Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2018.10.24. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 26/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 24-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                            (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                      képviselő                            (2 fő)

Nagy Miklós                                    képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy távolmaradását Kun István és Nagy Miklós képviselő bejelentette, illetve Forintos Ervin képviselő késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

426/2018. (X.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 3 napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

427/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. október 24-i rendkívüli nyílt ülésének módosított napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Bahart Zrt-vel kötendő ingatlancsere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP 2.1.2 Zöld város pályázat és városháza tér közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP 3.2.1. energetikai pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Bahart Zrt-vel kötendő ingatlancsere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület már több mint fél éve döntött az ingatlancseréről, elsősorban pályázati okokból. Időközben a soros ülésen elfogadásra került a szándéknyilatkozat, illetve a két ügyvéd felkérést kapott arra, hogy a területcserére vonatkozó szerződést készítsék elő. Múlt hétfőn a GINOP pályázatot beadtuk, most a területcserére vonatkozó végleges döntést kellene meghozni. A múlt alkalommal a szavazáskor tartózkodott. Ennek egyik oka, hogy véleménye szerint a két ingatlan nem azonos fajsúlyú. Másik, hogy hogyan garantáltatható, hogy ne szeméttelep legyen az ingatlanon. Elhangzott, hogy nem parkolóként kívánják hasznosítani, hanem vitorlásokat fognak ott tárolni. A vitorlások az év jelentős részében vízen vannak, tehát ott a tároló kocsik kapnak helyet. Ezekkel probléma lehet, a legtöbbnek nincs rendszáma sem, a jogszabály nem teszi lehetővé a közúton való mozgatásukat. Ebből komoly viták vannak. Kérdezi, hogy ezt kell-e a határozatban rögzíteni, vagy a gyakorlatban tudjuk az érdekeinket érvényesíteni. El tudná fogadni, ha úgy elzárnák a területet, hogy ne lehessen belátni.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja, hogy a jegyző asszony készítsen elő arra vonatkozóan egy rendelettervezetet, hogy ott ne alakulhasson ki szeméttelep. Jelezték felé, hogy a hét végén ott tartott rendezvény túl hangos volt. Kérdezi, hogy ki adott engedélyt rá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy autós egyesület kért és kapott engedélyt az önkormányzattól a rendezvény megtartására. Kérdezi, hogy hogyan kezelhető a felvetett probléma.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy végleges szerződéssel, ez a csereszerződés még vissza fog kerülni a testület elé. A helyi rendeletünk nem engedélyezi a hulladék elhelyezést. A rendőrséggel és a zöldhatósággal az önkormányzat kapcsolata jó, jelzéseinkre történnek intézkedések a Járási Hivatal részéről is. A következő szerződésbe javasolja belefoglalni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

428/2018. (X.24.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. az előterjesztés melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződés tervezetét megismerte, azt elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a további eljárások lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

TOP 2.1.2 Zöld város pályázat és városháza tér közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend sürgősségét abban látja, hogy mielőbb eredményt kell hirdetni a közbeszerzésben, a vállalkozóval történő mielőbbi szerződéskötés és munkaterület átadás érdekében. A Városháza tér tekintetében már a második eljárásról van szó. Kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az eljárás eredményesnek mondható, mindkét részben a „SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, a térre nettó 69 millió, az épületre nettó 44 millió forint összegben. A pályázatban rendelkezésre álló összeg a Városháza térre nettó 76 millió forint, az épületre nettó 22,5 milli forint. A nyertes ajánlat összesen bruttó 143,5 millió forint.

 

Forintos Ervin képviselő 8.12 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a saroképület egyelőre nem épül meg a csatorna vízjogi engedélye miatt. Előzetes egyeztetés során a keretösszeget bruttó 160 millió forintban határoztuk meg, mely véleménye szerint tartható.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a közbeszerzési anyag szerint az egyik árajánlat azért nem felelt meg, mert kockakőre adott ajánlatot a vállalkozó.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a MAÉP Generál Építőipari Kft. az előző eljárás anyagát küldte meg újra, a Szorgos Fuvar a hiánypótlásban pótolta, ebben az árban vállalta a munkát.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy pótmunka mindenütt előfordul.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két határozatról kell dönteni. Az iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére a becsült érték 41.644 eFt, az árajánlat összege pedig 44.644.141,- Ft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a különbözetet a 2018. évi költségvetésben biztosítsuk, a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

429/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az 1. részre vonatkozó szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 44.644.141,- Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a második határozati javaslatot elfogadja, az eljárást eredményesnek nyilvánítja a SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hozva ki nyertesnek, szavazzon. Felkéri a jegyzőt a név szerinti szavazáshoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a döntés meghozatalához névszerinti szavazás szükséges. Névsor szerint szólítja a képviselőket. Szavazatukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:            igen

Krisztin N. László:      igen

Laposa Bence:           igen

Nagy Lajos                 igen

Orbán Péter:              igen

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja a szavazás eredményét: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

430/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés iroda és üzlethelyiségek kivitelezésére (1. rész), valamint a Városháza tér kialakítására (2. rész) a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

1)    DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

2)    GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.)

3)    MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

4)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

5)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

6)    VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

1)    MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

2)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

3)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

2. rész (Városháza tér kialakítása):

1)    DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

3)    MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

4)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

5)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

3. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

1)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

2)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

2. rész (Városháza tér kialakítása):

1)    DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

2)    Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

3)    "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

 

4. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése):

MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő 1. részi ajánlatának 4. oldalán csatolta a teljesítésben részt vevő szakember nyilatkozatát a 2. számú értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására és megadta a szakember kamarai nyilvántartási számát is. Ajánlattevő által megnevezett Czupper András szakember sem név szerint, sem a megadott kamarai nyilvántartási szám alapján nem szerepel sem a Magyar Mérnöki Kamara, sem a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában, így ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy a 2. számú értékelési részszempontban előírt MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik-e. Kértük, hogy a szakember érvényes jogosultságát igazoló kamarai határozatot, amelyből az értékelés körében előírt jogosultság kétséget kizáróan megállapítható szíveskedjen csatolni. Felhívtuk figyelmüket, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel új szakember bemutatására nincs lehetőség, mivel alkalmassági követelmény nem került előírásra a jelen eljárásban.

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásában a szakember érvényes jogosultságát igazoló kamarai határozatot nem csatolta, ehelyett új szakembert jelölt és kérte a szakembercsere elfogadását. A Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglalt kötelező jogszabályi rendelkezésre tekintettel az értékeléshez bemutatni kért szakember személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71.§ (4) bekezdése szerinti kizáró ok esetén vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben változhat. Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban alkalmassági követelmény nem került előírásra, így mind az annak való megfelelés, mind a kapacitásszervezettel vagy alvállalkozóval szembeni kizáró ok megállapíthatósága fogalmilag kizárt, a szakembercsere nem elfogadható, ezért ajánlatkérő az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

2. rész (Városháza tér kialakítása):

MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:

Ajánlattevő ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában az ugyanilyen tárgyban lefolytatott korábbi eljárás során kiadott költségvetést csatolta, mely jelen eljárásban nem megfelelő, tekintettel a műszaki tartalom változására: a költségvetések közé bekerült egy új részköltségvetés „09 2.rész_védőcső fektetés.xlsx” néven, továbbá a "02 2. rész építészet statika kertészet.xls" ktg. táblában a "Kőburkolat készítése" munkanemnél az 5. tétel változott, valamint a "03 2.rész_parkoló utca útmunkarész.xlsx" ktg. táblában az 53. tételsor változott (félbevágott nagykockakő helyett Semmelrock APPIA ANTICA térkő lett nevesítve). Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a közbeszerzésnek a műszaki tartalom szerinti tárgyára tett ajánlatot, amely hiányosság bírálati cselekménnyel nem reparálható, ezért ajánlatkérő az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

5. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont mindkét részajánlati körben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont, a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint.

 

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető mindkét részajánlati kör vonatkozásában.

 

6. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel.

 

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. október 24-én megtartott képviselő-testületi ülésén az 1. részi szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezetről 429/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő az 1. rész (iroda és üzlethelyiségek kivitelezése) vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a többletfedezet biztosítása esetén az ajánlati ár is megfelelő.

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a 2. rész (Városháza tér kialakítása) vonatkozásában a "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

A Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.) és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) közös ajánlattevők 1. és 2. részi ajánlata, valamint a DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.) 2. részi ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás vonatkozó része tekintetében érvényesnek tekinthető.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint mindkét részben eredményessé nyilvánítja.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont

TOP 3.2.1. energetikai pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az energetikai pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott. A Zöld Város keretében december 31-ig az összes közbeszerzést le kell bonyolítani. A Badacsony strandbejárat kapcsán sajnos eredménytelen lett a pályázat, mivel csak egy pályázó volt.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az épületre vonatkozóan valószínűleg eredményes lesz, a hiánypótlási határidő holnap jár le.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elképzelhető, hogy még egy hiánypótlási körre szükség lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy emiatt péntekre hívjon-e össze rendkívüli ülést, vagy a soros ülésre legyen beterjesztve. Nagy Miklós és Laposa Bence képviselő jelezte, hogy a soros ülés tervezett időpontjában nem tud jelen lenni, kérték az elhalasztását. Minél előbb dönteni kell az épület, illetve az új pályázat tekintetében. Nagy bajban vagyunk, ha a következő eljárás is eredménytelen lesz. Az energetikai pályázatban a művelődési ház korszerűsítése és az óvoda napelemekkel történő ellátása szerepel, itt is minél előbb munkaterületet kell adni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az energetikai pályázat eredményes, a nyertes ajánlatot a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta, a Művelődési házra nettó 100 millió forint, az óvodára nettó 6,5 millió forint ajánlati árral. A pályázatban a forrás biztosított.

 

Krisztin N. László polgármester egy közérthető összegzést kér, mely világosan eloszlatja a félreértéseket ezzel a pályázattal kapcsolatosan. A pályázat a művelődési ház energetikai felújítást tartalmazza, nem lesznek új székek, függönyök, stb. Nagyok a várakozások a lakosság részéről, jól kell kommunikálni a pályázat adta lehetőségeket. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Felkéri a jegyzőt a név szerinti szavazáshoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a döntés meghozatalához névszerinti szavazás szükséges. Névsor szerint szólítja a képviselőket. Szavazatukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:            igen

Krisztin N. László:      igen

Laposa Bence:           igen

Nagy Lajos                 igen

Orbán Péter:              igen

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja a szavazás eredményét: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

431/2018.(X.24.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés az Egry József Művelődési Ház felújítására és energetikai korszerűsítésére (1.rész), valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére (2. rész) a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 számú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)      DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.)

b)      GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

c)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

d)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

e)      Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske, Arany J. u. 2.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)      GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

b)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

c)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)      GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft.(2310 Szigetszentmiklós,Akácfa krt. 9/1.fszt.2.)

b)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

c)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

b)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

b)      MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.)

 

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)      GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni:

1. rész (Egry József Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése):

a)      A GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.) ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolt árazott költségvetést sem szkennelt *.pdf, sem excell formátumban. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 1. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

2. rész (Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése):

a)      A GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9/1. fszt. 2.) ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában nem csatolt árazott költségvetést sem szkennelt *.pdf, sem excell formátumban. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

b)      A MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) ajánlattevő ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatában az 1. részhez kiadott költségvetést csatolta mind *.pdf, mind pedig excell formátumban, ajánlatában a 2. részi árazott költségvetés egyáltalán nem szerepel. Tekintettel arra, hogy a dokumentáció előírása szerint szakmai ajánlatnak minősülő árazott költségvetés teljes hiánya bírálati cselekménnyel nem reparálható, az ajánlattevő 2. részi ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető mindkét részajánlati kör vonatkozásában.

7. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő, így a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására nem került felhívásra.

A GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-           az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-           az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-           az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

A MAÉP General Építőipari Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota u. 1. F 1.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás 1. része tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint mindkét részben eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mintegy 53 millió forintot nyert az önkormányzat elektromos buszok és iskola előtti parkoló kialakítására. Kéri Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 23 személyes ponyvázható és 14 fős zárt buszról van szó. A buszokra három cégtől tervezünk ajánlatot kérni. A parkolóhoz a kiviteli terveket megkaptuk, egyeztetni kell az engedélyes tervekkel. A tervező elutazott, jövő hónapban kerülhet sor az egyeztetésre. Az engedély megérkezett, 15 nap múlva emelkedhet jogerőre. Az összköltség nettó 21 millió forint, az eljárás nem közbeszerzés köteles. A parkoló 19 férőhelyes, ebből kettőt fenn kell tartani elektromos töltőhelynek.

 

Krisztin N. László polgármester 3 helyi vállalkozó megszólítását kéri. Megjegyzi, hogy november 15-tel az aszfaltkeverő telepek bezárnak, meggondolandó, hogy érdemes-e a munkát novemberben megkezdeni. Az aszfaltozást tavasszal kellene megoldani, a térkövezést hideg időben is meg lehet csinálni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy még az ajánlatkérés során pontosítani kell a határidőket a munka elvégzésére. Kérdezi, hogy kitől kérjen ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ajánlatkérésre 3-5 napos határidőt javasol. A parkolót, ha lehet még az idén, az aszfaltozást a szezonra fejezzék be.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy Balassa Kornélra, a ZEBU BT-re és a Gádor Kft-re gondolt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy esetleg a Szorgos Fuvar Kft., illetve mélyépítési munkákra Sipos Zsolt vállalkozó is bevonható.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Folly Bt. szakmailag jó, javasolja őket is megkeresni. Megjegyzi, hogy a Tájház udvar is szét lesz szedve, ez akadályozhatja a parkoló építését.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja Farkas János vállalkozót is felkérni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kert utca elválasztja a két projekt területet. Fő szempont, hogy ki csinálja meg jó minőségben, a legolcsóbban. Megjegyzi, hogy Farkas János vállalkozó korábban jelezte, hogy nem foglalkoznak ilyen jellegű „kisebb” dolgokkal.

Az EFOP-os pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy Nagyvázsony, Pula, Mencshely, Kapolcs és Badacsonytomaj közösen adta be a pályázatot, melyen 50 millió forintot nyert el. Felújításra került az iskola egyik tanterme 5 millió forintért, tartalmaz eszközbeszerzést, elsősorban technikai jellegű eszközöket, fénymásoló, kivetítő, stb. 4,3 millió forint értékben. Van még benne menedzsment költség, képzési és programköltség. A következő képzés igényeket adtuk le: OKJ-s szőlész-borász és gyümölcspálinka gyártó képzésre pályázott a konzorcium. A szőlész-borász képzés 10 hónapos, 960 órás. A konzorcium területéről 10 jelentkezőre van szükség. Kérdezi, hogy mi ennek a realitása a képviselők szerint, lesz-e rá jelentkező. Egyelőre nem kaptunk, hanem kérünk helyet. Ha Nagyvázsony is szeretne ilyeneket megvalósítani, akkor a képzés két helyszínen történne. Szőlész-borász képzés 5 fő Badacsonytomajon, 5 fő Nagyvázsonyban, a gyümölcspálinka főző tanfolyam 2 fő Badacsonytomajon és 8 fő Nagyvázsonyban.  Bonyolítja a helyzetet, hogy a képzésekre közbeszerzéseket folytattak le, ezért a képző cég hozzájárulása is szükséges. Badacsonytomaji helyszínnel szeretnénk megvalósítani a szállodai szobaasszonyi és antidiszkriminációs érzékenyítő képzéseket is. Kértük a közszolgáltatások elérhetővé tétele című képzést, ez több csoportban valósulna meg, az egyik Badacsonytomajon. A csoportmunkában történő együttműködés, kompetencia fejlesztés című képzés is több csoportban valósulna meg, itt két csoport képzését szeretnénk indítani. Felkészülés az álláskeresésre, állásinterjú és önéletrajzírás képzésre szintén egy csoportot szeretnénk itt megvalósítani.  Az Egészségnevelés szellemében 4 rendezvény kell tartani, kettőt még ebben az évben. November 30-ig kerülne sor a Városi Egészségnapra, melyről az orvosokkal már egyeztetett. Rotációszerűen mehetnének a jelentkezők különböző szűrésekre. Meghívást kap a rendezvényre a Tapolcai Egészségfejlesztő Intézet is. A rendezvény a résztvevők részére egy egészséges ebéddel zárulna.. Része a programnak egy Mozogj az Egészségedért nap futóversennyel, ugyancsak novemberben. A Városnaphoz kapcsolódóan az Egészséges Város rendezvény keretében különböző egészséggel kapcsolatos programok kerülnének megrendezésre, illetve szintén a jövő évben  Városi Lazulás nevű program, az egészségmegőrzés, fejlesztés alternatív módszereit mutatná be a helyi vállalkozások segítségével, pld. szauna, masszázs, stb. Lesz egy Szakmák napja január végén az iskolában, a továbbtanulást segítendő, bevonva a helyi szakmák képviselőit, illetve egy közös kirándulást szeretnénk rendezni a fiataloknak a szakmák napja jegyében. Ezek pontosítására kerül sor ma Nagyvázsonyban, melyről a képviselőket tájékoztatni fogja.

Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                         Nagy Lajos

polgármester                                                                               képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!