2017.09.12. közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 18/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 12-én (kedd) 18.00 órai kezdettel a badacsonytomaji Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                                    (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Bolla József                   ügyvezető

Berecz Nikolett              igazgató

Krisztin N. Lászlóné       igazgató

Bolfné Tóth Melinda       óvodavezető

Bozzay Balázs               tervező

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                     (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 44 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket, meghívottakat. Elmondja, hogy a közmeghallgatás is egy képviselő-testületi ülés, melynek formai kereteit be kell tartani. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

376/2017. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel, az alábbiak szerint:

  1. 1. Integrált Település Fejlesztési Stratégia
  2. 2. Fejlesztésekről tájékoztató
  3. 3. Egyéb, aktuális kérdések

 

Kérdezi, hogy van-e még napirendi javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fentiek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

377/2017. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.09.12.-án tartott közmeghallgatásának meghívó szerinti napirendjét 3 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

  1. 1. Integrált Település Fejlesztési Stratégia
  2. 2. Fejlesztésekről tájékoztató
  3. 3. Egyéb, aktuális kérdések

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Integrált Település Fejlesztési Stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft. tervező

 

(A bemutatott anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Bozzay Balázs tervező urat, az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítőjét. Elmondja, hogy 2013-ban az akkori testület széleskörű társadalmi egyeztetést követően elfogadta a város településfejlesztési programját, mely jelen anyag alapját képezi. A stratégia elkészítésére az önkormányzat több cégtől kért ajánlatot, a legkedvezőbbet a BFH Európa Kft. tette. A Településfejlesztési Koncepciót is ők készítették, így egyfajta alapismerettel rendelkeznek. Esetünkben az ITS elkészítését sürgette, hogy több pályázatot adtunk be az elmúlt időszakban, melyek közül kettő előfeltételként szerepeltette, hogy a pályázónak rendelkeznie kell a stratégiával. Felkéri Bozzay urat, hogy tartsa meg prezentációját.

 

Bozzay Balázs tervező köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az ITS egy olyan fejlesztési eszköz, mely a koncepcióra szorosan építve bontja le a részleteket. Elmondja, hogy az itt lakók és ideérkezők szempontjából Badacsonyban a táj, természet, bor, kultúra és szórakozás a kiinduló pont. Badacsony mindig is a Balaton szimbóluma volt, ez komoly érték a mai napig is.  A koncepció során a szakmai ágazatokat négy tematikus csoportba osztották, megállapításra kerültek azok a főbb következtetések, melyekből a stratégia kiindul. Jelentős mértékben csökkent a lakosság száma. Ez nemcsak itt jelent gondot, főként a fiatalok koncentrálódnak Budapest és a nagyvárosok felé. Badacsonyban meghatározó a szőlő és bor, illetve az erre épülő turizmus. A következő évtizedekben 150-200 ha-on is megszűnhet a szőlőművelés. A területeket még most művelő emberek egyre idősebbek. A szőlőterületek jó fekvésűek, komoly nyomás van az ingatlankereslet oldaláról, melyet a településrendezési eszközökkel nehéz kordában tartani úgy, hogy a borászatok is tovább tudjanak fejlődni. Az IST középtávon, konkrétabban fogalmazza meg a jövőbeni fejlesztéseket. A vendégéjszakák száma nőtt, ennek ellenére a település versenyképessége romlott. A fürdőzésre alapuló turizmust időben szét kell húzni, fontos a minőség emelése koncepció váltással. Nem célszerű egy időpontban tovább növelni a vendégek létszámát, ez a parkolószámot és egyéb tényezőket nézve is gondot jelentene. A főszezont őszi, tavaszi és koranyári szezonnal kell kiegészíteni. Hamarosan megszületnek azok a kormányzati döntések, melyek a Kisfaludy program keretében mintegy 120 milliárd forint összegben a Balaton-parti, Fertő tavi és Tisza tavi szálláshelyek fejlesztésekre irányulnak. A szálláshelyek tekintetében is célszerű a szobakiadástól elmozdulni a panziók és magas minőségű szállodák irányába. Elképzelések szerint 2020-ra Badacsony lehet az északi part legélhetőbb, legvonzóbb települése, ezért el kell kerülni a túlfejlesztést. A pozicionális versenyképességi stratégiával kapcsolatosan elmondja, hogy erősíti egymást a szőlő és borászat, a turizmust erősítő vállalkozások, melyeknek összhangban kell lenni.  Több lábon kell állni, szükséges más gazdasági ágak fejlesztése is. Fontos, hogy a helyi közösség gazdasági ereje növekedjen, közben a fenntartható fejlődés szempontjai érvényesüljenek.  Kiemeli a turizmus jövedelemtermelő hatásaiból a magasan pozicionált termékeket.  A borászati húzóágazat növeléséhez szükség van a fiatalokra, újabb feldolgozók kialakítására. Fontos, hogy a műveletlen területeket fel tudják vásárolni, ezért vonzó befektetési, üzleti környezetet kell kialakítani.  A fiatalok részére olyan életlehetőségeket kell teremteni, melyek miatt vállalják, hogy itt élnek.  Rossz folyamat lenne, ha a település üdülőtelepüléssé válna, nyugdíjasok tömege élne itt.  Fontos a kulturális vonal erősítése, a foglalkoztatási helyzet javítása társadalmi foglalkoztatási paktumokkal. Ismerteti a tervezett főbb projekteket, az alábbiak szerint: Zöld Város I. és II. pályázat, Világörökségi pályázat, melynek része az új városközpont és rendezvénytér Badacsonytomajon. A templom előtti Fő tér lenne egyben Badacsonytomaj kulturális központja, ehhez a forgalmi funkció háttérbe szorítása szükséges. A projektek között szerepel a Badacsonyi Városkapu kialakítása, egységes arculati megjelenéssel, infrastrukturális fejlesztéssel. A parkolási helyzet is gondot jelent, a turizmus növekedésével a helyzet tovább romlik e téren. A közeljövőben 20-30 %-os motorizációs fejlődés várható. Parkoló nélkül nem lehet pld. lakóparkot sem építeni. A Rózsakőhöz való feljutást segítené a libegő, illetve a kötélpálya létrehozása egy attrakció fejlesztés lehetne, létjogosultságukat látja. A tervezett Borvidéki látogatóközpont egy ponton biztosítana az idelátogatóknak tájékoztatást és a helyi borászatok megismerését. A kulcsprojektek között került még megfogalmazásra az óvodafejlesztés és mini bölcsőde kialakítása, egészségház felújítása, intézményhálózat energetikai fejlesztése. Az akcióterület lehatárolása megtörtént, itt valósulnak meg a tényleges fejlesztések. Kissé kiesik a területből a Folly Arborétum.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki ismeri a Településfejlesztési Koncepciót, az tudja, hogy gyakorlatilag változatlanul került át annak szövege a Stratégiába, mely megerősíti ezeket a célokat és konkrét akcióterületekre bontja a munkát. Az Egry Múzeumban tartott megbeszélésen a település jövőjéről volt szó, ott mindenkit arra bíztatott, hogy jöjjön el a közmeghallgatásra. Az ITS célkitűzései határozzák meg a jövőnket, ennek elfogadása előtt kell az érdekcsoportok közötti vitát lefolytatni. A Településfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb része az önkormányzat szempontjából a közterületek, utak, járdák állapotának javítása. Ezt szolgálják a beadott pályázatok is. Önerőből történt a Római úti fejlesztés, járdák megújítása, strandok, temetők fejlesztése. Szó volt arról, hogy a meglévő értékekre kell építeni. A szolgáltatások minőségi fejlesztése ponttal kapcsolatosan kér egy részletesebb tájékoztatást.

 

Bozzay Balázs tervező elmondja, hogy széles skálán látja a lehetőségeket, mert sok hasonló projekttel foglalkozik. Látszik a változás szükségessége, jelen állapotban nem szabad megmaradni, mert körülöttünk mindenki haladni fog. A világgazdasági válságot követően a turizmus terén is többet kell adni, a Balaton térségében is megindult a szemléletváltás, a minőség keresése, egyre több négy csillagos szálloda épül. Akik hajlandók a minőségre áldozni, több vendéget fogadhatnak. A környezet visszahat az emberekre, itt nemcsak a turistákra gondol. Fontos, hogy emberléptékű maradjon a település. A település három részét a megújulás során optimalizálni kell, Badacsony az idegenforgalmi központ, Badacsonytomaj a közigazgatási, kulturális központ. A fókuszpontokat időben és térben végig kell gondolni. A programok célcsoportja eltérő, más-más közösséget vonzanak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselőket, illetve a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Elmondja, hogy a Településfejlesztési Koncepció is tartalmazza, hogy 3-400 szálláshelyre lenne még szükség. Mindkét anyag azzal számol, hogy Badacsonytomajnak gazdasági, borászati és turisztikai központtá kell válnia, amit egy környezetvédelmi burok vegyen körül. A gazdasági témában szoft és hard elemeket különböztet meg, mely a folyamatok kulcsa. Kérdezi, hogy jól látja-e az önkormányzat a szükséges fejlődés irányát.

 

Kelemen Zoltánné kérdezi, hogy a part menti csatorna kiépítésére mikor kerül sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap tárgyalt a Fejlesztési Minisztériumban Szabó Zsolt államtitkár úrral, egyik téma a csatornázás volt. Badacsonytomajon jelenleg 350-400 ingatlanra nincs bevezetve a csatorna, ennek kiépítését önerőből nem tudjuk felvállalni, mintegy 600 millió forintba kerülne.  A másik az ivóvíz problémája volt, mely a badacsonyörsi településrészen a legégetőbb. Az államtitkár úr a csatornával kapcsolatosan javasolta, hogy forduljunk levélben a Belügyminisztériumhoz, illetve egyéb szervekhez. Az Uniós csatlakozás során vállalták a Balaton körbe csatornázását, de több mint 10 településen nincs befejezve a munka. Próbáltunk uniós támogatást szerezni. Badacsonytomaj jelentős része üdülőövezet a HÉSZ szerint, ezért nem pályázhattunk. A HÉSZ módosítása időközben megtörtént, de most nincs ilyen típusú pályázati kiírás. Úgy gondolja, hogy a 8 éve készített terveket aktualizálni kellene, és újra engedélyeztetni, hátha kisebb lakóközösségek összefogva az önkormányzattal hajlandók lennének kisebb szakaszokat megcsináltatni. Arra nincs esély, hogy valaki a 400 ingatlant egyszerre megfejleszti. Megjegyzi, hogy a Nemzeti Park nem támogatja a házi szennyvíztisztítókat. Ivóvíz ügyben egyrészt bírósági úton próbáljuk kikényszeríteni, hogy az Állam vegye át a 159 ingatlant tömörítő egységet. A másik út, hogy a 220-230 milliós fejlesztésre forrást próbálunk szerezni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy információi szerint a badacsonytördemici szennyvíztisztító nem képes több szennyvizet befogadni, ha megépülne a hiányzó szakasz, nem biztos, hogy rá lehetne kötni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a vendéglátók, szálláshely kiadók, kereskedők véleményét az ITS-ről.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy az ideérkező vendég elsősorban tiszta és kulturált környezetet vár el. A hegyi utak, az egész erdő végtelenül szemetes, mindenütt kosz és piszok van a településen. Legelőször ezt kell megoldani, ezután lehet egyebeket fejleszteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a koncepcióból is kitűnik, hogy a közterületek állapota nagyon fontos. Pénteken szemétgyűjtési akcióra kerül sor. A Városüzemeltető Kft. a lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni. A közterületeken összegyűlt szemét elszállítására minden évben brutális összegeket költünk. Ennek egyik oka, hogy bizonyos vállalkozások a közterületeken helyezik el az üzletükben keletkező szemetet. A vállalkozók kötelesek szemétszállítási szerződést kötni, de további ellenőrzés nincs. Úgy gondolja, hogy a nyaralótulajdonosok fizetnek szemétszállítási díjat, csak nem kukákba, hanem zsákokba gyűjtik a szemetet. Vizsgálni kell, hogyan lehetne a szemetelőket megbüntetni. Ha a közterületek vizuális oldalát nézzük, az is kirívó, hogy a badacsonyi ABC körül zúzalékos a terület. Ennek rendbetételére pályázati támogatást nyertünk el.

 

Koncz József szerint a helyi lakosok viselik ennek a terhét is, míg az üdülőtulajdonosok és turisták élvezik a nyaralást.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy mint Badacsonyban élő és dolgozó vállalkozó, 300 méteren rendben tartja a vállalkozása melletti út mindkét oldalát, 15 éve az állam helyett. Két éve Part Róbert és Nagy Miklós vállalkozókkal együtt a Kisfaludy út felvezető szakaszát szintén a saját költségükön tartják rendben. Vállalkozása keretében Badacsonyban régóta nem működő vendéglátó egységet újítottak fel, illetve 3 ha területet pucoltattak ki és telepítettek be szőlővel. Három éve megvásárolták a Hableányt, próbálják rendben tartani. Kertészetileg rendezett, apróbb felújításokat végeznek, de szeretnék, hogy majd egykori fényében pompázzon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat elgondolkodott a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűntetésén, mert nem tudjuk az ott zajló folyamatokat kordában tartani. Az edényzet naponta megtelik, nem azt teszik bele, amire való. Ezzel a kérdéssel ősszel ismét foglalkozni kell.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy örülni kell annak, hogy a nyaraló tulajdonosok szelektíven gyűjtik a szemetet. A hegyet járva úgy látja, hogy a borosgazdák teszik a rengeteg üveget a szelektív gyűjtőkbe és mellé.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az ITS bevezető részével kapcsolatban van-e vélemény. Megállapítja, hogy nincs.

 

Bozzay Balázs tervező elmondja, hogy a következő dia a lakossági fejlesztéseket tartalmazza, több projektet nyert el az önkormányzat. Megvalósulhat az óvodás és bölcsődés gyerekek ellátása, az intézmény felújítása, az egészségház fejlesztése, melyek kihatnak az emberek közérzetére. Fontos a fiatalok számára vonzó szolgáltatások és terek fejlesztése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fiatalok jelentős része sajnos elhagyja a települést, ez akkor állítható meg, ha az itt maradáshoz a feltételek biztosítottak. Elmondja, hogy a képviselő-testület ezért is támogatja a fiatalok lakáshoz jutását. A vállalkozók úgy nyilatkoznak, hogy munkahely is lenne. Nem mindenki tud vállalkozóvá válni, ehhez komoly tőke kell. Alapvető, hogy valaki fejleszt, és alkalmaz másokat. Felső fokú végzettséget igénylő munkahely kevés van, éppen ez a réteg megy el. Úgy gondoljuk, hogy a szállodák képesek széles szegmensben foglalkoztatni az embereket, a képzett fiatalok is kaphatnak munkát.

 

Bozzay Balázs tervező elmondja, hogy valóban sok fiatal költözik külföldre. Amíg az alapszolgáltatások hiányoznak, ebben nem lesz változás. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a településen olyan szolgáltatásokat indítani, ami a jól fizető családosokat szolgálja. A szállodákban gyerek és családbarát szálláshelyeket kell létrehozni, ez lehet a jövő.

 

Vercz Attila elmondja, hogy a dolgok többségével az a baj, mint ezzel a napirenddel. Beszélünk arról, hogy mit kellene megoldani, de nincs rálátásunk és befolyásunk. Települési és országos szinten is a valóságnak megfelelően kell kommunikálni a folyamatokat. Fontos a visszajelzések begyűjtése azoktól, akik ezt pártatlanul meg tudják tenni. Konkrétumokat kell megfogalmazni, és meggyőződni arról, hogy amit csinálunk az jó irányba mutat. Ekkor a vendég nem mondja azt, amikor elmegy tőlünk, hogy nem erről volt szó.

 

Korródi Péter felveti, hogy a strandokon nem igazán történtek családbarát fejlesztések, ezért inkább az Ábrahámhegyi strandot látogatja. Fontos a gyerekek lekötése, mert az a szülőknek is jó, ilyen irányú fejlesztéseket kell eszközölni.

Tóth László kérdezi, hogy hol vannak olyan önkormányzati telkek, amiket a letelepedni szándékozó fiatalok elérhető áron megvásárolhatnak. Fiatalok nélkül nincs értelme semmilyen tervnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az utolsó sikeres lakótelek program a Hársfa utca volt. A gondozatlan, benőtt területeket látva az ideérkezők arra gondolnak, hogy milyen igénytelen emberek laknak itt. Ezen területek jelentős része a Nemzeti Park része, nem lehet rá építeni. Elsősorban azokat tudja az önkormányzat támogatni, akik a szülői házat újítják fel, illetve annak tetőterét építik be. Másik megoldás lehet, ha olyan befektető jönne, akik lakóparkot épít. A lakóparkban 2-3 színtes tömbházak épülhetnek, ott sok lakás kialakítható. A felmérések szerint a fiatalok döntő többsége már nem szeretne gazdálkodni, egy kis lakásban kényelmes életet szeretne élni. A településen két helyen lehetne telkeket kialakítani, de az ingatlanok magántulajdonban vannak. Egyik a volt Horváth vendéglő és az edzőpálya közötti terület. Itt a telekalakítással Sall Csaba próbálkozott korábban, de feladta. A másik az Úttörő utca mögötti terület, néhány házhellyel, ami szintén magántulajdonban van. Megjegyzi, hogy a helyben letelepedni szándékozó fiatalok részére a Hámosék melletti raktárépületben öt lakást terveztetett meg az önkormányzat, a Tájház udvari építkezésnél kettőt.

 

Deres László szerint munkahelyekre van szükség, a fiatalok a vendéglátás miatt nem fognak helyben maradni. A munkahelyek hiánya a rendszerváltás óta gondot okoz. Nem fognak itt maradni a fiatalok, nem kellenek a lakások.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy másfél év alatt több mint tíz lakásépítési támogatást adtunk ki olyanok részére, akik itt kívánnak élni. Mivel a napirendhez kapcsolódó további észrevétel nincs, javasolja annak bezárását. Megköszöni Bozzay Balázs tervező munkáját azzal, hogy a testület az anyag feldolgozását folytatni fogja.

2./ Napirendi pont

Fejlesztésekről tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(A kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester a pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a mai napon kaptunk értesítést arról, hogy 97,5 millió forintot – melyhez önerő nem társul – nyertünk el a kerékpáros közlekedés javítására. Ennek keretében a József Attila utcában a körforgalomig kerékpárút, az iskola mellett a vasútállomásig kerékpárút, járda és közvilágítás készül, ingyenes kölcsönző rendszer, kerékpártárolók és pihenőhelyek lesznek kialakítva. Pályáztunk a Felső bazársor megújítására, mely első körben nem volt eredményes. Az egészségház fűtéskorszerűsítésére, villamos hálózat megújítására, orvosi eszközök beszerzésére 28,4 millió forintot nyertünk, 3,5 milli forint önerővel. Pályáztunk a könyvtár korszerűsítésére 5,6 millió forint összegben, 0 Ft önerővel, a civil ház felújítására 20 millió forint összeghatárig, 0 Ft önerővel. Négy település összefogásával felnőtt oktatási program lebonyolítására, melynek keretében az iskola 1 oktatótermet tud kialakítani, mely a projekt után is hasznosítható. 23 millió forint támogatásra, 5,7 millió forint önerővel az iskolában működő konyha felújítására adtunk be pályázatot.  A Világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztésére a Római úttól a Kisfaludy házig terjedő terület megújítására, melynek része a gyalogút, járda, nyilvános WC, pihenőpontok, turisztikai fogadóállomás, vízvezeték kiépítése. Az utolsó tétel azért nagyon fontos, mert enélkül a hegyoldal ivóvíz nélkül maradna. Új közvilágítás kiépítését nagy nagyfeszültségű légvezeték kiváltását tartalmazza még a program 419 millió forint összegben, 0 % önerő mellett.  Pályáztunk a MENÜ Kft. részére gépjármű és eszközbeszerzésre 5,3 millió forintra, 0 önerővel. A Zöld Város II. program keretében újra a Felső bazársorra 200 millió forintra, 0 Ft. önerő mellett. Ebben a Halászkert parkoló, a badacsonyi központi park megújítása is beletartozik. A Művelődési Ház elektronikai korszerűsítésére is beadtuk a pályázatot 148 millió forintra, 0 % önerővel. A fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 53,7 millió forinttal pályáztunk, 0 % önerővel. Ide tartozik az iskola előtti parkoló átépítése is. Badacsonyban is foglalkozni kell a parkolás megoldásával. Ehhez kapcsolódóan megemlíti, hogy a szlovén tengerparton, Piránban pld. nem lehet a centrumba bemenni autóval, azt le kell tenni egy 10 emeletes parkolóházban, ahonnan elektromos buszokkal ingyen viszik be az embereket. Nem azt mondja, hogy ez legen az irány, de ha valakinek lenne jó ötlete, akkor mondja el. Megjegyzi, hogy itt a Nemzeti Park azt sem engedte meg egy befektetőnek, aki lakóparkot szeretett volna létrehozni, hogy föld alatti garázst építsen. Elmondja, hogy a strandok kapcsán 106,5 millió forintot nyertünk pályázaton, 32,2 milliót badacsonytomaji strandra, 27 milliót a Bányász strandra, 46,5 milliót pedig a badacsonyi strandra. Badacsonytomajon a volt munkásőr strand felőli vizesblokk, a bejárati épület újul meg, illetve a lidó fölé napvitorla kerül. A badacsonyi strandon öltöző és vizesblokk építése történik, a Bányász strandon pedig új vizesblokk, játszótér, közlekedő utak épülnek, illetve megtörténik a csatornára való rákötés. A Zöld város kialakítására 612 millió forint támogatást nyertünk, 0 % önerővel. Ide tartozik a Badacsony alsó park felújítása, a badacsonyi strand bejárat és sétány, ABC körüli tér megújítása és a Tájház udvar Badacsonytomajon. Minden pályázati elemnél van egy kis gond, a Tájház udvar esetében pld. a 4. üzlet. 2017. január 1-től él az a szabály, hogy minden egyes fejlesztéshez kiviteli tervet kell készíttetni az építtetőnek, még a park építéshez is.  Ezeket a terveket időközben mintegy 30 millió forintért meg kellett rendelnünk. Nagy valószínűséggel ezeket a programokat a közbeszerzési eljárások után február körül tudjuk indítani. Azokat a turisztikai szezonra szeretnénk befejezni. Pályázatunk az óvoda felújítására, mini bölcsőde – 7 fős -  kialakítására a nem használt helyiségek bevonásával. Óvodai mosdók felújítása, fűtés korszerűsítés, külső hőszigetelés szerepel benne, 0 % önerő mellett. Az önkormányzat lakossági befizetéssel és saját erővel megvalósította a Klastrom út felújítását. Az önkormányzat közmű rendeletének lényege, hogy ha az érintett lakosok a felmerülő költségek 50 %-át befizetik, a fennmaradó részt az önkormányzat hozzáteszi – amennyiben anyagi ereje megengedi - , így a beruházás során kívül meg tud valósulni. A Római út felújítása 12,9 millió forint, mely aszfaltozást, járdaépítést foglal magába a Hősök kertjétől a Művelődési házig, illetve a Neptun szállodától a tavaly befejezett szakaszig terjedő részeken. Badacsonyörsön a kerékpárút mentén 15 millió forintért közvilágítás készült, a Helbeck utca felújítása 3 millió forintba, a Szőlő út felújítása 1 millió forintba, a badacsonytomaji strandon a járda 2,2 millió forintba, a József Attila utcai járda II. üteme 4,5 millió forintba került. A József Attila utca felújításának III. ütemét jövőre szeretnénk elkészíteni. A Szépvölgyi út, a Szidónia út és a sportpálya mellett parkoló felújítása 12 millió forintba kerül. A Bringa körúttal kapcsolatosan elmondja, hogy kértük, hogy a badacsonytomaji szakaszt a 71-es út mellett építsék ki, a jelenlegi Római út helyett. Több helyszíni bejárásra került sor, ahol elhangzott, hogy Badacsonytomajon a Vasút mellett és a kerítések között haladna a kerékpárút a vasúti hídtól a Park utcáig, majd az első elképzelések szerint a Park utcában menne tovább. Mi azt kértük, hogy a Park utca helyett a 71-esút és a vasúti sín között menjen Badacsonytördemicig.  Időközben kiderült, hogy kicsi a hely, mivel a kerékpárutat 3 méter szélesre tervezték, ehhez még védőtávolságra is szükség van. A hídtól a Park utcáig terjedő szakaszon 18 ingatlanból minimum 5 métert ki kellene sajátítani. Telefonon megkérdeztük az érintett ingatlantulajdonosokat, akiket sikerült elérni, az nem támogatta az elképzelést. A tervezők elmondták, hogy a program végéig 30 nap áll rendelkezésre. A NIF-től megkaptuk a határozatot, hogy minden szempontot figyelembe véve továbbra is a Római úton tervezik a kerékpárutat. Nem értettek egyet azzal, hogy a Római út nem biztonságos. A program keretében mintegy 80 millió forintot szánnak a Római útra olyan tételekre, mint táblák kihelyezése, felfestések megtétele. Jeleztük, hogy a legnagyobb probléma a burkolat minősége. Felvetődött a Római út egyirányúsításának a gondolata is. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. Fontosnak tartja a turisták jelenlétét, de a helyi lakosok érdekeit is figyelembe kell venni. A kerékpárutat 2002-ben adták át, azóta nem foglalkoztak az üggyel. Az a félelme, hogy lecsúszunk a programról, mivel az 20 nap múlva lezárul, és hosszú évekig nem lesz újabb lehetőség.

 

Wercz Attila szerint, ha nem akarják megcsinálni a 71-es út mellett az új kerékpárutat, akkor nem fogják. A Római út egyirányúsításával kapcsolatosan javasolja a fokozatosság elvét betartani. Elsőként meg kell vizsgálni, hogy miért rosszabb a helyzet most, mint 5 évvel ezelőtt. Ott lakik, az a tapasztalata, hogy sok ingatlantulajdonos az utcán hagyja az autóját. Ezt kellene elsőként megszüntetni. Sok növény behajlik az útra, ezeket is kerülgetni kell. Javasolja a teljes úton megállni tilos táblák kihelyezését. Az egyirányúsítás az ott lakók életét keserítené meg, több gond származna belőle, talán a legvégső utáni megoldásként jöhetne szóba.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a Közúttal egyeztetve jelző berendezések, táblák, pihenő pontok kialakítását a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembe vételével, a tervezőkkel leegyeztetett módon. Fontos a többség véleményének figyelembe vétele, úgy gondolja, hogy ne a kerékpárosok döntsék el, hogy az út mellett lakók egész évre merre mehessenek haza.

 

Korródi Péter elmondja, hogy nem örülne a Római út egyirányúsításának. Még nem hallotta erről a Képviselő-testület konkrét véleményét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs egységes álláspont. A jövő héten ismét tárgyal a Bringakörúttal összefüggésben, tudnia kellene, hogy mit képviseljen, azonban erről nem most kell dönteni. Ha van esély a 71-es mellé levinni a kerékpárutat, akkor azt, ha nincs más alternatíva a Római úton kívül, akkor meg kell próbálni minél több támogatást kivenni a rendszerből. Egyirányúsítás esetén a csatlakozó kis utcák – Strand utca, Füge köz, stb. forgalma megtöbbszöröződne. A Bányász strandnál a kihajtás szabályait meg kellene változtatni. Több kérdésben a közlekedési hatóság a kompetens.

 

Korródi Péter szerint fontos, hogy a kerékpárút legyen használható, és ne rontson a jelenlegi közlekedés feltételein, ne korlátozza a Római út forgalmát. Az egyirányúsításnak vannak jogszabályi feltételei, a bekötő utak közlekedését is nagyban befolyásolná. Csak azért felesleges lehívni sok millió forintot, hogy létesüljön belőle valami, ami nem jó.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy ő például nem tud megállni máshol, csak a Római úton. Ha táblákkal tiltják ezt, akkor sem lesz más lehetősége. Javasolja ahhoz ragaszkodni, hogy a 71-es út mellett legyen a kerékpárút kialakítva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hősök kertjétől Badacsonyig állnak az úton a gépkocsik, a Római út egésze egy szlalom pálya. Miután megépült a Hősök kertjével szemben a járda, még többen parkolnak ott.

 

Dér Tibor elmondja, hogy napi szinten szembesül ezzel a helyzettel. Komoly befektetések vannak a területek, a kivitelezők és a nyaralók az úton parkolnak. A biciklisek feltalálják magukat, egy részük a 71-es úton, a mellette lévő járdán, a Park utcában, a Római úton megy tovább Badacsony felé, még földutakat is igénybe vesznek. Ha a parkolást szabályozni tudja az önkormányzat, az már előrelépés lesz.

 

Szőke Gábor elmondja, hogy az egyirányúsítás helyett megoldás lehetne a Hősök kertjétől Badacsonyig megállni tilos táblákkal megszüntetni a parkolást. A központból a kerékpárosok az Egry sétányon haladhatnának tovább a Gróf dombig, majd a Móricz Zsigmond utcán vagy a Vincellér utcán mehetnek tovább. A gyalogos forgalmat is lehetne szabályozni, a Római út 175. számú ingatlantól földúton a szőlők között fel lehetne vinni őket a Szeremlei Borházig, onnan a Ranolder útig.

 

Volenszki Mihályné elmondja, hogy a Római úton nincs járda, tehát a gyalogos forgalom sem biztonságos.

 

Koncz László felveti, hogy gyakran nincs közvilágítás a Római úton, ez a helyzetet kezelni kell.

 

Jeck Tibor elmondja, hogy alapvetően nem ért egyet az út egyirányúsításával, a KRESZ szabályait kellene inkább alkalmazni. Pld. sebességkorlátozással, a parkolás megtiltásával is lehetne eredményeket elérni. Kéri a testületet, hogy az itteni emberek érdekeit védjék.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak a helyi állampolgárok érdekeit, illetve a turizmus fejlődését is figyelembe kell vennie. Az egyensúlyt meg kell találni.

 

Weller Andrásné elmondja, hogy a Fő utcán is szlalompálya van. Korábban sem értették, hogyan került a kerékpárút a Római útra. Véleménye szerint az túlterhelt, gyalogosok, turisták, kerékpárosok és autósok közlekednek két irányban. A gyakorlat szerint a kerékpárút 1,5 méter széles. Most miért előírás a 3 méter szélesség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel történik új építés esetében a tervezés. Védőtávolságok is vannak a vasúttól és a közúttól.  Ha a Római úton marad, akkor továbbra is hasonló módon, jelöletlenül haladna a kerékpárút.

 

Kovordányi György elmondja, hogy a Római úton forgalomcsillapító eszközöket kell elhelyezni, a megnövekedett forgalmat már nem bírja kiszolgálni. Véleménye szerint oda már nem lehet a kerékpárosokat beengedni. Ha úgy gondolja az állam, hogy van pénz a kiszélesítésére és a szükséges területek kisajátítására, akkor legyen, de inkább maradjon meg a 71-es út melletti változat.

 

Tóth Zoltánné felveti, hogy a Bányász Strandtól Badacsony felé nincs kiépítve a közvilágítás, nagyon sötét van. Ezt a fejlesztést mielőbb meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fejlesztés mintegy 100 millió forintba kerülne, viszont nagyon kevesen használják sötétben ezt az útszakaszt. Ezt az összeget más célra kívánja a testület felhasználni, aki ebben az övezetben közlekedik, az vegye igénybe a kivilágított Park utcát. Egyelőre nem tudunk ezzel foglalkozni.

 

Weller Andrásné kérdezi, hogy a 71-es útra csatlakozó Gyurkovics köz mikor nyitható meg a gyalogosok részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a módosított terv elkészült, a kivitelező kiválasztása megtörtént.  Az építkezéssel az Uzsai Kőbányák Kft. kérésére a szezon végét megvártuk, mivel az ingatlanukon vendégeket fogadtak. A héten megtörténik a munkaterület átadása, a munkát október 15-ig kell befejezni.

 

Bujtor József elmondja, hogy a Római út nagyon telített, nem ért egyet azzal, hogy az még kerékpárútként is funkcionáljon. Balatonfüreden kivágták a nádat, úgy alakították ki a kerékpárutat. Itt miért nem lehet a 71-es út mellett ilyen módon megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha valakinek bármilyen előre vivő javaslata van, tisztelje meg a Képviselő-testületet azzal, hogy elmondja, vagy megírja emailben, segítve ezzel a munkájukat. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a figyelmet, a közmeghallgatást 20,45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                  Kun István

polgármester                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!