lehetővé teszi. A szerződéskötés a sofőrökkel megtörtént, a rendőrség megadta az állásfoglalást, a vállalkozó lassan rakta le az oszlopokat a menetrendek elhelyezéséhez. A Tourinform Iroda segítette a marketing munkát. Módosító indítványként teszi fel, hogy a vállalkozás szerű „bérbeadást” leszámítva a bizottság javaslatait támogassa a testület. A kicsi BABU üzemeljen, amíg az időjárás megengedi. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

352/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BABU Üzemeltetési szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BABU Üzemeltetési Szabályzatát és menetrendjét elfogadja.
 2. a BABU vállalkozásszerű használatát nem támogatja.
 3. a kisebb BABU üzemeltetését javasolja a téli időszakban napi rendszerességgel, ha az időjárási körülmények lehetővé teszik.
  1. a menetrend közzétételét kéri a Badacsony Újságban.
 4. a sofőr igényléséhez kapcsolódó díjak vonatkozásában felkéri a Hivatalt szabályzat kidolgozására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Kun Istvánné pénzügyi ügyintéző

Farkas Judit BVKI a Badacsony Újság vonatkozásában

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a várakozóhelyes rendeletre vonatkozó tervezetet – ami egyelőre csak a BABU-ra vonatkozik - támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási

szolgálatás feltételeiről, várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről

16./ Napirendi pont

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletén ek felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

353/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető Felső-bazársori üzlet (Bt. 1239 hrsz.) bérletének felmondására vonatkozó kérelmét tudomásul veszi 60 napos felmondási idővel.
 2. a bérleti szerződést a 60 napos felmondási határidő letöltése után – 2019. november 30. napja – megszűntnek tekinti és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat előkészíttesse, és aláírja.
 3. felkéri a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezetőt, hogy az üzletet a szerződés megszűnésétől számított 2 napon belül ürítse ki és adja vissza birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

Határidő: tájékoztatás azonnal; kiürítésre 2 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri az alpolgármester urat, hogy az ülés vezetését vegye át.

 

Krisztin N. László polgármester az ülésről 9.30 órakor távozik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

17./ Napirendi pont

Felsőbüki út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a területen a helyszíni bejárást.

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a helyszíni bejárás megtörtént. Úgy gondolja, hogy a kérelem abszolút támogatandó.

 

Takács Lajos képviselő javasolja árajánlatok bekérését az út felújítására.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a műszaki ellenőr mondja meg, hogy milyen formában kell az utat felújítani, illetve mit tartalmazzon az árajánlat kérés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat is erről szól. Maximum a kiegészítését javasolja azzal, hogy Gaál Arnold műszaki ellenőr közreműködésével történjen meg az ajánlat szerinti költségtábla átdolgozása.

 

Krisztin N. László polgármester 9.35 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Hartai Béla alpolgármester a jegyző asszony módosító javaslatával együtt teszi fel szavazásra.  Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

354/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Felsőbüki út felújításáról – ajánlatok bekéréséről

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. 1. a „Felsőbüki út felújítása” tárgyában készített előterjesztést megismerte és elrendeli ajánlattételi felhívás kiküldését azzal, hogy Gaál Arnold műszaki szakértő a költségkiírást vizsgálja felül és helyszíni bejárás és felmérést követően az általa elkészített költségkiírás szerint kerüljön kiküldésre az ajánlattételi felhívás.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

18./ Napirendi pont

Tasner Mónika kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy amíg a GINOP pályázattal kapcsolatos műszaki átadás véglegesen nem történik meg, ne húzzuk bele ezt a történetet a pályázatba. A pályázatban összesen 10 önkormányzat érintett. Azt a tanácsot kapta, hogy halasszuk el az év végéig a döntést, amit a kérelmező elfogadott. Javasolja a januári testületi ülésen újra tárgyalni. az ügyet.

 

Forintos Ervin képviselő a jövőre nézve azt javasolja, hogy hasonló kritikus esetekben az elektronikus építési naplóban minden legyen rögzítve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy két határidő módosítás is történt a DRV. és az EON miatt. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

355/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Tasner Mónika kérelme

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. Tasner Mónika kártérítési igényre vonatkozó kérelmét megismerte és a Kisfaludy GINOP projekt végleges lezárását követően tárgyalja meg a benyújtott kérelmet és a 2020. januári testületi ülésen hozza meg végleges döntését e tárgyban.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

19./ Napirendi pont

Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támfal az önkormányzat tulajdona, a kérelmező telkét veszélyezteti. Demjén Tamás a vállalkozó által adott árajánlatban szereplő összeg felének a megtérítését kérte azzal, hogy ha az önkormányzat a 251.111,- Ft-ot biztosítja, akkor a munkát megcsináltatja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a munkálatok már folynak, mert a támfal a kérelmező házát veszélyezteti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a fenti összeg biztosítását a tartalék terhére javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

356/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkáiról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a „Demjén Tamás kérelme támfal felújítási munkához Badacsonytomaj 667 hrsz.” tárgyában készített előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
 2. az előterjesztést mellékletét képező vállalkozói árajánlatot elfogadva, a bruttó 502.222 Ft összegű vállalkozási (anyag- és munkadíj) díjhoz 50%-os mértékben hozzájárul, és 251.111 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosít.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyet a szükséges megállapodás előkészítésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

20./ Napirendi pont

Kérelem közműfejlesztési támogatáshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

javasolja felkérni a hivatalt, hogy nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és kivitelezés 50%-os önrészének befizetését vállalják-e.

- amennyiben igen, a 10.356.000 Ft összegű tervezést és beruházást 50%-ban javasolja támogatni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha mindenki befizeti az 50 %-os önrészt, akkor járulna hozzá az önkormányzat. Az is megoldás lehet, hogy aki nem tud fizetni, az helyett egy másik érintett bevállalja a fizetést.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a rendelet szerint október 31-ig lehet benyújtani az igényeket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

357/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy utca közműfejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai Péter Lajos közös képviselő kérelmére a badacsonytomaji Kisfaludy utcai magánerős közműfejlesztési pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

 1. az előterjesztés szerinti 10.356.000 Ft összköltségvetésű beruházásra 5.178.000 Ft forrást, illetve 50 % támogatást biztosít, a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére.
 2. felkéri a költségvetési- és adóosztályvezetőt, hogy a 2019. évi költségvetésben ezt az összeget előirányzatként szerepeltesse.
 3. elrendeli, hogy a Hivatal nyilatkoztassa meg az érintetteket, hogy a tervezés és kivitelezés 50%-os önrész befizetését vállalják-e és egyben felkéri a közmű építésére létrehozott társulás képviselőjét, hogy 5.178.000 Ft összeget, a beruházás 50 % költségét fizesse meg.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a tervezési eljárás és beszerzési eljárás, beruházás lebonyolítására.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Farkas Flávia műszaki ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

Pápai Nikolett és családja kérelme „Badacsony” név használat tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága javasolja a napirend újratárgyalását a soron következő ülésen, és felkéri a névhasználatra vonatkozó önkormányzati rendelet előkészítésére a jegyzőt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pár éve már volt egy komoly vita a névhasználattal kapcsolatosan. Javasolja elfogadni a bizottság javaslatát azzal, hogy a Jegyző asszony készítse elő a novemberi soros ülésre a rendelet tervezetet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

358/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

a Pápai Nikolett és családja kérelme “Badacsony” név használat tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Pápai Nikolett és családja 9151 Abda Zöldmező u. 71. szám alatti lakosok kérelmét a soron következő ülésen tárgyalja és felkéri a névhasználatra vonatkozó önkormányzati rendelet előkészítésére a jegyzőt.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

22./ Napirendi pont

Juhász Andrea fellebbezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

359/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Juhász Andrea fellebbezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Andrea jogorvoslati kérelmének helyt ad és a Badacsonytomaj 1508. hrsz-ú ingatlan telekhatárán felépített zár kőkerítés átalakítása tárgyában meghozott településképi kötelezésre vonatkozó 5/897-9/2019. számú I. fokú határozatot jogszabálysértés miatt megsemmisíti és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika ügyintéző

23./ Napirendi pont

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy Varga Pincészet Kft-t (8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) javasolja a díj adományozására.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy civil szervezet is felmerült, de a kiírás szerint nem terjeszthető fel. Ezért javasolta a bizottság a Varga Pincészet Kft-t.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a Megyei Közgyűlés vagy a Kereskedelmi és Iparkamara vizsgálja meg, hogy a jövőben esetlegesen adható-e civil szervezetnek ez a díj.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a Kamarát nem utasíthatja. Valószínűleg csak a vállalkozókat támogatják, civil szervezetek jelölését nem javasolták. A Megyei Közgyűlésnek szokott ilyen jellegű megkeresése lenni, melyről szintén a testület dönt. Erre lehet majd felterjesztést tenni a NABE vonatkozásában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2019-ben a testület úgy döntött, hogy saját kitüntetést és elismerést egyetlen kategóriában sem ad. A vonatkozó rendeletet az új testületnek van lehetősége módosítani. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

360/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozata

“Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) rendeletre hivatkozással a “Felelősség a közösségért és környezetért” díj adományozását támogatja
 2. a díjra érdemesnek tartott vállalkozásra a Varga Pincészet Kft-t (8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.) javasolja.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a javaslatot a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) vagy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1., vkik@veszpremikamara.hu) címére küldje el.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

24./ Napirendi pont

BM útpályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek javasolja az ajánlatok ismeretében a döntést a testületi ülésen meghozni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 4. alkalommal adtuk be a pályázatot, eddig nem nyertünk. Most a mentorainknak köszönhetően a második körben sikerült, első körben tartalék listára kerültünk. Kéri a jegyző asszonyt, hogy a beérkezett ajánlatokat ismertesse.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy három ajánlat érkezett. Az APG Építő Kft.18.166.330,- Ft-os, a ZEBU 2005. Bt. 16.991.000,- Ft-os, a Datisped Kft 24.019.262 Ft-os ajánlatot tett. Legkedvezőbb a ZEBU 2005. Bt. ajánlata. A pályázatban 11.031.718,- Ft áll rendelkezésre.  A különbözetre, 5.940.155 Ft-ra már született döntés. Az e feletti rész különbözete bruttó 20 ezer forint. A költségvetés tartalmazta ezt a cikluson áthúzódó döntést.

 

Krisztin N. László polgármester figyelemfelhívásként elmondja, hogy 16 milliós projekt esetében 18-24 millió közötti ajánlatok érkeznek. Az önkormányzatok eléggé kiszolgáltatottak a vállalkozóknak, és örülhetnek, ha találnak három ajánlatot adó vállalkozót.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Kisörsi útnál nem szerepel a szegélyépítés, kérdezi, hogy ezt az önkormányzat be tudná-e vállalni saját forrásból. Kéri, hogy az utat nézze meg a műszaki ellenőr.

 

Krisztin N. László polgármester szerint fontos, hogy egy útnak legyen szegélye, mert különben hamar tönkremegy. Elmondja, hogy dönteni kell a kivitelezőről, illetve a szegély tekintetében javasolja, hogy a műszaki ellenőr készítsen felmérést, mely alapján kérjünk be ajánlatokat. Kéri, hogy aki a ZEBU 2005 megbízását támogatja bruttó 16.991.000,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

361/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

BM pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. 1. a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcím szerinti BMÖFT/5-20/2019. támogatói okirat szerinti a Badacsonytomaj, Kisörsi utca (196 hrsz.) aszfalttal burkolt útterület, a Badacsonytomaj, Park utca (1233 hrsz.) területén levő járda felújításával és a Badacsonytomaj, József Attila utca (234/3 hrsz. és 542/3 hrsz.) járda felújításával kapcsolatos pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezésre elrendelt ajánlatokat megismerte és a benyújtott árajánlat alapján a beruházás megvalósításával a ZEBU 2005 Betéti Társaságot (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) vállalkozót bízza meg, bruttó 16.991.000,- Ft összegen, mely összeget a pályázati keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kisörsi utca felújítása tekintetében az útszegélyre vonatkozóan Gaál Arnold közreműködésével történjen meg a felmérés, majd az ajánlatok bekérése, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

362/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat

Kisörsi utca felújításához kapcsolódó útszegély beépítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kisörsi utca felújítása tekintetében útszegélyre vonatkozóan Gaál Arnold közreműködésével történjen meg a felmérés és felkéri Gaál Arnoldot, hogy az erre vonatkozó árazatlan költségkiírást készítse el, és felkéri a Hivatalt e tekintetben ajánlatok bekérésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben szerződéskötésig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gaál Arnold műszaki közreműködő

Gyimesi Mónika és Gerencsér Tamás műszaki ügyintézők

25./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

363/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről utólagos beszámolási kötelezettsége van, ezt tartalmazza az előterjesztés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

364/2019. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

27./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi- Szociális és Ügyrendi Bizottsága a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-                                                  a BABI üzemeltetési szerződésének áttekintésére javasolja felkérni Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat,

-                                                  bérbeadható közterületek felülvizsgálatát javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdezi az ügyvéd urat, hogy a BABI-val kapcsolatos szerződést mikor tudja áttekinteni.

 

Török Zoltán képviselő kérdezi, hogy lehetne-e december 31-el szerződést bontani velük, hiszen a fenntartása 137 eFt/hó összegbe kerül az önkormányzatnak. Feleslegesnek tartja a téli időszakban kifizetni ezt a pénzt, nem használja senki a bicikliket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a feladat egy része a közbeszerzési eljárásrend szerint a VN. Kft-hez tartozik, másrészt az ügyvezető utasítást kapott arra, hogy 2020. évet érintő üzleti tervébe a költségeket építse be. A folyamatokban a VN. Kft. vett részt konzorciumi partnerként. Ezért vagyunk velük december 31-ig szerződésben.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a konzorciumi szerződésben nem volt benne a karbantartási költség, akkor miért kell ezirányban elkötelezni magunkat 5 évre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a feladat ténye benne volt, a konzorciumi partner ezt az ajánlatot adta. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

365/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy

-       a BABI üzemeltetési szerződésének áttekintésére felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat,

-       bérbeadható közterületek és önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

28./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy pályázatot nyújtottunk be a szüreti rendezvényre az Agrárminisztérium által kiírt pályázatra, melyen 2,8 millió forintot nyertünk el. A vonatkozó támogatási szerződést aláírta.  Budapesten részt vett Sára Balázs által, édesapja Sára Sándor emlékére rendezett filmbemutatón, mivel Sára Sándor nagyon kötődött Badacsonyhoz. Részt vett Csík Ferenc, a Megyei Labdarúgó Szövetség elnökének a temetésén, aki sokat segített a helyi futball tekintetében.  A környező településekkel való jó kapcsolat ápolására időközönként részt vesz az általuk szervezett rendezvényeken. Káptalantótiban projektátadón, Alakuló ülésen vett részt. A kerékpárút kapcsán egyeztetésre került sor a Közlekedési Minisztériumban a kormánybiztos úrral tárgyalt. A bringa körút megszakad Badacsonytomajon és Badacsonytördemicen, a Római út lett kijelölve kerékpárútként. Az előző testület határozottan képviselte azt az álláspontot, hogy próbáljuk meg a Római utat tehermentesíteni, épüljön meg állami beruhásban a hiányzó szakasz.  A NIF egy tanulmánytervet készített, melyet több helyszíni egyeztetés előzött meg. Most készül a környezeti hatástanulmány. Ha ez igazolja, hogy megvalósítható és forrás tekintetében is megoldható, akkor kezdődik a tervezés, a konkrét engedélyezési és kiviteli tervek készítése. A költsége várhatóan minegy 1,5 milliárd forint lesz. Az Európát átszelő kerékpárrendszer az euro-velo is itt halad, ez kedvező lehet a megvalósításhoz. Ha újabb előrelépés lesz az ügyben, a testületet tájékoztatni fogja. Köszönetet mond azoknak, akik az október 23-i ünnepségen részt vettek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Balaton-parti nádasok felülvizsgálatáról rendelkezik-e információval.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vízpart rehabilitációra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatosan indult el egy folyamat, melynek során a módosításokkal az év végére várható ágazati rendeleti szinten döntés. Ehhez kérték november 6-i határidővel az önkormányzat véleményének a megfogalmazását. A településtervezővel és főépítésszel történt egyeztetést követően leadtuk a Kamara felé az igényeket.  Jelezték, hogy mivel a Balaton-part kiemelt turisztikai terület, ezeket a kéréseket leehetőség szerint akceptálják. A Vízügyi Igazgatósággal több hónapja egyeztetéseket folytatunk a csónakveszteglők kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kiosztásra került egy kérelem a búcsúval kapcsolatosan. Évek óta azt feltételezzük, hogy az emberek várják és igénylik. Ez hagyományosan egyházi ünnep volt, az utóbbi években viszont világi kötelezettséggé vált.  A kérelemből az tűnik ki, hogy a búcsú megtartása sem üzlet már.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy korábban Greznár úr vett részt a búcsúkon, erre nem szeretne visszatérni. Több vállalkozóval is próbálkoztunk. Egész évben különböző rendezvények vannak, ezért a jelentőségét elveszítette, 20-50 fő szokott az aszfaltos pályára kilátogatni. A kérelmezőt korrektnek tartja, a jelzett összegért hozná a ringliseket és a légvárat. A légvárat időkorláttal ingyenesen használhatnák a gyerekek. Másokkal voltak rossz tapasztalataink is.  Ha az új testület azt mondja, hogy nem támogatja, akkor a lakosság részéről az lesz a vélemény, hogy már búcsú sincs.

 

Török Zoltán képviselő javasolja a kérelmet most támogatni, de a jövő évre vonatkozóan időben el kell gondolkodni egy másfajta szervezésről. Esetleg Greznár urat is meg lehetne kérdezni, amikor ő volt itt, akkor jók voltak a búcsúi rendezvények. Úgy gondolja, hogy ha kell, akkor támogatással, de minőségi rendezvény legyen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő furcsának tartja, hogy az önkormányzat fizessen azért, hogy a vállalkozó ide jöjjön, hiszen bevételt fog produkálni. De nem lenne jó, ha elmaradna a búcsú, mert az új testület nem támogatja a kérelmet.

 

Török Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Művelődési Intézménynek a költségvetésében van-e erre fedezet. Nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene megfinanszírozni.

 

Wolf Viktória jegyző úgy gondolja, hogy az elmúlt hetekben elmaradtak olyan rendezvények, melyek a tervezvénytervben szerepeltek. Elképzelhető, hogy az intézmény költségvetésében lesz rá forrás, egyeztetni kell a pénzügyi vezetővel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha nem lenne rá fedezet, akkor saját hatáskörben ő biztosítja. Pontosítja, hogy két verzió van. 120 eFt támogatás esetén a légvár egész nap ingyenes a gyerekeknek, a többi eszköz üzleti alapon – 1000 Ft - működik. A másik verzió szerint 200 eFt támogatás esetén 500 Ft-ra módosul a jegyár. Az első megoldást javasolja. Kéri, hogy aki a búcsúval kapcsolatos javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

366/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Imre-napi búcsúról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Imre-napi búcsú vonatkozásában, ha a BVKI költségvetésében nem áll rendelkezésre a fedezet, akkor a képviselő-testület biztosítja a rendezvény költségeit 120.000 Ft összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére, ha Feifer Ferenc ev. az ajánlatában szereplőkön túl más eszközöket is hoz és azokat üzleti alapon üzemelteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI mb. intézményvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy úgy érzi, kötelessége tájékoztatni a testületet és a lakosságot a temetők kapcsán. Közeleg a Mindenszentek, méltó körülmények között tudjuk fogadni a kegyeletüket lerovókat. A temetők védelmi a vadak ellen több éve tartó probléma, a 4 temető körbekerítését megoldották, minden kerítés mellé vasbeton háló készült. Kéri a lakosságot, hogy a kapukat mindig zárják be. A futballpálya tetőszigeteléséhez az árajánlatok megérkeztek, 1,5 – 1,7 millió forint közötti értékben. A munkát elvégezték, saját erőből leszigetelték a további beázások megelőzése érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

367/2019.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                       Hartai Béla                                          Forintos Ervin

polgármester                        alpolgármester                                  képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!