Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2017.09.04. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 16/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 4-én 10.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                          polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                képviselő

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                               képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                                  (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                  jegyző

Bozzay Balázs                                BFH Európa Kft. képviseletében

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

369/2017.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 2 napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


370/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 4-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Integrált településfejlesztési stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft.

  1. 2. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

  1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Integrált településfejlesztési stratégia

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bozzay Balázs BFH Európa Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen Bozzay Balázs a BFH Európa Kft. képviseletében részletesen tájékoztatta a jelenlévőket az anyag jelenlegi tartalmáról. A bizottsági ülésen minden képviselő részt vett, ezért ennek megismétlését nem tartja fontosnak. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       az Integrált Településfejlesztési Stratégia – előterjesztés szerinti – dokumentációját előzetesen vegye tudomásul, az egyeztetési eljárás lefolytatására ítélje alkalmasnak. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás lefolytatását rendelje el.

-       BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. I/106.; képviseli: Bozzay Balázs ügyvezető) Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában és Akcióterületi terv elkészítése tárgyában megkötött szerződés időbeli hatályát 2017. október 30. napjára módosítsa és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

-       kezdeményezze a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt első mérföldköve határidejének (2017. szeptember 30.) módosítását, melyre kérjen javaslatot a projektmenedzsertől és kérje fel annak előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

-       az ITS vonatkozásában közmeghallgatás tartását rendelje el 2017. szeptember 12. napján 18,00 órai kezdettel a Művelődési Házban. A közmeghallgatásról történő értesítésre kérje fel Krisztin N. László polgármester urat postai úton is.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Bozzay Balázs urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Bozzay Balázs kéri, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeket soron kívül küldjük meg. Az eljárás során rögzíteni kell, hogy milyen módon történik a beérkezett észrevételek követése. Azok a honlapon lévő felületen is megválaszolhatók. Megjegyzi, hogy érkezhet olyan szakhatósági észrevétel, – pld. a Nemzeti Park vonatkozásában - mely újabb egyeztetést igényel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vannak olyan feladatok, melyeket az elmúlt években nem sikerült megvalósítani, mivel csak arra lehet pályázni, amire van pályázati kiírás. Kérdezi, hogy van-e lehetőség az ITS bizonyos időszakonként történő felülvizsgálatára. Ez milyen feltételekkel történhet. Megjegyzi, hogy a libegő nagyon fontos tétel az önkormányzat számára.

 

Bozzay Balázs elmondja, hogy van lehetőség az időszakos felülvizsgálatra, a projektekhez kötődő változásokat át lehet vinni, de egyeztetés szükséges. A felülvizsgálat költsége töredéke az elkészítés költségének. Véleménye szerint a libegő tájképi megjelenése miatt a Nemzeti Parkkal meg kell küzdeni. Kevésbé látja reálisnak a megvalósítását, mint egy kötélpálya kialakításának, bár az teljesen más célcsoportot szólítana meg, de látványos attrakció tudna lenni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

371/2017.  (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Integrált Településfejlesztési Stratégiáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. az Integrált Településfejlesztési Stratégia – előterjesztés szerinti – dokumentációját előzetesen tudomásul veszi és egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítéli azzal, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás lefolytatását elrendeli.
  2. BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. I/106.; képviseli: Bozzay Balázs ügyvezető) Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése tárgyában és Akcióterületi terv elkészítése tárgyában megkötött szerződés időbeli hatályát 2017. október 30. napjára módosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.
  3. kezdeményezi a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt első mérföldköve határidejének (2017. szeptember 30.) módosítását kezdeményezi, melyre javaslatot kér a projektmenedzsertől és felkéri annak előkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
  4. az ITS vonatkozásában közmeghallgatás tartását is elrendeli 2017. szeptember 12. napján 18,00 órai kezdettel a Művelődési Házban. A közmeghallgatásról történő értesítésre felkéri Krisztin N. László polgármester urat postai úton is.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben TSZ, szerződés és jogszabály szerint folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Lantay Adrienn ügyvezető Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

2./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Badacsonytomaj 399. hrsz. elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta.  Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti 1.számú határozati javaslatot fogadja el, az elővásárlási jogával ne éljen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem múlt csütörtökön érkezett, 15 nap áll rendelkezésünkre a nyilatkozattételre. Ezért került be a rendkívüli ülésre. A főbb paraméterek a bizottsági ülésen elhangzottak. Két testvér egymás közötti adás-vételéről van szó, a hasznosítási lehetőségét egyelőre nem tudjuk megfogalmazni. Előzetes megbeszélések folynak arról, hogy az önkormányzat segítségével távlatilag ezen terület mellett is lakóövezet – egy új utcasor - legyen kialakítva. Ezt szolgálta az elővásárlási jog bejegyzése is az érintett ingatlanokra. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

372/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 399 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 399 hrsz-ú kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 857 m2 területű belterületi ingatlan, természetben 8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 10. szám alatt található ingatlan 96/112 tulajdoni illetősége tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.45 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Nagy Lajos

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!