Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.11.21. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 22/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november
21-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                             (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Miklós                                  képviselő                             (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Gerencsér Tamás                           ügyintéző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:   6 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence és Nagy Miklós képviselők távolmaradásukat bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

441/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontot. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az „Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról” tárgyú napirend tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

442/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 21-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

 

  1. 1. Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint van mód a Pénzügyi bizottság ülésének mellőzésére. Az utóbbi időben a bizottság hosszasan tárgyalta a napirendeket, a testület így már komolyabb viták nélkül hozta meg döntéseit. Ismerteti az előterjesztés lényegét, miszerint van lehetőség a tárgyévi központi költségvetési maradvány tartalék terhére források leigénylésére az előterjesztésben javasolt műtárgyak és ingatlanok felújítására. A határozati javaslat első pontja a rossz műszaki állapotú utakra vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról szól. Az alpolgármester úr és Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző felmérte a település utcáit, a felsorolt utcák esetében az átlagosnál is indokoltabb lenne a fejlesztés. Azon földes utcák felújítása támogatható, melyekre az építési engedély a fejlesztés kezdetéig megszerezhető. A költségvetés bruttó 381 millió forint, nettó 300 millió forint az utak kategóriájában. Felhívja a figyelmet, hogy nem egy pályázatról van szó, hanem maradványforrásokra való jelentkezésről, melynek nem ismerjük a felosztási elvét. Javasoljuk megfontolásra a Káptalantóti úton a csatorna megépítését, melyet évekkel ezelőtt az ottani, ipari jelleggel hasznosított ingatlanok tulajdonosai is kezdeményeztek. A tervek elkészültek, de az engedély 2015. évben lejárt. Előzetes tájékozódás alapján a fejlesztés bekerülési költsége kb. 15 millió forint lenne, melyhez a beruházás megkezdéséig az építési engedélyt ismét be kell szerezni. A határozati javaslat 2. pontja a régi polgármesteri hivatal helyén kialakítandó Művelődési Ház épületének felújítási munkáira vonatkozik, melynek költségvetése durván 450 – 500 millió forint. Ez teljes egészében nem fér bele a programba.  Kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezt be kellene szerezni. A 3. pont az önkormányzat tulajdonában álló rossz állapotú régi óvodaépület helyén egy látogatóközpont építését tartalmazza, melyre egy norvég alapú pályázat keretében nyújtottunk be pályázatot. A pályázat nem volt eredményes. Időközben az építési engedély lejárt, de azt az információt kapta, hogy egy hónap alatt beszerezhető. A határozati javaslat 4. pontja az ivóvízrendszer fejlesztéséről szól, melyet a Badacsonyörsi 159 ingatlanra vonatkozóan a testület két éve megterveztetett és engedélyeztetett. Az akkori bekerülési költsége 220 millió forint volt, most nettó 250 mFt-tal áraztuk be. Véleménye szerint kicsi az esélye annak, hogy mind a 4 csomag nyer, de biztatást kaptunk a kérelem benyújtására.

Nagy Lajos képviselő javasolja a Kodály utcából nyíló mintegy 30-40 méteres útszakasz aszfaltozását a Szombathelyi féle ingatlanig a program keretében. A határozati javaslat 5. pontjaként javasolja a Badacsonyban elmaradt ingatlanok csatornázását. Ott mintegy 500 embernek nincs kiépítve a csatorna. Egy szippantás közel 30-40 eFt-ba kerül, ezért fontos lenne.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kb. 350 ingatlant érintene, a bekerülési költsége mintegy 650 millió forint. Egy-egy program lélektani határa nettó 300 millió forint. A kiviteli terveket V. ütem címen elkészíttettük, de engedélyeztetésre nem került sor szolgalmi jogi hiányosságok és egyebek miatt. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a csatornázásra forrást keressünk. Ezen program keretében kétséges a végig vitele. Március 31-ig a kapott forrást el kell költeni. A Képviselő-testület döntése alapján más program bevonására is lehetőség van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Római út aszfaltozása előtt a szennyvízcsatornát célszerű lenne megépíteni. Az V. ütem terveit a tervezővel többször átnézték, a tervező szerint az már nem állja meg a helyét. A 650 milliós költséget túlárazottnak tartja. A Kossuth utca és egyéb kis utcák tervezését másként kellene megoldani, nincs szükség az átemelőkre, a költségét mintegy 23 millió forintra becsüli. Fontos lenne, hogy ezen a részen élő állandó lakosoknak legyen lehetőségük rákötni a csatornára, mivel a szennyvíz elszállítása nagyon költséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy annak idején a Művelődési házban megtartott közmeghallgatáson szembesült az akkori testület azzal, hogy a pályázati úton megbízott cég nem szerezte be mintegy 500 ingatlanra vonatkozóan a szolgalmi jogi nyilatkozatokat.  Ezért kellett a csatornázás IV. ütemét megbontani, az V. ütemben még jelenleg sincs kiépítve a csatorna. Vannak olyan magán vizirendszerek, ahol a lakosok maguk indították el a fejlesztés megvalósítását, az önkormányzathoz fordultak támogatásért, melyre a Közműalap ad lehetőséget. Meglátása szerint akkor lehet megépíteni bármit, ha van rá engedélyes terv, illetve, ha már lejárt, be lehet szerezni. Sokan hiányolták, hogy a Római út Hősök kertjétől felújított szakaszán miért nem lett kicserélve a vízvezeték rendszer. A DRV-nek nem volt most erre pénze. Ha sikerül a jövőben nagyobb összegű forrást szerezni, akkor újra lehet aszfaltoztatni az utat. Ebből a forrásból alapvetően közműfejlesztéseket szoktak támogatni, ezért az első csomagban van véleménye szerint realitása. A táblázatban látható 381 millió forintból lehetne átcsoportosítani, ki kell emelni azokat az utcákat, ahol halasztható a javítás. Jó lett volna a Kossuth utca csatornázásáról korábban egyeztetni. Általunk készített terv van, de nincs engedélyeztetve, illetve felülvizsgáltatva.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Káptalantóti út csatornázására van-e tervünk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Az ott ingatlannal rendelkező vállalkozók nem tudnak telephelyet fejleszteni csatorna hiányában, ezért kellett ezzel foglalkozni.

 

Tompos Zsolt vállalkozó elmondja, hogy a Kossuth utca vonatkozásában 32 ingatlan érintett. Lasancz Tamás tervező előzetes tervezői ajánlatot adott 2016-ban, azóta a szándéknyilatkozatokat próbálták beszerezni, szóbeli hozzájárulást mindenki adott. A tervet a tervező szerint rövid időn belül meg lehet szerezni. A csatorna a Kossuth utcában indulna, végig a Római úton Barabásék előtt, a Füge közig.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Péntek árokban fedett lenne-e a vezeték.

 

Tompos Zsolt vállalkozó elmondja, hogy ilyen mértékben nem beszélték át. Új építkezések is vannak, velük is egyeztetni kell.

 

Kun István képviselő szerint arra kell benyújtani az igényünket, amit meg is tudunk csinálni, ehhez minden lobbierőt és támogatórendszert figyelembe kell venni.

 

Forintos Ervin képviselő 16.34 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy mennyivel kell a lakosságnak hozzájárulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támogatás 100 %-os, nem kellene hozzájárulni. A IV. ütemben ingatlanonként 220 eFt-ot kellett fizetni. A csatornázás során az állami főmű vezetékre ingyen lehetetett rákötni.

 

Krisztin N. László polgármester 16.36 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 16.40 órakor folytatódik.

Forintos Ervin képviselő az ülésre visszaérkezett.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Wercz Attila vállalkozó elmondja, hogy legalább a gerincvezetéket ki kellene építeni a Római út aszfaltozása előtt. 600 méterről van szó, ami mintegy 20 millió forint. A kisebb utcák, a Kossuth utca önerőből is megoldható lehet.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a Római úti szakasz most nincs abba a helyzetben, hogy ebbe a programba bekerülhessen. Nagyobb esélye van a Kossuth utcának, ha a tervező tudja garantálni, hogy január végére a terv és az engedély elkészül. A Római útra biztos nem lesz meg az engedélyünk.

 

Wercz Attila vállalkozó szerint ebben az esetben a Római út mellett lakóknak soha nem lesz csatornája.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az V. ütem tervdokumentációját aktualizálni kell. Javasolja a tervezővel egyeztetni. Ha garanciát vállal arra, hogy a tervek határidőre rendelkezésre állnak, akkor lehet ezzel a témával foglalkozni. A tervezővel többször dolgoztunk, megbízható, elképzelhető, hogy át tudja vinni.  Javasolja, hogy 30 millióval kerüljön betervezésre ez a szakasz.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az engedélyek január 31-ig beszerezhetők a tervező szerint.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztésben szereplő táblázatban az elhangzott javaslatok szerint milyen változások történnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Szent Donát utca 40 millió forintra (-2 millió), az Ibos Ferenc utca 41.642.500,- Ft-ra (-5 millió), a Római út hiányzó szakasza100 millió forintra (-8 millió) csökken, így a Káptalantóti út csatornázására szükséges 15 millió forint rendelkezésre áll, az iparterület fejlesztése bruttó 15 millióval szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a testület egyetért vele, akkor a Kossuth utcát 30 millióval szerepeltetjük, mely a Római út hiányzó szakaszának 100 milliós összegéből vonható el. Így ott 70 millió forint maradna a Neptumtól a Művelődési házig történő fejlesztésre. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy út és közműfejlesztésre bruttó 381 millió forintot igényeljünk le, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

443/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, leromlott műszaki állapotú utak felújítási munkáinak elvégzése céljából bruttó 381 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő táblázathoz két sor kerülne. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Káptalantóti ipartelep út és közműfejlesztésére a 232, 0130, 0156. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 15 millió forint kerüljön beállításra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

444/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a határozati javaslatban felsorolt utcákhoz a Káptalantóti ipartelep út és közműfejlesztése a 232., 0130., 0156. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 15 millió forinttal kerüljön be.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kossuth utcai út és közműfejlesztés 30 millió forinttal kerüljön be, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

445/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a határozati javaslatban felsorolt utcákhoz a Kossuth utcai út és közműfejlesztés 30 millió forinttal kerüljön be.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pluszban felvett két tételhez szükséges 45 millió forint a már elhangzottak szerint biztosítható.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a felújításra javasolt utcák hosszúsága 9.153,5 fm-re változott.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat első pontját az elhangzott módosításokkal, az alábbiak szerint (határozati javaslatot felolvassa) elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

446/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, az alább felsorolt leromlott műszaki állapotú utak felújítási munkáinak elvégzése céljából felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy bruttó 381 millió Ft összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási kérelem tartalmazza a beruházáshoz szükséges egyéb költségeket is. (mérnök szervezet, hatósági díjak, stb.)

Megnevezés

Hrsz.

hosszúság (fm)

becsült bruttó költség

Nyár u.

1360

110,0

9 075 000 Ft

Szent Donát u.

063/2

1 120,0

40 000 000 Ft

Öreghegyi u. + Hegyalja u.

0254, 0224

920,0

34 500 000 Ft

Balaton u.

37

100,0

8 250 000 Ft

Ibos u.

057

1 140,0

41 642 500 Ft

Római út- és közműfejlesztés

996/2

1 200,0

70 000 000 Ft

Halászkert parkoló

1288

1 643,0

24 645 000 Ft

Szépkilátó u.

0249/31

200,0

7 500 000 Ft

Orgona u. egy része

0241/2

830,0

31 125 000 Ft

Vadrózsa u.

0227, 0220

920,0

34 500 000 Ft

Mandulás u. folytatása

1837

220,0

8 250 000 Ft

József Attila u. járda

234/3

240,0

5 400 000 Ft

Kiskör

666

192,0

7 200 000 Ft

Nagykörút

642

371,0

13 912 500 Ft

Iparterület út- és közműfejlesztés

232, 0130,

0156 hrsz.

510,5

15 000 000 Ft

Kossuth utca út- és közműfejlesztés

 

 

30 000 000 Ft

Összesen:

---

9153,5

381 000 000 Ft

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat második pontját elfogadja, a régi Polgármesteri Hivatal helyén kialakítandó Művelődési Ház épületének felújítási munkáinak elvégzésére nettó 300 millió forint összegű támogatási kérelem benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

447/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és erősen leromlott műszaki állapotú régi Polgármesteri Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.) helyén kialakítandó Művelődési Ház épületének felújítási munkáinak elvégzésre céljából felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy nettó 300 millió Ft összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási kérelem tartalmazza a beruházáshoz szükséges egyéb költségeket is (mérnök szervezet, hatósági díjak, stb.)

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat harmadik pontját elfogadja, a régi Óvodaépület helyén kialakítandó látogatóközpont épületének felújítási munkáinak elvégzésére nettó 200 millió forint összegű támogatási kérelem benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

448/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és erősen leromlott műszaki állapotú régi Óvodaépület helyén kialakítandó látogatóközpont épületének felújítási munkáinak elvégzése céljából felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy nettó 200 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási kérelem tartalmazza a beruházáshoz szükséges egyéb költségeket is (mérnök szervezet, hatósági díjak, stb.)

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat negyedik pontját elfogadja, az ivóvízrendszer fejlesztéséhez szükséges munkákra nettó 250 millió forint összegű támogatási kérelem benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

449/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az ivóvízrendszer fejlesztéséhez szükséges felújítási munkáinak és/vagy új rendszer kiépítésének céljából felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy nettó 250 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási kérelem tartalmazza a beruházáshoz szükséges egyéb költségeket is (mérnök szervezet, hatósági díjak, stb.)

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyörsi 159 ingatlant érintő Kisörshegyi ivóvízrendszeren túl a többi kisebb rendszer bevonása is indokolt lenne. Ezért javasolja az előbbi határozat visszavonását, illetve a kérelem nettó 300 millió forinttal való benyújtását. Kéri, hogy aki az előző határozat visszavonását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

450/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 449/2017. (XI.21.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az ivóvízrendszerek fejlesztéséhez szükséges munkákra nettó 300 millió forint összegű támogatási kérelem benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

451/2017. (XI.21.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshozatalról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a településen található ivóvízrendszerek fejlesztéséhez szükséges felújítási munkáinak és/vagy új rendszer kiépítésének céljából felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy nettó 300 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be a Belügyminisztériumhoz, mely támogatási kérelem tartalmazza a beruházáshoz szükséges.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 17.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    Kun István

polgármester                                                                           képviselő

jegyzőkönyvhitelesítőWolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!