2017.09.12. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Szám: 17/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 12-én 17.45 órai kezdettel az Egry József Művelődési Ház különtermében (8258 Badacsonytomaj, Római út 69.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                  polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

Forintos Ervin                        képviselő

Kun István                              képviselő

Laposa Bence                         képviselő

Nagy Miklós                           képviselő

Nagy Lajos                             képviselő                     (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                         jegyző                          (1 fő)

Lakosság részéről megjelent:                                 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselő urakat és jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wolf Viktóriát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

373/2017.(IX.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 1 napirendi pont szerepel, kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


374/2017. (IX.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. MLSZ - „Telephely korszerűsítési program ” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

MLSZ - „Amatőr labdarúgó csapatok pályáinak fejlesztésére” című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc SE elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lesz Ferenc elnök úr kereste meg az önkormányzatot a pályázat beadása okán. Ismerteti a kérelmet, melyben részletesen felsorolásra kerültek a megpályázni kívánt célterületek.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy az 1. célterületre eső részösszeg bruttó 5.588.000 Ft, a 2. célterületre eső összeg bruttó 1.371.600 Ft, a 3. célterületre eső összeg bruttó 2.857.500 Ft, amely mindösszesen 9.817.100 Ft.

 

Lesz Ferenc SE elnök megköszöni a lehetőséget, hogy a kérelmet a testület befogadta, elmondja, hogy a kerítés megépítése lenne a legfontosabb cél, mert annak elkészültét követően sor kerülhetne a pálya felújítására. Ennek összege 10 millió forint körüli összegre tehető, amelyet a TAO-ból szeretnének finanszírozni. A mobillelátó beszerzése azért lenne kedvező az önkormányzatnak, mert miután az mozgatható, lehetőség lenne különböző rendezvényeken is felhasználni. Ezt kétszer 75-ös traktusban lenne jó felépíteni.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a kerítést a Petőfi utca felőli oldalon tervezik-e?

 

Lesz Ferenc SE elnök körbekerítenék a pályát.

 

Kun István képviselő a maga részéről támogatja a programot.

 

Krisztin N. László polgármester településképi szempontból is indokoltak tartja a beruházást, támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő támogatja az elképzelést, kérdezi, hogy a mobillelátó partoldalra támasztott?

 

Lesz Ferenc SE elnök elmondja,, hogy a lelátó mozgatható.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a napirend szerinti pályázat benyújtását támogatja bruttó 9.817.100 Ft összegben és az önkormányzat a szükséges önrészt biztosítja a 2017. évi költségvetési tartalék keret terhére, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

375/2017.  (IX.12.) képviselő-testületi határozat

MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az MLSZ - „Telephely korszerűsítési program” című pályázat elkészítését és benyújtását bruttó 9.817.100 Ft összegben, melyhez az önrészt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

egyebekben pályázati kiírás szerint, pályázat benyújtására 2017. szeptember 18.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 17.57 órakor bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!