2017.09.27. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI ügyvezető

Dr. Sellyei Ferenc                           gyermekorvos

Dr. Scheller György                        háziorvos

Poszlovszky Krisztina                      védőnő

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (8 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

378/2017. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirend előtt elmondja, hogy az utóbbi időben több levelet is kapott a Képviselő-testület, melyek közül a badacsonyi vállalkozóktól érkezett beadványra szeretne kitérni. A vállalkozók kérik, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg levelük tartalmát és folytasson le etikai vizsgálatot. A Pénzügyi bizottság javaslatára, utasítására a következőket mondja el: A Képviselő-testület nem kíván ezzel a levéllel foglalkozni, melyre három okot jelöl meg. A levél fénymásolatban érkezett. A tizenvalahány aláírás jelentős része olvashatatlan, nem beazonosítható az aláíró személye. Az ügyvéd úr és a Hivatal véleménye szerint ez a levél nem minősül közérdekű bejelentésnek. A Pénzügyi bizottság ülésén részt vett Dr. Gáli Mihály ügyvéd, aki felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a levelet kamerák előtt ne olvassák fel, mert büntetőjogi felelősség is felmerülhet, beállhat a rágalmazás vétsége. A bizottság fenti érveket magáévá tette, és javasolja, hogy a levelet érdemben ne vizsgálja a Képviselő-testület. A másik két beadvány kapcsán elmondja, hogy a testület választott képviselőkből áll. A polgármester és az alpolgármester munkájáért fizetést kap, a képviselők pedig tiszteletdíjat. Ez azonban nem jogosít fel senki arra, hogy kapcarongyként kezelje őket. Visszautasít minden olyan megjegyzést, mely a nem normális emberi viselkedés nyomán születik. Óva int mindenkit attól, hogy az egyes ügyek tekintetében úgy nyilvánítson véleményt, hogy előtte részleteiben nem tájékozódik. Ő 1994-től dolgozik képviselőként, 2002-ben lett polgármester. Akkor szembesült azzal, hogy bármennyire lelkes is egy képviselő, az ügyek jelentős részével nincs teljesen tisztában. A testület gyakran van nehéz helyzetben, mert az adott ügyben az önkormányzat gazdálkodását, szociális kereteit és egyéb szempontokat összehangolva kell döntéseket hoznia. Kér mindenkit, hogy a véleményét olyan módon mondja el, hogy azzal ne sértse meg egyetlen képviselő becsületét és jó hírnevét sem. Kérdezi, hogy kíván-e valaki szólni. Megállapítja, hogy nem.

A napirendekre rátérve elmondja, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e egyéb napirendi, illetve sorrendiségi javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti 23 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

379/2017. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 2. TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

 1. 3. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 4. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Bokros László festőművész munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 20. Ügyvédi szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 21. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Pinterits Judit fogszakorvos, Dr. Scheller György háziorvos, Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos, Poszlovszky Krisztina védőnő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend kapcsán jelenlévő védőnőt és orvosokat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos elmondja, hogy Badacsonytomajon 35 éve van gyermekorvosi ellátás. Beszámolójában szereplő egyes kérdések okafogyottá váltak, a szükséges információkat egyéb csatornákon keresztül megkapta. A beszámolóhoz mellékelte az egészségügyben várható jelentős elektronikai változásról szóló tájékoztatót. A betegek részére a papírformátumban átadott dokumentumok száma csökken, a receptek, beutalók, vizsgálati eredmények elektronikus úton jutnak el a megfelelő helyekre. A gyakorlatban nem tudja, hogy ez hogyan fog megvalósulni, ha a testület, illetve a lakosság többet szeretne tudni az új rendszerről, javasolja egy egészségpolitikus meghallgatását.

 

Dr. Scheller György háziorvos megjegyzi, hogy tanúja volt néhány hasonló dolognak, ami 15-20 év múlva tudott megvalósulni, vagy elmaradt. Fontos lenne, hogy valóban legyen rálátásuk a betegek adataira. Reméli, hogy az új rendszer az orvosok és a betegek számára is előnyt fog jelenteni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint sokaknak, főként az idősebb generációnak gondot fog jelenteni pld. az E-recept.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Dr. Scheller György háziorvost, hogy az ügyelet kérdéskörében született-e megállapodás. Az új gépkocsi üzemeltetéséről is tájékoztatást kér.

 

Dr. Scheller György háziorvos elmondja, hogy a résztvevők tisztában vannak az ügyeleti rendszer működésével, de a betegek felé nem megfelelően jut el az információ. A rendszerben változás történt. A tapolcai kórház területén belül van egy külön ügyeleti épület. Az ügyeletet egy tapolcai orvos és egy vidéki orvos látja el. A tapolcai orvoshoz Tapolca és Diszel lakossága, a vidéki orvoshoz 30 település betegei tartoznak. A gyermekorvosi ellátás szűk időintervallumban történik, egy orvos végzi szombaton 4 órában. Eddig két autó állt rendelkezésre, ki tudták segíteni egymást szükség esetén. Most csak egy működik, a Társulás nem lát esélyt két sofőr alkalmazására. Ha egyszerre van két helyen sürgős probléma, nem tudják megoldani, a saját autóban nem szállíthatók a technikai kellékek. A mentők sem bírják – főként nyáron – a terhelést. Fontos lenne, hogy két gépkocsi üzemjen, két orvossal. Pozitívum, hogy a gépkocsi jó állapotú, most lett cserélve.  A kórházak a beszűkített ágyszámmal másként szolgálják a betegeket, mint korábban. A sürgősségi osztályokon kissé gépiesebb és embertelenebb a rendszer, nem feltétlenül van szakorvos, sokszor egyetlen ember látja el az egész kórházat. Az előjegyzés a háziorvosi szolgálatban nem oldható meg.  Az azonnali ellátást igénylő problémák esetén közvetlenül a mentőt célszerű hívni, az alapellátás inkább a rendelési időre, illetve a rendelőkre tolódott el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alapellátást Badacsonytomaj önkormányzata a járás önkormányzataival együtt a Tapolcai Önkormányzati Társulás keretében látja el. A kórház tette a szakmai javaslatot arra, hogy elegendő egy autó az ügyelet ellátásához. Az állami normatíva és a tényleges költségek nem egyeznek, ezért folyamatosan keresik a racionalitás irányait, de az életnél nem lehetne fontosabb szempont. Ezeket a kérdéseket a Társulás folyamatosan vizsgálja. Kéri Kalmár György urat, a Badacsony Újság szerkesztőjét, hogy a doktor úr utolsó mondatai hangsúlyozottan jelenjenek meg az újságban. Elmondja, hogy a védőnő kezdeményezésére az önkormányzat támogatja az érintett családok kérelmére a nem kötelező oltások beadását. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan milyen tapasztalatai vannak.

 

Poszlovszky Krisztina védőnő elmondja, hogy az érintett szülők örülnek a támogatásnak és igénybe veszik a lehetőséget. Statisztikával nem rendelkezik, mivel önkéntesen választható oltásokról van szó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bárányhimlő és a rota vírus elleni védőoltások támogatására hozott döntést a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 TOP-os pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebből 4 lett eredményes. Az Egészségház felújítására 24.963.982 Ft támogatást nyertünk el, mely alapvetően energetikai jellegű felújításokra, fűtés leválasztására, eszközbeszerzésre fordítható. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A fejlesztés érinti a lakásokat is, így mintegy 3 millió forintos önrésszel kell számolni.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi a doktor urat, hogy miért csak 3-8 hónap várakozási idővel lehet bejutni egy-egy szakvizsgálatra. Tapolcán az ultrahangra is 4 hónapot kell várni, ugyanakkor azt tapasztalja, hogy gyakran órák hosszat nincs senki a rendelő előtt.

 

Dr. Scheller György háziorvos elmondja, hogy a Kormányzatnak és az Egészségpénztárnak a feladata az optimális ellátás szervezése, melynek része az előjegyzések során valamennyi várakozási idő kialakítása.  Ezt valószínűleg finanszírozási problémák szülik. Úgy gondolja, hogy az alapvető diagnosztikai vizsgálatok idejét 1 hónap alatt két hétvégi hosszú műszak beiktatásával le lehetne csökkenteni, melynek az anyagi háttere is talán biztosítható lenne. A háziorvosok nem tudják befolyásolni ezeket a határidőket, nincsenek döntési helyzetben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytördemic és Nemesgulács önkormányzata azzal kereste meg a Képviselő-testületet, hogy működjön közre a vérszállításban, melynek költségeihez lakosságarányosan hozzájárulnak. A döntést a testület meghozta arra, hogy ingyenesen felvállaljuk a feladatot, mivel az nem jár pluszköltséggel számunkra.  A szerződés aláírása még nem történt meg, ragaszkodnak a költségek megosztásához. Erről a lejárt határidejű határozatoknál dönteni kell.

 

Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos elmondja, hogy a szolgálati lakás műszaki állapotának vizsgálatát kérte a műszaki osztálytól. Megállapításra került, hogy a deszkával borított részek szétesőben vannak. Az Egészségház felújítása során erre is oda kell figyelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázati támogatást arra lehet felhasználni, ami a pályázati kiírásban szerepel. A bizottsági ülésen szó volt asztalos és festő munkákról is, ezeket az önkormányzat költségvetésébe megpróbáljuk beépíteni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a beszámolókat. Kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

380/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos és a védőnő által készített, „Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről” szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

2./ Napirendi pont

TOP 212-15-VE1-2016-00009 Zöld Város (mérföldkő módosítása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és felkéri a projektmenedzsert egy újabb változat előkészítésére a határidők módosítása tekintetében.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Lantay Adrienn projektmenedzser elküldte a II. verziót, mely kiosztásra került. A kivitelezés határideje mindkét esetben augusztus 31. Az eredeti mérföldkő annyiban segítené a munkát, hogy az adminisztrációs teendők ellátására 2019. december 31-ig 3 hónapos időtartamot bocsát rendelkezésre. Ha bárminemű csúszás lenne, előfordulhat, hogy a kivitelezési munkákat be kell gyorsítani.  Mindkét verzió feltételez előteljesítést. Ha az első körös közbeszerzési eljárás meghívással elképzelhető, akár 2019. tavaszán befejeződhet a munka. Javaslatuk a projektmenedzserrel egyetértésben, hogy a testület lehetőség szerint az előterjesztés szerinti I. verziót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester a televíziónézők számára is értelmezve elmondja, hogy egy pályázati beruházásra meghatározott idő áll rendelkezésre. A folyamatnak vannak állomásai, melyeket a pályázat beadásakor rögzíteni kell, de a későbbiek során módosíthatók. Értelemszerűen tágabb határidőt célszerű megszabni, mert nehéz kivitelezőt találni. Az I. verzió 2019. december 31-ig szabja meg a futamidőt. A bizottság azt kéri, hogy a fejlesztések ebben a ciklusban fejeződjenek be. Ezért kértük a módosított verziót, ennek ellenére javasoljuk az első változat támogatását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mérföldkő utolsó napját megelőző napon is van lehetőség a mérföldkő módosítására. Az utolsó három hónap az adminisztrációra van fenntartva.  A projektnek augusztus 31-ig meg kell történnie a jelenlegi I. verzió esetében is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  A módosító javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az I. verziót, az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

381/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0009

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri Lantay Adrienn ügyvezetőt Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. részéről a mérföldkövek módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán elnök Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

-       működjön együtt Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzataival, illetve Káptalantóti község önkormányzatával,

-       Tourinform Iroda jövőbeni üzemeltetését és működtetését vizsgálja meg,

-       objektív mérőszámok kerüljenek meghatározásra egy esetleges szerződéstervezetben,

-       vizsgálja meg a turisztikai bevételek arányában a települési támogatások összegét.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2009. – 2016. december 31. között 7 éves periódusban együttműködés zajlott a Céh Turisztikai Egyesület és a négy önkormányzat között. Munkájukat 13 millió forinttal támogatták, melyből 11,5 millió forintot Badacsonytomaj önkormányzata biztosított. Előfordult, hogy önkormányzatunk anyagilag rossz helyzetbe került, kérelmeztük az összeg csökkentését, ami nem vezetett eredményre. Kötelezettségünket mindig teljesítettük annak ellenére, hogy megromlott a kapcsolat az egyesület és az önkormányzat között. 2017. januárjában megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy milyen új rendszerben tud tovább működni az egyesület. A nyár közeledtével a testület úgy döntött, hogy az egyesület által kért mintegy 9,3 millió éves működési költségnek a szeptember 30-ig eső időarányos részét biztosítja. Úgy gondolta, hogy a turisztikai szezonban változhat az egymáshoz való negatív hozzáállás, illetve szeptember közepén az egyesület tisztújító közgyűlést tart. Ez szeptember 8-án megtörtént, új elnököt választottak, a tagság fele megújult. A támogatási időszak szeptember 30-al lejár, beszélni kell a továbbiakról. A másik három település polgármesterével egyeztetett, megállapodtak abban, hogy egy hatékony egyesületre van a térségnek szüksége. Az állami folyamatok a hasonló egyesületeket nem favorizálják, ennek ellenére azt javasolták, hogy maradjon minden a régi rendszerben, adjunk bizalmat az új elnöknek, a Tourinform Iroda maradjon meg az egyesület kezelésében, viszont a finanszírozásban történjen változás. Elhangzott, hogy a négy testület mondja ki, hogy milyen összeget tud szánni erre a célra, ezzel gazdálkodhat az egyesület, szponzorok bevonásával és egyéb lehetőségek felkutatásával. A javaslat szerint az egyesület támogatása merüljön ki a Tourinform Iroda fenntartásában. A polgármesterek kérik, hogy az általuk adott támogatás ellenértéke jelenjen meg a településükön. Egy pályázat kapcsán vizsgáltuk, hogy a befolyó IFA 25 %-a legyen a sztenderd támogatási forma, de a pályázat nem lett eredményes. Eddig Badacsonytomaj 11,5 millió forinttal, Szigliget 900 eFt-tal, Badacsonytördemic 300 eFt-tal és Ábrahámhegy 250 eFt-tal támogatta a rendszert. Most a támogatás teljes összegét 9,5 millió forintban javasolták meghatározni.  Szigliget saját irodát is fenntart, fizetve a dolgozót. Korábban a Céh Egyesület volt a dolgozó munkáltatója, aki 6 hónapon keresztül volt alkalmazásban. A badacsonytomaji iroda fenntartása csak szakmai segítség okán érdekes számukra, ennek ellenére a 900 eFt-os támogatást biztosítják. Badacsonytördemic és Ábrahámhegy 600 – 600 eFt támogatást nyújt, Badacsonytomaj 7,4 milliót fizetne. Ha az önkormányzat átvenné az irodát, akkor a teljes működési költség ránk hárulna. Szeptembertől egyelőre nincs finanszírozásuk. Az egyesület új vezetése csütörtökön fog egyeztetni. Ezen felül, ha az egyesület feladatfinanszírozást igényel, akkor a testületek eldöntik, hogy kívánják-e finanszírozni vagy sem. Általános vélemény volt, hogy az egyesületnek nagyobb aktivitást kell kifejtenie a vállalkozók irányába. Illés Zoltán elnök azt ígérte, hogy a pénzügyi helyzetükről tájékoztatást fog adni, ez még nem történt meg.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Tourinform Irodának szolgáló helyiséget az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. Javasolja az önkormányzatok által fizetendő támogatás megállapításánál a turisztikai bevételeket is figyelembe venni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy általános vélemény a polgármesterek részéről, hogy nem látják a településükön azt a hozadékot, amit mi feltételezünk, de úgy érzik, hogy a Tourinform Irodára szükség van. Számszakilag 4 millió forinttal kevesebb támogatást fognak kapni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy Szigliget érvrendszerét el tudja fogadni, mivel ők külön irodát tartanak fenn. A másik két település pedig megduplázta a korábbi hozzájárulását. Így a támogatás arányai jelentősen javultak.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az iroda működési költségét az önkormányzatok biztosítják, használatra átadva a CÉH Turisztikai Egyesületnek, mely a munkaerőt saját céljaihoz is igénybe veszi. Ez is plusz segítséget jelent.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a turizmus fejlesztése közös célunk. A feladatok egy részét úgy oldják meg, hogy nem kérnek hozzá plusz forrást. Ha van egy olyan program, ami az önkormányzatnak is érdeke, akkor az külön támogatható a testület döntése alapján.

 

Orbán Péter alpolgármester a felvezetett formában továbbra is javasolja az egyesület támogatását, az iroda működtetésére véleménye szerint szükség van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak racionális megközelítések, de ezeket az egyesületnek kellene meghoznia. Kérdés lehet, hogy kell-e ennyi alkalmazott, ott legyen-e télen is az iroda, stb. Kérdezi, hogy van-e olyan igény, hogy most ne döntsön a testület. Megállapítja, hogy nincs. Az alábbiakban foglalja össze az elhangzottakat: A négy település továbbra is együttműködik a térség turizmusa érdekében, támogatja a Céh Turisztikai Egyesületet. A Tourinform Irodát továbbra is a Céh Turisztikai Egyesület üzemelteti. Felvetődhet, hogy kell-e a teljes épületblokk a feladathoz, annak egy részében a nyári szezonban pld. helyet kaphatna a Kulturális Intézmény. Az önkormányzatok összesen 9,5 millió forint támogatást adnak, ebből Badacsonytomaj 7,4 millió forintot, Badacsonytördemic 600 eFt-ot, Ábrahámhegy 600 eFt-ot, Szigliget 900 eFt-ot. Ha plusz feladatok jelennek meg, az egyesület külön támogatási kérelemmel élhet a testületek felé. A szerződés megkötése jövő év december 31-ig történik, évente opciós lehetőséget adva. Javasolja, hogy az idei évről – mivel nem kaptuk meg az adatokat – most ne történjen döntéshozatal.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy ne ad-hoc jelleggel egyedi kérelmek alapján, hanem éves terv alapján történjen a plusz feladatokhoz kért támogatás elbírálása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy október körül várjuk az egyesülettől a programlistát a költségek megjelölésével együtt, melyet a költségvetés készítése során vizsgálni fogunk. Ez így egyszeri egyeztetést igényel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogalkotó decemberben teszi közzé a következő évi jogszabály változásokat. A végső határidőre javasolná a 2018. január 10-et, hogy a Képviselő-testület az előirányzatok tekintetében tervezni tudjon.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy a jövőben a Céh Egyesület és a BVKI bonyolítsa a rendezvényeket. Nincs pozitív benyomása a külső cég bevonása kapcsán, úgy gondolja, hogy nem voltak jobbak a rendezvények.

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az önkormányzatok ajánlata korrekt. Jobban örült volna annak, ha az IFA 25 %-ának támogatásként való befizetése maradhatott volna, mert ez az egyesületet motiválta volna a még több idegenforgalmi adó behajtására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 4 évben mindig történt olyan fejlesztés, mely plusz adót generált, pld. a Halászkert Hotel és a Badacsony Kemping. Megfoghatatlan, hogy az egyesület mennyivel járult hozzá az adóbevételhez, ezért történt a polgármesterek részéről a más irányú javaslat. A település stratégiáját a testület határozza meg, az egyesület által korábban készített dokumentumok felhasználása mellett.  Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja azzal, hogy 2018. december 31-ig tart a megállapodás, illetve az ezévi együttműködésről az adatok ismeretében a testület a későbbiek folyamán tárgyal, a vitában elhangzott javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

382/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)     javasolja, hogy a jövőben is működjön együtt Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzataival és támogassa a CÉH Turisztikai Egyesületet,

b)     javasolja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület üzemeltesse a Tourinform Irodát,

c)      az együttműködésben részt vevő önkormányzatok részére 9,5 millió Ft támogatást javasolnak a Tourinform Iroda működtetésére a következők szerint: Szigliget 900 ezer Ft, Ábrahámhegy: 600 ezer Ft, Badacsonytördemic: 600 ezer Ft, Badacsonytomaj: 7,4 millió Ft,

d)     az előbbi működési feladatokon túl külön megállapodást javasol az egyéb feladatfinanszírozás tekintetében,

e)     felkéri az Egyesületet, hogy a feladatfinanszírozás tekintetében legkésőbb 2018. január 10. napjáig nyújtsák be kérelmüket a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal felé,

f)       a megállapodást 2018. december 31. napjáig javasolja megkötni,

g)     a 2017. évi együttműködést a rendelkezésre bocsátott adatok ismeretében a későbbiekben tárgyalja meg,

h)     felkéri Krisztin N. László polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és az érintettek értesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6./ Napirendi pont

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 17/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7./ Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy önkormányzatunk évek óta részt vesz ebben az ösztöndíj programban. A hallgató a felső oktatási intézmény hallgatói önkormányzatától és az államtól is támogatást kaphat. Javasolja alaposabban megvizsgálni a beérkező kérelmeket, különös tekintettel arra, hogy a kérelmező valóban helyi lakos-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két határozati javaslatról kell dönteni, a csatlakozásról és a pályázat kiírásáról.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

383/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

384/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó pályázati kiírásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „A” és „B” típusú pályázati kiírások tartalmát elfogadja, azokat kiírja.

Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2017. október 2., egyebekben ütemterv szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

8./ Napirendi pont

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a koncepció felülvizsgálatának igénye pályázat kapcsán merült fel, de egyébként is kötelező feladat. Vannak olyan települések, ahol a koncepció elkészítéséért külső szakértőnek komoly összeget fizetnek ki. Itt a Jegyző asszony mentorkodott ebben az ügyben, ezúton is megköszöni a munkáját. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

385/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját felülvizsgálta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

386/2017. (IX.27.) Képviselő-tesületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 2 fő. A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) tanulói.
 3. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 4. 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát (8200 Veszprém, Mindszenty József tér 3-5.; veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu) értesítse.

Határidő: azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

10./ Napirendi pont

Bokros László festőművész munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy néhai Bokros László festőművész úr munkáiból támogatási céllal ne vásároljon önkormányzatunk, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

387/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Bokros László műveiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Bokros László festőművész alkotásaiból nem támogatja, hogy vásárlás történjen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

11./ Napirendi pont

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjra a Folly Arborétum és Borászatot (8258 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.)

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a testületi ülésig gondolja át mindenki, hogy kíván-e még javaslatot tenni. Úgy értesült, hogy egy másik díjat is elnyert a Folly Arborétum és borászat. A környezetért való munkájuk egyértelmű, a közösségért pedig 2017. évben két alkalommal is szerveztek értékes programot. Kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

388/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

„Felelősség a közösségért és a környezetért” díjról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjra javasolja Folly Arborétum és Borászatot 8258 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. szám alatti vállalkozást.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Javaslatot küldje meg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

12./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolja továbbá a Kisfaludy-ház nádazására és egyéb állagmegóvásra vonatkozó pályázat beadását a Népi építészeti program 2017 – Népi építészeti emlékek helyreállításának támogatására.

Wolf Viktória jegyző kiegészíti azzal, hogy a pályázat legalább 4 millió forint összegben kell legyen benyújtva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adott a beadott és elnyert pályázatokról. Új pályázati lehetőség merült fel, melynek keretében a Kisfaludy-ház tetejének nádazását lehetne megvalósítani, melyet a bizottság támogatott.

 

Forintos Ervin képviselő a strandi fejlesztésekről kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyelőre nincs eredménye a közbeszerzésnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy rendkívüli ülést fog összehívni az ügyben, mert az az érdekünk, hogy mielőbb döntés születhessen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kerékpáros pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés tervezete megérkezett. Kéri a testület felhatalmazását, hogy azt a polgármester úr aláírhassa. A támogatási összeg és a mérföldkövek változnak a korábbiakhoz képest, illetve igazodik az elfogadott pályázati dokumentációhoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közel 100 milliós pályázatot a Megyei Közgyűlés menedzsment szervezete nyújtotta be, kérték a pontos tartalom egyeztetését. Az egyeztetésre ma 11.30 órakor kerül sor, kéri a képviselő-társait, hogy aki tud, vegyen részt rajta. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen szóba került, hogy műszaki területen erősíteni kell önmagunkat. Ez nemcsak alkalmazott felvételével lehetséges, hanem külső cég, szervezet, személy bevonásával is. Turi úr, a Badacsony Kemping tulajdonosa ajánlott egy olyan műszaki menedzsert, aki meglátása szerint tudna segíteni. Ő dolgozott vele, eredményes volt az együttműködésük. Az úrral mindenféle kötelezettség nélkül előzetesen beszélt, hétfőn 17.00 órakor személyes egyeztetésre kerül sor. A kivitelezési folyamatokat bonyolítja, felügyeli, illetve műszaki ellenőri tevékenységet, költségvetések készítését is vállalja. Az a félelmünk, hogy hivatali alkalmazásban nem találunk megfelelő műszaki szakembert. Felvetődött, hogy a VN. Kft. is alkalmazhatna ilyen személyt. Az biztos, hogy az 1 milliárdos pályázati csomag megvalósításának felelőtlenség műszaki segítség nélkül nekimenni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

389/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a Kisfaludy-ház nádazására és egyéb állagmegóvásra vonatkozó pályázat beadását elrendeli a Népi építészeti program 2017 – Népi építészeti emlékek helyreállításának támogatására legalább 4 millió Ft összköltséggel, melyhez kapcsolódóan az 50%-os önrészt az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére vállalja.
 3. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 kódszámú „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatok és pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér  Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsonyörs Mandulás utca aszfaltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a Bercsényi utcában, a sportpályához tartozó parkoló aszfaltozása megtörtént, a kivitelező szép munkát végzett.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Szidónia utca aszfaltozása kapcsán a lakosságtól beérkezett a beruházás költségének 50 %-a, a munkaterület átadása megtörténhet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkát a mai napon a kivitelező megkezdi. Kéri, hogy adjon meg egy kontakt személyt. Előreláthatóan több olyan lakó is lesz, aki a saját kapubejáróját is leaszfaltoztatja külön szerződés keretében, melyet a kivitelezővel kell megbeszélni.

 

Laposa Bence képviselő 9.45 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

390/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Mandulás utca aszfaltozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mandulás utca aszfaltozását jóváhagyja és elfogadja a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-vel (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) bruttó 998.538 Ft összegű ajánlati ár szerinti vállalkozási szerződés.

Tudomásul veszi, hogy az időjárási körülmények okán Krisztin N. László polgármester a kivitelezést átruházott hatáskörében rendelte el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

14./ Napirendi pont

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

391/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

BestBike Kft. Felső-bazársori üzlet bérletének felmondása

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. a BestBike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető a Felső-bazársori üzlet (Bt. 1239 hrsz.) bérletének felmondására vonatkozó kérelmét elfogadja, a 60 napos felmondási idő letöltésével.
 2. a bérleti szerződést a 60 napos felmondási határidő letöltése után – 2017. november 1. napja - megszűntnek tekinti, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat előkészíttesse és aláírja.
 3. felkéri a BestBike Kft. képviseletében Farkas Isván ügyvezetőt, hogy az üzletet a szerződés megszűnésétől számított 2 napon belül ürítse ki és adja vissza birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

 

Határidő: tájékoztatás azonnal;

kiürítésre 2 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Laposa Bence képviselő 9.47 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az épület bérletére az önkormányzat határozatlan idejű szerződést kötött a MÁV-val, mely bizonyos feltételekkel felmondható. A bizottság javasolja még egyszer megpróbálni a bérbeadást. Amennyiben nem lesz eredményes a pályázati felhívás, meg kell hozni a döntést a bérlet visszamondására. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

.

392/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan – ún. „Utasellátó” – hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)       területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. október 16. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. október 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)  A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1.  - 2018. december 31., határozott időtartamra.

h)  Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)    Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)   Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m) Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:   pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.55 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az I.1.d) pont módosításával, miszerint: „műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)”

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

393/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)  területe: 3843 m2

c)   megnevezése: beépítetlen belterület

d)  műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a./ Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. október 16. 13,00 óra zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b./ Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. október 16. 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c./ Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d./ Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

e./ Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f./ A szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g./ Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h./ A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Sötét Krisztina kérelme 2251/18 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződésmódosítás előkészítésére és hatalmazza fel a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a személyes adatok kiközlése nem történt meg, arra nem kaptunk, illetve nem kértünk engedélyt. A kérelem megalapozott, mindkét fél aláírása szerepel rajta.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a szerződésmódosítást támogatja és a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

394/2017. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Sötét Krisztina Badacsonytomaj 2251/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj 2251/18 hrsz-ú ingatlan tekintetében Sötét Krisztina Badacsonytomaj Hársfa u. 6. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és az önkormányzat és vevők között 2003. december 22-én létrejött adásvételi szerződésben a Badacsonytomaj 2251/18 helyrajzi számú, természetben a Badacsonytomaj Hársfa u. 6. szám alatti ingatlan tekintetében eltekint az adásvételi szerződés 4. pontjában leírt telek értékkülönbözet megfizetéséről az önkormányzat részére méltányosságból.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződésmódosítás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

szerződés módosításra 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanon ivóvíz vezetékhez szolgalmi jog kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a szerződés elkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, illetve akkor és csak akkor járul hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez, ha a tűzcsap a 1937 hrsz-ú telekhatárhoz közelebb eső területen kerül tervezésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

395/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Badacsonytomaj 1889/8 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára a 8/569/2017. záradékolási számú változási vázrajz alapján ivóvíz vezeték építéséhez szolgalmi jog bejegyzéshez akkor és csak akkor járul hozzá, ha a tűzcsap a 1937 hrsz-ú telekhatárhoz közelebb eső területen kerül tervezésre, illetve a szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó szerződés elkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

 

.Határidő: elfogadásra azonnal,

megkötésre elfogadást követő öt napon belül

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

19./ Napirendi pont

Tájékoztató peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend szerepel a munkatervben. Időközben az ügyvéd úrral kibővített munkakapcsolatra törekszünk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a badacsonyörsi ivóvízrendszer ügyében keresettel éltünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A bíróság a hatóság határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására utasította. A viziközművé nyilvánítást három alkalommal kezdeményeztük. Most 60 nap áll rendelkezésére az Energetikai Hivatalnak a döntés meghozatalára az ismételt eljárás során.  A múlt héten érkezett egy újabb végzés, melyben egy szakértői vélemény elkészítésére utasítják az önkormányzatot, ennek hiányában a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján hozzák meg döntésüket. Ennek indoka, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltség 2016. évi szakvéleményében álláspontunk szerint nem a jelenlegi rendszerre vonatkozó állásfoglalást adott ki.  A helyzet tisztázására kértek fel újabb szakértőt. Sajnálatos, hogy Benczúrné Lázár Éva szakértő, aki többször megerősítette a korábbi szakvéleményében foglaltakat, most nem tudja vállalni a 30 napos határidőt, mivel elutazik, másrészt javasolta, hogy mivel szakvéleményét sorozatosan figyelmen kívül hagyta a MEKH, talán egy másik szakértő véleményét befogadják.  Az újabb szakértő megtalálására és a szakvélemény elkészítésére 25 nap áll rendelkezésre, ez az önkormányzatnak bizonyos költséget jelent. Továbbra sem garantált, hogy a rendszert viziközművé nyilvánítják, amit álláspontunk szerint a jogszabályi rendelkezések értelmében már meg kellett volna tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felkereste a DRV. vezérigazgatóját, majd levelet írt neki, hogy ha egyetért vele, akkor a 2018. évi üzleti tervében építse be a mintegy 250 milliós beruházást, saját beruházásként, melyre ígéretet tett. Más oldalról próbáljuk majd segíteni, hogy az igazgatóság és a felügyelő bizottság elfogadja azt. Minden évben készítenek egy üzleti tervet, melynek több eleme van, szerepelnek az állam által támogatott fejlesztések is. Ebbe a csomagba szeretnénk beletenni a badacsonyörsi ivóvízrendszer ügyét. Szeretnénk, ha az Energetikai Hivatal elismerné a jelenlegi rendszert viziközműnek, így az államnak azonnal át kellene vennie, a DRV. üzemeltetésébe kerülne.  Másik út, hogy pályázati pénzen elkészített terv szerint az új rendszer kiépítéséhez próbálunk forrást szerezni. A harmadik út a beszámolóban is szerepel, miszerint járt a Fejlesztési Minisztériumban és levélben is megkereste a miniszter urat, hogy próbáljon meg a nem egészséges vizek egészségessé tételére rendelkezésre álló pénzügyi keretből forrást biztosítani, mivel az elvégzett vizsgálatok szerint a kutak a környéken nitrátosak, melynek a vezetékes vízre is lehet hatása.  Lehet, hogy ebbe a csomagba is beleférhet. Tehát több szálon futnak az események. Azt az ígéretet kaptuk, hogy amíg az Energia Hivatal eljárása nem zárul le, nem fogják elzárni a vizet, bármi is alakul a háttérben. Kérdezi, hogy a peres ügyekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

396/2017. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

20./ Napirendi pont

Ügyvédi szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A költségtérítés biztosítását javasolja havi két alkalmon túli tanácsadás idejére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr sikeresen képviseli ügyeinket a bíróságon, de messze lakik. A bizottság javasolta, hogy a Pénzügyi bizottsági üléseken kötelező jelleggel vegyen részt, amennyiben szükséges, akkor a testületi ülésen is. Ezen kívül havi egy alkalommal – egyeztetett időpontban – kérjük a jelenlétét. Amennyiben havi 2 alkalomnál többször kell eljönnie, az önkormányzat ezen utak költségét megtéríti. Ügyvéd úr a pénzügyi bizottsági ülések napján, délután ingyenes jogsegély szolgálatot tart a település lakosainak előzetes bejelentkezés mellett, melynek rendszerét a jegyző asszony ki fogja dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy bárkinek végig viszi az ügyét, de ingyenesen tájékoztatást ad, hogy milyen irányba kell intézkedést tenni, és milyen kimenetele lehet az ügynek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a szerződésmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

397/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Ügyvédi megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral 2012. április 17. napján megkötött szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a tervezet 4. pontját módosítja a tekintetben, hogy a személygépkocsi üzemanyagköltségére vonatkozó költségtérítést a havi két alkalmon túli tanácsadás idejére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

398/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő a kerékpárúttal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Balogh Zsuzsa, a tervezést végző cég ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy a helyszínen megnézi, hogy a testület igényének megfelelően ki lehet-e alakítani a 71-es út mellett a kerékpárutat, és szövegszerű javaslatot tesz a NIF felé a badacsonytomaji probléma kezelésére. Nagy Róbert úr, a NIF vezérigazgatója elmondta, hogy a badacsonyi kerékpárút megújítása szerepel a programban, de forrás még nincs hozzá. Saját hatáskörében nem tud módosítást eszközölni, ha a feletteseitől határozott utasítást kap, akkor azt természetesen végrehajtja.

Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a pénzügyi osztály vezetőjével a vérszállítás költségeit a kérelmező települések esetében lakosságarányosan kalkulálják ki, hogy a kért szolgáltatás beindulhasson.

 

Forintos Ervin képviselő az ABC előtti út kinyitásáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokan úgy nyilvánítanak véleményt egyes ügyekben, hogy nincsenek tisztában annak részleteivel. Figyelembe kellett venni a Bazaltkő Kőbányák Kft. azon kérését, hogy a szezonban ne történjen munkavégzés, mivel az ingatlanukon üdültetés folyik.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a munkaterület átadása pénteken lesz, a lakókat erről értesíteni kell.

 

Forintos Ervin képviselő a sportpálya pályázatról kér felvilágosítást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatot a Sportegyesület kérésére mintegy 2.900 eFt-os önrésszel nyújtottuk be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatban a teljes kerítés megújítása, új kispadok vásárlása és mobil lelátó szerepel, 9.817.100 Ft összeköltséggel. A kerítés valóban rossz állapotban van, településképi okokból is ki kell cserélni. A mobil lelátó egyéb rendezvényeken is hasznosítható. Kérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

399/2017. (IX.27.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Bolla József a VN. Kft. ügyvezetője kér szót.

 

Bolla József ügyvezető a játszóterek állapotáról tájékoztatja a lakosságot. Elmondja, hogy a település közigazgatási területén 6 db játszótér van, 2 a strandokon, 1 az óvodával szemben, 1 a Bercsényi utcában,1 a badacsonyi nagyparkban és 1 Badacsonyörsön a szabadidő parkban. A badacsonyi parkban lévő játszótéren baleset történt. Ennek kapcsán az összes játékot egy arra jogosítvánnyal rendelkező céggel felülvizsgáltatták, akik megállapították, hogy 29 játék állapota nem felel meg az előírásoknak. Az erről felvett jegyzőkönyvet megküldték a Kormányhivatal részére, akik a játékok javítására vagy megszűntetésére adtak ki kötelezést.  A hibák kisebb része javítható, a többi játékot két héten belül meg kell szüntetni. El fognak tűnni hinták, mászókák, csak alapvető játékok maradnak. A játékok pótlása nem kevés pénzbe kerül, a következő évi költségvetésnél tervezni kell a pénzügyi fedezetet. Kéri a lakosság ezirányú türelmét. Három, a badacsonyi strandon található homokozóhoz hasonló homokozót építettek, a badacsonyörsi játszótéren, az óvodával szemben és a Bercsényi utcai játszótéren.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ezek a szigorú szabályok csak a játszótereken felállított játékokra vonatkoznak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak a közterületekre, a magáningatlanokon felállított játékokra nincsenek ilyen jellegű előírások.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a játékok folyamatos karbantartásáért felelős kolléga felelősségét megvizsgálni, miután több 10 milliós tételről beszélünk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy rendszeresen megtörténik a játékok felülvizsgálata és azok karbantartása. A hivatalos felülvizsgálat 4 évente kötelező. A balesetért az ügyvezető egyszemélyben felel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi játszótér melletti fákról lecsöpög az esővíz a játékokra, oda nem szabad fa eszközöket elhelyezni. A színes fémjátékoknak nagy sikere van, a játékok pótlása során ilyenek beszerzését támogatja.

Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés. Elmondja, hogy azért csak a testületi ülés előtti napon készíti el a beszámolót, hogy az mindent tartalmazzon. Csűri Róberttel kapcsolatosan elmondja, hogy egy nagyobb szőlőterület értékesítése okán pályázat zajlott le, melyet a testület eredménytelennek nyilvánított. A bizottság javasolta, hogy az ügyvéd úr dolgozza át a szerződéstervezetet, mely az újabb pályázat mellékleteként jelenjen meg. Csűri Róbert levelet írt a testületnek, melyben leírta, hogy a területtel tartósan tervez, helyi vállalkozó szeretne lenni.

 

Laposa Bence képviselő szerint nem fogadható el, hogy a szerződéstervezetet hónapok alatt nem sikerül megfelelően összerakni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az érintett ingatlan Badacsony egyik legrendezettebb szőlőterülete, olyan emberek kezében, akik ezt még 30 évig biztosítják. Ha 100 milliót adnának érte liciten, akkor sem támogatja az eladását, mert így látja biztos kézben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodását is szem előtt kell tartani, évi mintegy 10 eFt folyik be a terület bérletéből.  Nincs egyforma szabályozás, vagy aki 500 eFt-ot, van, aki 10 eFt-ot fizet.

Laposa Bence képviselő szerint jelenleg ezt a luxust nem engedheti meg a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenki a hozzá eljutott információk alapján tájékozódik. A pályázó a folyamat elején azt mondta, hogy a szőlőt bérlő vállalkozóval egyeztetett. Ennek ellenére nem tapasztaltuk a támogatottságot, az ügybe a képviselők is beavatkoztak. A bizottság javasolta meghívni az érintett vállalkozót álláspontja tisztázására, különös tekintettel az elővásárlási jog lehetőségére. Ezek után nem kívánja minősíteni a helyzetet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a szerződéses kötelezettségünket be kell tartani, a bérlő érdekeit védeni kell. Viszont jelen helyzetben valaki adna az ingatlanért 20 millió forintot. A szerződésben biztosítható, hogy az ingatlant ne lehessen beépíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy a haszonbérleti szerződéseket vizsgálja felül. Kéri, hogy előterjesztés formájában tegye le javaslatát, hogyan lehetne egységes rendezőelv szerint módosítani azokat. Kérdezi, hogy további kérdés van-e a beszámolójával kapcsolatosan.

 

Nagy Lajos képviselő a debreceni húsüzemben tett látogatásról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzem tulajdonosa és igazgatója Hartai Béla, akivel az iskolai konyha kiszolgálása miatt tárgyalt. Teljesen allergén, egészséges termékeket állítanak elő kisüzemi formában. A termelési igazgató a Menü Kft. vezetőjével is tárgyalni fog az esetleges együttműködés lehetőségéről.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a József Attila utcában lévő „Ringa” elnevezésű épületben egykor hasonló tevékenység folyt.  Az épületet és környezetét hasznosítani kellene, mert jelenleg nagyon elhanyagolt állapotú.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több megkeresés érkezett már. Az ingatlan magántulajdonban van, minden évben kérjük annak rendbetételét. Irányított már érdeklődőket a tulajdonoshoz, de nem jött létre a megegyezés. A vágóhíddal kapcsolatosan fenntartásai vannak, mivel lakóövezetről van szó. A „Ringa” egyébként ott csak egy üzletet üzemeltetett. Akár egy társasháznak is el tudná képzelni, de a megújítására nincs jelentkező. Elmondja, hogy Farkas Gáborral, a Keszegfesztivál szervezőjével egyeztetett a Sajt és Borünnep, illetve az Összeröffenés programok kapcsán. A strandot alkalmasnak találják a rendezvényhez, bevonva az ott működő vállalkozókat is. Tegnap részt vett a BAHART tulajdonosi fórumon, ahol az eddig látható teljesítményüket pozitívnak minősítették. Az állam be kíván szállni a Balatoni Hajózásba, melynek kapcsán a héten közgyűlést hívnak össze. A részletek nem láthatók tisztán, az önkormányzatoknál lévő részvények aránya 50 % alá csökkenne a tulajdont illetően. A korábbi testületek a részvényeink jelentős részét értékesítették, így Siófoknak kell majd a kötelezettségeket teljesíteni. Több kezdeményezés volt a tárgyalásra, melyekre a rendszer nem reagál. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

400/2017.(IX.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület a 0135/5. hrsz-ú ingatlan ügyében meghozta döntését, de 352/2017. (VIII.30.) számú határozat kiegészítése szükséges azzal, hogy az ingatlant az önkormányzat településfejlesztés céljára szerzi meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meg kell vizsgálni az ilyen típusú szerződéseket. Pld. Hartai úr megvásárolta az előző testülettől a COOP Tourist Irodát, ahol hasonló gondok vannak. Jelenleg úgy tudjuk, hogy az épület alatti terület a nagy telek része. Vannak olyan szerződések, melyek alapján a tulajdonviszonyok átvezetése nem történt meg a Földhivatalban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg irattári rendezés van folyamatban. Ha befejeződik, a korábbi szerződéseket, még a tanácsi időszakban kötött szerződéseket is megkutatjuk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a határozat módosításával összefüggésben. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

401/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlan ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 352/2017. (VIII.30.) képviselő-testületi határozatát kiegészíti a következő 4. ponttal:

„4. az önkormányzat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Badacsonytomaj 0135/5 hrsz-ú ingatlant településfejlesztés céljára szerzi meg

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                                                                                                     polgármester

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!