2019.08.14 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 16/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 14-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (6 fő)


Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Greznár Attila                                 vállalkozó

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                 (3 fő)


Lakosság részéről megjelent: 0 fő



  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István képviselő jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

276/2019. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy napirendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2019. (VIII.14.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 14-i nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


  1. 1. Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Greznár Attila vállalkozót, a Rózsakő fesztivál szervezőjét. A kérelmét az indokolta, hogy a Dísztér és a park használata nem lett rendezve, legutolsó alkalommal a testület csak a pénzügyi támogatással kapcsolatos részre koncentrált. A Kulturális Intézmény köt megállapodást a továbbiakra, ehhez a szükséges jogosultságokkal rendelkezik. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy tegnap a környezetvédelem részéről ellenőrzést kapott. Ha ez a Rózsakő fesztivállal összefüggésben történt volna, akkor leállítják a rendezvényt, mivel nincs semmilyen engedély a közterület használatára a kezükben.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy lehetne-e a Borhét helyszínén, mert tudomása szerint a testület azt mondta, hogy a Dísztéren nem engedélyez semmiféle rendezvényt. Kérdezi, hogy szemétszállítási szerződésük van-e. Megjegyzi, hogy korábban elhangzott, hogy 750 eFt-ot tudna a testület biztosítani a rendezvényhez.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vonatkozó rendelet szerint a Kulturális Intézmény kivételt képez a Dísztér vonatkozásában.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy minden évben volt szemétszállítási szerződésük, melyet a kért határozat elkészülte után tud kezdeményezni.  Elmondja, hogy első kérelmét a testület elutasította, majd kért még egy megbeszélést, ahol szintén elutasítást kapott. Ezt követően szóban értesítették, hogy kb. 750 eFt-ot tudna a testület biztosítani a rendezvényhez. Elmondja, hogy sikerült gyűjtést szerveznie, egy jelentősebb összeg gyűlt össze. Úgy érezte, hogy a költségvetésben lévő pénzt nemesebb célokra kívánja fordítani a testület, ezért próbált olyan intézkedéseket tenni, mellyel a rendezvényt meg tudja oldani.


Kun István képviselő 8.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a kereskedőkkel és vendéglátókkal beszélt, ahol felmerült, hogy augusztus 16-én pénteken nincs semmiféle rendezvény. A vendégek a hosszú hétvégére már ekkor megérkeznek. Fontos lenne, hogy erre a napra is legyen valamilyen program, ezért javasolja a támogatás biztosítását.


Greznár Attila vállalkozó elmondja, hogy a fesztivál időpontja úgy jelent meg, hogy vele senki nem egyeztett róla. Úgy gondolta, hogy esetleg más fogja rendezni. Ha péntekre is tervezni kell, akkor előbb kell lehozni a színpadot és egyéb bérleményeket megtenni, illetve fellépőket találni. Badacsonyban három helyen is van zeneszolgáltatás. Ennek tükrében nem biztos, hogy fontos a nagyszínpadon az előadás. Ezt a gondolatot úgy lehet kezelni, ha megfelelő háttér is van hozzá.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Kulturális Intézményt bevonva a Díszteret és a nagyparkot térítésmentesen javasolja biztosítani a rendezvény idejére, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2019.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat

Rózsakő Fesztiválhoz kapcsolódó kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. BVKI bevonásával a Díszteret és Nagy Parkot a Rózsakő Fesztivál teljes idejére térítésmentesen biztosítja Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest, Szitás u. 156.; képviseli: Greznár Attila ügyvezető) részére.
  2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző


2./ Napirendi pont

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a javasolt személyekről.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést kiküldtük. Javasolja az előző időszak HVB tagjait újraválasztani, mivel munkájukat mindenki megelégedésére végezték. A bizottság tagjai közé javasolja: Lichtneckert Gyula, Bujtorné Kapcsos Judit és Háriné Márkus Hajnalka, póttagjai közé javasolja: Fekete Ferencné és Vercz Attiláné. Mindnyájan állandó lakosok és a jogszabályi feltételeknek megfelelnek.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot – fenti személyekkel - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2019.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában biztosított jogkörében eljárva – Wolf Viktória jegyző javaslatára –

-       Lichtneckert Gyula 8258 Badacsonytomaj, Rózsaköz 17. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-       Bujtorné Kapcsos Judit 8258 Badacsonytomaj, Római út 108. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-       Háriné Márkus Hajnalka 8258 Badacsonytomaj, Nagykör utca 10. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

-       Fekete Ferencné 8258 Badacsonytomaj, József Attila utca 20. szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává

-       Vercz Attiláné 8258 Badacsonytomaj, Kápolna utca 10. szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává

választja.


Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző



Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.30 órakor bezárja.


K.m.f.


Krisztin N. László                                                                          Nagy Lajos

polgármester                                                                                  képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!