2017.08.09. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 13/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 09-én 12,26 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                                         polgármester

Orbán Péter                                                 alpolgármester

Forintos Ervin                                                képviselő

Kun István                                                     képviselő

Laposa Bence                                                 képviselő

Nagy Lajos                                                     képviselő                                  (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

 

Nagy Miklós                                               képviselő                                  (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                                 jegyző

Tamás Lászlóné                                             pénzügyi osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa                                           jegyzőkönyvvezető                     (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

325/2017. (VIII.09.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Laposa Bence képviselő 11,28 órakor megérkezik az ülésre.

A jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendeket elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

326/2017. (VIII.09.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 9-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016 „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” és TOP-2.1.2-16 Zöld Város pályázatokhoz kapcsolódó kiviteli és tanulmányterv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését. .

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

327/2017. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására a maximálisan igényelhető 230 m3 mennyiségre.
 2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz: 292.100,- Ft erejéig a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
 3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal

pályázat beadására 2017. augusztus 25.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

2./ Napirendi pont

Magyar Állam tulajdonában és az NFA kezelésében levő ingatlanok önkormányzati használatba, vagyonkezelésbe vétele

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri Forintos Ervint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirenddel kapcsolatban hozott határozatot.

Forintos Ervin képviselő elmondja, a bizottság az előterjesztésben szereplő helyrajzi számok közül az alábbiak vagyonkezelésbe vonását javasolja:

- „Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín” fejlesztés pályázathoz kapcsolódóan a 012/32 hrsz a), g) alrészlet 041/16 és 040 hrsz.-t,

- A „Vízparti sétány”-hoz kapcsolódó: 0274/2, 0288/7, 0290/1 és 0288/23 helyrajzi számú ingatlanokat.

a vízpart rehabilitációval érintett helyrajzi számokat, az ún. Büdös-tó környékét, valamint a vasút és a 71-es főközlekedési út közötti területeket: 0202/1 hrsz, 0200 hrsz, 0199 hrsz, 0198/74 hrsz, 0193 hrsz, 0192 hrsz., 0191 hrsz, 0267/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0288/13 hrsz, 0288/8 hrsz, 0288/21 hrsz, 0288/23 hrsz, 0290/5 hrsz, 0290/7 hrsz, 0290/8 hrsz, 0292/14 hrsz.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság által javasolt ingatlanok vagyonkezelésbe vételének kezdeményezését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

328/2017. (VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében levő ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzatának vagyonkezelésébe kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj 012/32 hrsz a) és g) alrészlet, 041/16 hrsz, 040 hrsz, 0274/2 hrsz, 0288/7 hrsz, 0290/1 hrsz és 0288/23 hrsz, 0202/1 hrsz, 0200 hrsz, 0199 hrsz, 0198/74 hrsz, 0193 hrsz, 0192 hrsz, 0191 hrsz, 0267/2 hrsz,  0288/7 hrsz, 0288/13 hrsz, 0288/8 hrsz, 0288/21 hrsz, 0288/23 hrsz, 0290/1 hrsz, 0290/5 hrsz, 0290/7 hrsz, 0290/8 hrsz, 0292/14 hrsz-ú ingatlanok tekintetében kezdeményezi kérelem benyújtását önkormányzati vagyonkezelésbe vétel tárgyában a Balatoni Integrációs Kft. részére.
 2. elrendeli az 1. pontban felsorolt ingatlanok tekintetében az adatlapok benyújtását és a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó térképmásolatok Takarnet rendszerből történő lekérését 3.000 Ft/ingatlan összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Balatoni Integrációs Kft-t értesítse a döntésről és a szükséges intézkedéseket megtegye, az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 

3./ Napirendi pont

TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” és TOP-2.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó kiviteli és tanulmányterv készítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1-2016. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” kiviteli tervekre benyújtott árajánlatok alapján az 1, 3, 4, 5 projekt helyszínekre vonatkozóan a SPECIÁL BAUTERV Kft. ajánlatát javasolja a bizottság elfogadásra az előterjesztésben feltüntetett ajánlati árakon. A 2. projekthelyszín tervei tárgyában új ajánlat bekérését javasolja a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

329/2017.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – kiviteli tervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1-2016 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín - Badacsonyi strand fejlesztése (strandi öltöző, vizesblokk) tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 952.500 Ft (azaz bruttó kilnecszázötvenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Badacsonyi strand 1. projekthelyszínen túli tervei tárgyában új ajánlat bekérését rendeli el.
 3. a 3. projekthelyszín - Badacsony alsó park tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 990.600 Ft (azaz bruttó kilencszázkilencvenezer-hatszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Badacsony ABC parkoló tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 2.349.500 Ft (azaz bruttó kettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. az 5. projekthelyszín - Városháza tér tárgyában a kiviteli terv elkészítésére a SPECIAL BAUTERV Kft-vel (székhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A 1/2) köt szerződést bruttó 1.587.500 Ft (azaz bruttó egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-5. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri Forintos Ervint, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása című pályázathoz kapcsolódóan a tanulmánytervek elkészítésével kapcsolatban hozott bizottsági határozatot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az 1, 2, 3. projekt helyszínek esetében, benyújtott árajánlata alapján a VÁROS-TEAMPANNON Kft-t, a 4. projekt helyszín esetében a Wéber Építész Irodát javasolja a Képviselő-testületnek megbízni a tanulmánytervek elkészítésével az előterjesztésben foglalt ajánlati árakon, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződő partner előzetes vállalást tegyen a pályázat nyertessége esetében számszerűen az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve egyetért, azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

330/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16 kódszámú Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról – tanulmánytervekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az 1. projekthelyszín - Egry sétány csapadékvíz elvezetés, járda kialakítás tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a 2. projekthelyszín - Központi park fejlesztése, új játszótér telepítése tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 444.500 Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. a 3. projekthelyszín - Halászkert parkoló felújítása tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a VÁROS-TEAMPANNON Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.) köt szerződést bruttó 444.500 Ft (azaz bruttó négyszáznegyvennégyezer-ötszáz) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a 4. projekthelyszín - Felső-Bazársor felújítása meglévő tanulmányterv alapján tárgyában a tanulmányterv elkészítésére a Wéber Építész Iroda Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/F) köt szerződést bruttó 254.000 Ft (azaz bruttó kettőszázötvennégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.
 7. kiköti, hogy a szerződésben előzetes vállalást tegyen a partner a pályázat nyertessége esetén az engedélyes és kiviteli tervre vonatkozóan számszerűen.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan erősítse meg és hagyja jóvá a Badacsonytomaj VN. Kft- -mint ajánlatkérő- által jelzett, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

-          Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. 8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          PRO-DI-GE Kft. 8312 Balatonederics, Petőfi Sándor utca 11.

-          Gy-Vill Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megerősíti és jóváhagyólag tudomásul veszi az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. által jelzett – ajánlattételre felkért – gazdasági szereplőket, úgy mint:

-          Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. 8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.

-          NALEOKIT Kft. 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 3.

-          PRO-DI-GE Kft. 8312 Balatonederics, Petőfi Sándor utca 11.

-          Gy-Vill Kft. 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

-          KL DEMEX Kft. 7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 25.

 

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja hatodikként Fedő Róbert egyéni vállalkozót meghívni az eljárásba.

 

Kun István képviselő egyetért a javaslattal.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárásba további - hatodik - gazdasági szereplőként meghívásra kerüljön Fedő Róbert badacsonytomaji egyéni vállalkozó.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

332/2017.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat

„Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” – közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan javasolja az ajánlatkérő Badacsonytomaj VN Kft. felé, hogy kérje fel ajánlattételre további gazdasági szereplőnek Fedő Róbert egyéni vállalkozót (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 9.).

 

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 12,40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!