2018.12.13 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 33/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december
13-án
(csütörtök) 17.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő                                                    (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                                   (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                    (3 fő)

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradásukat Forintos Ervin és Nagy Miklós képviselők bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa
Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

535/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 nyílt napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni a következőket:

4.    BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás, üzletpolitikai jelentés és 2019. évi üzleti terv elfogadása

5.    Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatok elbírálásáról, elfogadásáról

6.    Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Kéri, hogy aki a plusz napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

536/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok felvételéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjéhez felveszi

4.    BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás, üzletpolitikai jelentés és 2019. évi üzleti terv elfogadása

5. „Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatok elbírálásáról, elfogadásáról

6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

című napirendeket.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 6 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

537/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án tartott rendkívüli nyílt ülésének módosított napirendjét a következők szerint elfogadja:

 1. 1. MENÜ KFT támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3.    Vállalkozási szerződésmódosítás EFOP-1.5.2-16-2017-00032 pályázat keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4.    BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás, üzletpolitikai jelentés és 2019. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5. „Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatok elbírálásáról, elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ KFT támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntött az önkormányzat és intézményei, illetve a gazdasági társaságok dolgozóinak jutalmazásáról. A szükséges fedezet a cégek esetében nem áll rendelkezésre, ezért a határozati javaslatok szerint a testület a szükséges összeget vissza nem térítendő támogatásként átadja. A Menü Kft. esetében ez 786.500,- Ft. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

538/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A MENÜ Kft kérelme alapján, a gazdasági társaság részére a kérelemben szereplő 786.500,- Ft összeget biztosítja, vissza nem térítendő támogatásként. a működési feladatok ellátására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a MENÜ Kft.-vel támogatási szerződést kössön.
 3. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás 8 nap

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

2./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. esetében a kérelemben szereplő összeg 3.972.225,- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként javasol átadni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

539/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj VN Kft kérelme alapján, a gazdasági társaság részére a kérelemben szereplő 3.972.225,- Ft összeget biztosítja, vissza nem térítendő támogatásként. a közhasznú feladatok ellátására.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiek szerint a VN Kft.-vel 2018. évben megkötött támogatási szerződést módosítsa.
 3. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás módosítására 8 nap

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

 

Laposa Bence képviselő 17.05 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

3./ Napirendi pont

Vállalkozási szerződésmódosítás EFOP-1.5.2-16-2017-00032 pályázat keretében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a szerződésmódosítás lényegéről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az EFOP-os pályázat keretén belül a vállalkozási szerződés kiegészítéséről van szó. Az egészségfejlesztési programokat érintően - 4 rendezvényelemre vonatkozóan -  a fedezet a mi számlaszámunkra kerül átutalásra, nem pedig a konzorciuméra.

 

Laposa Bence képviselő 17.07 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat építési és eszközbeszerzési része lezajlott, a képzések előkészítése van napirenden. A hat képzés közül a legnehezebben a szőlész-borász képzés áll össze, a többi kisebb fajsúlyú. A kapcsolódó rendezvényekre tavasszal kerül sor. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

540/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.2-16-2017-00032 szerződésmódosításról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 pályázat keretén belül a Rendezvényszervezési szolgáltatások tárgyában kötött Vállakozási szerződésmódosítást elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Krisztin N. László polgármester

4./  Napirendi pont

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás, üzletpolitikai jelentés és 2019. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előzetes ígérvények ellenére az állam behajtja az önkormányzatokon az 5 évvel ezelőtt, az állami 49 % átvételekor megígért tőkejuttatást. Akkor a 22 önkormányzat mintegy 500 millió forintot fizetett be, melyből Badacsonytomaj 36 milliót fizetett. Most a második 1,5 milliárd forint körüli összegről van szó, melyet információink szerint be kell fizetni január 31-ig. Tudomásunk szerint ez már nem érinti az önkormányzatunkat, mert eladtuk ezt a részvénycsomagot. Az eredetiből van részünk, ami 0,84 % szavazati arányt jelent. Pillanatnyi tudásunk szerint nincs fizetési kötelezettségünk, de a döntéseket nyilván elénk terjesztik. A holnapi ülésen részt kell venni, meghallgatni, hogy mi zajlik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

541/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás, üzletpolitikai jelentés és 2019. évi üzleti terv elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Bahart Zrt előterjesztését, a Társaság alaptőkéjének felemelése tárgyában, a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 2. A Bahart Zrt előterjesztését, a Társaság alapszabályának módosítása  tárgyában, a  határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 3. A Bahart Zrt előterjesztését a 2018. III. negyedévi üzletpolitikai jelentését a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 4. A Bahart Zrt előterjesztését a 2019. évi üzleti terv elfogadása tárgyában, a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja.

Határidő:   azonnali

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

5./ Napirendi pont

„Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatok elbírálásáról, elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője 3 nyomdától kért ajánlatot, külön a havonta megjelenő közéleti lapra, illetve a különszámra. A Kölcsey Nyomda Kft. adta a lekedvezőbb ajánlatot, mindkét részre 121.275,- Ft összegben. A The Cube Kft. ajánlata 183.750,- Ft, illetve 199.500 Ft (ez határidőn túl érkezett), a Ziegler Nyomda Kft. ajánlata 176.400,- Ft illetve 198.450 Ft. Kérdezi, hogy milyen időszakra szól az ajánlat. Kéri a szerződést úgy előkészíteni, hogy esetleges problémák esetén tovább lehessen lépni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2020. december 31-ig érvényes az ajánlat. A szerződés tartalmazni fogja a bontó feltételeket.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Kölcsey Nyomda Kft. ajánlatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

542/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

„Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatok elbírálásáról, elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsony havonta megjelenő közéleti lap nyomdai kivitelezése, szerkesztési, tördelési feladatok” ellátása tárgyában beérkező ajánlatokat megismerte és a

 1. 1. megvalósítása tárgyában a Kölcsey Nyomda Kft-vel (8300 Tapolca, Batsányi utca 1., adószám: 11520351-2-19; képviseli: Kölcsey Norbert ügyvezető) szerződést köt 2020. december 31-ig bruttó 121.275 ,- Ft/hó (azaz bruttó százhuszonegyezer-kettőszázhetvenöt forint/hó) összegben.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az 1-2. pontban elfogadott feladatok ellátása tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Berecz Nikolett intézményvezető

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző testületi döntések átvezetése, az állami támogatások átvezetése és pályázati pénzeszköz beérkezése okán szükséges a rendelet módosítása.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

III. NAPIRENDEK UTÁN

Krisztin N. László polgármester a képviselő-testület nevében Orbán Péter alpolgármester részére átadja a jutalmat, megköszönve a munkáját.

 

Orbán Péter alpolgármester a képviselő-testület nevében átadja a jutalmat a polgármester úr részére, megköszönve munkáját.

 

Wolf Viktória jegyző a hivatal apparátusa nevében még egyszer megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a dolgozók munkájának elismeréséhez a jutalomkeretet biztosította. A kollektíva nevében boldog karácsonyt és új esztendőt kíván.

 

Krisztin N. László polgármester napirendek után elmondja, hogy a Felső bazársor terveit, V1 és V2 változatban a képviselőknek megküldtük. A többség válaszolt, mindenki a V2 verziót javasolta. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a „V2”  verzió elfogadását javasolja a Felső-bazársor további terveinek készítéséhez, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

543/2018. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

Zöld Város 2 pályázat – Felső Bazársor tervezekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felső-bazársor” terveit megismerte és a „V2” tervdokumentációt fogadja el a további tervek készítése alapjául.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván mindenkinek, majd az ülést 17.25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                               Laposa Bence

polgármester                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!