Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.10.31. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 27/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 31-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (6 fő)

Nagy Miklós                                    képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                            képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető           (2 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását Krisztin N. László polgármester bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

432/2018. (X.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 2 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

433/2018.(X.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 31-i rendkívüli nyílt ülésének módosított napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. „Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” - Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2 rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a OP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alsó bazársor átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb a „Szorgos Fuvar” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata nettó 63.280.580 Ft összegben. Pályázó 24 hónap jótállást vállalt, illetve 3 referenciát mutatott be.

Az Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  ajánlata nettó 82.124.000 Ft, a jótállás időtartama 24 hónap, referenciák száma 3 db.

A ”Lamandert” Kft nettó ajánlata 332.263.315 Ft, jótállás időtartama 24 hónap, referenciák száma 1 db. Megjegyzi, hogy az ajánlattevő vélhetően az 1. és 2. részre adott ajánlati árat összeadta, így a fenti összeg szerepel a felolvasó lapon, ami eltér a költségvetésben megjelölttől. Az ajánlattevők a hiánypótlási felhívásoknak eleget tettek. A „Lamandert” Kft. ajánlatát javasolja érvénytelennek tekinteni, mivel az ajánlattevő az eljárás során nem igazolta, hogy az értékelés körében bemutatott szakember rendelkezik az előírt MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. A szakember Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott jogosultságai nem elfogadhatók.

A badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására 1 ajánlat érkezett. Az ajánlattevő a „Lamandert” Kft, nettó ajánlati ára 242.799.769 Ft. Jótállás időtartama 24 hónap, referenciák száma 1 db. Mivel nem volt két érvényes ajánlat, itt új eljárást kell kiírni.

Az badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására induló nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására az Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 500 eFt + ÁFA összegű ajánlatot adott.

Javasolja az alsó bazársor (1. rész) tekintetében a „Szorgos Fuvar” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t megnevezni az eljárás nyerteseként. A badacsonyi strand (2. rész) tekintetében - mivel az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot - a közbeszerzési eljárást javasolja eredménytelenné nyilvánítani.

 

Kun István képviselő kérdezi. hogy az eljárás újbóli kiírása a 2. részre mennyi időt vesz igénybe. Mikorra kell a kivitelezőnek a munkát befejezni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 10 napra kell közzétenni. A december 6-i mérföldkőig kell eredményes közbeszerzést lefolytatni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kivitelezés határideje 2019. június 30.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja először a strandi fejlesztést befejezni, hogy a szezonra ki tudjon nyitni. Lehetőleg a sétányt kell későbbre hagyni.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a közbeszerzési eljárás során is meg kell-e jelentetni, ha mérföldköveket szeretne a testület beépíteni, vagy elegendő a kiviteli szerződésben rögzíteni.

 

Wolf Viktória jegyző nem javasolja, mert ha véletlenül nem tud teljesülni, akkor szerződésszegésnek minősül. A szerződésmódosításokat a közbeszerzési eljárás lezárása után nagyon meg kell indokolni. Lehetőség van részteljesítésre, részszámlák benyújtására a műszaki ellenőr igazolása mellett.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy volt-e már olyan vállalkozó, aki bejelentette, ha 10 %-nál nagyobb arányban vont be alvállalkozót.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy igen. Az óvodai beruházásnál Németh Béla és Gyécsek Norbert volt az alvállalkozó, az egészségháznál nem volt, a kerékpáros beruházásnál még nincs az E naplóban bejegyzés.

 

Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy a Kisfaludy úttal kapcsolatos pályázattal mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy november 6. a beadási határidő.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 1. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a döntés meghozatalához névszerinti szavazás szükséges. Névsor szerint szólítja a képviselőket. Szavazatukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:            igen

Kun István                  igen

Laposa Bence:           igen

Nagy Lajos                 igen

Nagy Miklós                igen

Orbán Péter:              igen

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja a szavazás eredményét: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:            igen

Kun István:                 igen

Laposa Bence:           igen

Nagy Lajos:                igen

Nagy Miklós:               igen

Orbán Péter:               igen

434/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntéseket.

 1. II. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés az alsó bazársor (1. rész) és a badacsonyi strand (2. rész) átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást az 1. rész (alsó bazársor) tekintetében eredményessé, a 2. rész (badacsonyi strand) tekintetében eredménytelenné nyilvánítja.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)    DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

c)    Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

d)    Balassa Kornél e.v. (8264 Szigliget,  Kossuth u. 85.)

e)    FOLYONDÁR ' 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)

f)     Gádor Épitőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

g)    "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

h)    ROSTFREI-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Római út 168.)

i)      "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

j)      TERRA GATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56.)

k)    VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari ft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (alsó bazársor):

a)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)    Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

c)    "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

 

2. rész (badacsonyi strand):

a)    "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (alsó bazársor):

a)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)  Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

1. rész (alsó bazársor):

a)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

b)  Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (alsó bazársor):

a)  A "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) ajánlattevő 1. részi ajánlatának 4. oldalán csatolta a teljesítésben részt vevő szakember nyilatkozatát a 2. számú értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására és megadta a szakember kamarai nyilvántartási számát is.

Ajánlatkérő a bírálat során megállapította, hogy a bemutatott Kovács Jenő (kamarai nyilvántartási szám: 18-0029) szakember a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában a jelen eljárásban előírt MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal nincs nyilvántartva. Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a szakember MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló kamarai határozatot, amelyből az értékelés körében előírt jogosultság kétséget kizáróan megállapítható. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel új szakember bemutatására nincs lehetőség, mivel alkalmassági követelmény nem került előírásra a jelen eljárásban.

A "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.) a hiánypótlás keretében kizárólag a szakembernek a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott jogosultságaira vonatkozó kamarai határozatokat nyújtotta be. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az eljárás során nem igazolta, hogy az értékelés körében bemutatott szakember rendelkezik az ajánlatkérő által előírt MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, figyelemmel arra, hogy a szakember Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott jogosultságai nem elfogadhatók egyenértékűként, az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület, mint ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető az 1. részajánlati kör vonatkozásában.

7. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevővel szemben az 1. részajánlati kör vonatkozásában kizáró ok nem merült fel.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-       az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-       az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-       az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

Az Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás 1. része tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

9. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2) 9. pontjában a következőket írta elő: „Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás valamennyi részében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.”

A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében: „(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

e) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést.”

A Kbt. 70.§ (1) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.”

Tekintettel arra, hogy jelen eljárás 2. részében nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, a fentiekben idézett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás 2. részét eredménytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő tehát a közbeszerzési eljárást az 1. részben eredményessé, a 2. részben eredménytelenné nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Határidő:     azonnal

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

435/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására történő megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III/1.) 500.000 Ft + ÁFA összegben, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy dönteni kell a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról. Olyan cégeket javasol megkeresni, akik érdeklődtek, illetve adtak be ajánlatot. Ezek a következők: DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft., Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., „Lamandert” Kft., ROSTFREI-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., „Szorgos Fuvar” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft., M-FLEX. Kft. A közbeszerzési eljárást a döntést követően a mai napon kiírnánk, az ajánlatok benyújtására 10 nap áll rendelkezésre.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

436/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a badacsonyi strand átalakításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. A kivitelezés becsült értékét nettó 191.353.232,- HUF összegben, a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó 132.760.345,- HUF összegben határozza meg.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)  DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)  Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Pusztakúti u. 1.)

c)   "Lamandert" Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.)

d)  ROSTFREI-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Római út 168.)

e)  "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

f)    GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.)

g)  M-Flex Kft. (9545 Jánosháza, Kossuth tér 48.)

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)  közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Szabó Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (IMPERIAL TENDER Kft.)

b)  pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)   az eljárás tárgya szerinti (szakmai) szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Bíráló Bizottság tagjai

2./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” – Zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv készítése – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez az utolsó olyan programrész, melyre szükség van. A pályázati kiírásra három ajánlat érkezett, melyek közül a Virtual English Systems Kft. bruttó 1.270 eFt-os ajánlata volt a legkedvezőbb. Ajánlatot adott még Rudnay Balázs ev. bruttó 1.390 eFt összegben, illetve az INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1.524 eFt összegben.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy a településen lévő zöldterületek illetve faállomány felméréséről van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

437/2018. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” - Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a Zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv készítése tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al.2.) szerződést köt bruttó 1.270.000,- Ft (azaz bruttó egymillió-kettőszázhetvenezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

 

 

Wolf Viktória sk.

jegyző

Orbán Péter sk.

alpolgármester

Nagy Miklós sk.

képviselő/jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!