2018.12.03 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 31/2018.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december

3-án 15.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                           (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                            polgármester

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                           (3 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető           (2 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester, Laposa Bence és Nagy Lajos képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

529/2018. (XII.03.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


530/2018.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. december 3-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét a következők szerint elfogadja:


  1. 1. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében árubeszerzés tárgyú közbeszerzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő:   azonnal

Felelős:      Orbán Péter alpolgármester

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében árubeszerzés tárgyú közbeszerzésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester felkéri a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást.


Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

531/2018.(XII.03.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú projekt” keretében árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú projekt” keretében árubeszerzés tárgyú közbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

  1. 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
  2. 2. Az árubeszerzés becsült értéke összesen: nettó 30.535.000,- Ft, amelyből

a) I. részfeladat (közbringa rendszer BABI kiépítése) becsült értéke nettó 19.685.000,- Ft,

b) II. részfeladat (csomagmegőrző és pihenők kialakítás) becsült értéke nettó 10.850.000,- Ft,

  1. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a) Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 24951089-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_53498975)

b) Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft.      (adószám: 14952591-2-06 EKRSZ_76529016)

c./ ME Embedded Kft (adószám: 26217914-2-43 EKRSZ_33240671)

4. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)  közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Takácsné Dr. Kovács Éva BB elnök

b)  pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)   műszaki szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző,

  1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
  2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

Orán Péter alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a hivatal dolgozóinak a munkáját, majd az ülést 15.07 órakor bezárja.


K.m.f.


Krisztin N. László sk.

polgármesterWolf Viktória sk.

jegyző

Orbán Péter sk.

alpolgármester

Nagy Miklós sk.

képviselő/jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!