2018.09.19. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 23/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                            (1 db)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                     jegyző

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető           (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2018. (IX.19.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. A  napirend után szeretne vitára bocsátani egy anyagot, melyet a képviselők egy részével tegnap állítottak össze a Badacsony újságban megjelenő cikkel összefüggésben. Kérdezi, hogy egyéb módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. A meghívó szerinti két napirendet teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a tárgyalásukkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

389/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. 303/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról – Mékli-féle ügy

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

303/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról – Mékli fél ügy

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben az ügy folyamata leírásra került.  A testület korábbi határozatát az ügyvéd úr megkapta. Kiderült, hogy az épület alapterülete nem 35 m2. Ez egy több hetes folyamatot indított el, a Földhivatal, földmérő, stb. bevonásával. Megállapítást nyert, hogy a pontos alapterület 37 m2. A képviselők informális ülés keretében úgy döntöttek, hogy értelemszerűen az idei bérleti díjat ki kell fizetni, ez nincs összefüggésben a földhasználati joggal. Jegyző asszony úgy készítette elő az előterjesztést, hogy 37 m2 területnek megfelelő összegre módosította a díjat, az eredeti 35 m2-re vonatkozó 1.690 eFt-os összeget egyenes arányosítással felszorozta. Két megoldás lehetséges. Vagy marad a korábban meghatározott érték, melynek befizetése 10 évre megtörtént az épület rosszul felmért alapterülete után. Másik lehetőség, hogy a Jegyző asszony számítása alapján az összeg át lesz kalkulálva. Ez azonban felveti azt a kérdést, hogy az eddigi befizetésekkel mi legyen. Kéri a képviselők véleményét.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy nem volt rosszhiszeműség az ügyben, hagyná a korábban megállapított összeget.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy maradjon az eredeti összeg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az eredeti összeggel, a tényleges 37 m2 figyelembevételével elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

390/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

303/2018. (VII.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2018. (VII.20.) határozatát a következők szerint módosítja:

 1. hozzájárul a Badacsonytomaj 2551/9 hrsz-ú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló – Kajtár István földmérő 8300 Tapolca, Wesselényi utca 2. által készített K-1502-2/2018. munkaszámú és a VMKH Tapolcai Járási Hivatal által 2018.09.06. napján záradékolt változási vázrajz szerinti –  Badacsonytomaj 2551/9/A hrsz-ú és Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos kérelmező tulajdonában álló 37 m2 nagyságú árusító pavilon rendeltetésszerű használatához kapcsolódó és szükséges mértékű földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 1.690.750,- Ft összegben határozza meg.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a földhivatal, és a földmérő által elkészített dokumentumok alapján a szükséges megállapodás átdolgozására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről - döntéshozatal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirend lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a végső döntéshozatal előtt áll a Képviselő-testület. Az előzetes döntés szerint a közbeszerző hiánypótlást írt elő, melynek Sipos Zsolt – a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó - eleget tett. A vállalkozási szerződés vele kerül megkötésre, amennyiben a testület meghozza az erre irányuló döntését. Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, a másodikról név szerinti szavazással kell dönteni. A rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 39.269.200 Ft, mely magasabb, mint amit előzetesen meghatároztunk.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ennél volt lényegesen alacsonyabb összegű ajánlat is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a súlyozás alapján nem ők kerültek ki győztesként.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a közbeszerző legközelebb olyan feltételeket ne tegyen bele a kiírásba, ami nem kötelező elem. Így 5 millió forinttal többet kell kifizetnünk a vállalkozónak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor kezdhető meg a munka.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a döntést követően leghamarabb 5 nap múlva köthető meg a szerződés, illetve történhet meg a munkaterület átadása.  A munka elvégzésére 75 nap áll rendelkezésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozó figyelmét fel kell hívni arra, hogy a József Attila utcában a fákat kímélje a kivitelezés során. A badacsonyi gesztenye soron történő munka során is gond volt a fák gyökereivel, a problémát korrekt módon megoldották. Kéri, hogy az alpolgármester úr és a műszaki ügyintéző ellenőrizze a munkálatokat. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

391/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 39.269.200 Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy az előterjesztés szerinti II. határozati javaslattal kapcsolatosan a név szerinti szavazást bonyolítsa le.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket:

Forintos Ervin:                   igen

Krisztin N. László:              igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos                         igen

Nagy Miklós:                      igen

Orbán Péter:                      igen

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot név szerinti szavazással, az alábbiak szerint a Képviselő-testület elfogadja.

 

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin:                   igen

Krisztin N. László:              igen

Laposa Bence:                  igen

Nagy Lajos                        igen

Nagy Miklós:                      igen

Orbán Péter:                      igen

tehát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

392/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatának értékeléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében az I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

 

II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

a)  Szorgos Fuvar Kft. 7282 Fiad, Kossuth utca 37. (adószám: 13459260-2-14; EKR azonosító: EKRSZ_53124483)

b)  Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

c)   TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

d)  GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 10712434-2-11; EKR azonosító: EKRSZ_96780200)

e)  Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

a)  Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)  TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476)

c)   Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

a)  Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)  Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

a)  Balassa Kornél ev. 8264 Szigliget, Kossuth utca 85. (adószám: 74769458-2-39; EKR azonosító: EKRSZ_ 51606374)

b)  Sipos Zsolt ev. 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63. (adószám: 664271622239; EKR azonosító: EKRSZ_ 19043632)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: ---

TERRA GATE Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56. (adószám: 25176247-2-43; EKR azonosító: EKRSZ_ 81918476) ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidő lejártáig hiánypótlását nem nyújtotta be, ezért ajánlata érvénytelen.

 

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

7. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő tekintetében az alkalmassági követelmények ellenőrzése a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtását követően:

Az ajánlatkérő a bírálat során elvégezte az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzését valamint minden egyéb tekintetben ellenőrizte az ajánlatok megfelelőségét és elvégezte a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket. Az ajánlatkérő ellenőrizte továbbá a nyilatkozatokban feltüntetett adatok vonatkozásában, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

Az ajánlatkérő a Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.), mint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívta fel megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

A Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem merült fel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. szeptember 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén 391/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő Sipos Zsolt ev. (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 63.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-      az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-      az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-      az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a fedezet rendelkezésre áll,

-      az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

 1. III. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagok

 

Krisztin N. László polgármester kéri Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőt, hogy a Tájház udvari projekttel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy új szerződést kell kötni az Imperial Kft-vel, ez 750 eFt + ÁFA. Az előző eljárás eredménytelen lett, ezért az ott megállapított összeg felét fogják leszámlázni. Az új anyagot összeállította. Kéri a képviselők véleményét, hogy a félbe vágott bazaltkő helyett milyen térkövet írjon be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a felszedett követ fel lehet-e használni, vagy eldobandó lesz.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző ezt a fajtát itt nem javasolja felhasználni, a VN. Kft. telephelyére kellene beszállítani.

 

Krisztin N. László polgármester az óvodai fejlesztésnél vagy az iskola alatti parkolónál javasolja felhasználni. Az iskolai kézilabda pálya megújítására benyújtott pályázathoz nyilatkozni kellett, hogy mi a pálya alapja. Megállapítást nyert, hogy nem törték fel az ott lévő aszfaltot, illetve betont, arra raktak 15-20 cm-es zúzalékot. A zúzalékot és a gumit le kell szedni a felületről az átadás előtt. A zúzalékot az óvoda melletti parkoló aljzatának kiépítéséhez és egyéb célokra is fel lehet használni. A pályázat várhatóan eredményes lesz.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy minél nagyobb lapokat ajánlanak a térkövezéshez. Legjobb lenne a H alakú ipari térkő, ez jól bírja a terhelést, illetve a nútféderes térkő jöhet még szóba.

 

 

 1. III. NAPIRENDEK UTÁN

 

Krisztin N. László polgármester napirendek után elmondja, hogy a Badacsony Újság pdf-es formátumát az újság szerkesztője megküldte. Képviselő társa hívta fel a figyelmét Laposa Bence képviselő által írt cikkre, melynek tartalma összekapcsolható egyesek fejében a szüreti program hétvégéjén történt tragédiával. Korábbi gyakorlat szerint, ha valaki megszólal, akkor másoknak a másirányú véleményét ugyanabban a számban meg kell jelentetni. Ha ez az írás a tragédia előtt születik, nincs vele probléma, illetve, ha nincsenek mellette a kommentek. Tegnap öt képviselő úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha egy oldalas kommuniké jelenne meg az újságban.  Az összeállított szöveget minden képviselőnek átadja. Elmondja, hogy az eredeti szövegben az első bekezdésben más szerepelt, ezt árnyaltabbra javította. Javasolja, hogy ez az anyag az újsághoz hasonló formátumban, pótlapként kerüljön kiadásra, a hátsó oldalon jelenjen meg a múltkori testületi határozat. Az újság csak ezzel a pótlappal kerüljön terjesztésre.

 

Kalmár György szerkesztő megjegyzi, hogy a határozat az újságban már benne van.

 

Krisztin N. László polgármester kéri megismételni. Úgy érzi, hogy ez a szöveg nem bánt senkit, de kifejezi a testület néhány tagjának a véleményét. Nagy Miklós képviselőt megkérdezte, hogy mennyire volt benne az újságcikk előkészítésében. Az Ő helyzete úgy értékelhető, hogy most már nem akar változtatni. Laposa Bence írta a cikket, ezért ő nem kapott meghívást az informális ülésre.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy egyáltalán nem érzi magát felelősnek, ezt a rendőrök is kimondták. Megvárja a vizsgálatot, ha valami sérteni fogja, akkor a bírósághoz, illetve az ügyészséghez fog feljelentést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tapolcai rendőrkapitány jelezte felé, hogy szombaton a Halászkert étteremben 300 fős roma lakodalom lesz, vasárnapra pedig a Torockai féle társaság hirdetett demonstrációt a Halászkerttől a tett helyszínéig. Kérte, hogy a lakosságot tájékoztassa a fokozott rendőri jelenlétről. Úgy gondolja, hogy ezt a rendőrségnek kell megtenni. A hasonló eseményeket profi kockázatelemzők szokták minősíteni, a rendezvények kockázatosnak vannak minősítve.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy arra figyelt fel, hogy több különböző típusú autóban kigyúrt emberek közlekednek a település különböző részein, folyamatosan cirkálva figyelik a települést. Nem szeretné, ha ebből bárkinek baja származna a jövőben.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az újságban leírtakban egy szó sem volt a felelőssé tételről. Ha az elmondottak töredékét neki szánta, akkor vissza kell utasítania. Leírta, hogy direkt felelősséget a testület nem érez. Kifejezetten arrogáns, ahogy ez átfogalmazásra kerül, jóval cizelláltabb volt az előző mondat. A gondolat másik felével sem ért egyet.  Nem nyilatkozott senki rosszat a helyi emberekről, egyszerű hangulatkeltést érez. Azért rakta bele a cikkbe a kommenteket, mert sokan érzik úgy, hogy a centrumban változásra van szükség. Tévedés azt kommunikálni, hogy itt minden rendben van. Nem lehet büszkén kinyilatkoztatni, hogy a rossz az jó, ez nem előremutató dolog. A másik oldalon lévő megszólalók azt mondták, hogy minden úgy jó, ahogy van, nem változzon semmi még 30 éven keresztül. Ez így nem megfelelő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt nem így látja. Furcsa az a kijelentés, hogy a testület hangulatot kelt. Ez nem így van, inkább fut az események után. Laposa Bence képviselő is tagja a testületnek. A különböző médiákban leírásra kerül, hogy önkormányzati képviselő. Nyilatkozatai kapcsán ezt figyelembe kellene vennie.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy ezzel a titulussal most jelentetett meg először cikket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pontosan tudnia kell, hogy a testület elfogadta a javaslatait arra, hogy először Badacsonyt kell rendbe rakni, melyhez majd kiderül, mit szólnak a helyi emberek egy év múlva. Képviselőként tudnia kell, hogy milyen projektek vannak előkészítés alatt. A jövő szezonra több terület megújul, hogyan áll a Tátika helyzete. A testület elhatározta, hogy a szüret után mindenről egyeztetni fog. Lett volna lehetőség az önkormányzat becsületét megvédeni. A leírtakból világosan kiderül, hogy a nevesített területek megújulás után vállalhatók lesznek, bár a gettótól most is messze vannak. Az elnyert források döntő többsége ide kerül.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a saját gondolataiért tud felelni, ne kösse össze másokkal senki.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a másik oldalról is be kellett volna csatolni néhány kommentet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy azokat csatolta be, amivel egyetért. A polgármester úr által elmondottak igazak, a cikkben is elismerte. Viszont 4 éve az összes olyan javaslat, mely arra vonatkozott, hogy kicsit is kulturáltabb legyen a központ, szabotálva lett. 4 éve küzd a központban lévő állapotok miatt, de a település képe nem lett jobb, folyamatosan romlik. Nincs meg a testületben az igényesség és elvárás a vállalkozókkal és résztvevőkkel szemben, így a beruházások is le fognak amortizálódni. Badacsonyban mindenki azt csinál, amit akar.

 

Orbán Péter alpolgármester ezzel nem ért teljesen egyet. Az önkormányzat bérbe vette a Bahart és a MÁV területet, hogy kontrolálni tudja az ottani folyamatokat. A 71-es út melletti területeket kipucoltatta, stb. A Danubius soron nem tudtunk előre lépni, a zenés esték betiltását lehet vizsgálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület támogatta a turizmussal foglalkozó képviselők javaslatait. A testület a tervek megvalósításáért közösen és eredményesen harcolt, komoly fejlesztési források kerültek ide, mellyel a helyzet változni fog. Amikor az MTÜ-nél felvetette, hogy biztosítsanak támogatást az arculati kézikönyv befejezésére, mintha meg sem hallották volna a kérést. Úgy gondolja, hogy nem szabadott volna megírni a cikket, kár volt a halálesettel összefüggésbe hozni az egészet.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy nem ért mindenben egyet Laposa Bencével, lehetett volna okosabban csinálni. De nonszensz lenne, ha emiatt szakadna ketté a testület, együtt kell tovább csinálni. Úgy gondolja, hogy az arculati kézikönyvre szükség van, a fejlesztések terén vannak véleménykülönbségek.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a Badacsonyban történt tragédia önmagában is országos hír. Az üggyel kapcsolatban arra utalt, hogy a környezetnek köze lehet a tragédiához, Badacsonyban nagyobb eséllyel történhet ilyen. Sem a helyi embereket, sem a testületet nem szidta. Ami egy ilyen ügy kapcsán elvárható a képviselő-testülettől, annak a töredéke sem történt meg az ő olvasatában. Úgy érzi, hogy a 4 éves munkájából semmi nem látszik.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a hangulatgerjesztés rossz irányba vitte a folyamatokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült az a gondolat, hogy meg szabad-e tartani a szüreti felvonulást és programokat. Olyan visszajelzés érkezett, hogy többen pert indítanának az önkormányzat ellen biztatási kár miatt, hiszen készültek a rendezvényre, előre lefoglalták a szállást, stb. Az egységes megjelenéssel kapcsolatosan úgy gondolja, hogy nem kell mindennek egyformának lenni Badacsonyban. Gönczi úr sem adott választ, hogy mit ért az egységesítésen. A Bahart parkkal kapcsolatosan elmondja, hogy abból a testület anyagi okok miatt hátrált ki, vállalva egy előnytelen cserét, melyet az új koncepció szerint talán nem kell végrehajtani. A terület bérlete miatt két év alatt 5 millió forintot veszített az önkormányzat. A vasút melletti területen is 2 millió a veszteség, és nem lett jobb a helyzet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy végigsétálva Badacsonyban pont ugyanaz a helyzet, mint 30 éve, vagy még rosszabb. Ezért a hasonló esetek előfordulási esélye nagyobb. Meg kell szüntetni, hogy bizonyos vállalkozások a települést kizsákmányolják. Egy város vezetésének különbséget kell tenni, véleményt alkotni, hogy melyik szereplő tesz hozzá a település fejlődéséhez, és melyik nem.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az emberek ugyanúgy viselkednek pld. a Friss Teraszon, mint a borozó soron. Kéri, hogy a testület a véleményét egymásnak mondja el, közösen oldja meg a problémákat. Az ügy körüli hisztéria kapcsán felvetődött benne, hogy bizonyos összefüggés lehet akár a személyét illetően is. Nagyon sok embernek más a véleménye, azt is meg kell hallgatni. Végcélként el tudja fogadni Laposa Bence és a kapcsolódó bizonyos csoport által vízionáltakat, de most egy átmeneti időszak van. Minden vendéget meg kell becsülni, nem pedig minősíteni, hogy minőségi fogyasztó-e vagy sem.

 

Laposa Bence képviselő szerint a választók eldöntik, hogy hogyan értékelik az általa elmondottakat, de így tiszta a lelkiismerete. A vendéglátóknak és a vendégeknek érezniük kell, hogy van kontroll, legyenek szabályok, melyeket be kell tartani az előrejutás érdekében. Az arculati kézikönyvet, a közterületi tervet, csendrendeletet be kell tartatni, évről-évre tudatosan, ennek lehet hatása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen felhívták, hogy tűrhetetlen a Friss Teraszon hajnali 3-4 óráig szóló zene. Nem elfogadható az az érvelés, hogy bizonyos kör szolgáltatása minőségibb. Ez nem igaz, csak „szebb ruhába” van öltöztetve. Nem tartja elfogadhatónak azt a reakciót, hogy a csend rendeletre övezetek legyenek létrehozva.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy ilyet ő nem írt.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy ő semmiféle felelősséget nem vállal fel, az egyenruhás állomány feladata a rend fenntartása. Ő már nyugdíjas, senki nem kívánhatja, hogy éjszakánként Badacsonyban felügyeljen.

 

Laposa  Bence képviselő elmondja, hogy ha a többség úgy érzi, lemond. Nem akar senkit hátráltatni, azért csinálja a képviselői munkát, mert hisz ebben a történetben.

 

Krisztin N. László polgármester nem hiszi, hogy ez bárki részéről felmerült volna, de kéri, hogy gondoljon bele mások helyzetébe is. Elmondja, hogy többet kellene beszélgetni. Az elmúlt 5 évben működött a Badacsonyi kör, a CÉH Egyesület, létrejött a Balatoni Kör. Az ott történő „álmodozásnak” néha a helyi valósághoz nincs sok köze. A lakosság jelentős része nem érti pontosan a folyamat végét, nem tudják azt a jövőt elképzelni. A helyiek gondolatai kevésbé jelennek meg ebben a vízióban. Érti a marketinget a borral összefüggésben, de úgy érzi, hogy túl nagyok az elképzelések a sokszor un. „divatemberek” ötletelése alapján. Ez gyakran a turisztikai vezetésre is igaz. A céllal nagyjából egyetért, de a sebességgel nem.

 

Laposa Bence képviselő szerint nem helyes, ha a helyi embereknek a Bázis büfé jelenti a turisztikai vonzerőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy polgármesterré választása óta elkészült a Dísztér. A szolgáltatás nem tartozik a feladatai közé.

 

Laposa Bence képviselő szerint a Tátika bérlőjének nyilatkozataitól kellene a testületnek elhatárolódni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez megtörtént. A testület közösen fogadta el, hogy ha valami rendkívüli nem történik, a jövőben nem adja ki a Tátikát. Az elmúlt három évben viszont egyhangú döntés volt a bérbeadására. Az önkormányzatnak szüksége van a pénzre, a fejlesztéseket finanszírozni kell.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy Laposa Bence képviselőtársa kiáll a gondolatai mellett, és a cikkel nem volt semmi más célja. Nem jó, ha egy ilyen eset sokáig a felszínen van a település megítélése szempontjából. A célt érti, de a helyiek egy része nem fogja jó néven venni, más elméletet keresnek mögötte. Badacsony nagyon heterogén, de a vállalkozóknak és az önkormányzatnak is az lenne a jó, ha a testület meg tudná valósítani a fejlesztéseit, összességében jónak tartja a közös irányt. Nem arról van szó, hogy egy szovjet típusú egységesítés a cél, de a harmóniának meg kell lenni, inkább színben és anyaghasználatban fontos az egység. Az biztos, hogy Badacsony ebben a szétzilált állapotában nem tud maradni, ezen gyorsan változtatni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Kör és az MTÜ szerepét látva az elgondolásaiknak nem sok köze van a valósághoz. Elhiszi, hogy a képzett, nyelveket beszélő emberek jót akarnak, de itt kell megvalósítani és megértetni a helyiekkel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület próbálja rendbe tenni Badacsonyt, de a Danubius sor rendezéséhez 500 millió forintra lenne szükség.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Laposa Bence képviselő cikkéhez kapcsolódóan egyetért azzal, hogy a testület többségének véleménye pótlapon, az újsággal megegyező formátumban, a hátoldalon az eredeti határozattal megjelenjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

393/2018.(IX.19.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újsághoz kapcsolódó pótlapot kíván megjelentetni a határozat melléklete szerinti tartalommal és a 381/2018.(IX.11.) képviselő-testületi határozattal együtt.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Kalmár György szerkesztő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                          Nagy Miklós

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!